AXIS Loitering Guard

Informacje o aplikacjach

Aplikacja AXIS Loitering Guard monitoruje obszar zainteresowania i wyzwala alarm, jeśli ludzie, pojazdy lub inne obiekty poruszają się zbyt długo w granicach obszaru. Takie zachowanie jest uznawane za podejrzane. Alarm ten może być wykorzystywany w urządzeniach Axis do sieciowego dozoru wizyjnego oraz przez oprogramowanie innych producentów, na przykład w celu zaalarmowania ochrony lub zarejestrowania wideo.

Aby zredukować liczbę fałszywych alarmów, użyj filtrów w celu zignorowania takich obiektów, jak poruszające się na wietrze listowie czy małe zwierzęta.

Używaj profili, aby utworzyć wiele konfiguracji, na przykład dzienne i nocne lub dla różnych części sceny. Każdy profil ma własne ustawienia i generuje właściwe dla siebie alarmy.

Wymagania

Aplikację można instalować w urządzeniach Axis do sieciowego dozoru wizyjnego, które obsługują AXIS Camera Application Platform. Pełen wykaz obsługiwanych urządzeń i wersji oprogramowania sprzętowego jest dostępny na stronie axis.com/applications

Zalecamy następujące przeglądarki:

 • ChromeTM

 • Firefox®

Zalecenia dotyczące montażu kamery

Przed rozpoczęciem użytkowania aplikacji weź pod uwagę następujące zalecenia:

 • Jeśli na monitorowanym obszarze występują znaczące różnice wysokości, utwórz wiele profili i w każdym z nich ustaw perspektywę. Patrz Korzystanie z profili.

 • Na dokładność wykrywania mogą mieć wpływ warunki atmosferyczne, takie jak ulewny deszcz lub śnieg.

 • Dopilnuj, aby warunki oświetlenia spełniały specyfikację produktu. W razie potrzeby użyj dodatkowego źródła światła.

 • Dopilnuj, aby kamera nie była poddawana nadmiernym drganiom. Drgania mogą wyzwalać fałszywe alarmy.

 • Po każdej zmianie prepozycji PTZ aplikacja musi się ponownie skalibrować. Nie zalecamy używania trasy strażnika łącznie z wykrywaniem podejrzanych zachowań.

 • Po każdej zmianie filtrów aplikacja musi się ponownie skalibrować. Potrzeba zatem trochę czasu, aby obiekty wykryte przed zmianą filtrów zostały ponownie wykryte przez aplikację.

 • Małe i odległe obiekty mogą nie zostać wykryte.

 • Obiekty zbliżające się do kamery po linii prostej muszą przebyć dłuższą drogę, zanim zostaną wykryte, niż inne obiekty.

Instalowanie aplikacji

Uwaga

Aby zainstalować aplikacje w produkcie, należy mieć uprawnienia administratora.

 1. Aplikację można pobrać ze strony axis.com/applications.

 2. Zaloguj się na stronie internetowej kamery.

 3. Przejdź do menu Settings > Apps (Ustawienia > Aplikacje) i kliknij przycisk Add (Dodaj).

 4. Wczytaj plik aplikacji (.eap) do kamery.

Uruchamianie aplikacji

 1. Zaloguj się na stronie internetowej produktu i przejdź do menu Settings > Apps (Ustawienia > Aplikacje).

 2. Wybierz aplikację.

 3. Włącz aplikację przyciskiem przełączania.

Zatrzymywanie aplikacji

 1. Zaloguj się na stronie internetowej produktu i przejdź do menu Settings > Apps (Ustawienia > Aplikacje).

 2. Wybierz aplikację.

 3. Wyłącz aplikację przyciskiem przełączania.

Konfigurowanie aplikacji

Ogólne informacje dotyczące konfiguracji aplikacji.

 1. Zaloguj się w interfejsie urządzenia jako administrator i przejdź do menu Settings > Apps > AXIS Loitering Guard (Ustawienia > Aplikacje > AXIS Loitering Guard).

