AXIS Camera Station S1132 Recorder

O zařízení

Řadu AXIS Camera Station S11 Recorder tvoří předem připravené rackové servery a pracovní stanice schválené pro spolehlivý dohled ve vysokém rozlišení až do 4K. V zájmu rychlosti a jednoduchosti instalace je tato řada rekordérů přednastavena a opatřena předinstalovaným softwarem pro správu videa AXIS Camera Station, a to včetně licencí a veškerého potřebného systémového softwaru. Konfiguraci systému lze snadno importovat z nástroje AXIS Site Designer a nástroj AXIS Camera Station vám umožní plně využít širokou škálu zařízení Axis pro video dohled. Tato řada rekordérů poskytuje vysoký výkon a spolehlivost pro váš systém, a to díky redundantním pevným diskům komerční třídy a uložení operačního systému na disk SSD (solid-state drive).

Začínáme

Standardní pracovní postup konfigurace rekordéru AXIS Camera Station je:

 1. Instalace zařízení

 2. Nakonfigurujte systém Windows®. Doporučujeme:

 3. Konfigurace při prvním použití

 4. Aktualizujte systém AXIS Camera Station na nejnovější verzi.

  • Pokud je váš systém online: otevřete aplikaci AXIS Recorder Toolbox a klikněte na možnost Update AXIS Camera Station (Aktualizovat AXIS Camera Station).

  • Pokud je váš systém offline: přejděte na web axis.com a stáhněte si nejnovější verzi.

 5. Konfigurace systému AXIS Camera Station

 6. Zaregistrujte své licence AXIS Camera Station.

 7. Připojte svůj systém k aplikaci AXIS Camera Station pro prohlížení na mobilních zařízeních. Viz Konfigurace zabezpečeného vzdáleného přístupu AXIS Secure Remote Access

Instalace zařízení

Konfigurace zařízení

Konfigurace při prvním použití

Po konfiguraci systému Windows® se automaticky spustí aplikace AXIS Recorder Toolbox, která vás provede konfigurací před prvním použitím. V tomto průvodci můžete před správou zařízení v aplikaci AXIS Recorder Toolbox nakonfigurovat několik základních a nezbytných nastavení.

 1. Podle potřeby změňte název počítače a klikněte na tlačítko Next (Další).

 2. V části Date and time (Datum a čas) nakonfigurujte následující nastavení a klikněte na tlačítko Next (Další).

  • Zvolte časové pásmo.

  • Chcete-li nastavit NTP server, vyberte možnost NTP server a zadejte adresu NTP serveru.

  • Chcete-li nastavit ručně, vyberte možnost Manual (Manuální) a vyberte datum a čas.

 3. V části Network settings (Nastavení sítě) nakonfigurujte následující nastavení a klikněte na tlačítko Next (Další).

  • Ve výchozím nastavení jsou zapnuty možnosti Use automatic IP settings (DHCP) (Použít automatické nastavení IP (DHCP)) a Use automatic DNS settings (Použít automatické nastavení DNS).

  • Pokud je zařízení připojeno k síti se serverem DHCP, automaticky se zobrazí přidělená IP adresa, maska podsítě, brána a preferovaný server DNS.

  • Pokud zařízení není připojeno k síti nebo není k dispozici server DHCP, zadejte IP adresu, masku podsítě, bránu a preferovaný server DNS manuálně v závislosti na požadavcích sítě.

 4. Klikněte na možnost Finish (Dokončit). Pokud jste změnili název počítače, aplikace AXIS Recorder Toolbox vás vyzve k restartování zařízení.

Konfigurace systému AXIS Camera Station

Tento tutoriál vám pomůže se základními kroky při uvádění systému do provozu.

Než s tím začneme, může být třeba:

Po provedení potřebných nastavení můžete se systémem AXIS Camera Station začít pracovat:

 1. Spusťte systém pro správu videa

 2. Přidání zařízení

 3. Nastavení metody záznamu

 4. Video se živým zobrazením

 5. Prohlížení záznamů

 6. Přidávání záložek

 7. Export záznamů

 8. Přehrávání a ověřování záznamů v přehrávači AXIS File Player

Spusťte systém pro správu videa

Poklepejte dvakrát na ikonu klienta AXIS Camera Station, čímž klienta spustíte. Po prvním spuštění se klient pokusí přihlásit k serveru AXIS Camera Station, který je nainstalovaný na témže počítači jako klient.

Můžete se připojit k více serverům AXIS Camera Station různými způsoby.

Přidání zařízení

Stránka Přidat zařízení se otevře po prvním spuštění systému AXIS Camera Station. AXIS Camera Station vyhledá v síti připojená zařízení a zobrazí seznam nalezených zařízení.

 1. Ze seznamu vyberte kamery, které chcete přidat. Nemůžete-li kameru nalézt, klikněte na možnost Ruční vyhledávání.

 2. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).

 3. Vyberte možnost Quick configuration (Rychlé nastavení) nebo Site Designer configuration (Nastavení nástroje Site Designer). Klikněte na tlačítko Další.

 4. Použijte výchozí nastavení a zkontrolujte, že je u položky Metoda záznamu vybrána možnost Žádná. Klikněte na tlačítko Install (Instalovat).

Nastavení metody záznamu

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Konfigurace > Záznam a události > Metoda záznamu).

 2. Vyberte kameru.

 3. Zapněte Detekce pohybu, nebo Nepřetržitě, nebo obojí.

 4. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).

Video se živým zobrazením

 1. Otevřete kartu Živé zobrazení.

 2. Výběrem kamery zobrazíte její živé zobrazení.

Prohlížení záznamů

 1. Otevřete záložku Záznamy.

 2. Vyberte kameru, ze které chcete prohlížet záznamy.

Přidávání záložek

 1. Přejděte na záznam.

 2. Na časové ose kamery přibližujte a oddalujte obraz a pohybujte časovou osou tak, aby se značka umístila na požadované místo.

 3. Klikněte na .

 4. Zadejte název a popis záložky. V popisu používejte klíčová slova, která usnadní vyhledání a rozeznání záložky.

 5. Uzamkněte záznam volbou položky Prevent recording deletion (Zabránit ve vymazání záznamu).

 6. Poznámka

  Uzamčený záznam není možné smazat. Jestliže chcete záznam odemknout, vymažte možnost nebo odstraňte záložku.

