AXIS Occupancy Estimator

Informacje o rozwiązaniu

Przegląd urządzeń, aplikacji i narzędzi potrzebnych do utworzenia kompletnego systemu.

AXIS Occupancy Estimator

AXIS Occupancy Estimator to aplikacja do analizy, którą można zainstalować w kamerze sieciowej. Aplikacja rejestruje, ile osób aktualnie znajduje się na ograniczonym obszarze.

Aplikacja jest również w stanie oszacować, ile czasu przeciętna osoba spędza w tym obszarze.

Aplikacja AXIS Occupancy Estimator zawiera funkcję AXIS People Counter.

Jak to działa?

Aplikacja działa zarówno w pojedynczym sklepie detalicznym z jednym wejściem, jak i w obiekcie handlowym z kilkoma wejściami i wyjściami. Każde wejście i wyjście z budynku musi być wyposażone w kamerę sieciową z zainstalowaną aplikacją AXIS Occupancy Estimator. Jeśli zainstalowano kilka kamer, komunikują się one ze sobą z wykorzystaniem sieci na zasadzie kamery głównej i kamer podrzędnych. Kamera główna przez cały czas pobiera dane od kamer podrzędnych i wyświetla je w podglądzie na żywo. Co piętnaście minut kamera główna wysyła dane statystyczne do aplikacji AXIS Store Data Manager. W efekcie raporty wygenerowane w aplikacji AXIS Store Data Manager mogą prezentować dane w co najmniej 15-minutowych odstępach.

Montaż kamery

POWIADOMIENIE

Aplikacja jest przeznaczona do wykorzystania w scenariuszach wykrywania i zliczania obiektów wykazujących cechy osoby dorosłej. To, jakie dokładnie jest ograniczenie wysokości obiektu, zależy od modelu kamery, zastosowanego obiektywu oraz wybranych ustawień czułości licznika.

Aby aplikacja mogła działać prawidłowo, to oprócz zastosowania się do informacji zawartych w instrukcji instalacji kamery, należy również spełnić kilka dodatkowych zaleceń:

 • Zaleca się montaż kamery na wysokości min. 270 cm (8,9 stopy).

 • Zasadniczo im wyżej zamontowana jest kamera, tym szerszy obszar obejmuje. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konkretnego modelu kamery, użyj narzędzia Camera selector dla AXIS People Counter.

 • Po zamontowaniu kamery zwiększenie obejmowanego obszaru możliwe jest poprzez zmianę ustawień przybliżenia.

 • Jeśli kamera umieszczona jest na odpowiedniej wysokości, to może ona obejmować obszar o szerokości 8 metrów. Przy zastosowaniu wielu liczników można objąć jeszcze szersze wejścia.

 • Kamera musi być umieszczona bezpośrednio nad miejscem, w którym przechodzą ludzie.

 • Dopilnuj, żeby kamera skierowana była do dołu i była umieszczona prostopadle do sufitu.

 • Jeśli zainstalujesz aplikację przed zamontowaniem kamery, to do ustawienia pozycji kamery możesz wykorzystać obszar zliczania oznaczony w podglądzie na żywo. Obszar zliczania powinien rozciągać się od lewej do prawej, prostopadle do miejsca, w którym przechodzą ludzie.

 • Dopilnuj, żeby miejsce to było odpowiednio doświetlone światłem białym lub oświetleniem w podczerwieni.

 • Dopilnuj, żeby w obszarze zliczania nie znajdowały się żadne obiekty będące w ciągłym ruchu. Na przykład nie umieszczaj kamery nad schodami ruchomymi.

 • Dopilnuj, żeby w obszarze zliczania nie znajdowały się żadne obiekty ruchome. Na przykład nie umieszczaj kamery zbyt blisko drzwi.

 • Postaraj się, żeby w pole widzenia kamery nie padały silne promienie światła, na przykład słonecznego, oraz kontrastujące cienie.

Wyszukiwanie urządzenia w sieci

Więcej informacji na temat wykrywania i przypisywania adresów IP znajduje się w dokumencie Jak przypisać adres IP i uzyskać dostęp do urządzenia.

Dostęp do urządzenia

 1. Otwórz przeglądarkę i wprowadź adres IP lub nazwę hosta urządzenia Axis.

  Jeśli nie znasz adresu IP, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci.

 2. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło. Jeżeli uzyskujesz dostęp do urządzenia po raz pierwszy, musisz ustawić hasło root. Patrz Ustawianie nowego hasła do konta root.

 3. W przeglądarce zostanie otwarta strona podglądu na żywo urządzenia.

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Ustawianie nowego hasła do konta root

Ważne

Domyślna nazwa użytkownika dla administratora to root. W przypadku utraty hasła użytkownika root należy zresetować urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych. Patrz

Wskazówka dotycząca wsparcia technicznego: Potwierdzanie bezpieczeństwa hasła
 1. Wprowadź hasło. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł. Patrz Bezpieczne hasła.

 2. Wprowadź ponownie hasło, aby sprawdzić, czy jest ono poprawnie zapisane.

 3. Kliknij przycisk Create login (Utwórz login). Hasło zostanie skonfigurowane.

Instalowanie aplikacji w kamerze

Uwaga
 • Licencja jest ważna tylko dla jednej kamery. Nie można aktywować licencji w innej kamerze bez nowego klucza rejestracyjnego.
 • Aby zainstalować aplikacje w kamerze, należy mieć uprawnienia administratora.
 1. Zainstaluj kamerę w sieci.

 2. Przejdź do interfejsu WWW kamery w przeglądarce (patrz instrukcja obsługi kamery).

 3. Przejdź do menu Apps (Aplikacje).

 4. Wczytaj plik aplikacji (.eap) do kamery.

 5. Aktywuj licencję. Jeśli masz połączenie z internetem, wprowadź kod licencyjny. Aplikacja automatycznie aktywuje licencję.

Aktywacja licencji offline

 1. Do aktywacji licencji offline potrzebny jest klucz. Jeżeli plik licencyjny nie jest zapisany w komputerze, wykonaj następujące czynności:
 2. Przejdź do strony www.axis.com/applications.

 3. Przejdź do opcji Rejestracja klucza licencyjnego. Potrzebny będzie kod licencyjny oraz numer seryjny urządzenia Axis.

 4. Zapisz plik licencyjny w komputerze i wybierz go, kiedy wyświetli się monit.

Uzyskiwanie dostępu do ustawień aplikacji

 1. W interfejsie WWW kamery przejdź do menu Apps (Aplikacje), uruchom aplikację i kliknij przycisk Open (Otwórz).

Ustawienia dodatkowe

Ustawianie daty i godziny

Poprawne ustawienia daty i godziny są potrzebne, aby kamera przez dłuższy czas zachowała poprawną datę i godzinę, a także aby przypisywać statystyki do właściwych godzin. Datę i godzinę ustawia się w interfejsie WWW kamery.

 1. E interfejsie WWW kamery przejdź do menu System > Date and time (System > Data i godzina).

 2. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień daty i godziny, kliknij przycisk .

Tworzenie konta użytkownika

Możesz tworzyć konta użytkownika i ustawiać różne uprawnienia kont, tak aby nieautoryzowane osoby mogły wyświetlać statystyki, ale nie mogły zmieniać ustawień licznika.

