AXIS 3D People Counter

Informacje o rozwiązaniu

Przegląd urządzeń, aplikacji i narzędzi potrzebnych do utworzenia kompletnego systemu.

AXIS P8815-2 3D People Counter

AXIS P8815-2 3D People Counter zapewnia oprogramowanie i dopasowany sprzęt w jednym urządzeniu. Aplikacja do zliczania osób w 3D jest osadzona w urządzeniu. Oznacza to, że do uruchamiania aplikacji nie jest potrzebny dedykowany komputer. Aplikacja AXIS P8815-2 3D People Counter jest przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, np. w placówkach handlowych takich jak sklepy lub centra handlowe, a także wszędzie tam, gdzie trzeba liczyć ludzi lub rejestrować liczbę osób znajdujących się w obiekcie.

Przykład sklepu z urządzeniami AXIS P8815-2 3D People Counter przy każdym wejściu.

Na czym polega różnica pomiędzy aplikacjami AXIS People Counter i AXIS P8815-2 3D People Counter?

Aplikacje mają dwa różne algorytmy zliczania osób, dzięki czemu każda z nich nadaje się do innego środowiska:

 • Aplikacja AXIS People Counter rozpoznaje obiekty pojawiające się w polu widzenia i identyfikuje je jako osoby na podstawie rozmiaru i sposobu poruszania się. Aplikacja AXIS People Counter nadaje się do większości scenariuszy z pojedynczymi lub podwójnymi drzwiami wejściowymi.

 • Aplikacja AXIS P8815-2 3D People Counter oblicza głębię w obszarze zliczania w celu pomiaru wysokości i wielkości obiektu. Aplikacja AXIS P8815-2 3D People Counter jest przeznaczona do scenariuszy z tłumem oraz scen o trudnych warunkach oświetlenia, takich jak jasne światło słoneczne, odblaski i cienie.

Montaż kamery

Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji urządzenia, zapoznaj się z instrukcją i filmem instruktażowym.

Instrukcja montażu

Film z instrukcją instalacji

Aby aplikacja mogła działać prawidłowo, to oprócz zastosowania się do informacji zawartych w instrukcji montażu kamery, należy również spełnić kilka dodatkowych zaleceń:

 • Urządzenie musi być umieszczone bezpośrednio nad miejscem, w którym przechodzą ludzie.

 • Dopilnuj, żeby urządzenie skierowane było do dołu i było umieszczone prostopadle do sufitu. Jest ważne, aby zarówno sufit, jak i podłoga były równe i poziome.

 • Dopilnuj, żeby miejsce to było odpowiednio doświetlone światłem białym.

 • Dopilnuj, żeby w widoku urządzenia nie znajdowały się żadne obiekty zakłócające. Na przykład nie umieszczaj urządzenia zbyt blisko drzwi lub dużego oznaczenia zawieszonego na suficie.

 • Osoby kręcące się po terenie lub duże kołyszące się obiekty mogą zaburzać precyzję zliczania.

Wyszukiwanie urządzenia w sieci

Więcej informacji na temat wykrywania i przypisywania adresów IP znajduje się w dokumencie Jak przypisać adres IP i uzyskać dostęp do urządzenia.

Dostęp do urządzenia

 1. Otwórz przeglądarkę i wprowadź adres IP lub nazwę hosta urządzenia Axis.

  Jeśli nie znasz adresu IP, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci.

 2. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło. Jeżeli uzyskujesz dostęp do urządzenia po raz pierwszy, musisz ustawić hasło root. Patrz Ustawianie nowego hasła do konta root.

 3. W przeglądarce zostanie otwarta strona podglądu na żywo urządzenia.

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Ustawianie nowego hasła do konta root

Ważne

Domyślna nazwa użytkownika dla administratora to root. W przypadku utraty hasła użytkownika root należy zresetować urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych. Patrz

Wskazówka dotycząca wsparcia technicznego: Potwierdzanie bezpieczeństwa hasła
 1. Wprowadź hasło. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł. Patrz Bezpieczne hasła.

 2. Wprowadź ponownie hasło, aby sprawdzić, czy jest ono poprawnie zapisane.

 3. Kliknij przycisk Create login (Utwórz login). Hasło zostanie skonfigurowane.

Instalowanie aplikacji w kamerze

Uwaga
 • Licencja jest ważna tylko dla jednej kamery. Nie można aktywować licencji w innej kamerze bez nowego klucza rejestracyjnego.
 • Aby zainstalować aplikacje w kamerze, należy mieć uprawnienia administratora.
 1. Zainstaluj kamerę w sieci.

