AXIS Audio Analytics - User manual

Informacje o rozwiązaniu

Informacje o aplikacjach

Aplikacja AXIS Audio Analytics wykrywa nagły wzrost głośności dźwięku oraz rozpoznaje typy dźwięków, takie jak wrzask lub krzyk, w zasięgu urządzenia, na którym jest zainstalowana. Funkcje detekcji można skonfigurować tak, aby powodowały wyzwolenie określonej reakcji, np. uruchomienie nagrywania wideo, odtworzenie komunikatu głosowego lub powiadomienie pracowników ochrony.

Uwagi

Konfigurując urządzenie, które będzie korzystać z aplikacji AXIS Audio Analytics, należy pamiętać, że:

 • Aplikacja ta została zoptymalizowana pod kątem wykrywania dźwięków w odległości do 10 metrów od urządzenia, na którym jest zainstalowana.

 • Jej wydajność może być obniżona ze względu na wysoki poziom hałasu w tle w otoczeniu o dużym natężeniu ruchu.

 • Nie należy umieszczać mikrofonu obok źródła szumu, np. przy wentylatorze.

Zagadnienia dotyczące konkretnych produktów są omówiona w ich instrukcjach obsługi dostępnych na stronie help.axis.com.

Rozpoczynanie pracy

Konfigurowanie aplikacji

 1. Zaloguj się do interfejsu urządzenia jako administrator i otwórz menu Analytics (Analiza) > Audio analytics (Analiza dźwięku).

 2. Włącz funkcję Adaptive audio detection (Adaptacyjna detekcja dźwięku), jeśli chcesz, aby urządzenie nadzorowało poziom dźwięku w swoim bezpośrednim otoczeniu i wykrywało nagły wzrost jego głośności.

  1. Przechodząc do menu Adaptive audio detection (Adaptacyjna detekcja dźwięku) > Advanced settings (Ustawienia zaawansowane), można przesunąć suwak funkcji Threshold (Próg), tak aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość progową detekcji. Detekcja będzie wyzwalana tylko przez dźwięki o głośności powyżej określonego progu.

  2. Aby wyzwolić detekcję, w menu Adaptive audio detection (Adaptacyjna detekcja dźwięku) > Test alarms (Testuj alarmy) kliknij Test (Testuj). Funkcja ta pozwala sprawdzić, czy zostały prawidłowo ustawione reguły zdarzseń.

 3. Uwaga

  Suwak Threshold (Próg) pozwala określić, jak duży musi być wzrost głośności dźwięku, aby wyzwolić detekcję. Ustaw ten suwak odpowiednio do miejsca, w którym urządzenie jest zainstalowane oraz potrzeb w zakresie detekcji.

 4. Włącz funkcję Audio classification (Klasyfikacja dźwięku), aby wykrywać określone dźwięki, takie jak wrzaski lub odgłosy strzałów, w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia.

  1. Otwórz menu Audio classification (Klasyfikacja dźwięku) > Advanced settings (Ustawienia zaawansowane) i wybierz typy dźwięków, które mają być wykrywane.

  2. W obszarze Audio classification (Klasyfikacja dźwięku) > Test alarms (Testuj alarmy) wybierz odpowiednią opcję na liście rozwijanej i kliknij Test (Testuj), aby wyzwolić detekcję. Funkcja ta pozwala sprawdzić, czy zostały prawidłowo ustawione reguły zdarzseń.

 5. Uwaga

  Funkcje Adaptive audio detection (Adaptacyjna detekcja dźwięku) i Audio classification (Klasyfikacja dźwięku) działają niezależnie od siebie. Jeśli jest potrzebna tylko jedna z nich, drugą można wyłączyć.

Konfigurowanie aplikacji

Konfiguracja reguł dotyczących zdarzeń

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

Nagrywanie wideo, gdy dźwięk wyzwala detekcję

W tym przykładzie wyjaśniono, jak skonfigurować urządzenie Axis, aby rejestrowało wideo na karcie SD, gdy dźwięk wyzwoli detekcję.

 1. Otwórz interfejs WWW urządzenia i przejdź do menu Analytics > Audio analytics (Analiza > Analiza dźwięku), aby upewnić się, że została włączona funkcja Adaptive audio detection (Adaptacyjna detekcja dźwięku).

