AXIS Site Designer 2

Zarządzanie projektem

Zanim rozpoczniesz

Aplikacja AXIS Site Designer 2 przechowuje projekty lokalnie w przeglądarce komputera. Umożliwia to pracę w trybie offline w przeglądarce internetowej. Każda przeglądarka ma jednak własną pamięć lokalną, więc jeśli korzystasz jednocześnie z więcej niż jednej przeglądarki, możesz zobaczyć różne wersje projektów. Przeglądarki internetowe mają oddzielną pamięć lokalną dla różnych witryn internetowych, więc projekty utworzone bez zalogowania na konto My Axis nie będą dostępne dla innych urządzeń ani przeglądarek.

Uwaga

Zalecamy zalogowanie się na konto My Axis. Projekty zostaną zapisane online i będą dostępne w dowolnej przeglądarce.

Tworzenie projektu

 1. Kliknij przycisk Add project (Dodaj projekt).

 2. Na stronie Project overview (Podgląd projektu) wprowadź szczegóły projektu i notatki, np. z informacjami, dla kogo jest przeznaczony dany projekt.

 3. Kliknij pozycję Location (Lokalizacja), aby ustawić lokalizację instalacji. Upewnij się, że wybrano odpowiedni Country where the project will be installed (Kraj, w którym ma zostać zainstalowany projekt), bo w przeciwnym razie na wykazie materiałów nie będą wyświetlane właściwe numery części.

 4. Kliknij Settings (Ustawienia) w celu skonfigurowania wysokości instalacji, jednostek używanych w danym regionie, skali temperatury i podstawy obliczeń zapotrzebowania na zasilanie.

 5. Aby dodać kamery i inne urządzenia, przejdź na stronę Devices (Urządzenia).

Uwaga

Do projektu można dodać kamery lub dowolne inne urządzenie, na przykład produkty rejestrujące i sieciowe, w dowolnej kolejności.

Duplikowanie projektu

Aby zaoszczędzić czas, możesz zduplikować projekt podobny do nowego projektu.

 1. Wybierz projekt, który chcesz zduplikować.

 2. Kliknij ..., aby otworzyć menu rozwijane dla projektu.

 3. Wybierz opcję Duplicate (Duplikuj).

 4. Wprowadź nową nazwę zduplikowanego projektu.

Importowanie projektu

Możesz zaimportować dowolny istniejący plik z AXIS Site Designer do AXIS Site Designer 2.

 1. Kliknij polecenie Import project (Importuj projekt)

 2. Wybierz do zaimportowania plik .asdpx lub .asdp.

 3. Po zakończeniu importowania zostanie wyświetlone okno dialogowe Project Imported (Projekt zaimportowany). Projekt jest już dostępny do edycji.

Eksportowanie projektu

Aby utworzyć kopię zapasową lub udostępnić projekt innej osobie, musisz wyeksportować projekt do pliku.

 1. Wybierz projekt, który chcesz wyeksportować.

 2. Kliknij ..., aby otworzyć menu rozwijane dla projektu.

 3. Wybierz opcję Export (Eksportuj).

 4. W celu znalezienia pliku projektu .aspdx otwórz folder Downloads (Pobrane) na komputerze.

Wysyłanie projektu do AXIS Camera Station:

Po zakończeniu projektu można zaimportować ustawienia, takie jak nazwy kamer, liczba klatek na sekundę i rozdzielczość dla wszystkich kamer i innych urządzeń do AXIS Camera Station.

 • Przejdź na stronę Project overview (Podgląd projektu) i kliknij polecenie Share (Udostępnij) w menu projektu.

  • W przypadku instalacji AXIS Camera Station połączonej z Internetem kliknij Generate code (Generuj kod) w celu utworzenia migawki ustawień w trybie online. Zaimportuj te ustawienia, wpisując kod w systemie AXIS Camera Station.

  • Jeżeli instalacja AXIS Camera Station nie ma połączenia z Internetem, kliknij polecenie Download settings file (Pobierz plik ustawień). Plik można następnie zaimportować do systemu AXIS Camera Station w danej lokalizacji.

Projektowanie rozwiązań

Dodawanie urządzeń do projektu

Zanim rozpoczniesz

Jeżeli znasz dokładną nazwę modelu kamery lub enkodera, wprowadź pełną nazwę modelu lub jej część w polu Quick add a device (Szybkie dodawanie urządzenia), wybierz model z listy rozwijanej i kliknij model, aby dodać go do projektu.

