AXIS T6112 Mk II Audio and I/O Interface

Instalacja

Instalacja AXIS T6101 Mk II Audio and I/O Interface
Instalacja AXIS T6112 Mk II Audio and I/O Interface

Konfiguracja urządzenia

Informacje o urządzeniu

Po podłączeniu urządzenia do obsługiwanej kamery Axis ustawienia dźwięku oraz We/Wy będą widoczne na stronie internetowej kamery.

Uwaga

Należy upewnić się, że zostały adres Link-Local (ZeroConf) oraz protokoły sieciowe IPv4. W przeciwnym razie audio oraz We/Wy nie będą działać.

Wszystkimi ustawieniami opisanymi w niniejszej instrukcji można zarządzać na stronie internetowej kamery.

Konfiguracja reguł dotyczących zdarzeń

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

Wyzwalanie akcji

 1. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę. Reguła określa, kiedy urządzenie wykona określone działania. Reguły można ustawić jako zaplanowane, cykliczne lub wyzwalane ręcznie.

 2. Wprowadź Name (Nazwę).

 3. Wybierz Condition (Warunek), który musi zostać spełniony w celu wyzwolenia akcji. Jeżeli w regule akcji zostanie określony więcej niż jeden warunek, wszystkie muszą zostać spełnione, aby wyzwolić akcję.

 4. Wybierz Action (Akcję), którą urządzenie ma wykonać po spełnieniu warunków.

Uwaga

Po dokonaniu zmian w aktywnej regule należy ją uruchomić ponownie, aby uwzględnić zmiany.

Zapewnianie wizualnej sygnalizacji trwającego zdarzenia

Dostępna jest możliwość podłączenia AXIS I/O Indication LED do kamery sieciowej. Wskaźnik LED można skonfigurować tak, aby włączał się zawsze po wystąpieniu pewnych zdarzeń w kamerze. Na przykład po to, aby poinformować, że trwa nagrywanie wideo.

Wymagany sprzęt

 • AXIS I/O Indication LED

 • Sieciowa kamera wideo Axis

 • Uwaga

  Instrukcje podłączenia AXIS I/O Indication LED znaleźć można w instrukcji montażu dołączonej do produktu.

Poniższy przykład ilustruje sposób konfigurowania reguły, która włącza AXIS I/O Indication LED, aby wskazać, że trwa nagrywanie.

 1. Przejdź do menu System > Accessories > I/O ports (System > Akcesoria > Porty we/wy).

 2. W przypadku portu, do którego podłączony jest AXIS I/O Indication LED, kliknij , aby ustawić kierunek na Output (Wyjście), a następnie kliknij , aby ustawić stan normalny na Circuit open (Obwód otwarty).

 3. Przejdź do System > Events (System > Zdarzenia).

 4. Utwórz nową regułę.

 5. Wybierz Condition (Warunek), który musi zostać spełniony w celu rozpoczęcia nagrywania. Może to na przykład być harmonogram czasowy lub detekcja ruchu.

 6. Z listy akcji wybierz opcję Record video (Zarejestruj wideo). Wybierz pamięć masową. Wybierz profil strumienia lub utwórz nowy. Ustaw również Prebuffer (Bufor przed zdarzeniem) i Postbuffer (Bufor po zdarzeniu).

 7. Zapisz regułę.

 8. Utwórz drugą regułę i wybierz ten sam Condition (Warunek), co w pierwszej regule.

 9. Z listy akcji wybierz opcję Toggle I/O while the rule is active (Przełącz I/O, gdy reguła jest aktywna), a następnie wybierz port, do którego podłączony jest the AXIS I/O Indication LED. Ustaw stan na Active (Aktywny).

 10. Zapisz regułę.

 • Inne sytuacje, w których można wykorzystać AXIS I/O Indication LED, to na przykład:
 • Konfiguracja wskaźnika LED tak, by włączył się, gdy kamera zostaje uruchomiona, tak by wskazywać na jej obecność. Wybierz warunek System ready (System gotowy).

 • Konfiguracja wskaźnika LED tak, by włączył się, gdy aktywny jest strumień na żywo i by wskazywał, że osoba lub program uzyskali dostęp do strumienia z kamery. Wybierz opcję Live stream accessed (Dostęp do strumienia na żywo) jako warunek.

