AXIS Audio Manager Center

Wprowadzenie

AXIS Audio Manager Center to bezpieczne i skalowalne rozwiązanie umożliwiające zdalne zarządzanie i obsługę dużych i złożonych systemów audio.

 • Organizowanie obiektów — umożliwia uporządkowanie obiektów w ramach struktury odpowiedniej dla danej organizacji.

Example

Lokalizacja o nazwie „Francja” może zawierać lokalizację „Paryż”, w której znajdują się wszystkie obiekty położone na terenie Paryża.

Example

Lokalizacja o nazwie „Region sprzedaży: Południe” może zawierać wszystkie miasta w tym regionie, natomiast region będzie zawierał wszystkie obiekty położone w tych miastach.

 • Monitorowanie systemu — w widokach Dashboard (Pulpit nawigacyjny) i Sites (Obiekty) dostępny jest ogólny podgląd systemu. Dzięki filtrowaniu można łatwo monitorować stan elementów systemu.

 • Zdalny dostęp do obiektów — widok Sites (Obiekty) umożliwia zabezpieczony zdalny dostęp do interfejsu użytkownika obiektów.

 • Zarządzanie użytkownikami — umożliwia zapraszanie użytkowników i dodawanie każdego z nich do jednej lub kilku grup użytkowników. Każda grupa użytkowników ma określone uprawnienia dostępu i jest przypisana do lokalizacji lub obiektu w strukturze obiektów.

Example

Jeden użytkownik może należeć do grupy z uprawnieniami do zarządzania zawartością na obszarze Europy, ale również do grupy z uprawnieniami administratora do lokalizacji w Paryżu, we Francji.

 • Funkcje Premium

  • Planowanie — umożliwia planowanie ogłoszeń, reklam i muzyki w wielu obiektach. Aplikacja stale monitoruje harmonogramy i automatycznie kieruje ścieżkę audio do wybranych obiektów.

Rozpoczynanie pracy

Konfigurowanie sieci

 • Wymagane jest ustawienie i skonfigurowanie co najmniej jednego obiektu w AXIS Audio Manager Edge. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika AXIS Audio Manager Edge.

 • Aby umożliwić komunikację pomiędzy AXIS Audio Manager Edge i AXIS Audio Manager Center, poniższe porty muszą być otwarte dla wychodzącego ruchu w sieci, w której znajduje się urządzenie główne:

 • DNSPortInformacje
  dispatchse1-st.axis.com
  ​dispatchse2-st.axis.com
  ​dispatcher-st.axis.com
  ​dispatchus1-st.axis.com
  dispatchjp1-st.axis.com
  443, 80
  Wychodzący, TCP
  Kanał komunikacji urządzenia własnościowego. Jeden z tych portów jest wymagany. Port 80 jest używany tylko wtedy, gdy port 443 jest niedostępny.

  *.devices.audiomanager.axis.com

  443
  Wychodzący, TCP

  Kanał komunikacji urządzenia własnościowego.

  a1ecdk2dyb75d7-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com

  8883
  Wychodzący, TCP

  Kanał MQTT używany do wysyłania i odbierania danych o kondycji z urządzenia do usługi chmurowej.

  content.audiomanager.axis.com

  443
  Wychodzący, TCP

  Niezbędne do dystrybucji zawartości w harmonogramie.

Logowanie

 1. Przejdź do strony audiomanager.axis.com w przeglądarce internetowej.

 2. Zaloguj się, podając poświadczenia do swojego konta MyAxis. Jeśli nie masz konta MyAxis, możesz je założyć, korzystając z okna logowania.

 3. Po pierwszym zalogowaniu się konieczne będzie utworzenie organizacji. Przy każdym kolejnym logowaniu system będzie automatycznie przekierowywał użytkownika do ostatniej organizacji, z którą użytkownik pracował.

 4. Uwaga

  Możliwe, że użytkownicy, którzy korzystali wcześniej z innych usług Axis, takich jak AXIS Device Manager Extend, należą już do jednej lub kilku organizacji. Jedna organizacja może być używana do korzystania z różnych usług Axis.

Akceptowanie zaproszenia do organizacji

Gdy użytkownik zostanie zaproszony do organizacji, otrzyma wiadomość e-mail z tematem „User invitation to an organization” („Zaproszenie użytkownika do organizacji”), zawierającą łącze do zaproszenia z AXIS Audio Manager Center

 1. Aby zaakceptować zaproszenie, wystarczy kliknąć to łącze lub wkleić je w pasku adresu przeglądarki.

 2. Zaloguj się, podając poświadczenia do swojego konta MyAxis. Jeśli nie masz konta MyAxis, możesz je założyć, korzystając z okna logowania.

 3. Nastąpi automatyczne przekierowanie do organizacji, z której pochodzi zaproszenie.

Tworzenie struktury obiektów

Uporządkowanie obiektów w strukturze ułatwia znajdowanie obiektu lub grupy obiektów w organizacji. Grupom użytkowników można przypisać dostęp do jednego obiektu lub grup obiektów poprzez wybranie lokalizacji w strukturze. Więcej informacji: Zarządzanie użytkownikami.

 1. Przejdź do menu Sites (Obiekty).

 2. Tworzenie lokalizacji:

  1. Przejdź do pozycji w strukturze.

  2. Kliknij przycisk + ADD (Dodaj).

  3. Nazwij lokalizację i kliknij przycisk ADD (Dodaj).

Example

Dodawanie obiektu

W obiektach, które chcesz dodać, trzeba włączyć integrację AXIS Audio Manager Center:

 1. Zaloguj się lokalnie w obiekcie AXIS Audio Manager Edge.

 2. Przejdź do menu System settings (Ustawienia systemu) > Connectivity (Łączność).

 3. Zaznacz pole wyboru obok pozycji AXIS Audio Manager Center integration (Integracja AXIS Audio Manager Center).

 4. W razie potrzeby zaznacz AXIS Audio Manager Center O3C proxy (Serwer proxy O3C rozwiązania AXIS Audio Manager Center) i wprowadź szczegóły serwera proxy organizacji dla sieci, w której znajduje się obiekt.

