AXIS Body Worn Live - Podręcznik użytkownika

Oto usługa AXIS Body Worn Live

Dzięki usłudze AXIS Body Worn Live użytkownicy kamer nasobnych mogą strumieniowo przesyłać na żywo dane wizyjne przez sieci bezprzewodowe i komórkowe. Operatorzy mogą oglądać obraz filmowy na żywo oraz informować o tym fakcie użytkowników kamery. W widoku mapy operatorzy widzą także lokalizacje kamer, które obecnie przesyłają strumieniowo obraz filmowy na żywo.

Rozpoczynanie pracy

Włączanie rozszerzenia chmury w systemie nasobnym

 1. Otwórz aplikację AXIS Body Worn Manager.

 2. Przejdź do .

 3. Wybierz opcję Region.

 4. Uwaga
  • Region to lokalizacja geograficzna, w której przechowywane są metadane. Więcej informacji na temat metadanych: Dane dowodowe i metadane.
  • Region można zmienić wyłącznie poprzez zresetowanie systemu nasobnego.
 5. Kliknij przycisk Connect (Połącz).

 6. Kliknij przycisk Connect (Połącz), aby potwierdzić.

Więcej informacji na temat rozszerzeń w chmurze: Rozszerzenia chmury w instrukcji obsługi systemu nasobnego.

Tworzenie konta My Axis

Tworząc konto My Axis, uzyskujesz tożsamość Axis i dostęp do naszych systemów oraz usług opartych na chmurze, takich jak AXIS Body Worn Live. Jeśli posiadasz już konto My Axis, możesz pominąć ten krok.

 1. Przejdź do menu My Axis – Utwórz konto.

 2. Wprowadź informacje i kliknij CREATE ACCOUNT (Utwórz konto).

Połącz system nasobny do AXIS Body Worn Live

Uwaga

Jeżeli system nasobny zawiera kamerę AXIS W100 lub AXIS W101 Body Worn Camera i znajduje się poza Ameryką Północną, to aby rozpocząć strumieniowe przesyłanie na żywo za pomocą usługi AXIS Body Worn Live, trzeba w kamerach włączyć wszystkie kanały sieci bezprzewodowej. Przed podłączeniem systemu do AXIS Body Worn Live należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Axis pod adresem bodywornlive.support@axis.com i podać ID systemu oraz kraj, w którym się znajduje. Dział pomocy technicznej Axis udostępni wymagane kanały bezprzewodowe dla kamer nasobnych.

 1. W narzędziu AXIS Body Worn Manager przejdź do menu .

 2. Kliknij ustawianie Start AXIS Body Worn Live.

 3. Zaakceptuj umowę licencyjną użytkownika końcowego.

 4. Kliknij link ustawianie Start AXIS Body Worn Live.

 5. Zaloguj się na swoje konto My Axis.

 6. Kliknij , aby utworzyć nową organizację zawierającą jeden folder. Staniesz się właścicielem organizacji i uzyskasz role użytkownika, takie jak Body worn admin (Administrator systemu nasobnego) i Body worn viewer (Osoba obserwująca obraz z systemu nasobnego), w całej organizacji. Patrz Organizacje, foldery i role użytkownika.

 7. Przejdź do aplikacji AXIS Body Worn Manager i skopiuj kod autoryzacyjny.

 8. Wróć do etapu autoryzacji i wklej kod.

 9. Aby określić, w którym kraju będą przechowywane dane dowodowe, kliknij Advanced settings (Ustawienia zaawansowane) i wybierz opcję z listy.

  Jeśli nie wskażesz kraju, wszystkie informacje będą składowane w regionie ustawionym w aplikacji AXIS Body Worn Manager. Więcej informacji na temat danych dowodowych zob. Dane dowodowe i metadane.

 10. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

  Zostanie automatycznie aktywowana 30-dniowa próbna licencja AXIS Body Worn Live.

