AXIS Demographic Identifier

Informacje o rozwiązaniu

Przegląd urządzeń, aplikacji i narzędzi potrzebnych do utworzenia kompletnego systemu.

AXIS Demographic Identifier

AXIS Demographic Identifier to aplikacja do analizy, którą można zainstalować w kamerze sieciowej.

Aplikacja przeznaczona jest do obiektów handlowych i innych obiektów, gdzie konieczne jest oszacowanie płci i wieku przechodniów. Aplikacja AXIS Demographic Identifier może być używana do generowania digital signage oraz poszerzania wiedzy na temat odwiedzających. W połączeniu z danymi statystycznymi z aplikacji AXIS People Counter aplikacja ta umożliwia analizę liczby odwiedzających, ich płci i kategorii wiekowej.

Jak działa detekcja płci i wieku?

Każda wykryta twarz, na którą składają się pojedyncze detekcje twarzy, to jedna ocena płci i wieku. Detekcja twarzy to jedna ramka twarzy wykryta na obrazie. Teoretycznie aplikacja może wykryć do 100 twarzy (ramek) na obraz.

Wykryta twarz może być śledzona przez 1 sekundę, 10 minut lub przez dowolny czas, w zależności od tego, jak długo aplikacja jest w stanie ją wykrywać. Oznacza to, że wykryta twarz może składać się z pięciu, 10 000 lub dowolnej liczby detekcji twarzy. Dłuższe śledzenie wykrytej twarzy nie oznacza lepszej oceny wieku ani płci.

Aby aplikacja działała zgodnie z oczekiwaniami, należy ją poprawnie skonfigurować i zainstalować.

Montaż kamery

Rozmieszczenie kamer

Zamontuj kamerę tak, by była ona skierowana na twarze przechodniów. Aplikacja akceptuje zmianę kątów odchylenia, przechylenia lub pochylenia o około +/-15 stopni od powierzchni czołowej.

 • Przykłady montażu:
 • Tę kamerę zamontowano przy wyjściu, skierowano ją na przechodniów.

 • Zamontuj kamerę tak, by pokazywała ona widok z góry. Tę kamerę zamontowano przy wyjściu, skierowano ją na wychodzących ludzi.

 • W scenariuszu digital signage kamerę zamontowano tak, by skierowana była prosto na twarze.

Jakość obrazu

Należy dążyć do ustawień, przy których twarze przechodniów są:

 • ostre,

 • o wysokim kontraście,

 • równo oświetlone bez odbicia ani cieni.

Uwaga

W scenach z silnym podświetleniem, w których otrzymuje się ciemne twarze o niewielkim kontraście, rozważ uzupełnienie instalacji o źródła oświetlenia, aby uzyskać lepsze obrazy twarzy.

Wyszukiwanie urządzenia w sieci

Więcej informacji na temat wykrywania i przypisywania adresów IP znajduje się w dokumencie Jak przypisać adres IP i uzyskać dostęp do urządzenia.

Dostęp do urządzenia

 1. Otwórz przeglądarkę i wprowadź adres IP lub nazwę hosta urządzenia Axis.

  Jeśli nie znasz adresu IP, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci.

 2. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło. Jeżeli uzyskujesz dostęp do urządzenia po raz pierwszy, musisz ustawić hasło root. Patrz Ustawianie nowego hasła do konta root.

 3. W przeglądarce zostanie otwarta strona podglądu na żywo urządzenia.

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Ustawianie nowego hasła do konta root

Ważne

Domyślna nazwa użytkownika dla administratora to root. W przypadku utraty hasła użytkownika root należy zresetować urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych. Patrz

Wskazówka dotycząca wsparcia technicznego: Potwierdzanie bezpieczeństwa hasła
 1. Wprowadź hasło. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł. Patrz Bezpieczne hasła.

 2. Wprowadź ponownie hasło, aby sprawdzić, czy jest ono poprawnie zapisane.

 3. Kliknij przycisk Create login (Utwórz login). Hasło zostanie skonfigurowane.

Instalowanie aplikacji w kamerze

Uwaga
 • Licencja jest ważna tylko dla jednej kamery. Nie można aktywować licencji w innej kamerze bez nowego klucza rejestracyjnego.
 • Aby zainstalować aplikacje w kamerze, należy mieć uprawnienia administratora.
 1. Zainstaluj kamerę w sieci.