 2. Aby sprawdzić, czy włożono kartę SD, przejdź do menu System > Storage (System > Zasób).

 3. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 4. Wprowadź nazwę reguły.

 5. Z listy warunków w obszarze Audio analytics (Analiza dźwięku) wybierz Audio level above threshold (Poziom dźwięku powyżej progu).

 6. Z listy akcji w obszarze Recordings (Nagrania) wybierz opcję Record video (Nagrywaj wideo).

 7. Z listy opcji pamięci masowej wybierz opcję SD-DISK.

 8. Wybierz wartości w polach Camera (Kamera) i Stream profile (Profil strumienia).

 9. Jeżeli chcesz rozpocząć nagrywanie przed wykryciem dźwięku, wprowadź wartość w polu Prebuffer (Bufor przed zdarzeniem).

 10. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 11. Aby przetestować regułę, przejdź do sekcji Analytics > Audio analytics (Analizy > Analiza dźwięku). W menu Adaptive audio detection > Advanced settings (Adaptacyjna detekcja dźwięku > Ustawienia zaawansowane) kliknij polecenie Test alarms (Testuj alarm), aby wygenerować symulowane zdarzenie detekcji.

Włączanie syreny stroboskopowej po wykryciu dźwięku

Można używać syreny stroboskopowej Axis w celu informowania intruzów, że dany obszar jest monitorowany.

W tym przykładzie wyjaśniono, jak aktywować profil w syrenie stroboskopowej za każdym razem, gdy AXIS Audio Analytics wykryje nagły wzrost głośności dźwięku.

Przed uruchomieniem usługi:

 • Utwórz w syrenie stroboskopowej nowego użytkownika z rolą Operator lub Administrator.

 • Utwórz profil w syrenie stroboskopowej o nazwie: „Strobe siren profile” (Profil syreny stroboskopowej).

 • Otwórz interfejs WWW urządzenia i przejdź do menu Analytics > Audio analytics (Analiza > Analiza dźwięku), aby upewnić się, że została włączona funkcja Adaptive audio detection (Adaptacyjna detekcja dźwięku).

Tworzenie odbiorcy w kamerze:

 1. W interfejsie urządzenia kamery przejdź do menu System > Events > Recipients (System > Zdarzenia > Odbiorcy) i dodaj odbiorcę.

 2. Wprowadź następujące informacje:

  • Name (Nazwa): Strobe siren (Syrena stroboskopowa)

  • Type (Typ): HTTP

  • URL: http://<IPaddress>/axis-cgi/siren_and_light.cgi

   Wyrażenie <adresIP> zastąp adresem syreny stroboskopowej.

  • Nazwa i hasłokonta nowo utworzonego użytkownika syreny stroboskopowej.

 3. Kliknij przycisk Test (Testuj), sprawdzić, czy wszystkie dane są prawidłowe.

 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Utworzenie dwóch reguł w kamerze:

 1. Przejdź do obszaru Rules (Reguły) i dodaj regułę, aby aktywować syrenę stroboskopową po wykryciu intruza przez AXIS Audio Analytics.

 2. Wprowadź następujące informacje:

  • Name (Nazwa): Aktywacja syreny stroboskopowej po detekcji

  • Condition (Warunek): Audio analytics > Audio level above threshold (Analiza dźwięku > Głośność dźwięku powyżej progu)

  • Action (Akcja): Notifications > Send notification through HTTP (Powiadomienia > Wyślij powiadomienie przez HTTP)

  • Recipient (Odbiorca): Strobe siren (Syrena stroboskopowa).

   Informacje te muszą być takie same, jak podane wcześniej w obszarze Events > Recipients > Name (Zdarzenia > Odbiorcy > Nazwa).

  • Method (Metoda): Post (Post)

  • Body (Treść)

  • {     "apiVersion": "1.0",     "method": "start",     "params": {         "profile" : "Strobe siren profile"     } }
 3. Dla parametru"profile" : <> podaj dane wprowadzone na etapie tworzenia profilu dla syreny stroboskopowej, w tym przypadku: „Strobe siren profile” (Profil syreny stroboskopowej).
 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 5. Dodaj kolejną regułę, aby wyłączać syrenę stroboskopową po 15 sekundach. Wprowadź następujące informacje:

  • Name (Nazwa): Wyłączanie syreny stroboskopowej 15 sekund po detekcji

  • Wait between actions (Poczekaj między działaniami): 00:00:15

  • Condition (Warunek): Audio analytics > Audio level above threshold (Analiza dźwięku > Głośność dźwięku powyżej progu)

  • Wybierz opcję Invert this condition (Odwróć ten warunek).

