AXIS Optimizer Body Worn Extension

AXIS Optimizer Body Worn Extension

AXIS Optimizer Body Worn Extension to aplikacja, która umożliwia połączenie pomiędzy systemem noszonym Axis a Milestone XProtect®. Dane przenoszone z systemu noszonego Axis obejmują obraz wideo, audio, lokalizację, kategorie i uwagi.

Jak to działa?

Rozwiązanie ubieralne Axis składa się z co najmniej jednej kamery ubieralnej Axis, stacji dokującej Axis, kontrolera systemu Axis i miejsca docelowego danych, w tym przypadku Milestone XProtect®. AXIS Body Worn Manager to aplikacja internetowa, która umożliwia konfigurację i zarządzanie systemem ubieralnym.

Po dodaniu nowego użytkownika do systemu ubieralnego Axis nowy sprzęt, odpowiadający nowemu użytkownikowi, tworzony jest w aplikacji XProtect®. Każdy użytkownik systemu ubieralnego korzysta z jednej licencji w aplikacji XProtect®.

Po umieszczeniu w stacji dokującej kamery noszonej Axis przesyłanie plików rozpoczyna się automatycznie. Może zająć trochę czasu, zanim nagranie będzie można wyświetlić w Smart Client XProtect®. Status przesyłanych plików można monitorować w AXIS Body Worn Manager.

Początek każdego zapisu jest oznaczony zakładką. Zakładka wyświetlana w XProtect®zawiera następujące informacje:

 • nazwa kamery

 • metoda aktywacji, na przykład jeżeli zapis został rozpoczęty za pomocą przycisku lub przez wykrycie upadku

 • dane lokalizacji

 • wszelkie adnotacje z kategorii i notatek utworzonych w programie AXIS Body Worn Assistant

Tryby systemu

AXIS Optimizer Body Worn Extension umożliwia wybranie jednego z dwóch trybów systemu na etapie konfiguracji połączenia z Milestone XProtect®.

Tryb systemu zorientowany na użytkownika (zalecany)

 • Każda sztuka sprzętu w Milestone XProtect reprezentuje użytkownika urządzenia nasobnego.

 • Jeden użytkownik w systemie nasobnym oznacza jedną licencję Milestone XProtect.

 • Kontrola uprawnień na poziomie użytkownika.

 • Wyszukaj zapisy według użytkownika.

 • Możesz dodawać, usuwać i zastępować kamery nasobne w systemie nasobnym, nie wpływając na strukturę w Milestone XProtect.

 • Zmiana użytkownika urządzenia nasobnego skutkuje dodaniem nowego urządzenia sprzętowego w Milestone XProtect.

Tryb systemu zorientowany na urządzenie

 • Każda sztuka sprzętu w Milestone XProtect reprezentuje kamerę nasobną.

 • Jedna kamera w systemie nasobnym oznacza jedną licencję Milestone XProtect.

 • Kontrola uprawnień na poziomie kamery.

 • Informacje o użytkownikach związane z zapisami można znaleźć w metadanych lub zakładkach.

 • Można dodawać lub usuwać użytkowników urządzeń nasobnych bez wpływania na strukturę w Milestone XProtect.

 • Zmiana kamery nasobnej skutkuje dodaniem nowego urządzenia sprzętowego w Milestone XProtect.

Uwaga

W przypadku migracji systemu wybierz ten sam tryb systemu, który jest aktualnie używany.

Wymagania systemowe

 • Milestone XProtect® 2020 R1 Corporate lub nowsze wersje, lub

 • Milestone XProtect® 2020 R1 Professional+ lub nowsze wersje, lub

 • Milestone XProtect® 2020 R1 Expert lub nowsze wersje

 • Siemens Siveillance® 2020 R1 Video Pro lub

 • Siemens Siveillance® 2020 R1 Video Advanced, lub

 • Siemens Siveillance® 2020 R1 Video Core Plus

 • Co najmniej 10 GB wolnego miejsca na dysku.

Ważne

Zawsze używaj najnowszych poprawek technicznych XProtect i zbiorczych instalatorów poprawek.

Rozpoczynanie pracy

Instalacja oprogramowania AXIS Optimizer Body Worn Extension

 1. Na serwerze zapisu Milestone XProtect® Recording Server uruchom plik AxisOptimizerBodyWornExtensionSetup.exe.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreator instalacji.