 2. Przejdź do interfejsu WWW kamery w przeglądarce (patrz instrukcja obsługi kamery).

 3. Przejdź do menu Apps (Aplikacje).

 4. Wczytaj plik aplikacji (.eap) do kamery.

 5. Aktywuj licencję. Jeśli masz połączenie z internetem, wprowadź kod licencyjny. Aplikacja automatycznie aktywuje licencję.

Aktywacja licencji offline

 1. Do aktywacji licencji offline potrzebny jest klucz. Jeżeli plik licencyjny nie jest zapisany w komputerze, wykonaj następujące czynności:
 2. Przejdź do strony www.axis.com/applications.

 3. Przejdź do opcji Rejestracja klucza licencyjnego. Potrzebny będzie kod licencyjny oraz numer seryjny urządzenia Axis.

 4. Zapisz plik licencyjny w komputerze i wybierz go, kiedy wyświetli się monit.

Uzyskiwanie dostępu do ustawień aplikacji

 1. W interfejsie WWW kamery przejdź do menu Apps (Aplikacje), uruchom aplikację i kliknij przycisk Open (Otwórz).

Ustawienia dodatkowe

Ustawianie daty i godziny

Poprawne ustawienia daty i godziny są potrzebne, aby kamera przez dłuższy czas zachowała poprawną datę i godzinę, a także aby przypisywać statystyki do właściwych godzin. Datę i godzinę ustawia się w interfejsie WWW kamery.

 1. E interfejsie WWW kamery przejdź do menu System > Date and time (System > Data i godzina).

 2. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień daty i godziny, kliknij przycisk .

Tworzenie konta użytkownika

Możesz tworzyć konta użytkownika i ustawiać różne uprawnienia kont, tak aby nieautoryzowane osoby mogły wyświetlać statystyki, ale nie mogły zmieniać ustawień licznika.

Konta użytkowników tworzy się w interfejsie WWW kamery.

 1. W interfejsie internetowym kamery przejdź do menu System > Users (System > Użytkownicy).

 2. Aby uzyskać więcej informacji o kotach użytkowników, kliknij .

Konfigurowanie obszaru detekcji

Obszar detekcji to obszar na obrazie, w którym aplikacja powinna wykrywać twarze. Po skonfigurowaniu obszaru detekcji trzeba mieć na uwadze, że im dłużej twarz jest widoczna na obrazie, tym większa będzie dokładność detekcji. Zwróć też uwagę, że im więcej klatek na sekundę (fps), tym większa dokładność detekcji.

 1. W ustawieniach aplikacji przejdź do menu Ustawienia > Ogólne.

 2. Upewnij się, że opcja Stan jest włączona w aplikacji.

 3. Wprowadź nazwę w polu Nazwa. Jest to nazwa wyświetlana w aplikacji AXIS Store Reporter.

 4. Ustaw Obszar detekcji, klikając przycisk Konfiguracja.

 5. Aby ustawić obszar detekcji, dostosuj rozmiar żółtego okienka. Im mniejsze okienko, tym więcej klatek na sekundę, co skutkuje większą dokładnością detekcji.

 6. Uwaga

  Aby móc wykryć twarz, rozmiar zielonego okienka musi wynosić co najmniej 50 pikseli.

 7. Aby ustawić wielkość twarzy, które chcesz poddać analizie, dostosuj rozmiar zielonego okienka. Im większe okienko, tym więcej klatek na sekundę, co skutkuje większą dokładnością detekcji.

