My Systems (Moje systemy) - Podręcznik użytkownika

O programie

Panel My Systems (Moje systemy) to miejsce, w którym można uzyskać dostęp do usług chmurowych i rozszerzonych funkcji z naszej oferty. To tutaj nadzorujesz swoje urządzenia i aplikacje, zarządzasz nimi oraz je na bieżąco aktualizujesz. Zależnie od subskrypcji można zarządzać zarówno małymi firmami, jak i wieloma obiektami rozsianymi po całym świecie. Aby zapewnić maksymalną efektywność i bezpieczeństwo tego procesu, używamy koncepcji organizacji jako mechanizmu zgromadzenia wszystkich informacji i narzędzi potrzebnych przedsiębiorstwu do zarządzania infrastrukturą bezpieczeństwa w jednym miejscu.

Struktura panelu My Systems (Moje systemy) pozwala również na zarządzanie wieloma organizacjami. Dzięki temu integratorzy lub duże korporacje mogą oddzielać klientów i filie działające niezależnie, ale nadal zachować zbiorczą kontrolę nad posiadanym licencjonowanym oprogramowaniem i urządzeniami.

Rozpoczynanie pracy

Rejestrowanie konta My Axis

Zarejestruj konto My Axis na stronie axis.com/my-axis/login.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo swojego konta My Axis, można aktywować uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA). MFA to system zabezpieczeń, który dodaje kolejną warstwę weryfikacji w celu zapewnienia ochrony tożsamości użytkownika.

 1. Aby włączyć uwierzytelnianie MFA:
 2. Przejdź do strony axis.com/my-axis/login.

 3. Zaloguj się, używając poświadczeń konta My Axis.

 4. Przejdź do strony i kliknij opcję Account settings (Ustawienia konta).

 5. Kliknij opcję Security settings (Ustawienia zabezpieczeń)

 6. Kliknij opcję Handle your 2-factor authentication (Obsługuj uwierzytelnianie dwuskładnikowe).

 7. Wprowadź poświadczenia dostępu do konta w serwisie My Axis.

 8. Wybierz metodę uwierzytelniania Authenticator App (TOTP) (Aplikacja uwierzytelniająca (TOTP)) lub Email (E-mail) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zarządzanie użytkownikami

Dodawanie użytkowników do organizacji

 1. Wybierz organizację, w której chcesz skonfigurować ustawienia użytkownika.

 2. Przejdź do panelu My Systems (Moje systemy).

 3. Wybierz kolejno opcje Organization > Users (Organizacja > Użytkownicy).

 4. Kliknij przycisk Invite users (Zaproś użytkowników).

 5. Wpisz adres e-mail użytkownika, którego chcesz zaprosić do swojej organizacji.

 6. Kliknij opcję Send invite (Wyślij zaproszenie).

Uwaga

Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z zaproszeniem, którą może wykorzystać do zalogowania się w oknie My Systems (Moje systemy). Aby użytkownik miał dostęp do organizacji, administrator systemu musi mu przypisać rolę użytkownika. Jeśli użytkownik nie ma konta My Axis, musi użyć tej wiadomości e-mail do zarejestrowania się w celu uzyskania dostępu do organizacji. Zaproszenia można cofnąć podczas oczekiwania na ich przyjęcie.

Informacje o rolach użytkowników

Role użytkowników określają stopień dostępu użytkownika do systemów w organizacji. Dostępne funkcje różnią się w zależności od roli użytkownika.

Admin (Administrator)

Administratorzy mają kontrolę nad systemami. Obejmuje to zarządzanie użytkownikami, urządzeniami, licencjami, plikami wideo i inną zawartością.

Mogą również dołączać urządzenia za pomocą aplikacji AXIS Camera Station Pro i AXIS Installer. Administratorzy mogą zarządzać monitorowaniem AXIS Camera Station Pro Server w oknie Moje systemy.

Operator

Operatorzy mogą monitorować obraz wideo na żywo, sterować urządzeniami i uzyskiwać dostęp do nagrań w celu odtwarzania. Uzyskują przegląd użytkowników w organizacji i ich ról. Operatorzy mogą również zarządzać monitorowaniem AXIS Camera Station Pro Server w oknie Moje systemy.

