AXIS W120 Body Worn Camera - User manual

Rozwiązanie nasobne Axis

Więcej informacji o kompletnym rozwiązaniu nasobnym można znaleźć w instrukcji obsługi rozwiązania nasobnego Axis.

Informacje ogólne o produkcie

 1. Wyświetlacz
 2. Przycisk u góry
 3. Przycisk funkcyjny
 4. Obiektyw kamery
 5. Mikrofon (2x)
 6. Przycisk nagrywania
 7. Złącze USB
 8. Przycisk zasilania
 9. Slot karty SIM
 10. Przedni wskaźnik nagrywania

Wyświetlacz

1

Wskaźnik LED nagrywania

Świeci na czerwono, gdy kamera nagrywa.

2

Wskaźnik LED stanu

Świeci na zielono, gdy kamera jest gotowa do użycia lub nagrywania.

Świeci na pomarańczowo, gdy kamera nie może nagrywać.

Ikony widoczne po zadokowaniu

Wskazanie

Kamera została zadokowana.

Trwa ładowanie akumulatora. Kolor wskazuje ładowanie lub pełne naładowanie akumulatora. Wraz z paskiem postępu i poziomem naładowania w procentach.

Do kamery jest przydzielony użytkownik.

Żaden użytkownik nie został przydzielony do kamery.

Trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego kamery. Wraz z paskiem postępu.

Nie można dodać kamery do systemu nasobnego.

Trwa przesyłanie danych do miejsca docelowego zawartości. Wraz z paskiem postępu.

Pulsuje na bursztynowo: kamera nie została dodana do systemu urządzeń nasobnych.

Czerwony: brak połączenia z kontrolerem systemu.

Ikony podczas pracy

Wskazanie

Poziom naładowania akumulatora. Kolor zależy od poziomu naładowania.

Trwa ładowanie akumulatora.

Wykorzystanie zasobu lokalnego. Kolor zależy od pozostałego miejsca.

Podłączenie czujnika kabury.

Poziom naładowania akumulatora czujnika kabury.

Połączenie z aplikacją AXIS Body Worn Assistant.

Połączenie z miniaturowym czujnikiem systemu nasobnego.

Mikrofon jest wyłączony.

Połączenie z aplikacją AXIS Body Worn Live.

Współrzędne GPS.

Połączenie z siecią komórkową.

Połączenie z siecią Wi-Fi®.

Kamera nie działa.

Dzienne wykorzystanie

Pożądany efekt

Wymagana akcja

Informacje

Włączenie kamery

Naciśnij przycisk zasilania.

Kamera zawibruje i wyemituje sygnał dźwiękowy. Podczas rozruchu widać logo AXIS Communications. Następnie wskaźnik LED stanu zmienia kolor na zielony, gdy kamera jest gotowa do użytku. W zależności od ustawień może to zająć do 30 sekund.

Wyłączenie kamery

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez co najmniej pięć sekund.

Kamera zawibruje i wyemituje sygnał dźwiękowy.

Włóż kartę SIM

 • Wyłącz kamerę.

 • Za pomocą płaskiego śrubokręta otwórz pokrywę slotu karty SIM.

 • Użyj pokrywy do włożenia karty SIM.

 • Zamknij pokrywę.

Instrukcje obrazkowe znajdują się w instrukcji instalacji na stronie pomocy technicznej do kamery.

Rozpoczynanie nagrywania

Naciśnij przycisk nagrywania jednokrotnie.

Tę funkcję można skonfigurować w narzędziu AXIS Body Worn Manager.

Po rozpoczęciu nagrywania kamera zawibruje i wyemituje sygnał dźwiękowy, a z przodu włączy się wskaźnik LED nagrywania.

Tę funkcję można skonfigurować w narzędziu AXIS Body Worn Manager.

Zatrzymywanie nagrywania

Naciśnij przycisk nagrywania i przytrzymaj przez co najmniej cztery sekundy.