Konta użytkowników tworzy się w interfejsie WWW kamery.

 1. W interfejsie internetowym kamery przejdź do menu System > Users (System > Użytkownicy).

 2. Aby uzyskać więcej informacji o kotach użytkowników, kliknij .

Konfiguracja licznika

Aby sprawdzić, czy aplikacja jest skalibrowana z kamerą, przejdź do narzędzia Camera selector for AXIS People Counter.

 1. W interfejsie WWW aplikacji przejdź do menu Settings > General (Ustawienia > Ogólne).

 2. Upewnij się, że opcja Stan jest włączona.

 3. W polu Nazwa wprowadź nazwę kamery lub lokalizacji.

  Może to być na przykład „Axis_WejścieGłówne_Budynek_T”. Wszystkie kamery muszą mieć niepowtarzalną nazwę.

 4. Ustaw Tryb kalibracji. Wypróbuj jedno z poniższych rozwiązań:

  • Jeśli aplikacja została skalibrowana z kamerą, wybierz Ustawienie wysokości. W polu Wysokość wizualizacji wprowadź wysokość montażową.

  • Jeśli aplikacja nie została skalibrowana, wybierz Ustawienia ręczne i kliknij Ustawienia. Poproś kogoś, by stanął pod kamerą i dostosuj rozmiar żółtej ramki, tak aby obejmowała tylko jedną osobę.

 5. Jeśli potrzebujesz powiększyć obraz, należy zastosować jedno z poniższych rozwiązań:

  • Włącz Zoom cyfrowy i kliknij przycisk Ustawienia.

  • Jeśli kamera jest wyposażona w zoom optyczny, należy przejść do interfejsu WWW kamery, aby ustawić zoom.

 6. Ustaw Direction in (Kierunek wejścia) na Up (Od góry) lub Down (Od dołu) w zależności od kierunku, z jakiego ludzie mijają kamerę w podglądzie na żywo.

 7. Aby ustawić obszar zliczania, przejdź do Dostosowywanie obszaru zliczania.

Dostosowywanie obszaru zliczania

Uwaga

Model kamery i wysokość montażu ograniczają zakres regulacji parametrów obszaru zliczania.

W obrazie podglądu na żywo obszar zliczania jest oznaczony dwiema niebieskimi liniami i czerwonym obszarem. Aby można było policzyć daną osobę, musi ona przejść przez czerwony obszar.

Użyj ustawień krzywizny, aby zmienić kształt tak, by ludzie w naturalny sposób przechodzili przez obszar zliczania. Krzywizna powinna być jak najbardziej zbliżona do kąta prostego.

 1. Przejdź do menu Settings > Counting zone (Ustawienia > Strefa zliczania).

 2. Aby przesunąć cały obszar zliczania w górę lub w dół, użyj suwaka Line offset (Przesunięcie linii). Zakres przesunięcia jest zależny od rozmiaru obszaru zliczania.

 3. Aby ustawić wysokość obszaru zliczania, użyj suwaka Counting zone height (Wysokość strefy zliczania).

 4. Aby ustawić szerokość obszaru zliczania, użyj suwaka Counting zone width (Szerokość strefy zliczania). Zakres regulacji zależy od wysokości instalacji kamery.

 5. Aby użyć zakrzywionego obszaru zliczania, wybierz Curved line (Zakrzywiona linia), a następnie ustaw promień za pomocą suwaka Radius (Promień).

 6. Aby zmienić kierunek krzywizny, kliknij ikonę Radius (Promień).

 7. Kliknij Submit (Prześlij), aby zapisać ustawienia, kiedy wszystko będzie gotowe.

 8. Może być konieczne dostrojenie licznika w celu uzyskania najlepszej możliwej wydajności, zobacz Weryfikacja systemu.

Sąsiadujące liczniki do szerokich wejść

POWIADOMIENIE

Z tej funkcji można korzystać jedynie w przypadku kamer tego samego modelu.

Jeśli konieczne jest ujęcie szerokiego wejścia z kilkoma stanowiskami, można ustawić kilka kamer (opcja Neighbor counters (Sąsiadujące liczniki)). Aby obliczyć, ile kamer jest potrzebnych do pokrycia całej szerokości wejścia, użyj narzędzia Camera selector for AXIS People Counter.

Uwaga

Należy zwrócić uwagę, że takie ustawienie z użyciem kamery głównej i kamer podrzędnych nie jest tym samym, co ustawianie ról głównych i podrzędnych w menu Ustawienia (Ustawienia) > AXIS Occupancy Estimator. Kilka kamer wykorzystuje się do monitorowania szerokich wejść i wyjść. Role główne i podrzędne są jednak konieczne, aby zadziałał algorytm zajętości.

Kamera główna nadpisuje następujące ustawienia kamer podrzędnych:

 • Wysokość wizualizacji

 • Czułość licznika

 • Zoom cyfrowy

 • Sieć i godzina

 • Przesunięcie linii

 • Wysokość strefy zliczania

 • Harmonogram zliczania

Konfiguracja sąsiadujących liczników

 1. Zamontuj kamery obok siebie zgodnie z pomiarami wskazanymi przez selektor kamer.

 2. Przejdź do interfejsu WWW aplikacji kamery głównej i wybierz Settings > Advanced > Neighbour counters (Ustawienia > Zaawansowane > Sąsiadujące liczniki).

 3. Wybierz opcję Enable as primary (Ustaw jako główną).

 4. Aby podłączyć kamerę podrzędną:

  1. Przejdź do wybranej kamery podrzędnej.

  2. Przejdź do menu Advanced > Neighbor counters (Zaawansowane > Sąsiadujące liczniki).

  3. Wybierz opcję Display connection key (Wyświetl klucz połączenia)

  4. Kliknij przycisk Copy connection key (Kopiuj klucz połączenia).

  5. Wróć do kamery głównej.

  6. W obszarze Connection key (Klucz połączenia) wklej tekst.

 5. Uwaga

  Jeśli nie masz kamery podrzędnej, możesz pozostawić puste pole Klucz połączenia.

 6. Uwaga

  Jeśli kamery skonfigurowano do wysyłania danych do aplikacji AXIS Store Data Manager, upewnij się, że tylko kamera główna jest podłączona. Kamera główna automatycznie pobiera dane ze wszystkich kamer podrzędnych jak z jednego urządzenia.

 7. Kliknij przycisk Submit (Prześlij).

 8. Po podłączeniu wszystkich kamer przejdź do polecenia Calibrate secondary position (Kalibruj położenie kamery podrzędnej).

 9. Umieść obiekt, na przykład arkusz papieru, dokładnie pomiędzy dwiema kamerami. Bardzo ważne jest, aby obiekt został umieszczony dokładnie w połowie odległości między jedną kamerą a drugą, ponieważ będzie on używany jako punkt odniesienia do kalibracji kamer.

 10. Przeciągnij widok kamery podrzędnej na widok kamery głównej. Spróbuj uniknąć przesunięcia w pionie.

  1. Widok kamery głównej
  2. Widok kamery dodatkowej
  3. Obiekt odniesienia
 11. Po zakończeniu kalibracji przejdź do menu Live view (Podgląd na żywo) w kamerze głównej, aby oglądać obraz ze wszystkich kamer podrzędnych.

