AXIS Store Data Manager

Informacje o rozwiązaniu

Przegląd produktów, aplikacji i narzędzi potrzebnych do utworzenia kompletnego systemu.

AXIS Store Data Manager

Uwaga

Ten podręcznik dotyczy lokalnie zainstalowanej wersji aplikacji AXIS Store Data Manager. Aby dowiedzieć się więcej o hostowanym narzędziu online, przejdź do podręcznika dotyczącego aplikacji AXIS Store Reporter, która zawiera narzędzie AXIS Store Data Manager.

Narzędzie AXIS Store Data Manager to centrum danych, które gromadzi i porządkuje dane statystyczne. Aby zinterpretować dane statystyczne, użyj tego narzędzia w połączeniu z narzędziem AXIS Store Reporter lub narzędziem do raportowania zewnętrznego producenta.

Dla kogo?

Aplikacja AXIS Store Data Manager przeznaczona jest dla integratora, który zarządza kamerami i konfiguruje system. Narzędzie może być wykorzystywane dla jednej lub kilku firm.

Instalacja

Wymagania systemowe

Aplikacja AXIS Store Data Manager wykorzystuje oprogramowanie serwera sieciowego typu open source.

Obsługiwane systemy operacyjne

 • Microsoft Windows w wersji 7 lub nowszej

 • Ubuntu w wersji 8.04 lub nowszej (Ubuntu, wersja 16.04 i nowsze nie zawierają PHP5 ani MySQL5)

 • Debian w wersji 5.0 lub nowszej (Debian 9 (Stretch) nie zawiera PHP5 ani MySQL5)

Obsługiwane przeglądarki

 • Firefox®

 • ChromeTM

 • Internet Explorer® w wersji 9.0 lub nowszej (lub równoważna przeglądarka)

Wymagane pakiety oprogramowania

Aby móc skorzystać z zainstalowanej lokalnie aplikacji AXIS Store Data Manager, należy zainstalować pakiety oprogramowania Apache, PHP i MySQL. Patrz Instalacja wymaganych pakietów oprogramowania.

 • PHP 5.4 do 5.6. W PHP trzeba zainstalować i włączyć następujące dodatki.

  • gd

  • pcre

  • PDO

  • pdo_mysql

  • Reflection

  • session

  • SimpleXML

  • SPL

  • standard

  • zlib

  • OpenSSL

  • curl

 • MySQL 5.6 lub 5.7

 • Apache 2.4

Dodatki te są domyślnie uwzględnione w większości nowych pakietów instalacyjnych PHP. Aplikacja AXIS Store Data Manager automatycznie sprawdza podczas instalacji, czy dodatki działają.

Instalacja wymaganych pakietów oprogramowania

Pakiety oprogramowania Apache, PHP i MySQL można zainstalować na przykład w środowisku programistycznym WWW WampServer. Można pobrać je tutaj:

 • Należy je skonfigurować następująco:
 • Należy wybrać zgodną wersję PHP. W WampServer otwórz menu z ikony zasobnika i wybierz polecenie PHP > Version > 5.6.40 (PHP > Wersja > 5.6.40).

 • W pliku php.ini należy zezwolić na używanie skróconych otwartych tagów przez PHP. W WampServer otwórz menu z ikony zasobnika i wybierz polecenie PHP > PHP Settings > Short open tag (PHP > Ustawienia PHP > Skrócony tag otwarty).

 • Wyłącz tryb MySQL Strict Mode. W WampServer otwórz menu z ikony zasobnika i wybierz polecenie MySQL> MySQL settings > sql-mode > sql-mode > none (MySQL> Ustawienia MySQL > sql-mode > sql-mode > none).

