AXIS W110 Body Worn Camera

Rozwiązanie nasobne Axis

Więcej informacji o kompletnym rozwiązaniu nasobnym można znaleźć w instrukcji obsługi rozwiązania nasobnego Axis.

Informacje ogólne o produkcie

 1. Przycisk zasilania
 2. Głośnik
 3. Wskaźnik LED mikrofonu
 4. Obiektyw kamery
 5. Mikrofon
 6. Wskaźnik LED nagrywania
 7. Wskaźnik LED stanu
 8. Wskaźnik LED połączenia z siecią Wi-Fi®
 9. Przycisk funkcyjny
 10. Przycisk zapisu

Wskaźniki LED

Wskaźnik LED mikrofonu

Wskazanie

Bursztynowy

Świeci, gdy mikrofon jest wyłączony.

Wskaźnik LED nagrywania

Wskazanie

Czerwony

Świeci, gdy kamera nagrywa.

Wskaźnik LED stanu

Wskazanie

Zielony

Świeci, gdy kamera jest gotowa do użycia.

Miga, gdy w trakcie pracy akumulator rozładuje się do bardzo niskiego poziomu. Więcej informacji o ostrzeżeniach dotyczących akumulatora można znaleźć w części Feedback > Low battery warning (Informacje zwrotne > Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora) w ustawieniach profilu kamery.

Bursztynowy

Świeci, gdy nagrywanie jest niemożliwe ze względu na zapełnienie pamięci, błąd zasobu, oprogramowania lub inny błąd.

Pulsuje, gdy kamera jest zadokowana i co najmniej jeden z poniższych procesów jest w toku: ładowanie baterii, przesyłanie plików, aktualizacja oprogramowania.

Wskaźnik LED połączenia z siecią Wi-Fi

Wskazanie

Zielony

Zapala się po sparowaniu z aplikacją AXIS Body Worn Assistant lub czujnikiem kabury.

Świeci, gdy trwa przesyłanie strumieniowe do AXIS Body Worn Live.

Bursztynowy

Pulsuje podczas próby parowania/połączenia.

Czerwony

Zapala się w przypadku nieudanego parowania/łączenia.

Oszczędzanie akumulatora w trybie gotowości

Ważne

W trybie gotowości nie można używać bufora wstępnego.

Aby oszczędzać akumulator, kamera może przechodzić w tryb gotowości, gdy nie nagrywa. Konfiguracja:

 • Włącz Tryb gotowości dla użytkowników kamery w menu profili kamer w AXIS Body Worn Manager. Kamery domyślnie przechodzą w tryb gotowości, gdy nie nagrywają.

Jeśli jest włączony tryb gotowości, po naciśnięciu przycisku nagrywania kamera rozpocznie nagrywanie po upływie około jednej sekundy.

Komunikaty głosowe

Włączona kamera może przekazywać informacje zwrotne, gdy na przykład zostanie naciśnięty przycisk nagrywania w celu rozpoczęcia lub zatrzymania nagrywania, zostanie podjęta próba sparowania kamery z aplikacją AXIS Body Worn Assistant lub gdy poziom naładowania akumulatora jest bardzo niski. Informacje zwrotne mogą być przekazywane za pomocą wibracji, sygnałów dźwiękowych lub komunikatów głosowych. Po wybraniu opcji głosowej kamera będzie przekazywać powiadomienia w formie komunikatów głosowych. Na przykład, po naciśnięciu przycisku funkcyjnego kamera w procentach poda informacje o pozostałym poziomie naładowania akumulatora.

Komunikaty głosowe są szczególnie przydatne dla niedoświadczonych użytkowników kamer, ponieważ użytkownik otrzymuje bardzo precyzyjną informację, co się stało po naciśnięciu przycisku. Ta funkcja jest też przydatna dla nagrywanych osób, ponieważ mogą one usłyszeć komunikat o rozpoczęciu nagrywania.

Żądany typ informacji zwrotnych można wybrać w ustawieniach profilu kamery w aplikacji AXIS Body Worn Manager.

Uwaga

Głosowe informacje zwrotne są obecnie dostępne tylko w języku angielskim.

