AXIS W700 Docking Station 1-bay

To jest rozwiązanie nasobne Axis

Rozwiązanie nasobne Axis składa się z kamer nasobnych Axis, stacji dokujących Axis, kontrolerów systemu Axis oraz miejsca docelowego danych. AXIS Body Worn Manager to aplikacja internetowa służąca do konfiguracji systemu nasobnego i zarządzania nim.

Aplikacja AXIS Body Worn Assistant jest przeznaczona do urządzeń mobilnych, które są połączone bezpośrednio z kamerą nasobną, na przykład w celu przejrzenia zapisanego materiału wizyjnego.

Opcjonalny czytnik RFID może być połączony z kontrolerem systemu. Umożliwia to użytkownikowi przypisanie sobie dowolnej dostępnej kamery nasobnej za pomocą znacznika.

Po umieszczeniu kamery w stacji dokującej stacja ładuje baterię, a kamera łączy się z systemem. Kontroler systemu bezproblemowo przesyła wszystkie dane z kamery do wybranego miejsca docelowego danych. Kontroler systemu zapewnia aktualizacje kamer, a także nadzoruje instalację najnowszego oprogramowania układowego oraz ustawień i monitoruje kondycję rozwiązania nasobnego Axis.

System jest obsługiwany na podstawie typu miejsca docelowego danych, tj. systemów zarządzania materiałem dowodowym (EMS), systemów zarządzania materiałem wizyjnym (VMS) i serwerów multimediów. Interfejsu API integracji urządzeń nasobnych można użyć w celu dokonania integracji z systemami VMS i EMS firm zewnętrznych. Przejdź na stronę www.axis.com/developer-community-intro, aby dołączyć do społeczności Axis Developer Community i uzyskać dostęp do dokumentacji interfejsu API integracji urządzeń nasobnych.

Rozwiązanie nasobne Axis

Co nowego w najnowszej wersji?

Elastyczność wyładowywania –
W dużych systemach z kontrolerami rozlokowanym w różnych miejscach użytkownicy mogą dokować kamery w dowolnym miejscu podczas zmiany roboczej. System zapewnia bezpieczne przesyłanie nagrań w przypadku przełączania między kontrolerami nawet przed ukończeniem wyładowywania. To zapewnia użytkownikowi większą swobodę, np. pozwala reagować na alarmy i zabrać kamerę w dowolnym momencie w trakcie wyładowania, a następnie dokończyć wyładowywanie w dowolnej innej lokalizacji systemu.
Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie systemu –
W kopii zapasowej systemu zapisywane są wszystkie konfiguracje. W rzadkich przypadkach awarii kontrolera, na którym system został pierwotnie utworzony, powala ona przywrócić system nasobny. Kopia zapasowa jest aktualizowana co 24 godziny. Więcej informacji: Przywracanie systemu.
Powiadomienia e-mail –
System nasobny może wysyłać powiadomienia e-mail o utracie połączenia z lokalizacją zapisu danych, utracie połączenia z kontrolerem rozszerzającym systemu, kończącym się miejscu w pamięci kontrolera systemu lub niepowodzeniu synchronizacji kopii zapasowej systemu. Powiadomienia przyspieszają monitorowanie kondycji systemu. Więcej informacji: Powiadomienia e-mail. Ta funkcja wymaga dostępu do Rozszerzenia chmury.
Ulepszony przegląd systemu –
Dashboard (Pulpit nawigacyjny) zapewnia lepszy przegląd urządzeń i stanu systemu. Pokazuje również wszelkie problemy wymagające uwagi. W razie jakichkolwiek problemów, na tej stronie możesz łatwo uzyskać odpowiednią pomoc.
Okresowe przypomnienie podczas zapisu –
Podczas nagrywania kamera okresowo wibruje, przypominając o działaniu. W profilu kamery można wybrać preferowaną częstotliwość okresowych przypomnień lub całkowicie je wyłączyć.

Rozpoczynanie pracy

Oto zalecana procedura instalacji i konfiguracji systemu:

 1. Instalacja systemu

 2. Uruchom AXIS Body Worn Manager i skonfiguruj ustawienia systemowe. Patrz Uzyskiwanie dostępu do AXIS Body Worn Manager po raz pierwszy

 3. Tworzenie profilu kamery

 4. Tworzenie użytkownika

 5. Dodawanie kamer

 6. W przypadku korzystania z opcji stałego przypisania kamer, zobacz Przypisywanie kamery do użytkownika. Jeśli korzystasz z funkcji samodzielnego przypisania kamer, zobacz Konfiguracja samodzielnego przypisania kamery.

Rozpoczęcie pracy z systemem nasobnym Axis

Do systemu można dodać więcej niż 40 kamer, ale wymaga to większej liczby kontrolerów. Kontrolery rozszerzające systemu stają się instancjami istniejącego systemu. Kontrolery rozszerzające systemu przejmują wszystkie ustawienia systemu wyjściowego. Użytkownikami i kamerami dodanymi do kontrolerów rozszerzających systemu można zarządzać za pomocą AXIS Body Worn Manager. Aby uzyskać informacje o rozszerzaniu systemu poprzez dodawanie kolejnych kontrolerów systemu, zobacz Rozszerzanie systemu.

Instalacja systemu

Uwaga

Do zainstalowania systemu nasobnego potrzebny jest następujący sprzęt:

 • Kontrolery systemu
 • Stacje dokujące
 • Kamery nasobne
 • Komputer
 • Opcjonalny czytnik RFID do samodzielnego przypisania kamer.
 • Kable sieciowe
 • Zalecamy również korzystanie z zasilacza awaryjnego UPS, aby zapobiec nieoczekiwanemu zamknięciu systemu.
 1. Podłącz kontroler systemu do sieci.

 2. Podłącz stacje dokujące do portów Docking stations (Stacje dokujące) na kontrolerze systemu.

 3. Opcjonalnie można podłączyć Czytnik RFID do złącza USB kontrolera systemu.

 4. Podłącz komputer do tej samej sieci, do której jest podłączony kontroler systemu.

 5. Włącz urządzenia.

 6. Zadokuj kamery.

 7. Przejdź do Uzyskiwanie dostępu do AXIS Body Worn Manager po raz pierwszy

Konfiguracja systemu

Uzyskiwanie dostępu do AXIS Body Worn Manager po raz pierwszy

Uwaga
 • Korzystaj z AXIS IP Utility w wersji 4.14 lub nowszej.
 • Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że masz:
  • najnowsze dostępne oprogramowanie sprzętowe. Można je pobrać ze strony axis.com.

  • dostępny plik połączenia z miejscem docelowym danych, patrz Miejsca docelowe danych.

 1. Znajdź kontroler systemu w sieci:

  1. Wejdź na stronę axis.com/support/downloads i pobierz AXIS IP Utility.

  2. Uruchom AXIS IP Utility.

  3. Za pomocą numeru seryjnego znajdującego się na spodzie kontrolera znajdź kontroler systemu na liście.

  4. Na liście wyników wyszukiwania kliknij dwukrotnie kontroler systemu. AXIS Body Worn Manager otworzy się w przeglądarce.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby skonfigurować system:

  • Wybierz opcję Create a new system (Utwórz nowy system), jeśli chcesz ustawić konfigurację z jednym kontrolerem systemu lub skonfigurować pierwszy kontroler systemu w układzie z wieloma kontrolerami systemu. Wybierz opcję Extend an existing system (Rozszerz istniejący system), jeśli chcesz dodać więcej kontrolerów systemu do istniejącego systemu. Na tym etapie możesz również wybrać preferowany język systemu nasobnego.

  • Utwórz konto administratora. Nazwa użytkownika administratora to root.

  • Zainstaluj najnowsze oprogramowanie sprzętowe. Pobierz najnowsze oprogramowanie sprzętowe ze strony axis.com.

  • Klucz przywracania systemu jest ważną funkcją zabezpieczeń. System nasobny wymaga klucza przywracania systemu do określonych operacji. Do operacji tych należy na przykład ponowne ustanowienie połączenia między systemem nasobnym a istniejącymi kamerami po wymianie kontrolera systemu, który uległ awarii.

  • Hasło administratora zapewnia dodatkowe zabezpieczenie systemu nasobnego. Krytyczne funkcje systemowe, taki jak przywracanie systemu, wymagają weryfikacji przy użyciu hasła administratora. Hasło to jest również wymagane do odblokowania kamery, która ze względów bezpieczeństwa jest zablokowana i nie może zostać użyta w systemie. Hasła nie można zmienić.

  • Pobierz klucz przywracania systemu na swój komputer, aby je przywrócić w bezpiecznej lokalizacji.

  • Nazwij swój system noszony na ciele. Ułatwia to jego identyfikację w docelowym miejscu zapisu danych w różnych usługach chmurowych i w kontekście powiadomień e-mail na temat krytycznych zdarzeń systemowych. Nazwę systemu można zmienić w obszarze Settings (Ustawienia) w narzędziu AXIS Body Worn Manager.

  • Skonfiguruj ustawienia sieciowe.

  • Data i godzina. Prawidłowe ustawienie czasu ma kluczowe znaczenie z kilku powodów. Więcej informacji: Ustawianie daty i godziny.

  • Rozszerzenia chmury. System nasobny jest wyposażony w zestaw standardowych funkcji. Rozszerzenia chmury zawierają dodatkowe funkcje, które na przykład poprawiają wydajność danych dotyczących lokalizacji. Rozszerzenia chmury można w dowolnym momencie włączyć w aplikacji AXIS Body Worn Manager. Jednak po włączeniu nie można już ich wyłączyć bez resetowania systemu. Więcej informacji: Rozszerzenia chmury.

  • Plik połączenia łączy system nasobny z miejscem docelowym danych. Miejsce docelowe danych to lokalizacja zapisu nagrań i metadanych oraz zarządzania nimi. Miejsce docelowe danych jest przypisywane do systemu nasobnego po nawiązaniu połączenia. Aby zmienić miejsce docelowe danych, trzeba najpierw zresetować system nasobny. Więcej informacji: Miejsca docelowe danych.

  • Wybierz częstotliwość zasilania używaną w Twoim regionie. Wybranie odpowiedniej częstotliwości ogranicza migotanie obrazu. W Ameryce z reguły używa się częstotliwości 60 Hz. W pozostałej części świata przeważają sieci o częstotliwości 50 Hz. Jeżeli nie wiesz, z której częstotliwości korzysta sieć w Twoim regionie, zapytaj lokalne władze.

  • Istnieją dwa sposoby przypisywania kamer do użytkowników. Przypisanie Fixed (Stałe) pozwala ręcznie powiązać każdego użytkownika z określoną kamerą. W przypadku Self-assign (Samodzielnego przypisywania) użytkownik naciska znacznik na czytniku RFID podłączonym do systemu w celu wybrania dowolnej dostępnej kamery. Pomiędzy przypisaniami stałymi i samodzielnymi nie można przełączać się bez resetowania systemu. Więcej informacji: Przypisywanie kamery.

Otwórz AXIS Body Worn Manager

 1. Otwórz przeglądarkę i wprowadź adres IP lub nazwę hosta kontrolera systemu.

  Jeżeli nie znasz adresu IP, zobacz Uzyskiwanie dostępu do AXIS Body Worn Manager po raz pierwszy.

 2. Wprowadź root nazwy użytkownika oraz swoje hasło administratora.

  AXIS Body Worn Manager otworzy się w przeglądarce.

Miejsca docelowe danych

Miejsce docelowe danych służy do magazynowania nagrań i metadanych oraz zarządzania nimi. Miejscem docelowym danych są na przykład EMS (system zarządzania materiałem dowodowym), VMS (system do zarządzania systemami wizyjnymi) lub serwer multimediów. Rozwiązanie nasobne Axis obsługuje szereg różnych miejsc docelowych danych.

Wszystkie te miejsca wymagają pliku połączenia do integracji z systemem nasobnym Axis. Plik połączenia jest generowany w miejscu docelowym danych. Aby dowiedzieć się, jak wygenerować plik połączenia, zapoznaj się z sekcją pomocy w miejscu docelowym danych.

Połączenie z miejscem docelowym danych wymaga także prawidłowego działania komunikacji sieciowej. Może to obejmować konfigurację serwera proxy, zapory sieciowej lub oprogramowania antywirusowego.

Łączenie z AXIS Camera Station

Przejdź do Przewodnika integratora AXIS Camera Station, aby uzyskać pomoc na temat konfigurowania systemu nasobnego Axis w AXIS Camera Station.

Łączenie z AXIS Case Insight

Przejdź do Przewodnik integratora AXIS Case Insight, aby uzyskać pomoc na temat integrowania systemów nasobnych Axis z AXIS Case Insight.

Uwaga

Do połączenia się z AXIS Case Insight wymagane jest oprogramowanie sprzętowe w wersji 10.2.0.3 lub nowszej.

Integracja z aplikacjami innych firm

Przejdź do informacji na temat Integracji systemów nasobnych, aby uzyskać pomoc dotyczącą integracji z aplikacjami innych firm.