Zalecane parametry serwera do obsługi aplikacji AXIS Store Data Manager

Liczba kamer lub kanałów ProcesorPamięćHDDPrędkość obrotowa dysku twardegoSieć
Linux
10Intel i5 lub równorzędny1 GB300 GB7200 obr./min1 Mbps
50Intel i5 lub równorzędny2 GB300 GB7200 obr./min1 Mbps
150Intel i5 lub równorzędny4 GB300 GB7200 obr./min1 Mbps
500Intel i7 lub równorzędny8 GB300 GB7200 obr./min1 Mbps
1000Intel Xeon 1,8 GHz, 4 rdzenie fizyczne lub równorzędny8 GB300 GB, SAS 6 Gbps 7200 obr./min1 Mbps
3000Intel Xeon 2,0 GHz, 4 rdzenie fizyczne lub równorzędny16 GB300 GB, SAS 6 Gbps 10 000 obr./min lub SSD10 Mbps
5000Intel Xeon 2,2 GHz, 4 rdzenie fizyczne lub równorzędny16 GB300 GB, SAS 6 Gbps 10 000 obr./min lub SSD10 Mbps
Windows
10Intel i5 lub równorzędny2 GB300 GB7200 obr./min1 Mbps
50Intel i5 lub równorzędny4 GB300 GB7200 obr./min1 Mbps
150Intel i7 lub równorzędny8 GB300 GB7200 obr./min1 Mbps
500Intel i7 lub równorzędny8 GB300 GB7200 obr./min1 Mbps
1000Intel Xeon 1,8 GHz, 4 rdzenie fizyczne8 GB300 GB, SAS 6 Gbps7200 obr./min1 Mbps
3000
5000

Instalacja AXIS Store Data Manager na komputerze

Instalacja i wstępna konfiguracja składają się z dwóch procedur:

Odnawianie licencji

Uwaga
 • Ta instrukcja ma zastosowanie w następujących scenariuszach:
  • Instalacja lokalna.

  • Zakupiono dodatkowe licencje.

  • Aktywowano już 10-stanowiskową licencję w aplikacji AXIS Store Data Manager.

 1. Zaloguj się do aplikacji AXIS Store Data Manager.

 2. Przejdź do menu Konfiguracja serwera > Edytuj licencję.

  • a. Jeśli masz połączenie z Internetem, kliknij Odśwież kod aktywacyjny.

  • b. Jeśli nie masz połączenia z Internetem, skopiuj Kod rejestracyjnyID instalacji.

 3. Przejdź do strony http://face.cognimatics.com/activation/index.php

 4. Wklej Kod rejestracyjnyID instalacji.

 5. Kliknij przycisk Prześlij.

 6. Skopiuj kod aktywacyjny i wróć do aplikacji AXIS Store Data Manager.

 7. Wklej kod aktywacyjny w polu Kod aktywacyjny w aplikacji AXIS Store Data Manager.

Instalacja aplikacji AXIS Store Data Manager

Ważne

Jeśli na komputerze zainstalowana jest wcześniejsza wersja aplikacji AXIS Store Data Manager i chcesz ją zaktualizować, wykonaj kopię zapasową bazy danych przed kontynuowaniem działań w kreatorze instalacji.

POWIADOMIENIE

Przy tej instalacji użyliśmy środowiska programistycznego WampServer, aby zainstalować pakiety oprogramowania.

 1. Przejdź do łącza pobierania dostarczonego w dokumencie licencyjnym.

 2. Pobierz plik instalacyjny datamanager-1.x.-win.exe.

  Możesz otrzymać ostrzeżenie o uruchomieniu pliku instalacyjnego. Kliknij polecenie More info (Więcej informacji), aby kontynuować instalację.

 3. Aby kontynuować, wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie w kreatorze konfiguracji.

 4. Kiedy w kreatorze wyświetlone zostanie pytanie, czy utworzyć alias dla AXIS Store Data Manager w katalogu stron www dla serwera WampServer, zalecamy kliknięcie OK.

  Oznacza to, że użytkownicy mogą połączyć się z aplikacją AXIS Store Data Manager za pośrednictwem adresu URL http://localhost/datamanager

 5. Kiedy kreator instalacji zakończy działanie, uruchom ponownie wszystkie usługi serwera WampServer, korzystając z ikony przybornika.

 6. Upewnij się, że użytkownik serwera ma uprawnienia do zapisu w następujących folderach i plikach:

  • DataManager/publiczny/ i wszystkich folderach podrzędnych

  • DataManager/cache/

  • DataManager/data/ i wszystkie folderach podrzędnych

  • DataManager/application/config.ini

  • DataManager/application/license.ini

 7. Aby kontynuować instalację, przejdź do Ustawienia podczas pierwszego podłączania.

Ustawienia podczas pierwszego podłączania

 1. Przejdź do strony http://localhost/datamanager/installation/.

  Jeśli przeglądarka nie jest uruchamiana na serwerze, zastąp [localhost] adresem serwera.

 2. Jeśli instalacja serwera sieciowego została przeprowadzona prawidłowo, zobaczysz stronę główną instalacji aplikacji AXIS Store Data Manager.