 2. Przejdź do interfejsu WWW kamery w przeglądarce (patrz instrukcja obsługi kamery).

 3. Przejdź do menu Setup > Applications (Ustawienia > Aplikacje).

 4. Jeśli w kamerze zainstalowano inne aplikacje, należy je odinstalować.

 5. Wczytaj plik aplikacji (.eap) do kamery.

 6. Kliknij łącze w menu Aplikacje > AXIS 3D People Counter > Ustawienia.

 7. Aktywuj licencję. Jeśli masz połączenie z internetem, wprowadź kod licencyjny. Aplikacja automatycznie aktywuje licencję.

 8. Skalibruj licznik. Patrz Kalibracja licznika

Aktywacja licencji offline

 1. Do aktywacji licencji offline potrzebny jest klucz. Jeżeli plik licencyjny nie jest zapisany w komputerze, wykonaj następujące czynności:
 2. Przejdź do strony www.axis.com/applications.

 3. Przejdź do opcji Rejestracja klucza licencyjnego. Potrzebny będzie kod licencyjny oraz numer seryjny urządzenia Axis.

 4. Zapisz plik licencyjny w komputerze i wybierz go, kiedy wyświetli się monit.

Uzyskiwanie dostępu do ustawień aplikacji

 • Uzyskiwanie dostępu do strony internetowej aplikacji:
 • Na stronie internetowej kamery przejdź do menu Ustawienia > Aplikacja > AXIS 3D People Counter i kliknij łącze Ustawienia AXIS 3D People Counter.

 • W przeglądarce wpisz [IPurządzenia]/stereo.

Ustawienia dodatkowe

Ustawianie daty i godziny

Poprawne ustawienia daty i godziny są potrzebne, aby kamera przez dłuższy czas zachowała poprawną datę i godzinę, a także aby przypisywać statystyki do właściwych godzin. Datę i godzinę ustawia się w interfejsie WWW kamery.

Tworzenie konta użytkownika

Możesz tworzyć konta użytkownika i ustawiać różne uprawnienia kont, tak aby nieautoryzowane osoby mogły wyświetlać statystyki, ale nie mogły zmieniać ustawień licznika.

 1. Aby utworzyć konto użytkownika:
 2. Przejdź do menu Device settings > Accounts (Ustawienia urządzenia > Konta).

 3. Kliknij +.

 4. Użytkownicy z rolą Viewer (Obserwator) mają dostęp tylko do stron Statistics (Statystyki) oraz do strony Advanced > About (Zaawansowane > Informacje).

Informacje o strefach zliczania

Strefa zliczania to obszar, w którym licznik wykrywa ludzi.

Strefa zliczania jest oznaczona przezroczystym prostokątem na obrazie. Powinna ona być dopasowana do progu drzwi. Na górze strefy zliczania tworzone jest pole perspektywy przedstawiające przybliżoną wysokość osoby. Kierunek zliczania ustawia się dla wszystkich czterech stron pola perspektywy.

Od niebieskiego do zielonego –
Kiedy dana osoba przechodzi z obszaru niebieskiego do zielonego, jest liczona jako osoba wchodząca. Kierunek ruchu wskazują strzałki.
Od zielonego do niebieskiego –
Kiedy dana osoba przechodzi z obszaru zielonego do niebieskiego, jest liczona jako osoba wychodząca.

Aby dana osoba została policzona, musi przejść z obszaru niebieskiego do zielonego lub odwrotnie. Osoba ta musi przejść przez przezroczysty prostokąt na środku.

Aby zapewnić dokładność licznika, aplikację AXIS 3D People Counter należy przed użyciem skalibrować. Konfigurację przeprowadza się w dwóch etapach:

 • Po pierwsze należy skalibrować licznik, aby był w stanie analizować przychodzące dane. Kalibrację początkową wykonuje się przy pierwszym łączeniu się z aplikacją. Patrz Kalibracja licznika.

 • Po drugie, strefę zliczania należy dopasować do sceny. Można to zrobić na stronie ustawień. Patrz Konfiguracja licznika.

Kalibracja licznika

Jeśli na kamerze uruchomiono aplikacje, są one wstrzymywane na czas kalibracji.

 1. Kalibrację początkową wykonuje się przy pierwszym łączeniu się z aplikacją. Jeśli chcesz ponownie skalibrować licznik, przejdź do menu Konserwacja > Kalibracja.

 2. Zanim zaczniesz, upewnij się, że pod aparatem przechodzą ludzie.

  Upewnij się, że ludzie przechodzą przez obszar zliczania z kilku kierunków, a nie tylko po linii prostej. Im bardziej losowy jest wzór przechodzenia, tym lepsza kalibracja licznika.