Uwaga
 • System nasobny wymusza zmiany w miejscu docelowym danych, np. po dodaniu, usunięciu, zmienieniu użytkownika lub po zmianie nazwy kamery. Ten rodzaj komunikacji działa tylko w jedną stronę, tzn. miejsce docelowe danych nie może wprowadzać analogicznych zmian w systemie nasobnym.
 • Do korzystania z systemu nasobnego konieczne jest połączenie go z miejscem docelowym danych.
 • Zalecamy usunięcie pliku połączenia z komputera po nawiązaniu połączenia z miejscem docelowym danych.
 • Miejsce docelowe danych jest przypisywane do systemu nasobnego po nawiązaniu połączenia. Aby zmienić miejsce docelowe danych, trzeba najpierw zresetować system nasobny.
 • Nie należy usuwać ani resetować miejsca docelowego zawartości przed zresetowaniem systemu noszonego na ciele. Należy zawsze najpierw zresetować system noszony na ciele. W przypadku wcześniejszego usunięcia lub zresetowania miejsca docelowego zawartości zapisy mogą pozostać w kamerach lub kontrolerach systemu, co zapobiega resetowaniu systemu noszonego na ciele. To funkcja zabezpieczająca, która zapewnia przesyłanie wszystkich dowodów do miejsca docelowego zawartości.

Kojarzenie zapisów z użytkownikiem w AXIS Case Insight

Zapis przeniesiony do AXIS Case Insight jest teraz skojarzony z użytkownikiem. Użytkownik AXIS Case Insight odpowiada osobie noszącej kamerę.

Ułatwia to wyszukiwanie i gromadzenie zapisów wykonanych przez określoną osobę, na przykład podczas prowadzenia sprawy.

Więcej informacji o kojarzeniu zapisów z użytkownikiem w AXIS Case Insight, zobacz Tworzenie użytkownika.

Kopia zapasowa systemu

W kopii zapasowej systemu zapisywane są wszystkie konfiguracje. W rzadkich przypadkach awarii kontrolera, na którym system został pierwotnie utworzony, powala ona przywrócić system nasobny. W kopii zapasowej zapisywane są informacje o wszystkich użytkownikach, profilach kamer, przypisaniach kamer i ustawieniach systemu. Kopia zapasowa jest aktualizowana automatycznie co 24 godziny. Kopia zapasowa systemu jest dostępna w systemach z wieloma kontrolerami.

Aby skonfigurować kopię zapasową systemu:

 1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > System backup (Kopia zapasowa systemu).

 2. Kliknij polecenie Konfiguruj (Configure).

 3. Wybierz opcję System controller backup (Kopia zapasowa kontrolera systemu).

 4. Wybierz kontroler rozszerzający systemu, na którym ma zostać zapisana kopia zapasowa.

 5. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Uwaga
 • Kopia zapasowa nie zawiera żadnych zarejestrowanych materiałów dowodowych.
 • Najlepiej jest fizycznie oznakować kopię zapasową kontrolera systemu. W ten sposób będzie można łatwo go rozpoznać w rzadkich przypadkach awarii kontrolera systemu, na którym system został pierwotnie zainstalowany.

Jeśli chcesz przywrócić system, zobacz Przywracanie systemu z wieloma kontrolerami.

Możesz ustawić, aby w przypadku niepowodzenia synchronizacji kopii zapasowej systemu było wyświetlane powiadomienie systemowe. Patrz Powiadomienia e-mail.

Informacje o profilach kamer

Użyj opcji Camera profiles (Profile kamery), aby zastosować te same ustawienia kamery do grupy użytkowników. Można na przykład utworzyć różne profile dla zmian dziennych i nocnych. Do nowych użytkowników zostanie przypisany domyślny profil kamery.

Ustawienia kameryUstawienia podrzędneOpis
Recording activation (Aktywacja zapisu)

Wybierz, czy chcesz rozpocząć nagrywanie, używając opcji Single click (Jedno kliknięcie) lub Double click (Podwójne kliknięcie) przedniego przycisku.

Fall detection (Wykrywanie upadków)

Włącz, aby uruchomić zapis, gdy kamera wykryje upadek.

Front recording indicator (Przedni wskaźnik rejestrowania)

Wybierz stan przedniego wskaźnika zapisu:

 • On (Wł.)

 • Off (Wył.)

 • Flashing (Miga)

podczas zapisu.

Kiedy czujnik AXIS TW1201 Mini Cube Sensor jest podłączony, to zachowanie ma zastosowanie do przedniego wskaźnika zapisu czujnika cube.

Notification (Powiadomienie)

Wybierz reakcję kamery na rozpoczęcie i zatrzymanie zapisu:

 • Beep and vibration (Sygnał akustyczny i wibracja)

 • Beep only (Tylko sygnał akustyczny)

 • Vibration only (Tylko wibracja)

Periodic recording reminder (Okresowe przypomnienie o zapisie)

Kamera okresowo wibruje podczas zapisu, by przypominać użytkownikowi, że działa. Możesz wybrać preferowaną częstotliwość okresowego przypominania lub wyłączyć tę funkcję.

Allow silent mode (Zezwalaj na tryb cichy)

Pozwala włączyć/wyłączyć wyświetlacz, przedni wskaźnik zapisu, sygnał akustyczny i wibracje.

Allow audio recording off (Zezwalaj na wyłączenie rejestrowania dźwięku)

Pozwala na wyłączanie mikrofonu podczas zapisu.

AXIS TW1201 Mini Cube SensorOpis
Disable main camera front button (Wyłącz przycisk główny z przodu kamery)

Wyłącza przycisk główny z przodu kamery nasobnej (służący do uruchamiania i zatrzymywania zapisu) po podłączeniu czujnika mini cube. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz używać przycisku nagrywania tylko na czujniku mini cube.

Ustawienia AXIS Body Worn AssistantOpis
Allow access to recordings (Zezwalaj na dostęp do zapisów).

Określ, czy użytkownik będzie mógł przeglądać zapisy za pomocą AXIS Body Worn Assistant, czy nie.

Ustawienia rejestrowaniaUstawienia podrzędneOpis
Resolution (Rozdzielczość)

Wybierz ustawienie rozdzielczości obrazu: 1080p i 720p.

Text overlay (Nałożenie tekstu)

Wybierz dane do umieszczenia w nałożeniu tekstu. User ID (Identyfikator użytkownika) wprowadza się w trakcie tworzenia użytkownika. Location data (Dane lokalizacji) pokazują pozycję rozpoczęcia zapisu.

Audio

Włącz, aby rejestrować dźwięki.

Optimize for post processing (Optymalizacja pod kątem późniejszego przetwarzania)

Nagrywaj dźwięk w formacie nieprzetworzonym z dwoma kanałami audio. Skutkuje to większą przepływnością.

Pre-buffer (Bufor przed zdarzeniem)

Pozwala zapewnić, że całe zdarzenie zostanie zarejestrowane poprzez dodanie czasu zapisu przed rozpoczęciem zapisu.

W pamięci masowej jest zarezerwowane miejsce na bufor przed zdarzeniem. W przypadku rejestrowania w maksymalnej rozdzielczości 1080p bardzo złożonych scen z dużą ilością ruchu lub przy słabym oświetleniu pamięć bufora przed zdarzeniem może się zapełnić, powodując skrócenie czasu buforowania względem skonfigurowanych ustawień.

Length (Długość)Czas bufora przed zdarzeniem w sekundach.
Audio (Dźwięk)Włącz tę opcję, aby uwzględnić dźwięk w buforze przed zdarzeniem.
Location data (Data lokalizacji) Assisted GNSS (ephemeris) włączone

Rejestruj położenie geograficzne kamery w momencie rozpoczęcia i zakończenia zapisu, o ile kamera obsługuje sygnał GPS.

Wyłącz dane lokalizacji podczas korzystania w pomieszczeniach.

Dane lokalizacji zwiększają pobór mocy.

Tworzenie profilu kamery

 1. Otwórz AXIS Body Worn Manager

 2. Przejdź do Camera profile (Profil kamery) i wybierz jeden ze wstępnie skonfigurowanych profili kamery.

 3. Edytuj nazwę profilu kamery.

 4. Edytuj Camera settings (Ustawienia kamery).

 5. Edytuj Recording settings (Ustawienia rejestrowania).

 6. Zamknij Camera profile (Profil kamery), aby zapisać.

W tematach Przykład — ustawienia kamery dla grupy użytkowników 1 i Przykład — ustawienia kamery dla grupy użytkowników 2 opisano, jak używać różnych ustawień rejestrowania i kamer do tworzenia profili kamer do określonych potrzeb.

Przykład — ustawienia kamery dla grupy użytkowników 1

Dla grupy użytkowników określono następujące potrzeby:

 • Uzyskanie maksymalnej jakości dźwięku i obrazu.

 • rejestrowanie zdarzeń (wideo i audio), które wystąpiły w ciągu 90 sekund przed naciśnięciem przycisku rejestrowania (przycisku z przodu).

 • Rejestrowanie danych z sygnaturą miejsca.

 • Umożliwienie używania kamery z ukrycia dzięki wyłączeniu wszystkich wskaźników kamery, takich jak dioda LED, dźwięk i wibracje.

 • Zezwalanie użytkownikom na wyłączanie mikrofonu podczas rejestrowania.

Poniższa tabela pokazuje ustawienia rejestrowania i kamery spełniające powyższe kryteria.

PotrzebaUstawienia rejestrowaniaUstawienia kamery
Maksymalna jakość dźwięku i obrazuResolution (Rozdzielczość): 1080p
Audio (Dźwięk): Wł.
Wybór opcji Optimized for post-processing (Optymalizacja pod kątem późniejszego przetwarzania)(1)
Nagrywanie przed naciśnięciem przyciskuPre-buffer (Bufor przed zdarzeniem)(2): Wł.
Length (Długość): 90 s
Audio (Dźwięk): Wł.
Dane lokalizacji zapisuLocation data (Dane lokalizacji)(3): Wł.
Działanie bez wykryciaWybierz Allow silent mode (Zezwalaj na tryb cichy)
Wyłączanie mikrofonu podczas rejestrowaniaWybierz opcję Allow audio recording off (Zezwalaj na wyłączenie rejestrowania dźwięku)
 1. powoduje włączenie dwóch kanałów audio, zoptymalizowanych w celu przetwarzania w formacie RAW. Skutkuje to nieco większą przepływnością.
 2. Dla funkcji Bufor przed zdarzeniem jest przeznaczone specjalne miejsce w pamięci masowej kamery. W przypadku rejestrowania w maksymalnej rozdzielczości 1080p bardzo złożonych scen z dużą ilością ruchu lub przy słabym oświetleniu pamięć bufora przed zdarzeniem może się zapełnić, powodując skrócenie czasu buforowania względem ustawień skonfigurowanych w AXIS Body Worn Manager.
 3. są używane tylko na zewnątrz. Zalecamy wyłączenie danych lokalizacji w kamerach, które są używane w pomieszczeniach.

Przykład — ustawienia kamery dla grupy użytkowników 2

Dla grupy użytkowników określono następujące potrzeby:

 • Zezwolenie użytkownikom na ciągłe rejestrowanie dźwięku i wideo podczas długiej zmiany poprzez oszczędzanie pamięci masowej i baterii.

 • Informowanie ludzi o tym, że są rejestrowani (poprzez zapewnienie, że kamera zawsze pokazuje aktywne zapisywanie).

 • Zezwalanie użytkownikom na wyłączanie mikrofonu podczas rejestrowania.

Poniższa tabela pokazuje ustawienia rejestrowania i kamery spełniające powyższe kryteria.

PotrzebaUstawienia rejestrowaniaUstawienia kamery
Rejestrowanie ciągłeResolution (Rozdzielczość): 720p
Audio (Dźwięk): Wł.
Usuń zaznaczenie opcji Optimize for post-processing (Optymalizuj pod kątem późniejszego przetwarzania)
Location data (Dane lokalizacji)(1): Wył.
Pokazywanie, że kamera rejestruje obraz wizyjnyUsuń zaznaczenie opcji Allow silent mode (Zezwalaj na tryb cichy)
Wyłączanie mikrofonu podczas rejestrowaniaWybierz opcję Allow audio recording off (Zezwalaj na wyłączenie rejestrowania dźwięku)
 1. są używane tylko na zewnątrz. Zalecamy wyłączenie danych lokalizacji w kamerach, które są używane w pomieszczeniach

Tworzenie użytkownika

Użytkownik urządzenia nasobnego w systemie stanowi łącznik między zapisem a osobą używającą kamery nasobnej.