Włączanie kompleksowego szyfrowania

Kompleksowe szyfrowanie zapewnia bezpieczną komunikację między kamerami nasobnymi i usługą AXIS Body Worn Live. aby dowiedzieć się więcej, patrz Kompleksowe szyfrowanie.

Uwaga
 • Kompleksowe szyfrowanie jest obowiązkowe i należy dodać szyfrowanie w każdej przeglądarce korzystającej z usługi AXIS Body Worn Live.
 • AXIS Body Worn Manager rozdziela klucz publiczny do kamer po ich zadokowaniu.
 1. Przejdź do usługi AXIS Body Worn Live i zaloguj się, podając poświadczenia do konta My Axis.

 2. Przejdź do Settings (Ustawienia).

 3. Kliknij przycisk Generate keys (Generuj klucze).

 4. Jeśli chcesz ponownie użyć prywatnego klucza, aby móc oglądać strumienie wideo w innej przeglądarce lub na innym komputerze, kliknij przycisk Download (Pobierz).

  Szyfrowanie kluczy jest opcjonalne.

 5. Kliknij przycisk Copy public key (Kopiuj klucz publiczny).

 6. W narzędziu AXIS Body Worn Manager przejdź do menu .

 7. Na karcie AXIS Body Worn Live, w obszarze Public key (Klucz publiczny), kliknij przycisk Add (Dodaj).

 8. Wpisz nazwę klucza publicznego.

  Zalecamy użycie takiej nazwy klucza publicznego, która pomoże zidentyfikować komputer i przeglądarkę korzystające z klucza prywatnego, na przykład „Przeglądarka Chrome Tomasza”.

 9. Wklej skopiowany klucz publiczny.

 10. Zadokuj wszystkie kamery należące do systemu nasobnego.

Powtórne użycie klucza prywatnego

Zamiast tworzyć jedną parę kluczy do każdej przeglądarki używanej z AXIS Body Worn Live, można ponownie użyć już pobranego klucza prywatnego. Dzięki ponownemu użyciu klucza wystarczy przechowywać tylko jeden klucz publiczny w AXIS Body Worn Manager.

Uwaga

Jeśli masz już klucz, musisz go usunąć, zanim będzie można zaimportować nowy.

 1. Przejdź do usługi AXIS Body Worn Live i zaloguj się, podając poświadczenia do konta My Axis.

 2. Przejdź do Settings (Ustawienia).

 3. Kliknij przycisk Import keys (Importuj klucze).

 4. Znajdź klucz i kliknij go.

Weryfikacja kompleksowego szyfrowania (end-to-end)

Klucz publiczny ma odcisk kciuka klucza publicznego, którego można użyć do weryfikacji kompleksowego szyfrowania. Odcisk kciuka klucza publicznego można znaleźć zarówno w aplikacji AXIS Body Worn Manager, jak i usłudze AXIS Body Worn Live. W celu weryfikacji kompleksowego szyfrowania porównaj te dwa odciski kciuków i upewnij się, że są takie same.

W aplikacji AXIS Body Worn Manager odcisk kciuka klucza publicznego znajduje się na liście kluczy publicznych na stronie Cloud (Chmura) w obszarze AXIS Body Worn Live.

W przypadku usługi AXIS Body Worn Live odcisk kciuka klucza publicznego znajduje się na stronie Settings (Ustawienia) w obszarze End-to-end encryption (Kompleksowe szyfrowanie).

Włączanie przesyłania strumieniowego na żywo

Zalecamy dedykowanie profilu kamery do przesyłania strumieniowego na żywo, aby zminimalizować liczbę używanych licencji. Patrz Licencje

 1. Otwórz aplikację AXIS Body Worn Manager.

 2. Przejdź do .

 3. Wybierz profil kamery, w którym chcesz włączyć przesyłanie strumieniowe na żywo.

 4. W obszarze AXIS Body Worn Live włącz Streaming (Przesyłanie strumieniowe).

Włączanie podawania danych lokalizacyjnych

Istnieje możliwość wyświetlania położenia geograficznego kamer, które obecnie transmitują obraz na żywo. Aby ta funkcja działała, trzeba włączyć podawanie danych geolokalizacyjnych.

