Get started with rules for events

Jak działają reguły dotyczące zdarzeń?

Urządzenie analizuje różne typy danych, takie jak strumień wideo czy temperatura robocza urządzenia. Celem jest wykrycie istotnych zdarzeń, na które system ma zareagować automatycznie. Mogą to być zdarzenia różnego rodzaju — wykrycie ruchu w strumieniu wideo, naciśnięcie przycisku czy utrata połączenia sieciowego. System można skonfigurować tak, aby inicjował działania po wykryciu zdarzeń. Na przykład może automatycznie odtwarzać klip audio, gdy kamera wykryje ruch, lub wysyłał wiadomość e-mail po wykryciu aktu wandalizmu.

Aby zdarzenie powodowało automatyczne zareagowanie, należy utworzyć regułę zawierającą jeden lub kilka warunków oraz akcję. Akcja będzie wyzwalana po spełnieniu wszystkich warunków.

Dodatkowe informacje o konkretnych warunkach i akcjach można znaleźć w temacie Warunki i działania.

Example

Zainstalowano głośnik i kamerę, aby zapobiegać wtargnięciu. W kamerze w aplikacji do detekcji ruchu określono, że ruch ma być wykrywany tylko w zastrzeżonej strefie.

Gdy w zastrzeżonej strefie zostanie wykryty ruch, przez głośnik powinien zostać automatycznie odtworzony nagrany wcześniej komunikat nakazujący intruzowi opuszczenie obszaru. W tym celu należy skonfigurować regułę w urządzeniu:

 • Rule (Reguła) — odtwarzanie komunikatu po wykryciu ruchu.

  • Condition (Warunek) — wykrycie ruchu.

  • Action (Akcja) — odtwarzanie komunikatu.

 1. Zdarzenie — kamera wykrywa ruch, gdy ktoś pojawi się w strefie zastrzeżonej.

 2. Condition (Warunek) — zdarzenie jest analizowane przez regułę. Ponieważ warunki są spełnione, następuje zainicjowanie akcji.

 3. Akcja — głośnik odtwarza klip audio.

Dostępnych jest wiele opcji konfigurowania reguł. Na przykład do warunku można dodać harmonogram, dzięki czemu reguła będzie wyzwalać akcję tylko w określonych godzinach. Jeżeli reguła jest aktywna tylko poza godzinami pracy, oznacza to, że personel będzie mógł poruszać się na tym obszarze w godzinach pracy bez wyzwalania komunikatu audio.

Konfiguracja reguł dotyczących zdarzeń

Aby ułatwić zrozumienie sposobu konfiguracji zdarzeń, utworzono samouczki wideo dotyczące typowych zastosowań. W samouczkach wykorzystano stronę internetową urządzenia do konfiguracji. Dostęp do strony internetowej urządzenia można uzyskać, wprowadzając adres IP urządzenia w przeglądarce.

Rejestrowanie obrazu wideo w momencie wykrycia ruchu przez kamerę

W tym przykładzie wyjaśniono sposób konfiguracji kamery w celu rozpoczęcia zapisu na karcie SD w ciągu pięciu sekund przed wykryciem ruchu i zakończenia zapisu po jednej minucie.

Sposób zapisywania strumienia wideo w przypadku wykrycia ruchu przez kamerę
 1. Upewnij się, że aplikacja AXIS Video Motion Detection jest uruchomiona:
 2. Przejdź do menu Settings > Apps (Ustawienia > Aplikacje) > AXIS Video Motion Detection.

 3. Uruchom aplikację, jeśli jeszcze nie jest uruchomiona.

 4. Upewnij się, że aplikacja została skonfigurowana odpowiednio do potrzeb. Jeśli potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z instrukcją obsługi AXIS Video Motion Detection 4.

 1. Create a rule (Utwórz regułę):
 2. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 3. Wprowadź nazwę reguły.

 4. Z listy warunków w obszarze Application (Zastosowanie) wybierz AXIS Video Motion Detection (VMD) (Detekcja ruchu AXIS Video).

 5. Z listy akcji w obszarze Recordings (Zapisy) wybierz opcję Record video while the rule is active (Rejestruj wideo, gdy reguła jest aktywna).