Viewer (Dozorca)

Dozorcy mogą monitorować transmisję wideo na żywo, ale nie mogą kontrolować urządzeń ani uzyskiwać dostępu do nagrań. Uzyskują przegląd użytkowników w organizacji i ich ról. Dozorcy mogą też uzyskać dostęp do funkcji AXIS Camera Station Pro Server Monitoring w oknie Moje systemy.

Podnoszenie roli użytkownika

 1. Wybierz organizację, w której chcesz skonfigurować ustawienia użytkownika.

 2. Przejdź do menu Users (Użytkownicy).

 3. Przejdź do pozycji Role (Rola) powiązanej z użytkownikiem, którego rolę chcesz podnieść.

 4. Kliknij rozwijalne menu i wybierz nową rolę.

Uwaga

Rola zostanie zmieniona bezpośrednio po jej wybraniu. Ze względów bezpieczeństwa zaproszenia są ograniczone do roli dozorcy.

Usuwanie użytkowników

 1. Wybierz organizację, w której chcesz skonfigurować ustawienia użytkownika.

 2. Przejdź do menu Users (Użytkownicy).

 3. Po najechaniu kursorem myszy na użytkownika, którego chcesz usunąć, zostanie wyświetlone nowe menu opcji: ...

 4. Kliknij pozycję ... i wybierz opcję Remove user (Usuń użytkownika) z rozwijalnego menu.

Zarządzaj urządzeniami

Zarządzanie systemem operacyjnym AXIS OS

Aplikacja AXIS Device Manager dostępna w panelu My Systems (Moje systemy) umożliwia zarządzanie systemami operacyjnymi wielu urządzeń w każdej organizacji.

Lista aktualizacji systemu operacyjnego AXIS OS dostępnych dla każdego urządzenia w organizacji, pogrupowanych według modelu, znajduje się w oknie Home > AXIS OS versions (Strona główna > Wersje systemu operacyjnego AXIS OS).

Zarządzanie oprogramowaniem sprzętowym z podziałem na modele urządzeń

Aby zarządzać oprogramowaniem sprzętowym według modelu urządzenia w całej organizacji:

 1. Wybierz kolejno opcje Home > AXIS OS versions (Strona główna > Wersje systemu operacyjnego AXIS OS)

 2. Kliknij model zawierający rekomendowane uaktualnienie. Wszystkie egzemplarze tego modelu zostaną wyświetlone na liście.

 3. Kliknij niebieskie łącze wersji oprogramowania sprzętowego. Spowoduje to otwarcie okna Firmware upgrade options (Opcje aktualizacji oprogramowania układowego).

 4. Kliknij rozwijalne menu Upgrade to (Zaktualizuj do), aby wyświetlić dostępne możliwości. Najnowsze istniejące oprogramowanie sprzętowe będzie wstępnie zaznaczone.

 5. Kliknij polecenie Upgrade (Aktualizuj).

Wyświetlanie trwających i zakończonych aktualizacji oprogramowania sprzętowego

 1. Aby wyświetlić listę zakończonych i trwających aktualizacji oprogramowania sprzętowego w Twojej organizacji:
 2. Przejdź do okna Home (Strona główna).

 3. Kliknij Tasks (Zadania).

Zarządzaj licencjami

License Manager — informacje

AXIS License Manager umożliwia centralne zarządzanie licencjami na subskrypcje produktów i usług Axis. Narzędzie to zapewnia pełny przegląd wersji i okresów próbnych, karencji, statusu licencji i innych istotnych informacji związanych z subskrypcjami w organizacji.

Można zarządzać dwoma rodzajami licencji:

 • Subskrypcje ważne przez określony czas.

 • licencje powiązane ze sprzętem ważne przez cały okres użytkowania sprzętu.

Przejdź do aplikacji sieciowej AXIS License Manager.

Jeśli jesteś użytkownikiem w Stanach Zjednoczonych, przejdź do US version of License Manager (Amerykańska wersja aplikacji License Manager).