 1. Przejdź na stronę Devices (Urządzenia).

  Możesz też kliknąć przycisk Add devices (Dodaj urządzenia) podczas tworzenia nowego projektu.

 2. Kliknij przycisk Add camera (Dodaj kamerę), aby przejść do selektora kamer.

 3. Użyj panelu wymogów i dodatkowego filtra, aby znaleźć kamery najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb. Wybierz model z listy zalecanych Top recommendations lub z listy Matching cameras (Pasujące kamery).

 4. Po wybraniu kamery kliknij przycisk Add (Dodaj), aby dodać kamerę do projektu z domyślnym scenariuszem. Aby dodać więcej kamer, powtórz powyższe kroki. Aby dodać enkodery, kamery modułowe i inne urządzenia, przejdź do kolejnego kroku.

 5. Aby wyświetlić listę enkoderów, urządzeń z serii F/FA i głośników, kliknij Other devices (Inne urządzenia) > . Po wybraniu opcji more (więcej) można wybrać inne urządzenia, takie jak kontrolery drzwi, domofony i detektory radarowe.

 6. Użyj pól wyboru na stronie enkoderów, urządzeń z serii F/FA i głośników, aby ustawić preferencje urządzeń i dokonać wyboru z listy pasujących urządzeń.

 7. Po wybraniu urządzenia kliknij przycisk Add (Dodaj), aby dodać wybrany enkoder do projektu wraz z oznaczeniem liczby urządzeń, z którymi można go użyć.

Uwaga

Do projektu można dodać kamery, enkodery, kamery modułowe i głośniki bez określania modelu. Kluczowe wymagania zostaną zapisane, dzięki czemu można wybrać określony model później.
Aby przejrzeć informacje o produkcie lub urządzeniu, kliknij łącze See specs (Zobacz specyfikację), aby przejść do strony produktu na axis.com.

Dodawanie akcesoriów

 1. Wybierz z listy urządzenie, do którego chcesz dodać akcesoria.

 2. Kliknij , aby otworzyć kartę Accessories (Akcesoria).

 3. Wybierz pozycję dla kamery. AXIS Site Designer podpowiada odpowiednie mocowanie i akcesoria do montażu.

 4. Kliknij polecenie Add accessories (Dodaj akcesoria), aby wybrać dodatkowe akcesoria z listy.

Dodawanie aplikacji do kamery

 1. Wybierz z listy kamerę, do której chcesz dodać aplikacje.

 2. Aby otworzyć kartę Applications (Aplikacje), kliknij .

 3. Wybierz z listy co najmniej jedną zgodną aplikację do analizy.

Dodawanie urządzeń rejestrujących i sieciowych

 1. Przejdź do karty Recording (Rejestracja).

 2. Kliknij przycisk Add product (Dodaj produkt) i przejrzyj listę dostępnych produktów, aby dokonać wyboru.

 3. Wybierz produkt i kliknij polecenie Add (Dodaj). Produkt zostanie dodany do projektu wraz z informacją o dostępnych licencjach, pojemności serwera, opcjach pamięci masowych i specyfikacjach dostępnych portów i PoE.

 4. Uwaga

  W zależności od urządzeń dodanych do projektu, parametry będą wskazywać, czy wybrane urządzenie spełnia wymogi projektu lub czy konieczne jest dodanie innego, lepiej dopasowanego produktu, który spełni te wymogi.

Dodawanie akcesoriów systemowych Axis

 1. Przejdź do menu Accessories (Akcesoria).

 2. Wybierz typ akcesorium lub wybierz All accessories (Wszystkie akcesoria).

 3. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby dodać określone akcesorium.

 4. W razie potrzeby zmień ilość.

Dodawanie innych elementów

Aby dodać akcesoria systemu Axis, akcesoria innych dostawców lub inne elementy potrzebne do przygotowania zestawienia materiałów, przejdź do karty Other (Inne).

 1. Akcesoria Axis można dodawać na stronie Other (Inne).

 2. Wprowadź nazwę i numer części, wybierz kategorię i wpisz ilość.

 3. Kliknij przycisk Add (Dodaj).

Aby edytować informacje, wystarczy wybrać wartość do edycji. Aby zduplikować lub usunąć wpis, kliknij ..., by uzyskać dostęp do menu rozwijanego.