 7. Záložku uložte kliknutím na OK.

Export záznamů

 1. Otevřete záložku Záznamy.

 2. Vyberte kameru, ze které chcete záznamy exportovat.

 3. Kliknutím na můžete zobrazit značky volby.

 4. Přetažením značek volby můžete zahrnout záznamy, které chcete exportovat.

 5. Kliknutím na otevřete kartu Export.

 6. Klikněte na tlačítko Export….

Přehrávání a ověřování záznamů v přehrávači AXIS File Player

 1. Přejděte do složky s exportovanými záznamy.

 2. Klikněte dvakrát na přehrávač AXIS File Player.

 3. Kliknutím zobrazíte poznámky k záznamu.

 4. Postup ověření digitálního podpisu:

  1. Přejděte do nabídky Nástroje > Ověřit digitální podpis.

  2. Vyberte možnost Validate with password (Ověřit pomocí hesla) a zadejte heslo.

  3. Klikněte na Verify (Ověřit). Zobrazí se stránka výsledků ověření.

 5. Poznámka

  Digitální podpis se liší od podepsaného videa. Podepsané video umožňuje vysledovat video až ke kameře, ze které pochází, a ověřit, že se záznamem nebylo manipulováno. Další informace najdete na kartě Signed video (Podepsané video) a v uživatelské příručce kamery.

Konfigurace sítě

Pokud se klient AXIS Camera Station, server AXIS Camera Station a připojená síťová zařízení nacházejí v různých sítích, může být nutné před použitím aplikace AXIS Camera Station provést nastavení proxy serveru nebo firewallu.

Nastavení proxy u klienta

Když mezi klientem a serverem stojí proxy server, je třeba provést nastavení proxy u klienta.

 1. Otevřete klienta AXIS Camera Station.

 2. Klikněte na možnost Change client proxy settings (Změnit nastavení proxy serveru klienta).

 3. Změňte nastavení proxy u klienta.

 4. Klikněte na OK.

Nastavení proxy u serveru

Když je mezi síťovými zařízeními a serverem zařazen proxy server, je třeba provést nastavení proxy u serveru.

 1. Otevřete nástroj AXIS Camera Station Service Control.

 2. Vyberte možnost Modify settings (Upravit nastavení).

 3. V části Nastavení proxy použijte výchozí Možnost internetu systémového účtu nebo vyberte možnost Použít manuální nastavení proxy.

 4. Klikněte na Save (Uložit).

NAT a firewall

Když stojí mezi klientem a serverem NAT, firewall apod., je třeba nastavit NAT nebo firewall tak, aby bylo zajištěno, že porty HTTP, TCP a streamovací port zadané v nástroji AXIS Camera Station Service Control mohou procházet přes firewall nebo NAT. Pokyny ohledně nastavení NAT nebo firewallu vám poskytne váš správce sítě.

Nastavení portu serveru

Server AXIS Camera Station používá pro komunikaci mezi serverem a klientem porty 55752 (HTTP), 55754 (TCP), 55756 (mobilní komunikace) a 55757 (mobilní streamování). V případě potřeby můžete porty změnit v nástroji AXIS Camera Station Service Control.

Bezpečnostní aspekty

Chcete-li zabránit neoprávněnému přístupu ke kamerám a záznamům, pamatujte na následující:

 • Používejte silná hesla pro všechna síťová zařízení (kamery, videokodéry a pomocná zařízení).

 • Nainstalujte server AXIS Camera Station S1132 Recorder, kamery, videokodéry a pomocná zařízení v zabezpečené síti oddělené od kancelářské sítě. Klienta AXIS Camera Station S1132 Recorder můžete nainstalovat do počítače v jiné síti, například v síti s přístupem k internetu.

 • Ujistěte se, že všichni uživatelé používají silná hesla. Služba Windows Active Directory poskytuje vysokou úroveň zabezpečení.

Licence pro systém online

Klient AXIS Camera Station i server musejí mít připojení k internetu.

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Licenses > Management (Konfigurace > Licence > Správa).

 2. Zkontrolujte, zda se zapne funkce Manage licenses online (Spravovat licence online).

 3. Přihlaste se s pomocí účtu My Axis.

 4. Licenční klíč se vygeneruje automaticky a objeví v části License keys (Licenční klíče).

 5. Pokud jste zakoupili licenční klíč samostatně, zadejte svůj licenční klíč v části Add license key (Přidat licenční klíč).

 6. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).

 7. V klientu AXIS Camera Station zkontrolujte, že se vaše licenční klíče zobrazují v nabídce Configuration > Licenses > Keys (Konfigurace > Licence > Klíče).

Licence pro systém offline

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Licenses > Management (Konfigurace > Licence > Správa).

 2. Vypněte Manage licenses online (Spravovat licence online).

 3. Klikněte na Export system file (Exportovat systémový soubor).

 4. Uložte soubor systému na jednotku USB flash.

 5. Přejděte na licenční portál AXIS License Portal www.axis.com/licenses.

 6. Přihlaste se s pomocí účtu My Axis.

 7. Klikněte na možnost Upload system file (Nahrát systémový soubor) pro nahrání systémového souboru, jenž jste exportovali na jednotku USB flash.

 8. Licenční klíč se vygeneruje automaticky a zobrazí v části License keys (Licenční klíče).

 9. Pokud jste zakoupili licenční klíč samostatně, zadejte svůj licenční klíč v části Add license key (Přidat licenční klíč).

 10. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).

 11. V nabídce License keys (Licenční klíče) klikněte na možnost Download license file (Stáhnout licenční soubor) a uložte soubor na jednotku USB flash.

 12. Z klienta AXIS Camera Station přejděte do části Configuration > Switch > Management (Konfigurace > Přepínač > Správa).

 13. Klikněte na možnost Import license file (Importovat licenční soubor) a zvolte licenční soubor uložený na jednotce USB flash.

 14. Zkontrolujte, že se váš licenční klíč zobrazuje v nabídce Configuration > Licenses > Keys (Konfigurace > Licence > Klíče).

