AXIS Store Reporter

Informacje o rozwiązaniu

Przegląd produktów, aplikacji i narzędzi potrzebnych do utworzenia kompletnego systemu.

Informacje o aplikacjach

 • Czym różnią się aplikacje AXIS Store Data Manager i AXIS Store Reporter?
 • AXIS Store Data Manager i AXIS Store Reporter to aplikacje po stronie serwera, które gromadzą i porządkują dane statystyczne.

 • AXIS Store Reporter to aplikacja po stronie serwera, która służy do graficznego przedstawiania danych statystycznych pobranych z kamer.

Dlaczego potrzebuję więcej niż jednej aplikacji?

Każda aplikacja ma inny cel.

 • Aplikacja AXIS Store Data Manager służy do przechowywania i porządkowania danych statystycznych.

 • Aplikacja AXIS Store Reporter służy do odczytywania danych statystycznych i prezentowania ich w formie wykresów i tabel.

Dla kogo?

 • Aplikacja AXIS Store Data Manager przeznaczona jest dla integratora, który zarządza kamerami i konfiguruje system.

 • Aplikacja AXIS Store Reporter przeznaczona jest dla użytkowników, którzy wyświetlają raporty, wykresy i pulpity (liczba odwiedzających, poziom zajętości itp.) oraz korzystają z nich.

Integracja z POS

W aplikacji AXIS Store Reporter można zintegrować punkt sprzedaży (POS), ale rozwiązanie to jest sprzedawane osobno. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży firmy Axis.

Tworzenie loginu do aplikacji AXIS Store Data Manager

Do aplikacji AXIS Store Data Manager należy utworzyć adres internetowy lub URL. Adres URL to unikalny adres internetowy przypisany do konta.

Uwaga

Można utworzyć więcej niż jedną firmę będącą użytkownikiem końcowym dla tego samego wystąpienia aplikacji AXIS Store Data Manager, o ile firmy będące użytkownikami końcowymi mają własny klucz licencyjny.

 1. Przejdź do strony axis.com

 2. Zaloguj się na stronie internetowej partnerów Axis.

 3. Wybierz opcję Tools (Narzędzia).

 4. Wybierz aplikację AXIS Store Reporter.

 5. Przejdź do opcji Adres URL użytkownika i wprowadź unikalną nazwę w polu tekstowym.

  Na przykład https://[systemintegrator1_subdomain].asdm.axis.com, gdzie [systemintegrator1] należy zastąpić unikalną nazwą.

 6. Wybierz hasło.

 7. Aby utworzyć adres internetowy dla aplikacji AXIS Store Data Manager, należy wybrać opcję Utwórz wystąpienie.

 8. Utwórz firmę będącą użytkownikiem końcowym poprzez wprowadzenie jej nazwy i klucza licencyjnego.

 9. Aby przejść do interfejsu aplikacji AXIS Store Data Manager, kliknij Go to instance (Przejdź do wystąpienia) lub wprowadź utworzony adres internetowy do przeglądarki.

 10. Zaloguj się przy użyciu adresu e-mail do konta MyAxis oraz hasła.

Podłączanie kamer do aplikacji AXIS Store Data Manager

 1. Przejdź na stronę https://[systemintegrator1].asdm.axis.com i zaloguj się do aplikacji AXIS Store Data Manager.

 2. Skonfiguruj foldery. Patrz Tworzenie folderów.

 3. Ustaw szczegóły połączeń folderów. Patrz Ustawianie szczegółów połączeń folderów.

 4. Na stronie internetowej kamery połącz kamerę z folderem. Patrz Podłączanie kamery do folderu.

 5. Dodaj kamery do sklepów i dodaj szczegóły poszczególnych sklepów. Patrz Konfiguracja sklepu.

Dlaczego muszę utworzyć foldery?

Utwórz foldery zgodnie ze strukturą firmy. Warto posortować kamery w usystematyzowany sposób, aby kontrolować je podczas konserwacji lub rozwiązywania problemów. Konfiguracja folderu nie wpływa na sposób wyświetlania się danych statystycznych w aplikacji AXIS Store Reporter.

 • Zalecenia
 • Utwórz jeden folder na jeden sklep. Możesz także mieć jeden folder na kraj lub region.

 • Utwórz strukturę folderu w oparciu o system organizacyjny i geograficzny firmy.