Uwaga
 • Podczas instalacji do serwera zapisu dodawana jest reguła zapory, aby zezwolić na odbieranie danych przez port 55771.
 • Usługa zapisu XProtect zostanie uruchomiona ponownie podczas instalacji.

Utwórz plik połączenia

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji na pasku zadań.

 2. Wybierz opcję Open connection setup (Otwórz konfigurację połączenia).

 3. Wybierz tryb systemu. Patrz Tryby systemu. Późniejsza zmiana trybu systemu będzie wiązała się z koniecznością pełnego zresetowania systemu.

 4. Wprowadź adres serwera zarządzającego platformą Milestone XProtect®.

 5. Wprowadź poświadczenia konta administratora platformy Milestone XProtect®.

 6. Uwaga

  Zalecamy zalogowanie się przy użyciu oddzielnego konta administratora XProtect® w momencie skonfigurowania połączenia z systemem ubieralnym Axis.

 7. Kliknąć przycisk Login (Zaloguj).

 8. Wybierz Certificate (Certyfikat) zainstalowany na komputerze. Można również kliknąć opcję Create a self-signed certificate (Utwórz certyfikat z własnym podpisem), aby go utworzyć, a następnie wybrać.

 9. Uwaga
  • Należy skonfigurować certyfikat serwera, aby zabezpieczyć komunikację z systemem ubieralnym Axis. Wybrany certyfikat musi zawierać pole SAN (alternatywna nazwa podmiotu), w tym nazwę DNS lub adres IP identyfikujący serwer zapisu.
  • W przypadku Windows Server 2012 R2 należy ręcznie utworzyć certyfikat.
 10. Kliknij polecenie Create connection file (Utwórz plik połączenia).

Ważne
 • Plik połączenia zawiera informacje umożliwiające przesyłanie danych do systemu Milestone XProtect®. Zalecamy zapisanie pliku połączenia w bezpiecznym miejscu. Można również trwale usunąć plik połączenia po skonfigurowaniu połączenia między systemem ubieralnym Axis a systemem Milestone XProtect®.
 • Aby zapewnić stabilne połączenie między systemem ubieralnym Axis a systemem Milestone XProtect®, zalecamy użycie nazwy DNS dla serwera zapisu Milestone XProtect®.

Podłączanie do systemu ubieralnego Axis

Uwaga

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego systemu ubieralnego Axis.

 1. Uzyskaj dostęp do systemu ubieralnego Axis za pomocą przeglądarki internetowej.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreator instalacji.

 3. W kroku Content destination (Miejsce docelowe danych) wczytaj plik połączenia wygenerowany przez aplikację AXIS Optimizer Body Worn Extension.

Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji i korzystaniu z systemów ubieralnych Axis, przejdź do Centrum pomocy dot. rozwiązań ubieralnych Axis.

Czas przechowywania

Zmiana czasu przechowywania w systemie Milestone XProtect®

Aby uniknąć utraty zapisów, zalecamy zmianę czasu przechowywania w XProtect® na dłuższy okres.

Zastosowanie domyślnego czasu przechowywania (7 dni) powoduje, że wszystkie nagrania starsze niż 7 dni zostają trwale usunięte po przesłaniu ich z kamery ubieralnej do XProtect®.

Kontroluj czas przechowywania w kategoriach

Możesz dodać kategorię do obrazu wideo w programie AXIS Body Worn Assistant (aplikacja mobilna do zapisu kategorii i adnotacji). W przypadku stosowania rozszerzenia AXIS Optimizer Body Worn Extension można określić czas przechowywania dla danej kategorii. Spowoduje to wygenerowanie blokady Evidence Lock (Blokada dowodów) kategorii w inteligentnym kliencie XProtect®.

Ustawianie czasu przechowywania dla kategorii:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji na pasku zadań.

 2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).

 3. Wprowadź Retention time (days) [Czas przechowywania (dni)] dla którejkolwiek z istniejących kategorii lub

 4. Kliknij +, aby dodać nową kategorię, wybierz kategorię z listy rozwijanej i wprowadź Retention time (days) [Czas przechowywania (dni)] dla dodanej kategorii.