Jeśli nie widzisz strumienia wideo z kamer podrzędnych w kamerze głównej, upewnij się, czy żadne inne połączenia z kamerami podrzędnymi nie pozostały otwarte.

Konfiguracja kamery głównej

Jedna z kamer musi być kamerą główną. Kamera główna reprezentuje cały obszar i szacuje zajętość i średni czas wizyty dla całego obszaru.

 1. Wprowadź Occupancy name (Nazwę zajętości). Jest to nazwa wyświetlana w AXIS Store Data Manager.

 2. Wprowadź lokalne adresy IP kamer podrzędnych.

  • Jeśli kamera podrzędna łączy dwa różne obszary zajętości, wybierz Reverse In/Out direction (Odwróć kierunek wejścia/wyjścia). Patrz Odwrócony kierunek wejścia/wyjścia.

  • Jeśli w systemie nie ma kamer podrzędnych, pozostaw pole Adres IP puste.

 3. Wybierz Full-day analysis (Analiza całego dnia), patrz Analiza całodniowa.

 4. Wybierz Tryb zajętości, patrz Zmiana na wyjściowy tryb zajętości.

Konfiguracja kamery podrzędnej

 1. Zainstaluj aplikację AXIS Occupancy Estimator we wszystkich kamerach monitorujących wejścia lub wyjścia.

 2. Przejdź do menu Settings > AXIS Occupancy Estimator (Ustawienia > AXIS Occupancy Estimator).

 3. Wybierz rolę Secondary (Podrzędna).

 4. Przejdź do menu Settings > Advanced > Neighbor counters (Ustawienia > Zaawansowane > Sąsiadujące liczniki).

 5. Wybierz opcję Display camera credentials (Wyświetl poświadczenia kamery).

 6. Skopiuj adres IP, nazwę użytkownika i hasło.

 7. W kamerze głównej przejdź do menu Settings (Ustawienia)> AXIS Occupancy Estimator i dodaj poświadczenia do listy urządzeń podrzędnych. Patrz Konfiguracja kamery głównej.

Odwrócony kierunek wejścia/wyjścia

Aby obliczyć stopień zajętości dwóch sąsiadujących pomieszczeń połączonych tą samą kamerą podrzędną, w jednej z kamer głównych należy wybrać Reverse In/Out direction (Odwrócony kierunek wejścia/wyjścia). Spowoduje to nadpisanie ustawień Direction in (Kierunek wejścia) w kamerze podrzędnej tylko dla tego obszaru. Innymi słowy oznacza to, że osoby wychodzące z pierwszego pomieszczenia zostaną uznane za wchodzące do drugiego, i odwrotnie.

 1. Kamera główna, pomieszczenie 1
 2. Kamera dodatkowa
 3. Kamera główna, pomieszczenie 2

Analiza całodniowa

Analiza całodniowa jest wybierana domyślnie.

Analiza całodniowa oznacza, że po zamknięciu zajętość z całego dnia jest nieznacznie modyfikowana. Wynika to z tego, że po zebraniu danych z całego dnia dostępnych jest więcej szczegółów i aplikacja może lepiej oszacować zajętość podczas tego dnia. Aplikacja obliczająca zajętość może automatycznie, na podstawie przepływu odwiedzających, wykrywać, kiedy dany obszar jest otwarty i zamknięty.

Podczas analizy całodniowej dane statystyczne wysyłane są do aplikacji AXIS Store Data Manager raz dziennie tylko z kamery głównej.

Inteligentny i wyjściowy zajętości

Aplikację AXIS Occupancy Estimator można uruchomić w dwóch trybach. Aplikacja została zaprojektowana do pracy w trybie inteligentnym, jednak w miejscach, w których ruch i średni czas przebywania nie są stałe, zajętość wyjściowa może być przydatna.

Smart occupancy mode (Inteligentny tryb zajętości)

Inteligentny tryb zajętości oznacza, że aplikacja analizuje częstotliwość przejść, a następnie oblicza średni czas przebywania, który jest następnie używany do odfiltrowania błędów zliczania nagromadzonych w ciągu dnia. W ten sposób uzyskuje się szacunkową zajętość i średni czas przebywania w dowolnym momencie, a także skorygowaną analizę na koniec całego dnia.

Naive occupancy mode (Wyjściowy tryb zajętości)

Jeśli wybierzesz wyjściowy tryb zajętości, aplikacja oceni zajętość, licząc „osoby wchodzące” minus „osoby wychodzące”. Oszacowanie to nie jest tak złożone, jak w trybie inteligentnym, a wraz z upływem czasu narasta błąd obliczania zajętości. Błąd będzie większy, jeśli przepływ ludzi jest duży, a licznik jest źle skonfigurowany.

Tabela pokazuje zalecany tryb zajętości dla różnych scenariuszy w oparciu o przepływ osób i średni czas przebywania.

LokalizacjaInteligentny tryb zajętościWyjściowy tryb zajętościUwagi
Większy sklep spożywczy (supermarket)xWysoki przepływ ludzi, podobny średni czas przebywania.
BibliotekaxNiski przepływ ludzi, zmienny przeciętny czas przebywania.
AptekaxŚredni przepływ ludzi, różny średni czas przebywania.
KinoxRóżny średni czas przebywania i długi czas przebywania, w większości przypadków dłuższy niż 90 minut.
Restauracja fast foodxWysoki przepływ ludzi, podobny średni czas przebywania.
KioskxWysoki przepływ ludzi, podobny średni czas przebywania.
KawiarniaxNiski przepływ ludzi, zmienny przeciętny czas przebywania.
SiłowniaxŚredni przepływ ludzi, długi średni czas przebywania, ale w większości przypadków krótszy niż 90 minut.
Centrum handlowexWysoki przepływ ludzi, zmienny przeciętny czas przebywania, w większości przypadków dłuższy niż 90 minut. W przypadku poszczególnych sklepów w centrum handlowym średni czas przebywania może być znacznie krótszy, a aplikacja może być stosowana w trybie inteligentnej zajętości.
Sklep specjalistyczny (handel detaliczny)xWysoki przepływ ludzi, podobny średni czas przebywania.

Jeśli wybierzesz tryb wyjściowy, zalecane jest zaplanowanie zresetowania licznika. Patrz Zmiana na wyjściowy tryb zajętości.

Zmiana na wyjściowy tryb zajętości

 1. Przejdź do menu Settings > AXIS Occupancy Estimator (Ustawienia > AXIS Occupancy Estimator).

 2. Ustaw Occupancy mode (Tryb zajętości) na Naive (Wyjściowy).

 3. Wybierz, kiedy ma zostać zresetowany licznik, przesuwając suwak Zresetuj zajętość.

Jeśli nie chcesz automatycznie resetować licznika, przesuń suwak w prawo, aż do wyświetlenia komunikatu Nigdy nie resetuj zajętości. Licznik można zresetować w dowolnym momencie w podglądzie na żywo.

Wysyłanie wiadomość e-mail po przekroczeniu limitu zajętości

Ten przykład pokazuje, jak skonfigurować regułę wysyłającą wiadomość e-mail, gdy liczba osób znajdujących się na terenie obiektu przekroczy ustalony limit. W przykładzie limit wynosi 200.