 8. Przejdź do opcji Podgląd na żywo, aby sprawdzić obszar detekcji.

Wyzwalanie zdarzenia

 1. Przejdź do menu Ustawienia > Zdarzenia.

 2. Wybierz opcję Włącz.

 3. Kliknij przycisk Prześlij.

 4. Przejdź na stronę internetową kamery, aby uzyskać dostęp do systemu zdarzeń.

 5. W ustawieniach zdarzeń użyj wyzwalacza Aplikacje i wybierz pomiędzy następującymi wyzwalaczami domyślnymi:

  • Demographics-any_0_30 — wykrywa osoby dowolnej płci w wieku od 0 do 30 lat, bez względu na płeć

  • Demographics-any_0_31_plus — wykrywa osoby w wieku 31 lat i starsze, bez względu na płeć

  • Demographics-female — wykrywa kobiety

  • Demographics-male — wykrywa mężczyzn

 6. Postępuj zgodnie z załączonymi instrukcjami, aby skonfigurować zdarzenie.

Tworzenie spersonalizowanych wyzwalaczy

W trybie zaawansowanym możesz utworzyć własne wyzwalacze poprzez spersonalizowanie następujących parametrów:

[top row]
nazwa wyzwalacza
gender
mężczyzna lub kobieta
min_age
minimalny wiek osoby
max_age
maksymalny wiek osoby
t_min
ilość czasu w sekundach między wyzwalaczami twarzy po wykryciu
Example

Jeśli chcesz odtworzyć wideo, które trwa 20 sekund, skierowane do kobiet w wieku między 31 a 65 lat, tak powinien wyglądać spersonalizowany wyzwalacz.

"play_video_middle_age_women": {
"gender": "female",
"min_age": 31,
"max_age": 65,
"t_min": 20
}
 1. Przejdź do menu Ustawienia > Zdarzenia.

 2. Wybierz opcję Włącz.

 3. Wybierz opcję Zaawansowane.

 4. Uwaga

  Nie zmieniaj ani nie usuwaj żadnych znaków kodu w polu tekstowym.

 5. Zalecamy skopiowanie istniejącego wyzwalacza, a następnie zmianę następujących parametrów: gender, min_age, max_age lub t_min w polu tekstowym.

 6. Aby sprawdzić kod i zawartość, kliknij opcję Weryfikuj.

 7. Jeśli nie zgadza się kod lub parametry, sprawdź kod i spróbuj ponownie. Zawsze możesz przywrócić ustawienia domyślne, klikając opcję Użyj ustawień domyślnych.

 8. Kliknij przycisk Prześlij.

 9. Przejdź na stronę internetową kamery, aby uzyskać dostęp do systemu zdarzeń.

 10. W ustawieniach zdarzeń użyj wyzwalacza Aplikacje, a następnie wybierz utworzony wyzwalacz.

Konfigurowanie harmonogramu

Aby uniknąć niechcianej detekcji w nocy lub w dni wolne, zalecamy skonfigurowanie harmonogramu.

 1. Przejdź do menu Settings > Counting schedule (Ustawienia > Harmonogram zliczania).

 2. Aby dostosować czas rozpoczęcia i zakończenia, przesuń dowolny z suwaków. Możesz ustawić indywidualne harmonogramy dla każdego dnia tygodnia, wybierając opcję Per day schedule (Harmonogram dzienny), a następnie przesuwając odpowiednie suwaki.

Wyłączanie aplikacji w konkretnym dniu tygodnia

Usuń zaznaczenie pola wyboru obok suwaka.

 • Wyłączanie aplikacji podczas dni świątecznych
 • Wybierz daty świąt w kalendarzu w opcji Holidays (Dni świąteczne).

Kopiowanie ustawień aplikacji do innej kamery

Użyj funkcji kopiowania, jeśli chcesz skopiować ustawienia aplikacji na przykład do innych kamer w tym samym sklepie, zamontowanych na tej samej wysokości. Nie zostaną skopiowane ustawienia właściwe dla danej kamery, takie jak licencja na aplikację czy nazwa kamery.

 1. Aby skopiować ustawienia aplikacji, przejdź do opcji Konserwacja > Kopie zapasowe parametrów.

 2. Kliknij przycisk Kopiuj. Komputer zapisze plik w domyślnym folderze plików pobieranych przez przeglądarkę.

Statystyki

Statystyki opracowane na podstawie zliczania można wykorzystać na kilka sposobów:

 • Wyświetlać dane z licznika przesyłane w czasie rzeczywistym na wbudowanych wykresach umieszczonych w interfejsie WWW aplikacji.

 • Wyświetlać wbudowane wykresy ze strony ze statystykami w widoku dziennym i tygodniowym. Dane aktualizowane są w czasie rzeczywistym.