Otwieranie zamka bramy, gdy ktoś znajdzie się w pobliżu

W tym przykładzie wyjaśniono sposób skierowania kamery i otwierania bramy, gdy ktoś chce wejść w ciągu dnia. Polega to na podłączeniu detektora PIR do portu wejścia produktu i przekaźnika przełącznika do portu wyjścia urządzenia.

Wymagany sprzęt

 • Zainstalowany detektor PIR

 • Przekaźnik przełącznika podłączony jest do zamka bramy; w tym przypadku przełącznik jest normalnie zamknięty (NC)

 • Przewody łączące

Połączenie fizyczne

 1. Podłącz przewody z detektora PIR do styku wejściowego, patrz Złącze I/O.

 2. Podłącz przewody z przełącznika do styku wyjściowego, patrz Złącze I/O

Konfiguracja portów we/wy

Konieczne jest podłączenie do kamery przekaźnika przełącznika w jej interfejsie WWW. Najpierw skonfiguruj porty WE/WY:

Ustaw czujnik PIR na port wejścia

 1. Przejdź do menu System > Accessories > I/O ports (System > Akcesoria > Porty we/wy).

 2. Kliknij , aby ustawić kierunek na wyjście dla portu 1.

 3. Nadaj modułowi wejścia nazwę opisową, na przykład "Czujnik PIR".

 4. Aby wyzwolić zdarzenie po każdym wykryciu ruchu przez detektor PIR, kliknij , aby ustawić stan normalny jako obwód otwarty.

Ustaw przekaźnik przełącznika na port wyjścia

 1. Kliknij , aby ustawić kierunek na wyjście dla portu 2.

 2. Nadaj modułowi wejścia nazwę opisową, na przykład "Zmiana bramy".

 3. Aby otwierać bramę za każdym razem po wyzwoleniu zdarzenia, kliknij , aby ustawić stan normalny jako obwód zamknięty.

Tworzenie reguł
 1. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 2. Wpisz nazwę reguły, na przykład „Otwórz bramę”.

 3. Z listy warunków wybierz opcję PIR detector (Czujnik PIR).

 4. Z listy akcji wybierz opcję Toggle I/O once (Przełącz raz I/O).

 5. Z listy portów wybierz opcję Gate switch (Zmiana bramy).

 6. Ustaw stan jako Active (Aktywne).

 7. Ustaw czas trwania.

 8. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Wykrywanie ingerencji w sygnał wejściowy

W tym przykładzie wyjaśniono, w jaki sposób wysyłać wiadomość e-mail po odcięciu lub zwarciu obwodu sygnału wejściowego. Więcej informacji na temat złącza I/O: Złącze I/O.

 1. Wybierz kolejno opcje System > Accessories (System > Akcesoria) i włącz opcję Supervised (Nadzorowane) dla odnośnego portu.

 1. Add an email recipient (Dodaj odbiorcę wiadomości e-mail):
 2. Przejdź do menu System > Events > Recipients (System > Zdarzenia > Odbiorcy) i dodaj odbiorcę.

 3. Wprowadź nazwę odbiorcy.

 4. Wybierz adresE-mail.

 5. Wprowadź adres e-mail odbiorcy.

 6. Kamera nie ma dedykowanego serwera poczty e-mail, więc należy się zalogować na inny serwer, aby wysyłać wiadomości e-mail. Podaj pozostałe informacje wymagane przez dostawcę poczty e-mail.

 7. Kliknij przycisk Test, aby wysłać testową wiadomość e-mail.

 8. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 1. Create a rule (Utwórz regułę):
 2. Przejdź do menu System > Events > Rules (System > Zdarzenia > Reguły) i dodaj regułę.

 3. Wprowadź nazwę reguły.

 4. Z listy warunków w obszarze I/O (WE/WY) wybierz Supervised input tampering is active (Sabotaż wejścia nadzorowanego jest aktywny).

 5. Wybierz odpowiedni port.

 6. Z listy akcji w menu Notifications (Powiadomienia) wybierz pozycję Send notification to email (Wyślij powiadomienie emailem), a następnie wybierz odbiorcę z listy.

 7. Wpisz temat i treść wiadomości e-mail.

 8. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Dźwięk

Dodawanie dźwięku do zapisu

 1. Włącz dźwięk:
 2. Przejdź do menu Video > Stream > Audio (Wideo > Strumień > Dźwięk) i włącz obsługę audio.

 3. Jeżeli urządzenie ma więcej niż jedno źródło sygnału wejściowego, wybierz właściwe w polu Source (Źródło).

 4. Wybierz kolejno opcje Audio > Device settings (Dźwięk > Ustawienia urządzenia) i włącz odpowiednie źródło sygnału wejściowego.