 5. Kliknij przycisk SAVE (Zapisz).

Dodawanie obiektu do lokalizacji:

 1. W menu AXIS Audio Manager Center przejdź do pozycji Sites (Obiekty).

 2. Wybierz lokalizację w strukturze.

 3. Kliknij + ADD SITE (Dodaj obiekt).

 4. Wprowadź nazwę obiektu, numer seryjny (S/N) (adres MAC) i klucz uwierzytelniania użytkownika urządzenia używanego jako główne w obiekcie.

  Przykładowe formaty:
  - numer seryjny (S/N): XXXXXXXXXXXX (12-cyfrowy w układzie szesnastkowym)
  - klucz uwierzytelniania użytkownika: XXXXXXXXXXXX (12-cyfrowy w układzie szesnastkowym)

  Aby znaleźć klucz uwierzytelniania użytkownika:

  1. Zaloguj się lokalnie w obiekcie AXIS Audio Manager Edge.

  2. Przejdź do menu System settings (Ustawienia systemu) > Leader device settings (Ustawienia głównego urządzenia).

  3. Kliknij opcję Go to device settings (Przejdź do ustawień urządzenia).

  4. Przejdź do menu System > Network (Sieć).

  5. W menu One-click cloud connection (Łączenie w chmurze jednym kliknięciem) i Owner authentication key (OAK) (Klucz uwierzytelniania właściciela (OAK)) kliknij Get key (Pobierz klucz).

  6. Uwaga

   Zarówno S/N (Adres MAC), jak i OAK (Klucz uwierzytelniania właściciela) znajdują się w notatce dołączonej do produktu używanego jako główny w systemie audio.

   W razie zgubienia notatek skontaktuj się z firmą Axis. Wymagany jest dowód własności w celu otrzymania nowego klucza.

 5. Ustawianie położenia geograficznego lokalizacji:

  1. Kliknij opcje Include geographic location (Uwzględnij lokalizację geograficzną).

  2. W polu wyszukiwania wpisz adres, aby przybliżyć tę lokalizację.

  3. Kliknij miejsce na mapie, aby dodać tam lokalizację.

 6. Aby później zmienić lub usunąć lokalizację, przejdź do okna Sites (Obiekty), kliknij wiersz lokalizacji w celu wyświetlenia jej szczegółów, a następnie przewiń w dół do mapy.

Zarządzanie użytkownikami

Korzystanie z AXIS Audio Manager Center wymaga posiadania zarejestrowanego statusu użytkownika w organizacji. Istnieją cztery wstępnie zdefiniowane role użytkowników:

 • Właściciel — jest to rola użytkownika, jak również wstępnie zdefiniowana grupa użytkowników. Osoby z tą rolą mają pełny dostęp do odczytu/zapisu wszystkich ustawień i konfiguracji organizacji oraz wszystkich lokalizacji i obiektów. Ponadto właściciele jako jedyni mają uprawnienia do zarządzania innymi użytkownikami i przydzielania praw dostępu. Osoba tworząca organizację jest automatycznie rejestrowana jako jej właściciel.

 • Administrator — osoby z tą rolą mają dostęp do odczytu/zapisu w lokalizacjach i obiektach przypisanych do ich grupy użytkowników. Jeśli mają przypisaną lokalizację w strukturze obiektów, mogą dodawać nowe lokalizacje i obiekty podrzędne względem tej lokalizacji.

 • Menedżer zawartości — osoby z tą rolą mają dostęp do przesyłania i planowania treści (muzyki, reklam i ogłoszeń) we wszystkich obiektach przypisanych do ich grupy użytkowników. Jeśli mają przypisaną lokalizację w strukturze obiektów, będą miały także dostęp do wszystkich obiektów w tej lokalizacji. Menedżer zawartości może także konfigurować godziny otwarcia i głośność muzyki w obiektach, które są do niego przypisane.

 • Operator głośności — osoby z tą rolą mają uprawnienie do ustawiania głośności muzyki we wszystkich obiektach przypisanych do ich grupy użytkowników. Jeśli mają przypisaną lokalizację w strukturze obiektów, będą miały także dostęp do wszystkich obiektów w tej lokalizacji.

Zestawy uprawnień poszczególnych użytkowników zależą od grup, do których są przypisani. Każda grupa użytkowników ma przypisane rolę użytkownika i obiekty. Użytkownik może należeć do kilku grup, a pierwszeństwo mają najwyższe prawa dostępu w danym obiekcie.

Example

Wyobraź sobie serwer należący do obu poniższych grup:

 • Grupa: Menedżerowie zawartości we Francji

  • Rola użytkownika: Menedżer zawartości

  • Lokalizacja: Francja

 • Grupa: Administratorzy w Paryżu

  • Rola użytkownika: Administrator

  • Lokalizacja: Paryż (lokalizacja podrzędna względem Francji)

Użytkownik będzie miał uprawnienia do zarządzania zawartością wszystkich obiektów we Francji, z wyjątkiem obiektów w Paryżu, do których będzie miał uprawnienia administratora. Wynika to z tego, że uprawnienia administratora mają wyższy poziom niż uprawnienia do zarządzania zawartością. W przypadku użytkowników należących do kilku grup wiele ról może dotyczyć tej samej lokalizacji. W takim przypadku do lokalizacji zostanie zastosowana tylko rola użytkownika z najwyższym poziomem uprawnień dostępu.

 1. Zapraszanie użytkownika do organizacji:
 2. Przejdź do menu User management (Zarządzanie użytkownikami).

 3. Utwórz grupę użytkowników i przypisz jej rolę użytkownika oraz dostęp do obiektów:

  1. Kliknij polecenie CREATE (Utwórz).

  2. Nadaj nazwę grupie użytkowników.

  3. Ustaw rolę użytkownika.

  4. Kliknij polecenie CREATE (Utwórz).

  5. Wybierz nowo utworzoną grupę użytkowników.

  6. Kliknij Add (Dodaj) obok elementu Sites assigned (Przypisane lokalizacje).

  7. Wybierz obiekt, aby uzyskać dostęp do jednego obiektu, albo lokalizację, aby uzyskać dostęp do wszystkich obiektów w strukturze tej lokalizacji.