 2. Wybierz aplikację i kliknij przycisk Open (Otwórz).

 3. Używaj profili, aby utworzyć wiele konfiguracji, na przykład dzienne i nocne lub dla różnych części sceny. Każdy profil ma własne ustawienia i generuje właściwe dla siebie alarmy.

 4. Aby określić części sceny, w których powinny zostać wykryte poruszające się obiekty, użyj opcji obszary detekcjiobszary wykluczenia.

 5. Skonfiguruj warunki podejrzanych zachowań.

 6. Użyj potwierdzenia wizualnego, aby upewnić się, że wykryto wszystkie obiekty, który powinny zostać wykryte.

 7. Wyzwól alarm przy pomocy funkcji alarmu testowego.

 8. Jeśli aplikacja wyzwala zbyt wiele niepożądanych alarmów, użyj jednego lub więcej filtrów.

 1. Podgląd na żywo
 2. Ustawienia profilu
 3. Alarm testowy i potwierdzenie wizualne

Korzystanie z profili

Każdy profil wyzwala właściwe dla siebie alarmy i ma własne ustawienia, dzięki czemu w kamerze i oprogramowaniu innych firm można utworzyć zdarzenia z różnymi działaniami. Na przykład, aby móc korzystać z jednej konfiguracji w ciągu dnia, a z innej w nocy, należy utworzyć dwa profile o różnych ustawieniach. Następnie dla każdego profilu należy utworzyć jedną regułę akcji, a z harmonogramów dziennych i nocnych korzystać jako z dodatkowych warunków.

 • W jakich sytuacjach korzystać z wielu profili:
 • aby ustawić inne konfiguracje na dzień i na noc;

 • aby korzystać z wielu obszarów detekcji;

 • aby ustawić różne konfiguracje dla różnych prepozycji PTZ;

 • aby użyć wielu obszarów detekcji;

 • aby ustawić kilka reguł akcji z różnymi warunkami podejrzanych zachowań;

 • Jeśli kamera monitoruje obszar, który nie jest płaski, to profile o różnych ustawieniach perspektywy mogą zostać wykorzystane do odfiltrowania małych obiektów. Podziel obszar na mniejsze podobszary, na których nie ma nierówności, i utwórz jeden profil dla każdego podobszaru. W każdym profilu zmień obszar detekcji tak, aby obejmował on podobszar i skalibruj perspektywę dla podobszaru, a nie dla całego widoku. Patrz Filtrowanie małych obiektów w scenach z głębią.

Tworzenie profilu

 1. Przejdź na stronę aplikacji i kliknij .

 2. Aby skopiować ustawienia z wcześniej utworzonego profilu, wybierz profil z listy Importuj ustawienia z.

 3. Aby zmienić nazwę profilu, przejdź do Właściwości profilu i kliknij .

 4. Wpisz nazwę w polu tekstowym i kliknij Gotowe.

Usuwanie profilu

Uwaga

Jeśli usuniesz profil używany przez regułę akcji lub oprogramowanie innej firmy, musisz również usunąć lub edytować reguły akcji lub oprogramowanie innych firm.

 1. Kliknij krzyżyk na karcie profilu lub wykonaj następujące czynności:
 2. Wybierz kartę profilu.

 3. Przejdź do Właściwości profilu i kliknij .

 4. Kliknij i potwierdź przyciskiem Gotowe.

Podłączanie profilu do prepozycji PTZ

Uwaga

Po każdej zmianie prepozycji aplikacja musi się ponownie skalibrować.

Aby ograniczyć detekcję do konkretnej prepozycji, można połączyć profil z prepozycją.

 1. Przejdź na stronę aplikacji i wybierz profil lub kliknij , aby utworzyć nowy profil.

 2. Włącz opcję Podłączona prepozycja przyciskiem przełączania.

 3. Wybierz prepozycję z listy rozwijanej.

  Aby wykrywać podejrzane zachowania we wszystkich prepozycjach, wybierz opcję Wszystkie prepozycje.