 5. Jeżeli wprowadzisz jakiekolwiek zmiany w źródle sygnału wejściowego, kliknij przycisk Apply changes (Aktywuj zmiany).

 6. Edytuj profil strumienia używany do rejestracji:
 7. Przejdź do okna System > Stream profiles (System > Profile strumienia) i wybierz profil strumienia.

 8. Kliknij opcję Include audio (Dołącz audio) i włącz ją.

 9. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Obsługa dwukierunkowej komunikacji audio

Uwaga

Po skonfigurowaniu dwukierunkowej komunikacji audio w interfejsie użytkownika kamery możesz korzystać z tej funkcji za pomocą systemu zarządzania sygnałem wizyjnym.

Ten przykład użycia pokazuje, jak zapewnić obsługę dwukierunkowej komunikacji audio za pośrednictwem produktu.

 1. Podłącz mikrofon i głośnik do produktu:
 2. Podłącz mikrofon do złącza Wejście audio.

 3. Podłącz głośnik do złącza Wyjście audio.

 1. Włącz obsługę dwukierunkowej komunikacji audio na stronie internetowej kamery:
 2. Przejdź do menu Video > Stream > Audio (Wideo > Strumień > Dźwięk) i włącz obsługę audio.

 3. Przejdź do menu Audio > Device settings (Dźwięk > Ustawienia urządzenia), aby upewnić się, że obsługa audio jest włączona.

 4. Włącz prawidłowe źródło sygnału wejściowego.

 5. Jeżeli wprowadzisz jakiekolwiek zmiany w źródle sygnału wejściowego, kliknij przycisk Apply changes (Zastosuj zmiany).

 6. Przejdź do menu > System > Plain config (System > Zwykła konfiguracja).

 7. Ustaw opcję Select group (Wybierz grupę) jako Audio (Dźwięk).

 8. Upewnij się, że pozycja Duplex mode (Tryb dupleksu) została skonfigurowana jako Full duplex

Specyfikacje

Informacje ogólne o produkcie

AXIS T6101 i AXIS T6112

 1. Wskaźnik LED
 2. Złącze We/Wy
 3. Wyjście audio
 4. Wejście audio
 5. Złącze sieciowe (PoE OUT)
 6. Złącze sieciowe (PoE IN)

AXIS T6112

 1. Uchwyt montażowy
 2. Pokrywa boczna
 3. Złącze mikrofonu
 4. Osłona
 5. Mikrofon
 6. Wskaźnik LED stanu

Informacje o rozwiązaniu

Wskaźniki LED

Wskaźnik LED stanuWskazanie
Zielony

Stałe zielone światło przy normalnym działaniu.

BursztynowyStałe światło podczas uruchamiania. Miga podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Bursztynowy/czerwonyMiga na bursztynowo/czerwono, gdy połączenie sieciowe jest niedostępne lub przerwane.
CzerwonyMiga na czerwono w przypadku niepowodzenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Złącza

Złącze sieciowe

Wejście: Złącze RJ45 Ethernet z zasilaniem Power over Ethernet (PoE).

Wyjście: Złącze RJ45 Ethernet z zasilaniem Power over Ethernet (PoE).

Złącze audio

 • Wejście audio – wejście 3,5 mm dla mikrofonu cyfrowego, analogowego mikrofonu mono lub liniowego sygnału mono (w przypadku wejścia audio z sygnału stereofonicznego używany jest kanał lewy).

 • Wyjście audio – wyjście audio 3,5 mm (poziom linii), które można podłączyć do systemu nagłośnienia (PA) lub aktywnego głośnika z wbudowanym wzmacniaczem. Do wyjścia audio musi być użyte złącze stereo.