 4. Zaproś użytkownika do grupy użytkowników:

  1. Kliknij polecenie Add (Dodaj) obok elementu Members (Członkowie).

  2. Kliknij przycisk INVITE USER (Zaproś użytkownika).

  3. Wprowadź adres e-mail użytkownika, którego chcesz zaprosić.

   Grupa użytkowników jest wstępnie wybrana.

  4. Wpisz treść e-maila z zaproszeniem.

  5. Kliknij przycisk INVITE (Zaproś).

Zaproszeni użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z łączem do Twojej organizacji. Po kliknięciu tego łącza zostaną poproszeni o zalogowanie się, a następnie zostaną automatycznie przekierowani do odpowiedniej organizacji. Użytkownik może należeć do kilku organizacji.

 1. Dodaj istniejących użytkowników do grupy użytkowników:
 2. Przejdź do menu User management (Zarządzanie użytkownikami).

 3. Wybierz grupę, do której chcesz dodać użytkownika.

 4. Kliknij polecenie Add (Dodaj) obok elementu Members (Członkowie).

 5. Znajdź odpowiedniego użytkownika na liście i kliknij przycisk ADD (Dodaj).

Monitorowanie systemu

Stan systemu można monitorować przy użyciu pulpitu nawigacyjnego, na którym są wyświetlane informacje, takie jak stan połączenia lokalizacji i stan połączenia wszystkich urządzeń w ramach organizacji. Większość informacji można także wyświetlić w widoku Sites (Obiekty).

 1. Przejdź do menu Dashboard (Pulpit nawigacyjny).

 2. Sprawdzanie stanu lokalizacji i harmonogramów:

  • OK — wszystko jest w porządku.

  • Error (Błąd) — urządzenie podjęło próbę rejestracji, ale była ona nieudana. Może to wynikać z nieskonfigurowania Edge lub zbyt starej wersji oprogramowania sprzętowego. Skonfiguruj odpowiednio Edge i zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe.

  • Warning (Ostrzeżenie) — urządzenie podejmujące próbę nawiązania połączenia nie jest sprzętem audio.

  • Pending (Oczekiwanie) — trwa oczekiwanie na połączenie O3C. Dodane urządzenia będą uruchamiane w tym stanie. Jeżeli ten stan nie zmieni się, sprawdź ustawienia sieciowe (proxy itp.) i zrestartuj urządzenie.

 3. Rozwiązywanie problemów z lokalizacjami:

  1. Wybierz opcję Sites (Lokalizacje).

  2. Kliknij ikonę filtra nad listą lokalizacji i zaznacz problemy, które chcesz zbadać.

   Więcej informacji o poszczególnych typach problemów znajdziesz w temacie Rozwiązywanie problemów.

  3. Aby zbadać lokalizację, kliknij kolejno opcje > Open site (Otwórz lokalizację).

 4. Zarządzanie lokalizacją:

  1. Wybierz opcję Sites (Lokalizacje).

  2. Kliknij wiersz lokalizacji, a zobaczysz szczegółowe informacje o niej.

   Można również kliknąć lokalizację na mapie.

  3. Wyświetlanie i edytowanie szczegółów lokalizacji:

   • Znajdowanie informacji o urządzeniu wiodącym, takich jak wersja oprogramowania sprzętowego, numer seryjny i nazwa produktu.

   • Edytowanie i usuwanie lokalizacji geograficznych na mapie.

   • Wyświetlanie i modyfikowanie godzin pracy lokalizacji.

   • Pobieranie pliku raportu z serwera na potrzeby rozwiązania problemu.

 5. Analizowanie harmonogramów i zarządzanie nimi:

  1. Przejdź do karty Scheduling (Planowanie).

  2. Kliknij ikonę filtra nad listą harmonogramów i zaznacz problemy, które chcesz zbadać.

   Więcej informacji o poszczególnych typach problemów znajdziesz w temacie Rozwiązywanie problemów.

  3. Aby zarządzać harmonogramem, kliknij wiersz na liście.

Konfigurowanie powiadomień o kondycji

AXIS Audio Manager Center umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail z powiadomieniami o zmianach połączenia z obiektem lub urządzeniem do dowolnych odbiorców dodanych przez właściciela organizacji.

 1. Tworzenie odbiorcy:
 2. Wybierz kolejno opcje Notifications > RECIPIENTS (Powiadomienia > Odbiorcy).

 3. Kliknij przycisk CREATE RECIPIENT (Utwórz odbiorcę).

 4. Wprowadź imię i nazwisko oraz adres e-mail odbiorcy.

 5. W razie potrzeby wybierz powiadomienia, które mają być dostarczane odbiorcy.

 6. Kliknij polecenie CREATE (Utwórz).

 1. Edytowanie i usuwanie odbiorcy:
 2. Wybierz kolejno opcje Notifications > RECIPIENTS (Powiadomienia > Odbiorcy).

 3. Przewiń do odbiorcy lub wyszukaj go.

 4. Kliknij przycisk > Edit recipient (Edytuj odbiorcę) lub Delete recipient (Usuń odbiorcę).

 1. Konfiguracja powiadomienia:
 2. Wybierz kolejno opcje Notifications > SITE NOTIFICATIONS (Powiadomienia > Powiadomienia dotyczące lokalizacji) lub DEVICE NOTIFICATIONS (Powiadomienia dotyczące urządzeń).

 3. Ustaw opóźnienie (0–1440 min).

 4. Uwaga

  Opóźnienie powiadomienia określa, jak długo musi trwać zmiana stanu połączenia, aby powiadomienie zostało wysłane. Na przykład: jeśli zostanie ustawione opóźnienie 60 minut i wystąpi krótka przerwa w zasilaniu lub usterki sieci, które odłączą obiekt na krócej niż ten czas, powiadomienie nie zostanie wysłane. Wartość domyślna systemu to 5 minut.