 3. Wybierz język.

 4. Sprawdź wymagania systemowe.

  Przed kontynuowaniem instalacji dopilnuj naprawienia błędów oznaczonych na czerwono. Aby sprawdzić, czy błąd jest naprawiony, kliknij przycisk Sprawdź ponownie.

 5. Przeczytaj umowę licencyjną.

 6. Aktywuj licencję.

  • Jeśli przeglądarka ma połączenie z Internetem, licencja aktywuje się automatycznie. Wprowadź klucz licencyjny (dostarczony wraz z licencją) w polu Kod rejestracyjny i kliknij przycisk Zarejestruj.

  • Jeśli przeglądarka nie ma połączenia z Internetem, wygenerowany zostanie ID instalacji właściwy wyłącznie dla danego komputera i kodu rejestracyjnego. Aby otrzymać kod aktywacyjny, należy skorzystać z łącza na komputerze podłączonym do Internetu. Wprowadź kod aktywacyjny w polu Kod aktywacyjny i kliknij przycisk Zarejestruj.

 7. Skonfiguruj dostęp do bazy danych. Z tymi danymi uwierzytelniającymi serwer ma dostęp do bazy danych.

  • Nazwa hosta, nazwa użytkownika, hasło i nazwa bazy danych są wstępnie zdefiniowane.

   Jeśli baza danych została już utworzona, wprowadź prawidłową nazwę użytkownika oraz hasło.

  • Jeśli nie utworzono jeszcze bazy danych ręcznie, wybierz opcję Utwórz nową bazę danych.

 8. Utwórz użytkownika i firmę. Użytkownik będzie się logował do aplikacji AXIS Store Data Manager przy użyciu tych danych uwierzytelniających.

  Użytkownik jest automatycznie użytkownikiem obsługującym wiele firm i ma największe dostępne uprawnienia.

 9. Aby nikt inny nie mógł uruchomić ponownie instalatora, usuń z komputera następujące elementy:

  • folder datamanager/public/installation;

  • plik datamanager/application/InstallationBootstrap.php.

Podłączanie kamer do aplikacji AXIS Store Data Manager

 1. Przejdź do strony http://localhost/datamanager/.

 2. Tworzenie folderów.

 3. Ustawianie szczegółów połączeń folderów.

 4. Na stronie internetowej kamery Łączenie kamer z folderami.

 5. , dodaj kamery do sklepów i dodaj szczegóły poszczególnych sklepów.

Dlaczego muszę utworzyć foldery?

Utwórz foldery zgodnie ze strukturą firmy. Warto posortować kamery w usystematyzowany sposób, aby kontrolować je podczas konserwacji lub rozwiązywania problemów. Konfiguracja folderu nie wpływa na sposób wyświetlania się danych statystycznych w aplikacji AXIS Store Reporter.

 • Zalecenia
 • Utwórz jeden folder na jeden sklep. Możesz także mieć jeden folder na kraj lub region.

 • Utwórz strukturę folderu w oparciu o system organizacyjny i geograficzny firmy.

 • Nazwij foldery i kamery zgodnie z konwencją nazewnictwa stosowaną w organizacji.

Example

Powiedzmy, że masz sześć sklepów w trzech różnych krajach. Oto przykładowy sposób konfiguracji folderów.

Tworzenie folderów

 1. W aplikacji AXIS Store Data Manager przejdź do opcji Sources (Źródła).

 2. Utwórz strukturę folderów swojej firmy.

 3. Wprowadź nazwy folderów i kamer.

Ustawianie szczegółów połączeń folderów

Uwaga
 • Identyfikator i hasło połączenia folderów służą do uwierzytelniania kamery w celu przesłania danych statystycznych do odpowiedniego folderu.
 • Zalecamy ustawienie identyfikatora i hasła w taki sposób, by odpowiadały sklepowi.
 1. W aplikacji AXIS Store Data Manager przejdź do opcji Źródła.

 2. Wybierz folder z listy.

 3. Kliknij opcję Edytuj ustawienia połączenia folderu.

 4. Wybierz opcję Zezwalaj na połączenie z tym folderem.

 5. Wprowadź nazwę w polu Identyfikator połączenia folderu.

 6. Wprowadź hasło w polu Hasło połączenia folderu, a następnie potwierdź hasło.

 7. Przejdź do Powiadomienia o problemach z komunikacją.

Powiadomienia o problemach z komunikacją

Jeśli kamera przestanie wysyłać raporty do aplikacji, co często wynika z problemów z połączeniem sieciowym, lub jeśli kamera przestanie wysyłać dane na serwer, możesz otrzymać ostrzeżenie e-mailem.