Scenariusze i harmonogramy

Scenariusze — informacje

W aplikacji AXIS Site DesignerScenarios (Scenariusze) służą do definiowania wszystkich ustawień niezbędnych do oszacowania zasobu i przepustowości danej kamery. Ustawienia są następujące:

 • Ustawienia sceny

  • Szacowanie ruchu w scenie

  • Szczegóły poziomu sceny

  • Położenie i warunki oświetlenia

 • Ustawienia rejestracji

  • Rozdzielczość, liczba klatek, ustawienia kompresji

  • Harmonogramy rejestracji wyzwalanej ruchem, ciągłego rejestrowania i podglądu na żywo

Kamera w projekcie jest zawsze skojarzona z jednym scenariuszem, który zawiera ustawienia sceny i nagrywania. Można zdefiniować wiele scenariuszy o różnych ustawieniach scen i nagrywania, zależnie od potrzeb w ramach danego projektu. Harmonogramy nagrywania (określające, kiedy aktywne jest nagrywanie obrazu) mogą być takie same w wielu scenariuszach, ale ustawienia nagrywania i sceny będą charakterystyczne tylko dla danego scenariusza. Można używać tego samego scenariusza dla kilku kamer i wprowadzać zmiany w konkretnych kamerach, takie jak harmonogram, bez zmiany scenariusza.

Example

Scenariusz wewnątrz pomieszczeń

 • Nagrywanie wyzwalane ruchem: harmonogram ustawiony na Always (Zawsze)

 • Nagrywanie ciągłe: harmonogram ustawiony na Off (Nigdy)

Kamery 1, 2 i 3 korzystają ze scenariusza wewnątrz pomieszczeń. Jednak kamera 2 jest zainstalowana w recepcji i chcesz pozostawić dla niej włączoną opcję ciągłego nagrywania. W obszarze Devices (Urządzenia) wybierz kamerę 2, aby edytować scenariusz i ustawić funkcję ciągłego nagrywania na Always (Zawsze). Nie będzie to miało wpływu na ustawienia scenariusza.

Chcesz wprowadzić zmiany w scenariuszu wewnątrz pomieszczeń, ponieważ harmonogram wyzwalany ruchem powinien być ustawiony jako Office hours (Godziny pracy). W związku z tym trzeba dostosować scenariusz w menu Project overview (Podgląd projektu), tak aby zmiana dotyczyła wszystkich kamer używających scenariusza wewnątrz pomieszczeń. W tym przypadku będą to kamery 1, 2 i 3. Kamera 2 nadal używa ustawienia scenariusza Always (Zawsze) na potrzeby nagrywania ciągłego.

Tworzenie nowego scenariusza

 1. Przejdź na stronę Project overview (Podgląd projektu).

 2. Kliknij przycisk Add scenario (Dodaj scenariusz).

 3. Do listy scenariuszy zostanie dodany domyślny scenariusz o nazwie New scenario (Nowy scenariusz).

Edytowanie scenariusza

Możesz wybrać różne scenariusze i dodać różne opcje rejestracji, podglądu na żywo i przechowywania zapisów jednocześnie. Wszystkie zmiany powodują automatyczną aktualizację ustawień kamer skojarzonych z tym scenariuszem.

 1. Przejdź na stronę Project overview (Podgląd projektu).

 2. Kliknij scenariusz, który chcesz edytować, lub kliknij i wybierz polecenie Edit scenario (Edytuj scenariusz) z rozwijalnego menu.

  Panel scenariusza zawiera opcje, które umożliwiają zdefiniowanie scenariusza, ustawień zapisu i pamięci masowej.

 3. Edytuj scenariusz według potrzeb. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.

 4. Aby przerwać edycję scenariusza, kliknij Close (Zamknij).

Ustawianie nowego scenariusza domyślnego

 1. Przejdź na stronę Project overview (Podgląd projektu).

 2. Wybierz scenariusz, który chcesz ustawić jako domyślny.

 3. Kliknij ikonę gwiazdki lub i wybierz z menu rozwijanego polecenie Make default (Ustaw jako domyślny).

  Nowy domyślny scenariusz zostanie automatycznie przypisany do każdej nowej kamery dodanej do projektu.

Kopiowanie scenariusza

 1. Przejdź na stronę Project overview (Podgląd projektu).

 2. Wybierz scenariusz, który chcesz skopiować, a z menu wybierz polecenie Duplicate (Duplikuj).

  Zostanie utworzony nowy scenariusz z takimi samymi właściwościami.