 5. Kliknij przycisk ADD (Dodaj) obok pozycji Recipients (Odbiorcy).

 6. Kliknij przycisk ADD (Dodaj) obok odpowiednich odbiorców.

 7. Aby aktywować powiadomienie, włącz przełącznik Enabled (Włączone) w obszarze Status (Stan).

Zdalne uzyskiwanie dostępu do pojedynczego obiektu

AXIS Audio Manager Center zapewnia bezpieczny zdalny dostęp do dodanych obiektów. Umożliwia to zdalną konfigurację obiektu przy użyciu lokalnego systemu AXIS Audio Manager Edge. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do witryny, uprawnienia jego roli użytkownika lub grupy użytkowników decydują o operacjach, które będzie on mógł wykonać zdalnie. Właściciele i administratorzy mają pełny dostęp do wszystkich ustawień obiektu, natomiast menedżerowie zawartości i operatorzy głośności mają ograniczony dostęp.

 1. Aby otworzyć okno systemu AXIS Audio Manager Edge w lokalizacji lokalnej:
 2. Przejdź do menu Sites (Obiekty) i znajdź obiekt.

 3. Kliknij .

Uwaga

Czasami konieczne będzie zalogowanie się lokalnie w obiekcie:
- w celu skonfigurowania obiektu w trybie offline;
- w celu wybrania wstępnej konfiguracji obiektu;
- w celu wykonania zadań, które mogą powodować zerwanie połączenia z AXIS Audio Manager Center, takich jak zmiana ustawień sieciowych.

Aplikacja mobilna AXIS Audio Remote

Po skonfigurowaniu AXIS Audio Manager Center oraz przypisaniu użytkowników i ich uprawnień, użytkownicy będą mieli dostęp do systemu audio za pośrednictwem aplikacji mobilnej AXIS Audio Remote na systemy iOS i Android.

Po wybraniu opcji Connect remotely (Połącz zdalnie) w aplikacji mobilnej użytkownicy mogą zalogować się w AXIS Audio Manager Center i wybrać lokalizację, którą chcą sterować.

Funkcje Premium

AXIS Audio Manager Center oferuje funkcje dostępne wyłącznie dla organizacji korzystających z licencji. Są to z reguły zaawansowane funkcje, które umożliwiają jednoczesne wykonywanie działań w kilku obiektach, takie jak dystrybucja zawartości lub wsadowe planowanie muzyki.

Uwaga

Funkcje Premium są dostępne w interfejsie AXIS Audio Manager Center tylko dla użytkowników korzystających z licencji lub uczestniczących w programach pilotażowych.

Dystrybuuj zawartość

AXIS Audio Manager Center obsługuje dystrybucję plików zawartości do obiektów na potrzeby lokalnego planowania. Dla każdego obiektu zawartość będzie przechowywana na urządzeniu głównym i zostanie dodana do biblioteki odpowiadającego mu typu zawartości. Pliki nie zostaną automatycznie dodane do żadnego harmonogramu.

Obsługiwane formaty pliku: mp3, mpeg, ogg, opus, wave

Maksymalny dozwolony rozmiar pliku: 20 MB

 1. Przejdź do pozycji Distribute content (Dystrybucja zawartości) w obszarze CONTENT MANAGEMENTS (Zarządzanie zawartością).

 2. Kliknij typ zawartości (muzyka, komunikat lub reklama).

 3. Kliknij przycisk ADD (Dodaj) obok pozycji Files (Pliki).

 4. Wybierz pliki do dystrybucji i kliknij przycisk Open (Otwórz).

 5. Kliknij przycisk ADD (Dodaj) obok pozycji Sites (Obiekty).

 6. Wybierz lokalizacje w strukturze obiektów.

  Zawartość zostanie rozesłana do wszystkich obiektów w lokalizacji, w tym obiektów znajdujących się w lokalizacjach podrzędnych.

 7. Kliknij przycisk DISTRIBUTE CONTENT (Dystrybuuj zawartość).

Harmonogramy nadawania

AXIS Audio Manager Center umożliwia planowanie odtwarzania komunikatów, reklam i muzyki w kilku obiektach naraz. Tworząc harmonogram, wybierasz obiekty docelowe poprzez wybranie lokalizacji. Harmonogramem zostaną objęte wszystkie obiekty w obrębie danej lokalizacji i jej lokalizacji podrzędnych. Można również wybrać etykietę, aby dodatkowo zawęzić filtrowanie wybranych opcji.

Po włączeniu harmonogramu będzie on automatycznie stosowany do obiektów uwzględnionych w harmonogramie, o ile obiekty te mają połączenie. Jeżeli obiekt nie jest połączony, harmonogram będzie do niego stosowany dopiero, gdy zostanie połączony.

Jeżeli harmonogram jest włączony, będzie on automatycznie obejmował wszystkie nowe obiekty dodawane do wybranych lokalizacji lub ich lokalizacji podrzędnych, albo jeśli do większej liczby lokalizacji zostanie zastosowana wybrana etykieta.

Ponadto AXIS Audio Manager Center rozsyła do wszystkich obiektów docelowych zawartość multimedialną konieczną do wykonania harmonogramu. Wyjątek stanowią harmonogramy odtwarzania muzyki utworzone z użyciem lokalnej biblioteki lub znacznika źródła.

Ustawianie harmonogramu na podstawie godzin otwarcia może spowodować ustawienie odtwarzania zdarzenia poza danym dniem (0–24). Ścieżki audio nie będą odtwarzane. Na przykład: jeśli zostanie zaplanowane odtwarzanie komunikatu 5 godzin po godzinie zamknięcia, która przypada o 21:00, zdarzenie będzie zaplanowane na godzinę 02:00 następnego dnia i nie zostanie odtworzone.

Dowiedz się więcej:

Tworzenie harmonogramów komunikatów

 1. Tworzenie harmonogramu:

  1. Wybierz kolejno opcje SCHEDULING > Scheduling (Harmonogram > Harmonogram).

  2. Kliknij przycisk + CREATE SCHEDULE (Utwórz harmonogram).

  3. Nazwij harmonogram.

  4. W obszarze Type of schedule (Typ harmonogramu) wybierz opcję Announcement (Komunikat).

  5. Wybierz lokalizację.

   Więcej informacji: Lokalizacje.