Uwaga

Funkcja przekazywania informacji o położeniu jest dostępna tylko w niektórych modelach.

 1. Otwórz aplikację AXIS Body Worn Manager.

 2. Przejdź do .

 3. Wybierz profil kamery, w którym włączono przesyłanie strumieniowe na żywo.

 4. Dla każdego modelu kamery włącz opcję Location (Lokalizacja), a wyłącz opcję Power saving mode (Tryb oszczędzania energii).

Dodawanie sieci bezprzewodowych

Uwaga

Jeśli kamera jest wyposażona w kartę SIM i korzysta tylko z sieci komórkowych, nie trzeba dodawać ani przypisywać sieci bezprzewodowych.

Kamera nasobna musi być podłączona do sieci bezprzewodowej lub komórkowej, aby przesyłać strumieniowo wideo. Kamera nasobna używa sieci bezprzewodowej przydzielonej użytkownikowi kamery. Możesz przydzielić sieć bezprzewodową użytkownikowi kamery przez profile kamery lub bezpośrednio użytkownikowi kamery.

Opcja 1: Przydzielanie sieci bezprzewodowej za pomocą profilu kamery –
W aplikacji AXIS Body Worn Manager można dodać jedną lub więcej sieci bezprzewodowych i przydzielić je do różnych profili kamer. Instrukcje: Przypisywanie sieci bezprzewodowej za pomocą profilu kamery w aplikacji AXIS Body Worn Manager.
Opcja 2: Przydzielanie sieci bezprzewodowej bezpośrednio do użytkownika kamery –
Sieć bezprzewodową można przydzielić bezpośrednio użytkownikowi kamery w aplikacji AXIS Body Worn Manager lub AXIS Body Worn Assistant. W aplikacji AXIS Body Worn Assistant użytkownicy sami mogą dodawać sieci bezprzewodowe. Opcja ta jest szczególnie przydatna, gdy w systemie jest wielu użytkowników kamer i chcesz, aby korzystali oni z wielu indywidualnych sieci bezprzewodowych. Przydzielanie sieci bezprzewodowej bezpośrednio użytkownikowi w AXIS Body Worn Manager zastępuje wszelkie sieci przydzielone za pomocą profilu kamery. Przydzielanie sieci bezprzewodowej bezpośrednio użytkownikowi w AXIS Body Worn Assistant zastępuje wszelkie inne przydzielone sieci. Instrukcje można znaleźć na stronach Przypisanie sieci bezprzewodowej bezpośrednio do użytkownika kamery w aplikacji AXIS Body Worn Manager lub Przydzielanie sieci bezprzewodowej bezpośrednio użytkownikowi kamery w aplikacji AXIS Body Worn Assistant.
Uwaga

Aplikacje AXIS W100 Body Worn Camera i AXIS W101 Body Worn Camera obsługują tylko pasmo częstotliwości 2,4 GHz.

Przypisywanie sieci bezprzewodowej za pomocą profilu kamery w aplikacji AXIS Body Worn Manager

 1. Otwórz aplikację AXIS Body Worn Manager.

 2. Przejdź do menu > AXIS Body Worn Live.

 3. W obszarze Wireless networks (Sieci bezprzewodowe) kliknij przycisk Add (Dodaj).

 4. Wprowadź Name (SSID) (Nazwę, SSID) oraz Password (Hasło) do sieci bezprzewodowej.

 5. Kliknij przycisk Add (Dodaj).

 6. Przejdź do .

 7. Wybierz profil kamery, do którego chcesz przypisać sieć bezprzewodową.

 8. Rozwiń panel AXIS Body Worn Live.

 9. Wybierz sieć bezprzewodową, którą chcesz przypisać do profilu kamery.

 10. Przejdź do menu Users (Użytkownicy) i wybierz użytkownika kamery, do którego chcesz przypisać sieć bezprzewodową.

 11. Wybierz profil kamery z odpowiednią siecią bezprzewodową.

Przypisanie sieci bezprzewodowej bezpośrednio do użytkownika kamery w aplikacji AXIS Body Worn Manager

Uwaga

Aby móc przypisać sieć bezprzewodową bezpośrednio do użytkownika kamery, musisz najpierw włączyć przesyłanie strumieniowe. Patrz Włączanie przesyłania strumieniowego na żywo.

