AXIS T6101 Audio and I/O Interface

Informacje dotyczące tej instrukcji

W niniejszej instrukcji opisano różne produkty. Oznacza to, że może ona zawierać informacje, które nie dotyczą danego produktu.

Informacje ogólne o produkcie

AXIS T6101 i AXIS T6112

 1. Wskaźnik LED
 2. Złącze I/O
 3. Wyjście audio
 4. Wejście audio
 5. Złącze sieciowe (PoE IN)
 6. Złącze sieciowe (PoE OUT)
 7. Switch PoE (klasa 2 lub 3)

AXIS T6112

 1. Mikrofon
 2. Osłona
 3. Pokrywa boczna
 4. Uchwyt montażowy

Informacje o rozwiązaniu

Ustawienia dodatkowe

Informacje o urządzeniu

Po podłączeniu urządzenia do obsługiwanej kamery Axis ustawienia dźwięku oraz We/Wy będą widoczne na stronie internetowej kamery.

Uwaga

Należy upewnić się, że zostały adres Link-Local (ZeroConf) oraz protokoły sieciowe IPv4. W przeciwnym razie audio oraz We/Wy nie będą działać.

Wszystkimi ustawieniami opisanymi w niniejszej instrukcji można zarządzać na stronie internetowej kamery.

Informacje o pomocy wbudowanej w kamerze

Dostęp do wbudowanej pomocy można uzyskać z poziomu strony WWW kamery. Pomoc zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat funkcji produktu i ich ustawień.

Dźwięk

Dodawanie dźwięku do zapisu

 1. Włącz dźwięk:
 2. Przejdź do menu Settings > Audio (Ustawienia > Audio) i włącz opcję Allow audio (Zezwalaj na dźwięk).

 3. Przejdź do menu Input > Type (Wejście > Typ) i wybierz źródło dźwięku.

 4. Edytuj profil strumienia używany do rejestracji:
 5. Przejdź do menu Settings > Stream (Ustawienia > Strumień) i kliknij opcję Stream profiles (Profile strumienia).

 6. Wybierz profil strumienia i kliknij opcję Audio.

 7. Zaznacz pole wyboru i wybierz opcję Dodaj.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

 9. Kliknij przycisk Zamknij.

Obsługa dwukierunkowej komunikacji audio

Uwaga

Po skonfigurowaniu dwukierunkowej komunikacji audio w interfejsie użytkownika kamery możesz korzystać z tej funkcji za pomocą systemu zarządzania sygnałem wizyjnym.

Ten przykład użycia pokazuje, jak zapewnić obsługę dwukierunkowej komunikacji audio za pośrednictwem produktu.

 1. Podłącz mikrofon i głośnik do produktu:
 2. Podłącz mikrofon do złącza Wejście audio.

 3. Podłącz głośnik do złącza Wyjście audio.

 1. Włącz obsługę dwukierunkowej komunikacji audio na stronie internetowej kamery:
 2. Przejdź do menu Video > Stream > Audio (Wideo > Strumień > Dźwięk) i włącz obsługę audio.

 3. Przejdź do menu Audio > Device settings (Dźwięk > Ustawienia urządzenia), aby upewnić się, że obsługa audio jest włączona.

 4. Włącz prawidłowe źródło sygnału wejściowego.

 5. Jeżeli wprowadzisz jakiekolwiek zmiany w źródle sygnału wejściowego, kliknij przycisk Apply changes (Zastosuj zmiany).

 6. Przejdź do menu > System > Plain config (System > Zwykła konfiguracja).

 7. Ustaw opcję Select group (Wybierz grupę) jako Audio (Dźwięk).

 8. Upewnij się, że pozycja Duplex mode (Tryb dupleksu) została skonfigurowana jako Full duplex

Zdarzenia

Wyzwalanie akcji

 1. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia), by utworzyć regułę akcji. Reguła akcji określa, kiedy urządzenie wykona określone działania. Reguły akcji można skonfigurować jako zaplanowane, powtarzające się lub na przykład wyzwalane detekcją ruchu.

 2. Wybierz Trigger (Wyzwalacz) do wyzwolenia akcji. Jeżeli w regule akcji zostanie określony więcej niż jeden wyzwalacz, wszystkie muszą zostać spełnione, aby wyzwolić akcję.