 6. Wybierz istniejący profil strumienia lub utwórz nowy.

 7. Ustaw czas buforowania przed zdarzeniem na 5 sekund.

 8. Ustaw czas buforowania po akcji na 60 sekund.

 9. Z listy opcji pamięci masowej wybierz opcję SD card (Karta SD).

 10. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Kierowanie kamery do prepozycji po wykryciu ruchu

W tym przykładzie wyjaśniono sposób konfiguracji kamery w celu przejścia do prepozycji w momencie wykrycia ruchu na obrazie.

 1. Upewnij się, że aplikacja AXIS Video Motion Detection jest uruchomiona:
 2. Przejdź do Settings > Apps (Ustawienia > Aplikacje) > AXIS Video Motion Detection.

 3. Uruchom aplikację, jeśli jeszcze nie jest uruchomiona.

 4. Upewnij się, że aplikacja została skonfigurowana odpowiednio do potrzeb. Jeśli potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z instrukcją obsługi AXIS Video Motion Detection 4.

Dodaj prepozycję:

Przejdź do Settings > PTZ (Ustawienia > PTZ) i wybierz miejsce, w które ma być skierowana kamera.

 1. Utwórz regułę:
 2. Przejdź do menu Settings > System (Ustawienia > System ) > Events > Rules (Zdarzenia > Reguły) i dodaj regułę.

 3. Wprowadź nazwę reguły.

 4. Z listy warunków w obszarze Application (Zastosowanie) wybierz warunek wizyjnej detekcji ruchu

 5. Z listy akcji wybierz opcję Go to preset position (Przejdź do prepozycji).

 6. Wybierz położenie, do którego ma zostać skierowana kamera.

 7. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Używanie dźwięków, by odstraszać intruzów

W tym przykładzie wyjaśniono sposób podłączania głośnika do kamery i konfigurowania go, tak aby odtwarzać komunikat ostrzegawczy, gdy kamera wykryje ruch w zastrzeżonym obszarze.

 • Wymagany sprzęt:
 • Aktywny głośnik z wbudowanym wzmacniaczem i okablowaniem

POWIADOMIENIE

Przed podłączeniem upewnij się, że kamera jest odłączona od zasilania. Po podłączeniu przewodów podłącz kamerę do zasilania.

 1. Dodawanie klipu audio do kamery:
 2. Przejdź do menu Settings > Audio (Ustawienia > Audio) > Output (Wyjście) i kliknij .

 3. Kliknij przycisk Upload new clip (Wczytaj nowy klip).

 4. Przejdź do lokalizacji, aby znaleźć klip audio, i kliknij przycisk Done (Gotowe).

Create a rule (Utwórz regułę):

 1. Otwórz stronę sieci internetową dotyczącą tej kamery.

 2. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > System > Events (Zdarzenia).

 3. Przejdź do obszaru Recipients (Adresaci) i dodaj adresata.

  1. Przejdź do strony internetowej urządzenia głośnika, który przechowuje klip audio na karcie SD.

  2. Skopiuj link do klipu audio.

  3. Wróć do strony internetowej kamery.

 4. Przejdź do menu Rules (Reguły) i dodaj nową regułę.

  1. W obszarze Condition (Warunek) wybierz opcję Video motion detection (Wizyjna detekcja ruchu).

  2. W obszarze Action (Akcja) wybierz opcję Send notification through HTTP (Wyślij powiadomienie za pośrednictwem protokołu HTTP).

Wyświetlanie nałożenia tekstu w strumieniu wideo po wykryciu ruchu przez urządzenie

W poniższym przykładzie wyjaśniono sposób wyświetlania tekstu „Motion detected (Wykryto ruch), gdy urządzenie wykryje ruch.