 1. Otwórz aplikację AXIS Body Worn Manager.

 2. Przejdź do menu i wybierz użytkownika, do którego chcesz dodać sieć bezprzewodową.

 3. Kliknij .

 4. Wprowadź Name (SSID) (Nazwę, SSID) oraz Password (Hasło) do sieci bezprzewodowej.

 5. Kliknij przycisk Add (Dodaj).

Przydzielanie sieci bezprzewodowej bezpośrednio użytkownikowi kamery w aplikacji AXIS Body Worn Assistant

 1. Otwórz aplikację AXIS Body Worn Assistant.

 2. Otwórz menu Camera (Kamera).

 3. Dotknij ikony pióra .

 4. Podaj nazwę i hasło sieci bezprzewodowej, a następnie naciśnij przycisk OK.

Uwaga

Dodanie sieci bezprzewodowej tą metodą zastępuje wszelkie sieci dodane w profilu kamery lub bezpośrednio do użytkownika w aplikacji AXIS Body Worn Manager.

Synchronizacja czasu

Ważne
 • W przeglądarkach używanych do oglądania transmisji strumieniowej w usłudze AXIS Body Worn Live musi być ustawiony taki sam czas jak w systemie nasobnym, z dokładnością do kilku sekund.
 • Jeśli czas systemu nasobnego i klienta nie jest zsynchronizowany, usługa AXIS Body Worn Live zablokuje możliwość strumieniowego przesyłania wideo.
 • Zalecamy używanie tego samego serwera NTP i identycznych ustawień czasu w systemie nasobnym i komputerach używanych do transmisji strumieniowej w usłudze AXIS Body Worn Live.

Konfiguracja systemu

Dodawanie użytkowników

Aby użytkownicy zostali dodani do usługi AXIS Body Worn Live, właściciel organizacji musi ich zaprosić. Użytkownicy akceptują zaproszenie. Następnie właściciel organizacji przypisuje użytkownikom role. Więcej informacji o różnych rolach: Role użytkownika:.

Zapraszanie kolejnych użytkowników

Właściciel organizacji może do niej zapraszać innych użytkowników. Należy to zrobić, aby móc przydzielać role, takie jak administratorzy lub osoby obserwujące, użytkownikom usługi AXIS Body Worn Live. Więcej informacji: Role użytkownika:.

 1. Przejdź do obszaru Identity and Access Management (Zarządzanie tożsamościami i dostępem).

 2. Kliknij przycisk SIGN IN (Zaloguj się), a następnie zaloguj się, podając poświadczenia swojego konta My Axis.

 3. Wybierz organizację, która zawiera folder odpowiedni dla Twojego systemu nasobnego.

 4. Kliknij przycisk CONTINUE (Kontynuuj).

 5. Kliknij przycisk INVITE USER (Zaproś użytkownika).

 6. Wprowadź adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić. Będzie to adres e-mail używany przez tę osobę na jej koncie My Axis.

 7. Kliknij przycisk SEND INVITE (Wyślij zaproszenie). Użytkownik zostanie dodany do listy osób zapraszanych i otrzyma zaproszenie w wiadomości e-mail.

Zaproszenie jest ważne przez siedem dni. Gdy użytkownik zaakceptuje zaproszenie, patrz Akceptowanie zaproszenia. Użytkownikom możesz przydzielać różne role w usłudze AXIS Body Worn Live, patrz Przydzielanie ról użytkownikom.

Akceptowanie zaproszenia

Użytkownik usługi AXIS Body Worn Live musi zaakceptować zaproszenie do organizacji.