Przed rozpoczęciem okresu licencjonowania oprogramowania zarejestruj oprogramowanie w organizacji.

Kupowanie licencji

Jeśli nie masz licencji, skontaktuj się z integratorem systemów lub sprzedawcą. Aby znaleźć odpowiedniego integratora systemu lub sprzedawcę, przejdź na stronę Product list (Lista produktów) i kliknij link Where to buy licenses (Gdzie kupić licencje), aby uzyskać informacje o sprzedawcach i integratorach na całym świecie na podstawie Twojej lokalizacji.

Licencja na systemy offline

Aby uzyskać licencję na system offline, musisz przesłać plik opisu systemu do aplikacji AXIS License Manager.

Ważne

Sprawdź, czy została wybrana odpowiednia organizacja, ponieważ obecnie nie można przenosić licencji między organizacjami.

 1. Utwórz plik opisu systemu w oprogramowaniu, które chcesz zarejestrować.

 2. Przejdź do Menedżera licencji (aplikacja internetowa) w oknie Moje systemy na urządzeniu online.

 3. Wybierz organizację, którą chcesz zarządzać w organizacji, na górnym pasku.

 4. Kliknij Upload system file (Przekaż plik systemowy) w obszarze Product list (Lista produktów).

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Licencje sklepu na użytek przyszły

Aby ułatwić sobie dodawanie licencji, można kupić ich więcej niż jest obecnie potrzebnych. Licencje, które nie zostaną przypisane natychmiast, będą przechowywane w portfelu i wykorzystane, gdy nadejdzie czas odnowienia licencji po zakończeniu okresu użytkowania programu. Licencje można przechowywać przez maksymalnie pięć lat. Przejdź do menu Product wallet (Portfel produktów), aby zobaczyć liczbę zapisanych licencji na produkt.

Przeglądanie historii aktywności

Aby przejrzeć wcześniejsze aktywności organizacji, przejdź do menu History (Historia). W tym menu można zobaczyć, kto z organizacji przydzielił licencje lub zrealizował klucz licencyjny i kiedy miało to miejsce.

Aktywowanie subskrypcji

Pierwszym krokiem do uzyskania licencji na produkt jest aktywowanie subskrypcji. Po włączeniu rocznej subskrypcji otrzymujesz 30-dniowy okres karencji, w którym możesz kupić licencję, zrealizować klucze licencyjne i przydzielić licencje w celu dalszego korzystania z oprogramowania.

 1. W panelu My Systems (Moje systemy) kliknij pozycję License Manager (web application) (Menedżer licencji (aplikacja internetowa)).

 2. W menu na pasku u góry wybierz organizację, którą chcesz zarządzać.

 3. Ważne

  Sprawdź, czy została wybrana odpowiednia organizacja, ponieważ obecnie nie można przenosić licencji między organizacjami.

 4. Wybierz produkt, dla którego chcesz rozpocząć subskrypcję.

 5. W obszarze Product overview (Informacje ogólne o produkcie) kliknij Start your subscription (Aktywuj subskrypcję).

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W obszarze Product overview (Informacje ogólne o produkcie)License status (Status licencji) powinien mieć teraz wartość Subscription has started (Subskrypcja została aktywowana). Wyświetlany jest również koniec okresu karencji.

Realizowanie kluczy licencyjnych

Klucz licencyjny zawiera liczbę kupionych licencji na dany produkt. Gdy zrealizujesz klucz licencji w aplikacji AXIS License Manager, wszystkie licencje w pakiecie zostaną dodane do Product wallet (Portfela produktu) i będzie można je później przydzielać.

Ważne

Sprawdź, czy organizacja jest właściwa, ponieważ obecnie nie można przenosić licencji między organizacjami.