 1. Ustawianie maksymalnego limitu zajętości
 2. W aplikacji przejdź do menu Settings > AXIS Occupancy Estimator (Ustawienia > AXIS Occupancy Estimator).

 3. Wybierz opcję Enable stateful events (Włącz zdarzenia stanowe).

 4. Wpisz liczbę 200 przy pozycji Higher threshold (Wyższy próg).

 5. Kliknij przycisk Submit (Prześlij).

 1. Tworzenie reguły
 2. W interfejsie WWW kamery przejdź do Events (Zdarzania) i dodaj regułę.

 3. Wprowadź nazwę reguły.

 4. Z listy warunków w obszarze Application (Zastosowanie) wybierz Occupancy-High (Zajętość — wysoka).

 5. Z listy akcji w menu Notifications (Powiadomienia) wybierz pozycję Send notification to email (Wyślij powiadomienie emailem), a następnie wybierz odbiorcę z listy.

  Aby utworzyć nowego odbiorcę, przejdź do menu Recipients (Odbiorcy).

 6. Wpisz temat i treść wiadomości e-mail.

 7. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Konfigurowanie harmonogramu

Aplikacja automatycznie wyłącza funkcję zliczania, gdy robi się ciemno. Jeśli chcesz wprowadzić dalsze ograniczenia, możesz skonfigurować harmonogram.

 1. Przejdź do menu Settings > Counting schedule (Ustawienia > Harmonogram zliczania).

 2. Aby dostosować czas rozpoczęcia i zakończenia, przesuń dowolny z suwaków. Możesz ustawić indywidualne harmonogramy dla każdego dnia tygodnia, wybierając opcję Per day schedule (Harmonogram dzienny), a następnie przesuwając odpowiednie suwaki.

Wyłączanie aplikacji w konkretnym dniu tygodnia

Usuń zaznaczenie pola wyboru obok suwaka.

Anonimizacja osób

Możesz skonfigurować aplikację, tak aby identyfikacja osób nie była możliwa.

Anonimizacja podstawowa

Wybranie tej opcji blokuje wszystkie strumienie wideo i obrazy z kamery. W podglądzie na żywo nadal widoczny będzie rozmazany obraz, co znaczy, że można będzie nadal zobaczyć, co się dzieje, ale identyfikacja osób będzie niemożliwa.

 1. Przejdź do menu Maintenance > Anonymize (Konserwacja > Anonimizacja).

 2. Kliknij opcję Anonymize soft (Anonimizacja podstawowa).

 3. Aby powrócić do trybu zwykłego, kliknij przycisk Resetuj anonimizację. Tylko administratorzy mają dostęp do tej funkcji.

Kopiowanie ustawień aplikacji do innej kamery

Użyj funkcji kopiowania, jeśli chcesz skopiować ustawienia aplikacji na przykład do innych kamer w tym samym sklepie, zamontowanych na tej samej wysokości. Nie zostaną skopiowane ustawienia właściwe dla danej kamery, takie jak licencja na aplikację czy nazwa kamery.

 1. Aby skopiować ustawienia aplikacji, przejdź do opcji Konserwacja > Kopie zapasowe parametrów.

 2. Kliknij przycisk Kopiuj. Komputer zapisze plik w domyślnym folderze plików pobieranych przez przeglądarkę.

Weryfikacja systemu

Uwaga

Przed weryfikacją systemu upewnij się, że kamera jest zamontowana zgodnie z zaleceniami. Patrz Montaż kamery.

Po zamontowaniu i skonfigurowaniu wszystkich kamer w budynku zalecamy sprawdzenie ich i dostosowanie ustawień. Powinno to zwiększyć dokładność lub pomóc zidentyfikować problemy z licznikami.

Aby wyświetlić przegląd, przejdź do menu Statystyki i przejrzyj dane zliczania z kilku poprzednich dni. Jeśli różnica między liczbą osób wchodzących i wychodzących wynosi <5%, jest to pierwszy znak, że system został prawidłowo skonfigurowany.

W przypadku większej różnicy należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi wWeryfikacja licznika.

Weryfikacja licznika

 1. Przejdź na stronę Live view (Podgląd na żywo).

 2. Kliknij Test accuracy (Test dokładności)

 3. Aby ukryć automatyczny licznik, kliknij przycisk Hide (Ukryj).

 4. Kliknij przycisk Start i zlicz ręcznie 100 lub więcej przejść, naciskając strzałki w górę i w dół na klawiaturze. Możesz również kliknąć In (Wejście) i Out (Wyjście).

 5. Jeżeli musisz zacząć od nowa, kliknij przycisk Reset (Resetuj).

 6. Po zakończeniu kliknij przycisk Result (Wynik).

 7. Sprawdź tabelę dokładności. W normalnych warunkach całkowita dokładność nie powinna wynosić mniej niż 95%.

Jeśli licznik nie jest dość dokładny, zobacz Dostosowywanie licznika.

Dostosowywanie licznika

 1. Upewnij się, że kamera jest zamontowana zgodnie z instrukcjami podanymi w Montaż kamery.

 2. Przejdź do menu Settings > General (Ustawienia > Ogólne).

 3. Przejdź do suwaka Counter sensitivity (Czułość licznika) lub kliknij opcję Setup (Konfiguracja), jeśli licznik działa w trybie ręcznym i wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Jeśli licznik zlicza za dużo osób w porównaniu z parametrem kontrolnym, zmniejsz czułość licznika o około 20 jednostek lub nieco zwiększ rozmiar żółtego pola.

  • Jeśli licznik zlicza za mało osób w porównaniu z parametrem kontrolnym, zwiększ czułość licznika o około 20 jednostek lub nieco zmniejsz rozmiar żółtego pola.

 4. Ponownie sprawdź poprawność, patrz Weryfikacja licznika.

Integracja

Wysłanie powiadomienia po przekroczeniu limitu zajętości

W tym przykładzie wyjaśniono, jak skonfigurować regułę w aplikacji AXIS Camera Station w celu wysyłania powiadomień mobilnych, gdy liczba osób w pomieszczeniach przekroczy maksymalny limit. W przykładzie maksymalny limit wynosi 50.

Zanim rozpoczniesz

 • Potrzebujesz:
 • komputera z zainstalowaną aplikacją AXIS Camera Station 5.36 lub jej nowszą wersją;

 • aplikacji mobilnej AXIS Camera Station.

 1. Ustawianie maksymalnego limitu zajętości
 2. W aplikacji przejdź do menu Settings > AXIS Occupancy Estimator (Ustawienia > AXIS Occupancy Estimator).

 3. Wybierz opcję Enable stateful events (Włącz zdarzenia stanowe).

 4. Wpisz liczbę 50 przy pozycji Higher threshold (Wyższy próg).

 5. Kliknij przycisk Submit (Prześlij).

 1. Tworzenie wyzwalacza zdarzeń w urządzeniu
 2. W aplikacji AXIS Camera Station kliknij symbol , a następnie przejdź do menu Configuration > Recording and events > Action rules (Konfiguracja > Rejestracja i zdarzenia > Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

 3. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby dodać wyzwalacz.