Po zatrzymaniu nagrywania kamera zawibruje i wyemituje sygnał dźwiękowy.

Rozpoczynanie przesyłania strumieniowego

Naciśnij dwukrotnie przycisk funkcyjny.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi narzędzia AXIS Body Worn Live.

Zatrzymywanie transmisji strumieniowej

Naciśnij przycisk nagrywania i przytrzymaj przez co najmniej cztery sekundy.

Tworzenie zakładki

W trakcie nagrywania jednokrotnie naciśnij przycisk nagrywania.

Ta funkcja jest dostępna, jeśli używane miejsce docelowe zawartości ją obsługuje. Zobacz , aby uzyskać więcej informacji.

Wyłączanie mikrofonu (dźwięk jest włączony domyślnie)

Naciśnij przycisk funkcyjny i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy.

Ikona mikrofonu jest włączona.

Włączanie mikrofonu

Naciśnij przycisk funkcyjny i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy.

Ikona mikrofonu jest wyłączona.

Włączanie trybu cichego

Naciśnij przycisk u góry i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy.

Spowoduje to wyłączenie wyświetlacza, sygnału dźwiękowego, wibracji oraz wskaźnika nagrywania z przodu urządzenia.

Wyłączanie trybu cichego

Naciśnij przycisk u góry i przytrzymaj przez co najmniej 3 s.

Spowoduje to włączenie wyświetlacza, sygnału dźwiękowego, wibracji oraz wskaźnika nagrywania z przodu urządzenia.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Naciśnij przycisk u góry i sprawdź stan naładowania akumulatora na wyświetlaczu.

Zielony: pozostało powyżej 1 godziny

Bursztynowy: pozostało od 0,5 do 1 godziny

Czerwony: pozostało od 0 do 0,5 godziny

Sprawdzanie dostępnego miejsca w zasobie

Naciśnij przycisk u góry i sprawdź na wyświetlaczu ilość wolnego miejsca w zasobie lokalnym.

Zielony: pozostało więcej niż 1 godzina nagrywania

Bursztynowy: pozostało od 0,5 do 1 godziny nagrywania

Czerwony: pozostało od 0 do 0,5 godziny nagrywania

Pobierz Daily Use Guide (Podręcznik codziennego użytkowania) ze strony pomocy technicznej kamery i wydrukuj go, aby ułatwić użytkownikom kamery codzienną pracę.

Przewodnik codziennego użytkowania

Rozpoczynanie zmiany

Przed rozpoczęciem zmiany warto sprawdzić:

 • Przed oddokowaniem kamery upewnij się, że Twoja nazwa użytkownika jest widoczna. Oznacza to, że akumulator jest ładowany, wszystkie pliki zostały przesłane, a oprogramowanie jest aktualne.

 • Jeżeli korzystasz z samodzielnego przydzielania kamery, naciśnij na czytniku RFID znacznik przydzielenia. Wyświetlacz samodzielnie przydzielonej kamery zaświeci się na zielono i wyświetli nazwę użytkownika, aby wskazać, że jest ona gotowa do oddokowania. Kamerę należy oddokować w ciągu 15 sekund po naciśnięciu znacznika do samodzielnego przydzielenia. Tylko jeden użytkownik jednocześnie może samodzielnie przydzielić sobie daną kamerę.

 • Po podłączeniu kamery do czujnika kabury należy w ciągu 10 minut po oddokowaniu kamery upewnić się, że znajduje się on w zasięgu kamery. W normalnych warunkach zakres sięga do 5–10 m.

 • Po oddokowaniu kamery nastąpi jej ponowne uruchomienie. W zależności od ustawień zajmuje to do 40 sekund. Po upływie tego czasu kamera jest gotowa do użycia.

 • Wyczyść obiektyw suchą szmatką niepozostawiającą zarysowań. Zobacz Czyszczenie, aby zapoznać się z dodatkowymi zaleceniami dotyczącymi czyszczenia.