 • Nazwij foldery i kamery zgodnie z konwencją nazewnictwa stosowaną w organizacji.

Example

Powiedzmy, że masz sześć sklepów w trzech różnych krajach. Oto przykładowy sposób konfiguracji folderów.

Tworzenie folderów

 1. W aplikacji AXIS Store Data Manager przejdź do opcji Sources (Źródła).

 2. Utwórz strukturę folderów swojej firmy.

 3. Wprowadź nazwy folderów i kamer.

Ustawianie szczegółów połączeń folderów

Uwaga
 • Identyfikator i hasło połączenia folderów służą do uwierzytelniania kamery w celu przesłania danych statystycznych do odpowiedniego folderu.
 • Zalecamy ustawienie identyfikatora i hasła w taki sposób, by odpowiadały sklepowi.
 1. W aplikacji AXIS Store Data Manager przejdź do opcji Źródła.

 2. Wybierz folder z listy.

 3. Kliknij opcję Edytuj ustawienia połączenia folderu.

 4. Wybierz opcję Zezwalaj na połączenie z tym folderem.

 5. Wprowadź nazwę w polu Identyfikator połączenia folderu.

 6. Wprowadź hasło w polu Hasło połączenia folderu, a następnie potwierdź hasło.

 7. Przejdź do Powiadomienia o problemach z komunikacją.

Powiadomienia o problemach z komunikacją

Jeśli kamera przestanie wysyłać raporty do aplikacji, co często wynika z problemów z połączeniem sieciowym, lub jeśli kamera przestanie wysyłać dane na serwer, możesz otrzymać ostrzeżenie e-mailem.

 1. Dopuszczalna liczba godzin bez danych z licznika: Wprowadź liczbę godzin, które mogą upłynąć bez otrzymania jakichkolwiek danych z kamery.

  Pamiętaj, że jako dopuszczalną liczbę godzin bez danych z licznika należy ustawić wartość co najmniej równą najdłuższemu czasowi otwarcia sklepu.

 2. Dopuszczalna liczba godzin bez komunikatów: Wprowadź liczbę godzin, które mogą upłynąć bez komunikatów.

 3. Adres e-mail dla ostrzeżeń: Jeśli chcesz, aby ostrzeżenia były wysyłane w formie wiadomości e-mail, wprowadź adres.

  Jeśli nie wprowadzisz adresu e-mail, otrzymasz ostrzeżenie w postaci powiadomienia na stronie internetowej aplikacji AXIS Data Manager.

 4. Kliknij przycisk Prześlij.

Podłączanie kamery do folderu

Aby wykonać to zadanie, należy zainstalować aplikację w kamerze.

 1. W aplikacji AXIS Store Data Manager przejdź do opcji Źródła i pobierz Identyfikator połączenia folderuHasło połączenia folderu dla folderu, z którym chcesz się połączyć.

 2. Na stronie kamery przejdź do menu Ustawienia > Aplikacje i otwórz stronę aplikacji.

 3. Wprowadź adres internetowy aplikacji AXIS Store Data Manager, na przykład https://[systemintegrator1].asdm.axis.com/datamanager, gdzie [systemintegrator1] należy zastąpić unikalną nazwą.

Dlaczego muszę konfigurować sklepy?

Aby móc wyświetlać, kategoryzować i przechodzić do szczegółów danych statystycznych w aplikacji AXIS Store Reporter, dodaj kamery do sklepów. Dane statystyczne w aplikacji AXIS Store Reporter wyświetlane są według sklepów.

Czym jest sklep?

Sklep zawiera pewną liczbę kamer zwanych źródłami. Dla każdego sklepu można dodać metadane, takie jak dział, obszar sprzedaży i lokalizacja, a także uzyskać dane pogodowe dla lokalizacji.

Konfiguracja sklepu

 1. Przejdź do menu Zestawy.

 2. Kliknij Dodaj sklep.

 3. Wprowadź Nazwę sklepu.

 4. Szczegółach sklepu opcjonalnie możesz wprowadzić Obszar sprzedaży, LokalizacjęGodzinę rozpoczęcia dnia.

 5. Zawartości sklepu dodaj kamery znajdujące się w tym sklepie (w polu Kamery w sklepie).

 6. Opcjonalnie w sklepie możesz utworzyć działy, klikając Dodaj dział.

  • Wprowadź nazwę w polu Nazwa działu.

