AXIS Radar Integration for Microbus

Informacje o aplikacjach

Aplikacja AXIS Radar Integration for Microbus umożliwia sparowanie radaru Axis lub kamery z syntezą radaru i wideo ze znakiem prędkości z wyświetlaczem LED firmy Microbus.

Konfiguracja jest prosta: radar mierzy prędkość zbliżających się pojazdów w określonym obszarze i wysyła dane do znaku, a znak wyświetla kierowcom informacje o prędkości. Możliwe jest też skonfigurowanie zachowania znaku pod kątem konkretnych wymagań, na przykład, aby migał, gdy kierowcy przekraczają prędkość.

Aplikacja jest zgodna z radarami Axis i kamerami z syntezą radaru i wideo używanymi w połączeniu ze znakami prędkości marki Microbus AB. Więcej informacji o zgodnych znakach można znaleźć na stronie leddisplay.se/produkter/vms-skylt-trafik/speed-sign/

Uwaga

Znak prędkości jest dostarczany i obsługiwany przez firmę Microbus AB, nie przez Axis.

Rozpoczynanie pracy

Przygotowanie

 • Zainstaluj kamerę Axis z syntezą radaru i wideo zgodnie z instrukcjami podanymi w dokumentacji użytkownika na axis.com.

 • Zainstaluj znak prędkości, postępując zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez firmę Microbus AB.

 • Skonfiguruj scenariusze w interfejsie WWW radaru, aby zdefiniować obszar zainteresowania i ustawić filtry ograniczeń prędkości. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi radaru Axis lub kamery z funkcją syntezy wideo i radaru na axis.com.

Jeśli chcesz rejestrować dane radaru do przetwarzania statystycznego, używaj radaru AXIS D2110-VE Security Radar wraz z aplikacją AXIS Speed Monitor. Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami, przeczytaj instrukcję obsługi aplikacji AXIS Speed Monitor.

Instalowanie aplikacji

Uwaga

Aby zainstalować aplikacje w produkcie, należy mieć uprawnienia administratora.

 1. Przejdź do strony produktu aplikacji na axis.com i pobierz najnowszą wersję aplikacji.

 2. W interfejsie WWW radaru:
 3. Przejdź do menu Apps (Aplikacje).

 4. Kliknij przycisk Add app (Dodaj aplikację).

 5. Wybierz plik w folderze pobranych elementów.

 6. Kliknij przycisk Install (Instaluj).

 7. Włącz aplikację.

Konfigurowanie aplikacji

 1. Connect to the speed sign (Połącz ze znakiem ograniczenia prędkości):
 2. W interfejsie WWW radaru:
 3. Przejdź do menu Apps (Aplikacje).

 4. Otwórz aplikację AXIS Radar Integration for Microbus.

 5. W aplikacji:
 6. Przejdź do obszaru IP address (Adres IP) i ustaw adres IP znaku.

 7. Przejdź do obszaru TCP port (Port TCP) i ustaw nr portu TCP znaku.

 8. Uwaga

  Więcej informacji na temat adresu IP i portu TCP znaku można znaleźć w dokumentacji użytkownika dostarczonej przez Microbus AB.

 9. Kliknij przycisk Connect (Połącz).

 10. Configure the sign behavior (Skonfiguruj zachowanie znaku):
 11. Przejdź do menu Update interval (Interwał aktualizacji), aby określić, jak często (co ile sekund) radar ma wysyłać do znaku prędkości komunikat o maksymalnej prędkości w zdefiniowanym obszarze.

 12. W menu Speed display duration (Czas wyświetlania prędkości) można określić, jak długo (przez ile sekund) prędkość ostatniego przejeżdżającego pojazdu ma pozostać wyświetlona na znaku.

 13. Jeśli chcesz, aby znak migał, gdy zbliżający się pojazd przekracza prędkość, włącz opcję Flash on speeding (Miganie przy przekroczeniu prędkości).

  Filtr limitu prędkości jest skonfigurowany w scenariuszu radaru.

 14. Aby określić interwał (w sekundach) między kolejnymi mignięciami, przejdź do menu Flashing interval (Interwał migania).

  Przerwa między mignięciami będzie równa czasowi trwania mignięcia.

 15. Przejdź do menu Radar scenarios (Scenariusze radaru), aby wybrać scenariusz radaru, w którym do znaku będą wysyłane filtry prędkości i ograniczenia prędkości.

 16. Aby sprawdzić konfigurację i przetestować zachowanie znaku, kliknij polecenie Verify configuration (Weryfikuj konfigurację).