 4. Z listy wyzwalaczy wybierz opcję Device event (Zdarzenie urządzenia) i kliknij Ok.

 5. W sekcji Configure device event trigger (Konfiguracja wyzwalacza zdarzeń w urządzeniu):

  • W polu Device (Urządzenie) wybierz urządzenie.

  • W polu Event (Zdarzenie) wybierz opcję Occupancy-High (Zajętość — wysoka).

  • W polu Trigger period (Czas wyzwalania) wybierz przerwę pomiędzy kolejnymi wyzwalaczami. Funkcja ta służy do zmniejszania liczby następujących po sobie zapisów. Jeżeli podczas przerwy wystąpią dodatkowe wyzwalacze, zdarzenie będzie kontynuowane, a okres wyzwalacza rozpocznie się od tego momentu.

 6. W sekcji Filters (Filtry) opcję active (aktywne) ustaw na Yes (Tak).

 7. Kliknij przycisk Ok.

 1. Tworzenie akcji wysyłania powiadomień do aplikacji mobilnej
 2. Kliknij opcję Next (Dalej).

 3. Kliknij opcję Add (Dodaj), aby dodać akcję.

 4. Z listy akcji wybierz opcję Send mobile app notification (Wyślij powiadomienie do aplikacji mobilnej) i kliknij przycisk Ok.

 5. Uwaga

  Po wyzwoleniu alarmu odbiorca zobaczy komunikat.

 6. W polu Message (Komunikat) wprowadź komunikat do wysłania po przekroczeniu limitu zajętości.

 7. Wybierz opcję Default (Domyślny). Spowoduje to otwarcie strony głównej aplikacji AXIS Camera Station Mobile po kliknięciu powiadomienia przez odbiorcę.

 8. Kliknij przycisk Ok.

 1. Określanie czasu aktywności alarmów
 2. Kliknij opcję Next (Dalej).

 3. Jeżeli chcesz, aby alarm był aktywny tylko w określonych godzinach, wybierz opcję Custom schedule (Harmonogram niestandardowy).

 4. Wybierz harmonogram z listy.

 5. Kliknij opcję Next (Dalej).

 6. Wprowadź nazwę reguły.

 7. Kliknij opcję Finish (Zakończ).

Statystyki

Statystyki opracowane na podstawie zliczania można wykorzystać na kilka sposobów:

 • Wyświetlać dane z licznika przesyłane w czasie rzeczywistym na wbudowanych wykresach umieszczonych w interfejsie WWW aplikacji.

 • Wyświetlać wbudowane wykresy ze strony ze statystykami w widoku dziennym i tygodniowym. Dane aktualizowane są w czasie rzeczywistym.

  Dane przechowywane są w pamięci kamery do 90 dni i są aktualizowane co 15 minut. Dane przechowywane są w przedziałach 15-minutowych, które odpowiadają liczbie osób wchodzących i wychodzących w czasie 15 minut.

 • Pobierać dane przy pomocy otwartego interfejsu API. Patrz Biblioteka VAPIX®.

 • Korzystać z AXIS Store Data Manager — pakietu oprogramowania, który pozwala na gromadzenie danych ze wszystkich urządzeń i zarządzanie nimi. Patrz Podłączanie kamery do folderu w AXIS Store Data Manager.

 • Korzystać z AXIS Store Reporter — narzędzia internetowego do pracy ze statystykami służącego do monitorowania danych historycznych i zarządzania nimi.

 • Pobierać statystyki na komputer (patrz Statystyka pobierania).

Podłączanie kamery do folderu w AXIS Store Data Manager

Aby wykonać to zadanie, należy zainstalować aplikację w kamerze.

 1. W aplikacji AXIS Store Data Manager przejdź do opcji Sources (Źródła) i pobierz Folder connection identifier (Identyfikator połączenia folderu)Folder connection password (Hasło połączenia folderu) dla folderu, z którym chcesz się połączyć.

 2. W interfejsie WWW kamery przejdź do menu Settings > Apps (Ustawienia > Aplikacje) i otwórz interfejs WWW aplikacji.

 3. W interfejsie WWW aplikacji przejdź do menu Settings > Reporting (Ustawienia > Raporty).

 4. Aby włączyć przesyłanie danych do serwera, wybierz opcję Enabled (Włączone).

 5. Wprowadź adres internetowy aplikacji AXIS Store Data Manager, na przykład https://[subdomain].asdm.axis.com/datamanager, gdzie [subdomain] należy zastąpić unikalną nazwą.

 6. Wprowadź Folder connection identifier (Identyfikator połączenia folderu)Folder connection password (Hasło połączenia folderu).

 7. Aby przetestować połączenie, kliknij przycisk Run test (Przeprowadź test).

 8. Kliknij przycisk Submit (Prześlij).

Statystyka pobierania

 1. Przejdź do menu Statistics > Download statistics (Statystyki > Pobierz statystyki).

 2. Wybierz format pliku:

  • W przypadku formatów .xml, .csv or .json można również wybrać przedział czasowy.

  • Format pliku .cnt to binarny format producenta, dostępny ze względu na wymogi zgodności.

 3. Wybierz datę z kalendarza. Dane są wyświetlane w nowej karcie przeglądarki.

 4. Jeżeli chcesz zapisać dane jako plik lokalny na komputerze, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zapisz jako. Plik jest zapisywany w domyślnym folderze Pobrane na komputerze.

 5. Jeżeli chcesz zapisać wszystkie dostępne dane, kliknij przycisk Download all (Pobierz wszystko), znajdujący się obok formatu pliku.

Rozwiązywanie problemów

ProblemAction (Akcja)
Oprogramowanie nie wczytuje się do aplikacji AXIS Store Data Manager.Najczęstszą przyczyną są problemy z połączeniem sieciowym. Uruchom test połączenia w menu Settings > Reporting (Ustawienia > Raportowanie), aby uzyskać informacje o źródłowej przyczynie problemu.
Oprogramowanie nie zlicza osób.Upewnij się, że przestrzegano instrukcji dotyczących montażu kamery (patrz Montaż kamery).
Oprogramowanie nie zlicza osób poprawnie.Upewnij się, że ludzie przechodzą przez całą strefę zliczania i przekraczającą obie niebieskie linie. Nie powinni skręcać w lewo ani w prawo, zanim przekroczą obie linie.
W podglądzie na żywo brak strumienia wideo.Upewnij się, że nikt inny nie ogląda strumienia wideo lub że strumień wideo pochodzi z VMS lub innego bieżącego zapisu. Sprawdź, czy kamera ma ograniczoną liczbę dozorców lub strumieni wideo, które można oglądać w tym samym czasie.
Oprogramowanie ostrzega, że liczba klatek na sekundę jest zbyt niska.1. Upewnij się, że scena jest wystarczająco dobrze oświetlona. Jeśli scena jest zbyt ciemna, kamera nie rejestruje obrazu z wystarczającą liczbą klatek na sekundę, a aplikacja nie działa.
2. Jeżeli przetwornik obrazu jest obciążony, aplikacja może działać wolniej. Podczas przesyłania strumienia wideo z kamery należy odtwarzać tylko jeden strumień jednocześnie.
Oprogramowanie nie zlicza osób po zmianie parametrów.Po zmianie parametrów oprogramowanie może wymagać nawet 10 minut pracy przed uzyskaniem optymalnej dokładności zliczania.
Oprogramowanie nadal nie zlicza osób.Jeśli postępujesz zgodnie z powyższymi wskazówkami, a oprogramowanie nadal nie działa, skontaktuj się z resellerem firmy Axis.