  • Dodaj kamery znajdujące się w tym dziale (w polu Kamery w dziale).

 7. Uwaga

  Kamery dodane do Kamer w dziale są liczone domyślnie tylko na poziomie działu i nie są dodawane do sklepu. Jeśli chcesz, aby kamery w dziale przypisane były do sklepu, wybierz opcję Kamera na obwodzie sklepu.

 8. Kliknij przycisk Zapisz sklep.

Podłączanie aplikacji AXIS Store Data Manager do aplikacji AXIS Store Reporter

Aplikacja AXIS Store Reporter pobiera dane z aplikacji AXIS Store Data Manager. Po dodaniu kamer do aplikacji AXIS Store Data Manager i włączeniu pobierania danych dane zostaną automatycznie wyświetlone w aplikacji AXIS Store Reporter. W zależności od ilości danych może to potrwać kilka godzin.

Uwaga

Dane można również pobrać przez stałe łącza; patrz część dotycząca eksportu danych w podręczniku AXIS Store Data Manager.

Przesyłanie danych do aplikacji AXIS Store Reporter

 1. Przejdź do menu Sets > Stores (Zestawy > Sklepy).

 2. Aby przesłać dane ze wszystkich kamer znajdujących się w sklepie, kliknij opcję .

  Podczas trwania połączenia ikona zmienia kolor na zielony.

Uzyskiwanie dostępu do aplikacji AXIS Store Reporter

Podczas tworzenia nowej firmy w aplikacji AXIS Store Reporter na stronach partnerów firmy Axis na adres e-mail użyty do utworzenia konta i adresu URL wysyłane jest zaproszenie do aplikacji AXIS Store Reporter. To konto nazywane jest kontem pierwotnym i może być następnie używane do zapraszania innych użytkowników do aplikacji AXIS Store Reporter.

 1. Standardowy adres internetowy aplikacji AXIS Store Reporter to https://asr.axis.com.

 2. W tej witrynie można się zalogować przy pomocy dowolnego z następujących kont:
  • Konto pierwotne użyte podczas tworzenia wystąpienia aplikacji AXIS Store Data Manager (e-mail i hasło integratora oprogramowania do konta MyAxis).

  • Dowolne konto, które otrzymało zaproszenie z aplikacji AXIS Store Reporter od integratora oprogramowania.

  • Dowolne konto z uprawnieniami administratora do aplikacji AXIS Store Reporter.

 3. Zaloguj się do aplikacji AXIS Store Reporter przy pomocy nazwy użytkownika i hasła otrzymanego od lokalnego integratora systemu.

Pulpit w aplikacji AXIS Store Reporter

Na pulpicie znajdują się często wyświetlane mierniki i wykresy. Aby zmienić wygląd pulpitu, użyj filtrów. Patrz Filtrowanie pulpitu i raportów.

Możesz również zmienić domyślny pulpit nawigacyjny, mierniki i grupy filtrów (patrz Ustawienia firmy). W ustawieniach firmowych możesz także skonfigurować godziny pracy, aby pokazywać dane statystyczne tylko dla określonych godzin dnia.

Elementy pulpitu nawigacyjnego

Czas –
W sekcji czasu wyświetlany jest przedział czasowy używany dla danych i wykresów. Na niebiesko zaznaczony jest wybrany okres, a na szaro — okres porównawczy.
Moduły mierników –
W modułach mierników znajdują się najważniejsze liczby oraz zestawienia danych statystycznych. Możesz kliknąć strzałkę, aby rozwinąć moduł i uzyskać więcej informacji.
Moduły wykresów –
Moduły wykresów zawierają przegląd danych statystycznych. Umieść kursor myszy nad słupkami lub kliknij słupki, aby wyświetlić szczegółowy wykres.
Wyświetlanie raportów –
Kliknij przycisk Wyświetl raport, aby przejść do strony analiz dla konkretnego modułu.
Eksportuj jako PDF –
Aby zapisać bieżący pulpit jako plik PDF, kliknij przycisk Eksportuj jako PDF.

Filtrowanie pulpitu i raportów

Filtr służy do kontrolowania wyświetlanej zawartości zarówno na pulpicie, jak i w raportach analitycznych.