Správa uživatelských účtů systému Windows®

Vytvoření uživatelského účtu

Pro lepší zabezpečení osobních dat a informací doporučujeme ke každému místnímu účtu přidat heslo.

Důležité

Jakmile vytvoříte heslo pro místní účet, nezapomeňte ho. Ztracené heslo pro místní účty nelze žádným způsobem obnovit.

 1. Přejděte do Settings > Accounts > Other people > Add someone else to this PC (Nastavení > Účty > Ostatní lidé > Přidat někoho dalšího do tohoto počítače).

 2. Klikněte na položku I don’t have this person’s sign-in information (Nemám přihlašovací údaje této osoby).

 3. Klikněte na položku Add a user without a Microsoft account (Přidat uživatele bez účtu Microsoft).

 4. Zadejte uživatelské jméno, heslo a nápovědu pro heslo.

 5. Klikněte na Next (Další) a postupujte podle pokynů.

Vytvoření účtu správce

 1. Přejděte do sekce Settings > Accounts > Other people (Nastavení > Účty > Ostatní lidé).

 2. Přejděte na účet, který chcete změnit, a klikněte na možnost Change account type (Změnit typ účtu).

 3. Přejděte do sekce Account type (Typ účtu) a vyberte možnost Administrator (Správce).

 4. Klikněte na OK.

 5. Restartujte zařízení a přihlaste se pomocí nového účtu správce.

Vytvoření místní skupiny uživatelů

 1. Přejděte do nabídky Computer Management (Správa počítače).

 2. Přejděte do části Local Users and Groups > Group (Místní uživatelé a skupiny > Skupina).

 3. Klikněte pravým tlačítkem na možnost Group (Skupina) a vyberte New Group (Nová skupina).

 4. Zadejte název a popis skupiny.

 5. Přidání členů skupiny:

  1. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).

  2. Klikněte na Advanced (Pokročilý).

  3. Najděte uživatelské účty, které chcete přidat do skupiny, a klikněte na tlačítko OK.

  4. Znovu klikněte na tlačítko OK.

 6. Klikněte na možnost Create (Vytvořit).

Odstranění uživatelského účtu

Důležité

Při odstranění účtu odeberete uživatelský účet z přihlašovací obrazovky. Odeberete také všechny soubory, nastavení a programová data uložená v uživatelském účtu.

 1. Přejděte do sekce Settings > Accounts > Other people (Nastavení > Účty > Ostatní lidé).

 2. Přejděte na účet, který chcete odebrat, a klikněte na Remove (Odebrat).

Změna hesla uživatelského účtu

 1. Přihlaste se pomocí účtu správce.

 2. Přejděte do sekce User Accounts > User Accounts > Manage another account in sequence (Uživatelské účty > Uživatelské účty > Spravovat jiný účet v sekvenci).

  Zobrazí se seznam se všemi uživatelskými účty v zařízení.

 3. Vyberte uživatelský účet, jehož heslo chcete změnit.

 4. Klikněte na možnost Change the password (Změnit heslo).

 5. Zadejte nové heslo a klikněte na Change password (Změnit heslo).

Vytvoření disku pro obnovení hesla uživatelského účtu

Doporučujeme vytvořit disk pro obnovení hesla na jednotce USB flash. Pomocí něj můžete heslo obnovit. Bez disku pro obnovení hesla nelze heslo obnovit.

Poznámka

Používáte-li systém Windows 10 nebo novější, můžete k místnímu účtu přidat bezpečnostní otázky pro případ, že zapomenete heslo, takže nemusíte vytvářet disk pro obnovení hesla. Chcete-li tak učinit, otevřete nabídku Start a klikněte na Settings > Sign-in options > Update your security questions (Nastavení > Možnosti přihlášení > Aktualizovat bezpečnostní otázky).

 1. Přihlaste se k zařízení pomocí místního uživatelského účtu. Pro připojený účet nelze vytvořit disk pro obnovení hesla.

 2. Připojte prázdnou jednotku USB flash do zařízení.

 3. Z vyhledávacího pole systému Windows přejděte do sekce Create a password reset disk (Vytvořit disk pro obnovení hesla).

 4. V průvodci nastavením Forgotten Password (Zapomenuté heslo) klikněte na Next (Další).

 5. Vyberte svou jednotku USB flash a klikněte na možnost Next (Další).

 6. Zadejte své současné heslo a klikněte na možnost Next (Další).

 7. Postupujte dle pokynů na obrazovce.

 8. Vyjměte jednotku USB flash a uložte ji na bezpečném místě. Když změníte heslo (i opakovaně), nemusíte vždy vytvářet nový disk.

Správa uživatelských účtů systému AXIS Camera Station

Konfigurace uživatelských oprávnění

Přejděte do nabídky Configuration > Security > User permissions (Konfigurace > Zabezpečení > Uživatelská oprávnění) pro zobrazení uživatelů a skupin, které existují v systému AXIS Camera Station S1132 Recorder.

Poznámka

Správcům počítače, na kterém je spuštěn server AXIS Camera Station S1132 Recorder, jsou automaticky přidělena oprávnění správce k AXIS Camera Station S1132 Recorder. Oprávnění skupiny Administrators nelze změnit ani odebrat.

Před přidáním uživatele nebo skupiny je třeba uživatele nebo skupinu zaregistrovat v místním počítači nebo se ujistit, že mají uživatelský účet ve službě Windows Active Directory. Jestliže chcete přidat uživatele nebo skupiny, viz Přidání uživatelů nebo skupin.

Pokud je uživatel součástí skupiny, získá nejvyšší oprávnění role přiřazené jednotlivci nebo skupině. Uživatel také získá přístup udělený jako jednotlivec a získá práva jako člen skupiny. Uživatel má například přístup ke kameře X jako jednotlivec. Uživatel je také členem skupiny, která má přístup ke kamerám Y a Z. Uživatel má tedy přístup ke kamerám X, Y a Z.

Označuje, že zadání je jeden uživatel.

Označuje, že zadání je skupina.

Název

Uživatelské jméno, jak je uvedeno v místním počítači nebo ve službě Active Directory.