Uruchom ponownie aplikację

Jeśli zliczanie jest niedokładne lub interfejs sieciowy działa wolniej niż zwykle, możesz spróbować ponownie uruchomić usługi lub urządzenie.

Aby uruchomić ponownie urządzenie, przejdź do menu Maintenance > Restart (Konserwacja > Uruchom ponownie).

Resetowanie aplikacji

Przejdź do menu Konserwacja > Zresetuj i wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Aby usunąć wszystkie dane zliczania z kamery, kliknij przycisk Wyczyść dane.

 • Aby przywrócić ustawienia domyślne wszystkich aplikacji, kliknij przycisk Przywróć ustawienia.

Wykonywanie kopii zapasowych ustawień

 1. Aby utworzyć kopię zapasową ustawień aplikacji, przejdź do opcji Maintenance > Parameter backups (Konserwacja > Kopie zapasowe parametrów).

 2. Kliknij przycisk Utwórz kopię zapasową. Komputer zapisze plik w domyślnym folderze plików pobieranych przez przeglądarkę.

Przywracanie ustawień

 1. Przejdź do menu Konserwacja > Kopie zapasowe parametrów.

 2. Przejrzyj pliki, aby wyszukać poprzednio zapisany plik kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk Przywróć.

Generowanie raportu dziennika

Jeśli wystąpią problemy z urządzeniem, możesz wygenerować raport dziennika.

 1. Przejdź do menu Maintenance > Logs (Konserwacja > Dzienniki).

 2. Kliknij przycisk Generate logs (Generuj dzienniki).

 3. Plik jest zapisywany w domyślnym folderze pobierania na komputerze.

 4. Dołącz raport dziennika do zgłoszenia problemu działowi obsługi technicznej.

Zarządzanie licencjami

Przejdź do menu Konserwacja > Rejestracja.

 • Aby zarejestrować licencję, kliknij stronę Rejestracja.

 • Jeśli chcesz usunąć licencję tego produktu, kliknij przycisk Wyrejestruj.

 • Jeśli masz zaktualizowaną licencję, kliknij przycisk Odnów licencję.

Uproszczony interfejs WWW

Pod adresem http://<servername>/people-counter/lite/index.html dostępna jest uproszczona wersja interfejsu WWW. Strony te można wykorzystać na przykład do osadzenia aplikacji w systemach, na przykład w AXIS Camera Station lub w Milestone's XProtect Smart Client.

Dostępne są cztery strony:

 • http://<servername>/people-counter/lite/day.html: Na stronie widoczny jest wykres dzienny; ten sam, który zobaczyć można również na stronie Statystyki.

 • http://<servername>/people-counter/lite/week.html: Na stronie widoczny jest wykres tygodniowy; ten sam, który zobaczyć można również na stronie Statystyki.

 • http://<servername>/people-counter/lite/count.html: Na stronie widoczne są dane z licznika uaktualniane w czasie rzeczywistym.

 • http://<servername>/people-counter/lite/liveview.html: Uproszczona wersja strony zawierającej dane z licznika uaktualniane w czasie rzeczywistym oraz nałożony strumień wideo z obszaru zliczania.

Menu znajdujące się na dole strony można wyłączyć poprzez dopisanie ?clean do adresu URL, na przykład: http://<servername>/people-counter/lite/liveview.html?clean. Aby wyświetlić stronę w innym języku, przed „lite” można dodać tag z oznaczeniem języka, na przykład: http://<servername>/people-counter/cn/lite/liveview.html

API aplikacji do zliczania osób

API Occupancy Estimator

API Axis Occupancy Estimator pobiera łączną liczbę osób wchodzących lub wychodzących z danej lokalizacji, zajętość i średni czas odwiedzin.

Żądanie

Zażądaj danych historycznych dla wszystkich dostępnych dni i 24-godzinnej rozdzielczości.

http://<servername>//occupancy-estimator/.apioperator?occupancy-export-json&date=all&res=24h

Odpowiedź

{
 "counter": {
  "name": "Axis-ACCC8E019C5F",
  "serial": "ACCC8E019C5F",
  "delta": 86400,
  "types": {
   "Occupancy": 64,
   "Average Time": 64,
   "Total In": 66,
   "Total Out": 67
  }
 },
 "data":{
  “20170908000000” : [0,0,17,17],
  "20170909000000" : [0,0,18,17],
  "20170910000000" : [0,0,1,0],
  "20170911000000" : [0,0,0,0],
  "20170912000000" : [0,0,21,15],
 }
}
ParametrOpis
nazwa

Nazwa aplikacji wybrana przez klienta.

nr seryjny

Adres MAC kamery.

delta

Różnica czasu pomiędzy kolejnymi wprowadzanymi danymi, mierzona w sekundach.

Zajętość

Liczba osób aktualnie przebywających w danej lokalizacji.

Średni czas

Średni czas przebywania osoby w danej lokalizacji.

Wejścia łącznie

Łączna liczba osób wchodzących do lokalizacji.

Wyjścia łącznie

Łączna liczba osób wychodzących z lokalizacji.

Specyfikacja API

Dane w czasie rzeczywistym

Zażądaj pliku JSON z danymi o zajętości w czasie rzeczywistym.

http://IPaddress/local/occupancy-estimator/.api?live-occupancy.json

Resetowanie zajętości

Zażądaj zresetowania dostępnych danych o zajętości.

http://IPaddress/local/occupancy-estimator/.api?occupancy-reset&occ=[value]

Eksportowanie zajętości

Wyeksportuj dane o zajętości, określając datę i godzinę za pomocą formatu CSV, JSON lub XML.

CSV
http://IPaddress/local/occupancy-estimator/.api?occupancy-export-csv&date=[date]&res=[res]
JSON
http://IPaddress/local/occupancy-estimator/.api?occupancy-export-json&date=[date]&res=[res]
XML
http://IPaddress/local/occupancy-estimator/.api?occupancy-export-xml&date=[date]&res=[res]
ParametrOpis

[date]

Data w formacie RRRRMMDD, na przykład date=20180520
[res]1m dla danych w przedziałach co 1 minutę.
15m dla danych w przedziałach co 15 minut.
1h dla danych w przedziałach co 1 godzinę.
24h dla danych w przedziałach co 24 godziny.

