AXIS W400 Body Worn Activation Kit

Informacje o zestawie aktywacyjnym

Zestaw aktywacyjny składa się z centrum łączności Axis, adaptera WiFi/Bluetooth® oraz anteny. W połączeniu z systemem nasobnym Axis i kamerami nasobnymi Axis można wyzwalać zapisy w przypadku takich zdarzeń, jak włączenie belki świetlnej lub otwarcie drzwi samochodu.

Przegląd systemu

System w siedzibie firmy
 1. System nasobny Axis
System dozoru mobilnego
 1. Kamera nasobna Axis
 2. AXIS W400 Body Worn Activation Kit
 3. Rejestrowanie aktywacyjnego sygnału wejściowego (przez moduł sterowania belki świetlnej)

Wymagania dotyczące oprogramowania

AXIS D3110 –
AXIS OS wersja 11.6 lub nowsza
System nasobny Axis –
AXIS OS wersja 11.6 lub nowsza

Instalowanie centrum łączności

Więcej informacji na temat instalacji centrum łączności można znaleźć w instrukcji instalacji AXIS D3110 Connectivity Hub i w podręczniku użytkownika AXIS D3110 na stronie pomocy technicznej produktu.

 1. Podłącz urządzenie aktywujące nagrywanie do złącza We./Wy.

 2. Włóż adapter WiFi / Bluetooth® LM842 do portu USB.

 3. POWIADOMIENIE

  Zalecamy zainstalowanie bezpiecznika 2 A między dodatnim zaciskiem akumulatora a AXIS D3110 Connectivity Hub. Jeśli nie masz pewności co do sposobu instalacji osprzętu, skontaktuj się z profesjonalnym instalatorem.

 4. Podłącz zasilanie do złącza zasilania lub użyj zasilania PoE.

Konfiguracja systemu

Konfigurowanie centrum łączności

 1. Uzyskaj dostęp do urządzenia AXIS D3110 Connectivity Hub za pomocą interfejsu WWW. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zajrzyj do podręcznika użytkownika AXIS D3110.

 2. Skonfiguruj wejście aktywacji nagrywania:

  1. Przejdź do menu System > Accessories (Akcesoria).

  2. Na porcie, do którego podłączono urządzenie, kliknij , aby ustawić kierunek na wejście.

 3. Utwórz regułę:

  1. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

  2. Z listy warunków wybierz opcję Digital input is active (Wejście cyfrowe jest aktywne).

  3. Wybierz port, do którego podłączone jest urządzenie.

  4. Z listy akcji wybierz opcję Broadcast signal (Sygnał transmisji).

  5. W polu System ID (Identyfikator systemu) wprowadź identyfikator systemu nasobnego. Identyfikator można znaleźć w menu About (Informacje) aplikacji AXIS Body Worn Manager.

  6. W polu Message type (Typ komunikatu) wprowadź wartość 1, aby nadać komunikat lightbar active (belka świetlna aktywna).

Konfigurowanie systemu nasobnego Axis

 1. Zainstaluj system nasobny zgodnie z podręcznikiem użytkownika rozwiązania nasobnego Axis.

 2. W aplikacji AXIS Body Worn Manager przejdź menu Camera profiles (Profile kamer) i wybierz profil kamery, którego chcesz używać w systemie pokładowym.

 3. W obszarze Recording activation (Aktywacja zapisu) wybierz Receive wireless broadcast (Odbieraj transmisję bezprzewodową).