 • Opcjonalnie możesz użyć podglądu na żywo w aplikacji AXIS Body Worn Assistant, aby sprawdzić obraz z kamery, upewniając się, że działa ona prawidłowo i że orientacja kamery jest prawidłowa. Więcej informacji znajdziesz w części AXIS Body Worn Assistant w instrukcji obsługi rozwiązania nasobnego.

Koniec zmiany

Ważne

Po zakończeniu zmiany należy zawsze zadokować kamerę nasobną. Zapewnia to:

 • naładowanie baterii w kamerze przed rozpoczęciem kolejnej zmiany
 • przesłanie wszystkich danych do kontrolera systemu
 • zaktualizowanie oprogramowania kamery
 • zsynchronizowanie ustawień kamery i konfiguracji użytkownika z systemem
 • Po zadokowaniu kamery nastąpi jej ponowne uruchomienie. Aby upewnić się, że kamera jest prawidłowo zadokowana, poczekaj jeszcze 10 sekund na ponowne włączenie wyświetlacza.

 • Czas potrzebny do pełnego naładowania rozładowanego akumulatora zależy od temperatury otoczenia podczas ładowania. Szczegółowe informacje znajdują się w arkuszu danych.

 • Czas przesyłania zapisanego wideo może być różny. Na przykład przesłanie 12 godzin zapisanego obrazu wideo do kontrolera systemu może trwać około 30 minut, w zależności od przepływności bitowej w przypadku zapisów wideo.

Kondycja baterii

Aby zapewnić optymalny poziom naładowania akumulatora w ciągu całego cyklu eksploatacji produktu, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi normalnego użytkowania.

POWIADOMIENIE
 • Kamera powinna być zawsze używana w zakresie temperatur roboczych określonym w karcie charakterystyki produktu. Używanie kamery poza określonym zakresem temperatur powoduje uszkodzenia akumulatora.
 • Kamera powinna być zawsze ładowana w zakresie temperatur określonym w karcie charakterystyki produktu. Ładowanie kamery poza określonym zakresem temperatur powoduje uszkodzenia akumulatora.
 • Nie zostawiaj kamery w samochodzie. Temperatury w zaparkowanych samochodach mogą przekraczać określony zakres temperatur.
 • Zawsze jak najszybciej ładuj wyłączoną kamerę z baterią bliską wyczerpania. Z czasem akumulator rozładowuje się, co powoduje skracanie okresu jego eksploatacji.
 • Nie ładuj kamery dłużej niż 45 dni. Może to skrócić przewidywaną żywotność akumulatora.

Aby zapewnić optymalny poziom naładowania akumulatora w ciągu całego cyklu eksploatacji produktu, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi przechowywania.

POWIADOMIENIE
 • Przed przechowywaniem kamery należy ją zawsze usunąć z systemu za pomocą narzędzia AXIS Body Worn Manager. Po usunięciu z systemu kamera przechodzi w tryb wysyłki, co zapewnia optymalną konserwację baterii.
 • Kamera powinna być zawsze przechowywana w zakresie temperatur określonym w karcie charakterystyki produktu. Zalecane temperatury różnią się w przypadku przechowywania krótkotrwałego (poniżej 3 miesięcy) i przechowywania długoterminowego (ponad 3 miesiące). Przechowywanie kamery poza określonym zakresem temperatur spowoduje uszkodzenia akumulatora.
 • Nie przechowuj kamery z całkowicie naładowanym akumulatorem. Może to skrócić jego przewidywany okres eksploatacji.
 • Nie przechowuj kamery z całkowicie wyczerpanym akumulatorem. Może to skrócić jego przewidywany okres eksploatacji.
 • Jeżeli przechowujesz kamerę przez ponad 3 miesiące, ładuj ją co 3 miesiące.
 • Nie przechowuj kamery w wilgotnym miejscu. Może to przyspieszyć rozładowywanie akumulatora.
 • Użyj kamery co najmniej raz w roku, aby rozładować i ponownie naładować akumulator. Pomaga to aktywować akumulator i przywrócić mu zasilanie.