 1. Przejdź do menu Dashboard (Pulpit nawigacyjny).

 2. Kliknij Show filters (Pokaż filtry).

  Jeśli używasz tej aplikacji po raz pierwszy, zapoznaj się z samouczkiem, aby uzyskać informacje na temat filtrów.

 3. Aby zmienić przedział czasowy, wybierz opcję Czas.

 4. Aby zmienić okres porównawczy, wybierz opcję Porównaj z.

 5. Dodaj, ukryj lub usuń MiernikiTabele na pulpicie.

 6. Aby zmienić kolejność elementów na pulpicie, przeciągnij i upuść elementy w widoku filtra.

 7. Wybierz, jaki obszar i sklep chcesz wyświetlić. Aby zignorować element, dodaj go do listy „minus”. Aby wyświetlić element, dodaj go do listy „plus”.

  Jeśli chcesz uzyskać dostęp do filtra później, kliknij przycisk Zapisz

 8. Kliknij przycisk Odśwież.

Tworzenie niestandardowego pulpitu

Możesz utworzyć niestandardowe pulpity z najbardziej potrzebnymi danymi i wykresami.

 1. Kliknij strzałkę listy rozwijanej obok menu Dashboard (Pulpit).

 2. Kliknij przycisk New Dashboard (Nowy pulpit).

 3. Wprowadź tytuł i opcjonalny opis.

 4. Wybierz jeden z następujących typów pulpitu:

  • User dashboard (Pulpit użytkownika): widoczny tylko dla użytkownika.

  • Company dashboard (Pulpit firmowy): współdzielony z innymi użytkownikami w firmie. Po wybraniu tej opcji można przyznać lub ograniczyć dostęp do pulpitu wszystkim użytkownikom lub tylko niektórym zespołom lub użytkownikom.

 5. W obszarze Filters (Filtry) wybierz filtr. Informacje na temat działania filtrów: Filtrowanie pulpitu i raportów.

 6. W polu Layout (Układ) kliknij +.

 7. Wprowadź opcjonalną nazwę elementu, który chcesz dodać.

 8. W obszarze Component type (Typ elementu) wybierz typ dodawanego elementu, na przykład wykres.

 9. W przypadku niektórych typów elementów można wybrać opcję wypełniania połowy szerokości pulpitu lub całej szerokości pulpitu.

 10. W obszarze Configuration (Konfiguracja) zaprojektuj wykres. Można na przykład dodać lub usunąć dane, pogrupować dane i dodać dodatkowe mierniki.

 11. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 12. Aby dodać więcej elementów do pulpitu, kliknij przycisk +.

 13. Po zakończeniu dodawania elementów do pulpitu kliknij przycisk Save (Zapisz).

 14. Upewnij się, że nowy pulpit zawiera wymagane informacje.

Szablony raportów

Na stronie wyników analiz znajdują się szablony raportów, które można edytować i zapisać jako własne raporty szybkiego dostępu.

W zależności od podłączonych kamer dostępne są różne rodzaje szablonów. Jeśli na przykład masz aplikację zliczającą osoby zainstalowaną w którejś z podłączonych kamer, zostaną wyświetlone szablony raportów dotyczące przepływu osób; jeśli masz w którejś z kamer zainstalowaną aplikację szacującą zajętość kamer, zostaną wyświetlone szablony raportów zajętości.

Tworzenie raportu z szablonu

 1. Przejdź do menu Analytics (Analizy).

 2. Wybierz szablon.

 3. Użyj filtrów, aby dostosować wykres.

 4. Aby zapisać raport, kliknij przycisk Save (Zapisz).

  • Jeśli chcesz, aby raport był widoczny dla wszystkich osób w firmie, wybierz opcję Udostępniony (raport firmowy).

  • Jeśli chcesz, aby raport był przeznaczony dla całej firmy, ale pokazywał tylko dane dla sklepu ustawionego jako domyślny dla użytkownika, wybierz opcję Ogranicz wyniki według domyślnych parametrów użytkowników.

 5. Aby znaleźć zapisane raporty, przejdź do opcji Analizy.

Tworzenie raportów mailowych

 1. Przejdź do menu Company settings > Analytics post definitions (Ustawienia firmowe > Definicje publikacji analiz).

 2. Utwórz nową definicję publikacji analiz.

 3. Aby wybrać, które dane powinny znaleźć się w raporcie mailowym na poziomie globalnym, użyj opcji Filtry globalne.

 4. Aby ograniczyć wybór wyłącznie do danych z domyślnego sklepu użytkownika, kliknij pole wyboru w opcji Global filters (Filtry globalne).

