AXIS Guardian

Informacje o rozwiązaniu

 1. Lokalizacja klienta
 2. Internet
 3. Monitorowanie alarmów
 4. Dostęp klienta

Informacje o aplikacji AXIS Guardian

AXIS Guardian to kompleksowe narzędzie, które jest łatwe w obsłudze i utrzymaniu. Jest to usługa chmurowa, umożliwiająca przechowywanie materiałów wideo w chmurze, lokalnie w zasobach pamięci typu Edge lub w obu typach zasobów.

Logowanie się do aplikacji AXIS Guardian

 1. Przejdź na stronę logowania AXIS Guardian.

 2. Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.

Zarządzanie lokalizacjami i strefami alarmowymi

Lokalizacja w aplikacji AXIS Guardian odpowiada fizycznej monitorowanej lokalizacji. Strefa alarmowa to sekcja lokalizacji, w której zagwarantowane jest określone działanie przy użyciu akcji i wyzwalaczy. Akcje można aktywować i dezaktywować zgodnie z harmonogramami lub poprzez naciśnięcie przycisku. Ustawienia, takie jak harmonogramy i reguły akcji, są ustawiane osobno dla każdej lokalizacji i strefy alarmowej.

Tworzenie lokalizacji

Lokalizacja w aplikacji AXIS Guardian odpowiada fizycznej monitorowanej lokalizacji. Aby utworzyć lokalizację, należy przejść do strony ustawień zaawansowanych w aplikacji internetowej AXIS Guardian.

 1. Przejdź do menu Opcje> Przejdź do ustawień zaawansowanych.

 2. Na stronie ustawień przejdź do menu Konto> Zarządzaj lokalizacjami i strefami alarmowymi.

 3. W obszarze Utwórz lokalizację wprowadź nazwę lokalizacji.

Edytowanie nazwy lokalizacji

Aby edytować nazwę lokalizacji, przejdź do obszaru Zarządzaj lokalizacjami i strefami alarmowymi, a następnie wybierz lokalizację z listy. Kliknij ikonę pióra. Teraz możesz zmienić nazwę lokalizacji.

Usuwanie lokalizacji

Aby usunąć lokalizację, kliknij ikonę x, a następnie potwierdź, że chcesz usunąć lokalizację.

Uwaga

Po usunięciu lokalizacji z podłączonych urządzeń zostaną usunięte ustawienia dotyczące harmonogramów i stref alarmowych lokalizacji.

Tworzenie strefy alarmowej

Aby ułatwić zarządzanie lokalizacją i jej dostosowywanie, można ją podzielić na strefy alarmowe. Aby utworzyć strefy alarmowe odpowiadające monitorowanym obszarom, otwórz Ustawienia zaawansowane.

 1. Przejdź do menu Konto>Zarządzaj lokalizacjami i strefami alarmowymi.

 2. Wybierz lokalizację, w której chcesz utworzyć strefę.

 3. Wprowadź nazwę strefy. Użyj nazwy opisowej, na przykład „Kasa” lub „Wejście”.

Dodawanie urządzenia do aplikacji AXIS Guardian

Dodawanie urządzenia do aplikacji AXIS Guardian

Wymogi wstępne:

 • Adres MAC – znajduje się na urządzeniu.

 • OAK (klucz uwierzytelniania właściciela) – dostarczany z urządzeniem w osobnym dokumencie.

 1. Zaloguj się do aplikacji AXIS Guardian.

 2. Wybierz lokalizację.

 3. Przejdź do Configuration (konfiguracja) .

 4. Kliknij Add device (dodaj urządzenie) i wprowadź:

  • Adres MAC.

  • OAK.

  • Nazwa urządzenia.

  • Identyfikator zewnętrzny (w razie potrzeby).