  • Action (Akcja): Notifications > Send notification through HTTP (Powiadomienia > Wyślij powiadomienie przez HTTP)

  • Recipient (Odbiorca): Strobe siren (Syrena stroboskopowa)

   Informacje te muszą być takie same, jak podane wcześniej w obszarze Events > Recipients > Name (Zdarzenia > Odbiorcy > Nazwa).

  • Method (Metoda): Post (Post)

  • Body (Treść):

 6. {     "apiVersion": "1.0",     "method": "stop",     "params": {         "profile" : "Strobe siren profile"     } }
 7. Dla parametru "profile" : <> podaj dane wprowadzone na etapie tworzenia profilu dla syreny stroboskopowej, w tym przypadku: „Strobe siren profile” (Profil syreny stroboskopowej).
 8. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Nagrywanie wideo, gdy urządzenie wykryje osobę i krzyk

W poniższym przykładzie wyjaśniono, jak skonfigurować urządzenie Axis, aby rejestrowało wideo na karcie SD po spełnieniu następujących warunków:

 • AXIS Object Analytics wykryje osobę.

 • AXIS Audio Analytics wykryje krzyk.

 1. Otwórz interfejs WWW urządzenia i przejdź do menu Analytics > Audio analytics (Analiza > Analiza dźwięku), aby upewnić się, że została włączona funkcja Adaptive audio detection (Adaptacyjna detekcja dźwięku).

 2. w interfejsie WWW urządzenia otwórz Apps (Aplikacje) i upewnij się, że została włączona aplikacja Axis Object Analytics.

 3. Aby sprawdzić, czy włożono kartę SD, przejdź do menu System > Storage (System > Zasób).

 4. W obszarze AXIS Object Analytics kliknij polecenie + New scenario (Dodaj nowy scenariusz).

 5. Wybierz pozycję Object in area (Obiekt w obszarze) i kliknij Next (Dalej).

 6. Wybierz opcję Human (Człowiek) i kliknij Next (Dalej).

 7. W razie potrzeby dostosuj obszar zainteresowania.

 8. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

 9. Otwórz ponownie interfejs urządzenia, przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 10. Wprowadź nazwę reguły.

 11. Dla pierwszego warunku wybierz Shout detected (Wykrycie krzyku) w obszarze Audio analytics (Analiza dźwięku).

 12. Dodaj drugi warunek i wybierz scenariusz AXIS Object Analytics utworzony w obszarze Applications (Aplikacje).

 13. Z listy akcji w obszarze Recordings (Nagrania) wybierz opcję Record video (Nagrywaj wideo).

 14. Z listy opcji pamięci masowej wybierz opcję SD-DISK.

 15. Wybierz wartości w polach Camera (Kamera) i Stream profile (Profil strumienia).

 16. Jeżeli chcesz rozpocząć nagrywanie przed wykryciem dźwięku, wprowadź wartość w polu Prebuffer (Bufor przed zdarzeniem).

 17. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Dowiedz się więcej

Klasyfikacja dźwięku

Obecnie aplikacja wyodrębnia dwa rodzaje dźwięków ze strumienia audio: wrzaski i krzyki.

 • Wrzask charakteryzuje się głośną i wysoką wokalizacją, często wywoływaną w celu wyrażenia strachu lub bólu.

 • Krzyk wyróżnia się tym, że osoba mówi donośnym głosem, często w gniewie lub w celu zwrócenia na siebie uwagi.

Jeśli aplikacja jest skonfigurowana pod kątem detekcji któregokolwiek z tych dźwięków, będzie pokazywać je jako niebieskie lub czerwone linie w interfejsie użytkownika. Dane wyjściowe detekcji będą składać się z metadanych.

Kontrola prywatności

Ze względu na ochronę prywatności we wszystkich urządzeniach Axis strumieniowe przesyłanie dźwięku jest domyślnie wyłączone. Aby korzystać z aplikacji AXIS Audio Analytics, nie trzeba włączać strumieniowego przesyłania dźwięku, ponieważ może ona wizualizować i generować metadane przechwyconego dźwięku bez ich zapisywania.

