AXIS Barcode Reader

Zanim rozpoczniesz

AXIS Barcode Reader umożliwia odczyt kodów QR Code® za pomocą aplikacji zainstalowanej w niektórych interkomach i kamerach Axis. Produkt ten jest używany wraz z rozwiązaniami AXIS Camera Station Secure Entry, interfejsem programowania aplikacji VAPIX® lub systemem kontroli dostępu innego producenta.

QR Code® to zastrzeżony znak towarowy należący do DensoWave Incorporated w Japonii i w innych krajach.

Wymagania systemowe

Wszystkie urządzenia działają najlepiej, gdy jest w nich zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego. Możesz zaktualizować oprogramowanie teraz, przechodząc do witryny axis.com.

Aplikację można instalować w obsługiwanych urządzeniach Axis do sieciowego dozoru wizyjnego, które obsługują AXIS Camera Application Platform. Pełen wykaz obsługiwanych urządzeń i wersji oprogramowania sprzętowego jest dostępny na stronie axis.com/products/axis-barcode-reader

Rozpoczynanie pracy

Instalowanie aplikacji AXIS Barcode Reader

Pobierz pakiet instalacyjny AXIS Barcode Reader z witryny axis.com.

Aby maksymalnie uprościć sobie procedurę instalacji, wykonuj instrukcje przedstawione w filmie instruktażowym poświęconym konfigurowaniu aplikacji.

Uwaga

Aby zainstalować aplikację w urządzeniu, należy mieć uprawnienia administratora.

 1. Przejdź na stronę internetową urządzenia.

 2. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > Apps (Aplikacje).

 3. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby wczytać plik aplikacji (.eap) do kamery.

 1. Aby aktywować licencję, potrzebny jest klucz licencyjny generowany za pomocą kodu licencyjnego oraz numeru seryjnego urządzenia Axis. Jeżeli plik licencyjny nie jest zapisany w komputerze, wykonaj następujące czynności:
 2. Przejdź do strony axis.com/applications

 3. Przejdź do opcji License key registration (Rejestracja klucza licencyjnego).

 4. Wprowadź kod licencyjny i numer seryjny.

 5. Zapisz plik licencyjny w komputerze. Wyszukaj plik, a następnie kliknij przycisk Activate (Aktywuj).

Konfigurowanie aplikacji AXIS Barcode Reader

 1. Aby zmienić profil identyfikacji za pomocą kodów QR, wybierz kolejno opcje Configuration > Access control > Identification profiles (Konfiguracja > Kontrola dostępu > Profile identyfikacji) i kliknij przycisk . Zobacz Profile identyfikacji.

 2. Dodaj drzwi. Zobacz Dodawanie drzwi.

 3. Jako profil identyfikacji tych drzwi wybierz opcję QR. Zobacz Ustawienia drzwi.

 4. Dodaj czytnik kodów kreskowych. Zobacz Dodawanie czytnika.

  1. Pod jedną stroną drzwi kliknij przycisk Add reader (Dodaj czytnik).

  2. Z listy rozwijanej Reader type (Typ czytnika) wybierz opcję AXIS Barcode Reader. Wprowadź nazwę i kliknij przycisk OK.

Tworzenie i wysyłanie kodu QR Code®

Uwaga

Rejestracja i dystrybucja poświadczenia kodem QR wymaga posiadania systemu zarządzania kontrolą dostępu, takiego jak AXIS Camera Station Secure Entry, VAPIX® lub innego producenta.

Aby użyć rozwiązania AXIS Camera Station Secure Entry w celu utworzenia i wysłania kodu QR, postępuj zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami.

 • Tworzenie poświadczenia kodem QR dla nowych lub istniejących posiadaczy kart.

  1. Przeczytaj informacje na stronie Zarządzanie dostępem w instrukcji obsługi AXIS Camera Station, aby dowiedzieć się, jak utworzyć konto posiadacza karty.

  2. Aby dodać kod QR do istniejącego posiadacza karty, wybierz odpowiednią osobę, a następnie kliknij i Edit (Edytuj).

  3. W celu wysłania kodu QR do posiadacza karty wypełnij pola Name (Imię i nazwisko/nazwa) oraz Email address (Adres e-mail).