  Dane przechowywane są w pamięci kamery do 90 dni i są aktualizowane co 15 minut. Dane przechowywane są w przedziałach 15-minutowych, które odpowiadają liczbie osób wchodzących i wychodzących w czasie 15 minut.

 • Pobierać dane przy pomocy otwartego interfejsu API. Patrz Biblioteka VAPIX®.

 • Korzystać z AXIS Store Data Manager — pakietu oprogramowania, który pozwala na gromadzenie danych ze wszystkich urządzeń i zarządzanie nimi. Patrz Podłączanie kamery do folderu w AXIS Store Data Manager.

 • Korzystać z AXIS Store Reporter — narzędzia internetowego do pracy ze statystykami służącego do monitorowania danych historycznych i zarządzania nimi.

 • Pobierać statystyki na komputer (patrz Statystyka pobierania).

Statystyki są podzielone według płci i wieku. Dane zapisywane na karcie SD w urządzeniu przechowywane są według dwóch kategorii:

Według wieku i płci, zapisywane w 15-minutowych przedziałach czasowych

Każda wykryta twarz kategoryzowana jest według wieku i płci, jak wyszczególniono poniżej:

Początek przedziałuKoniec przedziałuM łącznieM (0–14)M (15–24)M (25–34)M (35–44)M (45–54)M (55–64)M (65–74)M (75–)
2017-12-02 08:152017-12-02 08:303111
Początek przedziałuKoniec przedziałuK łącznieK (0–14)K (15–24)K (25–34)K (35–44)K (45–54)K (55–64)K (65–74)K (75–)
2017-12-02 08:152017-12-02 08:304211

Według wykrytej twarzy

Miejsce na karcie wystarcza na zapisanie około 20 000 wykrytych twarzy. Wykryte twarze przechowywane są w buforze cyklicznym, co oznacza, że zapis 20 001 nadpisuje zapis pierwszy.

Zapisy przechowywane są w formacie JSON, tak jak zostało to opisane w części HTTP API.

Podłączanie kamery do folderu w AXIS Store Data Manager

Aby wykonać to zadanie, należy zainstalować aplikację w kamerze.

 1. W aplikacji AXIS Store Data Manager przejdź do opcji Sources (Źródła) i pobierz Folder connection identifier (Identyfikator połączenia folderu)Folder connection password (Hasło połączenia folderu) dla folderu, z którym chcesz się połączyć.

 2. W interfejsie WWW kamery przejdź do menu Settings > Apps (Ustawienia > Aplikacje) i otwórz interfejs WWW aplikacji.

 3. W interfejsie WWW aplikacji przejdź do menu Settings > Reporting (Ustawienia > Raporty).

 4. Aby włączyć przesyłanie danych do serwera, wybierz opcję Enabled (Włączone).

 5. Wprowadź adres internetowy aplikacji AXIS Store Data Manager, na przykład http://[subdomain].asdm.axis.com/datamanager, gdzie [subdomain] należy zastąpić unikalną nazwą.

 6. Wprowadź Folder connection identifier (Identyfikator połączenia folderu)Folder connection password (Hasło połączenia folderu).

 7. Aby przetestować połączenie, kliknij przycisk Run test (Przeprowadź test).

 8. Kliknij przycisk Submit (Prześlij).

Statystyka pobierania

 1. Przejdź do menu Statistics > Download statistics (Statystyki > Pobierz statystyki).

 2. Wybierz format pliku:

  • W przypadku formatów .xml, .csv or .json można również wybrać przedział czasowy.

 3. Wybierz datę z kalendarza. Plik jest zapisywany w domyślnym folderze Pobrane na komputerze.

 4. Jeżeli chcesz zapisać wszystkie dostępne dane, kliknij przycisk Download all (Pobierz wszystko), znajdujący się obok formatu pliku.