Dodawanie informacji o alarmie do strumienia wideo

Aby wyświetlić obiekt, który wyzwolił alarm w strumieniu wideo (zarejestrowanym lub przekazywanym na żywo), włącz nakładanie informacji o alarmie. Po włączeniu nakładki alarmowej wokół obiektów, które wyzwalają alarmy, wyświetlany jest prostokąt.

Ważne

Informacje o alarmie są trwale nakładane na strumień wideo. Nie można ich usunąć z zarejestrowanego materiału wideo.

Uwaga

Jeśli używasz obszarów obserwacji, informacje o alarmie będą wyświetlane tylko w pierwszym obszarze obserwacji. Domyślna nazwa pierwszego obszaru obserwacji to View area 1 (Obszar obserwacji 1).

 1. Przejdź na stronę aplikacji i wybierz profil lub kliknij , aby utworzyć nowy profil.

 2. Włącz opcję Alarm overlay (Nakładanie informacji o alarmie).

 3. Wybierz, w jakiej rozdzielczości powinny być wyświetlane informacje o alarmie. Można wybrać tylko jedną rozdzielczość, która zostanie zastosowana do wszystkich profili z nałożonymi informacjami o alarmie.

 4. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 5. Otwórz oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym (VMS) i umieść okna obok siebie.

 6. Aby upewnić się, że informacje o alarmie zostaną wyświetlone w strumieniach wideo, wróć na stronę internetową aplikacji i kliknij opcję Test alarm (Alarm testowy).

 7. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Strefa detekcyjna

Obszar detekcji jest obszarem, w którym obiekty charakteryzujące się podejrzanym zachowaniem wyzwalają alarmy. Obiekty mogą wyzwalać alarmy, nawet wtedy, gdy tylko część obiektu znajduje się wewnątrz obszaru detekcji. Aplikacja ignoruje wszelkie obiekty charakteryzujące się podejrzanym zachowaniem poza obszarem detekcji.

Domyślny obszar detekcji to prostokąt obejmujący cały obraz.

Użyj myszy, aby zmienić kształt i rozmiar obszaru, tak aby obejmował tylko tę część obrazu, w której powinny być wykrywane obiekty charakteryzujące się podejrzanym zachowaniem,. Domyślny prostokąt można zmienić na wielokąt z maksymalnie 10 narożnikami.

 • Aby dodać nowy narożnik, kliknij krawędź strefy detekcyjnej. Przeciągnij narożnik w żądane położenie.

 • Aby przesunąć narożnik, kliknij i przeciągnij go w nowe położenie.

 • Aby usunąć narożnik, kliknij go prawym przyciskiem myszy.

 • Aby przesunąć cały obszar detekcji, umieść wskaźnik myszy wewnątrz obszaru. Gdy wskaźnik zmieni kształt, przeciągnij obszar w nowe położenie.

 • Aby wybrać obszar detekcji, kliknij w obszarze lub kliknij .

 • Aby zresetować obszar detekcji do domyślnego rozmiaru, kliknij .

Zalecenia

Jeśli w pobliżu strefy detekcyjnej znajduje się ruchliwa droga lub chodnik, należy narysować strefę detekcyjną, aby obiekty znajdujące się poza nią nie zostały przypadkowo wykryte. Oznacza to, że należy unikać rysowania strefy detekcyjnej zbyt blisko ruchliwej drogi lub chodnika.

Obszary wykluczenia

Obszar wykluczenia jest obszarem wewnątrz strefy detekcyjnej, w której obiekty charakteryzujące się podejrzanym zachowaniem nie wyzwalają alarmów. Użyj obszarów wykluczenia, jeśli w obszarze detekcji znajdują się miejsca, w których wyzwalane są częste niechciane alarmy. Gdy obiekt znajdzie się w obszarze wykluczenia, aplikacja wstrzymuje czas podejrzanych zachowań dla tego obiektu. Kiedy obiekt ponownie znajdzie się w obszarze detekcji, czas trwania podejrzanych zachowań jest liczony dalej.

Możesz utworzyć maksymalnie 3 obszary wykluczenia.