  6. Kliknij polecenie CREATE (Utwórz).

 2. Aby zobaczyć listę obiektów, przejdź do SITES (Obiekty).

 3. Aby przesłać pliki audio i utworzyć listy odtwarzania, przejdź do okna CONTENT (ZAWARTOŚĆ).

 4. Konfiguracja harmonogramu:

  1. Przejdź do obszaru SCHEDULE (Harmonogram).

  2. Kliknij + EVENT (+ Zdarzenie) i wybierz opcję Single event (Pojedyncze zdarzenie) lub Interval event (Zdarzenie interwałowe).

  3. Wpisz szczegóły i kliknij SAVE (Zapisz).

  4. Aby włączyć harmonogram, wybierz opcję Enabled (Włączone) w obszarze Schedule status (Status harmonogramu).

 5. Podgląd godzin otwarcia:

  1. Wybierz godziny otwarcia.

  2. Aby widzieć konfigurację zdarzeń, wyłącz opcję Display actual time (Wyświetl faktyczny czas).

  3. Aby widzieć, o której godzinie zdarzenia będą odtwarzane, włącz opcję Display actual time (Wyświetl faktyczny czas).

   Jeśli w wybranych godzinach pracy zdarzenie w ogóle nie będzie odtwarzane, jego wpis zmieni kolor na szary.

 6. Aby zapisać zmiany wprowadzone w harmonogramie, kliknij przycisk SAVE (Zapisz).

Tworzenie harmonogramu ogłoszeń

Funkcji tworzenia harmonogramu ogłoszeń można używać do dowolnej zawartości treści, której odtwarzanie ma być powtarzane przez określony czas.

 1. Tworzenie harmonogramu:

  1. Wybierz kolejno opcje SCHEDULING > Scheduling (Harmonogram > Harmonogram).

  2. Kliknij przycisk + CREATE SCHEDULE (Utwórz harmonogram).

  3. Nazwij harmonogram.

  4. W obszarze Type of schedule (Typ harmonogramu) wybierz opcję Announcement (Komunikat).

  5. Wybierz lokalizację.

   Więcej informacji: Lokalizacje.

  6. Kliknij polecenie CREATE (Utwórz).

 2. Aby zobaczyć listę obiektów, przejdź do SITES (Obiekty).

 3. Aby przesłać pliki audio i utworzyć listy odtwarzania, przejdź do okna CONTENT (ZAWARTOŚĆ).

 4. Konfiguracja harmonogramu:

  1. Przejdź do obszaru SCHEDULE (Harmonogram).

  2. Kliknij + EVENT (+ Zdarzenie) i wybierz opcję Single event (Pojedyncze zdarzenie) lub Interval event (Zdarzenie interwałowe).

  3. Wpisz szczegóły i kliknij SAVE (Zapisz).

  4. Aby włączyć harmonogram, wybierz opcję Enabled (Włączone) w obszarze Schedule status (Status harmonogramu).

 5. Podgląd godzin otwarcia:

  1. Wybierz godziny otwarcia.

  2. Aby widzieć konfigurację zdarzeń, wyłącz opcję Display actual time (Wyświetl faktyczny czas).

  3. Aby widzieć, o której godzinie zdarzenia będą odtwarzane, włącz opcję Display actual time (Wyświetl faktyczny czas).

   Jeśli w wybranych godzinach pracy zdarzenie w ogóle nie będzie odtwarzane, jego wpis zmieni kolor na szary.

 6. Aby zapisać zmiany wprowadzone w harmonogramie, kliknij przycisk SAVE (Zapisz).

Planowanie muzyki

Dostępna jest opcja tworzenia harmonogramów muzyki w tle, które rozpoczynają się i kończą z przesunięciem względem godzin otwarcia obiektu.

Więcej informacji: Przesunięcie względem godzin otwarcia i zamknięcia.

 • Obsługiwane źródła muzyki:
 • Lokalne biblioteki poszczególnych obiektów.

 • Strumień WWW rozsyłany z AXIS Audio Manager Center.

  Więcej informacji: Źródło programu Audio Manager Center.

 • Znacznik źródła ukierunkowany na lokalne źródła obiektu, takie jak wejście liniowe i aplikacje pokładowe.

  Więcej informacji: Znaczniki źródła.

 • Wymogi wstępne:
 • Harmonogram odtwarzania muzyki jest stosowany względem godzin otwarcia danego obiektu lokalnego.

  Aby skonfigurować godziny otwarcia obiektu lokalnego, zobacz temat Ustawianie godzin otwarcia w instrukcji obsługi programu AXIS Audio Manager Edge.

 1. Tworzenie źródła:

  1. W menu SCHEDULING > Sources (Harmonogram > Źródła) kliknij + CREATE SOURCE (Utwórz źródło).

  2. Nazwij źródło.

  3. Obecnie można wybrać tylko typ „strumień WWW” i jest on zaznaczony automatycznie.

  4. Wprowadź adres URL strumienia WWW.

  5. Jeżeli adres URL wymaga uwierzytelniania, włącz funkcję Use authentication (Użyj uwierzytelniania), a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło.

  6. Kliknij polecenie CREATE (Utwórz).

 2. Tworzenie harmonogramu:

  1. Przejdź do obszaru SCHEDULING > Scheduling (Harmonogram > Harmonogram) i kliknij + CREATE SCHEDULE (Utwórz harmonogram).

  2. Nazwij harmonogram.

  3. W obszarze Type of schedule (Typ harmonogramu) wybierz opcję Announcement (Komunikat).

  4. Wybierz lokalizację.

   Więcej informacji: Lokalizacje.

  5. Kliknij polecenie CREATE (Utwórz).

 3. Aby wyświetlić wszystkie obiekty docelowe, przejdź do obszaru SITES (Obiekty).

 4. Konfiguracja harmonogramu:

  1. Przejdź do obszaru SCHEDULE (Harmonogram).

  2. Jeśli nie chcesz, aby odtwarzanie muzyki rozpoczynało się automatycznie, tylko po ręcznym uruchomieniu z pulpitu w programie AXIS Audio Manager Edge, zaznacz opcję Require manual source selection locally before playback start (Wymagaj manualnego wyboru źródła lokalnie przed rozpoczęciem odtwarzania).