  • Opis (opcjonalny, ale zalecany)

 5. Wybierz strefę alarmową, jeśli jest dostępna.

 6. Kliknij przycisk Dodaj.

 7. Aby ustanowić bezpieczne połączenie z aplikacją AXIS Guardian, naciśnij przycisk Control na urządzeniu (jego lokalizację podano w instrukcji montażu urządzenia).

Powtórz powyższe czynności dla wszystkich urządzeń.

Dodawanie nieprzypisanego urządzenia do lokalizacji

Urządzenia nieprzypisane jeszcze do lokalizacji są wymienione na liście Ustawienia zaawansowane > Lokalizacja > Nieprzypisane urządzenia.

 1. Zaloguj się do aplikacji AXIS Guardian.

 2. Kliknij menu w prawym górnym rogu, a następnie kliknij polecenie Przejdź do ustawień zaawansowanych.

 3. Przejdź do menu Lokalizacja >Nieprzypisane urządzenia.

 4. Na liście Urządzenia kliknij element Nazwa urządzenia odpowiadający urządzeniu, które chcesz dodać. Spowoduje to przejście do ustawień tego urządzenia.

 5. W obszarze Edytuj urządzenie wybierz lokalizację, do której chcesz przypisać urządzenie.

 6. Jeżeli w lokalizacji określono strefy alarmowe, możesz przypisać urządzenie do konkretnej strefy.

 7. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Pamięć masowa typu Edge

Kamery Axis są wyposażone w pamięć masową typu Edge. W aplikacji Guardian można, dodatkowo lub oprócz przechowywania danych w chmurze, skorzystać z karty SD w urządzeniu lub zasobu sieciowego, na przykład rejestratora AXIS Companion Recorder.

Konfigurowanie zasobów pamięci pokładowej kamery

 1. W aplikacji AXIS Guardian Web App kliknij menu ustawień w prawym górnym rogu ekranu i wybierz opcję Przejdź do ustawień zaawansowanych.

 2. Wybierz żądaną kamerę z listy urządzeń, klikając nazwę urządzenia.

 3. Jeżeli w kamerze znajduje się karta SD, wyświetlany jest jej stan.

 4. Przejdź do menu Zasoby pamięci masowej>Karta SD>Zarządzaj.

 5. Wybierz opcję Formatuj, by usunąć wszystkie dane, Zamontuj, by aktywować lub Wysuń, by dezaktywować kartę SD.

Konfigurowanie kamery do zapisu danych w udziale sieciowym

W aplikacji Guardian Web App kliknij menu ustawień w prawym górnym rogu ekranu i wybierz opcję Przejdź do ustawień zaawansowanych.

 1. Wybierz żądaną kamerę z listy urządzeń, klikając nazwę urządzenia.

 2. Przejdź do menu Zasoby pamięci masowej>Udział sieciowy>Zarządzaj.

 3. Wprowadź nazwy w polach Nazwa udziału i Adres serwera oraz Nazwa użytkownika i Hasło.

 4. Kliknij przycisk Połącz.

Tworzenie harmonogramu

 1. Przejdź do obszaru Akcje.

 2. Kliknij polecenie Dodaj nowy harmonogram.

 3. Zaznacz pola odpowiadające dniom tygodnia, w których chcesz uaktywnić harmonogram.

 4. Edytuj przedział czasowy aktywności urządzeń w wybranej lokalizacji.

 5. Zapisz harmonogram, nadając mu nazwę opisową.

 6. Aby dodać dodatkowy harmonogram, kliknij przycisk Dodaj, a następnie wybierz dni i godziny.

Uwaga

Harmonogramy są dostępne dla wszystkich urządzeń w lokalizacji.
Wstępnie ustawione są trzy harmonogramy: Otwarte, Zamknięte i Zawsze

Edytowanie harmonogramów

Harmonogramy

 • Przejdź do obszaru Akcje.

 • Wybierz harmonogram, aby zobaczyć szczegóły i reguły akcji dla każdego urządzenia powiązanego z tym harmonogramem.

 • Zaznacz pola odpowiadające dniom tygodnia, w których chcesz uaktywnić harmonogram.