Dzienne wykorzystanie

Pożądany efekt

Wymagana akcja

Informacje

Włączenie kamery

Naciśnij przycisk zasilania.

W czasie przygotowania kamery do użycia wskaźnik LED stanu miga w kolorze bursztynowym. Następnie wskaźnik LED stanu zmienia kolor na zielony. W zależności od ustawień może to zająć do 30 sekund.

Wyłączenie kamery

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Kamera zawibruje i wyemituje sygnał dźwiękowy.

Rozpoczynanie nagrywania

Naciśnij przycisk nagrywania jeden raz.

Po rozpoczęciu nagrywania kamera zawibruje i wyemituje sygnał dźwiękowy, a z przodu włączy się czerwony wskaźnik LED nagrywania.

Zatrzymywanie nagrywania

Naciśnij przycisk nagrywania i przytrzymaj przez co najmniej trzy sekundy.

Po zatrzymaniu rejestrowania kamera zawibruje i wyemituje sygnał dźwiękowy.

Rozpoczynanie przesyłania strumieniowego

Naciśnij dwukrotnie przycisk funkcyjny.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi narzędzia AXIS Body Worn Live.

Zatrzymywanie transmisji strumieniowej

Naciśnij przycisk nagrywania i przytrzymaj przez co najmniej trzy sekundy.

Tworzenie zakładki

W trakcie nagrywania jednokrotnie naciśnij przycisk nagrywania.

Kamera zawibruje i wyemituje sygnał dźwiękowy.

Ta funkcja jest dostępna, jeśli używane miejsce docelowe zawartości ją obsługuje. Więcej informacji można znaleźć w części dotyczącej zakładek.

Wyłączanie mikrofonu (dźwięk jest włączony domyślnie)

Naciśnij przycisk funkcyjny i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy.

Wskaźnik LED mikrofonu włączony.

Włączanie mikrofonu

Naciśnij przycisk funkcyjny i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy.

Wskaźnik LED mikrofonu wyłączony

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Naciśnij przycisk funkcyjny.

Jeśli komunikaty głosowe są włączone, usłyszysz informację o pozostałym poziomie naładowania akumulatora.

Pobierz Daily Use Guide (Podręcznik codziennego użytkowania) ze strony pomocy technicznej kamery i wydrukuj go, aby ułatwić użytkownikom kamery codzienną pracę.

Przewodnik codziennego użytkowania

Rozpoczynanie zmiany

Przed rozpoczęciem zmiany warto sprawdzić:

 • Zanim oddokujesz kamerę, upewnij się, że wskaźnik LED stanu ma kolor zielony. Zielony kolor wskazuje, że akumulator jest ładowany, wszystkie pliki zostały przesłane, a oprogramowanie jest aktualne.

 • Jeżeli korzystasz z samodzielnego przydzielania kamery, naciśnij na czytniku RFID znacznik przydzielenia. Diody LED na samodzielnie przydzielanej kamerze zaświecą się na zielono, co będzie oznaczało, że można ją oddokować. Kamerę należy oddokować w ciągu 15 sekund po naciśnięciu znacznika do samodzielnego przydzielenia. Tylko jeden użytkownik jednocześnie może samodzielnie przydzielić sobie daną kamerę.

 • Po podłączeniu kamery do czujnika kabury należy w ciągu 10 minut po oddokowaniu kamery upewnić się, że znajduje się on w zasięgu kamery. W normalnych warunkach zakres sięga do 5–10 m.

 • Po oddokowaniu kamery nastąpi jej ponowne uruchomienie. W zależności od ustawień zajmuje to do 40 sekund. Po upływie tego czasu kamera jest gotowa do użycia.

 • Wyczyść obiektyw suchą szmatką niepozostawiającą zarysowań. Zobacz Czyszczenie, aby zapoznać się z dodatkowymi zaleceniami dotyczącymi czyszczenia.

 • Opcjonalnie możesz użyć podglądu na żywo w aplikacji AXIS Body Worn Assistant, aby sprawdzić obraz z kamery, upewniając się, że działa ona prawidłowo i że orientacja kamery jest prawidłowa. Więcej informacji znajdziesz w części AXIS Body Worn Assistant w instrukcji obsługi rozwiązania nasobnego.