Użyj myszy, aby zmienić kształt i rozmiar obszaru lub go przesunąć, tak aby obejmował tylko pożądaną część obrazu. Domyślny prostokąt można zmienić na wielokąt z maksymalnie 10 narożnikami.

 • Aby dodać nowy narożnik, kliknij krawędź obszaru wykluczenia. Przeciągnij narożnik w żądane położenie.

 • Aby przesunąć narożnik, kliknij i przeciągnij go w nowe położenie.

 • Aby usunąć narożnik, kliknij go prawym przyciskiem myszy.

 • Aby przesunąć obszar wykluczenia, umieść wskaźnik wewnątrz obszaru. Kliknij i przeciągnij obszar w nowe położenie.

 • Aby dodać obszar wykluczenia, kliknij

 • Aby wybrać obszar wykluczenia, kliknij na obszarze lub kliknij .

 • Aby usunąć obszar wykluczenia, kliknij .

Zalecenia

Umieść obszary wykluczenia wewnątrz obszaru detekcji. Użyj obszarów wykluczenia, aby umieścić w nich poruszające się drzewa lub roślinność, które wyzwalają fałszywe alarmy.

Informacje o warunkach podejrzanych zachowań

Warunki podejrzanych zachowań definiują podejrzane zachowania w obszarze. Ustaw maksymalny czas, przez który obiekt może wykazywać podejrzane zachowania przed wywołaniem alarmu, a następnie wybierz jeden z następujących warunków:

 • Pojedynczy oznacza, że aplikacja monitoruje czas dla poszczególnych obiektów. Jeśli obiekt przebywa w obszarze detekcji dłużej niż przez określony czas, wyzwalany jest alarm. Czas trwania podejrzanych zachowań odliczany jest od momentu pojawienia się obiektu w obszarze detekcji. W momencie opuszczenia obszaru detekcji przez obiekt licznik czasu jest resetowany.

  Jeśli dwa lub więcej obiektów zbliży się do siebie, mogą się one połączyć. Taki połączony obiekt staje się nowym obiektem i przejmuje czas tego obiektu, który dłużej przebywał w obszarze detekcji.

 • Grupa oznacza, że aplikacja monitoruje czas dla całego obszaru detekcji. Jeśli obiekt przebywa w obszarze detekcji dłużej niż przez określony czas, wyzwalany jest alarm. W przypadku grupy licznik jest resetowany w momencie, kiedy przez jakiś czas w obszarze detekcji nie ma żadnych obiektów.

Możesz łączyć warunki, tworząc różne profile. W tym samym profilu nie można wybrać obu warunków. Patrz Ustawianie podejrzanych zachowań jednostek i grup.

Filtry

Jeśli aplikacja wyzwala zbyt wiele niepożądanych alarmów, zmień obszary detekcji oraz obszary wykluczenia. Jeśli nadal wyzwalanych jest zbyt wiele alarmów, użyj jednego lub więcej filtrów:

Małe obiekty –
Użyj tej opcji, aby zignorować małe obiekty.
Kołyszące się obiekty –
Użyj tej opcji, aby zignorować obiekty, które poruszają się jedynie na niewielką odległość.

Zalecenia dotyczące filtrów

 • Filtry mają zastosowanie do wszystkich ruchomych obiektów wykrywanych przez aplikację. Aby mieć pewność, że nie zostaną zignorowane ważne obiekty, należy zachować ostrożność przy ustawianiu filtrów.

 • Zalecamy używanie jak najmniejszej liczby filtrów.

 • Należy konfigurować po jednym filtrze naraz, a następnie używać potwierdzenia wizualnego w celu zweryfikowania ustawień przed dodaniem kolejnych filtrów.

 • Ostrożnie dostosowuj ustawienia filtra do momentu, aż uda się osiągnąć pożądany rezultat.

Filtr małych obiektów

Filtr małych obiektów zmniejsza liczbę fałszywych alarmów dzięki ignorowaniu małych obiektów, takich jak zwierzęta.