  4. Kliknij , a następnie wybierz ikonę kodu QR.

  5. Przypisz Name (Nazwę) do kodu QR i ustaw Expiration date (Datę wygaśnięcia).

  6. Jeżeli kod QR ma zostać wysłany od razu po utworzeniu, zaznacz pole wyboru.

  7. Kliknij przycisk Add (Dodaj), a następnie ponownie naciśnij przycisk Add (Dodaj) w lewym górnym rogu strony.

 • Wyślij kod QR posiadaczowi karty.

  1. Obok nazwiska posiadacza karty, któremu chcesz wysłać kod QR, kliknij , a następnie wybierz opcję Distribute QR code (Dystrybucja kodu QR).

  2. W wyskakującym oknie potwierdź informacje, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Kliknij przycisk Zamknij.

Jeśli chcesz edytować szablon wiadomości e-mail zawierającej kod QR, otwórz ustawienia na lewym pasku i wybierz opcję Email template (Szablon wiadomości e-mail).

Osoba odwiedzająca będzie widoczna na liście obecnych gości. Stan będzie aktywny przez okres ważności zaproszenia.

Najlepsze praktyki

Zalecenia dotyczące kodów QR Code®

Uwaga

Kod QR może zawierać do 200 bajtów. Większy kod QR staje się trudniejszy do przeskanowania.

Aby kod QR dobrze się skanował, powinien być wyrazisty i jednolicie oświetlony oraz mieć wysoki kontrast.

 • Zalecenia:
 • Urządzenie mobilne przechowujące kod QR powinno mieć ekran o rozdzielczości co najmniej 1080p.

 • Drukowany kod QR powinien być wyraźny i pozbawiony zniekształceń.

Konfigurowanie aplikacji

Konfigurowanie aplikacji

Aplikacja musi być skonfigurowana na stronie konfiguracji aplikacji AXIS Barcode Reader.

Text overlay (Nałożenie tekstu)

Dane z zeskanowanego kodu QR Code® mogą być wyświetlane jako nałożenie tekstu dynamicznego.

 • Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Text overlay (Nałożenie tekstu).

Uwaga

Aby funkcja nałożenia tekstu dostępna w aplikacji AXIS Barcode Reader działała, należy włączyć funkcjonalność nałożeń tekstu dynamicznego w interfejsie internetowym urządzenia.

W interfejsie internetowym urządzenia przejdź do opcji Overlay settings (Ustawienia nakładki) i wpisz wyrażenie #D w polu obok opcji Include text (Dołącz tekst).

Cooldown (Chłodzenie)

 • W polu menu Cooldown (Chłodzenie) wpisz odpowiednią wartość Cooldown time (Czas chłodzenia). Ponownie zeskanowane kody QR zostaną zaakceptowane dopiero po upłynięciu czasu chłodzenia.

HTTPS

 • Przełącz, aby wymusić komunikację z kontrolerami drzwi za pośrednictwem protokołu HTTPS.

Ignore server certificate validation (Ignoruj potwierdzenie certyfikatu serwera)

 • Przełącz opcję Ignore server certificate validation (Ignoruj potwierdzenie certyfikatu serwera), jeśli skonfigurowano certyfikację, a chcesz umożliwić komunikację nawet z nieprawidłowymi urządzeniami.

Send credential type (Sposób wysyłania poświadczeń)

Określ sposób wysyłania danych z kodu QR do sieciowego kontrolera drzwi Axis.

 • Type (Typ): Wybierz typ poświadczenia.

 • Bit Count (Liczba bitów): Ustaw liczbę bitów w poświadczeniu.

 • Description (Opis): Opcjonalnie można dodać opis typu poświadczenia.

Integracja

Integracja

Dodaj Door controllers (Kontrolery drzwi), które chcesz zintegrować z aplikacją AXIS Barcode Reader. Można dodać maksymalnie pięć kontrolerów drzwi, które na podstawie klucza uwierzytelniania będą uwierzytelniać kody QR Code® wysłane z aplikacji AXIS Barcode Reader i w ten sposób przyznawać dostęp. Aplikację AXIS Barcode Reader można zintegrować z istniejącym systemem za pomocą jednej z dwóch metod.