 3. Kliknij Rozpocznij kalibrację. Oto co następuje:

  • Aplikacja zbiera dane.

  • Aplikacja przetwarza dane. Zwykle trwa to od 5 do 15 minut.

 4. Po zakończeniu kalibracji wyjdź z kalibracji, klikając opcję Przejdź do podglądu na żywo.

Konfiguracja licznika

 1. Zmierz wysokość montażową kamery. Jest to odległość od podłoża do dolnej krawędzi obiektywu kamery.

  Patrz Montaż kamery.

 2. W interfejsie WWW aplikacji przejdź do menu Settings > General (Ustawienia > Ogólne).

 3. W polu Name (Nazwa) wprowadź nazwę kamery lub lokalizacji.

  Może to być na przykład „Axis_WejścieGłówne_Budynek_T”. Wszystkie kamery muszą mieć niepowtarzalną nazwę.

 4. Wprowadź wysokość montażową kamery w polu Wysokość montażowa (cm).

 5. Kliknij przycisk Prześlij.

 6. Przejdź do menu Ustawienia > Obszar zliczania.

 7. Ustaw wartości Kierunek w górę, Kierunek w dół, Kierunek w prawo i Kierunek w lewo na Wejście, Wyjście lub Brak, w zależności od kierunku przechodzenia osób w podglądzie na żywo. Po wybraniu opcji Wyjście strona zmienia kolor na niebieski, a po wybraniu opcji Wejście strona zmienia kolor na zielony i jest oznaczana strzałką.

 8. Uwaga

  Wysokość montażowa kamery wpływa zarówno na szerokość, jak i wyrównanie obszaru zliczania.

 9. Dostosuj obszar zliczania i próg drzwi suwakiem Przesunięcie obszaru zliczania.

 10. Aby ustawić szerokość obszaru zliczania, użyj suwaka Szerokość obszaru zliczania.

Informacje o harmonogramach

Istnieją dwa rodzaje harmonogramów: automatyczne i ręczne. Harmonogram automatyczny wyłącza aplikację przy braku wystarczającego oświetlenia. Jest to harmonogram domyślny. W przypadku harmonogramu ręcznego można zdecydować, kiedy włączać i wyłączać aplikację we wszystkie dni tygodnia.

Ustawienia harmonogramu można zaktualizować w menu Ustawienia > Zaawansowane > Harmonogram.

Anonimizacja osób

Uwaga

To ustawienie dostępne jest tylko dla użytkowników zalogowanych jako administrator.

Jeśli nie chcesz, by nie zachodziła możliwość identyfikacji nagranych osób w podglądzie na żywo lub w zarejestrowanym obrazie, możesz włączyć tryb prywatności. Tryb prywatności powoduje blokowanie wszystkich strumieni wideo i obrazów oraz zamienia widok na żywo na czarny obraz.

 1. Aby włączyć tryb prywatności:
 2. Przejdź do menu Setup > Counter > Privacy (Konfiguracja > Licznik > Prywatność).

 3. Włącz Privacy mode (Tryb prywatności).

Weryfikacja systemu

Uwaga

Przed weryfikacją systemu upewnij się, że kamera jest zamontowana zgodnie z zaleceniami. Patrz Montaż kamery.

Po zamontowaniu i skonfigurowaniu wszystkich kamer w budynku zalecamy sprawdzenie ich i dostosowanie ustawień. Powinno to zwiększyć dokładność lub pomóc zidentyfikować problemy z licznikami.

Aby wyświetlić przegląd, przejdź do menu Statystyki i przejrzyj dane zliczania z kilku poprzednich dni. Jeśli różnica między liczbą osób wchodzących i wychodzących wynosi <5%, jest to pierwszy znak, że system został prawidłowo skonfigurowany.

Ważne
 • Weryfikacja działa tylko, jeśli spełnione są następujące warunki:
  • do budynków jest tylko jedno wejście lub

  • każde wejście ma licznik, a statystyki są łączone ręcznie lub w aplikacji AXIS Store Reporter.

Statystyki

Statystyki opracowane na podstawie zliczania można wykorzystać na kilka sposobów:

 • Wyświetlać dane z licznika przesyłane w czasie rzeczywistym na wbudowanych wykresach umieszczonych w interfejsie WWW aplikacji.

 • Wyświetlać wbudowane wykresy ze stron Statistics (Statystyki) w widokach dziennym, tygodniowym i miesięcznym. Dane aktualizowane są w czasie rzeczywistym.