 • Dostępne filtry małych obiektów:
 • Opcja Bez głębi jest przydatna tylko wtedy, gdy obraz nie ma głębi lub ma jej niewiele, a także tam, gdzie nie można użyć perspektywy. Są to takie sytuacje, jak obraz z lotu ptaka lub monitorowanie obszaru o dużej różnicy wzniesień. Patrz Filtrowanie małych obiektów w scenach bez głębi.

 • Opcja Głębia zapewnia najlepsze ograniczenie liczby fałszywych alarmów i jest zalecana w większości instalacji. Wybierz tę opcję, gdy obraz ma znaczną głębię (to znaczy, że obiekty z dala od kamery wydają się mniejsze niż obiekty blisko kamery). Patrz Filtrowanie małych obiektów w scenach z głębią.

Jeśli w obrazie występuje znacząca głębia, należy skalibrować perspektywę. Podczas kalibracji aplikacja porównuje wysokość obiektów wyświetlanych na obrazie z rzeczywistymi wysokościami odpowiadających im obiektów fizycznych. Przed zastosowaniem filtra małych obiektów aplikacja używa skalibrowanej perspektywy do obliczenia rozmiaru obiektu.

Uwaga
 • Filtr ma zastosowanie do wszystkich obiektów na obrazie, a nie tylko do obiektów znajdujących się w tym samym położeniu, co ustawiony prostokąt.
 • Aplikacja ignoruje obiekty, które mają mniejszy rozmiar niż podana zarówno wysokość, jak i szerokość.
Filtrowanie małych obiektów w scenach z głębią
 1. Przejdź na stronę aplikacji i wybierz profil lub kliknij , aby utworzyć nowy profil.

 2. Przejdź do menu Filtry > Małe obiekty i kliknij .

 3. Włącz filtr przyciskiem przełączania.

 4. Wybierz głębię.

 5. Skalibruj perspektywę. Patrz Kalibracja perspektywy.

 6. Ustaw rozmiar wykluczanych obiektów.

  Po wybraniu opcji Dorosły wykluczane są obiekty mniejsze niż 75 x 75 cm.

  Po wybraniu opcji Rozmiar niestandardowy można samodzielnie wybrać rozmiar wykluczanych obiektów. Aby obiekty nie wyzwalały alarmów, muszą być mniejsze niż wprowadzona wysokość i szerokość.

 7. Aby sprawdzić te ustawienia filtra, przesuń prostokąt w podglądzie na żywo i upewnij się, że obiekty, które mają nie wyzwalać alarmów, znajdują się wewnątrz prostokąta.

  Po przeciągnięciu prostokąta w podglądzie na żywo prostokąt zmienia się, aby pokazać, jak duży jest obiekt o wprowadzonej szerokości i wysokości w tym położeniu na obrazie.

 8. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Kalibracja perspektywy

Skalibruj perspektywę, umieszczając na obrazie pionowe paski. Paski przedstawiają obiekty fizyczne w różnej odległości od kamery.

 1. W podglądzie na żywo należy wybrać co najmniej dwa obiekty o znanej wysokości, np. ludzi lub słupy ogrodzenia, które znajdują się na ziemi i w różnych odległościach od kamery.

 2. Kliknij przycisk i umieścić jeden pasek przy każdym obiekcie w podglądzie na żywo.

 3. Aby dopasować długość pasków do wysokości obiektu zgodnie z wyświetlonym obrazem, kliknij i przeciągnij końce pasków.

 4. Dla każdego paska wprowadź odpowiadającą mu wartość wysokości obiektu.

 5. Aby poprawić kalibrację, dodaj dodatkowe paski.

Example

Jeżeli ogrodzenie ze słupami o wysokości 2 m rozciąga się od kamery w kierunku horyzontu, paski należy umieścić przy słupach, wyregulować długość pasków i wpisać 200 cm (6 ft 7 in) w polu.

Filtrowanie małych obiektów w scenach bez głębi
 1. Przejdź na stronę aplikacji i wybierz profil lub kliknij , aby utworzyć nowy profil.