Rozwiązywanie problemów

ProblemAction (Akcja)
Oprogramowanie nie wczytuje się do aplikacji AXIS Store Data Manager.Najczęstszą przyczyną są problemy z połączeniem sieciowym. Uruchom test połączenia w menu Settings > Reporting (Ustawienia > Raportowanie), aby uzyskać informacje o źródłowej przyczynie problemu.
Aplikacja nie działa z WDR.Aby jak najszybciej wykrywać twarze, zalecane jest użycie trybu rejestracji bez szerokiego zakresu dynamiki (WDR, Wide Dynamic Range). Bez WDR liczba klatek na sekundę jest większa i można szybciej wykrywać twarze. Jednak bez WDR, jeśli w obiektyw skierowane jest jasne światło, strumień wideo może być ciemny. Zalecamy więc, aby unikać silnego podświetlenia.
Aplikacja nie działa w mojej przeglądarce.Korzystając z aplikacji AXIS Demographic Identifier nie używaj przeglądarki Internet Explorer®. Lepiej używać przeglądarek ChromeTM lub Firefox®, które szybciej renderują strumień wideo.

Uruchom ponownie aplikację

Jeśli zliczanie jest niedokładne lub interfejs sieciowy działa wolniej niż zwykle, możesz spróbować ponownie uruchomić usługi lub urządzenie.

Aby uruchomić ponownie urządzenie, przejdź do menu Maintenance > Restart (Konserwacja > Uruchom ponownie).

Resetowanie aplikacji

Przejdź do menu Konserwacja > Zresetuj i wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Aby usunąć wszystkie dane zliczania z kamery, kliknij przycisk Wyczyść dane.

 • Aby przywrócić ustawienia domyślne wszystkich aplikacji, kliknij przycisk Przywróć ustawienia.

Wykonywanie kopii zapasowych ustawień

 1. Aby utworzyć kopię zapasową ustawień aplikacji, przejdź do opcji Maintenance > Parameter backups (Konserwacja > Kopie zapasowe parametrów).

 2. Kliknij przycisk Utwórz kopię zapasową. Komputer zapisze plik w domyślnym folderze plików pobieranych przez przeglądarkę.

Przywracanie ustawień

 1. Przejdź do menu Konserwacja > Kopie zapasowe parametrów.

 2. Przejrzyj pliki, aby wyszukać poprzednio zapisany plik kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk Przywróć.

Generowanie raportu dziennika

Jeśli wystąpią problemy z urządzeniem, możesz wygenerować raport dziennika.

 1. Przejdź do menu Maintenance > Logs (Konserwacja > Dzienniki).

 2. Kliknij przycisk Generate logs (Generuj dzienniki).

 3. Plik jest zapisywany w domyślnym folderze pobierania na komputerze.

 4. Dołącz raport dziennika do zgłoszenia problemu działowi obsługi technicznej.

Zarządzanie licencjami

Przejdź do menu Konserwacja > Rejestracja.

 • Aby zarejestrować licencję, kliknij stronę Rejestracja.

 • Jeśli chcesz usunąć licencję tego produktu, kliknij przycisk Wyrejestruj.

 • Jeśli masz zaktualizowaną licencję, kliknij przycisk Odnów licencję.

API Demographic Identifier

Typowe przykłady

Example

Pobierz twarze na żywo

Żądanie
http://<servername>/local/demographics/.api?tracks-live.json
Zwracany wynik (przykład) — Brak wykrytych aktywnych twarzy
{
 "live": {
 "tracks" : [
 ]
 }
}
Zwracany wynik (przykład) — Jedna wykryta aktywna twarz
{
 "live": {
  "tracks" : [
  {
   "time_start" : 1447749079.091622,
   "time_end" : 1447749081.011605,
   "gender_average" : 1,
   "age_average" : 20,
   "boxsize_average" : 177,
   "gender_last" : 1,
   "age_last" : 21,
   "boxsize_last" : 180
  } ]
 }
}
Zwracany wynik (przykład) — Dwie wykryte aktywne twarze
{
 "live": {
  "tracks" : [
  {
   "time_start" : 1447749104.451576,
   "time_end" : 1447749109.451567,
   "gender_average" : 1,
   "age_average" : 20,
   "boxsize_average" : 198,
   "gender_last" : 1,
   "age_last" : 18,
   "boxsize_last" : 195
  },
  {
   "time_start" : 1447749107.811568,
   "time_end" : 1447749109.451567,
   "gender_average" : -1,
   "age_average" : 21,
   "boxsize_average" : 160,
   "gender_last" : -1,
   "age_last" : 23,
   "boxsize_last" : 158
  } ]
 }
}
Example