Koniec zmiany

Ważne

Po zakończeniu zmiany należy zawsze zadokować kamerę nasobną. Zapewnia to:

 • naładowanie baterii w kamerze przed rozpoczęciem kolejnej zmiany
 • przesłanie wszystkich danych do kontrolera systemu
 • zaktualizowanie oprogramowania kamery
 • zsynchronizowanie ustawień kamery i konfiguracji użytkownika z systemem
 • Po zadokowaniu kamery nastąpi jej ponowne uruchomienie. Aby upewnić się, że kamera jest prawidłowo zadokowana, poczekaj jeszcze 10 sekund na ponowne zapalenie diod LED.

 • Czas potrzebny do pełnego naładowania rozładowanego akumulatora zależy od temperatury otoczenia podczas ładowania. Szczegółowe informacje znajdują się w arkuszu danych.

 • Czas przesyłania zapisanego wideo może być różny. Na przykład przesłanie 12 godzin zapisanego obrazu wideo do kontrolera systemu może trwać około 30 minut, w zależności od przepływności bitowej w przypadku zapisów wideo.

Kondycja baterii

Aby zapewnić optymalny poziom naładowania akumulatora w ciągu całego cyklu eksploatacji produktu, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi normalnego użytkowania.

POWIADOMIENIE
 • Kamera powinna być zawsze używana w zakresie temperatur roboczych określonym w karcie charakterystyki produktu. Używanie kamery poza określonym zakresem temperatur powoduje uszkodzenia akumulatora.
 • Kamera powinna być zawsze ładowana w zakresie temperatur określonym w karcie charakterystyki produktu. Ładowanie kamery poza określonym zakresem temperatur powoduje uszkodzenia akumulatora.
 • Nie zostawiaj kamery w samochodzie. Temperatury w zaparkowanych samochodach mogą przekraczać określony zakres temperatur.
 • Zawsze jak najszybciej ładuj wyłączoną kamerę z baterią bliską wyczerpania. Z czasem akumulator rozładowuje się, co powoduje skracanie okresu jego eksploatacji.
 • Nie ładuj kamery dłużej niż 45 dni. Może to skrócić przewidywaną żywotność akumulatora.

Aby zapewnić optymalny poziom naładowania akumulatora w ciągu całego cyklu eksploatacji produktu, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi przechowywania.

POWIADOMIENIE
 • Przed przechowywaniem kamery należy ją zawsze usunąć z systemu za pomocą narzędzia AXIS Body Worn Manager. Po usunięciu z systemu kamera przechodzi w tryb wysyłki, co zapewnia optymalną konserwację baterii.
 • Kamera powinna być zawsze przechowywana w zakresie temperatur określonym w karcie charakterystyki produktu. Zalecane temperatury różnią się w przypadku przechowywania krótkotrwałego (poniżej 3 miesięcy) i przechowywania długoterminowego (ponad 3 miesiące). Przechowywanie kamery poza określonym zakresem temperatur spowoduje uszkodzenia akumulatora.
 • Nie przechowuj kamery z całkowicie naładowanym akumulatorem. Może to skrócić jego przewidywany okres eksploatacji.
 • Nie przechowuj kamery z całkowicie wyczerpanym akumulatorem. Może to skrócić jego przewidywany okres eksploatacji.
 • Jeżeli przechowujesz kamerę przez ponad 3 miesiące, ładuj ją co 3 miesiące.
 • Nie przechowuj kamery w wilgotnym miejscu. Może to przyspieszyć rozładowywanie akumulatora.
 • Użyj kamery co najmniej raz w roku, aby rozładować i ponownie naładować akumulator. Pomaga to aktywować akumulator i przywrócić mu zasilanie.

Aby dowiedzieć się więcej o kondycji baterii, wejdź na stronę axis.com/learning/white-papers i wyszukaj oficjalny dokument Battery health in body worn cameras (Kondycja baterii w kamerach nasobnych).

Czyszczenie

Czyszczenie kamery

 • Używaj neutralnego, nieabrazyjnego, mydła niezawierającego rozpuszczalników mydła lub detergentu z wodą.