Abu utworzyć użytkownika:

 1. Przejdź do menu Users (Użytkownicy).

 2. Aby utworzyć nowego użytkownika, kliknij ikonę .

 3. Wprowadź informacje o użytkowniku:

  1. Nazwa użytkownika.

  2. Unikatowy identyfikator użytkownika w obrębie organizacji. Identyfikator może być wyświetlany w przeglądzie.

  3. Opcjonalnie wprowadź nazwę użytkownika AXIS Case Insight.

  4. Uwaga
   • Opcja jest dostępna tylko wtedy, jeśli używasz AXIS Case Insight.
   • Po wprowadzeniu adresu e-mail użytkownika jako nazwy użytkownika, w AXIS Case Insight zostaje utworzony odpowiedni użytkownik-gość. Użytkownik-gość nie ma dostępu do żadnych dowodów rejestrowanych w systemie. Prawami dostępu użytkownika zarządza się w AXIS Case Insight.
   • Nie można wpisać ani zmienić nazwy użytkownika istniejącemu użytkownikowi. Aby to zrobić, musisz usunąć użytkownika i dodać go ponownie.
  5. Wybierz Profil kamery

 4. Kliknij Add user (Dodaj użytkownika).

Importowanie użytkowników systemów nasobnych

System nasobny umożliwia importowanie użytkowników z pliku CSV UTF-8 (rozdzielanego przecinkami). Jest to najbardziej efektywny sposób dodawania nowych użytkowników, a także aktualizacji nazw użytkowników i profili kamer dla istniejących użytkowników mających identyfikator.

Importowanie użytkowników systemów nasobnych:

 1. Przejdź do menu Users (Użytkownicy).

 2. Otwórz menu kontekstowe i kliknij opcję Import users (Importuj użytkowników).

 3. Pobierz CSV template (Szablon CSV), który wyświetla prawidłowy format użytkowników i identyfikatorów użytkowników.

 4. Wprowadź użytkowników i identyfikatory użytkowników w pliku CSV.

 5. Kliknij opcję Select CSV file (Wybierz plik CSV) i wybierz utworzony plik.

 6. Rozwiąż wszelkie konflikty wyświetlane w oknie stanu, a następnie kliknij Import.

Dodawanie kamer

 1. Zadokuj kamerę, którą chcesz dodać do systemu. Wszystkie diody LED zaczną świecić na bursztynowo.

 2. Przejdź do opcji Devices (Urządzenia).

 3. Na liście kamer kliknij opcję New (Nowa).

 4. Na liście Add cameras (Dodaj kamery) wybierz kamery, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Add (Dodaj). Po pomyślnym dodaniu kamery wszystkie diody LED przestaną migać (może to potrwać kilka minut).

Przypisywanie kamery

Istnieją dwa sposoby przypisania kamery do użytkownika:

Stałe przypisanie kamery –
Administrator systemu nasobnego przypisuje konkretną kamerę do użytkownika. Dany użytkownik zawsze używa tej samej kamery nasobnej. Patrz Przypisywanie kamery do użytkownika
Samodzielnie przypisanie kamery –
Użytkownik kamery naciska znacznik do samodzielnego przypisania na czytniku RFID podłączonym do systemu. Następnie system przypisuje do użytkownika dostępną kamerę. Wszystkie diody LED na samodzielnie przypisanej kamerze zapalają się na zielono, co oznacza, że użytkownik może ją oddokować. W przypadku konfiguracji samodzielnego przypisania kamer zobacz Konfiguracja samodzielnego przypisania kamery.
Uwaga

Kamera nie działa, dopóki nie zostanie do niej przypisany użytkownik. Po oddokowaniu kamery wszystkie diody LED będą migać na czerwono, co oznacza, że przed użyciem kamery trzeba do niej przypisać użytkownika.

Przypisywanie kamery do użytkownika

 1. Przejdź do opcji Devices (Urządzenia).

 2. Otwórz kamerę, którą chcesz przypisać.

 3. Wybierz użytkownika na liście Assigned to (Przypisane do).

Konfiguracja samodzielnego przypisania kamery

Konfiguracja samodzielnego przypisania kamery
Uwaga
 • Tryb samodzielnego przypisywania kamery można włączyć za pomocą kreatora konfiguracji systemu i jest on dostępny po zresetowaniu systemu.
 • Czytnik RFID wymagany do tej konfiguracji to External RFID Card Reader 125kHz + 13.56MHz with NFC (USB).
 • Czytniki RFID należy instalować w tym samym miejscu, co stacje dokujące.

Aby skonfigurować funkcję samodzielnego przypisywania kamery, należy skojarzyć użytkownika systemu nasobnego ze znacznikiem do samodzielnego przypisywania:

 1. Podłącz czytnik RFID do kontrolera systemu. Zaczekaj, aż diody LED na czytniku zaświecą się na zielono (około 15 sekund). Czytnik ma teraz prawidłowe oprogramowanie układowe i jest gotowy do użytku.

 2. Odłącz czytnik RFID od kontrolera systemu.

 3. Połącz ten sam czytnik RFID z komputerem używanym do uzyskania dostępu do narzędzia AXIS Body Worn Manager.

 4. W narzędziu AXIS Body Worn Manager przejdź do menu Users (Użytkownicy).

 5. Wybierz użytkownika, z którym chcesz skojarzyć znacznik do samodzielnego przypisywania.

 6. Kliknij , aby sparować nowe urządzenie.

 7. Kliknij przycisk Pair (Skojarz) (znacznik samodzielnego przypisania).

 8. Naciśnij dowolny znacznik do samodzielnego przypisania na czytniku RFID, aby go zarejestrować. Kontynuuj naciskanie, aż wszystkie kropki będą miały kolor niebieski.

 9. Odłącz czytnik RFID od komputera.

 10. Podłącz ten sam czytnik RFID do kontrolera systemu.

Teraz użytkownik kamery może użyć znacznika do samodzielnego przypisania kamery nasobnej.

Rozszerzanie systemu

 1. Podłącz nowy kontroler systemu do tej samej sieci, w której znajduje się istniejący system nasobny.

 2. Aby uzyskać dostęp do nowego kontrolera systemu, patrz Uzyskiwanie dostępu do AXIS Body Worn Manager po raz pierwszy.

 3. Wybierz Extend an existing system (Rozszerz istniejący system).

 4. Utwórz hasło administratora i kliknij Okay (OK).

 5. Wpisz adres IP kontrolera systemu, w którym pierwotnie utworzono system nasobny, a następnie kliknij Connect (Połącz).

 6. Dodaj nowy kontroler systemu do systemu nasobnego; patrz Dodawanie kontrolerów systemu.

Dodawanie kontrolerów systemu

 1. Zainstaluj nowy kontroler systemu; patrz Rozszerzanie systemu

 2. Przejdź do opcji Devices (Urządzenia).

 3. Na liście kontrolerów systemu kliknij New (Nowy).

 4. Na liście Add system controllers (Dodaj kontrolery systemu) wybierz kontrolery systemu, które chcesz dodać, i kliknij przycisk Add (Dodaj).

Certyfikaty

Certyfikaty uwierzytelniają urządzenia w sieci i umożliwiają szyfrowane przeglądanie Internetu przy użyciu protokołu HTTPS. Zalecamy korzystanie z certyfikatów w celu bezpiecznego łączenia się z systemem nasobnym.

Aby bezpiecznie połączyć się z systemem nasobnym:

 1. Tworzenie żądania podpisania certyfikatu

 2. Użyj danych organu wydającego certyfikat (CA), aby zalogować żądanie podpisania certyfikatu (CSR).

 3. Instalowanie certyfikatu

Tworzenie żądania podpisania certyfikatu

 1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > Certificates (Certyfikaty).

 2. Kliknij polecenie Create (Utwórz).

 3. W obszarze Create self-signed certificate (Utwórz certyfikat z własnym podpisem) wprowadź własne wartości i kliknij przycisk Create (Utwórz).

 4. Otwórz menu kontekstowe obok nowego certyfikatu.

 5. Kliknij przycisk Create signing request (Utwórz żądanie podpisu).

 6. W obszarze Create certificate signing request (Utwórz żądanie podpisania certyfikatu) kliknij przycisk Create (Utwórz).

 7. W oknie dialogowym Signing request (Żądanie podpisania) skopiuj cały tekst i wklej go wraz z nazwą pliku <filename>.csr.

Uwaga

Możesz również utworzyć żądanie podpisania już istniejącego certyfikatu Default (self-signed) (Domyślny [z własnym podpisem]).

Instalowanie certyfikatu

 1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > Certificates (Certyfikaty).

 2. Kliknij przycisk Install (Instaluj).

 3. Kliknij przycisk Select file (Wybierz plik) i zlokalizuj podpisany certyfikat o nazwie pliku <filename>.crt.

 4. Kliknij przycisk Install (Instaluj).

 5. Otwórz menu kontekstowe obok certyfikatu.

 6. Kliknij przycisk Activate (Aktywuj).

Uwaga

Zainstalowany certyfikat otrzymuje nazwę z przekazanego pliku .crt z pominięciem sufiksu. Ta nazwa musi być unikalna.

Automatyczna aktywacja zapisu

Automatyczna aktywacja zapisu w połączeniu z funkcją buforu przed zdarzeniem zapewnia rejestrację całego incydentu bez konieczności ręcznego uruchamiania zapisu przez użytkownika kamery. Zapis można rozpocząć automatycznie w następujący sposób:

Wykrywanie upadków

Funkcja wykrywania upadków wykrywa automatyczne upadek osoby noszącej kamerę. W połączeniu z funkcją buforu przed zdarzeniem gwarantuje to, że cały incydent zostanie przechwycony bez ręcznej aktywacji.

Włączanie wykrywania upadków:

 1. Przejdź do menu Camera profiles (Profile kamer).

 2. Otwórz profil kamery, którą chcesz edytować.

 3. Włącz opcję Fall detection (Wykrywanie upadków).

Wykrywanie wyjęcia z kabury

Czujnik kabury wykrywa wyjęcie z kabury w celu automatycznego wyzwolenia zapisu obrazu wideo. W połączeniu z funkcją buforu przed zdarzeniem gwarantuje to, że cały incydent zostanie przechwycony bez ręcznej aktywacji. Funkcja ta wymaga sparowania użytkownika z czujnikiem kabury Yardam.

Konfiguracja czujnika kabury do kamery nasobnej

Aby włączyć wykrycie wyjęcia z kabury:

 1. Upewnij się, że czujnik kabury jest odłączony od zasilania.

 2. Przejdź do menu Users (Użytkownicy) i wybierz użytkownika, z którym chcesz sparować czujnik kabury.

 3. Kliknij , aby sparować nowe urządzenie.

 4. Kliknij Pair (Sparuj, czujnik kabury).

 5. Zadokuj kamerę (wykonaj jedną z następujących czynności w oparciu o sposób przypisania kamery):

  • Stałe przypisanie kamery: Zadokuj kamerę przypisaną do użytkownika, którego chcesz sparować z czujnikiem kabury.

  • Samodzielnie przypisanie kamery: Upewnij się, że kamera jest zadokowana.

 6. Wprowadź 6-cyfrowy numer seryjny znajdujący się na czujniku kabury.

 7. Oddokuj kamerę (wykonaj jedną z następujących czynności w oparciu o sposób przypisania kamery):

  • Stałe przypisanie kamery: Oddokuj kamerę i poczekaj na jej uruchomienie. Dioda LED operacji świeci się na zielono.

  • Samodzielnie przypisanie kamery: Samodzielnie przypisz kamerę, oddokuj ją i poczekaj na jej uruchomienie. Dioda LED operacji świeci się na zielono.

 8. Podłącz zasilanie do czujnika kabury.

 9. Dioda stanu połączenia bezprzewodowego kamery pulsuje na żółto, pokazując w ten sposób, że uruchomiono parowanie. Zaczekaj, aż dioda LED stanu połączenia bezprzewodowego kamery zaświeci na zielone, co oznacza pomyślne sparowanie (może to zająć nawet 20 sekund). Jeśli parowanie nie powiedzie się dioda stanu połączenia bezprzewodowego kamery zaświeci się na czerwono.

 10. Odłącz zasilanie od czujnika kabury.

 11. Zainstaluj czujnik kabury i wyjmij z kabury, aby upewnić się, że parowanie zakończyło się powodzeniem. Dioda LED zapisywania na kamerze powinna zapalać się w kolorze czerwonym.

 12. Zadokuj kamerę.

Po zakończeniu parowania sprawdź status parowania czujnika kabury w polu Paired equipment (Urządzenia sparowane). Status zielony wskazuje, że parowanie jest zarejestrowane w systemie nasobnym.

Aby podłączyć kamerę do czujnika kabury w czasie codziennego użytkowania, oddokuj kamerę i w ciągu 10 minut po oddokowaniu upewnij się, że znajduje się w zasięgu czujnika kabury. W normalnych warunkach zakres sięga do 5–10 m.

Dane lokalizacji zapisu

Można włączyć opcję Location data (Dane lokalizacji), aby zarejestrować położenie geograficzne kamery. Jeżeli kamera odbiera sygnał GPS, to rejestruje swoje położenie w momencie rozpoczęcia i zatrzymania zapisu. Oznacza to, że kamera może zapisać maksymalnie dwie pozycje dla każdego zapisu. Te dane lokalizacji są przekazywane do miejsca docelowego danych i są przydatne do zarządzania zapisami i przygotowania materiału do spraw.

Uwaga

Dane lokalizacji są używane tylko na zewnątrz. Zalecamy wyłączenie danych lokalizacji w kamerach, które są używane w pomieszczeniach.