Oznacza to, że strumieniowe przesyłanie dźwięku należy włączyć tylko wtedy, gdy aplikacja ma służyć do przetwarzania i kodowania przechwyconego dźwięku na potrzeby przechowywania.

Przykład

 1. Urządzenie Axis z mikrofonem odbiera dźwięk mężczyzny krzyczącego na kogoś.
 2. Strumieniowe przesyłanie dźwięku jest wyłączone na tym urządzeniu, co oznacza, że krzyk mężczyzny nie jest nagrywany.
 3. AXIS Audio Analytics wykrywa krzyk.
 4. AXIS Audio Analytics generuje metadane i zdarzenie związane z krzykiem.
 5. Pracownik ochrony otrzymuje powiadomienie o krzyku, ale nie ma nagrania z tego zdarzenia.

Integracja

Konfiguracja alarmów w AXIS Camera Station

W tym przykładzie wyjaśniono sposób konfiguracji reguł w AXIS Camera Station, aby powiadamiać operatora i nagrywać wideo, gdy AXIS Audio Analytics wykryje wrzask.

Zanim rozpoczniesz

 • Potrzebujesz:
 • kamery sieciowej Axis ze skonfigurowaną i uruchomioną aplikacją AXIS Audio Analytics; patrz Rozpoczynanie pracy.

 • komputera z zainstalowaną aplikacją AXIS Camera Station.

 1. Dodawanie kamery do AXIS Camera Station
 2. Dodaj kamerę w AXIS Camera Station. Patrz instrukcja obsługi AXIS Camera Station.

 1. Tworzenie wyzwalacza zdarzeń w urządzeniu
 2. Kliknij i przejdź do menu Configuration > Recording and events > Action rules (Konfiguracja > Rejestracja i zdarzenia > Reguły akcji), i kliknij opcję New (Nowa).

 3. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby dodać wyzwalacz.

 4. Z listy wyzwalaczy wybierz opcję Device event (Zdarzenie urządzenia) i kliknij Ok.

 5. W sekcji Configure device event trigger (Konfiguracja wyzwalacza zdarzeń w urządzeniu):

  • W polu Device (Urządzenie) wybierz kamerę.

  • W obszarze Event (Zdarzenie) wybierz Scream detected (Wykrycie wrzasku) dla aplikacji AXIS Audio Analytics

  • W polu Trigger period (Czas wyzwalania) wybierz przerwę pomiędzy kolejnymi wyzwalaczami. Funkcja ta służy do zmniejszania liczby następujących po sobie zapisów. Jeżeli podczas przerwy wystąpią dodatkowe wyzwalacze, rejestracja będzie kontynuowana, a okres wyzwalacza rozpocznie się od tego momentu.

 6. W opcji Filters (Filtry) opcję active (aktywne) ustaw na Yes (Tak).

 7. Kliknij OK.

 1. Tworzenie akcji w celu uruchomienia alarmów i rejestracji obrazu wideo
 2. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 3. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby dodać akcję.

 4. Z listy akcji wybierz Raise alarm (Uruchom alarm) i kliknij Ok.

 5. Uwaga

  Komunikat alarmu to komunikat, który dany operator widzi po wystąpieniu alarmu.

 6. W sekcji Alarm message (Komunikat alarmu) wprowadź tytuł i opis alarmu.

 7. Kliknij OK.

 8. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby dodać kolejną akcję.

 9. Z listy akcji wybierz Record (Rejestruj) i kliknij Ok.

 10. Z listy kamer wybierz kamerę, która ma zostać użyta do rejestracji.

 11. Wybierz profil i ustaw bufor przed i po rejestracji.

 12. Kliknij OK.

 1. Określanie czasu aktywności alarmów
 2. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 3. Jeżeli chcesz, aby alarm był aktywny tylko w określonych godzinach, wybierz opcję Custom schedule (Harmonogram niestandardowy).

 4. Wybierz harmonogram z listy.

 5. Kliknij opcję Next (Dalej).

 6. Wprowadź nazwę reguły.

 7. Kliknij opcję Finish (Zakończ).