Wejście audio

1 Końcówka2 Pierścień3 Kołnierz

Niezbalansowany mikrofon (z zasilaniem elektretowym lub bez) lub wejście liniowe

Zasilanie elektretowe po wybraniu

Masa

Sygnał cyfrowy

Zasilanie z obwodu pierścieniowego po wybraniu

Masa

Wyjście audio

1 Końcówka2 Pierścień3 Kołnierz

Kanał 1, wejście liniowe niezbalansowane, mono

Kanał 1, wejście liniowe niezbalansowane, mono

Masa

Złącze I/O

Złącze WE/WY służy do obsługi urządzeń zewnętrznych w kombinacji przykładowo z wykrywaniem ruchu, wyzwalaniem zdarzeń i powiadomieniami o alarmach. Oprócz punktu odniesienia 0 V DC i zasilania (wyjście stałoprądowe 12 V) złącze WE/WY zapewnia interfejs do:

Wejścia cyfrowego –
Do podłączenia urządzeń, które mogą przełączać się pomiędzy obwodem zamkniętym i otwartym, na przykład czujników PIR, czujników okiennych lub drzwiowych oraz czujników wykrywania zbicia szyby.
Nadzorowanego wejścia –
Umożliwia wykrywanie sabotażu wejścia cyfrowego.
Wyjścia cyfrowego –
Do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączonymi urządzeniami można zarządzać poprzez API VAPIX®, zdarzenie lub interfejs WWW urządzenia.

4-pinowy blok złączy

FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
Masa DC10 V DC
Wyjście DC2Może być wykorzystywane do zasilania dodatkowego sprzętu.
Uwaga: ten styk może być używany tylko jako wyjście zasilania.
12 V DC
Maks. obciążenie = 50mA
Konfigurowalne (wejście lub wyjście)3–4Wejście cyfrowe lub wejście nadzorowane — podłącz do styku 1, aby aktywować lub pozostaw rozłączone, aby dezaktywować. Aby móc korzystać z nadzorowanych wejść, zamontuj rezystory końca linii. Patrz diagram połączeń, aby uzyskać informacje na temat podłączania rezystorów.Od 0 do maks. 30 V DC
Wyjście cyfrowe — podłączone wewnętrznie do styku 1 (masa DC), gdy aktywne i niepodłączone, gdy nieaktywne. W przypadku stosowania z obciążeniem indukcyjnym, np. przekaźnikiem, konieczne jest szeregowe podłączenie diody w celu zabezpieczenia przed stanami przejściowymi napięcia.Od 0 do maks. 30 V DC, otwarty dren maks. 100 mA
Example
 1. Masa DC
 2. Wyjście DC 12 V, maks. 50 mA
 3. I/O skonfigurowane jako wejście nadzorowane
 4. I/O skonfigurowane jako wyjście

Rozwiązywanie problemów

Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, przejdź na stronę poświęconą rozwiązywaniu problemów: axis.com/support.

Karta Audio i ikona We/Wy nie są widoczne na stronie internetowej kamery

Strona internetowa nie została zaktualizowana.

Odśwież okno przeglądarki. Jeżeli to nie pomoże, wyczyść pamięć podręczną przeglądarki.

Nieprawidłowa wersja oprogramowania sprzętowego kamery.

Upewnij się, że w kamerze jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego. Aby uzyskać więcej informacji o sprawdzaniu wersji oprogramowania sprzętowego kamery, zapoznaj się z instrukcją obsługi kamery.

Brak połączenia sieciowego.

Sprawdź wskaźniki LED produktu i porównaj z tabelą wskaźników LED na Wskaźniki LED.

Kable sieciowe We i Wy są podłączone do nieprawidłowych złączy.

Zamień podłączenie kabli.

Kamera jest niekompatybilna.

Przejdź na stronę produktu urządzenia i sprawdź, czy kamera jest kompatybilna.

Karta Audio jest widoczna, ale dźwięk nie działa
Kamera została odłączona od Audio and I/O Interface.

Podłącz ponownie kamerę do Audio and I/O Interface, a następnie odśwież stronę internetową kamery.

Nie ma dźwięku po podłączeniu kamery do innego źródła audio
Zapisane źródło dźwięku kamery jest nieaktualne.

Wybierz nowe źródło dźwięku w menu Source (Źródło).

Kamera nie uruchamia się po podłączeniu jej do produktu

Problem ze sprzętem

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Axis.

Zasilacz midspan nie jest poprawnie podłączony.

Upewnij się, że wszystkie kable sieciowe są poprawnie podłączone. Audio and I/O Interface musi być podłączony do kamery za pomocą zasilacza midspan. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem instalacji produktu.

Kontakt z pomocą techniczną

Aby uzyskać pomoc, przejdź na stronę axis.com/support.