How to assign an IP address and access your device

Rozpoczynanie pracy

Aby znaleźć urządzenia Axis w sieci i przypisać im adresy IP w systemie Windows®, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager. Obie aplikacje są darmowe i można je pobrać ze strony axis.com/support.

 • Za pomocą narzędzia AXIS IP Utility można:
 • wyszukiwać urządzenia w sieci

 • zmieniać statyczne adresy IP

 • Za pomocą narzędzia AXIS Device Manager można:
 • wyszukiwać urządzenia w sieci

 • przypisywać adresy IP

 • ustawiać hasła

 • wyświetlać status połączenia

 • jednocześnie wykonywać operacje na wielu urządzeniach

 • zarządzać uaktualnieniami oprogramowania sprzętowego

 • konfigurować parametry urządzenia

Czy chcesz uzyskać informacje o innych metodach? Patrz Alternatywne metody.

Obsługiwane przeglądarki

Urządzenie obsługuje następujące przeglądarki:

ChromeTM

Firefox®

EdgeTM

Safari®

Windows®

zalecane

zalecane

macOS®

zalecane

zalecane

Linux®

zalecane

zalecane

Inne systemy operacyjne

✓*

*Aby korzystać z interfejsu sieci Web AXIS OS w systemie iOS 15 lub iPadOS 15, przejdź do menu Ustawienia > Safari > Zaawansowane > Funkcje eksperymentalne i wyłącz NSURLSession Websocket.

Więcej informacji na temat zalecanych przeglądarek można znaleźć na stronie AXIS OS Portal.

Informacje o domyślnych adresach IP

Urządzenia Axis są przeznaczone do użytku w sieci Ethernet. Aby uzyskać dostęp do strony internetowej rządzenia, konieczny jest adres IP. Większość sieci ma serwer DHCP, który automatycznie przypisuje adresy IP do podłączonych urządzeń.

Jeżeli w sieci nie ma serwera DHCP, domyślnym adresem IP jest 192.168.0.90.

AXIS IP Utility

Uwaga

Komputer z narzędziem AXIS IP Utility IP musi znajdować się w tym samym segmencie sieci (podsieci fizycznej), co urządzenie Axis.

Dostęp do urządzenia w sieci

 1. Podłączanie zasilania i sieci do urządzenia Axis.

 2. Uruchom AXIS IP Utility. Wszystkie dostępne urządzenia w sieci są automatycznie wyświetlane na liście.

 3. Aby uzyskać dostęp do urządzenia za pomocą przeglądarki, kliknij dwukrotnie jego nazwę na liście.

Zmienianie adresu IP urządzenia

 1. Uruchom AXIS IP Utility. Wszystkie dostępne urządzenia w sieci są automatycznie wyświetlane na liście.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie na liście i wybierz opcję Assign new IP address to selected device (Przypisz nowy adres IP do wybranego urządzenia).

 3. Wprowadź dostępny adres IP i kliknij przycisk Assign (Przypisz).

 4. Aby uzyskać dostęp do urządzenia za pomocą przeglądarki, kliknij dwukrotnie jego nazwę na liście.

AXIS Device Manager

Dostęp do urządzenia w sieci

 1. Podłączanie zasilania i sieci do urządzenia Axis.

 2. Uruchom AXIS Device Manager.

 3. Aby połączyć się z serwerem, przejdź do Main menu > Servers > New connection (Menu główne > Serwery > Nowe połączenie):

  • Jeżeli serwer znajduje się w sieci, wybierz Remote server (Serwer zdalny) i wybierz serwer z listy rozwijanej lub wprowadź adres IP lub adres DNS w polu Remote server (Serwer zdalny).

  • Jeżeli serwer działa lokalnie na komputerze, wybierz opcję This computer (Ten komputer).

 4. Aby zalogować się jako bieżący użytkownik systemu Windows, kliknij przycisk Log in (Zaloguj).

  Jeżeli wyczyścisz pole Log on as current user (Zaloguj się jako bieżący użytkownik), musisz wprowadzić nazwę użytkownika i hasło w następnym kroku.

 5. Dodawanie urządzeń:

  • AXIS Device Manager automatycznie wyszukuje urządzenia Axis w sieci i dodaje je do listy urządzeń.

  • Aby dodać urządzenia ręcznie, przejdź do Device manager (Menedżera urządzeń) > Manage devices (Zarządzaj urządzeniami) i kliknij przycisk Add devices (Dodaj urządzenia). Wybierz urządzenia, które chcesz dodać z listy, kliknij przycisk Next (Dalej), a następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ).

  • Aby dodać urządzenia z zakresu IP, przejdź do Device manager (Menedżera urządzeń) > Manage devices (Zarządzaj urządzeniami) i kliknij polecenie Add devices from IP range (Dodaj urządzenia z zakresu IP).