  Dane przechowywane są w pamięci urządzenia do 90 dni i są aktualizowane co minutę. Dane przechowywane są w przedziałach jednominutowych, które odpowiadają liczbie osób wchodzących i wychodzących w czasie jednej minuty.

 • Pobierać dane przy pomocy otwartego interfejsu API. Patrz Biblioteka VAPIX®.

 • Automatyczne przesyłanie danych do zdalnego miejsca HTTPS za pośrednictwem funkcji przesyłania danych. Patrz .

 • Korzystać z AXIS Store Data Manager — pakietu oprogramowania, który pozwala na gromadzenie danych ze wszystkich urządzeń i zarządzanie nimi. Patrz Podłączanie urządzenia do folderu w AXIS Store Data Manager.

 • Korzystać z AXIS Store Reporter — narzędzia internetowego do pracy ze statystykami służącego do monitorowania danych historycznych i zarządzania nimi.

 • Pobierać statystyki na komputer (patrz Statystyka pobierania).

Podłączanie urządzenia do folderu w AXIS Store Data Manager

 1. W aplikacji AXIS Store Data Manager przejdź do opcji Sources (Źródła) i pobierz Folder connection identifier (Identyfikator połączenia folderu)Folder connection password (Hasło połączenia folderu) dla folderu, z którym chcesz się połączyć.

 2. W interfejsie WWW aplikacji przejdź do menu Setup > Counter (Ustawienia > Licznik).

 3. W polu Device (Urządzenie) wprowadź nazwę urządzenia, aby była wyświetlana na raporcie.

 4. Przejdź do menu Setup > Reporting (Ustawienia > Raportowanie).

 5. Aby zezwolić na wysyłanie raportów do aplikacji AXIS Store Data Manager, włącz opcję Report to ASDM (Raport do ASDM).

 6. W polu URL wprowadź adres serwera.

 7. Wprowadź identyfikator i hasło połączenia z folderem w aplikacji AXIS Store Data Manager w polach Folder identifier (Identyfikator folderu).

 8. Kliknij Test connection (Testuj połączenie).

  Pomyślne nawiązanie połączenia jest potwierdzane białym znacznikiem.

 9. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Statystyka pobierania

 1. Przejdź do Statistics > In and out (Statystyki > Wejście i wyjście) lub Statistics > Occupancy (Statystki > Zajętość).

 2. Kliknij polecenie Export data (Eksportuj dane).

  Plik rozdzielany przecinkami (.csv) ze wszystkimi danymi statystycznymi urządzenia jest zapisywany lokalnie.

Rozwiązywanie problemów

ProblemAction (Akcja)
Oprogramowanie nie zlicza osób.Upewnij się, że przestrzegano instrukcji dotyczących instalacji urządzenia (patrz .
Oprogramowanie nadal nie zlicza osób.Jeśli postępujesz zgodnie z powyższymi wskazówkami, a oprogramowanie nadal nie działa, skontaktuj się z resellerem firmy Axis.
Oprogramowanie zlicza cienie na ścianach.1. Upewnij się upewnić się, że obszar zliczania nie obejmuje części ścian.
2. Przejdź do menu Advanced > Troubleshooting (Zaawansowane > Rozwiązywanie problemów)i włącz funkcję Eliminate shadows (Eliminuj cienie).
Posiadam rozległy obszar z wieloma urządzeniami, a oprogramowanie nie wysyła raportów.Upewnij się, że daty i godziny urządzeń są zsynchronizowane.
Oprogramowanie ostrzega o niskiej liczbie klatek na sekundę.1. Upewnij się, że w tym samym czasie w urządzeniu nie ma uruchomionych innych aplikacji.
2. Upewnij się, że odtwarzany jest tylko jeden strumień wideo jednocześnie.

Uruchom ponownie aplikację

Jeśli zliczanie jest niedokładne lub interfejs sieciowy działa wolniej niż zwykle, możesz spróbować ponownie uruchomić usługi lub urządzenie.

Aby uruchomić ponownie urządzenie, przejdź do menu Device Settings > Device view > System > Maintenance (Ustawienia urządzenia > Widok urządzenia > System > Konserwacja)i kliknij Restart (Uruchom ponownie).

Generowanie raportu dziennika

Jeśli wystąpią problemy z urządzeniem, możesz wygenerować raport dziennika.