  3. W obszarze Schedule time (Czas w harmonogramie) ustaw czas przesunięcia względem godzin otwarcia i zamknięcia.

   Więcej informacji: Przesunięcie względem godzin otwarcia i zamknięcia.

  4. Dodaj źródła muzyki.

   1. Kliknij opcję ADD MUSIC SOURCE (DODAJ ŹRÓDŁO MUZYKI)

   2. Wybierz typ źródła:

   3. Kliknij przycisk ADD (Dodaj).

  5. Uwaga

   Do harmonogramu odtwarzania muzyki można dodać wiele źródeł. Użytkownicy korzystający z urządzenia hosta z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 11.6 lub nowszej mogą przełączać źródła lokalnie z pulpitu w programie AXIS Audio Manager Edge. W starszych wersjach oprogramowania sprzętowego dźwięk będzie odtwarzany z pierwszego źródła z listy.

  6. Zapisywanie harmonogramu:

   • Aby zapisać harmonogram bez włączania go, usuń zaznaczenie pola wyboru Enabled (Włączone) i kliknij przycisk SAVE (Zapisz).

    Harmonogram zostanie zapisany i będzie dostępny na liście Music schedules (Harmonogramy odtwarzania muzyki), ale nie jest jeszcze aktywny.

   • Aby zapisać i aktywować harmonogram, zaznacz pole wyboru Enabled (Włączone), a następnie kliknij przycisk SAVE AND PUBLISH (Zapisz i opublikuj).

    Harmonogram jest teraz dostępny na liście Music schedules (Harmonogramy odtwarzania muzyki) i włączony, co oznacza, że będzie on rozsyłany do wszystkich obiektów docelowych.

Dowiedz się więcej

Lokalizacje

Lokalizacja to węzeł w strukturze obiektów. Więcej informacji: Tworzenie struktury obiektów.

Planując zawartość w AXIS Audio Manager Center, trzeba najpierw wybrać lokalizację dystrybucji harmonogramu. Wszystkie obiekty w lokalizacji i w jej lokalizacjach podrzędnych będą dostępne w harmonogramie.

Etykiety

Etykiety umożliwiają dodawanie identyfikatorów do obiektów, które można filtrować lub wyszukiwać w AXIS Audio Manager Center.

 • Można filtrować i wyszukiwać według etykiety w widoku Sites (Obiekty), aby łatwiej znajdować obiekty.

 • Etykiety można dodawać do harmonogramu AXIS Audio Manager Center, aby dodatkowo zawęzić filtrowanie wyboru w celu uwzględniania tylko tych obiektów, które mają ustawioną tę etykietę jako atrybut.

Przesunięcie względem godzin otwarcia i zamknięcia

Harmonogramy są tworzone w odniesieniu do godzin otwarcia każdego lokalnego obiektu. Rozwiązuje to problem różnych godzin otwarcia sklepów, do których skierowana jest konfiguracja harmonogramu wsadowego. Przesunięcie względem godziny otwarcia określa godzinę rozpoczęcia odtwarzania muzyki, a przesunięcie względem godziny zamknięcia definiuje godzinę wyłączenia odtwarzania muzyki.

Źródło programu Audio Manager Center

Audio Manager Center Source (Źródło programu Audio Manager Center) można utworzyć, przechodząc do menu SCHEDULING (Harmonogram) > Music (Muzyka) > Sources (Źródła). Jest ono automatycznie rozsyłane do wszystkich obiektów w organizacji. AXIS Audio Manager Center centralnie zarządza źródłem, które może być używane zarówno w harmonogramach AXIS Audio Manager Center, jak i w lokalnych harmonogramach odtwarzania muzyki. Obecnie obsługiwane są tylko źródła strumieni WWW.

Znaczniki źródła

Jeśli zamierzasz korzystać ze źródeł lokalnych dla obiektów Axis Audio Manager Edge w harmonogramach AXIS Audio Manager Center, musisz przypisać znacznik źródła do tych źródeł w każdym z obiektów lokalnych. Znaczniki źródła można utworzyć w obszarze AXIS Audio Manager Center i są one rozsyłane do wszystkich połączonych obiektów w organizacji. Aby skonfigurować źródło w obiekcie lokalnym i przypisać do niego znacznik źródła, przejdź do menu AXIS Audio Manager Edge > SCHEDULING (Harmonogram)> Music (Muzyka) > SOURCES (Źródła), wybierz odpowiednie źródło i przypisz do niego znacznik źródła. Źródło to będzie mogło być używane w harmonogramie rozsyłanym przez AXIS Audio Manager Center.

 • Przykłady źródeł, które trzeba zdefiniować lokalnie:
 • Wejście liniowe

 • Lista odtwarzania

 • ACAP

 • Niepowtarzalne adresy URL strumieni WWW (jeśli dla każdego obiektu jest używany inny adres URL).

Przykład: Organizacja kupiła abonament w usłudze strumieniowego przesyłania muzyki online, która wykorzystuje zainstalowaną platformę ACAP do świadczenia usługi. Organizacja tworzy znacznik źródła „ACAP streaming” („Przesyłanie strumieniowe ACAP”) w Axis Audio Manager Center. Każdy obiekt, dla którego zostało utworzone źródło muzyki ACAP, musi następnie przypisać mu znacznik źródła „ACAP streaming” („Przesyłanie strumieniowe ACAP”), aby umożliwić zaplanowanie tego źródła z Axis Audio Manager Center. Tworząc harmonogram, organizacja upewnia się, że muzyka jest rozsyłana do odpowiednich obiektów docelowych za pomocą znaczników lokalizacji i miejsca docelowego, następnie ustawia odpowiednie przesunięcie otwarcia/zamknięcia, po czym wybiera źródło muzyki „Source tag” („Znacznik źródła”) ze znacznikiem „ACAP streaming” („Przesyłanie strumieniowe ACAP”). Obiekty docelowe mają teraz ustawiony harmonogram muzyki, który odtwarza muzykę z usługi strumieniowego przesyłania muzyki.

