AXIS A4020-E Reader

Instalacja

Film pokazujący instalację urządzenia.

Przewody

Podłącz przewody czytnika do kontrolera drzwi według informacji znajdujących się w tabeli.

AXIS A4020-E
AXIS A4120-E
AXIS A1001Inne kontrolery drzwi Axis
BAB
ABA
+12 V12 V
---

Konfiguracja urządzenia

Urządzenie dostarczane jest jako standardowy czytnik OSDP. Dostęp do konkretnych funkcji i zmiana ustawień jest możliwa w AXIS Camera Station Secure Entry. Poniżej przedstawiono przykład konfiguracji urządzenia przy użyciu AXIS Camera Station Secure Entry.

Szyfrowana komunikacja

Bezpieczny kanał OSDP

AXIS Camera Station Secure Entry obsługuje bezpieczny kanał OSDP (Open Supervised Device Protocol), który umożliwia szyfrowanie komunikacji pomiędzy kontrolerem i czytnikami Axis.

Włączanie bezpiecznego kanału OSDP dla całego systemu:

 1. Przejdź do Configuration > Access control > Encrypted communication (Konfiguracja > Kontrola dostępu > Komunikacja szyfrowana).

 2. Podaj główny klucz szyfrowania i kliknij OK. Aby zmienić główny klucz szyfrowania, kliknij .

 3. Włącz OSDP Secure Channel (Bezpieczny kanał OSDP). Opcja ta jest dostępna tylko po ustawieniu głównego klucza szyfrowania.

 4. Domyślnie klucz bezpiecznego kanału OSDP jest generowany przez główny klucz szyfrowania. Aby ręcznie ustawić klucz bezpiecznego kanału OSDP:

  1. W obszarze OSDP Secure Channel (Bezpieczny kanał OSDP) kliknij .

  2. Wyczyść opcję Use main encryption key to generate OSDP Secure Channel key (Użyj głównego klucza szyfrowania, aby wygenerować klucz bezpiecznego kanału OSDP).

  3. Wpisz klucz bezpiecznego kanału OSDP, a następnie kliknij OK.

Aby włączyć lub wyłączyć bezpieczny kanał OSDP dla konkretnego czytnika, zobacz Drzwi i strefy.

Rozwiązywanie problemów

Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

Opcja resetowania do domyślnych ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie wszystkich ustawień fabrycznych produktu.

 1. Zdejmij urządzenie z płyty tylnej. To spowoduje odłączenie zasilania od urządzenia.

 2. Zdejmij złącze z płyty tylnej.

 3. Użyj tępego narzędzia, aby nacisnąć i przytrzymać przycisk kontrolny podczas ponownego podłączania zasilania przez podłączenie bloku złączy do styków urządza. Patrz Informacje ogólne o produkcie. Po ponownym podłączeniu zasilania usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Będzie on oznaczał, że został naciśnięty przycisk kontrolny.

 4. Przytrzymaj naciśnięty przycisk kontrolny przez kilka sekund.

 5. Zwolnij przycisk kontrolny. Usłyszysz sygnał dźwiękowy. Będzie on oznaczał przywrócenie ustawień fabrycznych w urządzeniu.

 6. Włóż blok złączy na swoje miejsce na płycie tylnej.

 7. Zawieś urządzenie na płycie tylnej i zatrzaśnij powoli moduł.

Specyfikacje

Informacje ogólne o produkcie

 1. Pasek wskaźnika czytnika kart
 2. Mikroprzełączniki (DIP)
 3. Przycisk kontrolny

Pasek wskaźnika czytnika kart

ZachowanieStan
Miga na czerwonoOczekiwanie na połączenie z kontrolerem

Mikroprzełączniki (DIP)

Mikroprzełącznik DIPUstawienia domyślneFunkcja
1OffAdres OSDP:
Off + Off = 0*
Off + On = 1
On + Off = 2
On + On = 3
2Off
3OffZakończenie RS485, Off = aktywne
4Off-
5Off-
6OffTryb bezpieczny
* Jeżeli przełączniki nr 1 i 2 są ustawione jako wyłączone, można użyć polecenia osdp_COMSET, aby zmienić adres.

Przyciski

Przycisk Control

Prędkość transmisji

Domyślna wartość szybkości transmisji to 9600. Aby ją zmienić, użyj polecenia osdp_COMSET.