 1. Otwórz wiadomość e-mail z zaproszeniem.

 2. Kliknij łącze w wiadomości e-mail. Nastąpi przekierowanie do obszaru Identity and Access Management (Zarządzanie tożsamościami i dostępem).

 3. Kliknij przycisk SIGN IN (Zaloguj się), a następnie zaloguj się, podając poświadczenia swojego konta My Axis.

 4. Kliknij opcję ACCEPT ALL INVITES (Zaakceptuj wszystkie zaproszenia).

Przydzielanie ról użytkownikom

Właściciel organizacji może przydzielać role użytkownikom usługi AXIS Body Worn Live.

 1. Przejdź do obszaru Identity and Access Management (Zarządzanie tożsamościami i dostępem).

 2. Kliknij przycisk SIGN IN (Zaloguj się), a następnie zaloguj się, podając poświadczenia swojego konta My Axis.

 3. Wybierz organizację, która zawiera folder odpowiedni dla Twojego systemu nasobnego.

 4. Kliknij przycisk CONTINUE (Kontynuuj).

 5. Przejdź do menu Folders (Foldery).

 6. Uwaga

  Jeśli jeden użytkownik ma mieć określoną rolę w wielu systemach nasobnych, można nadać mu rolę dla folderu nadrzędnego. Informacje o organizacjach, folderach i rolach użytkownika patrz Organizacje, foldery i role użytkownika.

 7. Wybierz folder odpowiadający Twojemu systemowi nasobnemu.

 8. Kliknij przycisk ADD ACCESS (Dodaj dostęp).

 9. W obszarze Users (Użytkownicy) wybierz użytkowników, do których chcesz przypisać role. Można wybrać wielu użytkowników.

 10. W obszarze Roles (Role) wybierz Body worn admin (Administrator systemu nasobnego), Body worn viewer (Osoba obserwująca obraz z systemu nasobnego) lub obie te role.

 11. Kliknij przycisk ADD (Dodaj).

Przenoszenie systemu do innego folderu organizacji

Aby przenieść system nasobny z jednego folderu organizacji do drugiego, musisz najpierw odłączyć system od bieżącego folderu, a następnie podłączyć go do drugiego.

 1. Otwórz aplikację AXIS Body Worn Manager odpowiednią dla systemu, który chcesz odłączyć lub przenieść.

 2. Otwórz menu kontekstowe na górnym pasku, a następnie kliknij opcję About (Informacje).

 3. Zanotuj System name (Nazwę systemu) i System ID (ID systemu).

 4. Przejdź do usługi AXIS Body Worn Live i zaloguj się, podając poświadczenia My Axis.

 5. Przejdź do Settings (Ustawienia).

 6. W obszarze Connected systems (Połączone systemy), używając identyfikatora systemu, znajdź system, który chcesz przenieść i kliknij przycisk Disconnect (Odłącz).

 7. Podłączanie systemu nasobnego do innego folderu organizacji opisano w instrukcjach znajdujących się tu Połącz system nasobny do AXIS Body Worn Live.

Dowiedz się więcej

Organizacje, foldery i role użytkownika

Organizacja jest wirtualną reprezentacją instalacji systemu Axis i centrum Twoich usług chmurowych do obsługi systemów nasobnych. Kiedy utworzysz nową organizację, będzie ona zawierała jeden folder. Osoba tworząca organizację staje się jej właścicielem.

 • Organizacja łączy system nasobny z posiadanymi licencjami na korzystanie z usługi AXIS Body Worn Live.

 • Organizacja łączy system nasobny z użytkownikami usługi AXIS Body Worn Live.

 • Właściciel organizacji może dodawać użytkowników usługi AXIS Body Worn Live do organizacji. Patrz Zapraszanie kolejnych użytkowników.

 • Organizację można podzielić na foldery i podfoldery. Z reguły folder odzwierciedla obiekt lub lokalizację fizyczną systemu nasobnego w obrębie organizacji.

 • Użytkownikom usługi AXIS Body Worn Live można przypisywać różne role użytkowników względem folderów. Podfoldery dziedziczą role na podstawie swoich elementów nadrzędnych.