Aby włączyć dane lokalizacji:

 1. Przejdź do menu Camera profiles (Profile kamer).

 2. Otwórz profil kamery, dla którego chcesz włączyć Location data (Dane lokalizacji).

 3. Włącz Location data (Dane lokalizacji).

Uwaga

Różne miejsca docelowe danych mogą zawierać dane lokalizacji lub używać ich na różne sposoby. Na przykład mogą one służyć do wyszukiwania zapisów lub można je wyświetlać na mapie lub w zakładce zapisu.

Na obrazie wideo można również dołączać położenie początkowe w postaci nakładki. Aby to zrobić, przejdź do profilu kamery i wybierz Location data (Dane lokalizacji) w sekcji Text overlay (Nałożenie tekstu.

Ograniczanie dostępu do nagrań

Ustawienie Allow access to recordings (Zezwalaj na dostęp do zapisów) pozwala zdecydować, czy dany użytkownik kamery może przeglądać zapisy w narzędziu AXIS Body Worn Assistant. W profilu kamery można ją włączyć lub wyłączyć. Wyłączanie dostępu do zapisów:

 1. Przejdź do menu Camera profiles (Profile kamer).

 2. Otwórz profil, który chcesz edytować.

 3. Usuń zaznaczenie opcji Zezwalaj na dostęp do zapisów.

Rozszerzenia chmury

System nasobny jest wyposażony w zestaw standardowych funkcji. Rozszerzenia chmury to zestaw dodatkowych funkcji korzystających z funkcjonalności chmury.

Dostępne rozszerzenia chmury:

Assisted GNSS (ephemeris) –
Polepsza efektywność danych dotyczących lokalizacji i pomaga skrócić czas potrzebny do uzyskania pierwszego ustalenia pozycji satelitów.
Powiadomienia e-mail –
Powiadomienia przyspieszają monitorowanie kondycji systemu. Więcej informacji: Powiadomienia e-mail.
Uwaga

Po włączeniu rozszerzeń chmury nie można już ich wyłączyć bez resetowania systemu.

Wyłączanie rozszerzeń chmury:

 1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > Cloud (Chmura).

 2. Wyłącz Cloud extensions (Rozszerzenia chmury).

 3. Wybierz opcję Cloud server location (Lokalizacja serwera w chmurze).

Uwaga
 • Aby włączyć rozszerzenia chmury, należy również upewnić się, że dany system nasobny ma dostęp do *.bodyworn.axis.cloud.
 • Lokalizacja serwera w chmurze to lokalizacja geograficzna, w której przechowywane są dane. Lokalizację serwera w chmurze można zmienić wyłącznie poprzez zresetowanie systemu nasobnego.

Są to nazwy hostów używane przez bodyworn.axis.cloud, do których system musi mieć dostęp podczas konfigurowania rozszerzeń chmurowych i korzystania z nich.

Globalnie, *.bodyworn.axis.cloud
RegionDomenaPortPrzeznaczenie

Globalnie

logs.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Punkt końcowy do przekazywania skompresowanych dzienników z kontrolera systemu. (Azure Front Door)

Globalnie

flags.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Interfejs API flag funkcji. Proxy dla api.flagsmith.com. (Azure Front Door)

Globalnie

agnss.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Interfejs API służący do pobierania plików danych z systemu GNSS (GPS). (Azure Front Door)

Globalnie

api.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Interfejs API do globalnych punktów docelowych (tj. pobierania regionów). (Azure Front Door)

Globalnie

dispatchse1-st.axis.com:443

dispatchse1-st.axis.com:80

dispatchse2-st.axis.com:443

dispatchse2-st.axis.com:80

dispatcher-st.axis.com:443

dispatcher-st.axis.com:80

dispatchus1-st.axis.com:443

dispatchus1-st.axis.com:80

dispatchjp1-st.axis.com:443

dispatchjp1-st.axis.com:80

195.60.68.120:443

195.60.68.120:80

195.60.68.121:443

195.60.68.121:80

443 (TLS)

80 (TLS)

Kontroler systemu do wdrożenia w regionie. Służy do ustanawiania zaufania i rejestracji kontrolera systemu w usłudze wdrażania w regionie. Kontroler systemu może próbować ustanowić połączenie z dowolnym z tych adresów. Jeżeli kontroler systemu nie może ustanowić połączenia, spróbuj użyć innego wpisu na liście. To znaczy, że można zezwalać na połączenia tylko z podzestawem, na przykład „dispatchse1-st.axis.com: 443” i „dispatchus1-st.axis.com: 443”. Najlepiej jest zezwolić na połączenia z niektórymi przyczynami dostępności usługi.

Globalnie

oakcgi.o3c.axis.com

443 (HTTPS)

Kontroler systemu do wdrożenia w regionie. Służy do pobierania klucza uwierzytelniania właściciela, który jest wymagany do zarejestrowania kontrolera systemu w usłudze wdrażania w regionie.

Europa (Niemcy), *.de.bodyworn.axis.cloud
RegionDomenaPortPrzeznaczenie

UE Niemcy

logs.de.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Punkt końcowy do przekazywania skompresowanych dzienników z kontrolera systemu. (Azure Front Door)

UE Niemcy

flags.de.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Interfejs API flag funkcji. Początek dla api.flagsmith.com. (Azure Front Door)

UE Niemcy

agnss.de.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Interfejs API służący do pobierania plików danych z systemu GNSS (GPS). (Azure Front Door)

UE Niemcy

device.de.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontrolery systemu instalacji punktu końcowego interfejsu API. Służy do inicjowania sekwencji wdrażania.

UE Niemcy

axisbws-de.azure-devices.net

443 (HTTPS, WSS)

Punkt końcowy służący do komunikacji między kontrolerem systemu a chmurą. (Azure IoT Hub)

UE Niemcy

o3c-01.de.bodyworn.axis.cloud

o3c-02.de.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu do wdrożenia w regionie. Kontroler systemu identyfikuje się certyfikatem zaufanym i w zamian otrzymuje poświadczenia Azure IoT Hub.

UE Niemcy

noreply@de.mail.bodyworn.axis.com

Nd.

Powiadomienia e-mail wysyłane z tego adresu e-mail.

Ameryka Północna (USA), *.useast.bodyworn.axis.cloud
RegionDomenaPortPrzeznaczenie

USA Wschód

logs.useast.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Punkt końcowy do przekazywania skompresowanych dzienników z kontrolera systemu. (Azure Front Door)

USA Wschód

flags.useast.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Interfejs API flag funkcji. Początek dla api.flagsmith.com. (Azure Front Door)

USA Wschód

agnss.useast.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Interfejs API służący do pobierania plików danych z systemu GNSS (GPS). (Azure Front Door)

USA Wschód

device.useast.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontrolery systemu instalacji punktu końcowego interfejsu API. Służy do inicjowania sekwencji wdrażania.

USA Wschód

axisbws-useast.azure-devices.net

443 (HTTPS, WSS)

Punkt końcowy służący do komunikacji między kontrolerem systemu a chmurą. (Azure IoT Hub)

USA Wschód

o3c-01.useast.bodyworn.axis.cloud

o3c-02.useast.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu do wdrożenia w regionie. Kontroler systemu identyfikuje się certyfikatem zaufanym i w zamian otrzymuje poświadczenia Azure IoT Hub.

USA Wschód

noreply@useast.mail.bodyworn.axis.com

Nd.

Powiadomienia e-mail wysyłane z tego adresu e-mail.

Powiadomienia e-mail

Możesz otrzymywać wiadomości e-mail z systemu nasobnego ostrzegające o następujących zdarzeniach krytycznych:

 • Utrata połączenia z miejscem docelowym danych

 • Utrata połączenia z kontrolerem rozszerzającym systemu

 • Mała ilość miejsca w pamięci kontrolera systemu

 • Błąd synchronizacji kopii zapasowej systemu

Aby włączyć powiadomienia systemowe:

 1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > Email notifications (Powiadomienia e-mail).

 2. Wprowadź adres e-mail.

 3. Opcjonalnie możesz zaznaczyć opcję Send a test email to verify the address (Wyślij testową wiadomość e-mail, aby zweryfikować adres).

 4. Kliknij polecenie Set (Ustaw).

Aby wyłączyć powiadomienia, usuń adres e-mail i kliknij polecenie Set (Ustaw).

Uwaga
 • Funkcja powiadomień e-mail wymaga dostępu do Cloud extensions (Rozszerzenia chmury).
 • Aby wysyłać powiadomienia e-mail do wielu osób, należy użyć listy wysyłkowej.

Zarządzanie użytkownikami

Przekazywanie kamery do innego użytkownika

Ważne

Przypisanie kamery do innego użytkownika może wpłynąć na strukturę użytkowników w miejscu docelowym danych. Pamiętaj o zaktualizowaniu struktury użytkowników, jeśli będzie to konieczne.

 1. Przypisywanie kamery do użytkownika

 2. Przejdź do miejsca docelowego danych i wprowadź wymagane zmiany w strukturze użytkowników.

Usuwanie użytkownika

 1. Przejdź do menu Users (Użytkownicy).

 2. Kliknij użytkownika, którego chcesz usunąć.

 3. Otwórz menu kontekstowe .

 4. Kliknij przycisk Remove (Usuń).

Ważne

Nigdy nie usuwaj użytkowników kamer nasobnych z miejsca docelowego danych. Do usuwania użytkowników zawsze używaj AXIS Body Worn Manager.

Konserwacja

Zawsze uruchamiaj wszelką konserwację systemu noszonego na ciele, na przykład resetowanie systemu lub usuwanie kamery, za pomocą narzędzia AXIS Body Worn Manager.

Zmiana hasła

 1. Przejdź do menu Settings > Password (Ustawienia > Hasło).

 2. Wprowadź stare hasło, a następnie podaj nowe hasło.

 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Pobieranie raportu systemowego

Możesz pobrać raport systemowy z systemu rozwiązań nasobnych. Dział pomocy technicznej Axis wykorzystuje raporty systemowe do rozwiązywania problemów.

 1. Przejdź na stronę Support (Pomoc techniczna) > System report (Raport systemowy).

 2. Kliknij polecenie Download system report (Pobierz raport systemowy).

 3. Wyślij plik do działu pomocy technicznej Axis.

Uwaga

Raport systemowy zawiera informacje o kontrolerze systemu, do którego użytkownik jest zalogowany, a także o kamerach, które zostały do niego zadokowane. Najnowsze dzienniki kamery są dołączane po jej zadokowaniu.

Aby pobrać raport systemowy z kontrolera systemu, który jest częścią systemu rozszerzonego:

 1. Wejdź do kontrolera systemu.

 2. Otwórz menu kontekstowe .

 3. Kliknij polecenie Download system report (Pobierz raport systemowy).

 4. Wyślij plik do działu pomocy technicznej Axis.

Przenoszenie kamery do innego systemu nasobnego

Aby używać kamery w innym systemie, należy najpierw usunąć ją z bieżącego systemu. Następnie można dodać ją do nowego systemu.

Aby przenieść kamerę do innego systemu nasobnego:

 1. Usuń kamerę z bieżącego systemu, patrz Usuwanie kamery.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami w Dodawanie kamer, aby dodać kamerę do nowego systemu.

Usuwanie urządzeń z systemu

Kamery i kontrolery rozszerzające systemu można usuwać z systemów nasobnych.

Usuwanie kamery

Uwaga

Kamerę można usunąć zarówno, kiedy jest zadokowana, jak kiedy nie jest zadokowana. Jeśli zdecydujesz się na usunięcie oddokowanej kamery, cała jej zawartość zostanie przesłana, a urządzenie zostanie usunięte po jego zadokowaniu. Po zakończeniu transferu zawartości kamera zostanie zresetowana do ustawień fabrycznych i zostanie na niej zainstalowane najnowsze oprogramowanie sprzętowe.

Aby usunąć kamerę z systemu nasobnego:

 1. Przejdź do opcji Devices (Urządzenia).

 2. Kliknij kamerę, którą chcesz usunąć.

 3. Otwórz menu kontekstowe .

 4. Kliknij przycisk Remove (Usuń).

Ważne

Nigdy nie usuwaj kamer nasobnych z miejsca docelowego danych. Do usuwania kamer zawsze używaj AXIS Body Worn Manager.

Usuwanie kontrolera rozszerzającego systemu

Uwaga
 • Zawsze przed fizycznym rozłączeniem należy najpierw usunąć kontroler rozszerzający systemu z AXIS Body Worn Manager.
 • Po usunięciu kontrolera systemu z systemu nasobnego wszystkie dane są przesyłane do miejsca docelowego danych, a w kontrolerze systemu przywracane są domyślne ustawienia fabryczne.

Aby usunąć kontroler rozszerzający systemu z systemu nasobnego:

 1. Przejdź do opcji Devices (Urządzenia).

 2. Kliknij kontroler systemu, który chcesz usunąć.

 3. Otwórz menu kontekstowe .

 4. Kliknij przycisk Remove (Usuń).

Wymiana urządzeń w systemie

Kamery i kontrolery systemowe w systemie nasobnym można wymieniać.