Rozwiązywanie problemów

Urządzenie nie łączy się

Połączenie One-click (Jednym kliknięciem) z chmurą nie zostało skonfigurowane dla urządzenia.

Upewnij się, że dla urządzenia włączono opcję połączenia jednym kliknięciem:

 1. Przejdź do interfejsu urządzenia, wprowadzając jego adres IP w przeglądarce internetowej.

 2. Przejdź do menu System > Network (System > Sieć).

 3. W obszarze O3C wybierz One-click (Jednym kliknięciem).

 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Nie można połączyć się z urządzeniem dyspozytora

Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, wyszukaj „stclient” w raporcie serwera wiodącego. Aby rozwiązać problem, sprawdź dostępne porty. Wyświetl listę portów w Konfigurowanie sieci.

Stan obiektuKomunikat o błędzie i problemSugerowane działanie

Zablokowane

Urządzenie typu „${productType}” nie jest obsługiwane.
Użytkownik próbował dodać urządzenia o typie, którego nie obsługuje usługa AXIS Audio Manager Center, na przykład kamerę Axis.
Usuń urządzenie.

Błąd konfiguracji

Podany numer seryjny „${leaderSerialNumber}” nie jest powiązany z urządzeniem wiodącym.
W tym urządzeniu nie skonfigurowano programu AXIS Audio Manager Edge.
Skonfiguruj w urządzeniu program AXIS Audio Manager Edge. W tym celu zaloguj się na urządzeniu lokalnie albo wykonaj czynności zdalnie, otwierając obiekt z poziomu usługi AXIS Audio Manager Center.
Wykryto nową lokalizację brzegową
Ten stan występuje, gdy urządzenie wiodące w obiekcie już dodanym do usługi AXIS Audio Manager Center ma fabryczne ustawienia domyślne, a na urządzeniu skonfigurowano nową lokację programu AXIS Audio Manager Edge.
Odśwież lokalizację:
 1. Zaloguj się lokalnie na urządzeniu wiodącym i przejdź do okna Sites (Obiekty).

 2. Na liście lokalizacji kliknij wiersz tego obiektu.

 3. Kliknij kolejno opcje > Refresh (Odśwież).

Urządzenie ${oldLeaderSerialNumber} nie jest już wiodące, nowym urządzeniem wiodącym jest ${newLeaderSerialNumber}. Usuń lokalizację i dodaj ją ponownie z nowym urządzeniem wiodącym.
lub
Urządzenie ${oldLeaderSerialNumber} nie jest już wiodące. Usuń lokalizację i dodaj ją ponownie z nowym urządzeniem wiodącym.
Urządzenie wiodące zostało zmienione przez funkcję Change leader device (Zmień urządzenie wiodące) w programie AXIS Audio Manager Edge.
Usuń lokalizację z usługi AXIS Audio Manager Center i zamiast niej dodaj nowe urządzenie wiodące.
Brak odpowiedzi z urządzenia
Nie można sfinalizować konfiguracji z powodu przekroczenia limitu czasu podczas wdrażania urządzenia.
Usuń lokalizację z usługi AXIS Audio Manager Center i spróbuj dodać ją ponownie.
Wewnętrzny błąd serwera
Wystąpił nieoczekiwany błąd i konfigurowanie lokalizacji zostało przerwane. Może się tak zdarzyć na przykład w razie nagłej utraty połączenia z urządzeniem podczas jego usuwania.
 1. Sprawdź, czy urządzenie wiodące ma połączenie z Internetem:
 2. Zaloguj się lokalnie na urządzeniu wiodącym.

 3. Wybierz kolejno opcje System settings (Ustawienia systemu) > Connectivity (Łączność) > AXIS Audio Manager Center integration (Integracja AXIS Audio Manager Center).

 4. Uruchom narzędzie sprawdzania portów.

 1. Spróbuj ręcznie ponownie zsynchronizować status obiektu:
 2. Zaloguj się lokalnie na urządzeniu wiodącym i przejdź do okna Sites (Obiekty).

 3. Na liście lokalizacji kliknij wiersz tego obiektu.

 4. Kliknij kolejno opcje > Refresh (Odśwież).

Wersja oprogramowania sprzętowego urządzenia „${serialNumber}” nie spełnia wymogu minimalnej akceptowanej wersji oprogramowania „${minAcceptedFirmwareVersion}”
Wersja oprogramowania sprzętowego urządzenia wiodącego jest za stara.
Uaktualnij oprogramowanie sprzętowe do wersji 11.4 lub nowszej.

Ograniczony

Usługa AXIS Audio Manager Center ma tylko częściowe połączenie z jedną lub kilkoma lokalizacjami. Podstawowe połączenie z obiektem (O3C) zostało ustanowione, natomiast brakuje połączenia wymaganego do prawidłowego działania większości funkcji (MQTT).Sprawdź, czy konfiguracja sieci, do której należą wskazane lokalizacje, umożliwia komunikację przy użyciu protokołu MQTT:
 1. Zaloguj się lokalnie na urządzeniu wiodącym.

 2. Wybierz kolejno opcje System settings (Ustawienia systemu) > Connectivity (Łączność) > AXIS Audio Manager Center integration (Integracja AXIS Audio Manager Center).

 3. Uruchom narzędzie sprawdzania portów.

Rozłączono

Usługa AXIS Audio Manager Center nie ma kontaktu z urządzeniem wiodącym w obiekcie.Sprawdź, czy urządzenie wiodące ma połączenie z Internetem i czy włączono na nim integrację z usługą AXIS Audio Manager Center:
 1. Zaloguj się lokalnie na urządzeniu wiodącym.

 2. Wybierz kolejno opcje System settings (Ustawienia systemu) > Connectivity (Łączność) > AXIS Audio Manager Center integration (Integracja AXIS Audio Manager Center).

 3. Uruchom narzędzie sprawdzania portów.

Urządzenie rozłączone

Co najmniej jedno urządzenie podrzędne jest w trybie offline lub zostało odłączone od lokalizacji zarządzanej przez program AXIS Audio Manager Edge.Sprawdź, czy wskazane urządzenia są zasilane oraz podłączone do tej samej sieci lub podsieci, co urządzenie wiodące.