 • Aby usunąć harmonogram, kliknij symbol x obok jego nazwy.

Uwaga

Nie można usunąć harmonogramu używanego przez regułę akcji.

Edytowanie harmonogramów stref alarmowych

Harmonogramy stref alarmowych mają dwa stany: uzbrojonym i nieuzbrojony. Reguły akcji można powiązać z oboma stanami. Stany można przełączać w panelu sterowania strefami alarmowymi.

 • Przejdź do obszaru Akcje.

 • Wybierz strefę alarmową, aby wyświetlić harmonogram i reguły akcji dla każdego urządzenia powiązanego z tym harmonogramem.

 • Kliknij opcję Edytuj harmonogram.

 • Zaznacz pola odpowiadające dniom tygodnia, w których chcesz rozbroić urządzenia.

 • Aby usunąć harmonogram, kliknij symbol x obok jego nazwy.

Dodawanie reguły akcji

Reguły akcji dodaje się do urządzenia w aplikacji AXIS Guardian Web Application.

 1. Przejdź do menu Opcje > Przejdź do ustawień zaawansowanych.

 2. Kliknij urządzenie, aby uzyskać do niego dostęp.

 3. Przejdź do menu Reguły akcji i kliknij przycisk Dodaj nową.

 4. W obszarze Ustawienia wyzwalacza wybierz typ wyzwalacza.

 5. Wybierz harmonogram. Regułę można również dodać do strefy alarmowej, uzbrojonej lub nieuzbrojonej.

 6. Wybierz akcję.

 7. Kliknij przycisk Dodaj.

 8. Edytuj ustawienia akcji.

 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Reguła akcji zostanie wyświetlona na liście wraz z wyzwalaczem, przypisanym harmonogramem i akcją.

Przeglądanie materiałów wideo

Do monitorowania lokalizacji służy opcja AXIS Guardian Web App > Dozór.

Przejdź do obszaru Wybierz przycisk mediów po lewej stronie na osi czasu.

Wybierz kamery, z których obraz chcesz obejrzeć.

W tym samym czasie można przeglądać obraz z maksymalnie 16 kamer (na dzielonym ekranie).

Uwaga

Elementy sterowania odtwarzaniem sterują wszystkimi obrazami ze wszystkich kamer jednocześnie.

Eksportowanie klipów

 • Przejdź do obszaru Dozór.

 • Wybierz kamery, z których chcesz wyeksportować obraz wideo.

 • Użyj osi czasu, aby przejść do zapisanego materiału wideo, który chcesz wyeksportować. Możesz również wybrać konkretną datę, klikając IKONĘ KALENDARZA

 • Kliknij przycisk —>I, a na osi czasu zostanie wyświetlony obszar wyboru.

 • Dostosuj czas i długość zaznaczenia, które ma zostać wyeksportowane.

 • Kliknij przycisk Zapisz, by pobrać klip w pliku zip.

Uwaga

Łączny czas trwania klipów nie może przekraczać 15 minut.

Dodawanie konta gościa

Konta gości można dostosowywać w zakresie uprawnień i harmonogramów dostępu.

 1. Przejdź do menu Opcje> Przejdź do ustawień zaawansowanych.

 2. Na stronie ustawień przejdź do menu Konto> Dodaj nowego gościa.

 3. Dodaj dane gościa i kliknij przycisk Zastosuj.

 4. Jeżeli chcesz skonfigurować uprawnienia gościa, kliknij opcję Edytuj regułę.

  • Zaznacz uprawnienia i harmonogram ich stosowania.

  • Kliknij przycisk Aktualizuj.

 5. Wybierz urządzenia, które mają być udostępniane użytkownikowi.

  • Zaznacz uprawnienia i harmonogram ich stosowania.

  • Kliknij przycisk Aktualizuj.

 6. Uwaga

  Konta gości są dostępne na liście gości w obszarze Ustawienia zaawansowane.