Doména

Doména, do které uživatel nebo skupina patří.

Role

Role přístupu přidělená uživateli nebo skupině.

Možné hodnoty: Správce, Operátor a Pozorovatel.

Podrobnosti

Podrobné údaje o uživateli tak, jak jsou uvedeny v místním počítači nebo službě Active Directory.

Server

Server, ke kterému uživatel nebo skupina patří.

Přidání uživatelů nebo skupin

Uživatelé a skupiny Microsoft Windows a Active Directory mohou přistupovat do systému AXIS Camera Station S1132 Recorder. Pokud chcete přidat uživatele do systému AXIS Camera Station S1132 Recorder, musíte přidat uživatele nebo skupinu v systému Windows.

Postup přidání uživatele v systému Windows se liší podle verze systému Windows, kterou používáte. Postupujte proto podle pokynů na webu společnosti Microsoft. Pokud používáte síť s doménou Active Directory, obraťte se na správce sítě.

Přidání uživatelů nebo skupin

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Security > User permissions (Konfigurace > Zabezpečení > Uživatelská oprávnění).

 2. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).

  V seznamu se zobrazí dostupní uživatelé a skupiny.

 3. V části Scope (Prostor) vyberte, kde chcete vyhledávat uživatele a skupiny.

 4. V části Show (Zobrazit) vyberte, zda chcete zobrazit uživatele nebo skupiny.

  Pokud je uživatelů nebo skupin příliš mnoho, výsledek vyhledávání se nezobrazí. Použijte funkci filtrování.

 5. Vyberte uživatele nebo skupiny a klikněte na Add (Přidat).

Prostor

Server

Vyberte, chcete-li vyhledat uživatele nebo skupiny v místním počítači.

Doména

Vyberte, zda chcete vyhledat uživatele nebo skupiny služby Active Directory.

Vybraný server

Jestliže jste připojeni k několika serverům AXIS Camera Station S1132 Recorder, zvolte server z rozbalovacího menu Selected server (Vybraný server).

Nastavení uživatele nebo skupiny

 1. V seznamu vyberte uživatele nebo skupinu.

 2. V části Role zvolte možnost Administrator (Správce), Operator (Operátor) nebo Viewer (Prohlížeč).

 3. Pokud jste zvolili možnost Operator (Operátor) nebo Viewer (Prohlížeč), můžete nakonfigurovat oprávnění uživatele nebo skupiny. Viz Oprávnění uživatele nebo skupiny.

 4. Klikněte na Save (Uložit).

Odebrání uživatele nebo skupiny

 1. Vyberte uživatele nebo skupinu.

 2. Klikněte na Remove (Odstranit).

 3. Kliknutím na OK ve vyskakovacím okně uživatele nebo skupinu odstraníte.

Oprávnění uživatele nebo skupiny

Uživateli nebo skupině můžete přidělit tři role. Informace o tom, jak definovat roli pro uživatele nebo skupinu, naleznete v části Přidání uživatelů nebo skupin.

Správce
Plný přístup k celému systému, včetně přístupu k živým a nahraným videím všech kamer, všem vstupním/výstupním portům a pohledům. Tato role je nutná pro konfiguraci čehokoli v systému.
Operátor
Výběrem kamer, zobrazení a V/V portů získáte přístup k živému vysílání a záznamům. Obsluha má plný přístup ke všem funkcím systému AXIS Camera Station S1132 Recorder s výjimkou konfigurace systému.
Pozorovatel
Přístup k živým videím vybraných kamer, V/V portům a pohledům. Pozorovatel nemá přístup k nahraným videím nebo ke konfiguraci systému.

Kamery

Pro uživatele s rolí Operátor (Operátor) nebo Pozorovatel (Viewer) jsou k dispozici následující oprávnění přístupu.

Přístup

Povolit přístup ke kameře a všem funkcím kamery.

Video

Povolit přístup k živému videu z kamery.

Zvuk (poslech)

Povolit přístup k poslechu zvuku z kamery.

Reproduktory

Povolte přístup k hovoru prostřednictvím kamery.

Manuální nahrávání

Povolit manuálně spouštět a zastavovat záznamy.

Mechanický systém PTZ

Povolit přístup k mechanickému ovládání PTZ. K dispozici pouze pro kamery s mechanickým PTZ.

Priorita PTZ

Nastavte prioritu PTZ. Nižší hodnota znamená vyšší prioritu. Není nastavena žádná přidělená priorita pro 0. Správce má nejvyšší prioritu. Bude-li kameru PTZ ovládat uživatel v roli s vyšší prioritou, nemohou ve výchozím nastavení ostatní uživatelé ovládat příslušnou kameru po dobu 10 sekund. K dispozici pouze pro kamery s mechanickým PTZ a vybranou možností Mechanický systém PTZ (Mechanical PTZ).

Pohledy

Pro uživatele s rolí Operátor (Operátor) nebo Pozorovatel (Viewer) jsou k dispozici následující oprávnění přístupu. Můžete vybrat více pohledů a nastavit přístupová práva.

Přístup

Umožňuje povolit přístup k pohledům v systému AXIS Camera Station S1132 Recorder.

Úprava

Umožňuje povolit úpravu pohledů v systému AXIS Camera Station S1132 Recorder.

V/V

Pro uživatele s rolí Operátor (Operátor) nebo Pozorovatel (Viewer) jsou k dispozici následující přístupová práva.

Přístup

Povolit plný přístup ke vstupnímu/výstupnímu portu.

Čtení

Povolit prohlížení stavu vstupního/výstupního portu. Uživatel nemůže měnit stav portu.

Zápis

Povolit změnu stavu vstupního/výstupního portu.

Systém

V seznamu nelze nastavit šedě označená přístupová práva. Oprávnění se zaškrtnutím znamenají, že uživatel nebo skupina mají toto oprávnění ve výchozím nastavení.

Pro uživatele nebo skupiny s rolí Operator (Operátor) jsou k dispozici následující oprávnění přístupu. Take snapshots (Pořídit snímek) je také dostupný pro roli Pozorovatel (Viewer).