Wymiana kamery

 1. Zadokuj kamerę, którą chcesz wymienić.

 2. Zaczekaj, aż dioda LED pamięci masowej zaświeci się na zielono, co będzie oznaczało, że wszystkie nagrania zostały przesłane.

 3. Otwórz AXIS Body Worn Manageri usuń kamerę, która ma zostać wymieniona, patrz Usuwanie kamery.

 4. Oddokuj starą kamerę.

 5. Dodaj nową kamerę do systemu, patrz Dodawanie kamer.

Wymiana kontrolera rozszerzającego systemu

Aby wymienić kontroler systemu będący częścią rozszerzonego systemu nasobnego:

 1. Usuń stary kontroler systemu; patrz Usuwanie kontrolera rozszerzającego systemu.

 2. Dodaj nowy kontroler systemu; patrz Dodawanie kontrolerów systemu.

Wymiana kontrolera systemu

Jeżeli kontroler systemu, na którym utworzono system, uległ awarii, może być konieczna wymiana kontrolera i przywrócenie systemu; patrz Przywracanie systemu z jednym kontrolerem.

Resetowanie systemu lub sprzętu

Można zresetować kamery, kontrolery systemów lub cały system nasobny, przywracając ustawienia fabryczne.

Resetowanie kamery

Aby przywrócić ustawienia fabryczne kamery, usuń ją z systemu nasobnego; patrz Usuwanie kamery.

Resetowanie kontrolera rozszerzającego systemu

Możesz zresetować kontroler rozszerzający systemu do ustawień fabrycznych, usuwając go z systemu nasobnego, patrz Usuwanie kontrolera rozszerzającego systemu.

Jeśli nie masz dostępu do systemu nasobnego przez AXIS Body Worn Manager, możesz resetować poszczególne kontrolery rozszerzające systemu, uzyskując do nich dostęp pojedynczo:

 1. Aby uzyskać dostęp kontrolera rozszerzającego systemu.

 2. Otwórz menu kontekstowe .

 3. Kliknij polecenie Reset system controller (Resetuj kontroler systemu)

Uwaga

Kopii zapasowej kontrolera rozszerzającego systemu nie można przywrócić do ustawień fabrycznych.

Resetowanie systemu

Ważne
 • Nie należy usuwać ani resetować miejsca docelowego zawartości przed zresetowaniem systemu noszonego na ciele. Należy zawsze najpierw zresetować system noszony na ciele. W przypadku wcześniejszego usunięcia lub zresetowania miejsca docelowego zawartości zapisy mogą pozostać w kamerach lub kontrolerach systemu, co zapobiega resetowaniu systemu noszonego na ciele. To funkcja zabezpieczająca, która zapewnia przesyłanie wszystkich dowodów do miejsca docelowego zawartości.
 • Nigdy nie usuwaj kamer ani użytkowników w miejscu docelowym danych, zanim zostaną usunięte w aplikacji AXIS Body Worn Manager.

Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne całego systemu nasobnego:

 1. Aby usunąć wszystkie kamery, patrz Usuwanie kamery.

 2. O ile to możliwe, wyłącz odpowiednie kamery w miejscu docelowym danych.

 3. Aby usunąć wszystkie kontrolery rozszerzające systemu, patrz Usuwanie kontrolera rozszerzającego systemu.

 4. Przejdź na stronę Support (Pomoc techniczna) > System reset (Resetowanie systemu).

 5. Kliknij przycisk Reset system (Resetuj system).

Usuwanie sparowanego sprzętu

 1. Przejdź do menu Users (Użytkownicy).

 2. Kliknij użytkownika, którego sparowanie chcesz usunąć.

 3. Zlokalizuj sprzęt, który chcesz usunąć, a następnie otwórz menu kontekstowe.

 4. Kliknij przycisk Remove (Usuń).

Uwaga

Po usunięciu z systemu nasobnego skojarzenia między użytkownikiem systemu nasobnego a narzędziem AXIS Body Worn Assistant, nadal pozostaje ono zapisane w narzędziu AXIS Body Worn Assistant. Aby zastąpić istniejące sparowanie w aplikacji AXIS Body Worn Assistant, zobacz Zastąpienie istniejącego sparowania.

Przywracanie systemu

W rzadkich przypadkach awarii kontrolera, na którym system został pierwotnie utworzony, możesz przywrócić system. Przywracanie systemu z wieloma kontrolerami przebiega inaczej niż przywracanie systemu z jednym kontrolerem:

Więcej niż jeden kontroler systemu –
Pozwala przywrócić system wraz z wszystkimi użytkownikami, profilami kamer, przypisaniem kamer i ustawieniami systemowymi. Gdy przywracasz system z kopii zapasowej zapisanej na kontrolerze rozszerzającym systemu, staje się on kontrolerem systemu, z którego uzyskujesz dostęp do AXIS Body Worn Manager. Przywracanie systemu trwa mniej więcej tyle samo czasu, co ponowne uruchomienie systemu. Zobacz Przywracanie systemu z wieloma kontrolerami, aby uzyskać więcej informacji na temat przywracania systemu.
Jeden kontroler systemu –
Pozwala wymienić kontroler systemu i przywrócić połączenie między systemem nasobnym a istniejącymi kamerami. Zobacz Przywracanie systemu z jednym kontrolerem, aby uzyskać więcej informacji na temat przywracania systemu. Aby przywrócić system, potrzebny jest najnowszy klucz przywracania systemu, patrz Pobierz klucz przywracania systemu.

Przywracanie systemu z wieloma kontrolerami

Przywrócenie systemu nasobnego wymaga Kopia zapasowa systemu.

Aby przywrócić system nasobny:

 1. Uzyskaj dostęp do kontrolera rozszerzającego system, na którym znajduje się kopia zapasowa systemu (wpisz adres IP kontrolera systemu w przeglądarce internetowej).

 2. Otwórz menu kontekstowe .

 3. Kliknij opcję Restore system (Przywróć system).

 4. Wprowadź hasło administratora.

 5. Kliknij opcję Restore (Przywróć).

 6. Przywróć połączenie między przywróconym systemem a istniejącymi kontrolerami rozszerzającymi systemu:

  1. Aby zresetować wszystkie kontrolery rozszerzające systemu, patrz Resetowanie kontrolera rozszerzającego systemu.

  2. Aby skonfigurować wszystkie kontrolery rozszerzające systemu, patrz Rozszerzanie systemu.

 7. Aby przywrócić połączenie między systemem nasobnym a istniejącymi kamerami, patrz Odblokowywanie kamer.

Ważne

Należy pamiętać, aby po przywróceniu systemu ponownie skonfigurować kopię zapasową. Poprzednia kopia zapasowa kontrolera systemu jest teraz miejscem dostępu do AXIS Body Worn Manager. Należy również wymienić wadliwie działający sterownik systemu na nowy.

Przywracanie systemu z jednym kontrolerem

 1. Zainstaluj nowy kontroler systemu.

 2. Aby uzyskać dostęp do nowego kontrolera systemu, patrz Uzyskiwanie dostępu do AXIS Body Worn Manager po raz pierwszy.

 3. Kliknij przycisk Create a new system (Utwórz nowy system).

 4. W kroku System restore key (Klucz przywracania systemu) konfiguracji systemu kliknij polecenie upload an existing System restore key (prześlij istniejący klucz przywracania systemu), aby przywrócić system.

 5. Wprowadź hasło administratora.

 6. Kliknij przycisk Select file (Wybierz plik) i wybierz klucz przywracania systemu.

 7. Kliknij przycisk Upload (Prześlij).

 8. Zakończ konfigurację systemu.

 9. Odblokowywanie kamer.

Ważne
 • Przywrócenie systemu z jednym kontrolerem wymaga przywrócenia połączenia pomiędzy systemem nasobnym a istniejącymi kamerami. Nie spowoduje to przywrócenia konfiguracji systemu, np. użytkowników, profili kamer, miejsca docelowego danych itp.
 • Do przywrócenia systemu konieczny jest klucz przywracania systemu. W przypadku awarii systemu pobranie klucza przywracania systemu może być niemożliwe. Zaleca się pobranie klucza przywracania systemu podczas wstępnej konfiguracji systemu i zapisanie go w bezpiecznym miejscu.

Pobierz klucz przywracania systemu

Dostępne są dwa sposoby pobierania klucza przywracania systemu:

 • Klucz przywracania systemu jest generowany i pobierany podczas konfiguracji systemu.

 • Klucz przywracania systemu można również pobrać w dowolnej chwili w AXIS Body Worn Manager

Aby pobrać klucz przywracania systemu w AXIS Body Worn Manager:

 1. Przejdź do menu Support (Pomoc techniczna) > System restore key (Klucz przywracania systemu).

 2. Kliknij polecenie Download System restore key (Pobierz klucz przywracania systemu).

 3. Wprowadź hasło administratora utworzone w konfiguracji systemu.

 4. Kliknij polecenie Download (Pobierz) i przywróć klucz przywracania systemu w bezpiecznej lokalizacji.

Ważne
 • Klucz przywracania systemu jest chroniony hasłem.
 • Klucze przywracania systemu i hasło administratora należy zawsze przechowywać w bezpieczny sposób.

Odblokowywanie kamer

Można odblokować kamerę, która ze względów bezpieczeństwa jest zablokowana i nie może zostać użyta w systemie. Aby odblokować kamery, należy wprowadzić hasło klucza administratora utworzone podczas konfiguracji systemu.

Aby odblokować kamerę:

 1. Przejdź do menu Dashboard (Pulpit nawigacyjny).

 2. Otwórz kamerę ze stanem Locked (Zablokowana).

 3. Wprowadź hasło administratora.

 4. Kliknij przycisk Unlock (Odblokuj).

Ustawianie daty i godziny

We wszystkich kamerach nasobnych będących częścią systemu nasobnego są stosowane te same ustawienia daty i godziny.

Ważne
 • Zalecamy korzystanie z ustawienia NTP server (DHCP) (Serwer NTP (DHCP)) lub NTP static and fallback server (Statyczny i rezerwowy serwer NTP) w przeciwieństwie do ustawienia Manual time (Czas manualny), ponieważ to pozwala to zapewnić dokładny czas systemu.
 • Godzina i strefa czasowa systemu nasobnego muszą zawsze odpowiadać godzinie i strefie czasowej miejsca docelowego danych.
 • Jeśli w systemie nasobnym ustawiona jest nieprawidłowa godzina, to różnica czasu może uniemożliwić dostarczenie danych GPS w nagraniu.
 • Prawidłowy czas systemu ma krytyczne znaczenie, gdy zapisy są używane jako materiał dowodowy.

Aby ustawić datę i godzinę:

 1. Otwórz AXIS Body Worn Manager

 2. Przejdź do menu Settings > Date and time (Ustawienia > Data i godzina).

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

System nasobny służący do wykrywania nowych wersji oprogramowania sprzętowego systemu po ich wprowadzeniu. Powiadomienie pojawia się w AXIS Body Worn Manager.

Uwaga

Automatyczne wykrywanie oprogramowania sprzętowego systemu wymaga dostępu do strony https://www.axis.com.

W celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego:

 1. Przejdź do menu Settings > Firmware (Ustawienia > Oprogramowanie sprzętowe).

 2. Kliknij łącze axis.com, które prowadzi do strony oprogramowania sprzętowego na stronie axis.com.

 3. Pobierz nowe oprogramowanie sprzętowe.

 4. W AXIS Body Worn Manager kliknij Choose file... (Wybierz plik…), aby wybrać nowy plik oprogramowania sprzętowego systemu.

 5. Kliknij przycisk Upload and install (Wczytaj i zainstaluj).

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego systemu jest aktywna od razu. Uaktualniane są wszystkie kontrolery w systemie. Po przeprowadzeniu aktualizacji nastąpi automatyczne ponowne uruchomienie systemu. Niezadokowane kamery są uaktualniane po zadokowaniu.

Zmiana na starszą wersję oprogramowania sprzętowego

Uwaga

Powrót do poprzedniej wersji oprogramowania sprzętowego wymaga zresetowania systemu nasobnego. Nigdy nie należy ładować starszej wersji oprogramowania sprzętowego bezpośrednio w narzędziu AXIS Body Worn Manager.

Aby zmienić oprogramowania sprzętowe na starszą wersję:

 1. Resetowanie systemu.

 2. Utwórz nowy system nasobny i prześlij starszą wersją oprogramowania sprzętowego w Kreatorze instalacji, patrz Uzyskiwanie dostępu do AXIS Body Worn Manager po raz pierwszy.

Kontroler systemu

Kontroler systemu to centralny punkt integracji i zarządzania rozwiązaniem nasobnym. Kontroluje i zabezpiecza przekazywanie dowodu z kamery noszonej na ciele do miejsca docelowego zawartości.

Uwaga

Kontroler systemu nie jest urządzeniem pamięci masowej. System noszony na ciele działa tylko wtedy, gdy jest podłączony do miejsca docelowego zawartości, gdzie przechowywane są zapisy.