Wyświetlanie nałożenia tekstu po wykryciu ruchu przez kamerę

Upewnij się, że aplikacja AXIS Video Motion Detection jest uruchomiona:

 1. Przejdź do Settings > Apps (Ustawienia > Aplikacje) > AXIS Video Motion Detection.

 2. Uruchom aplikację, jeśli jeszcze nie jest uruchomiona.

 3. Upewnij się, że aplikacja została skonfigurowana odpowiednio do potrzeb.

 4. Dodaj nałożenie tekstu:
 5. Przejdź do menu Settings > Overlay (Ustawienia > Nałożenie).

 6. W polu tekstowym wprowadź#D.

 7. Wybierz rozmiar i wygląd tekstu.

 8. Utwórz regułę:
 9. Przejdź do menu System > Events > Rules (System > Zdarzenia > Reguły) i dodaj regułę.

 10. Wprowadź nazwę reguły.

 11. Wybierz z listy warunków opcję AXIS Video Motion Detection.

 12. Z listy akcji wybierz opcję Use overlay text (Użyj nakładki tekstowej).

 13. Wybierz opcję Camera 1 (Kamera 1).

 14. Wpisz „Motion detected” (Wykryto ruch).

 15. Ustaw czas trwania.

 16. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Automatyczne przesyłanie wiadomości e-mail w przypadku zamalowania obiektywu farbą w sprayu

Automatyczne przesyłanie wiadomości e-mail w przypadku zamalowania obiektywu farbą w sprayu
 1. Przejdź do menu Settings > System > Detectors (Ustawienia > System > Detektory).

 2. Włącz opcję Trigger on dark images (Wyzwalaj przy ciemnych obrazach). Spowoduje to wyzwolenie alarmu w przypadku, gdy obiektyw straci znacząco ostrość lub zostanie zamalowany albo zakryty.

 3. Ustaw czas Trigger after (Wyzwalaj po). Wartość ta wskazuje czas, jaki musi upłynąć przed wysłaniem wiadomości e-mail.

 1. Utwórz regułę:
 2. Przejdź do menu Settings > System > Events > Rules (Ustawienia > System > Zdarzenia > Reguły) i dodaj regułę.

 3. Wprowadź nazwę reguły.

 4. Z listy warunków wybierz opcję Tampering (Sabotaż).

 5. Z listy akcji wybierz opcję Send notification to email (Wyślij powiadomienie w wiadomości e-mail).

 6. Wybierz odbiorcę z listy lub przejdź do opcji Recipients (Odbiorcy), aby utworzyć nowego odbiorcę.

  Aby utworzyć nowego odbiorcę, kliknij . Aby skopiować istniejącego odbiorcę, kliknij .

 7. Wpisz temat i treść wiadomości e-mail.

 8. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Wykrywanie ingerencji w sygnał wejściowy

W tym przykładzie wyjaśniono, w jaki sposób wyzwolić alarm po odcięciu lub zwarciu obwodu sygnału wejściowego. Więcej informacji na temat złącza I/O: .

Jak wysłać powiadomienie e-mail, gdy ktoś manipuluje sygnałem wejściowym
  1. Utwórz regułę:
  2. Przejdź do menu Ustawienia > System > Zdarzenia i dodaj regułę.

  3. Wprowadź nazwę reguły.

  4. Z listy warunków wybierz pozycję Wejście cyfrowe, a następnie wybierz port.

  5. Z listy akcji wybierz pozycję Send notification to email (Wyślij powiadomienie emailem), a następnie wybierz odbiorcę z listy. Przejdź do opcji Recipients (Odbiorcy), aby utworzyć nowego odbiorcę.

   Aby utworzyć nowego odbiorcę, kliknij . Aby skopiować istniejącego odbiorcę, kliknij .

  6. Wpisz temat i treść wiadomości e-mail.

  7. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

  Konfiguracja reguł za pomocą VMS

  Można również skonfigurować reguły w oprogramowaniu do zarządzania materiałem wizyjnym (VMS). Zasada jest taka sama, ale każdy z nich ma inny interfejs.

  Więcej informacji dotyczących konfiguracji reguł w VMS znajduje się w podręczniku użytkownika VMS.

  Integracja z urządzeniami innych producentów

  Połączenie I/O

  Urządzenie innej firmy można podłączyć do portu I/O urządzenia Axis.

  Example

  Rozpocznij nagrywanie po otwarciu drzwi.

  W tym przypadku kamera znajduje się w pobliżu drzwi, a czujnik drzwi jest podłączony za pomocą kabla do portu I/O kamery.