  • Aby dodać urządzenie z określonego adresu IP, przejdź do Device manager (Menedżera urządzeń) > Manage devices (Zarządzaj urządzeniami) i kliknij Add device from address (Dodaj urządzenie z adresu).

 6. Aby uzyskać dostęp do urządzenia za pomocą zewnętrznej przeglądarki, kliknij łącze adresu na liście.

Zmienianie adresów IP wielu urządzeń

Aby przyspieszyć proces przypisywania adresów IP, AXIS Device Manager sugeruje adresy IP z określonego zakresu.

 1. W aplikacji AXIS Device Manager przejdź do karty Device Manager (Menedżer urządzeń) > Manage devices (Zarządzaj urządzeniami).

 2. Wybierz urządzenia, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij przycisk Assign IP address to selected devices (Przypisz adres IP do wybranych urządzeń).

 3. Jeśli pojawi się okno dialogowe Device maintenance (Konserwacja urządzeń), kliknij Yes (Tak).

 4. Wybierz opcję Assign the following IP address range (Przypisz następujący zakres adresów IP).

 5. Aby zmienić sugerowany zakres adresów IP, wprowadź zakres adresów IP w polu tekstowym IP range (Zakres adresów IP).

 6. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 7. Aby zmienić dowolny adres IP, wybierz urządzenie i kliknij Edit IP (Edytuj adres IP).

 8. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Zmienianie adresu IP urządzenia

 1. Wybierz urządzenie, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij przycisk Assign IP address to selected devices (Przypisz adres IP do wybranych urządzeń).

 2. Wybierz opcję Assign the following IP address (Przypisz następujący adres IP).

 3. Wprowadź adres IP, maskę podsieci i domyślny router.

 4. Kliknij przycisk OK.

Alternatywne metody

Przypisywanie lub znajdowanie adresów IP

 • W systemie Windows®
 • UPnP

  Protokół UPnP automatycznie wykrywa urządzenia Axis i dodaje je w menu Network (Sieć) lub My Network Places (Moje miejsca w sieci).

 • Wszystkie systemy operacyjne
 • Serwer DHCP

  Aby wyświetlić strony administracyjne dla sieciowego serwera DHCP, zapoznaj się z dokumentacją użytkownika serwera.

 • Hostowane usługi wideo

  Aby połączyć się z hostowaną usługą wideo, zapoznaj się z dokumentacją użytkownika udostępnioną przez usługodawcę. Aby uzyskać więcej informacji i pomoc w znalezieniu lokalnego dostawcy usług, przejdź na stronę axis.com/hosting

Dostęp do strumienia wideo

 • Istnieją różne sposoby uzyskiwania dostępu do strumienia wideo i obrazów nieruchomych z urządzenia Axis.
 • Ważne

  Aby te polecenia działały, urządzenie musi mieć konto root.

 • Obrazy w formacie JPEG w przeglądarce: wprowadź ścieżkę http://<ip-address>/axis-cgi/jpg/image.cgi

 • Strumieniowanie RTSP przez większość odtwarzaczy multimedialnych (np. VLC): wprowadź ścieżkę rtsp://<ip-address>/axis-media/media.amp

 • Strumieniowanie ONVIF (dla urządzeń ze skonfigurowanym użytkownikiem ONVIF): wprowadź ścieżkę rtsp://<ip-address>/onvif-media/media.amp

Więcej metod uzyskiwania dostępu do strumienia wideo można znaleźć w bibliotece VAPIX®.

Poprawa bezpieczeństwa urządzeń

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Ustawianie nowego hasła do konta root

Ważne

Domyślna nazwa użytkownika dla administratora to root. W przypadku utraty hasła użytkownika root należy zresetować urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych. Patrz

Wskazówka dotycząca wsparcia technicznego: Potwierdzanie bezpieczeństwa hasła
 1. Wprowadź hasło. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł. Patrz Bezpieczne hasła.

 2. Wprowadź ponownie hasło, aby sprawdzić, czy jest ono poprawnie zapisane.

 3. Kliknij przycisk Create login (Utwórz login). Hasło zostanie skonfigurowane.

Informacje o kontach użytkowników

Domyślne konto root posiada wszystkie uprawnienia i powinno być zarezerwowane dla zadań administracyjnych. Konta do codziennego użytku powinny mieć ograniczone uprawnienia. Pozwoli to ograniczyć ekspozycję konta administracyjnego.

Więcej informacji

 • Podręcznik użytkownika dostępny jest w witrynie axis.com

 • Aby sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla urządzenia, zobacz axis.com/support

 • Aby skorzystać z przydatnych szkoleń i webinariów, przejdź do axis.com/academy