Numer

Nazwa

Opis

1

Wskaźnik LED stanu

Zielony: kontroler systemu jest gotowy do użycia.

Bursztynowy: ostrzeżenie pamięci masowej. Zostało mnie niż 8% wolnego miejsca w pamięci masowej.

Czerwony: ostrzeżenie ogólne. Nie udało się nawiązać połączenia z miejscem docelowym danych lub wystąpił błąd pamięci masowej.

2

Przycisk zasilania

Patrz tabela poniżej.

3

Wskaźnik LED pamięci masowej

Zielony: stan gotowości

Miga na zielono: uzyskiwanie dostępu do pamięci masowej

Czerwony: błąd pamięci masowej

4

Złącze USB

Pożądany efekt

Wymagana akcja

Informacje

Włączenie kontrolera systemu

Naciśnij przycisk zasilania.

Wskaźnik LED stanu zmieni kolor na bursztynowy. Wskaźnik LED stanu zmienia kolor na zielony, kiedy kontroler systemu jest gotowy do użytku.

Wyłączenie kontrolera systemu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż wskaźnik LED stanu zmieni kolor na bursztynowy.

Wyłączenie zaczyna się, gdy wskaźnik LED stanu zmieni kolor na bursztynowy. Sterownik systemowy jest wyłączony, kiedy wskaźnik LED stanu przestanie świecić.

Instrukcja użytkownika kamery

Informacje ogólne o produkcie

 1. Przycisk zasilania
 2. Przedni wskaźnik rejestrowania
 3. Wyświetlacz
 4. Przycisk u góry
 5. Przycisk funkcyjny
 6. Obiektyw kamery
 7. Przycisk z przodu

Numer

Nazwa

Opis

1

Stan dokowania

Zielony: kamera jest gotowa do użytku (bateria jest naładowana, pliki przesłane, a oprogramowanie aktualne).

Pulsuje na bursztynowo: trwa ładowanie baterii, przesyłanie plików lub aktualizowanie oprogramowania.

2

Stan zapisu

Czerwony: rejestrowanie

3

Stan operacji

Zielony: stan gotowości, urządzenie gotowe do użycia

Miga na zielono: baterii (stan czerwony) lub pamięci (stan czerwony) pozostało na mniej niż 0,5 godziny

Bursztynowy: rejestrowanie jest niemożliwe (błąd pamięci masowej, błąd oprogramowania lub inny błąd operacyjny)

4

Stan baterii

Zielony: pozostało mniej niż 1 godzina

Bursztynowy: pozostało od 0,5 do 1 godziny

Czerwony: pozostało od 0 do 0,5 godziny

5

Status pamięci masowej

Zielony: pozostało mniej niż 1 godzina rejestrowania

Bursztynowy: pozostało od 0,5 do 1 godziny rejestrowania

Czerwony: pozostało od 0 do 0,5 godziny rejestrowania

6

Mikrofon

Dioda zapala się po wyłączeniu mikrofonu

7

Stan łączności bezprzewodowej

Świeci na zielono: sparowano

Pulsuje na bursztynowo: parowanie

Świeci na czerwono: parowanie nie powiodło się

8

Rozszerzenie kamery

Zielony: rozszerzenie kamery połączone

Pulsuje na bursztynowo: przełączanie pomiędzy źródłami kamer po podłączeniu rozszerzenia do kamery nasobnej. rejestrowanie jest wyłączone.

Czerwony: błąd rozszerzenia kamery

Dzienne wykorzystanie

Pożądany efekt

Wymagana akcja

Informacje

Włączenie kamery

Naciśnij przycisk zasilania.

W czasie przygotowania kamery do użycia dioda LED stanu miga w kolorze bursztynowym. Następnie dioda LED stanu zmienia kolor na zielony. Cała operacja zajmuje około 15 s.

Wyłączenie kamery

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 5 s.

Kamera zawibruje i wyemituje sygnał dźwiękowy.

Rozpoczynanie rejestrowania

Naciśnij przycisk z przodu jeden raz.

(1)

Po rozpoczęciu rejestrowania kamery zawibruje i wyemituje sygnał dźwiękowy, a z przodu włączy się wskaźnik rejestrowania.

(1)

Zatrzymywanie rejestrowania

Naciśnij przycisk z przodu i przytrzymaj przez co najmniej 4 s.

Po zatrzymaniu rejestrowania kamera zawibruje i wyemituje sygnał dźwiękowy.

Wyłączanie mikrofonu (dźwięk jest włączony domyślnie)

Naciśnij przycisk funkcyjny i przytrzymaj przez co najmniej 3 s.

Dioda LED mikrofonu włączona.

Włączanie mikrofonu

Naciśnij przycisk funkcyjny i przytrzymaj przez co najmniej 3 s.

Dioda LED mikrofonu wyłączona

Włączanie trybu cichego

Naciśnij przycisk u góry i przytrzymaj przez co najmniej 3 s.

Spowoduje to wyłączenie wyświetlacza, sygnału dźwiękowego, wibracji oraz wskaźnika rejestrowania z przodu urządzenia.

Wyłączanie trybu cichego

Naciśnij przycisk u góry i przytrzymaj przez co najmniej 3 s.

Spowoduje to włączenie wyświetlacza, sygnału dźwiękowego, wibracji oraz wskaźnika rejestrowania z przodu urządzenia.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Naciśnij przycisk u góry i sprawdź stan naładowania baterii na ekranie.

Zielony: pozostało mniej niż 1 godzina

Bursztynowy: pozostało od 0,5 do 1 godziny

Czerwony: pozostało od 0 do 0,5 godziny

Sprawdzanie dostępnego miejsca w pamięci

Naciśnij przycisk u góry i sprawdź stan pamięci na ekranie.

Zielony: pozostało mniej niż 1 godzina rejestrowania

Bursztynowy: pozostało od 0,5 do 1 godziny rejestrowania

Czerwony: pozostało od 0 do 0,5 godziny rejestrowania

 1. Tę opcję można skonfigurować w AXIS Body Worn Manager.

Pobierz i wydrukuj przewodnik AXIS W100 Daily Use Guide, aby pomóc użytkownikom kamery w jej codziennej obsłudze.

AXIS W100 Daily Use Guide

AXIS W100 Daily Use Guide

Rozpoczynanie zmiany

Zalecamy sprawdzenie kilku rzeczy przed rozpoczęciem zmiany:

 • Przed oddokowaniem kamery należy upewnić się, że dioda stanu dokowania ma kolor zielony, co oznacza, że bateria jest naładowana, nastąpiło przesłanie wszystkich plików, a oprogramowanie zostało zaktualizowane.

 • Jeżeli korzystasz z samodzielnego przypisywania kamery, naciśnij na czytniku RFID znacznik przypisania. Wszystkie diody LED na samodzielnie przypisywanej kamerze zaświecą się na zielono, co będzie oznaczało, że można ją oddokować. Kamerę należy oddokować w ciągu 15 sekund po naciśnięciu znacznika do samodzielnego przypisania. Tylko jeden użytkownik jednocześnie może samodzielnie przypisać sobie daną kamerę.

 • Po podłączeniu kamery do czujnika kabury należy w ciągu 10 minut po oddokowaniu kamery upewnić się, że znajduje się on w zasięgu kamery. W normalnych warunkach zakres sięga do 5–10 m.

 • Po oddokowaniu kamery nastąpi jej ponowne uruchomienie. Zajmie to około 20 sekund, po czym kamera będzie gotowa do użytku.

 • Wyczyść szybkę suchą szmatką niepozostawiającą zarysowań. Zobacz Czyszczenie, aby zapoznać się z dodatkowymi zaleceniami dotyczącymi czyszczenia.

 • Opcjonalnie możesz użyć podglądu na żywo w aplikacji AXIS Body Worn Assistant, aby sprawdzić obraz z kamery, upewniając się, że działa ona prawidłowo i że orientacja kamery jest prawidłowa.

Koniec zmiany

Ważne

Po zakończeniu zmiany należy zawsze zadokować kamerę nasobną. Zapewnia to:

 • naładowanie baterii w kamerze przed rozpoczęciem kolejnej zmiany
 • przesłanie wszystkich danych do kontrolera systemu
 • zaktualizowanie oprogramowania kamery
 • zsynchronizowanie ustawień kamery i użytkownika z systemem
 • Po zadokowaniu kamery nastąpi jej ponowne uruchomienie. Po około 10 sekundach dioda LED stanu zacznie pulsować na bursztynowo. Po upływie kolejnych 10 sekund kamera rozpocznie przesyłanie danych. Dioda LED stanu dokowania ma kolor bursztynowy.

 • Pełne naładowanie wyczerpanej baterii zajmuje 3–6,5 godziny.

 • Czas przesyłania zapisanego wideo może być różny. Na przykład przesłanie 12 godzin zapisanego obrazu wideo do kontrolera systemu może trwać około 30 minut, w zależności od przepływności bitowej w przypadku zapisów wideo.

Uwaga

Jeżeli kamera nie jest zadokowana przez osiem tygodni, zostanie zablokowana ze względów bezpieczeństwa, patrz Odblokowywanie kamer.

Kondycja baterii

Aby zapewnić optymalny poziom naładowania akumulatora w ciągu całego cyklu eksploatacji produktu, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi normalnego użytkowania.

POWIADOMIENIE
 • Zawsze używaj kamery w zakresie temperatury roboczej od -20°C (-4°F) do 55°C (131°F). Używanie kamery poza określonym zakresem temperatur powoduje uszkodzenia baterii.
 • Zawsze ładuj kamerę w zakresie temperatur od 0°C (32°F) do 40°C (104°F). Ładowanie kamery poza określonym zakresem temperatur powoduje uszkodzenia baterii.
 • Nie pozostawiaj kamery w samochodzie. Temperatury w zaparkowanych samochodach mogą przekraczać określony zakres temperatur.
 • Zawsze jak najszybciej ładuj wyłączoną kamerę z baterią bliską wyczerpania. Z czasem akumulator rozładowuje się, co powoduje skracanie okresu jego eksploatacji.
 • Nie pozostawiaj przez dłuższy czas w pełni naładowanej kamery na stacji dokującej lub podłączonej do portu USB. Może to skrócić przewidywaną żywotność akumulatora.

Aby zapewnić optymalny poziom naładowania akumulatora w ciągu całego cyklu eksploatacji produktu, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi przechowywania.

POWIADOMIENIE
 • Przed przechowywaniem kamery należy ją zawsze usunąć z systemu za pomocą narzędzia AXIS Body Worn Manager. Po usunięciu z systemu kamera przechodzi w tryb wysyłki, co zapewnia optymalną konserwację baterii.
 • Zawsze przechowuj kamerę w zalecanej temperaturze. W przypadku przechowywania kamery przez okres krótszy niż 3 miesiące, zalecany zakres temperatur wynosi od -20°C (-4°F) do 45°C (113°F). W przypadku przechowywania kamery przez okres dłuższy niż 3 miesiące, zalecana temperatura wynosi 25°C (77°F). Przechowywanie kamery poza określonym zakresem temperatur powoduje uszkodzenia baterii.
 • Nie przechowuj kamery z całkowicie naładowaną baterią. Powoduje to skrócenie okresu eksploatacji baterii.
 • Nie przechowuj kamery z całkowicie wyczerpaną baterią. Powoduje to skrócenie okresu eksploatacji baterii.
 • Jeżeli przechowujesz kamerę przez ponad 3 miesiące, ładuj ją co 3 miesiące.
 • Nie przechowuj kamery w wilgotnym miejscu. Może to przyspieszyć rozładowywanie akumulatora.
 • Użyj kamery co najmniej raz w roku, aby rozładować i ponownie naładować akumulator. Pomaga to aktywować akumulator i przywrócić mu zasilanie.

Czyszczenie

Aby wyczyścić kamerę nasobną:

 • Używaj neutralnego, nieabrazyjnego, mydła niezawierającego rozpuszczalników mydła lub detergentu z wodą.

 • Używaj miękkiej ściereczki z mikrofibry lub wilgotnej nieabrazyjnej gąbki.

 • Osusz miękką ściereczką, aby nie dopuścić do powstania śladów po kroplach wody.

POWIADOMIENIE
 • Nigdy nie używaj silnych detergentów, takich jak benzyna, benzen lub aceton, aby nie dopuścić do zniszczenia materiału.
 • Nigdy nie używaj do czyszczenia kamery materiałów abrazyjnych.

Aby zdezynfekować kamerę:

 • Na zewnętrznych powierzchniach kamery używaj środków dezynfekujących zawierających nie więcej niż 50% alkoholu izopropylowego.

 • Używaj miękkiej ściereczki z mikrofibry lub nieabrazyjnej gąbki.

Ładowanie kamery

Aby naładować kamerę nasobną, zawsze używaj jednej z następujących opcji:

 • AXIS W700 Docking Station 1-bay

 • AXIS W701 Docking Station 8-bay

 • Ładowarka telefoniczna o mocy wyjściowej 5 V DC lub powerbank ze złączem USB.