  1. Czujnik drzwi wysyła sygnał po otwarciu drzwi.

  2. Połączenie I/O kamery odbiera sygnał i wyzwala akcję rozpoczęcia nagrywania.

  Wejście wirtualne

  Można użyć wirtualnego wejścia dla przychodzących żądań HTTP.

  Example

  Rozpocznij nagrywanie po otwarciu drzwi.

  W takim przypadku kamera nie znajduje się blisko drzwi. Czujnik drzwi podłączony jest za pomocą kabla do przekaźnika I/O, który jest połączony do kamery przez sieć.

  1. Czujnik drzwi wysyła sygnał po otwarciu drzwi.

  2. Pole przekaźnika I/O odbiera sygnał i wyzwala żądanie HTTP za pośrednictwem sieci do wirtualnego wejścia na kamerze.

  3. Kamera odbiera komunikat z wirtualnego wejścia i wyzwala akcję w kamerze — rozpoczyna nagrywanie.

  Warunki i działania

  Dostępne są różne warunki i działania w odniesieniu do różnych produktów. W tym miejscu znajdują się objaśnienia dotyczące każdego z nich.

  Warunki

  Użyj tego warunku jako wyzwalacza
  Używaj tej opcji jako warunku aktywacji w celu zainicjowania akcji. Może być ona używana w przypadku reguł z co najmniej jednym warunkiem. Ale tylko pierwszy warunek ma taką opcję i tylko niektóre akcje mogą być używane z warunkiem aktywującym.
  Aby akcja została uruchomiona, muszą być spełnione wszystkie pozostałe warunki przed warunkiem aktywującym. To, czy akcja będzie kontynuowana, czy nie, zależy od jej rodzaju oraz od tego, czy reguła zawiera więcej niż jeden warunek. Akcja będzie kontynuowana tak długo, jak długo warunki będą spełnione, z pominięciem statusu warunku aktywującego. W przypadku niespełnienia co najmniej jednego warunku akcja jest zatrzymywana. Jeśli użytkownik nie zdecyduje się na ustawienie warunku aktywującego, akcja będzie uruchamiana po spełnieniu wszystkich warunków.
  • Audio (Dźwięk)

   • Audio clip playing (Odtwarzanie klipu audio): wybierz, aby wyzwolić akcję, kiedy urządzenie zacznie odtwarzać klip audio.

   • Audio clip currently playing (Klip audio jest obecnie odtwarzany): wybierz, aby wyzwalać akcję przez cały czas odtwarzania klipu audio.

   • Audio detection (Detekcja dźwięku): wybierz, aby wyzwolić akcję, gdy poziom dźwięku wzrasta powyżej lub spada poniżej poziomu alarmowego. Poziom alarmowy można ustawić w menu System > Detectors (System > Czujniki).

   • Digital signal contains Axis metadata (Sygnał cyfrowy zawiera metadane Axis): wybierz, aby wyzwalać akcję, gdy sygnał cyfrowy jest doby i informacje o mikrofonie zostaną odebrane przy użyciu protokołu metadanych audio Axis (AAMP).

   • Sygnał cyfrowy ma nieprawidłową częstotliwość próbkowania: wybierz, aby wyzwalać akcję, gdy częstotliwość próbkowania źródła sygnału mikrofonu jest niezsynchronizowana z kodekiem audio urządzenia. Połączenie z mikrofonem jest zwykle dostępne, ale nie da się interpretować danych z powodu nieprawidłowej liczby próbek.

   • Brak sygnału cyfrowego: wybierz, aby wyzwalać akcję w razie nieodbierania żadnych sygnałów cyfrowych. Taka sytuacja występuje, gdy mikrofon nie ma zasilania lub przewód zostanie przecięty.

   • Digital signal ok (Sygnał cyfrowy w porządku): wybierz, aby wyzwalać akcję, gdy istnieje prawidłowe wejście cyfrowe zsynchronizowane z zegarem.

   • Ring power over current protection (Zabezpieczenie nadprądowe w obwodzie pierścieniowym): wybierz, aby wyzwolić akcję po wystąpieniu zwarcia obwodu pierścieniowego cyfrowego mikrofonu.