 • Używaj miękkiej ściereczki z mikrofibry lub wilgotnej nieabrazyjnej gąbki.

 • Osusz miękką ściereczką, aby nie dopuścić do powstania śladów po kroplach wody.

POWIADOMIENIE
 • Nigdy nie używaj silnych detergentów, takich jak benzyna, benzen lub aceton, aby nie dopuścić do zniszczenia materiału.
 • Nigdy nie używaj do czyszczenia kamery materiałów abrazyjnych.
 • Nigdy nie czyść złączy do dokowania wodą z detergentem, ponieważ powoduje to ich korodowanie i pogarsza jakość łączenia.

Dezynfekowanie kamery

 • Na zewnętrznych powierzchniach kamery używaj środków dezynfekujących zawierających nie więcej niż 50% alkoholu izopropylowego.

 • Używaj miękkiej ściereczki z mikrofibry lub nieabrazyjnej gąbki.

Czyszczenie stacji dokującej

Aby wyczyścić zewnętrzny korpus stacji dokującej:

 • Używaj neutralnego, nieabrazyjnego, mydła niezawierającego rozpuszczalników mydła lub detergentu z wodą.

 • Używaj miękkiej ściereczki z mikrofibry lub wilgotnej nieabrazyjnej gąbki.

 • Osusz miękką ściereczką, aby nie dopuścić do powstania śladów po kroplach wody.

Aby wyczyścić zatokę dokującą:

 • Do odkurzania okolic styków pogo używaj sprężonego powietrza przeznaczonego do konserwacji sprzętu elektronicznego.

 • Styki pogo ostrożnie przetrzyj suchą szmatką.

 • Po wyczyszczeniu styków pogo upewnij się, że powróciły one do swojej górnej pozycji.

POWIADOMIENIE
 • Nigdy nie używaj silnych detergentów, takich jak benzyna, benzen lub aceton, aby nie dopuścić do zniszczenia materiału.
 • Do czyszczenia stacji dokującej nie używaj materiałów abrazyjnych.
 • Nigdy nie czyść styków pogo w zatokach dokujących wodą z detergentem, ponieważ powoduje to ich korodowanie i pogarsza jakość łączenia.

Ładowanie kamery

Do ładowania kamery nasobnej zawsze używaj:

 • kompatybilnej stacji dokującej Axis

Czas pracy

Czas pracy różni się w zależności od tego, jak kamera nasobna jest używana. Na ograniczenie czasu pracy wpływają pojemność baterii oraz zasobu. Wpływają na nie odpowiednio pobór energii i przepływność nagrania.

Czynniki zwiększające pobór mocy to:

Połączenie bezprzewodowe –
W przypadku korzystania z AXIS Body Worn Live, AXIS Body Worn Assistant lub włączenia transmisji.
Temperatura –
+25°C (77°F) to optymalna temperatura robocza. Używanie kamery w temperaturach wyższych lub niższych wpływa na pojemność akumulatora.
Ruch –
Intensywny ruch w scenie lub ruch kamery. Procesor kamery pobiera energię odpowiednio do natężenia ruchu w scenie.
Rozdzielczość obrazu –
Wysoka rozdzielczość zapisu.
Elektroniczna stabilizacja obrazu –
Gdy elektroniczna stabilizacja obrazu jest włączona.

Czynniki zwiększające przepływność bitową zapisu:

Ruch –
Intensywny ruch w scenie lub ruch kamery.
Rozdzielczość obrazu –
Wysoka rozdzielczość zapisu.
Oświetlenie –
Słabe oświetlenie zwiększa szum na obrazie.
Złożoność sceny –
Scena zawierająca niewiele obiektów i kolorów, na przykład typowe biuro, nie wymaga niższej przepływności bitowej niż scena bardziej złożona.

Rozwiązywanie problemów

Informacje o błędach kamery

Informacje zwrotne z kamery nasobnej umożliwiają identyfikowanie różnych błędów. W tabeli poniżej pokazano różne zachowania kamery wraz z ich znaczeniem oraz rozwiązaniami problemów.