Uwaga
 • Czas przechowywania to czas od chwili zapisu do momentu jego automatycznego usunięcia.
 • Czas przechowywania ustawiony w programie AXIS Optimizer Body Worn Extension zapewnia minimalny czas przechowywania. Można go wydłużyć, ustawiając większą wartość w konfiguracji pamięci masowej serwera zapisów lub urządzenia w XProtect®.
 • Jeżeli pozostawiono parametr Retention time (days) [Czas przechowywania (dni)] jako <default> (domyślny), nie zostanie utworzona Evidence Lock (Blokada dowodów).
 • Ustawienie czasu przechowywania wymaga obsługi blokady dowodów, która jest dostępna tylko w XProtect® Corporate i Siveillance® Video Pro. To ustawienie nie jest dostępne w żadnym innym produkcie.

Automatyczne wyładowywanie uszkodzonych nagrań

Błędy kamery skutkujące nieprawidłowymi sygnaturami czasowymi na nagraniach mogą uniemożliwić wyładowanie plików do Milestone XProtect®. Jest dostępne ustawienie, które pozwala automatycznie wyładować takie nagrania do folderu na serwerze nagrań. Wyładowanie plików do tego folderu wyzwala alarm w VMS.

 1. Aby skonfigurować automatyczne wyładowywanie uszkodzonych nagrań:
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji na pasku zadań.

 3. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).

 4. W obszarze Corrupt recordings (Uszkodzone nagrania) włącz Automatically offload corrupt recordings (Automatycznie wyładowuj uszkodzone nagrania).

 5. Wybierz lokalizację przechowywania tych plików.

 6. Określ, przez ile dni pliki mają być przechowywane.

Konserwacja

Usuwanie użytkownika z systemu.

 1. Usuwanie użytkownika w AXIS Body Worn Manager.

 2. Uwaga

  Urządzenie użytkownika zostaje wyłączone w XProtect, a licencja kanału zostaje zwolniona. Użytkownik nie może już przeglądać nagrań, ale pozostają one nienaruszone. Aby uzyskać do nich dostęp, należy włączyć urządzenie.

 3. Usuń urządzenie w systemie XProtect®, gdy wykonane zapisy nie są już potrzebne.

Ważne

Nigdy nie usuwaj włączonego urządzenia systemie XProtect®. Zawsze należy je najpierw usunąć z AXIS Body Worn Manager.

Tworzenie nowego certyfikatu z własnym podpisem

Aby utworzyć nowy certyfikat z własnym podpisem:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji na pasku zadań.

 2. Wybierz opcję Open connection setup (Otwórz konfigurację połączenia).

 3. W bieżącym certyfikacie kliknij przycisk ✖, aby zresetować powiązanie certyfikatu.

 4. Kliknij pozycję Remove current self-signed certificate (Usuń bieżący certyfikat z własnym podpisem).

 5. Kliknij pozycję Create a new self-signed certificate (Utwórz nowy certyfikat z własnym podpisem).

 6. Wybierz nowy certyfikat.

Migrowanie do nowego serwera

 1. Wyeksportuj użytkowników z systemu nasobnego — patrz Eksportowanie użytkowników.

 2. Zainstaluj aplikację AXIS Optimizer Body Worn Extension na nowym serwerze zapisu Milestone XProtect przy użyciu tego samego trybu systemu, jak na starym serwerze. Więcej informacji zawiera temat Tryby systemu.

 3. Przenieś obiekty sprzętowe kamery ze starego serwera zapisu Milestone do nowego serwera zapisu Milestone.

 4. Utwórz nowy plik połączenia na nowym serwerze zapisu Milestone XProtect — patrz Utwórz plik połączenia.

 5. Wczytaj plik połączenia do systemu nasobnego w aplikacji AXIS Body Worn Manager.

Rozwiązywanie problemów

Ikona na pasku zadań zmieni kolor na czerwony, co wskazuje, że wystąpił problem. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę na pasku zadań i wybrać polecenie Show error information (Pokaż informacje o błędach), aby zobaczyć szczegóły problemu.

ProblemObjawPrawdopodobna przyczyna i rozwiązanie
Nie można połączyć się z kontrolerem systemu AxisInterfejs www kontrolera systemowego Axis wyświetla informację: „Nawiązywanie połączenia nie powiodło się”
 • Sprawdź ikonę na pasku zadań, aby upewnić się, że aplikacja AXIS Optimizer Body Worn Extension jest uruchomiona.