Aby dowiedzieć się więcej o kondycji baterii, wejdź na stronę axis.com/learning/white-papers i wyszukaj oficjalny dokument Battery health in body worn cameras (Kondycja baterii w kamerach nasobnych).

Wymiana akumulatora

Baterię kamery nasobnej można wymienić za pomocą zestawu AXIS TW1906 Battery Kit 5P. Przed wymianą baterii zapoznaj się z instrukcją instalacji na stronie pomocy AXIS TW1906 Battery Kit 5P.

Ważne
 • Podczas wymiany baterii zachowaj ostrożność, aby uniknąć wyładowań elektrostatycznych (ESD).
 • Nie wymieniaj akumulatora 3.7 V ID1058 w trakcie 3-letniej gwarancji. Wymiana akumulatora przez jakąkolwiek osobę lub podmiot inny niż Axis (lub partnera RMA w imieniu firmy Axis) w czasie 3-letniej gwarancji spowoduje jej unieważnienie. W sprawach związanych z akumulatorem lub innymi kwestiami serwisowymi należy się kontaktować z działem wsparcia technicznego lub dystrybutorem Axis.

Czyszczenie

Czyszczenie kamery

 • Używaj neutralnego, nieabrazyjnego, mydła niezawierającego rozpuszczalników mydła lub detergentu z wodą.

 • Używaj miękkiej ściereczki z mikrofibry lub wilgotnej nieabrazyjnej gąbki.

 • Osusz miękką ściereczką, aby nie dopuścić do powstania śladów po kroplach wody.

POWIADOMIENIE
 • Nigdy nie używaj silnych detergentów, takich jak benzyna, benzen lub aceton, aby nie dopuścić do zniszczenia materiału.
 • Nigdy nie używaj do czyszczenia kamery materiałów abrazyjnych.
 • Nigdy nie czyść złączy do dokowania wodą z detergentem, ponieważ powoduje to ich korodowanie i pogarsza jakość łączenia.

Dezynfekowanie kamery

 • Na zewnętrznych powierzchniach kamery używaj środków dezynfekujących zawierających nie więcej niż 50% alkoholu izopropylowego.

 • Używaj miękkiej ściereczki z mikrofibry lub nieabrazyjnej gąbki.

Czyszczenie stacji dokującej

Aby wyczyścić zewnętrzny korpus stacji dokującej:

 • Używaj neutralnego, nieabrazyjnego, mydła niezawierającego rozpuszczalników mydła lub detergentu z wodą.

 • Używaj miękkiej ściereczki z mikrofibry lub wilgotnej nieabrazyjnej gąbki.

 • Osusz miękką ściereczką, aby nie dopuścić do powstania śladów po kroplach wody.

Aby wyczyścić zatokę dokującą:

 • Do odkurzania okolic styków pogo używaj sprężonego powietrza przeznaczonego do konserwacji sprzętu elektronicznego.

 • Styki pogo ostrożnie przetrzyj suchą szmatką.

 • Po wyczyszczeniu styków pogo upewnij się, że powróciły one do swojej górnej pozycji.

POWIADOMIENIE
 • Nigdy nie używaj silnych detergentów, takich jak benzyna, benzen lub aceton, aby nie dopuścić do zniszczenia materiału.
 • Do czyszczenia stacji dokującej nie używaj materiałów abrazyjnych.
 • Nigdy nie czyść styków pogo w zatokach dokujących wodą z detergentem, ponieważ powoduje to ich korodowanie i pogarsza jakość łączenia.

Ładowanie kamery

Do ładowania kamery nasobnej zawsze używaj:

 • kompatybilnej stacji dokującej Axis

 • Ładowarka telefoniczna o mocy wyjściowej 5 V DC

 • Zewnętrzne zasilanie o mocy wyjściowej 5 V DC

Czas pracy

Czas pracy różni się w zależności od tego, jak kamera nasobna jest używana. Na ograniczenie czasu pracy wpływają pojemność baterii oraz zasobu. Wpływają na nie odpowiednio pobór energii i przepływność nagrania.