 • Jeśli przypiszesz użytkownikowi rolę operatora względem określonego folderu, będzie on widział strumieniowe transmisje na żywo tylko z systemów nasobnych połączonych z tym folderem.

Aby utworzyć organizację, musisz mieć konto My Axis.

Role użytkownika:

Użytkownicy usługi AXIS Body Worn Live logują się za pomocą konta My Axis. Zarządzaniem użytkownikami w usłudze AXIS Body Worn Live zajmuje się właściciel organizacji. Ci użytkownicy różnią się od użytkowników kamer w AXIS Body Worn Manager. Do korzystania z usługi AXIS Body Worn Live wymagane są następujące role w organizacji:

 • Body worn admin (Administrator systemu nasobnego) zarządza ustawieniami usługi AXIS Body Worn Live. Użytkownicy z tą rolą mogą przeglądać listę strumieni, ale nie mają podglądu strumieni na żywo.

  Administrator musi też być właścicielem organizacji, aby mógł podłączać system nasobny do AXIS BodyWorn Live i odłączać go od tej usługi oraz przydzielać role użytkownikom.

 • Body worn viewer (Osoba obserwująca obraz z systemu nasobnego) przegląda przekazywane strumienie na żywo z kamer nasobnych i odpowiednio reaguje.

Uwaga

Każdemu użytkownikowi można przydzielić więcej niż jedną rolę i mogą to być wcześniej dodane role używane w innych usługach chmurowych Axis.

Licencje

Średnia liczba kamer przydzielonych w ostatnim tygodniu do użytkowników z profilem kamery z włączonym przesyłaniem strumieniowym w ciągu 24 godzin określa liczbę potrzebnych licencji na korzystanie z usługi AXIS Body Worn Live.

Model licencji jest taki sam niezależnie od tego, czy kamery są przydzielone na stałe, czy też przydziela się je samodzielnie.

Zalecamy dedykowanie profilu kamery do przesyłania strumieniowego na żywo, aby zminimalizować liczbę używanych licencji.

Aby dowiedzieć się więcej o licencjach na produkty i usługi Axis, patrz Instrukcje dla użytkownika AXIS License Manager.

Kompleksowe szyfrowanie

Kompleksowe szyfrowanie (end-to-end) zapewnia, że dostęp do strumienia wideo mają tylko wybrani odbiorcy. Taka bezpieczna komunikacja jest możliwa dzięki kluczowi publicznemu w każdej kamerze nasobnej i kluczowi prywatnemu w każdej przeglądarce korzystającej z usługi AXIS Body Worn Live.

Ważne
 • Przeglądarka usuwa klucz prywatny po usunięciu plików cookie i innych danych witryny. Może się tak zdarzyć, jeśli wyczyścisz historię przeglądania. Jednym ze sposobów, aby temu zapobiec, jest utworzenie wyjątku dla usługi for AXIS Body Worn Live w przeglądarce.
 • Jeżeli usuniesz klucz prywatny, na przykład wskutek wyczyszczenia historii przeglądania, będzie konieczne ponowne wykonanie instrukcji podanych w Włączanie kompleksowego szyfrowania.

Dane dowodowe i metadane

Gdy kamera nasobna przesyła strumieniowo obraz na żywo, generowane są zarówno dane dowodowe, jak i metadane. W usłudze AXIS Body Worn Live możesz wybierać spośród kilku krajów, w których będą przechowywane dane dowodowe. Metadane muszą być przechowywane w jednym z głównych regionów chmury (UE lub USA), który wybierasz w usłudze AXIS Body Worn Manager po włączeniu rozszerzeń chmury.

 • Dane dowodowe:
 • Szyfrowane strumienie wideo i audio

 • Zaszyfrowane dane dotyczące lokalizacji zdarzeń

 • Metadane:
 • Związane z użytkownikiem, np. identyfikator użytkownika, nazwa użytkownika, identyfikator strumienia i identyfikator organizacji.

 • Związane ze strumieniem, np. godzina rozpoczęcia, godzina zakończenia i czas trwania.