Czas pracy

Czas pracy różni się w zależności od tego, jak kamera nasobna jest używana. Na ograniczenie czasu pracy wpływają pojemność baterii oraz zasoby pamięci masowej. Wpływają na nie odpowiednio pobór energii i przepływność bitowa zapisu.

Czynniki zwiększające pobór mocy to:

Użytkowanie na zewnątrz –
Podczas korzystania z kamery na zewnątrz wyświetlacz LED świeci z większą intensywnością, pobierając więcej mocy.
Dane lokalizacji –
Kiedy system pozycjonowania kamery jest włączony.
Temperatura –
+25°C (77°F) to optymalna temperatura robocza. Kamera pracująca w temperaturach powyżej lub poniżej tego optimum pobiera więcej mocy.
Ruch –
Intensywny ruch w scenie lub ruch kamery. Procesor kamery pobiera energię odpowiednio do natężenia ruchu w scenie.

Czynniki zwiększające przepływność bitową zapisu:

Ruch –
Intensywny ruch w scenie lub ruch kamery.
Rozdzielczość obrazu –
Wysoka rozdzielczość zapisu.
Oświetlenie –
Słabe oświetlenie zwiększa szum na obrazie.
Złożoność sceny –
Scena zawierająca niewiele obiektów i kolorów, na przykład typowe biuro, nie wymaga niższej przepływności bitowej niż scena bardziej złożona.
Uwaga

W pamięci masowej jest zarezerwowane miejsce na bufor przed zdarzeniem. W przypadku rejestrowania w maksymalnej rozdzielczości 1080p bardzo złożonych scen z dużą ilością ruchu lub przy słabym oświetleniu pamięć bufora przed zdarzeniem może się zapełnić, powodując skrócenie czasu buforowania względem ustawień skonfigurowanych w AXIS Body Worn Manager.

Informacje o błędach kamery nasobnej

Informacje zwrotne z kamery nasobnej umożliwiają identyfikowanie różnych błędów. W tabeli poniżej pokazano różne zachowania kamery wraz z ich znaczeniem oraz rozwiązaniami problemów.

ZachowanieCo oznaczaCo zrobić
Gdy kamera jest zadokowana, wszystkie diody LED są wyłączoneŻaden użytkownik nie został przypisany do kamery.
 • Jeżeli korzystasz ze stałego przypisania kamery, przypisz użytkownika do kamery, patrz Przypisywanie kamery do użytkownika.

 • W przypadku stosowania samo-przypisania kamery oznacza to, że kamera jest gotowa do automatycznego przypisania.

 • Brak informacji zwrotnych

 • Kamera nie uruchamia się

Kamera jest w trybie wysyłkowym(1)Aby dodać kamerę do systemu nasobnego, patrz Dodawanie kamer.
Kamera ma rozładowaną baterię.Naładuj kamerę.

 • LED: stan działania świeci na bursztynowo

 • Sygnał dźwiękowy: 2 krótkie, 1 długi

 • Brzęczyk: 2 krótkie, 1 długi

rejestrowanie niemożliwe, błąd oprogramowania lub inny błąd operacyjny.Wypróbuj Zalecenia ogólne dotyczące rozwiązywania problemów. Jeżeli problem nie ustąpi, wypróbuj rozwiązania na stronie axis.com/support.

 • LED: rozszerzenie kamery świeci na czerwono, stan działania świeci na zielono

 • Sygnał dźwiękowy: 1 krótki

 • Brzęczyk: 1 krótki

Wadliwy przetwornik kamery lub uszkodzona kamera nasobna.Odłącz przetwornik kamery, aby wyeliminować błąd kamery nasobnej. Naciśnij przycisk u góry. Jeżeli dioda LED rozszerzenia kamery nadal świeci na czerwono, to znaczy, że z kamerą nasobną coś jest nie tak. Jeżeli dioda LED rozszerzenia kamery jest wyłączona, to znaczy, że coś jest nie tak z przetwornikiem kamery. Spróbuj wymienić przetwornik kamery.

LED: wszystkie świecą na bursztynowo
Kamera nie została dodana do systemu urządzeń nasobnych.Aby dodać kamerę do systemu nasobnego, patrz Dodawanie kamer.

 • LED: wszystkie świecą na czerwono

 • Sygnał dźwiękowy: przerywany

 • Brzęczyk: przerywany

Użytkownik nie został przypisany do kamery.Aby zadokować kamerę i przypisać do niej użytkownika, patrz Przypisywanie kamery do użytkownika.

LED: dioda stanu dokowania miga na bursztynowo
Błąd ogólnyWypróbuj Zalecenia ogólne dotyczące rozwiązywania problemów. Jeżeli problem nie ustąpi, wypróbuj rozwiązania na stronie axis.com/support.

LED: stan dokowania miga na bursztynowo, stan pamięci masowej świeci na czerwono
Błąd podczas przekazywania danych do kontrolera systemuSprawdź połączenie między kamerą nasobną i stacją dokującą. Sprawdź połączenie między stacją dokującą i kontrolerem systemu. Aby upewnić się, że wszystko jest w porządku z kontrolerem systemu, patrz Pulpit nawigacyjny.

LED: stan dokowania miga na bursztynowo, stan baterii świeci na czerwono
Bateria nie ładuje sięWypróbuj Zalecenia ogólne dotyczące rozwiązywania problemów. Jeżeli problem nie ustąpi, wypróbuj rozwiązania na stronie axis.com/support.
 1. Kamera nasobna pozostaje w trybie wysyłkowym do czasu zadokowania i dodania do systemu urządzeń nasobnych. Tryb wysyłkowy jest trybem oszczędzania energii ustawianym na potrzeby transportu i magazynowania sprzętu.

AXIS TW1201 Mini Cube Sensor

Czujnik AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor łączy się z kamerą nasobną AXIS W100 Body Worn Camera za pomocą kabla USB. Zapewnia to większą elastyczność noszenia głównej kamery nasobnej.

Numer

Nazwa

Opis

1

Przycisk zapisu

Użyj przycisku zapisu, aby rozpocząć lub zatrzymać zapis.

(1)

2

Przedni wskaźnik rejestrowania

Podczas nagrywania świeci się na czerwono

3

Złącze USB

Umożliwia połączenie z główną kamerą nasobną
 1. Można wyłączyć przycisk przedni (służący do rozpoczynania i zatrzymywania zapisu) w głównej kamerze nasobnej i używać tylko przycisku zapisu na AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor. W tym celu przejdź do profilu kamery w AXIS Body Worn Manager.
Uwaga

Czujnik nasobny AXIS TW1201 Mini Cube Sensor nie ma wbudowanego mikrofonu. Jeśli zapis dźwięku jest konieczny, upewnij się, że mikrofon w głównej kamerze nasobnej nie jest zasłonięty.

AXIS Body Worn Assistant

AXIS Body Worn Assistant to aplikacja, która umożliwia:

 • oglądanie zarejestrowanych filmów wideo

 • oglądanie wideo na żywo

 • wyświetlanie danych dotyczących lokalizacji zapisu

 • kategoryzację i dodawanie opisów zapisanego materiału wizyjnego, jeśli jest on obsługiwany przez miejsce docelowe danych

 • uzyskiwanie pomocy przez użytkownika, w tym przewodnika Daily Use Guide

Można pobrać aplikację AXIS Body Worn Assistant na urządzenia z systemami Android i iOS w Google Play i App Store.

Uwaga
 • Zarejestrowanego wideo nie można zapisać na urządzeniu przenośnym.
 • Znak wodny na obrazie jest widoczny tylko podczas oglądania obrazu wideo w aplikacji AXIS Body Worn Assistant. Ten znak wodny ma zapobiegać udostępnianiu filmu wideo bez możliwości śledzenia jego pochodzenia.
 • Można przeglądać nagrania w aplikacji AXIS Body Worn Assistant, aż do momentu zadokowania kamery. Po zadokowaniu kontroler systemu przesyła nagrania do miejsca docelowego danych i zwalnia pamięć kamery.

Łączenie aplikacji AXIS Body Worn Assistant z kamerą nasobną

Uwaga

Przed pierwszym połączeniem aplikacji AXIS Body Worn Assistant z kamerą nasobną administrator systemu nasobnego będzie musiał sparować użytkownika kamery nasobnej z aplikacją AXIS Body Worn Assistant na urządzeniu mobilnym.

 1. Otwórz aplikację AXIS Body Worn Assistant na urządzeniu mobilnym.

 2. Wybierz Connect (Połącz).

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w aplikacji AXIS Body Worn Assistant.

Parowanie użytkownika kamery nasobnej z aplikacją AXIS Body Worn Assistant

Uzyskanie połączenia pomiędzy aplikacją AXIS Body Worn Assistant i kamerą nasobną wymaga sparowania użytkownika kamery nasobnej z aplikacją AXIS Body Worn Assistant. Parowanie obejmuje aplikacje AXIS Body Worn Assistant, AXIS Body Worn Manager oraz kamerę nasobną. Kody QR® i PIN generowane przez aplikację AXIS Body Worn Manager są skanowane i wprowadzane do aplikacji AXIS Body Worn Assistant, dzięki czemu można przeprowadzić bezpieczne parowanie.

Parowanie aplikacji AXIS Body Worn Assistant i łączenie z nią

Aplikacja AXIS Body Worn Manager oferuje dwie możliwości sparowania z urządzeniem przenośnym.

Parowanie lokalne –
Masz dostęp kamery nasobnej i urządzenia przenośnego.
Parowanie zdalne –
Nie masz dostępu do kamery nasobnej i urządzenia przenośnego. Użytkownik kamery nasobnej otrzymuje prośbę o sparowanie za pośrednictwem poczty e-mail.
Uwaga

Aby zakończyć parowanie, kamera nasobna, która ma być sparowana, musi być przypisana użytkownika.

 1. Przejdź do menu Users (Użytkownicy).

 2. Kliknij użytkownika, którego chcesz sparować z urządzeniem przenośnym.

 3. Kliknij , aby rozpocząć parowanie.

 4. W opcji AXIS Body Worn Assistant kliknij Sparuj.

 5. Wybierz opcję Local pairing (Parowanie lokalne) lub Remote pairing (Parowanie zdalne), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w aplikacjach AXIS Body Worn Manager oraz AXIS Body Worn Assistant.

Uwaga
 • Kody QR® i PIN są ważne przez 24 godziny.
 • Kod PIN w aplikacji AXIS Body Worn Assistant trzeba wprowadzić w ciągu 5 minut po oddokowaniu kamery nasobnej.
 • Urządzenie przenośne można sparować tylko z jednym użytkownikiem kamery nasobnej.
 • Aplikacja AXIS Body Worn Assistant jest sparowana z użytkownikiem kamery nasobnej. Oznacza to, że po przypisaniu kamery do sparowanego użytkownika, z aplikacją AXIS Body Worn Assistant można połączyć dowolną kamerę.

Zastąpienie istniejącego sparowania

 1. Usuwanie istniejącego sparowanie, patrz Usuwanie sparowanego sprzętu.

 2. Dotknij nowej ikony parowania w aplikacji AXIS Body Worn Assistant.

 3. Potwierdź, że chcesz usunąć istniejące sparowanie w aplikacji AXIS Body Worn Assistant.

 4. Rozpocznij nowe parowanie, patrz Parowanie użytkownika kamery nasobnej z aplikacją AXIS Body Worn Assistant.

Instrukcja użytkownika aplikacji AXIS Body Worn Assistant

Pożądany efekt

Wymagana akcja

Przechodzenie o jedną sekundę w przód lub w tył

Dotknij dwukrotnie po prawej stronie obrazu, aby przejść o jedną sekundę w przód. Dotknij dwukrotnie po lewej stronie obrazu, aby przejść o jedną sekundę w tył.

Obejrzyj nagrane wideo w zwolnionym tempie

Naciśnij i przytrzymaj w dowolnym miejscu na obrazie wideo.

Oglądanie nagranego obrazu wideo

Otwórz opcję Recordings (Zapisy). Aby wyświetlić nowe zapisy, można przeciągnąć w dół w celu odświeżenia widoku.

Oglądanie wideo na żywo z kamery

Otwórz Live view (Podgląd na żywo).

Dodawanie kategorii do nagranego wideo

Otwórz plik wideo, który chcesz sklasyfikować. Przesuń palcem, aby otworzyć opcję Information (Informacje) u dołu ekranu. Wybierz jedną ze wstępnie zdefiniowanych kategorii. Więcej informacji: Kategoria i uwagi.

Dodawanie notatek do zapisanego wideo

Otwórz wideo, do którego chcesz dodać notatki. Przesuń palcem, aby otworzyć opcję Information (Informacje) u dołu ekranu. Dodaj notatki. Notatki zostaną zapisane po opuszczeniu widoku Information (Informacje). Więcej informacji: Kategoria i uwagi.

Kategoria i uwagi

Kategorie i uwagi zawierają dodatkowe informacje o zapisie. Informacje te mogą następnie stanowić pomoc podczas dochodzeń, gromadzenia materiału dowodowego w ramach przygotowań do sprawy sądowej lub ułatwiać zarządzanie plikami. Kategorie i notatki można dodawać do nagrań w narzędziu AXIS Body Worn Assistant, gdy zapis znajduje się w pamięci kamery.