Pořízení snímků

Povolte pořizování snímků v režimu živého zobrazení a záznamů.

Export záznamů

Povolte export záznamů.

Vytvoření zprávy o incidentech

Umožněte generování sestav incidentů.

Zabránit v přístupu k záznamům starším než

Zabránění v přístupu k záznamům starším než stanovený počet minut. Při používání vyhledávání uživatel nenalezne záznamy starší než je zadaná doba.

Poplachy, úlohy a protokoly přístupu

Získávání upozornění na poplachy a umožnění přístupu na lištu Alarms and tasks (Poplachy a úlohy) a záložku Logs (Záznamy).

Řízení přístupu

Pro uživatele nebo skupiny s rolí Operator (Operátor) jsou k dispozici následující oprávnění přístupu. Access Management (Řízení přístupu) je také dostupný pro roli Pozorovatel (Viewer).

Konfigurace řízení přístupu

Umožnění konfigurace dveří a zón, profilů identifikace, formátů karet a kódů PIN, šifrované komunikace a více serverů.

Řízení přístupu

Povolení správy přístupu a přístup k nastavení služby Active Directory.

Sledování stavu systému

Pro uživatele nebo skupiny s rolí Operator (Operátor) jsou k dispozici následující oprávnění přístupu. Access to system health monitoring (Přístup ke sledování stavu systému) je také dostupný pro roli Pozorovatel (Viewer).

Konfigurace sledování stavu systému

Umožňuje konfiguraci systému sledování stavu systému.

Přístup ke sledování stavu systému

Povolení přístupu ke sledování stavu systému.

Správa zařízení

Aktualizace systému Windows®

Systém Windows® pravidelně kontroluje dostupné aktualizace. Pokud je aktualizace k dispozici, zařízení ji automaticky stáhne, ale instalaci musíte provést ručně.

Poznámka

Během plánovaného restartování systému bude přerušeno nahrávání.

Postup ručního vyhledání aktualizací:

 1. Přejděte do sekce Settings > Update & Security > Windows Update (Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update).

 2. Klikněte na možnost Check for updates (Zkontrolovat aktualizace).

Konfigurace nastavení aktualizací systému Windows

Je možné změnit, jak a kdy systém Windows® bude provádět aktualizace, aby to vyhovovalo vašim potřebám.

Poznámka

Během plánovaného restartování systému se všechny probíhající záznamy zastaví.

 1. Otevřete aplikaci Run (Spustit).

  • Přejděte do části Windows System > Run (Systém Windows > Spustit), nebo

 2. Do pole zadejte gpedit.msc a klikněte na tlačítko OK. Otevře se Editor místních zásad skupiny.

 3. Přejděte do sekce Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update (Konfigurace počítače > Administrativní šablony > Součásti Windows > Windows Update).

 4. Proveďte požadované nastavení, viz příklad.

Příklad

Chcete-li automaticky stahovat a instalovat aktualizace bez zásahu uživatele a v případě nutnosti restartovat zařízení mimo pracovní dobu, použijte následující konfiguraci:

 1. Otevřete možnost Always automatically restart at the scheduled time (Vždy automaticky restartovat v naplánovanou dobu) a vyberte:

  1. Enabled (Povoleno)

  2. The restart timer will give users this much time to save their work (minutes) (Časovač pro restartování poskytne uživatelům následující množství času k uložení jejich práce (minuty)): 15.

  3. Klikněte na OK.

 2. Otevřete možnost Configure Automatic Updates (Konfigurovat automatické aktualizace) a vyberte:

  1. Enabled(Povoleno)

  2. Configure Automatic updates (Konfigurovat automatické aktualizace): Automatické stažení a naplánování instalace

  3. Schedule Install day (Naplánovat den instalace): Každou neděli

  4. Schedule Install time (Naplánovat čas instalace): 00:00

  5. Klikněte na OK.

 3. Otevřete možnost Allow Automatic Updates immediate installation (Povolit okamžitou instalaci automatických aktualizací) a vyberte:

  1. Enabled(Povoleno)

  2. Klikněte na OK.

Změna pole RAID

UPOZORNĚNÍ

Změna pole RAID odstraní všechna data z disků.

 1. Spusťte nástroj Lifecycle Controller:

  1. Zapněte zařízení.

  2. Jakmile se zobrazí úvodní obrazovka AXIS, stiskněte klávesu F10.

 2. V nástroji Lifecycle Controller přejděte do nabídky Hardware Configuration > Configuration Wizards (Nastavení hardwaru > Průvodce nastavením) a zvolte možnost RAID Configuration (Nastavení RAID).

 3. Vyberte RAID Controller (řadič RAID), na kterém chcete pole RAID vytvořit. Podrobnosti o všech virtuálních discích dostupných na vybraném řadiči se zobrazí v tabulce zobrazené na stránce pod seznamem řadičů. Pokud jsou na serveru k dispozici cizí nebo neinicializované pevné disky, zobrazí se zpráva Foreign Configuration (Cizí nastavení).

 4. Poznámka
  • Možnost Odstranit cizí konfigurace vymaže všechny cizí pevné disky dostupné na vybraném řadiči RAID.
  • Možnost Ignorovat cizí konfigurace ignoruje cizí pevné disky dostupné na řadiči RAID při vytváření pole RAID.
 5. Odstraňte nebo ignorujte cizí pevné disky a neinicializované pevné disky.

  Pokud chcete, můžete inicializovat neinicializované disky:

  1. V seznamu všech pevných disků bez pole RAID (neinicializovaných) vyberte pevné disky, ze kterých chcete vytvořit disky s možností vytvoření pole RAID (inicializovatelné), a pro jejich inicializaci klepněte na tlačítko Next (Další).

  2. V průvodcích konfigurací vyberte odpovídající možnost: Stránka Nastavení RAID.

 6. Vyberte úroveň RAID. Výchozí nastavení je:

  • S1148 24 TB: RAID 5

  • S1148 64 TB: RAID 5

  • S1148 140 TB: RAID 6

  • S1132: RAID 5

 7. Z tabulky vyberte fyzické disky a klikněte na tlačítko Next (Další).

  Pokud jste vybrali možnost Ignore foreign configuration (Ignorovat cizí nastavení), cizí pevné disky se v tabulce nezobrazí.