Pobierz wcześniejsze nagrania twarzy

Żądanie
http://<servername>/local/demographics/.api?tracks-ended.json
Zwracany wynik (przykład) — Brak wykrytych aktywnych twarzy
{
 "ended": {
  "time_start": 1447748743.039911,
  "time_end": 1447749643.039911,
  "tracks": [
 ]
 }
}
Zwracany wynik (przykład) — Jedna wcześniej wykryta twarz
{
 "ended": {
  "time_start": 1447749887.539835,
  "time_end": 1447749947.539835,
  "tracks": [
  {
   "time_start": 1447749942.930319,
   "time_end": 1447749946.210321,
   "gender_average": 1,
   "age_average": 21,
   "boxsize_average": 219
  } ]
 }
}
Zwracany wynik (przykład) — Dwie wcześniej wykryte twarze
{
 "ended": {
  "time_start": 1447750011.470372,
  "time_end": 1447750071.470372,
  "tracks": [
  {
   "time_start": 1447750064.890142,
   "time_end": 1447750067.690133,
   "gender_average": 1,
   "age_average": 22,
   "boxsize_average": 217
  },
  {
   "time_start": 1447750066.130135,
   "time_end": 1447750067.690133,
   "gender_average": -1,
   "age_average": 18,
   "boxsize_average": 192
  } ]
 }
}
Example

Pobierz rozpoznane twarze na żywo i wcześniejsze nagrania twarzy

Żądanie
http://<servername>/local/demographics/.api?tracks-live-and-ended.json&time=60
Zwracany wynik (przykład) — Dwie aktywne i jedna wcześniej wykryta twarz
{
 "live": {
  "tracks": [
  {
   "time_start": 1447750516.809464,
   "time_end": 1447750523.329454,
   "gender_average": 1,
   "age_average": 19,
   "boxsize_average": 218,
   "gender_last": 1,
   "age_last": 19,
   "boxsize_last": 218
  },
  {
   "time_start" 1447750521.569459,
   "time_end": 1447750523.329454,
   "gender_average": -1,
   "age_average": 17,
   "boxsize_average": 222,
   "gender_last": 260,
   "age_last": 19,
   "boxsize_last": 217
  } ]
 },
 "ended": {
  "time_start": 1447750463.936758,
  "time_end": 1447750523.936758,
  "tracks": [
  {
   "time_start": 1447750514.249470,
   "time_end": 1447750515.329465,
   "gender_average": 1,
   "age_average": 20,
   "boxsize_average": 239
  } ]
 }
}

Specyfikacja API

Pobierz twarze na żywo

Ten interfejs API wyświetla rozpoznawane na żywo twarze (ramki), które są obecnie aktywne w strumieniu wideo.

Format:
JSON
Metoda:
GET
Żądanie
http://<servername>/local/demographics/.api?tracks-live.json

Zwracany wynik

Więcej przykładów zwracanych wyników: Typowe przykłady.

Opis zwracanych wartości
WartośćOpis
<time_start>Godzina zaobserwowania pierwszej twarzy z dokładnością do sekund według czasu UTC (Coordinated Universal Time)
<time-end>Godzina zaobserwowania ostatniej twarzy z dokładnością do sekund.
<gender_average>średnio -1 dla kobiet i 1 dla mężczyzn począwszy od <time_start> (początku śledzenia).
<age_average>Rozpoznany wiek twarzy począwszy od <time_start> (początku śledzenia).
<boxsize_average>Średni rozmiar ramki podczas śledzenia począwszy od <time_start> (początku śledzenia).
<gender_last>-1 dla kobiet i 1 dla mężczyzn podczas ostatniej obserwacji.
<age_last>Szacowany wiek podczas ostatniej obserwacji.
<boxsize_last>Rozmiar ramki podczas ostatniej obserwacji.

Pobierz wcześniejsze nagrania twarzy

Ten interfejs API zwraca wcześniej wykryte twarze (po zakończeniu rejestracji).

