AXIS Case Insight

Przewodnik integratora systemów

W tym przewodniku można przejść przez podstawowe kroki konfigurowania programu AXIS Case Insight dla klienta. Wiąże się to z aktywacją konta, zaproszeniem klienta do przyłączenia się i integracją z noszonym systemem.

Rozpoczynanie pracy

Gdy jako integrator systemu otrzymasz zaproszenie przez e-mail do przyłączenia się do AXIS Case Insight, wykonaj następujące kroki, aby przygotować rozwiązanie dla klienta:

 1. W wiadomości e-mail kliknij łącze Aktywuj konto.

 2. Zaloguj się w programie AXIS Case Insight przy użyciu poświadczeń podanych w wiadomości e-mail.

 3. Przejdź do menu Configurations > Account information (Informacje o koncie).

 4. Upewnij się, że informacje kontaktowe są zgodne z informacjami dostarczonymi przez klienta.

 5. Integracja z systemem noszonym Axis.

 6. Opcjonalnie Dodawanie użytkowników, Dodawanie kamer oraz Przypisywanie kamer w AXIS Body Worn Manager.

 7. Utwórz konto użytkownika administratora dla administratora systemu klienta.

  1. Przejdź do menu Configurations > Users (Użytkownicy).

  2. Kliknij pozycję Create user (Utwórz użytkownika).

  3. Wprowadź informacje o użytkowniku.

  4. Kliknij przycisk +, aby dodać nową grupę.

  5. Wybierz pozycję Account administrators (Administratorzy kont).

  6. Kliknij przycisk Add (Dodaj). Nowy administrator otrzyma zaproszenie pocztą e-mail do dołączenia do AXIS Case Insight.

 8. Opcjonalnie skonfiguruj działy, grupy użytkowników, inne konta użytkowników, kategorie itp dla danego użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie konta.

 9. Dezaktywacja swojego konta integratora systemu. Oznacza to, że nie będziesz już mieć dostępu do programu AXIS Case Insight, chyba że administrator systemu klienta ponownie aktywuje Twoje konto.

  1. Przejdź do menu Configurations > Users (Użytkownicy).

  2. Znajdź swoje konto integratora systemu.

  3. Ustaw status na Inactive (Nieaktywne)

 10. Wyloguj się z programu AXIS Case Insight.

Integracja z systemem noszonym Axis

Dzięki integracji noszonych systemów Axis organizacje mogą bezpiecznie przesyłać nagrania wideo z tych systemów.

Uwaga

Aby można było nawiązać połączenie z usługą AXIS Case Insight:

 • Jest wymagany system nasobny Axis z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 10.2.0.3 lub nowszej.
 • System nasobny Axis musi mieć dostęp do następujących punktów końcowych:
  • *.clearance.network

  • *.geneteclcoud.com

  • *.blob.core.windows.net

  • *.blob.core.usgovcloudapi.net

Integracja programu AXIS Case Insight z noszonym systemem Axis
 1. W programie AXIS Case Insight przejdź do Configurations > Integrations (Integracja).

 2. W obszarze Create an integration (Tworzenie integracji) kliknij pozycję Axis body worn system (Noszony system Axis).

 3. Wprowadź nazwę systemu noszonego i kliknij przycisk Create (Utwórz).

 4. Kliknij Download configuration (Pobierz konfigurację), aby pobrać plik połączenia (*.json) dla noszonego systemu Axis.

 5. Zainstaluj noszony system Axis.

 6. Prześlij plik połączenia w kroku Content destination (Miejsce docelowe danych) kreatora konfiguracji programu AXIS Body Worn Manager.

 7. Dokończ konfigurację systemu noszonego na ciele.

Dodawanie użytkowników

Aby utworzyć użytkownika kamery nasobnej w AXIS Case Insight, utwórz nowego użytkownika w narzędziu AXIS Body Worn Manager i wprowadź prawidłowy adres e-mail użytkownika kamery w nazwie użytkownika AXIS Case Insight.

W ten sposób można utworzyć użytkownika-gościa w AXIS Case Insight, a zapisy wykonywane przez użytkownika kamery są kojarzone z użytkownikiem-gościem w AXIS Case Insight.

Znajdowanie zależności pomiędzy użytkownikiem urządzenia nasobnego a zapisem w AXIS Case Insight
Uwaga
 • Jeżeli ten sam adres e-mail był już używany w AXIS Case Insight, nie można go użyć ponownie.
 • Użytkownik-gość nie ma dostępu do żadnego materiału dowodowego w AXIS Case Insight. Więcej informacji o zmianie dostępu użytkownika, zobacz Zmiana dostępu użytkownika.

Więcej informacji o dodawaniu użytkowników do systemu noszonego na ciele można znaleźć w części Tworzenie użytkownika.

Zmiana dostępu użytkownika

Aby umożliwić użytkownikowi kamery dostęp do AXIS Case Insight:

 1. Zaloguj się do AXIS Case Insight za pomocą konta administratora

 2. Przejdź do menu Configurations > Users (Użytkownicy).

 3. Znajdź użytkownika kamery, wyszukując adres e-mail.

 4. Zmień typ użytkownika z Gościa na Regularny.

Aby ograniczyć dostęp użytkownika kamery do dowodów wykonywanych przez użytkownika kamery:

 1. Przejdź do Konfiguracja > Zasady bezpieczeństwa.

 2. W Dostęp do dowodów przekazanych z urządzeń wybierz w opcji Poziom uprawnień do dowodów zasadę Pozwól funkcjonariuszom mieć dostęp do dowodów przekazanych z przypisanych im urządzeń.

Dodawanie kamer

Zadokuj nową kamerę nasobną i dodaj ją w narzędziu AXIS Body Worn Manager. W ten sposób tworzy się odpowiednią kamerę i aktywuje licencję w AXIS Case Insight.

Więcej informacji na temat dodawania kamer do systemu noszonego na ciele można znaleźć w części Dodawanie kamer.

Przypisywanie kamer

W narzędziu AXIS Body Worn Manager można ręcznie lub samodzielnie przypisać kamerę do użytkownika kamery.

Po przekazaniu zapisu z kamery odpowiednia kamera jest przypisana do odpowiedniego użytkownika-gościa w AXIS Case Insight.

Więcej informacji na temat przypisywania kamer do systemu noszonego na ciele można znaleźć w części Przypisanie kamery.

Konserwacja systemu

Ważne

Zawsze uruchamiaj wszelką konserwację systemu noszonego na ciele, na przykład resetowanie systemu lub usuwanie kamery, za pomocą narzędzia AXIS Body Worn Manager.

Instrukcja obsługi programu AXIS Case Insight

Aby uzyskać informacje na temat korzystania z programu AXIS Case Insight, zobacz pomoc AXIS Case Insight Help.