 5. Kliknij opcję Add section (Dodaj sekcję), aby dodać sekcje, które mają znaleźć się w raporcie mailowym.

 6. W razie potrzeby edytuj filtry sekcji. Jeśli nie ustawisz filtra sekcji, zostanie zastosowany filtr globalny.

Anulowanie subskrypcji raportów

 1. Aby wyświetlić listę wszystkich bieżących subskrypcji, przejdź do opcji Company settings > Analytics post subscriptions (Ustawienia firmowe > Subskrypcje postów dotyczących funkcji analitycznych).

 2. Kliknij opcję Anuluj subskrypcję.

Typy użytkowników

Dostępne są trzy rodzaje użytkowników:

Administrator –
Administrator może na przykład uzyskać dostęp do ustawień firmowych i zarządzać kontami użytkowników.
Użytkownik –
Użytkownik może zalogować się do aplikacji, ale ma mniej uprawnień niż administrator.
Poczta e-mail –
Użytkownik poczty e-mail może otrzymywać raporty wyłącznie mailem i nie loguje się do aplikacji.

Tworzenie użytkownika

 1. Przejdź do menu Company settings > Users > Invite user (Ustawienia firmowe > Użytkownicy > Zaproś użytkownika).

 2. Wprowadź adres e-mail użytkownika. Adres e-mail, na który wysłano zaproszenie, będzie nazwą użytkownika podczas logowania do aplikacji AXIS Store Reporter.

 3. Wybierz wstępnie zdefiniowaną rolę dla użytkownika.

 4. Wybierz język.

 5. Wybierz dane, do których użytkownik ma dostęp. Użytkownicy mogą również dziedziczyć dostęp do danych z zespołu, do którego należą.

 6. Wybierz domyślny pulpit wyświetlany po zalogowaniu użytkownika do aplikacji AXIS Store Reporter.

 7. Aby ograniczyć raporty do konkretnego sklepu, ustaw parametr domyślny dla tego użytkownika. Jeżeli zostawisz to pole puste, domyślny widok będzie obejmował raporty ze wszystkich sklepów firmowych.

  Użytkownik nadal może wyświetlać inne sklepy, nie jest to jednak widok domyślny w raportach.

 8. Aby wysyłać raporty do użytkownika, ustaw subskrypcje publikacji analiz.

 9. Kliknij przycisk Invite (Zaproś).

Ustawienia firmy

Dostęp do ustawień firmowych można uzyskać tylko po zalogowaniu się na konto administratora.

Przejdź do menu Company settings > Settings (Ustawienia firmowe > Ustawienia).

Ustawienia ogólne –
Zmień ustawienia ogólne, na przykład domyślny język i strefę czasową firmy.
Godziny pracy –
Skonfiguruj godziny pracy dla całej firmy lub poszczególnych sklepów, aby pokazywać dane statystyczne tylko w oparciu o te godziny. Godziny pracy dla poszczególnych sklepów zastępują godziny pracy dla całej firmy. Jeśli dodasz datę rozpoczęcia, ale bez daty zakończenia, harmonogram nigdy nie straci ważności.
Ustawienia domyślne pulpitu nawigacyjnego –
Wybierz domyślny pulpit nawigacyjny dla nowych użytkowników.
Ustawienia domyślne analizy –
Wybierz ustawienia domyślne dla raportów analitycznych.
Okresy –
Zmień kolejność okresów wyświetlanych w menu.
Porównania –
Zmień kolejność okresów porównawczych wyświetlanych w menu.
Konfiguracja mierników –
Zmień tekst przycisków i zarządzaj ciągami językowymi.
Konfiguracja grupowania –
Zmień nazwy etykiet grup.
Konfiguracja filtrów –
Zmień nazwy filtrów.
Dostępne raporty. –
Wybierz raporty, które mają być wyświetlane w sekcji analizy.
Dostępne pulpity nawigacyjne –
Wybierz systemowe pulpity nawigacyjne, które mają być wyświetlane w menu pulpitów nawigacyjnych.