Zachowanie

Co oznacza

Co zrobić

Kamera została zadokowana:

 • Wszystkie wskaźniki LED są wyłączone.

Żaden użytkownik nie został przydzielony do kamery.

 • Jeśli chcesz używać stałego przypisania kamery, dowiedz się, jak przypisać użytkownika kamery.

 • W przypadku stosowania samo-przydzielenia kamery oznacza to, że kamera jest gotowa do automatycznego przydzielenia.

 • Wskaźnik LED stanu: Miga na bursztynowo

Błąd ogólny.

Wypróbuj Zalecenia ogólne dotyczące rozwiązywania problemów. Jeżeli problem nie ustąpi, wypróbuj rozwiązania na stronie axis.com/support.

 • Wskaźnik LED stanu: Miga na bursztynowo

 • Wskaźnik LED połączenia z siecią Wi-Fi: Czerwony

Błąd podczas przekazywania danych do kontrolera systemu.

Sprawdź połączenie między kamerą nasobną i stacją dokującą. Sprawdź połączenie między stacją dokującą i kontrolerem systemu. Aby upewnić się, że wszystko jest w porządku z kontrolerem systemu, patrz Pulpit nawigacyjny.

 • Wskaźnik LED stanu: Miga na bursztynowo

 • Sygnał dźwiękowy: ciągły

Akumulator nie ładuje się.

Wypróbuj Zalecenia ogólne dotyczące rozwiązywania problemów. Jeżeli problem nie ustąpi, wypróbuj rozwiązania na stronie axis.com/support.

Kamera została oddokowana:

 • Brak informacji zwrotnych>

 • Kamera nie uruchamia się.

Kamera działa w trybie wysyłkowym.

(1)

Aby dodać kamerę do systemu nasobnego, zajrzyj do części dotyczącej dodawania kamer.

Kamera ma rozładowany akumulator.

Naładuj kamerę.

 • Wskaźnik LED stanu: Bursztynowy

 • Sygnał dźwiękowy: 2 krótkie, 1 długi

 • Brzęczyk: 2 krótkie, 1 długi

 • Nagrywanie nie jest możliwe, ponieważ:
 • Zasób jest zapełniony

 • Wystąpił błąd oprogramowania

 • Wystąpił inny błąd

Wypróbuj Zalecenia ogólne dotyczące rozwiązywania problemów. Jeżeli problem nie ustąpi, wypróbuj rozwiązania na stronie axis.com/support.

 • Wskaźnik LED stanu: Zielony lub miga na bursztynowo

 • Wskaźnik LED nagrywania i wskaźnik LED połączenia z siecią Wi-Fi: Miga na bursztynowo

Kamera nie została dodana do systemu urządzeń nasobnych.

Aby dodać kamerę do systemu nasobnego, zajrzyj do części dotyczącej dodawania kamer.

 • Wszystkie wskaźniki LED: Czerwona, miga

 • Sygnał dźwiękowy: 2 x 3

 • Brzęczyk: 2 x 3

Żaden użytkownik nie został przydzielony do kamery.

Zadokuj kamerę i przypisz do niej użytkownika. Instrukcje znajdziesz w części Przypisywanie użytkownika do kamery.

 1. Kamera nasobna działa w trybie wysyłkowym do momentu, gdy zostanie zadokowana i dodana do systemu nasobnego. Tryb wysyłkowy jest trybem oszczędzania energii ustawianym na potrzeby transportu i magazynowania sprzętu.

Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Kamera nie włącza się.

Kamera działa w trybie wysyłkowym.

Aby dodać kamerę do systemu nasobnego, zajrzyj do części dotyczącej dodawania kamer.

Bateria w kamerze jest rozładowana.

Naładuj kamerę, wykonując instrukcje podane tutaj Ładowanie kamery.

Jeśli to nie pomoże:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania kamery przez 4 sekundy.

 2. Zadokuj kamerę i poczekaj, aż zostanie naładowana.

 3. Oddokuj kamerę i poczekaj na jej uruchomienie.

Kamera nie rejestruje.

Zasób kamery jest zapełniony.

Zadokuj kamerę.