Tworzenie i edytowanie harmonogramów

 1. Aby utworzyć nowy harmonogram:
 2. Przejdź na stronę Project overview (Podgląd projektu).

 3. Aby utworzyć nowy harmonogram, kliknij przycisk Add schedule (Dodaj harmonogram).

 4. Kliknij nazwę harmonogramu i wprowadź nową nazwę.

 1. Aby edytować istniejący harmonogram:
 2. Wybierz harmonogram, który chcesz edytować.

 3. Zmień czas, przesuwając punkty na osi czasu.

 4. Zaznacz dni, w które harmonogram będzie aktywny.

  Zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Uwaga

Edytowanie harmonogramu spowoduje zaktualizowanie wszystkich scenariuszy, w których jest on używany.

Zmiana nazwy scenariusza lub harmonogramu

 1. Przejdź na stronę Project overview (Podgląd projektu)lub Schedules (Harmonogramy).

 2. Wybierz scenariusz lub harmonogram, który chcesz edytować.

 3. Aby edytować nazwę, kliknij scenariusz lub nazwę harmonogramu i wprowadź nową nazwę. Zmiany zostaną automatycznie zapisane.

 4. Uwaga

  Edytowanie harmonogramu spowoduje zaktualizowanie wszystkich scenariuszy, w których jest on używany.

Ustawienia czasu przechowywania zapisów

Aby zmienić czas przechowywania zapisów, należy edytować ustawienia scenariusza. Patrz Edytowanie scenariusza. Można wybrać lub wprowadzić liczbę dni, przez które mają być przechowywane zapisy skojarzone z wybranym scenariuszem. Wszystkie zmiany w scenariuszu powodują automatyczną aktualizację ustawień kamer skojarzonych z tym scenariuszem.

Usuwanie scenariusza lub harmonogramu

Ważne

Nie można usunąć scenariusza przypisanego do kamery (w tym domyślnego scenariusza). Nie można usunąć harmonogramu używanego w scenariuszu.

 1. Przejdź na stronę Project overview (Podgląd projektu).

 2. Wybierz scenariusz lub harmonogram, przejdź do menu ... i kliknij polecenie Delete (Usuń).

  Zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Raporty

Tworzenie oferty sprzedaży

 1. W ofercie sprzedaży można przejrzeć zestawienie materiałów i dokonać edycji cen przed wysłaniem dokumentu do odbiorcy.
 2. Przejdź do karty Reports (Raporty).

 3. Uwaga

  Możesz również kliknąć ikonę obok projektów i wybrać opcję View reports (Wyświetl raporty).

 4. Aby wyświetlić podgląd oferty sprzedaży, kliknij kartę Sales quote (Oferta sprzedaży).

 5. Aby wyświetlić szczegóły wysłanej oferty, kliknij View quote (Wyświetl ofertę).

 6. Aby wprowadzić zmianę w cenie oferty, kliknij przycisk Edit (Edytuj). Do dokumentu można również dodać nagłówek lub stopkę.

 7. Wybierz termin ważności oferty sprzedaży.

Tworzenie wykazu materiałów

 1. Przejdź do karty Reports (Raporty).

 2. Uwaga

  Możesz również kliknąć ikonę obok projektów i wybrać opcję View reports (Wyświetl raporty).

 3. Wybierz opcję Export to Excel (Eksportuj do pliku Excel) lub Print (Drukuj) dla wykazu materiałów.

 4. Podczas drukowania wykazu materiałów można dostosować ustawienia drukowania w oknie dialogowym drukowania przeglądarki.

Tworzenie raportu o przepustowości

Ważne

Wartości przepustowości i zasobów pamięci w wygenerowanym raporcie są szacunkowe.

 1. Przejdź do karty Reports (Raporty).
 2. Uwaga

  Możesz również kliknąć ikonę obok projektów i wybrać opcję View reports (Wyświetl raporty).

 3. Kliknij kartę Bandwidth report (Raport o przepustowości) i wybierz opcję eksportowania lub drukowania raportu.

 4. Podczas drukowania raportu można dostosować ustawienia drukowania w oknie dialogowym drukowania przeglądarki.

Tworzenie raportu z instalacji

 1. Raport z instalacji zawiera liczbę urządzeń, które mają zostać zainstalowane, potrzebne zasoby pamięci masowej i przepustowości oraz podgląd harmonogramów skonfigurowanych dla danej lokalizacji.
 2. Przejdź do karty Reports (Raporty).

 3. Uwaga

  Możesz również kliknąć ikonę obok projektów i wybrać opcję View reports (Wyświetl raporty).

 4. Kliknij kartę Installation report (Raport z instalacji) i wybierz opcję eksportowania lub drukowania raportu.

 5. Podczas drukowania raportu można dostosować ustawienia drukowania w oknie dialogowym drukowania przeglądarki.