 1. Dopuszczalna liczba godzin bez danych z licznika: Wprowadź liczbę godzin, które mogą upłynąć bez otrzymania jakichkolwiek danych z kamery.

  Pamiętaj, że jako dopuszczalną liczbę godzin bez danych z licznika należy ustawić wartość co najmniej równą najdłuższemu czasowi otwarcia sklepu.

 2. Dopuszczalna liczba godzin bez komunikatów: Wprowadź liczbę godzin, które mogą upłynąć bez komunikatów.

 3. Adres e-mail dla ostrzeżeń: Jeśli chcesz, aby ostrzeżenia były wysyłane w formie wiadomości e-mail, wprowadź adres.

  Jeśli nie wprowadzisz adresu e-mail, otrzymasz ostrzeżenie w postaci powiadomienia na stronie internetowej aplikacji AXIS Data Manager.

 4. Kliknij przycisk Prześlij.

Przykłady ustawień SMTP

W poczcie Gmail

Host poczty e-mail –
smtp.gmail.com
Port hosta poczty e-mail –
465
Wyślij pocztę z adresu e-mail –
[pole ignorowane przez Google]
Protokół uwierzytelniania –
Login
Nazwa użytkownika poczty e-mail –
[adres e-mail użytkownika]
Hasło użytkownika poczty e-mail –
[hasło e-mail użytkownika]
Szyfrowanie przesyłania –
SSL

W poczcie outlook.com

Host poczty e-mail –
smtp.live.com
Port hosta poczty e-mail –
25
Wyślij pocztę z adresu e-mail –
[adres e-mail użytkownika, taki sam jak nazwa użytkownika]
Protokół uwierzytelniania –
Login
Nazwa użytkownika poczty e-mail –
[adres e-mail użytkownika]
Hasło użytkownika poczty e-mail –
[hasło e-mail użytkownika]
Szyfrowanie przesyłania –
TLS

Łączenie kamer z folderami

Aby wykonać to zadanie, należy zainstalować aplikację w kamerze.

 1. W aplikacji AXIS Store Data Manager przejdź do opcji Sources (Źródła) i pobierz Folder connection identifier (Identyfikator połączenia folderu)Folder connection password (Hasło połączenia folderu) dla folderu, z którym chcesz się połączyć.

 2. W interfejsie WWW kamery przejdź do menu Settings > Apps (Ustawienia > Aplikacje) i otwórz interfejs WWW aplikacji.

 3. Wprowadź adres internetowy aplikacji AXIS Store Data Manager, na przykład https://[subdomain].asdm.axis.com/datamanager, gdzie [subdomain] należy zastąpić unikalną nazwą.

Eksportowanie danych statystycznych

 1. Przejdź do opcji Exports > Create CSV export (Eksporty > Utwórz eksport CSV).

 2. Wprowadź Name (Nazwę).

 3. Wybierz Firmę.

 4. Wybierz stały czas lub Dynamiczny przedział czasowy (patrzDynamiczny przedział czasowy).

 5. Wybierz Aplikację.

 6. Wybierz Rozdzielczość czasu.

 7. Wybierz jedną lub kilka kamer.

 8. Jeśli chcesz zweryfikować ustawienia, kliknij opcję Podgląd; w przeciwnym razie kliknij przycisk Utwórz eksport CSV.

 9. Aby znaleźć wyeksportowane dane, kliknij opcję List stored exports (Wyświetl zapisane eksporty).

 10. Klikając ikony po lewej stronie na liście, możesz:

  • wyświetlić dane w osobnej karcie;

  • edytować dane;

  • skopiować adres URL, aby móc uzyskać dane poprzez zewnętrzne narzędzie do raportowania.

Example

Każdy eksport otrzymuje stały adres URL o następującej składni: https://[SI-company name].asdm.axis.com/datamanager/api/?method=export.GetExport&id=[Unique API-key]

Aby wstawić nieprzetworzone statystyki do zewnętrznego narzędzia do raportowania, możesz regularnie pobierać informacje za pomocą tego łącza, na przykład używając skryptu.