API aplikacji do zliczania osób

Funkcja zliczania osób dostępna jest w następujących aplikacjach:

AXIS People Counter –
Aplikacja przeznaczona jest do stosowania w obiektach handlowych, takich jak sklepy lub centra handlowe, a także wszędzie tam, gdzie trzeba liczyć ludzi.
AXIS Occupancy Estimator –
Aplikacja rejestruje, ile osób aktualnie znajduje się na ograniczonym obszarze. Aplikacja jest również w stanie oszacować, ile czasu przeciętna osoba spędza w tym obszarze.
AXIS Direction Detector –
Aplikacja monitoruje kierunek przemieszczania się osób przechodzących pod kamerą. Jeśli dana osoba porusza się w jednym z kierunków, aplikacja może wyzwolić alarm.
AXIS Tailgating Detector –
Aplikacja wykrywa, czy w określonym przedziale czasu pod kamerą przechodzi więcej niż jedna osoba. Po wykryciu większej liczby osób (niż jedna) aplikacja może wyzwolić alarm.
AXIS Random Selector –
Aplikacja wykrywa, kiedy ktoś opuszcza obiekt i losowo określa, czy należy taką osobę skontrolować.

Typowe przykłady

Uwaga

Wartość <appname> w różnych przykładach określa aplikację zgodnie z poniższą tabelą.

WartośćAplikacja
people-counterAXIS People Counter
occupancy-estimatorAXIS Occupancy Estimator
direction-detectorAXIS Direction Detector
tailgating-detectorAXIS Tailgating Detector
random-selectorAXIS Random Selector
Example

Zażądaj danych w czasie rzeczywistym z People Counter.

Żądanie
http://<servername>/local/<appname>/.api?live-sum.json
Zwracany wynik
{
 "serial":"00408CAC512B",
 "name":"Exit south",
 "timestamp":"20170503112756",
 "in":12,
 "out":318
}

Więcej informacji: Żądanie danych w czasie rzeczywistym.

Example

Wyświetl listę wszystkich dni danych dostępnych w People Counter.

Żądanie
http://<servername>/local/<appname>/.api?list-cnt.json
Zwracany wynik
{
 "timestamp" : "20170513132513",
 "days":["20170510", "20170511", "20170513"]}
}

Więcej informacji: Wyświetl dostępne dane.

Example

Zażądaj danych archiwalnych z okresu od 12 do 15 maja 2017 r.

Żądanie
http://<servername>/local/<appname>/.api?export-cnt&date=20170512-20170515

Więcej informacji: Pobieranie danych binarnych.

Example

Zażądaj wszystkich dostępnych danych archiwalnych.

Żądanie
http://<servername>/local/<appname>/.api?export-cnt&date=all

Więcej informacji: Pobieranie danych binarnych.

Example

Zażądaj danych archiwalnych CSV za okres od 12 do 15 maja 2017 r. z 15-minutową rozdzielczością.

Żądanie
http://<servername>/local/<appname>/.api?export-csv&date=20170512,20170515&res=15m

Więcej informacji: Zażądaj danych CSV.

Example

Zażądaj danych archiwalnych dla wszystkich dostępnych dni z 24-godzinną rozdzielczością.

Żądanie
http://<servername>/local/<appname>/.api?export-csv&date=all&res=24h

Więcej informacji: Zażądaj danych CSV.

Example

Zażądaj danych archiwalnych XML za okres od 12 do 15 maja 2017 r. z 15-minutową rozdzielczością.

Żądanie
http://<servername>/local/<appname>/.api?export-xml&date=20170512,20170515&res=15m

Więcej informacji: Zażądaj danych XML.

Example

Zażądaj informacji o podglądzie na żywo z People Counter.

Żądanie
http://<servername>/local/<appname>/.api?cntpos.json
Odpowiedź
{
 "width":320,
 "height":240,
 "left":0,
 "right":296,
 "top":88,
 "bottom":224,
 "yfirst":88,
 "ylast":152,
 "radius":0
}

Więcej informacji: Informacje o podglądzie na żywo.

Specyfikacja API

Żądanie danych w czasie rzeczywistym

Zwraca plik JSON z danymi zliczania w czasie rzeczywistym.

Format:
JSON
Metoda:
GET
Żądanie
http://<servername>/local/<appname>/.api?live-sum.json

Wartość <appname> określa aplikację zgodnie z poniższą tabelą.

WartośćAplikacja
people-counterAXIS People Counter
occupancy-estimatorAXIS Occupancy Estimator
direction-detectorAXIS Direction Detector
tailgating-detectorAXIS Tailgating Detector
random-selectorAXIS Random Selector
Zwracany wynik
{
 "serial":"<camera-serial>",
 "name":"<counter-name>",
 "timestamp":"<timestamp>",
 "in":<in>,
 "out":<out>
}
Opis zwracanych wartości
WartośćOpis
<camera-serial>numer seryjny kamery
<counter-name>nazwa licznika
<timestamp>godzina w kamerze w formacie RRRRMMDDggmmss
<in>liczba osób, które weszły do dziś
<out>liczba osób, które wyszły do dziś
Wyświetl dostępne dane

Zwraca listę dni, dla których są dostępne dane.

Format:
JSON
Metoda:
GET
Żądanie
http://<servername>/local/<appname>/.api?list-cnt.json

Wartość <appname> określa aplikację zgodnie z poniższą tabelą.

WartośćAplikacja
people-counterAXIS People Counter
occupancy-estimatorAXIS Occupancy Estimator
direction-detectorAXIS Direction Detector
tailgating-detectorAXIS Tailgating Detector
random-selectorAXIS Random Selector
Zwracany wynik
{
 "timestamp" : "<timestamp>",
 "days":["YYYYMMDD", [..] "YYYYMMDD"]}
}
Opis zwracanych wartości
WartośćOpis
<timestamp>godzina w kamerze w formacie RRRRMMDDggmmss
<days>zestaw dni zawierających dane
Pobieranie danych binarnych

Ten skrypt zwraca plik danych binarnych dla podanych dat, które będą używane w aplikacji AXIS Store Data Manager.

Format:
cnt
Metoda:
GET
Żądanie
http://<servername>/local/<appname>/.api?export-cnt&date=<date>

Wartość <appname> określa aplikację zgodnie z poniższą tabelą.

WartośćAplikacja
people-counterAXIS People Counter
occupancy-estimatorAXIS Occupancy Estimator
direction-detectorAXIS Direction Detector
tailgating-detectorAXIS Tailgating Detector
random-selectorAXIS Random Selector
Zażądaj opisu parametrów
ParametrOpis
<date>data w formacie RRRRMMDD
przedział dat w formacie RRRRMMDD–RRRRMMDD
oddzielone przecinkami daty w formacie RRRRMMDD,[..],RRRRMMDD
wszystkie — wszystkie dostępne dane

Zwracany wynik

Plik danych binarnych dla podanych dat.

Zażądaj danych CSV

Zwraca dane historyczne w formacie CSV

Format:
CSV
Metoda:
GET
Żądanie
http://<servername>/local/<appname>/.api?export-csv[&date=<date>][&res=<res>]

Wartość <appname> określa aplikację zgodnie z poniższą tabelą.

WartośćAplikacja
people-counterAXIS People Counter
occupancy-estimatorAXIS Occupancy Estimator
direction-detectorAXIS Direction Detector
tailgating-detectorAXIS Tailgating Detector
random-selectorAXIS Random Selector
Zażądaj opisu parametrów
ParametrOpis
<date>data w formacie RRRRMMDD
przedział dat w formacie RRRRMMDD–RRRRMMDD
oddzielone przecinkami daty w formacie RRRRMMDD,[..],RRRRMMDD
wszystkie (domyślnie) — wszystkie dostępne dane
<res>15m (default) dla danych w przedziałach co 15 minut
1h dla danych w przedziałach co 1 godzinę
24h dla danych w przedziałach co 1 dzień

Zwracany wynik

Skrypt zwraca dane w postaci zwykłego tekstu, oddzielane przecinkami. Pierwszy wiersz zawiera opis każdego elementu, a kolejne wiersze zawierają odpowiadające im dane dla wybranego przedziału czasu i rozdzielczości.