 1. Wybierz produkt, dla którego chcesz zrealizować licencje.

 2. Przejdź do menu Product wallet (Portfel produktu).

 3. Wpisz lub wklej klucz licencyjny.

 4. Kliknij opcję Redeem license key (Zrealizuj klucz licencyjny).

Przydzielanie subskrypcji

Aby uzyskać licencję, należy przydzielić licencje z portfela produktów na bieżący rok subskrypcji. Gdy liczba przydzielonych licencji będzie zgodna z aktualnymi potrzebami, organizacja jest w pełni objęta licencjami. Aby pozyskać licencje na produkty dla przyszłych okresów subskrypcji, przydziel dodatkowe licencje odpowiadające bieżącym potrzebom.

 1. Wybierz produkt, dla którego chcesz alokować licencje.

 2. Przejdź do menu Product licensing (Licencje na produkty).

 3. W obszarze Allocate subscription licenses (Przydziel subskrypcje) dodaj liczbę licencji odpowiadającą wartości w polu Current need (Bieżące zapotrzebowanie).

 4. Kliknij przycisk Confirm allocation (Potwierdź przydział). Jeśli ta opcja nie jest dostępna, oznacza to, że w portfelu produktu nie ma wystarczającej liczby licencji, aby dopasować je do obecnych potrzeb.

 5. Kliknij przycisk Confirm (Potwierdź) w celu potwierdzenia przydziału licencji na podane okresy subskrypcji.

Produkt jest teraz licencjonowany.

Przydzielenie subskrypcji po okresie karencji lub dla nowej daty produktu nie spowoduje zmiany dat okresu subskrypcji w organizacji. Zamiast tego organizacja otrzyma rekompensatę za nakładający się czas obowiązywania tych licencji. Nowe licencje zostaną automatycznie z powrotem dodane do portfela z uwzględnieniem nakładającego się czasu.

Odnawianie subskrypcji

Kiedy subskrypcja osiągnie datę odnowienia, otrzymasz nowy okres karencji. Następnie masz 30 dni na przydzielenie licencji ze swojego portfela na nowy rok subskrypcji. Możesz także odnowić subskrypcję z wyprzedzeniem, maksymalnie pięcioletnim.

 1. Wybierz produkt, dla którego chcesz odnowić subskrypcję.

 2. Przejdź do menu Product licensing (Licencje na produkty).

 3. W obszarze Allocate licenses (Przydziel licencje) dodaj liczbę licencji odpowiadającą wartości w polu Current need (Bieżące zapotrzebowanie).

 4. Teraz powinno być możliwe przydzielanie licencji na kolejny rok subskrypcji.
 5. Kliknij przycisk Confirm allocation (Potwierdź przydział).

 6. Kliknij przycisk Confirm (Potwierdź) w celu potwierdzenia przydziału licencji na podany okres subskrypcji.

Produkt jest teraz licencjonowany.

Dodawanie urządzeń w trakcie subskrypcji

W okresie subskrypcji można swobodnie dodawać urządzenia bez konieczności natychmiastowego dodawania licencji do subskrypcji. Zamiast tego potrzebne licencje zostaną dodane do listy bieżącego zapotrzebowania w następnym okresie odnowienia.

Uwaga

Roczny dodatek wzrostu dla organizacji wynosi 100% liczby przydzielonych licencji. Jeśli w ciągu roku subskrypcji rozwiniesz się o więcej niż 100%, należy przydzielić dodatkowe licencje. Axis będzie monitorować nadużycia i powiadamiać o nich klientów, których będzie to dotyczyć.

Rejestrowanie licencji powiązanej ze sprzętem

Jeśli sprzęt został kupiony z fabrycznie załadowaną licencją powiązaną ze sprzętem, licencje zostaną automatycznie aktywowane po zarejestrowaniu sprzętu w organizacji.

Jeśli potrzebujesz więcej licencji niż dołączono do sprzętu, musisz kupić licencje rozszerzające.

Ważne

Sprawdź, czy została wybrana odpowiednia organizacja, ponieważ obecnie nie można przenosić licencji między organizacjami.

Realizowanie klucza licencji rozszerzającej

Klucz licencji rozszerzającej zawiera liczbę kupionych licencji według typu, na dany produkt. Gdy zrealizujesz klucz licencji w aplikacji AXIS License Manager, wszystkie licencje w pakiecie zostaną dodane do Product wallet (Portfela produktu) i będzie można je później przydzielać.