Uwaga

Aby można było używać aplikacji AXIS Camera Station, jest potrzebny sieciowy kontroler drzwi Axis z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 10.11.30.1 lub nowszej.

Aby można było używać interfejsów OSDP i Wiegand, jest potrzebny wideodomofon sieciowy Axis z obsługą standardu OSDP lub Wiegand i oprogramowaniem sprzętowym w wersji 1.92 lub nowszej.

Aby używać aplikacji AXIS Barcode Reader za pośrednictwem oprogramowania AXIS Camera Station, należy skonfigurować kontrolery drzwi w oprogramowaniu AXIS Camera Station. Więcej informacji można znaleźć w temacie Konfigurowanie aplikacji AXIS Barcode Reader.

 • OSDP/Wiegand:

  1. W aplikacji AXIS Camera Station wybierz kolejno opcje Configuration (Konfiguracja) > Access control (Kontrola dostępu) > Encrypted communication (Komunikacja szyfrowana).

  2. Podaj główny klucz szyfrowania i kliknij OK. Aby zmienić główny klucz szyfrowania, kliknij .

  3. W aplikacji AXIS Barcode Reader włącz ustawienie OSDP Secure Channel (Bezpieczny kanał OSDP). Opcja ta jest dostępna tylko po ustawieniu głównego klucza szyfrowania.

 • AXIS Camera Station Secure Entry:

  1. W oprogramowaniu AXIS Camera Station wybierz kolejno opcje Configuration (Konfiguracja) > Access control (Kontrola dostępu) > Encrypted communication (Komunikacja szyfrowana), a następnie w obszarze AXIS Barcode Reader kliknij kolejno opcje Show authentication key (Pokaż klucz uwierzytelniania) i Copy key (Kopiuj klucz).

  2. W aplikacji AXIS Barcode Reader włącz opcję AXIS Camera Station Secure Entry.

   Kliknij przycisk Add (Dodaj), a następnie wprowadź adres IP kontrolera drzwi i wklej klucz uwierzytelniania.

 • AXIS VAPIX® Physical Access Control (System fizycznej kontroli dostępu AXIS VAPIX®):

  1. Skonfiguruj system fizycznej kontroli dostępu VAPIX®. Opis odpowiedniej procedury można znaleźć na stronie axis.com/developer-community

  2. W aplikacji AXIS Barcode Reader włącz ustawienia OSDP/Wiegand i AXIS VAPIX® Physical Access Control (System fizycznej kontroli dostępu AXIS VAPIX®).

   Kliknij przycisk Add (Dodaj), a następnie wprowadź adres IP kontrolera drzwi oraz odnośne nazwę użytkownika i hasło.

Gdy zostanie ustanowione połączenie, przejrzyj informacje w prawym panelu, gdzie można zaznaczyć drzwi, przy których mają być skanowane kody QR.

Rozwiązywanie problemów

ProblemPrzyczynaAction (Akcja)
Jest wyświetlany komunikat o błędzie: Invalid username or Authentication key (Nieprawidłowe nazwa użytkownika lub klucz uwierzytelniania)

W AXIS Camera Station Secure Entry zmieniono ustawienia logowania na konto użytkownika w kontrolerze drzwi.

Przejdź do czytnika AXIS Barcode Reader i zmień klucz uwierzytelniania kontrolera drzwi, aby odpowiadał kluczowi ustawionemu w narzędziu AXIS Camera Station Secure Entry.

Kod QR Code® nie działa.Kontroler drzwi nie ma połączenia z Internetem.Otwórz system AXIS Camera Station Secure Entry lub system firmy zewnętrznej i upewnij się, że kontroler drzwi jest online.
Aktywny kod QR nie jest akceptowany.Okres chłodzenia jeszcze nie upłynął.Poczekaj, aż skończy się okres chłodzenia lub przejdź na stronę aplikacji i zmień czas trwania okresu chłodzenia.