Zażądaj danych XML

Zwraca dane historyczne w formacie XML

Format:
XML
Metoda:
GET
Żądanie
http://<servername>/local/<appname>/.api?export-xml[&date=<date>][&res=<res>]

Wartość <appname> określa aplikację zgodnie z poniższą tabelą.

WartośćAplikacja
people-counterAXIS People Counter
occupancy-estimatorAXIS Occupancy Estimator
direction-detectorAXIS Direction Detector
tailgating-detectorAXIS Tailgating Detector
random-selectorAXIS Random Selector
Zażądaj opisu parametrów
ParametrOpis
<date>data w formacie RRRRMMDD
przedział dat w formacie RRRRMMDD–RRRRMMDD
oddzielone przecinkami daty w formacie RRRRMMDD,[..],RRRRMMDD
wszystkie (domyślnie) — wszystkie dostępne dane
<res>15m (default) dla danych w przedziałach co 15 minut
1h dla danych w przedziałach co 1 godzinę
24h dla danych w przedziałach co 1 dzień

Zwracany wynik

Skrypt zwraca dane w formacie XML. Plik DTD znajduje się w lokalizacji http://<servername>/local/<appname>/appdata.dtd.

Zażądaj danych JSON

Zwraca dane historyczne w formacie JSON

Format:
JSON
Metoda:
GET
Żądanie
http://<servername>/local/<appname>/.api?export-json[&date=<date>][&res=<res>]

Wartość <appname> określa aplikację zgodnie z poniższą tabelą.

WartośćAplikacja
people-counterAXIS People Counter
occupancy-estimatorAXIS Occupancy Estimator
direction-detectorAXIS Direction Detector
tailgating-detectorAXIS Tailgating Detector
random-selectorAXIS Random Selector
Zażądaj opisu parametrów
ParametrOpis
<date>data w formacie RRRRMMDD
przedział dat w formacie RRRRMMDD–RRRRMMDD
oddzielone przecinkami daty w formacie RRRRMMDD,[..],RRRRMMDD
wszystkie (domyślnie) — wszystkie dostępne dane
<res>15m (default) dla danych w przedziałach co 15 minut
1h dla danych w przedziałach co 1 godzinę
24h dla danych w przedziałach co 1 dzień

Zwracany wynik

Skrypt zwraca dane w formacie JSON.

Usuwanie danych zliczania
Format:
tekstowy / zwykły tekst
Metoda:
GET
Żądanie
http://<servername>/local/<appname>/.apioperator?clear-data

Wartość <appname> określa aplikację zgodnie z poniższą tabelą.

WartośćAplikacja
people-counterAXIS People Counter
occupancy-estimatorAXIS Occupancy Estimator
direction-detectorAXIS Direction Detector
tailgating-detectorAXIS Tailgating Detector
random-selectorAXIS Random Selector
Zwracany wynik
OK
Informacje o podglądzie na żywo

Zwraca informacje o rozmieszczeniu linii w podglądzie na żywo.

Format:
JSON
Metoda:
GET
Żądanie
http://<servername>/local/<appname>/.api?cntpos.json

Wartość <appname> określa aplikację zgodnie z poniższą tabelą.

WartośćAplikacja
people-counterAXIS People Counter
occupancy-estimatorAXIS Occupancy Estimator
direction-detectorAXIS Direction Detector
tailgating-detectorAXIS Tailgating Detector
random-selectorAXIS Random Selector
Odpowiedź
{
 "width":<width>,
 "height":<height>,
 "left":<left>,
 "right":<right>,
 "top":<top>,
 "bottom":<bottom>,
 "yfirst":<yfirst>,
 "ylast":<ylast>,
 "radius":<radius>
}
Opis zwracanych wartości
WartośćOpis
<width>rozmiar strumienia wideo
<height>
<left>współrzędne x w pikselach dla początku i końca niebieskich linii w podglądzie na żywo
<right>
<top>współrzędne y w pikselach dla dwóch niebieskich linii w podglądzie na żywo
<bottom>
<yfirst>współrzędne y w pikselach dla górnej i dolnej części czerwonego obszaru zliczania, bez krzywizny
<ylast>
<radius>promień w pikselach opisujący krzywiznę czerwonego obszaru zliczania mierzony w środku obszaru na obu osiach lub jeśli obszar nie jest zakrzywiony
Wyświetl dziennik systemu
Format:
tekstowy / zwykły tekst
Metoda:
GET
Żądanie
http://<servername>/local/<appname>/.apioperator?show-logs

Wartość <appname> określa aplikację zgodnie z poniższą tabelą.

WartośćAplikacja
people-counterAXIS People Counter
occupancy-estimatorAXIS Occupancy Estimator
direction-detectorAXIS Direction Detector
tailgating-detectorAXIS Tailgating Detector
random-selectorAXIS Random Selector

Zwracany wynik

Służy do wyświetlania dzienników systemu.

Wygeneruj archiwum dzienników
Format:
tar.gz
Metoda:
GET
Żądanie
http://<servername>/local/<appname>/.apioperator?generate-logs

Wartość <appname> określa aplikację zgodnie z poniższą tabelą.

WartośćAplikacja
people-counterAXIS People Counter
occupancy-estimatorAXIS Occupancy Estimator
direction-detectorAXIS Direction Detector
tailgating-detectorAXIS Tailgating Detector
random-selectorAXIS Random Selector

Zwracany wynik

Archiwum dzienników

Wyświetlanie parametrów licznika osób
Format:
JSON
Metoda:
GET
Żądanie
http://<servername>/local/<appname>/.api?params.json

Wartość <appname> określa aplikację zgodnie z poniższą tabelą.

WartośćAplikacja
people-counterAXIS People Counter
occupancy-estimatorAXIS Occupancy Estimator
direction-detectorAXIS Direction Detector
tailgating-detectorAXIS Tailgating Detector
random-selectorAXIS Random Selector

Zwracany wynik

Obiekt JSON wszystkich parametrów związanych z People Counter licznikiem osób.

Ustawianie parametrów zliczania osób
Format:
tekst
Metoda:
POST

Format POST to format, w którym należy podać pary i wartości. Przyjrzyjmy się przykładowi: &p1=Counter.Enable&v1=1&p2=Counter.Height&v2=280&setparams=needstobeincluded

Uwaga

W wersji oprogramowania sprzętowego od 5.60 użyj: setparams&Counter.Height=280.

Żądanie
http://<servername>/local/<appname>/.apioperator?setparams

Wartość <appname> określa aplikację zgodnie z poniższą tabelą.

WartośćAplikacja
people-counterAXIS People Counter
occupancy-estimatorAXIS Occupancy Estimator
direction-detectorAXIS Direction Detector
tailgating-detectorAXIS Tailgating Detector
random-selectorAXIS Random Selector
Zwracany wynik
OK