Uwaga

Te funkcje są dostępne, jeśli są obsługiwane przez miejsce docelowe danych.

Uprawnienia aplikacji

System operacyjnyFunkcjaWymagania
Android wersja 10 i wcześniejszeKameraUprawnienia-
LokalizacjaUprawnienia-
LokalizacjaAktywacjaprzez użytkownika
Komunikacja bezprzewodowaAktywacjaprzez aplikację
Android wersja 10 i późniejszeKameraUprawnienia-
LokalizacjaUprawnienia-
Komunikacja bezprzewodowaAktywacjaprzez użytkownika
Z systemem iOS wersja 11 i wcześniejszeKameraUprawnienia-
iOS wersja 11 i późniejszeKameraUprawnienia-
Sieć lokalnaUprawnienia-

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie podstawowych problemów

ProblemPrzyczynaRozwiązanie
Kamera nasobnaKamera nie włącza się.Kamera działa w trybie wysyłkowym.Aby dodać kamerę do systemu nasobnego, patrz Dodawanie kamer
Bateria w kamerze jest rozładowana.Naładuj kamerę; patrz Ładowanie kamery
Kamera nie rejestruje.Pamięć masowa kamery jest pełna (wskaźnik świeci się na czerwono).Zadokuj kamerę.
Wideo z bufora przed zdarzeniem jest niepełne. Czas bufora przed zdarzeniem jest krótszy, niż skonfigurowano w AXIS Body Worn Manager.Rejestrowanie rozpoczęło się bezpośrednio po włączeniu kamery lub bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego zapisu.-
Rejestrowanie rozpoczęło się bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego zapisu.-
W przypadku rejestrowania w maksymalnej rozdzielczości 1080p bardzo złożonych scen z dużą ilością ruchu lub w słabym oświetleniu pamięć bufora przed zdarzeniem może się zapełnić.-
Obraz wydaje się zamglony.Obiektyw jest brudny.Wyczyść obiektyw; patrz Czyszczenie
Wyświetlacz LED nie działa.Kamera działa w trybie cichym, w którym wyświetlacz jest wyłączony.Naciśnij przycisk u góry i przytrzymaj go przez 2 sekundy; patrz Dzienne wykorzystanie
Brak dźwięku w nagraniach.Dźwięk jest wyłączony w profilu kamery.Upewnij się, że dźwięk jest włączony w profilu kamery w AXIS Body Worn Manager​.
Wyładowywanie nagrań przebiega wolno​.Liczne równoczesne procesy wyładowywania nagrań ograniczają szybkość transmisji.Sprawdź stan kamery w AXIS Body Worn Manager. Poczekaj na ukończenie transferu nagrań.
Kamera nie jest wykrywana przez system i nie pojawia się w AXIS Body Worn ManagerStacja dokująca jest podłączona do kontrolera systemu za pośrednictwem routera.Włącz protokół IPv6 w sieci.
Naciśnięcie znacznika RFID na czytniku (przy użyciu funkcji samodzielnego przypisania) nie powoduje przypisania żadnej kamery do użytkownika.Żadna z kamer nie jest obecnie gotowa do użycia. Kamera jest gotowa do użycia, gdy ma wystarczającą ilość miejsca w pamięci masowej, odpowiedni poziom naładowania akumulatora oraz tę samą wersję oprogramowania sprzętowego co pozostałe elementy systemu.Zaczekaj, aż kamera będzie gotowa do użycia.
Dane lokalizacji nie są rejestrowane.Czas potrzebny do odebrania pierwszej pozycji GPS po uruchomieniu kamery zależy od otoczenia na zewnątrz. Na przykład, wysokie budynki i wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas potrzebny do określenia pierwszej pozycji GPS.-
Dane lokalizacji są wyłączone w profilu kamery.Przejdź do profilu kamery i włącz dane lokalizacji.
Godzina systemu nasobnego jest nieprawidłowa.Ustaw prawidłową godzinę systemu. Zalecamy korzystanie z ustawienia NTP server (DHCP) (Serwer NTP (DHCP)) lub NTP static and fallback server (Statyczny i rezerwowy serwer NTP) w przeciwieństwie do ustawienia Manual time (Czas manualny), ponieważ to pozwala to zapewnić dokładny czas systemu.
Nie można usunąć kamery.Kontroler rozszerzający systemu został fizycznie odłączony od systemu przed jego usunięciem z AXIS Body Worn Manager. Uniemożliwia to sprawdzenie przez system stanu transferu.Aby upewnić się, że cała zawartość zostanie przeniesiona do miejsca docelowego danych, najpierw należy usunąć kontroler rozszerzający systemu z AXIS Body Worn Manager przed jego fizycznym usunięciem z systemu. Następnie można usunąć kamerę.
Stacja dokującaWskaźnik LED stacji dokującej nie włącza się.Brak zasilania w stacji dokującej.Podłącz stację dokującą do zasilacza. Stacje dokujące nie mogą być zasilanie w trybie PoE.​
Kontroler systemuNie można znaleźć kontrolera systemu w AXIS IP Utility​.Używasz starej wersji AXIS IP Utility.Uaktualnij AXIS IP Utility do wersji 4.14 lub nowszej.
Kontroler systemu jest wyłączony.Podłącz kontroler systemu do zasilacza.
Kontroler systemu nie jest prawidłowo podłączony do sieci.Podłącz kontroler systemu do sieci.
Miejsce docelowe danychZapis nie pojawia się w miejscu docelowym danych.Miejsce docelowe danych jest niedostępne.Sprawdź stan miejsca docelowego danych na stronie stanu systemu Pulpit nawigacyjnyw AXIS Body Worn Manager.
Liczne równoczesne procesy wyładowywania nagrań ograniczają szybkość transmisji.Otwórz urządzenie w obszarze AXIS Body Worn Manager, aby sprawdzić status transferu. Poczekaj na ukończenie transferu nagrań. Historia stanu transferu jest wyświetlana przez trzy dni po jego zakończeniu.
Kamera została oddokowana przed zakończeniem transferu zapisu.Otwórz urządzenie w obszarze AXIS Body Worn Manager, aby sprawdzić status transferu. Zadokuj kamerę i zaczekaj, aż cały zapis zostanie przesłany. Historia stanu transferu jest wyświetlana przez trzy dni po jego zakończeniu.
Godzina w systemie nasobnym jest niezgodna z godziną miejsca docelowego danych.Upewnij się, że godzina w systemie nasobnym i miejscu docelowym danych jest taka sama.
Brak licencji.Sprawdź licencje i w razie potrzeby kup dodatkowe.
Nagrania mają nieprawidłową rozdzielczość.Ustawienie rozdzielczości obrazu w AXIS Body Worn Manager jest nieprawidłowe.Przejdź do profilu kamery w AXIS Body Worn Manager i ustaw prawidłową rozdzielczość obrazu.
Nagranie jest usunięte.Czas przechowywania w miejscu docelowym danych jest krótki. Na przykład: jeśli czas przechowywania w miejscu docelowym danych wynosi 7 dni, a w chwili dokowania kamery zapisane nagranie ma 8 dni, wówczas po dotarciu do miejsca docelowego danych zapis zostanie usunięty.Ustaw dłuższy czas przechowywania w miejscu docelowym danych.
Nagranie jest przesyłane z kamery do kontrolera systemu, ale stamtąd nie jest przesyłane do miejsca docelowego danych.Kamera została usunięta z miejsca docelowego danych.Zmień nazwę użytkownika, do którego przypisana jest dana kamera, i uruchom ponownie kontroler systemu.
AXIS Body Worn AssistantNie można ukończyć parowaniaZasięg sieci bezprzewodowego urządzenia przenośnego i kamery nasobnej jest ograniczony.Umieść urządzenie przenośne i kamerę nasobną bliżej siebie.
Nie można nawiązać połączenia z kamerą nasobną
Nie można skorzystać z Live view (Podglądu na żywo)
W znaku wodnym nie można zobaczyć pełnej nazwy użytkownika.W znaku wodnym wyświetla się tylko 12 pierwszych znaków nazwy użytkownika.Jeżeli długość identyfikatora użytkownika przekracza 12 znaków, zalecamy dołączenie najpierw jego najbardziej unikatowej części.
Nie można nawiązać połączenia z kamerą nasobną.Parowanie jest usuwane z systemu nasobnego.Skontaktuj się z administratorem systemu i poproś o nowe sparowanie. Po otrzymaniu potrzebnej informacji otwórz aplikację i naciśnij ikonę nowego parowania .
Czytnik RFIDPo podłączeniu czytnika do kontrolera systemu dioda LED nie zmienia koloru na zielony.Używany czytnik RFID nie jest obsługiwany przez system nasobny.Użyj External RFID Card Reader 125kHz + 13.56MHz with NFC (USB)
WideoBrak lokalizacji danych w nakładce tekstowej.Dane lokalizacji są wyłączoneWłącz dane lokalizacji w profilu kamery.
Brak sygnału GPS na początku zapisu.-
Brak identyfikatora użytkownika w nakładce tekstowejUżytkownik urządzenia nasobnego nie ma identyfikatora.Dodaj do użytkownika urządzenia nasobnego identyfikator użytkownika
Czujnik kaburyZapis nie rozpoczyna się po wyjęciu z kaburyCzujnik kabury nie jest podłączony do kameryPo podłączeniu kamery do czujnika kabury należy w ciągu 10 minut po oddokowaniu kamery upewnić się, że znajduje się on w zasięgu kamery. W normalnych warunkach zakres sięga do 5–10 m.
Brak kalibracji czujnika kaburyKalibrowanie czujnika kabury. Zobacz Dokumentacja produktów Yardarm, aby uzyskać więcej informacji.
Czujnik kabury nie jest sparowany ani połączony z kamerąAplikacja mobilna Holster Aware Setup jest połączona z czujnikiem kaburyZamknij aplikację mobilną Holster Aware Setup i rozpocznij proces parowania

Pulpit nawigacyjny

Dashboard (Pulpit nawigacyjny) zapewnia przegląd urządzeń i stanu systemu. Pokazuje również wszelkie problemy wymagające uwagi. W razie jakichkolwiek problemów, na tej stronie możesz łatwo uzyskać odpowiednią pomoc.

Szczegółowe informacje na temat jakichkolwiek problem są wyświetlane po najechaniu kursorem na odpowiednie urządzenie na liście.

Zalecenia ogólne dotyczące rozwiązywania problemów

Jeżeli nie masz pewności, co jest przyczyną problemów z systemem nasobnym, może pomóc wykonanie jednego z poniższych działań:

Kamera

 1. Uruchom ponownie kamerę nasobną.

  • Jeżeli kamera jest zadokowana, oddokuj ją i zadokuj ponownie.

  • Jeżeli kamera jest oddokowana, naciśnij przycisk zasilania, aby ją wyłączyć, a następnie ponownie ją włącz.

 2. Zainstaluj najnowsze oprogramowanie sprzętowe w kamerze; patrz Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

 3. Zadokuj kamerę i usuń ją z systemu za pomocą AXIS Body Worn Manager. Spowoduje to przywrócenie ustawień fabrycznych kamery. Ponownie dodaj kamerę do systemu. Patrz Resetowanie kamery.

Kontroler systemu

 1. Uruchom ponownie kontroler systemu, patrz Kontroler systemu. Ponowne uruchomienie kontrolera nie ma wpływu na dzienniki ani nagrania zapisane w jego pamięci masowej.

 2. Uaktualnij kontroler systemu za pomocą najnowszego oprogramowania sprzętowego, patrz Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

 3. Przywróć ustawienia fabryczne kontrolera rozszerzającego systemu (nie dotyczy kontrolera systemu, w którym pierwotnie utworzono system nasobny) przy użyciu jednej z następujących metod:

  • Zalecamy zresetowanie kontrolera rozszerzającego systemu z AXIS Body Worn Manager; patrz Resetowanie kontrolera rozszerzającego systemu.

  • Jeśli zastosowanie powyższej metody nie jest możliwe, uzyskaj dostęp do kontrolera rozszerzającego systemu, a następnie kliknij przycisk Reset system controller (Resetuj kontroler systemu).

 4. Zresetuj system nasobny do ustawień fabrycznych; patrz Resetowanie systemu.

Dowiedz się więcej

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Potrzebujesz więcej pomocy?

Kontakt z pomocą techniczną

Kontakt z pomocą techniczną: axis.com/support.

Przekazywanie danych Axis

Gromadzimy anonimowe dane dotyczące tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych produktów i jak one działają. Dzięki temu możemy ulepszyć nasze produkty i wygodę użytkowników. Nie gromadzimy żadnych danych osobowych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z naszymi Zasadami ochrony danych osobowych. AXIS Body Worn Manager korzysta z Google Analytics. Patrz Google Privacy & Terms, aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób firma Google wykorzystuje informacje z witryn lub aplikacji korzystających z jej usług.

Aby zmienić ustawienia prywatności, przejdź do Settings (Ustawienia) > Privacy (Prywatność).