 1. Przejdź do menu Device settings > Device view > System > Maintenance > Logs (Ustawienia urządzenia > Widok urządzenia > System > Konserwacja > Dzienniki)

 2. Kliknij View the system log (Wyświetl dziennik systemu).

 3. Raport dziennika zostanie otwarty w nowej karcie przeglądarki.

Zarządzanie licencjami

Przejdź do menu Konserwacja > Rejestracja.

 • Aby zarejestrować licencję, kliknij stronę Rejestracja.

API 3D People Counter

Typowe przykłady

Example

Otwórz z poziomu przeglądarki statystyki zapisywane w kamerze co minutę.

Żądanie (CSV)
http://<servername>/stereo/people-counter/export.csv?export-method=on&date=YYYYMMDD&resolution=60&method=open

Więcej informacji: Wyświetlanie lub pobieranie statystyk.

Example

Pobierz statystyki z 10 stycznia 2017.

Żądanie (JSON)
http://<servername>/stereo/people-counter/export.json?resolution=day&date=20170110&method=download

Więcej informacji: Wyświetlanie lub pobieranie statystyk.

Specyfikacja API

Żądanie danych w czasie rzeczywistym

Zwraca plik JSON z danymi zliczania w czasie rzeczywistym.

Format:
JSON
Metoda:
GET
Żądanie
http://<servername>/stereo/people-counter/counts.json
Zwracany wynik
{
 "in": 0,
 "name": "Untitled AXIS 3D People Counter",
 "out": 0,
 "serial": "ACCC8E235294",
 "timestamp": "20180115121710"
}
Opis zwracanych wartości
WartośćOpis
inLiczba osób, które weszły do dziś.
nameNazwa aplikacji wybrana przez klienta.
outLiczba osób, które wyszły do dziś.
serialAdres MAC kamery.
timestampGodzina w kamerze w formacie RRRRMMDDggmmss.

Wyświetlanie lub pobieranie statystyk

Zwraca statystyki przechowywane w kamerze w formacie JSON lub CSV (zwykły tekst rozdzielany przecinkami)

Format:
CSV lub JSON
Metoda:
GET
Żądanie (CSV)
http://<servername>/stereo/people-counter/export.csv?resolution=<resolution>&date=<date>&method=<method>
Żądanie (JSON)
http://<servername>/stereo/people-counter/export.json?resolution=<resolution>&date=<date>&method=<method>
Zażądaj opisu parametrów
ParametrOpis
<date>data w formacie RRRRMMDD
przedział dat w formacie RRRRMMDD–RRRRMMDD
oddzielone przecinkami daty w formacie RRRRMMDD,[..],RRRRMMDD
wszystkie (domyślnie) — wszystkie dostępne dane
<res>15minut dla danych w przedziałach co 15 minut.
3600sekund lub 1godzina dla danych w przedziałach co 1 godzinę
24godziny lub 1dzień dla danych w przedziałach co 1 dzień
<method>wybierz opcję otwórz, aby wyświetlić statystyki w oknie przeglądarki
wybierz opcję pobierz, aby pobrać plik JSON lub CSV

Zwracany wynik

Zwraca statystyki przechowywane w kamerze w formacie JSON lub CSV (zwykły tekst rozdzielany przecinkami). Pierwszy wiersz pliku CSV zawiera opis każdego elementu, a kolejne wiersze zawierają odpowiadające im dane dla wybranego przedziału czasu i rozdzielczości: Początek przedziału, Początek przedziału (Unixtime), Wejście, Wyjście

Wyświetl liczbę klatek na sekundę

Pokazuje bieżącą wewnętrzną liczbę klatek na sekundę

Format:
JSON
Metoda:
GET
Żądanie
http://<servername>/stereo/fps.json
Zwracany wynik
{
 "fps": liczba klatek na sekundę w czasie rzeczywistym,
 "fps_100": średnia liczba klatek na sekundę ostatnich 100 klatek,
 "fps_1000": średnia liczba klatek na sekundę ostatnich 1000 klatek,
 "fps_5": średnia liczba klatek na sekundę ostatnich 5 klatek,
 "fps_50": średnia liczba klatek na sekundę ostatnich 50 klatek,
 "frames": licznik klatek.
}

Interfejs I/O

Pobierz najnowsze sygnały I/O jako fałsz lub prawda.

Format:
JSON
Metoda:
GET
Żądanie
http://<servername>/stereo/io.json
Zwracany wynik
„True” (prawda) lub „False” (fałsz)

Wyświetl parametry

Opcja ta służy do wyświetlenia bieżących parametrów.

Format:
JSON
Metoda:
GET
Żądanie
http://<servername>/stereo/params.json

Zwracany wynik

Obiekt JSON wszystkich bieżących parametrów.