POWIADOMIENIE

Jeśli temperatura otoczenia podczas ładowania przekracza 35°C (95°F), akumulator zostanie naładowany tylko do poziomu 70%, co znacząco skróci czas jego pracy.

Czynniki zwiększające pobór mocy to:

Dane lokalizacji –
Kiedy system pozycjonowania kamery jest włączony.
Połączenie bezprzewodowe –
Gdy używasz AXIS Body Worn Live lub AXIS Body Worn Assistant.
Kamera z przetwornikiem –
W przypadku połączenia kamery z przetwornikiem z kamerą nasobną.
Użytkowanie na zewnątrz –
Podczas korzystania z kamery na zewnątrz wyświetlacz świeci z większą intensywnością, pobierając więcej mocy.
Temperatura –
+25°C (77°F) to optymalna temperatura robocza. Używanie kamery w temperaturach wyższych lub niższych wpływa na pojemność akumulatora.
Ruch –
Intensywny ruch w scenie lub ruch kamery. Procesor kamery pobiera energię odpowiednio do natężenia ruchu w scenie.
Rozdzielczość obrazu –
Wysoka rozdzielczość zapisu.
Elektroniczna stabilizacja obrazu –
Gdy elektroniczna stabilizacja obrazu jest włączona.

Czynniki zwiększające przepływność bitową zapisu:

Ruch –
Intensywny ruch w scenie lub ruch kamery.
Rozdzielczość obrazu –
Wysoka rozdzielczość zapisu.
Oświetlenie –
Słabe oświetlenie zwiększa szum na obrazie.
Złożoność sceny –
Scena zawierająca niewiele obiektów i kolorów, na przykład typowe biuro, nie wymaga niższej przepływności bitowej niż scena bardziej złożona.

Rozwiązywanie problemów

Informacje o błędach kamery nasobnej

Informacje zwrotne z kamery nasobnej umożliwiają identyfikowanie różnych błędów. W tabeli poniżej pokazano różne zachowania kamery wraz z ich znaczeniem oraz rozwiązaniami problemów.

ZachowanieCo oznaczaCo zrobić

Kamera została zadokowana:

 • Wyświetlacz ma kolor czarny.

Żaden użytkownik nie został przydzielony do kamery.
 • Jeśli chcesz używać stałego przydzielenia kamery, dowiedz się, jak przydzielić użytkownika kamery.

 • W przypadku stosowania samodzielnego przydzielenia kamery oznacza to, że kamera jest gotowa do automatycznego przydzielenia.

 • Ikona: pulsuje

Kamera nie została dodana do systemu urządzeń nasobnych.Aby dodać kamerę do systemu nasobnego, zajrzyj do części dotyczącej dodawania kamer.

 • Ikona: świeci jednostajnym światłem

Błąd ogólny.Wypróbuj Zalecenia ogólne dotyczące rozwiązywania problemów. Jeżeli problem nie ustąpi, wypróbuj rozwiązania na stronie axis.com/support.

 • Ikona: świeci jednostajnym światłem

Utrata połączenia z kontrolerem systemu.Sprawdź połączenie między kamerą nasobną i stacją dokującą. Sprawdź połączenie między stacją dokującą i kontrolerem systemu. Aby upewnić się, że wszystko jest w porządku z kontrolerem systemu, patrz Pulpit nawigacyjny.

 • Ikona: miga

 • Sygnał dźwiękowy: ciągły

Akumulator nie ładuje się.Wypróbuj Zalecenia ogólne dotyczące rozwiązywania problemów. Jeżeli problem nie ustąpi, wypróbuj rozwiązania na stronie axis.com/support.

Kamera została oddokowana:

 • Brak informacji zwrotnych>

 • Kamera nie uruchamia się.

Kamera jest w trybie wysyłkowym.(1)Aby dodać kamerę do systemu nasobnego, zajrzyj do części dotyczącej dodawania kamer.
Kamera ma rozładowany akumulator.Naładuj kamerę.