Oczekiwanie

Urządzenie wiodące zostało dodane w okresie braku połączenia z usługą AXIS Audio Manager Center.Zwykle problem rozwiązuje się sam, gdy urządzenie wiodące zostanie włączone i połączy się z Internetem.
 1. Jeśli jednak lokalizacja wygląda na zablokowaną w tym stanie:
 2. Zaloguj się lokalnie na urządzeniu wiodącym.

 3. Przejdź do menu System settings (Ustawienia systemu) > Connectivity (Łączność).

 4. Upewnij się, że opcja AXIS Audio Manager Center integration (Integracja AXIS Audio Manager Center) jest włączona.

 5. Uruchom narzędzie sprawdzania portów w celu zweryfikowania, czy urządzenie jest połączone z Internetem.

 1. Spróbuj ręcznie ponownie zsynchronizować status obiektu:
 2. Zaloguj się lokalnie na urządzeniu wiodącym i przejdź do okna Sites (Obiekty).

 3. Na liście lokalizacji kliknij wiersz tego obiektu.

 4. Kliknij kolejno opcje > Refresh (Odśwież).

Synchronizowanie

Usługa AXIS Audio Manager Center synchronizuje stan lokalizacji zwykle w odpowiedzi na operację uruchomioną przez użytkownika.Ten stan znika automatycznie po zakończeniu synchronizacji, co zwyczajowo trwa niecałą minutę.
Status harmonogramuKomunikat o błędzie i problemSugerowane działanie

Wymagana aktualizacja oprogramowania układowego

Aby harmonogram działał, należy uaktualnić oprogramowanie sprzętowe urządzenia wiodącego dla jednej lub kilku lokalizacji.Uaktualnij wszystkie odnośne urządzenia wiodące do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego.

Starsze urządzenie

Urządzenie wiodące co najmniej w jednej lokalizacji nie obsługuje skonfigurowanego harmonogramu.Zmień urządzenie wiodące na obsługiwane (patrz opis produktu na stronie dokumentacji usługi AXIS Audio Manager Center).

Błąd konfiguracji obiektu

Nie ustawiono godzin otwarcia 
Co najmniej w jednej lokalizacji nie ustawiono godzin pracy.
Ustaw godziny otwarcia w odnośnych obiektach.

Znacznik źródła nie został zamapowany

Co najmniej w jednej lokalizacji znacznik źródła wybrany w harmonogramie nie jest przypisany.Każdą wskazaną lokalizację otwórz z poziomu usługi AXIS Audio Manager Center, po czym przypisz odpowiedni znacznik źródła do właściwego źródła.

Błąd pobierania harmonogramu

Usługa AXIS Audio Manager Center nie mogła pobrać harmonogramu do lokalnego obiektu zarządzanego przez oprogramowanie AXIS Audio Manager Edge. Jest to zwykle spowodowane przejściowymi problemami z połączeniem albo skonfigurowaniem serwera proxy w sieci obiektu.Sprawdź, czy w sieciach wskazanych lokalizacji skonfigurowano serwery proxy.
 1. Jeśli tak, upewnij się, że w każdym obiekcie ustawienia serwera proxy są poprawne:
 2. Zaloguj się lokalnie na urządzeniu wiodącym.

 3. Wybierz kolejno opcje System settings (Ustawienia systemu) > Connectivity (Łączność) > Content proxy (Serwer proxy zawartości) i sprawdź konfigurację.

błąd pamięci masowej

Zasób jest zapełniony
Urządzenie wiodące ma za mało pamięci masowej (wewnętrznej lub na karcie SD).
Upewnij się, że na urządzeniach wiodących ze wskazanych lokalizacjach jest dostępna wystarczająca ilość miejsca w pamięci masowej.
Pamięć masowa niedostępna
Karta SD na co najmniej jednym urządzeniu wiodącym jest nieosiągalna.
Wyjmij i ponownie włóż kartę SD w urządzeniu wiodącym odnośnej lokalizacji. Jeśli problem będzie nadal występował, wymień uszkodzoną kartę.

Brak obsługi wielu źródeł

Wersja oprogramowania sprzętowego na urządzeniu wiodącym co najmniej w jednej lokalizacji jest za stara i nie obsługuje wielu źródeł w harmonogramie odtwarzania muzyki. Do takich obiektów będzie wysyłana muzyka tylko z pierwszego źródła na liście.Uaktualnij oprogramowanie sprzętowe na odnośnych urządzeniach wiodących do najnowszej wersji.

Zastąpiono

W lokalizacji jest włączony jeszcze jeden harmonogram usługi AXIS Audio Manager Center o takim samym typie.Określ pierwszeństwo harmonogramów:
 1. Na liście obiektów kliknij wiersz odnośnej lokalizacji.

 2. Przewiń w dół do sekcji harmonogramów.

 3. Znajdź aktualnie włączony harmonogram.

 4. W razie potrzeby kliknij operację Override (Zastąpienie) dla harmonogramu, który powinien mieć pierwszeństwo.

Zastąpiono w lokalizacji

W lokalizacji jest włączony lokalny harmonogram programu AXIS Audio Manager Edge o takim samym typie.Jeśli pierwszeństwo powinien mieć harmonogram usługi AXIS Audio Manager Center, na karcie z listą obiektów kliknij akcję Override (Zastąpienie) dla tego harmonogramu.

Niezsynchronizowane

Konfiguracja w usłudze AXIS Audio Manager Center różni się od konfiguracji co najmniej w jednym obiekcie. Najprawdopodobniej lokalizacja jest obecnie rozłączona, ale być może jakieś operacje są obecnie w toku albo znajdują się w kolejce.Stan powinien się zmienić automatycznie po przywróceniu połączenia w lokalizacjach albo zakończeniu prac umieszczonych w kolejkach.

Potrzebujesz więcej pomocy?

Kontakt z pomocą techniczną

Aby uzyskać pomoc, przejdź na stronę axis.com/support.