 8. Zadejte atributy virtuálního disku.

 9. Klikněte na tlačítko Next (Další).

 10. Zkontrolujte nastavení a klikněte na Finish (Dokončit).

 11. Program Lifecycle Controller zobrazí zprávu označující, že budou ztracena všechna aktuální data o virtuálních discích dostupných v řadiči. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK.

 12. Klikněte na tlačítka OK a Finish (Dokončit).

 13. Ukončete průvodce a restartujte systém.

Řešení problémů

Kontrola aktuální verze systému BIOS

Při odstraňování potíží se zařízením vždy zkontrolujte aktuální verzi systému BIOS. Pokud vaše zařízení nemá nejnovější verzi, doporučujeme upgradovat. Nejnovější verze může obsahovat opravu, která řeší váš problém.

Kontrola aktuálního systému BIOS:

 1. Zapněte zařízení.

 2. Počkejte, až uvidíte úvodní obrazovku Axis. Nad úvodní obrazovkou se zobrazí číslo verze.

Upgrade systému BIOS

Doporučujeme udržovat BIOS aktuální.

Pokud nemáte přístup k systému Windows®: aktualizujte pokyny k balíčku pro EFI

 1. Přejděte na stránky podpory na adrese dell.com a zadejte údaje ze servisního štítku. Přejděte do nabídky Drivers & Downloads (Ovladače a soubory ke stažení) a stáhněte soubor .efi.

 2. Zkopírujte soubor na zařízení USB.

 3. Připojte zařízení USB a stiskněte F11 během diagnostiky POST – otevře se správce spouštění systému BIOS.

 4. Přejděte do nabídky System Utilities menu > BIOS Update File Explorer (Systémové nástroje > Průzkumník aktualizačních souborů BIOS).

 5. Vyberte zařízení USB, procházejte obsah adresáře a vyhledejte spustitelný soubor (.efi).

 6. Spusťte spustitelný soubor a postupujte podle pokynů nástroje flash.

Pokud máte přístup k systému Windows®: aktualizace pokynů k balíčku pro systém Windows® Dup

 1. Přejděte do umístění, kam jste soubor stáhli a na nový soubor klikněte.

 2. Přečtěte si informace o vydání v dialogovém okně.

 3. Před pokračováním stáhněte a nainstalujte vše, co se požaduje v dialogovém okně.

 4. Před touto aktualizací systému BIOS nainstalujte veškerý potřebný firmware správy vestavěných systémů.

 5. Klikněte na tlačítko Install (Instalovat).

 6. Postupujte dle pokynů na obrazovce.

Spusťte diagnostiku

Spuštění diagnostiky vám pomůže identifikovat příčinu problému se systémem. Diagnostika testuje hardware systému bez nutnosti dalšího vybavení nebo nebezpečí ztráty dat.

 1. Během načítání systému stiskněte F11 – otevře se správce načítání (Boot Manager).

  Nebo můžete stisknout klávesu F10 – otevře se nástroj Lifecycle Controller.

 2. Přejděte na možnost Hardware Diagnostics (Diagnostika hardwaru) a klikněte na Run Hardware Diagnostics (Spustit diagnostiku hardwaru).

 3. Poznamenejte si kód chyby a obraťte se na technickou podporu společnosti Axis.

Obnovení systému

Pokud by u zařízení došlo k úplnému selhání systému, musíte znovu vytvořit systém Windows® pomocí bitové kopie pro obnovení. Chcete-li stáhnout sadu AXIS pro obnovení, kontaktujte technickou podporu společnosti AXIS a sdělte jí výrobní číslo svého zařízení.

 1. Stáhněte si sadu AXIS pro obnovení a nástroj AXIS ISO to USB.

 2. Vložte do svého počítače USB disk.

  • Použijte USB disk s minimálně 16 GB až 32 GB.

  • USB disk bude zformátován a všechna existující data na něm budou vymazána.

 3. Spusťte nástroj AXIS ISO to USB a postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Zápis dat na USB disk trvá přibližně 10 až 15 min. USB disk neodstraňujte, dokud nebude proces dokončen.

 4. Až nástroj ISO to USB zápis dokončí, vytáhněte USB disk a zapojte ho do zařízení.

 5. Spusťte zařízení.

 6. Jakmile se zobrazí úvodní obrazovka AXIS, stiskněte klávesu F11.

 7. Klepněte na položku One-shot UEFI Boot Menu (Instantní spouštěcí nabídka UEFI).

 8. Vyhledejte v systému svůj USB disk a stiskněte klávesu enter. Systém se rozeběhne se sadou AXIS pro obnovení.

 9. Klikněte na možnost Reinstall Operating System (Přeinstalovat operační systém).

  Obnovení trvá zhruba 10 až 15 minut. Ve stažených souborech sady pro obnovení naleznete podrobné pokyny.

Vytvoření zprávy technické podpory

Funkce Export zprávy technické podpory umožňuje exportovat zprávu technické podpory na disk USB nebo sdílenou síťovou složku (CIFS/NFS). Do zprávy můžete zahrnout následující údaje:

 • Hardware

 • Protokoly řadičů RAID

Postup vytvoření zprávy technické podpory:

 1. Během diagnostiky po zapnutí (POST) stiskněte F10 – spustí se nástroj Lifecycle Controller.

 2. Přejděte do nabídky Hardware Diagnostics > Export Tech Support Report (Diagnostika hardwaru > Exportovat zprávu technické podpory).

 3. Přečtěte si podmínky a klikněte na tlačítko Next (Další).

  Musíte přijmout smluvní podmínky, abyste umožnili technické podpoře používat údaje zprávy technické podpory.

 4. Vyberte data, která chcete zahrnout do zprávy technické podpory, a klepněte na tlačítko Next (Další).

 5. Zadejte požadované informace o nastavení exportu a klepněte na tlačítko Next (Další).

  • Export zprávy na disk USB: Vyberte možnost disku USB, vyberte název disku USB a zadejte podrobnosti cesty k souboru, kam má být zpráva exportována.