 • Ikona: świeci jednostajnym światłem

 • Sygnał dźwiękowy: 2 krótkie, 1 długi

 • Brzęczyk: 2 krótkie, 1 długi

nagrywanie niemożliwe, błąd oprogramowania lub inny błąd operacyjny.Wypróbuj Zalecenia ogólne dotyczące rozwiązywania problemów. Jeżeli problem nie ustąpi, wypróbuj rozwiązania na stronie axis.com/support.

 • Ikona: świeci jednostajnym światłem

 • Sygnał dźwiękowy: 2 x 3

 • Brzęczyk: 2 x 3

Żaden użytkownik nie został przydzielony do kamery.Zadokuj kamerę i przydziel do niej użytkownika. Instrukcje znajdziesz w części Przydzielanie użytkownika do kamery.

 • Ikona: świeci jednostajnym światłem

 • Sygnał dźwiękowy: 1 co sekundę (okresowo) lub 3 co minutę (okresowo wzmocniony)

 • Brzęczyk: 1 co sekundę (okresowo) lub 3 co minutę (okresowo wzmocniony)

Bateria jest bliska rozładowania.

To zachowanie występuje tylko wtedy, gdy ustawienie profilu kamery Low battery warning (Ostrzeżenie o niskim stanie baterii) ma wartość Periodic (Okresowe) lub Periodic reinforced (Okresowo wzmocnione).

Konieczne jest naładowanie kamery.

Jeśli kamera jest umieszczona w stacji dokującej, upewnij się, że jest prawidłowo zadokowana.

 • Ikona: świeci jednostajnym światłem

 • Sygnał dźwiękowy: 2 krótkie, 1 długi

 • Brzęczyk: 2 krótkie, 1 długi

Zasób jest zapełniony, nie można nagrywać.Zadokuj kamerę, aby przenieść z niej nagrania.
 1. Kamera nasobna pozostaje w trybie wysyłkowym do czasu zadokowania i dodania do systemu urządzeń nasobnych. Tryb wysyłkowy jest trybem oszczędzania energii ustawianym na potrzeby transportu i magazynowania sprzętu.

Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Kamera nie włącza się.

Kamera działa w trybie wysyłkowym.

Aby dodać kamerę do systemu nasobnego, zajrzyj do części dotyczącej dodawania kamer.

Bateria w kamerze jest rozładowana.

Naładuj kamerę, wykonując instrukcje podane tutaj Ładowanie kamery.

Jeśli to nie pomoże:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania kamery przez 4 sekundy.

 2. Zadokuj kamerę i poczekaj, aż zostanie naładowana.

 3. Oddokuj kamerę i poczekaj na jej uruchomienie.

 1. Lub jeśli nie masz dostępu do stacji dokującej:
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania kamery przez 4 sekundy.

 3. Naładuj kamerę za pomocą ładowarki USB. Patrz Ładowanie kamery.

Kamera nie rejestruje.

Zasób kamery jest zapełniony.

Zadokuj kamerę.

Wideo z bufora przed zdarzeniem jest niepełne. Czas bufora przed zdarzeniem jest krótszy, niż skonfigurowano w AXIS Body Worn Manager.

Nagrywanie rozpoczęło się bezpośrednio po włączeniu kamery lub bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego nagrania.

Nagrywanie rozpoczęło się bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego nagrania.

W przypadku nagrywania w maksymalnej rozdzielczości 1080p bardzo złożonych scen z dużą ilością ruchu lub w słabym oświetleniu pamięć bufora przed zdarzeniem może się zapełnić.

Obraz wydaje się zamglony.

Obiektyw jest brudny.

Wyczyść obiektyw; patrz Czyszczenie

Folia ochronna nadal znajduje się w oknie obiektywu.

Usunąć folię ochronną.

Wyświetlacz nie działa.

Kamera działa w trybie cichym, w którym wyświetlacz jest wyłączony.