 3. Wybierz Action (Akcję), którą urządzenie ma wykonać po spełnieniu warunków.

Uwaga

Po dokonaniu zmian w aktywnej regule akcji regułę należy uruchomić ponownie, aby zastosować te zmiany.

Rejestracja obrazu wideo po wykryciu ruchu przez czujnik PIR

W tym przykładzie wyjaśniono, jak podłączyć czujnik PIR Axis do produktu i skonfigurować kamerę, aby rozpocząć rejestrację, gdy czujnik wykryje ruch.

 • Wymagany sprzęt
 • Kabel 3-żyłowy (uziemienie, zasilanie, I/O)

 • Czujnik PIR Axis

POWIADOMIENIE

Przed podłączeniem przewodów odłącz produkt od zasilania. Po zakończeniu podłączania doprowadź zasilanie.

 1. Podłącz przewody do złącza I/O produktu
 2. Uwaga

  Informacje na temat złącza I/O: Złącza.

 3. Podłącz przewód uziemienia do pinu 1 (GND/-).

 4. Podłącz przewód zasilający do pinu 2 (wyjście 12 V DC).

 5. Podłącz przewód I/O do pinu 3 (wejście I/O).

 1. Podłącz przewody do złącza I/O czujnika PIR
 2. Drugi koniec przewodu uziemienia podłącz do pinu 1 (GND/-).

 3. Drugi koniec przewodu zasilającego podłącz do pinu 2 (wejście DC/+).

 4. Drugi koniec przewodu I/O podłącz do pinu 3 (wyjście I/O).

 1. Skonfiguruj port I/O na stronie internetowej kamery
 2. Przejdź do menu Settings > System (Ustawienia > System) > I/O ports (Porty I/O).

 3. Wybierz Wejście z listy rozwijanej Port 1.

 4. Nadaj modułowi wejścia nazwę opisową.

 5. Aby czujnik PIR wysyłał sygnał do kamery po wykryciu ruchu, wybierz z listy rozwijanej opcję Obwód zamknięty.

Aby kamera rozpoczynała rejestrację po odebraniu sygnału z czujnika PIR, należy utworzyć regułę akcji na stronie internetowej kamery.

Wykrywanie ingerencji w sygnał wejściowy

W tym przykładzie wyjaśniono, w jaki sposób wyzwolić alarm po odcięciu lub zwarciu obwodu sygnału wejściowego. Więcej informacji na temat złącza I/O: Złącze I/O.

 1. Przejdź do menu Ustawienia > System > Porty I/O i włącz opcję Nadzorowane I/O dla jednego z portów.

 1. Utwórz regułę akcji:
 2. Przejdź do menu Ustawienia > System > Zdarzenia i utwórz regułę akcji.

 3. Wprowadź nazwę reguły akcji.

 4. Z listy wyzwalaczy wybierz opcję Sygnał wejściowy, a następnie Nadzorowany wejścia cyfrowego. Ustaw w opcji SabotażTak.

 5. Z listy harmonogramów wybierz Zawsze.

 6. Z listy wybierz pozycję Wyślij powiadomienie, a następnie wybierz odbiorcę lub utwórz nowego odbiorcę.

 7. Kliknij przycisk OK.

Rozwiązywanie problemów

Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, przejdź na stronę poświęconą rozwiązywaniu problemów: axis.com/support.

Karta Audio i ikona We/Wy nie są widoczne na stronie internetowej kamery

Strona internetowa nie została zaktualizowana.

Odśwież okno przeglądarki. Jeżeli to nie pomoże, wyczyść pamięć podręczną przeglądarki.

Nieprawidłowa wersja oprogramowania sprzętowego kamery.

Sprawdź, czy wersja oprogramowania sprzętowego kamery obsługuje produkt. Aby uzyskać więcej informacji o sprawdzaniu wersji oprogramowania sprzętowego kamery, zapoznaj się z instrukcją obsługi kamery.

Brak połączenia sieciowego.

Sprawdź wskaźniki LED produktu i porównaj z tabelą wskaźników LED na Wskaźniki LED.

Kable sieciowe We i Wy są podłączone do nieprawidłowych złączy.

Zamień podłączenie kabli.

Karta Audio jest widoczna, ale dźwięk nie działa
Kamera została odłączona od Audio and I/O Interface.