Dzienne wykorzystanie

Ważne

Ze względów bezpieczeństwa narzędzie AXIS Body Worn Live wymaga dokowania kamery przynajmniej raz na sześć dni. Dokowania kamery nie rzadziej niż raz na sześć dni jest konieczne do korzystania z funkcji transmisji.

Otwieranie usługi AXIS Body Worn Live

 1. Przejdź do usługi AXIS Body Worn Live.

 2. Zaloguj się, używając poświadczeń konta MyAxis.

Uwaga
 • Usługa nie wyloguje Cię, dopóki nie wyłączysz przeglądarki internetowej, nawet jeśli zamkniesz kartę usługi AXIS Body Worn Live.
 • Jeśli zamkniesz przeglądarkę internetową i nie otworzysz jej ponownie w ciągu siedmiu dni, nastąpi wylogowanie z usługi.

Rozpoczynanie przesyłania strumieniowego

Aby rozpocząć przesyłanie strumieniowe:

 1. Naciśnij dwukrotnie przycisk funkcyjny (5) na kamerze nasobnej. Wskaźnik LED nagrywania zmienia kolor na czerwony oraz w zależności od modelu kamery:

  • Dioda LED połączenia Wi-Fi® zaczyna pulsować na pomarańczowo.

  • Dioda zmienia kolor na biały.

 2. Gdy kamera nawiąże połączenie i rozpocznie przesyłanie strumieniowe do usługi AXIS Body Worn Live, to w zależności od modelu kamery:

  • Dioda LED połączenia Wi-Fi zmienia kolor na zielony.

  • Dioda zmienia kolor na zielony.

 3. Kamera haptycznie zareaguje, gdy operator SOC (centrum operacyjne bezpieczeństwa)potwierdzi transmisję strumieniową, patrz Wyświetlanie i potwierdzanie strumienia na żywo.

Uwaga

Możesz rozpocząć transmisję podczas nagrywania lub jednocześnie rozpocząć nagrywanie i przesyłanie strumieniowe.

Zatrzymywanie transmisji strumieniowej

Aby zatrzymać transmisję strumieniową i nagrywanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania. Zajrzyj do instrukcji obsługi kamery, aby dowiedzieć się, ile czasu trzeba trzymać przycisk wciśnięty.

Wyświetlanie i potwierdzanie strumienia na żywo

Gdy użytkownik kamery rozpoczyna transmisję, w obszarze Active streams (Aktywne strumienie) jest widoczna jego nazwa użytkownika systemu nasobnego. Aby oglądać transmisję strumieniową:

 1. Przejdź do strumieni .

 2. Kliknij użytkownika kamery, którego strumień wideo chcesz wyświetlić.

 3. Do przełączania między widokami mapy i strumienia na żywo służą przyciski i

 4. Aby powiadomić użytkownika kamery, że masz uruchomioną transmisję z jego urządzenia, kliknij . Kamera zawibruje, powiadamiając w ten sposób noszącego ją użytkownika.

Oglądanie kilku transmisji na żywo jednocześnie

Można oglądać transmisje na żywo obok siebie przekazywane z kamer maksymalnie czterech użytkowników. Aby utworzyć grupę użytkowników kamer i jednocześnie oglądać ich transmisje na żywo:

 1. Przejdź do strumieni .

 2. Kliknij .

 3. Wprowadź nazwę grupy.

 4. Kliknij i wybierz maksymalnie czterech użytkowników kamer.

 5. Kliknij polecenie Create (Utwórz).

 6. Aby wyświetlić transmisje na żywo, kliknij nazwę grupy.

Wyświetlanie ostatnich strumieni

Usługa AXIS Body Worn Live zapisuje wszystkie strumienie i przechowuje je przez 24 godziny. Aby wyświetlić ostatnio zarejestrowane strumienie:

 1. Przejdź do nagrań .

 2. Kliknij użytkownika kamery, którego strumień wideo chcesz wyświetlić.

 3. Kliknij strumień, który chcesz wyświetlić.

Wyświetlanie lokalizacji

Aby sprawdzić, gdzie się znajduje i jak przemieszcza użytkownik kamery przesyłający obecnie strumieniowo obraz filmowy na żywo, możesz wyświetlić położenie geograficzne kamery na mapie.