 • Upewnij się, że komputer PC można połączyć z kontrolerem systemu Axis i nie ma zapór, które blokują odbieranie danych przez port 55771

Błąd przesyłania zapisu
 • Alarm systemu Milestone XProtect wyświetla informację: „Błąd przesyłania zapisu”

 • Ikona na pasku zadań wskazuje, że coś nie działa.

 • W Smart Client nie można znaleźć zapisów ani zakładek.

 • Czasami może upłynąć trochę czasu zanim nastąpi transfer zapisów. Jeżeli alarm nie uruchamia się, poczekaj.

 • Otwórz klienta XProtect Management Client

  • Sprawdź, czy serwer XProtect Recording Server jest uruchomiony.

  • Sprawdzić, czy urządzenie ubieralne Axis działa i jest włączone.

  • Sprawdź, czy urządzenie ubieralne Axis ma ważną licencję.

Zapis jest niekompletnyW Smart Client brak części zapisu.Zapisy są przesyłane we fragmentach i niekoniecznie w kolejności chronologicznej. Zakładka tworzy się na początku nagrywania jako ostatni etap transferu. Jeżeli nie ma żadnej zakładki, najprawdopodobniej przesyłanie jeszcze się nie skończyło. Poczekaj na zakończenie przesyłania.
Brakuje zapisuW Smart Client znajduje się zakładka, ale nie ma zapisu.
 • Sprawdź konfigurację zapisywania i archiwizacji serwera XProtect Recording Server. Jeżeli przesłany zapis jest starszy niż czas przechowywania, zostanie ona usunięta bezpośrednio po przesłaniu.

 • Sprawdź czas przechowywania ustawiony dla różnych kategorii w obszarze Settings (Ustawienia)w aplikacji AXIS Optimizer Body Worn Extension.

 • Sprawdź ilość wolnego miejsca w pamięci masowej używanej przez serwer XProtect Recording Server. Jeżeli na dysku jest mniej niż 5 GB wolnego miejsca, zostanie uruchomiona automatyczna archiwizacja, co może spowodować utratę zapisów niezależnie od czasu przechowywania/rozmiaru.

Brak wyników wyszukiwania danych lokalizacji w Milestone XProtect®Danych o lokalizacji nie można wyszukiwać w przypadku użytkowników dodanych w wersji 1.0.Uaktualnij do wersji 1.1 lub nowszej i twórz nowych użytkowników w systemie noszonym.
Współrzędne GPS nie są wyświetlane w opisach zakładek w Milestone XProtect®, ponieważ dane lokalizacji nie są włączone w systemie noszonym.Informacje na temat włączania i używania danych o lokalizacji można znaleźć w instrukcji obsługi rozwiązania noszonego.
Utrata połączenia między systemem noszonym a Milestone XProtect®Adres IP zmieniony na serwerze zapisu Milestone XProtect®.
 1. Ręcznie tworzenie i wybieranie nowego certyfikatu systemu Windows w aplikacji Optimizer Body Worn Extension, zobacz Tworzenie nowego certyfikatu z własnym podpisem

 2. Tworzenie nowego pliku połączenia w aplikacji AXIS Optimizer Body Worn Extension, zobacz Utwórz plik połączenia.

 3. Przesyłanie nowego pliku połączenia do AXIS Body Worn Manager.

Wykryto uszkodzone nagranie

Komunikat o błędzie w Milestone XProtect: „Wykryto uszkodzone nagranie”.

Skonfiguruj system tak, aby automatycznie wyładowywał uszkodzone nagrania do osobnego folderu na serwerze nagrań. Instrukcje: Automatyczne wyładowywanie uszkodzonych nagrań.
Uwaga

Po rozwiązaniu problemu system może potrzebować trochę czasu na przesłanie nagrania, a ikona paska zadań na zmianę koloru na zielony. Uruchom ponownie kontroler systemu, aby przyspieszyć przesyłanie.

Potrzebujesz więcej pomocy?

Kontakt z pomocą techniczną

Aby uzyskać pomoc, przejdź na stronę axis.com/support.

Aby uzyskać pomoc w znalezieniu szybkiego rozwiązania, należy dostarczyć dzienniki. Aby pobrać dzienniki:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji na pasku zadań.

 2. Wybierz opcję Save logs (Zapisz dzienniki).