Podłącz ponownie kamerę do Audio and I/O Interface, a następnie odśwież stronę internetową kamery.

Kamera nie uruchamia się po podłączeniu jej do produktu

Problem ze sprzętem

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Axis.

Zasilacz midspan nie jest poprawnie podłączony.

Upewnij się, że wszystkie kable sieciowe są poprawnie podłączone. Audio and I/O Interface musi być podłączony do kamery za pomocą zasilacza midspan. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem instalacji produktu.

Specyfikacje

Wskaźniki LED

Wskaźnik LED stanuWskazanie
Zielony

Stałe zielone światło przy normalnym działaniu.

BursztynowyStałe światło podczas uruchamiania. Miga podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Bursztynowy/czerwonyMiga na bursztynowo/czerwono, gdy połączenie sieciowe jest niedostępne lub przerwane.
CzerwonyMiga na czerwono w przypadku niepowodzenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Złącza

Złącze sieciowe

Wejście: Złącze RJ45 Ethernet z zasilaniem Power over Ethernet (PoE).

Wyjście: Złącze RJ45 Ethernet z zasilaniem Power over Ethernet (PoE).

Złącze audio

 • Produkt Axis ma następujące złącza audio:
 • Wejście audio (różowe) — wejście 3,5 mm dla mikrofonu mono lub liniowego sygnału mono.

 • Wyjście audio (zielone) — wyjście audio 3,5 mm (poziom linii), które można podłączyć do systemu nagłośnienia (PA) lub aktywnego głośnika z wbudowanym wzmacniaczem. Do wyjścia audio zalecane jest złącze stereo.

W przypadku wejścia audio z sygnału stereofonicznego używany jest kanał lewy.

Złącza audio 3,5 mm

1 Końcówka2 Pierścień3 Kołnierz
Wejście audio

Wejście liniowe mikrofonu, napięcie zasilania mikrofonu

Masa
Wyjście audio

Wyjście liniowe, mono

Wyjście liniowe, mono

Masa

Złącze I/O

Złącze WE/WY służy do obsługi urządzeń zewnętrznych w kombinacji przykładowo z wykrywaniem ruchu, wyzwalaniem zdarzeń i powiadomieniami o alarmach. Oprócz punktu odniesienia 0 V DC i zasilania (wyjście stałoprądowe 12 V) złącze WE/WY zapewnia interfejs do:

Wejścia cyfrowego –
Do podłączenia urządzeń, które mogą przełączać się pomiędzy obwodem zamkniętym i otwartym, na przykład czujników PIR, czujników okiennych lub drzwiowych oraz czujników wykrywania zbicia szyby.
Nadzorowanego wejścia –
Umożliwia wykrywanie sabotażu wejścia cyfrowego.
Wyjścia cyfrowego –
Do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączonymi urządzeniami można zarządzać poprzez API VAPIX®, zdarzenie lub interfejs WWW urządzenia.

4-pinowy blok złączy

FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
Masa DC10 V DC
Wyjście DC2Może być wykorzystywane do zasilania dodatkowego sprzętu.
Uwaga: ten styk może być używany tylko jako wyjście zasilania.
12 V DC
Maks. obciążenie = 50mA
Konfigurowalne (wejście lub wyjście)3–4Wejście cyfrowe lub wejście nadzorowane — podłącz do styku 1, aby aktywować lub pozostaw rozłączone, aby dezaktywować. Aby móc korzystać z nadzorowanych wejść, zamontuj rezystory końca linii. Patrz diagram połączeń, aby uzyskać informacje na temat podłączania rezystorów.Od 0 do maks. 30 V DC
Wyjście cyfrowe — podłączone wewnętrznie do styku 1 (masa DC), gdy aktywne i niepodłączone, gdy nieaktywne. W przypadku stosowania z obciążeniem indukcyjnym, np. przekaźnikiem, konieczne jest szeregowe podłączenie diody w celu zabezpieczenia przed stanami przejściowymi napięcia.Od 0 do maks. 30 V DC, otwarty dren maks. 100 mA
Example
 1. Masa DC
 2. Wyjście DC 12 V, maks. 50 mA
 3. I/O skonfigurowane jako wejście nadzorowane
 4. I/O skonfigurowane jako wyjście