   • Speaker test result (Wynik testu głośnika): wybierz, aby wyzwalać akcję w oparciu o wyniki testu funkcji głośnika. Można wyzwalać akcję w przypadku powodzenia lub niepowodzenia testu.

  • Połączenia

   • DTMF: wybierz tę opcję, aby wyzwalać akcję po aktywacji skonfigurowanej sekwencji DTMF. Warunku tego można używać na przykład w przypadku otwarcia drzwi lub włączenia oświetlenia.

   • State (Stan): wybierz tę opcję, aby wyzwalać akcję, gdy stan usługi połączenia zmienia się na aktywny, nawiązywanie połączenia, bezczynność lub łączenie. Warunku tego można używać na przykład do aktywowania błysku światła po uaktywnieniu połączenia lub odtworzenia sygnału wybierania po nawiązaniu połączenia.

   • State change (Zmiana stanu): wybierz tę opcję, aby uruchomić akcję po zmianie stanu połączenia. Warunku tego można używać na przykład, aby odtwarzać sygnał zajętego numeru lub wywoływać inne konto SIP, gdy połączenie jest zajęte.

    Accepted by device (Zaakceptowane przez urządzenie_: urządzenie akceptuje połączenie przychodzące.

    Accepted by remote (Zaakceptowane zdalnie): połączenie wychodzące jest akceptowane przez zdalną lokalizację docelową.

    Busy (Zajęte): nr zdalnego odbiorcy jest zajęty.

    Deny (Odrzucenie): odmowa odebrania połączenia przychodzącego.

    Early media (Wczesne generowanie sygnału mediów): Następuje wczesne generowanie sygnału mediów i połączenie zostanie odtworzone lokalnie.

    Failed (Niepowodzenie): Nieudane zainicjowanie połączenia/połączeń z powodów innych niż zajęty numer lub brak odpowiedzi.

    Ignored by device (Zignorowane przez urządzenie): urządzenie ignoruje połączenie przychodzące.

    Initiated (Zainicjowane): rozpoczyna się wywoływanie.

    No answer (Brak odpowiedzi): upływa czas na połączenie.

    Terminated (Zakończone): rozmowa zostaje zakończona.

  • Status urządzenia

   • Above operating temperature (Powyżej temperatury roboczej): wybierz, aby wyzwolić działanie w przypadku, gdy temperatura urządzenia jest powyżej zakresu temperatury roboczej.

   • Above or below operating temperature (Powyżej lub poniżej temperatury roboczej): wybierz tę opcję, aby wyzwolić akcję w przypadku, gdy temperatura urządzenia jest poza granicami zakresu temperatury roboczej.

   • Amplifier overload (Przeciążenie wzmacniacza): włączenie tej opcji wyzwala akcję, gdy zostanie aktywowane zabezpieczenie przed przeciążeniem monitorowanego wyjścia audio.

   • Below operating temperature (Poniżej temperatury roboczej): wybierz tę opcję, aby wyzwolić akcję w przypadku, gdy temperatura urządzenia jest poniżej zakresu temperatury roboczej.

   • Casing open (Otwarcie obudowy): wybierz, aby wyzwalać akcję w momencie usunięcia lub otwarcia obudowy połączonego urządzenia zewnętrznego, na przykład puszki instalacyjnej.

    Przykład: wysłanie powiadomienia do operatora, jeśli obudowa została otwarta z powodu konserwacji lub jeśli ktoś podjął próbę sabotażu obudowy.

   • Fan failure (Awaria wentylatora): wybierz, aby wyzwolić akcję w momencie awarii jednego lub wielu wbudowanych wentylatorów.

   • IP address blocked (Adres IP zablokowany): wybierz, aby wyzwolić akcję w momencie zablokowania bieżącego adresu IP urządzenia.

   • IP address removed (Usunięto adres IP): wybierz, aby wyzwolić akcję w momencie usunięcia bieżącego adresu IP urządzenia.

   • Live stream active (Aktywny strumień na żywo): wybierz, aby wyzwolić akcję, gdy aktywna jest transmisja na żywo.

   • Network lost (Utrata połączenia sieciowego): wybierz, aby wyzwolić akcję, kiedy urządzenie utraci połączenie z przełącznikiem sieciowym lub zasilaczem midspan.