Dynamiczny przedział czasowy

Dynamiczny przedział czasowy oznaczany jest liczbą i literą. Litera oznacza jednostkę czasu (dni = d, tygodnie = w, lata = y), a liczba — ilość czasu od dnia dzisiejszego.

 • Jeśli chcesz wyeksportować dane z bieżącego tygodnia, wprowadź “0w”.

 • Jeśli chcesz wyeksportować dane z ubiegłego tygodnia, wprowadź “-1w” .

 • Jeśli chcesz wyeksportować dane z określonego przedziału, wprowadź przedział czasu w formacie “początek:koniec”, na przykład:

  • Dane z ostatnich czterech tygodni: -4w:0w

  • Dane z ubiegłego roku: -1y:0y

Po każdym wyświetleniu raportu dane są aktualizowane zgodnie z dzisiejszą datą.

Ustawienia użytkowników i administracji

Ustawienia te można znaleźć w User and administration menu (menu Użytkownik i administracja).

Ustawienia firmy

W przypadku użytkowników obsługujących wiele firm aplikacja AXIS Store Data Manager umożliwia zrządzanie danymi więcej niż jednej firmy.

 1. Dodawanie firmy
 2. Przejdź do User and administration menu > Companies > Add company (Menu użytkownika i administracji > Firmy > Dodaj firmę).

 3. Wprowadź dane firmy i kliknij Submit (Prześlij).

 1. Dodawanie lub edytowanie logo firmy
 2. Przejdź do User and administration menu > Companies > Browse companies (Menu użytkownika i administracji > Firmy > Przeglądaj firmy).

 3. Kliknij

 4. Logo zostanie wyświetlone w stopce strony internetowej.

 1. Edycja firmy
 2. Przejdź do User and administration menu > Companies > Browse companies (Menu użytkownika i administracji > Firmy > Przeglądaj firmy).

 3. Kliknij

 1. Dezaktywacja firmy
 2. Przejdź do User and administration menu > Companies > Browse companies (Menu użytkownika i administracji > Firmy > Przeglądaj firmy).

 3. Kliknij

  Firma zostanie przeniesiona na listę firm nieaktywnych.

 1. Aktywacja firmy
 2. Przejdź doUser and administration menu > Companies > Browse inactive companies (Menu użytkownika i administracji > Firmy > Przeglądaj nieaktywne firmy).

 3. Kliknij

  Firma zostanie przeniesiona na listę aktywnych firm.

Ustawienia użytkownika

Użytkownik utworzony podczas instalacji aplikacji AXIS Store Data Manager to użytkownik obsługujący wiele firm, który może dodać i usunąć własną firmę i inne firmy, jak również nimi zarządzać. Widok dla użytkownika obsługującego wiele firm różni się od widoku dla użytkownika obsługującego jedną firmę.

 1. Dodawanie użytkownika
 2. Przejdź do User and administration menu > Users > Add user (Menu użytkownika i administracji > Użytkownicy > Dodaj użytkownika).

 3. Wprowadź dane użytkownika.

 4. Wybierz opcję Multi-company user (Użytkownik obsługujący wiele firm), jeśli użytkownik ma mieć możliwość dodawania i usuwania własnej firmy i innych firm, jak również zarządzania nimi.

 5. Kliknij przycisk Submit (Prześlij).

 1. Zmiana hasła użytkownika
 2. Przejdź do User and administration menu > Users > Browse users (Menu użytkownika i administracji > Użytkownicy > Przeglądaj użytkowników).

 3. Kliknij

 4. Utwórz nowe hasło lub zresetuj hasło. Jeśli zresetujesz hasło, następnym razem, gdy użytkownik spróbuje się zalogować do aplikacji AXIS Store Data Manager, otrzyma monit o utworzenie nowego hasła.

 1. Edytowanie użytkownika
 2. Przejdź do User and administration menu > Users > Browse users (Menu użytkownika i administracji > Użytkownicy > Przeglądaj użytkowników).

 3. Kliknij

 1. Dezaktywacja użytkownika
 2. Przejdź do User and administration menu > Users > Browse users (Menu użytkownika i administracji > Użytkownicy > Przeglądaj użytkowników).

 3. Kliknij

  Użytkownik zostanie przeniesiony na listę użytkowników nieaktywnych.

 1. Aktywacja użytkownika
 2. Przejdź do User and administration menu > Users > Browse users (Menu użytkownika i administracji > Użytkownicy > Przeglądaj użytkowników).