  • Postup exportu zprávy do NFS: Vyberte možnost NFS a zadejte požadované informace.

  • Postup exportu zprávy do CIFS: Vyberte možnost CIFS a zadejte požadované informace.

   Klikněte na Test Network Connection (Otestovat síťové připojení) a ověřte, že se nástroj Lifecycle Controller může připojit k zadané IP adrese. Ve výchozím nastavení vysílá příkaz ping na IP adresu brány, IP adresu serveru DNS, hostitelskou IP a IP proxy.

 6. Zkontrolujte výběr a klikněte na Finish (Dokončit).

  Nástroj Lifecycle Controller načte vybraná data zprávy a exportuje soubor zprávy do zadaného umístění. To může trvat několik minut.

Povolit IDRAC

Můžete nastavit adresu IP nebo použít výchozí adresu IP iDRAC 192.168.0.120 ke konfiguraci počátečního nastavení sítě, včetně nastavení DHCP nebo statické IP adresy pro iDRAC. Ve výchozím nastavení je vyhrazená síťová karta iDRAC zakázána. Funkce iDRAC sdílí síťovou kartu na LOM 1 (LAN na základní desce). V případě blade serverů je síťové rozhraní iDRAC ve výchozím nastavení zakázáno.

Nastavení iDRAC IP pomocí nástroje pro nastavení iDRAC:

 1. Zapněte spravovaný systém.

 2. Stiskněte klávesu F2 během samočinného testu zapnutí (POST).

 3. Na stránce s hlavní nabídkou nastavení systému klikněte na položku iDRAC Setting (Nastavení iDRAC).

 4. Klikněte na položku Network (Síť).

 5. Povolte NIC.

 6. Upřesněte další nastavení sítě.

 7. Klikněte na možnosti Back (Zpět), Finish (Dokončit) a Yes (Ano). Informace o síti se uloží a systém se restartuje.

  Webovou stránku iDRAC můžete otevřít z libovolného podporovaného prohlížeče. Výchozí přihlašovací údaje jsou:

  • Uživatelské jméno: root

  • Heslo: uvedeno na zadní straně informačního štítku.

 8. Po konfiguraci IP adresy iDRAC je nutné po nastavení IP adresy iDRAC změnit výchozí uživatelské jméno a heslo.

Poznámka

Pokud se vyskytne problém s přístupem:

 • Příkazem ping na IP adresu iDRAC IP zkontrolujte odpověď na nastavení sítě.
 • Zkontrolujte, která karta LOM (síťová karta) byla vybrána v nastavení sítě iDRAC. kartu LOM lze sdílet se síťovými kartami serveru nebo použít vyhrazené síťové karty (NIC) iDRAC.

Poradce při potížích s napájecí jednotkou

Poznámka

Po instalaci napájecího zdroje vyčkejte několik sekund, než systém rozpozná napájecí zdroj a zjistěte, zda napájecí zdroj funguje správně.

 1. Ujistěte se, že neexistují žádná volná připojení. Například volné napájecí kabely.

 2. Ujistěte se, že dioda LED madla napájecího zdroje indikuje, že napájecí zdroj pracuje správně.

 3. Zkontrolujte stav indikátoru napájení na napájecím zdroji.

  • Pokud indikátor napájení svítí zeleně, resetujte napájecí zdroj. Pokud se tím problém nevyřeší, otestujte systém s dobrým napájecím zdrojem.

  • Pokud indikátor napájení svítí žlutě, znamená to poruchu napájecího zdroje. Vyměňte napájecí zdroj za dobrý a zkontrolujte stav indikátoru.

  • Pokud se tím problém vyřeší, zvažte výměnu napájecího zdroje.

 4. Pokud máte redundantní konfiguraci napájecího zdroje, ujistěte se, že oba napájecí zdroje jsou stejného typu a výkonu. Možná budete muset upgradovat na vyšší výkon napájecího zdroje.

 5. Ujistěte se, že používáte pouze napájecí zdroje, které mají na zadní straně štítek s navýšeným výkonem (EPP).

 6. Resetujte napájecí zdroj.

 7. Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu Axis.

Poradce při potížích s chybami paměti

 1. Upgradujte systém BIOS na nejnovější verzi.

 2. Pokud chyby přetrvávají, obraťte se na technickou podporu společnosti Axis.

Řešení problémů se systémem AXIS Camera Station

Informace o tom, jak řešit potíže se systémem AXIS Camera Station, naleznete v návodu pro uživatele systému AXIS Camera Station.

Přehled produktu

Přední a zadní strana

 1. i LED
 2. LED činnosti disku
 3. LED stavu disku
 4. Tlačítko otevření
 5. LED napájení systému / tlačítko napájení
 6. USB 2.0
 7. Mikro USB port iDRAC Direct
 8. Informační štítek
 9. Sériový port
 10. Ethernet (RJ45) 1 GbE
 11. Ethernet (RJ45) 2 GbE
 12. VGA port
 13. Vyhrazený síťový port iDRAC
 14. USB 2.0
 15. Port kabelu ukazatele stavu systému
 16. Tlačítko Identifikace systému
 17. Konektor napájení
 18. Zámek napájecího kabelu

Specifikace

Indikátory ID a stavu systému

LEDPopisAkce
Svítí modřeSystém je zapnutý, systém je v pořádku a režim ID systému není aktivní.Stisknutím tlačítka stavu systému a ID systému přepněte do režimu ID systému.
Bliká modře Režim systému ID je aktivní.Stisknutím tlačítka stavu systému a ID systému přepněte do režimu stavu systému.
Svítí žlutěSystém je v nouzovém režimu. -
Bliká žlutěSystém má poruchu.Zkontrolujte, zda v systémovém protokolu událostí není konkrétní chybová zpráva.

Indikátor rychlé synchronizace 2 IDRAC

LEDPopisAkce
Vypnuto (výchozí stav)Funkce iDRAC Quick Sync 2 je vypnutá.

Stisknutím tlačítka funkce iDRAC Quick Sync 2 zapnete funkci iDRAC Quick Sync 2.

Pokud se dioda LED nerozsvítí, obnovte připojení levého pružného kabelu řídicího panelu a zkontrolujte znovu.