 2. Przejdź do menu Filtry > Małe obiekty i kliknij .

 3. Włącz filtr przyciskiem przełączania.

 4. Wybierz opcję Bez głębi.

 5. Zmień rozmiar obiektu, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar prostokąta w podglądzie na żywo, użyj myszy. Aplikacja zignoruje wszystkie obiekty znajdujące się wewnątrz prostokąta. Aby porównać rozmiar filtra z rozmiarem rzeczywistych obiektów na obrazie, umieść prostokąt w kilku różnych miejscach w podglądzie na żywo.

  • Wprowadź w polach wartości szerokości i wysokości.

 6. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Filtr kołyszących się obiektów

Filtr kołyszących się obiektów ignoruje obiekty, które poruszają się jedynie na niewielką odległość, takie jak kołyszące się gałęzie, flagi i ich cienie. W przypadku dużych obiektów, takich jak większe stawy czy drzewa, należy użyć obszarów wykluczenia. Filtr zostaje zastosowany do wszystkich wykrytych obiektów, więc jeśli wartość filtra jest zbyt duża, ważne obiekty mogą nie wyzwolić działań.

Gdy aplikacja wykryje obiekt po włączeniu filtra kołyszących się obiektów, obiekt ten nie wyzwoli działania do momentu przemieszczenia się na odległość większą od rozmiaru filtra.

Konfiguracja filtrów kołyszących się obiektów

Filtr ignoruje każdy obiekt poruszający się w odległości mniejszej niż odległość od środka do krawędzi elipsy.

Uwaga
 • Filtr ma zastosowanie do wszystkich obiektów na obrazie, a nie tylko do obiektów znajdujących się w tym samym położeniu, co ustawiona elipsa.
 • Zalecamy rozpoczęcie od małego rozmiaru filtra.
 • Jeśli filtr kołyszących się obiektów będzie zbyt duży, obiekty mogą nie spełniać kryteriów dotyczących podejrzanych zachowań i nie będą wyzwalać alarmów.
 1. Przejdź na stronę aplikacji i wybierz profil lub kliknij , aby utworzyć nowy profil.

 2. Przejdź do meny Filtry > Kołyszące się obiekty i kliknij

 3. Włącz filtr przyciskiem przełączania.

 4. Aby zmienić rozmiar filtra w podglądzie na żywo, użyj myszy lub zmień wartość w polu Odległość.

 5. Aby porównać rozmiar filtra z rozmiarem rzeczywistych obiektów na obrazie, umieść elipsę w kilku różnych miejscach w podglądzie na żywo.

 6. Kliknij przycisk Done (Gotowe).

Potwierdzenie wizualne

Użyj potwierdzenia wizualnego, aby upewnić się, że wykryto wszystkie obiekty, który powinny zostać wykryte.

Istnieją dwa rodzaje potwierdzenia wizualnego w podglądzie na żywo:

 • Obwódki na wszystkich poruszających się obiektach. Zielona obwódka oznacza, że aplikacja wykryła obiekt. Jeśli pojedynczy obiekt osiągnie maksymalny limit czasu, obwódka zmieni kolor na czerwony, a aplikacja wyśle alarm. Jeśli podejrzane zachowania grupy osiągną maksymalny limit czasu, cały obszar detekcji zmieni kolor na czerwony, a aplikacja wyśle alarm.

 • Pasek postępu, który pojawia się pod obiektem. Kiedy obiekt lub obiekty osiągną limit czasu pozostawania w obszarze, pasek zmieni kolor na czerwony, a aplikacja wyśle alarm.

Uwaga
 • Potwierdzenie wizualne może opóźniać obraz wideo i wpływać na wydajność podczas konfiguracji.
 • Po każdej zmianie prepozycji PTZ aplikacja musi się ponownie skalibrować, co potrwa kilka sekund. Powoduje to opóźnienie w wyświetlaniu potwierdzenia wizualnego.
 • Aby poprawić wydajność, potwierdzenie wizualne automatycznie wyłącza się po 15 minutach.