 3. Kliknij

  Użytkownik zostanie przeniesiony na listę aktywnych użytkowników.

Ustawienia dziennika

Aplikacja AXIS Store Data Manager ma zestaw wstępnie zdefiniowanych dzienników służących do monitorowania i rozwiązywania problemów.

 1. Wyświetlanie dziennika
 2. Aby wyświetlić wszystkie dzienniki, przejdź do User and administration menu > Logs > Browse logs (Menu użytkownika i administracji > Dzienniki > Przeglądaj dzienniki) i kliknij .
 3. Możesz także przejść do User and administration menu > Logs > [log name] (Menu użytkownika i administracji > Dzienniki > [nazwa dziennika]).

Czyszczenie dziennika

 1. Aby usunąć wszystkie wiadomości z dziennika, przejdź do User and administration menu > Logs > Browse logs (Menu użytkownika i administracji > Dzienniki > Przeglądaj dzienniki).

 2. Ważne

  Po wyczyszczeniu dziennika zostaną z niego usunięte wiadomości.

 3. Kliknij

Ustawienia serwera

 1. Zmiana ustawień serwera
 2. Przejdź do User and administration menu > Server configuration > Edit configuration (Menu użytkownika i administracji > Konfiguracja serwera > Edytuj konfigurację).

 1. Dodawanie logotypów serwera
 2. Przejdź do User and administration menu > Server configuration > Logo (Menu użytkownika i administracji > Konfiguracja serwera > Logo).

 3. Wczytaj logo logowania lub stopki, dopasowując jego rozmiar do rozmiaru podanego na stronie. Jeśli firma wczyta logo w ustawieniach firmowych, nadpisze ono logo serwera.

 1. Sprawdzanie licencji
 2. Przejdź do User and administration menu > Server configuration > License (Menu użytkownika i administracji > Konfiguracja serwera > Licencja).

 3. Sprawdź kod rejestracyjny, ID instalacji oraz kod aktywacyjny do kodu rejestracyjnego.

 4. Sprawdź, czy na liście Sprawdzanie licencji we wszystkich pozycjach wyświetlana jest wartość OK.

  Najczęstszym problemem jest nieprawidłowe ID instalacji. Problem ten może wystąpić, jeżeli dodano lub usunięto kartę sieciową z serwera. Jeżeli tak było, spróbuj przywrócić konfigurację sieci do stanu pierwotnego.

 1. Zmiana licencji
 2. Przejdź do User and administration menu > Server configuration > Edit license (Menu użytkownika i administracji > Konfiguracja serwera > Edytuj licencję).

 3. Zmień Kod rejestracyjny, ID instalacjiKod aktywacyjny.

 4. Kliknij przycisk Odśwież kod aktywacyjny.

Rozwiązywanie problemów

ProblemDziałanie

Komunikat o błędzie z WampServer podczas instalacji wymaganych pakietów oprogramowania:

„Nie można uruchomić programu, ponieważ brakuje MSVCR110.dll z komputera użytkownika. Spróbuj ponownie zainstalować program, aby rozwiązać problem”.

„Nie można uruchomić programu, ponieważ brakuje VCRUNTIME140.dll z komputera użytkownika. Spróbuj ponownie zainstalować program, aby rozwiązać problem”.

WampServer w wersji 2.4, 2.5 i 3.0 wymaga bibliotek środowiska uruchomieniowego MSVC VC9, VC10, VC11, nawet jeżeli używasz tylko wersji Apache i PHP z VC11. PHP 7 i Apache 2.4.17 wymagają środowiska uruchomieniowego VC13 i VC14.

Aby rozwiązać wszelkie problemy związane z brakującymi bibliotekami MSVC, pobierz wszystkie pliki bibliotek MSVC pod tym adresem:

http://wampserver.aviatechno.net/files/vcpackages/all_vc_redist_x86_x64.zip

Aby sprawdzić, czy wymagane pakiety VC są prawidłowo zainstalowane, można skorzystać z programu Checks VC++. Pobierz program tutaj:

http://wampserver.aviatechno.net/files/tools/check_vcredist.exe

Po zakończeniu instalacji ikona WampServer nie jest wyświetlana w trybie online ani nie zapala się na zielono.

Upewnij się, że port 80 nie jest używany przez inną aplikację. Aby to sprawdzić, wybierz opcje WampServer icon > Apache > Test Port 80 (Ikona WampServer > Apache > Testuj port 80).