Uwaga
 • Aby to było możliwe, trzeba najpierw włączyć przekazywanie danych geolokalizacyjnych w aplikacji AXIS Body Worn Manager. Patrz Włączanie podawania danych lokalizacyjnych.
 • Nie można obserwować ruchów kamery, która nie odbiera sygnałów GPS.
 1. Otwórz usługę AXIS Body Worn Live.

 2. Przejdź do strumieni .

 3. Kliknij użytkownika kamery, który obecnie przesyła strumieniowo dane wizyjne na żywo.

 4. Kliknij .

Rozwiązywanie problemów

Problem lub objawPrzyczynaRozwiązanie
Kamera nasobna nie reaguje na polecenie rozpoczęcia transmisji strumieniowej.Transmisja strumieniowa nie została włączona w profilu kamery użytkownika.Patrz Włączanie przesyłania strumieniowego na żywo.
Wygasła licencja użytkownika na oprogramowanie AXIS Body Worn Live.Sprawdź informacje na temat licencji w menu AXIS Body Worn Live > Settings (Ustawienia).
Kamera nasobna nie łączy się z siecią bezprzewodową. Dioda LED połączenia Wi-Fi®/ikona połączenia z usługą AXIS Body Worn Live nie zmienia koloru na zielony.Sieć bezprzewodowa nie została przydzielona do użytkownika kamery.Patrz Dodawanie sieci bezprzewodowych.
Kamera nie została zadokowana przez ponad sześć dni. Ze względów bezpieczeństwa usługa AXIS Body Worn Live wymaga dokowania kamery co najmniej co sześć dni. Jeśli kamera nie zostanie zadokowana w ciągu sześciu dni, transmisja strumieniowa nie będzie dostępna.Zadokuj kamerę, aby odnowić certyfikat.
Nieprawidłowe hasło lub nazwa sieci.Upewnij się, że nazwa sieci i hasło są prawidłowe.
Kamery AXIS W100 i AXIS W101 Body Worn Camera współpracują tylko z sieciami bezprzewodowymi 2,4 GHz.Upewnij się, że sieć bezprzewodowa używa pasma 2,4 GHz. W wielu telefonach ustawione jest domyślne korzystanie z pasma częstotliwości 5 GHz. Dlatego pamiętaj, aby łącząc się z mobilnym hotspotem, przejść do ustawień telefonu i włączyć pasmo częstotliwości 2,4 GHz.
Brak obrazu w odtwarzaczu transmisji strumieniowej.Czas ustawiony w systemie nasobnym jest inny od czasu na komputerze, z którego łączysz się z usługą AXIS Body Worn Live.Upewnij się, że korzystasz z automatycznego czasu w systemie nasobnym.
W aplikacji Genetec™ Security Center występują problemy z transmisją we wbudowanej przeglądarce.Genetec™ Security Center domyślnie używa przeglądarki Google Chrome™.Zmień domyślną przeglądarkę na Microsoft Edge® poprzez edycję pliku konfiguracyjnego. Możesz to zrobić, przechodząc do menu Program Files (x86) > Genetec Security Center 5.11 > ConfigurationFiles > App.SecurityDesk.config (Pliki programowe > Genetec Security Center 5.1 > Pliki konfiguracyjne > App.SecurityDesk.config). W menu Presentation (Prezentacja) zmień WebBrowserType (Typ przeglądarki internetowej) na Edge.
W aplikacji AXIS Camera Station występują problemy z transmisją we wbudowanej przeglądarce.Używana wersja aplikacji AXIS Camera Station jest zbyt stara.Uaktualnij aplikację do wersji 5.50 lub nowszej.
Wersja systemu Microsoft® Windows jest za stara.Uaktualnij do najnowszej wersji.