Wideo z bufora przed zdarzeniem jest niepełne. Czas bufora przed zdarzeniem jest krótszy, niż skonfigurowano w AXIS Body Worn Manager.

Nagrywanie rozpoczęło się bezpośrednio po włączeniu kamery lub bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego nagrania.

Nagrywanie rozpoczęło się bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego nagrania.

W przypadku nagrywania w maksymalnej rozdzielczości 1080p bardzo złożonych scen z dużą ilością ruchu lub w słabym oświetleniu pamięć bufora przed zdarzeniem może się zapełnić.

Obraz wydaje się zamglony.

Obiektyw jest brudny.

Wyczyść obiektyw; patrz Czyszczenie

Folia ochronna nadal znajduje się w oknie obiektywu.

Usunąć folię ochronną.

Brak dźwięku w nagraniach.

Dźwięk jest wyłączony w profilu kamery.

Upewnij się, że dźwięk jest włączony w profilu kamery w AXIS Body Worn Manager​.

Wyładowywanie nagrań przebiega wolno​.

Liczne równoczesne procesy wyładowywania nagrań ograniczają szybkość transmisji.

Sprawdź stan kamery w AXIS Body Worn Manager. Poczekaj na ukończenie transferu nagrań.

Jakość połączenia między kamerą nasobną i stacją dokującą jest słaba. Kamera została nieprawidłowo zadokowana. Złącza systemu dokującego są zabrudzone lub zużyte.

Upewnij się, że wszystkie złącza są czyste. Patrz Czyszczenie.

Kamera nie jest wykrywana przez system i nie pojawia się w AXIS Body Worn Manager

Stacja dokująca jest podłączona do kontrolera systemu za pośrednictwem routera.

Włącz protokół IPv6 w sieci.

Naciśnięcie znacznika RFID na czytniku (przy użyciu funkcji samodzielnego przypisania) nie powoduje przydzielenia żadnej kamery do użytkownika.

 • Oto możliwe przyczyny:
 • Użytkownik jest już przydzielony do niezadokowanej kamery.

 • Brak kamer do użycia w danym momencie. Kamera jest gotowa do użycia, gdy ma wystarczającą ilość miejsca w pamięci masowej, odpowiedni poziom naładowania akumulatora oraz tę samą wersję systemu operacyjnego AXIS OS, co pozostałe elementy systemu.

 • Znacznik RFID nie jest zarejestrowany w systemie.

 • Zadokuj przydzieloną kamerę.

 • Zaczekaj, aż kamera będzie gotowa do użycia.

 • Zarejestruj znacznik RFID w systemie.

Nie można usunąć kamery.

Kontroler rozszerzający systemu został fizycznie odłączony od systemu przed jego usunięciem z AXIS Body Worn Manager. Uniemożliwia to sprawdzenie przez system stanu transferu.

Aby upewnić się, że cała zawartość zostanie przeniesiona do miejsca docelowego danych, najpierw należy usunąć kontroler rozszerzający systemu z AXIS Body Worn Manager przed jego fizycznym usunięciem z systemu. Następnie można usunąć kamerę.

Kamera ma stan In safe mode (W trybie awaryjnym).

Jeśli kamera pozostanie niezadokowana przez 8 tygodni, zostanie włączony tryb awaryjny ze względów bezpieczeństwa.

Zobacz Zezwalanie na powrót kamer do systemu

Kamera nie ładuje się.

Kamera nie została prawidłowo zadokowana lub stacja dokująca nie działa prawidłowo.

 1. Wypróbuj następujące rozwiązania w podanej kolejności:
 2. Oddokuj, a następnie prawidłowo zadokuj kamerę.

 3. Wyczyść złącza na kamerze i styki pogo w stacji dokującej. Instrukcje: Czyszczenie.

 4. Zadokuj kamerę w innej zatoce dokującej, w której po zadokowaniu innych kamer nie jest zgłaszany ten problem. Jeśli kamera zacznie się ładować lub wyładowywać pliki, oznacza to, że oryginalna stacja dokująca jest uszkodzona i należy ją wymienić.

Kamera nie wyładowuje plików.