Naciśnij przycisk u góry i przytrzymaj go przez 2 sekundy; patrz Dzienne wykorzystanie

Brak dźwięku w nagraniach.

Dźwięk jest wyłączony w profilu kamery.

Upewnij się, że dźwięk jest włączony w profilu kamery w AXIS Body Worn Manager​.

Wyładowywanie nagrań przebiega wolno​.

Liczne równoczesne procesy wyładowywania nagrań ograniczają szybkość transmisji.

Sprawdź stan kamery w AXIS Body Worn Manager. Poczekaj na ukończenie transferu nagrań.

Jakość połączenia między kamerą nasobną i stacją dokującą jest słaba. Kamera została nieprawidłowo zadokowana. Złącza systemu dokującego są zabrudzone lub zużyte.

Upewnij się, że wszystkie złącza są czyste. Patrz Czyszczenie.

Kamera nie jest wykrywana przez system i nie pojawia się w AXIS Body Worn Manager

Stacja dokująca jest podłączona do kontrolera systemu za pośrednictwem routera.

Włącz protokół IPv6 w sieci.

Naciśnięcie znacznika RFID na czytniku (przy użyciu funkcji samodzielnego przypisania) nie powoduje przydzielenia żadnej kamery do użytkownika.

 • Oto możliwe przyczyny:
 • Użytkownik jest już przydzielony do niezadokowanej kamery.

 • Brak kamer do użycia w danym momencie. Kamera jest gotowa do użycia, gdy ma wystarczającą ilość miejsca w pamięci masowej, odpowiedni poziom naładowania akumulatora oraz tę samą wersję systemu operacyjnego AXIS OS, co pozostałe elementy systemu.

 • Znacznik RFID nie jest zarejestrowany w systemie.

 • Zadokuj przydzieloną kamerę.

 • Zaczekaj, aż kamera będzie gotowa do użycia.

 • Zarejestruj znacznik RFID w systemie.

Dane lokalizacji nie są rejestrowane.

Czas potrzebny do odebrania pierwszej pozycji GPS po uruchomieniu kamery zależy od otoczenia na zewnątrz. Na przykład, wysokie budynki i wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas potrzebny do określenia pierwszej pozycji GPS.

Dane lokalizacji są wyłączone w profilu kamery.

Przejdź do profilu kamery i włącz dane lokalizacji.

Godzina systemu nasobnego jest nieprawidłowa.

Ustaw prawidłową godzinę systemu. Zobacz Ustawianie daty i godziny.

Nie można usunąć kamery.

Kontroler rozszerzający systemu został fizycznie odłączony od systemu przed jego usunięciem z AXIS Body Worn Manager. Uniemożliwia to sprawdzenie przez system stanu transferu.

Aby upewnić się, że cała zawartość zostanie przeniesiona do miejsca docelowego danych, najpierw należy usunąć kontroler rozszerzający systemu z AXIS Body Worn Manager przed jego fizycznym usunięciem z systemu. Następnie można usunąć kamerę.

Kamera ma stan In safe mode (W trybie awaryjnym).

Jeśli kamera pozostanie niezadokowana przez 8 tygodni, zostanie włączony tryb awaryjny ze względów bezpieczeństwa.

Zobacz Zezwalanie na powrót kamer do systemu

Kamera nie ładuje się.

Kamera nie została prawidłowo zadokowana lub stacja dokująca nie działa prawidłowo.

 1. Wypróbuj następujące rozwiązania w podanej kolejności:
 2. Oddokuj, a następnie prawidłowo zadokuj kamerę.

 3. Wyczyść złącza na kamerze i styki pogo w stacji dokującej. Instrukcje: Czyszczenie.

 4. Zadokuj kamerę w innej zatoce dokującej, w której po zadokowaniu innych kamer nie jest zgłaszany ten problem. Jeśli kamera zacznie się ładować lub wyładowywać pliki, oznacza to, że oryginalna stacja dokująca jest uszkodzona i należy ją wymienić.

Kamera nie wyładowuje plików.