Svítí bíleFunkce iDRAC Quick Sync 2 je připravena ke komunikaci.

Stisknutím tlačítka iDRAC Quick Sync 2 funkci vypněte.

Pokud dioda LED nezhasne, restartujte systém.

Rychle bliká bíleAktivita přenosu dat

-

Pomalu bliká bíleProbíhá aktualizace firmwaru.

-

Pětkrát rychle blikne bíle a pak zhasneFunkce iDRAC Quick Sync 2 je zakázána.Zkontrolujte, zda je funkce iDRAC Quick Sync 2 nakonfigurována tak, aby byla zakázána funkcí iDRAC.
Svítí žlutěSystém je v nouzovém režimu.Restartujte systém.
Bliká žlutěHardware funkce iDRAC Quick Sync 2 nereaguje správně.Restartujte systém.

Indikátory NIC

LEDPopis
Indikátory propojení a aktivity jsou vypnutéChybí připojení NIC k síti.
Indikátor propojení je zelený a indikátor aktivity bliká zeleně Existuje připojení NIC k platné síti při maximální rychlosti portu a data jsou odesílána nebo přijímána.
Indikátor propojení je žlutý a indikátor aktivity bliká zeleněExistuje připojení NIC k platné síti při nižší než maximální rychlosti portu a data jsou odesílána nebo přijímána.
Indikátor propojení je zelený a indikátor aktivity nesvítíExistuje připojení NIC k platné síti při maximální rychlosti portu a data nejsou odesílána ani přijímána.
Indikátor propojení je žlutý a indikátor aktivity nesvítíExistuje připojení NIC k platné síti při nižší než maximální rychlosti portu a data nejsou odesílána ani přijímána.
Indikátor bliká zeleně a indikátor aktivity nesvítíIdentifikace NIC je povolena prostřednictvím nástroje nastavení NIC.

Indikátory napájení jednotky

LEDPopis
ZelenáNapájecí zdroj je připojen ke schválenému napájení a je funkční.
Bliká žlutěZnačí problém s napájecím zdrojem
NesvítíNapájení není připojeno.
Bliká zeleněKdyž je aktualizován firmware napájecího zdroje, madlo napájecího zdroje bliká zeleně. UPOZORNĚNÍ: Při aktualizaci firmwaru neodpojujte napájecí kabel ani neodpojujte napájecí zdroj. Pokud je přerušena aktualizace firmwaru, napájecí zdroj nefinguje.
Zabliká zeleně a zhasne

Při zapínání napájecího zdroje za provozu jeho madlo pětkrát zeleně zabliká rychlostí 4 Hz a zhasne. To znamená nesoulad napájecího zdroje s ohledem na účinnost, sadu funkcí, stav nebo podporované napětí.

UPOZORNĚNÍ
 • Pokud jsou nainstalovány dva napájecí zdroje, musí mít oba stejný typ štítku. Například štítek EPP – navýšení výkonu. Kombinace napájecích zdrojů předchozích generací serverů PowerEdge není podporována, i když napájecí zdroje mají stejné jmenovité údaje o výkonu. Výsledkem je neshoda napájecích zdrojů nebo selhání zapnutí systému.
 • Při nápravě neshody napájecího zdroje nahraďte pouze zdroj s blikajícím indikátorem. Výměna napájecího zdroje za účelem vytvoření odpovídajícího páru může mít za následek chybový stav a neočekávané vypnutí systému. Chcete-li změnit nastavení s vysokým výstupem na nastavení s nízkým výstupem nebo naopak, je nutné systém vypnout.
 • Napájecí zdroje na střídavý proud podporují vstupní napětí 240 V i 120 V s výjimkou napájecích zdrojů Titanium, které podporují pouze 240 V. Když dva identické napájecí zdroje obdrží různá vstupní napětí, může být na jejich výstupu jiný výkon, což spustí výstrahu na neshodu.
 • Pokud jsou použity dva napájecí zdroje, musí být stejného typu a mít stejný maximální výstupní výkon.
 • Kombinace střídavých a stejnosměrných napájecích zdrojů není podporována a spustí výstrahu na neshodu.

Indikátory napájení

LEDPopis
ZelenáNapájecí zdroj je připojen ke schválenému napájení a je funkční.
Bliká žlutě

Značí problém s napájecím zdrojem.

Nesvítí

Napájení není připojeno.

Bliká zeleně

Při zapínání napájecího systému za provozu indikátor napájecího zdroje bliká zeleně. To znamená nesoulad napájecího zdroje s ohledem na účinnost, sadu funkcí, stav nebo podporované napětí.

UPOZORNĚNÍ
 • Při nápravě neshody napájecího zdroje nahraďte pouze zdroj s blikajícím indikátorem. Výměna napájecího zdroje za účelem vytvoření odpovídajícího páru může mít za následek chybový stav a neočekávané vypnutí systému. Chcete-li změnit nastavení s vysokým výstupem na nastavení s nízkým výstupem nebo naopak, je nutné systém vypnout.
 • Pokud jsou použity dva napájecí zdroje, musí být stejného typu a mít stejný maximální výstupní výkon.
 • Kombinace střídavých a stejnosměrných napájecích zdrojů není podporována a spustí výstrahu na neshodu.

Indikátory pevného disku

LEDPopis
Bliká zeleně dvakrát za sekunduIdentifikace jednotky nebo příprava na odebrání.
Vypnuto

Jednotka připravena k vložení nebo vyjmutí.

Poznámka

Indikátor stavu jednotky zůstane zhasnutý, dokud nebudou všechny pevné disky inicializovány po zapnutí systému. Jednotky nejsou během této doby připraveny k odebrání.

Bliká zeleně, oranžově a pak zhasnePředpokládané selhání jednotky.
Bliká žlutě čtyřikrát za sekunduJednotka selhala.
Bliká zeleně pomaluDisk se obnovuje.
Stabilní zelenáDisk je online.
Bliká zeleně po dobu 3 s, oranžově po dobu 3 s a po 6 s zhasneObnova zastavena.

Potřebujete další pomoc?

Kontaktovat podporu

Pokud potřebujete další pomoc, přejděte na axis.com/support.