Format:
JSON
Metoda:
GET
Żądanie
http://<servername>/local/demographics/.api?tracks-ended.json&<time>
Zażądaj opisu parametrów
ParametrOpis
<time>Użyj polecenia time, aby ustawić ilość czasu (w sekundach), która ma zostać ujęta w zwróconym wyniku. Wartość domyślna to 15 minut.

Zwracany wynik

Więcej przykładów zwracanych wyników: Typowe przykłady.

Opis zwracanych wartości
WartośćOpis
<time_start>Godzina zaobserwowania pierwszej twarzy z dokładnością do sekund według czasu UTC (Coordinated Universal Time)
<time-end>Godzina zaobserwowania ostatniej twarzy z dokładnością do sekund.
<gender_average>średnio -1 dla kobiet i 1 dla mężczyzn począwszy od <time_start> (początku śledzenia).
<age_average>Rozpoznany wiek twarzy począwszy od <time_start> (początku śledzenia).
<boxsize_average>Średni rozmiar ramki podczas śledzenia począwszy od <time_start> (początku śledzenia).

Pobierz rozpoznane twarze na żywo i wcześniejsze nagrania twarzy

Ten interfejs API łączy wyświetlanie twarzy na żywo opisane w Pobierz twarze na żywo z wyświetlaniem wcześniej zarejestrowanych twarzy opisanym w Pobierz wcześniejsze nagrania twarzy. Interfejs wyświetla zarówno informacje na żywo, jak i wcześniej zarejestrowane twarze.

Format:
JSON
Metoda:
GET
Żądanie
http://<servername>/local/demographics/.api?tracks-live-and-ended.json
Zażądaj opisu parametrów
ParametrOpis
<time>Użyj polecenia time, aby ustawić ilość czasu (w sekundach), która ma zostać ujęta w zwróconym wyniku. Wartość domyślna to 15 minut.

Zwracany wynik

Więcej przykładów zwracanych wyników: Typowe przykłady.

Opis zwracanych wartości
WartośćOpis
<time_start>Godzina zaobserwowania pierwszej twarzy z dokładnością do sekund według czasu UTC (Coordinated Universal Time)
<time-end>Godzina zaobserwowania ostatniej twarzy z dokładnością do sekund.
<gender_average>średnio -1 dla kobiet i 1 dla mężczyzn począwszy od <time_start> (początku śledzenia).
<age_average>Rozpoznany wiek twarzy począwszy od <time_start> (początku śledzenia).
<boxsize_average>Średni rozmiar ramki podczas śledzenia począwszy od <time_start> (początku śledzenia).
<gender_last>-1 dla kobiet i 1 dla mężczyzn podczas ostatniej obserwacji.
<age_last>Szacowany wiek podczas ostatniej obserwacji.
<boxsize_last>Rozmiar ramki podczas ostatniej obserwacji.

Pobierz FPS

Ten interfejs API służy do sprawdzenia liczby klatek na sekundę używanej przez algorytm Demographics.

Format:
JSON
Metoda:
GET
Żądanie
http://<servername>/demographics/.api?fps.json
Zwracany wynik
{
 "fps":<fps>
}

Uruchom ponownie usługę

Ponownie uruchamia usługę Demographics (demograficzną)

Żądanie
http://<servername>/demographics/.apioperator?restart

Uruchom ponownie kamerę

Powoduje ponowne uruchomienie kamery

Żądanie
http://<servername>/demographics/.apioperator?reboot

Wyświetlanie statystyk

Zwraca dane historyczne w formacie JSON

Format:
JSON
Metoda:
GET
Żądanie
http://<servername>/local/demographics/.api?export-json[&date=<date>][&res=<res>]
Zażądaj opisu parametrów
ParametrOpis
<date>data w formacie RRRRMMDD
przedział dat w formacie RRRRMMDD–RRRRMMDD
oddzielone przecinkami daty w formacie RRRRMMDD,[..],RRRRMMDD
wszystkie (domyślnie) — wszystkie dostępne dane
<res>15m (default) dla danych w przedziałach co 15 minut
1h dla danych w przedziałach co 1 godzinę
24h dla danych w przedziałach co 1 dzień

Zwracany wynik

Skrypt zwraca dane w formacie JSON.