Aby włączyć potwierdzenie wizualne, kliknij opcję Potwierdzenie wizualne.

Korzystanie z aplikacji w produktach wielokanałowych

W produktach wielokanałowych można korzystać z aplikacji na kilku kanałach jednocześnie. Każdy kanał wideo ma własne profile z obszarem detekcji, obszarami wykluczenia i filtrami.

Pełen wykaz obsługiwanych produktów wielokanałowych znajduje się na stronie www.axis.com

Uwaga
 • Uruchomienie aplikacji na kilku kanałach jednocześnie może wpłynąć na pracę produktu.
 • Aby korzystać z aplikacji na kilku kanałach, trzeba włączyć i skonfigurować aplikację każdego kanału.
 • Aby przełączać się między kanałami, wybierz z listy kanały w podglądzie na żywo.
 • Aby wyłączyć kanał, usuń wszystkie jego profile.

Rejestrowanie wideo w trakcie alarmu

W poniższym przykładzie wyjaśniono, jak skonfigurować urządzenie Axis, aby rejestrowało wideo na karcie SD, kiedy aplikacja wyzwoli alarm.

 1. Na stronie internetowej produktu przejdź do menu Settings > Apps (Ustawienia > Aplikacje) i upewnij się, że aplikacja została uruchomiona.

 2. Aby sprawdzić, czy włożono kartę SD, przejdź do menu Settings > System > Storage (Ustawienia > System > Pamięć masowa).

 3. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 4. Wprowadź nazwę reguły.

 5. Z listy warunków w obszarze Applications (Aplikacje) wybierz profil aplikacji. Aby wyzwolić tę samą akcję dla wszystkich profili, wybierz opcję Any Profile (Dowolny profil).

 6. Z listy akcji w obszarze Recordings (Zapisy) wybierz opcję Record video (Rejestruj wideo).

 7. Wybierz istniejący profil strumienia lub utwórz nowy.

 8. Z listy opcji pamięci masowej wybierz opcję SD card (Karta SD).

  Upewnij się, że włożono kartę SD.

 9. Wróć na stronę aplikacji. Aby przetestować regułę, kliknij przycisk Test alarm (Alarm testowy) w podglądzie na żywo.

Ustawianie podejrzanych zachowań jednostek i grup

W tym przykładzie wyjaśniono, jak ustawić dwa profile dla różnych warunków podejrzanych zachowań.

 1. Zaloguj się na stronie internetowej aplikacji, przejdź do opcji Właściwości profilu i kliknij przycisk

 2. Zmień nazwę profilu na „Podejrzane zachowania jednostek”.

 3. Przejdź do opcji Warunki podejrzanych zachowań i kliknij .

 4. Wybierz opcję Jednostki.

 5. Wprowadź, jak długo pojedynczy obiekt może znajdować się w obszarze detekcji, zanim zostanie wyzwolony alarm.

 6. Kliknij przycisk Gotowe.

 7. Kliknij kartę .

 8. Przejdź do opcji Właściwości profilu i kliknij .

 9. Zmień nazwę profilu na „Podejrzane zachowania grup”.

 10. Przejdź do opcji Warunki podejrzanych zachowań i kliknij .

 11. Wybierz opcję Grupy.

 12. Wprowadź maksymalny łączny czas przebywania kilku jednostek wykazujących podejrzane zachowania w obszarze detekcji zanim zostanie wyemitowany alarm.

 13. Kliknij przycisk Gotowe.

 14. Ustaw dwie różne reguły akcji, jedną o profilu „Podejrzane zachowania jednostek” jako zdarzenie wyzwalające oraz jedną o profilu „Podejrzane zachowania grup” jako zdarzenie wyzwalające. Patrz Rejestrowanie wideo w trakcie alarmu.

Rozwiązywanie problemów

Zbyt wiele fałszywych alarmów

Jeżeli aplikacja wyzwala niepożądane alarmy dla obiektów znajdujących się poza obszarem detekcji, ustaw kamerę tak, by widok w podglądzie na żywo obejmował wyłącznie obszar zainteresowania.