Ważne

Sprawdź, czy organizacja jest właściwa, ponieważ obecnie nie można przenosić licencji między organizacjami.

 1. Wybierz produkt, dla którego chcesz zrealizować licencje rozszerzające.

 2. Przejdź do menu Product wallet (Portfel produktu).

 3. Wpisz lub wklej klucz licencyjny.

 4. Kliknij opcję Redeem license key (Zrealizuj klucz licencyjny).

Przydzielanie licencji rozszerzających

Aby uzyskać licencję, należy przydzielić licencje z portfela produktów na konkretny sprzęt.

 1. Wybierz produkt, dla którego chcesz alokować licencje.

 2. Przejdź do menu System setup (Konfiguracja systemu).

 3. Kliknij system, który wymaga licencji rozszerzeń.

 4. Kliknij Allocate licenses (Przydziel licencje).

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Produkt jest teraz licencjonowany.

Zarządzanie organizacją

Informacje o organizacjach

Organizacja jest wirtualną reprezentacją instalacji systemu Axis i centrum Twoich usług chmurowych. Organizacja przechowuje wszystkie urządzenia i konta użytkowników należące do przedsiębiorstwa w usystematyzowanej hierarchii, która umożliwia regulowanie dostępu i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Jednocześnie pozwala na elastyczne zarządzanie użytkownikami i urządzeniami zarówno w małych firmach, jak i dużych korporacjach.

 • Osoba tworząca nową organizację staje się jej właścicielem. Organizacja łączy system przedsiębiorstwa z użytkownikami w usłudze chmurowej Axis.

 •  Do organizacji można zapraszać użytkowników. Zobacz Dodawanie użytkowników do organizacji.

 • Użytkownikom można przypisywać różne role.

 •  Organizacja zawiera domyślny folder, w którym można rozpocząć tworzenie struktury organizacyjnej odpowiadającej konkretnym potrzebom. Organizację można podzielić na foldery i podfoldery. Z reguły folder odzwierciedla obiekt lub lokalizację fizyczną systemu w obrębie organizacji.

 •  W organizacji można zarządzać licencjami na system.

 •  Aby utworzyć organizację, musisz mieć konto My Axis.

Zmiana nazwy organizacji

Aby zmienić nazwę organizacji:

 1. Kliknij ikonę My Systems (Moje systemy), co spowoduje rozwinięcie bocznego menu.

 2. W bocznym menu wybierz kolejno opcje Organization > Organization settings (Organizacja > Ustawienia organizacji).

 3. W obszarze General (Ogólne) nadaj organizacji nową nazwę.

 4. W obszarze Notes (Uwagi) wprowadź opis organizacji.

Właściciele

Własność organizacji jest ustawiana automatycznie po jej utworzeniu. Właściciel ma pełny dostęp do organizacji, jej użytkowników, aplikacji i urządzeń. Aby przenieść własność, trzeba podwyższyć status użytkownika do roli właściciela. Musi istnieć co najmniej jeden właściciel organizacji.

Archiwizowanie organizacji

Jeśli organizacja nie jest już potrzebna, można ją zarchiwizować na potrzeby dokumentacyjne. Zalecamy, aby przed zarchiwizowaniem organizacji usunąć urządzenia. Wszelkie aktywne licencje na subskrypcje powiązane z tą organizacją przestaną być dostępne, a klientowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 1. Aby zarchiwizować organizację:
 2. Przejdź do panelu My Systems (Moje systemy).

 3. Kliknij przycisk Organization settings (Ustawienia organizacji)

 4. Kliknij przycisk Archive Organization (Archiwizuj organizację)

UWAGA

Obecnie po zarchiwizowaniu organizacji nie można jej przywrócić ani odzyskać. Dlatego zalecamy, aby przed archiwizacją zapisać identyfikator organizacji. Jeśli organizacja została zarchiwizowana przez pomyłkę, wtedy identyfikator można wysłać do działu pomocy technicznej.