   • New IP address (Nowy adres IP): wybierz, aby wyzwalać akcję po otrzymaniu nowego statycznego adresu IP lub po otrzymaniu jej przez dzierżawę DHCP.

   • PIR sensor (Czujnik PIR): wybierz, aby wyzwolić akcję, kiedy czujnik PIR wykryje ruch.

   • PTZ power failure (Błąd zasilania PTZ): wybierz, aby wyzwolić akcję w sytuacji nagłej utraty zasilania kamery PTZ.

   • Radar data failure (Błąd danych radaru): wybierz, aby wyzwolić akcję, kiedy urządzenie wykryje problemy z danymi radaru odebranymi z czujnika lub jeśli urządzenie wykryje zakłócenia w odebranym sygnale.

   • Ring power overcurrent protection (Zabezpieczenie nadprądowe w obwodzie pierścieniowym): wybierz, aby wyzwolić akcję po wykryciu przez urządzenie prądu elektrycznego przekraczającego normalną wartość mocy w obwodzie pierścieniowym.

   • Shock detected (Wykryto wstrząs): wybierz, aby wyzwolić akcję, kiedy urządzenie wykryje, że zostało pochylone lub uderzone. Najpierw trzeba włączyć funkcję wykrywania wstrząsów w menu System > Detectors (System > Czujniki).

   • Storage failure (Błąd zasobu): wybierz, aby wyzwolić akcję, kiedy urządzenie wykryje problemy z kartą SD lub połączeniem sieciowym. W przypadku awarii zasobu prawdopodobnie nastąpi problem z zapisami i ich zapamiętaniem.

   • System ready (System gotowy): wybierz, aby wyzwalać akcję po aktywacji stanu gotowości systemu, czyli po pomyślnym uruchomieniu urządzenia.

   • Within operating temperature (W granicach temperatury roboczej): wybierz, aby wyzwolić działanie w przypadku, gdy temperatura urządzenia jest w granicach zakresu temperatury roboczej.

  • Edge storage (Zasób lokalny)

   • Recording ongoing (Trwa nagrywanie): wybierz, aby wyzwolić akcję, gdy urządzenie zapisuje dane w pamięci masowej typu Edge.

    Przykład: operator może być powiadomiony poprzez miganie diodami po uruchomieniu lub zatrzymaniu zapisu w urządzeniu.

   • Storage disruption (Problem z zasobem): wybierz, aby wyzwolić akcję po wykryciu problemów z zasobem. Aby dowiedzieć się, na czym polega problem, sprawdź dzienniki.

    Przykładowe problemy: urządzenie zasobu pamięci nie jest dostępne, zostało usunięte, jest zapełnione, zablokowane lub wystąpiły na nim problemy związane z odczytem lub zapisem.

   • Storage health issues detected (Wykryto problemy z kondycją zasobu): wybierz, aby wyzwolić akcję, kiedy poziom zużycia karty SD osiągnie określoną wartość. Przejdź do menu System > Storage > Onboard storage (System > Zasób > Pamięć pokładowa), aby ustawić wartość.

  • WE/WY

   • Digital input is active (Wejście cyfrowe jest aktywne): wybierz, aby wyzwolić akcję po zmianie stanu dowolnego z zaznaczonych portów wejścia cyfrowego. Wybierz port wejściowy, który ma wyzwalać akcję, gdy dany port będzie aktywny.

   • Digital output is active (Wyjście cyfrowe jest aktywne): wybierz, aby wyzwolić akcję po zmianie stanu dowolnego z zaznaczonych portów wyjścia cyfrowego. Wybierz port wyjściowy, który ma wyzwalać akcję, gdy dany port będzie aktywny.

   • Manual trigger (Wyzwalacz ręczny): wybierz, aby uruchomić lub zatrzymać akcję ręcznie, klikając przycisk w podglądzie na żywo. Przycisk jest widoczny tylko wtedy, gdy istnieje reguła, w której jest używany warunek.

   • Supervised input tampering is active (Sabotaż wejścia nadzorowanego jest aktywny): wybierz, aby wyzwalać akcję, gdy ktoś podejmuje próbę sabotażu cyfrowych urządzeń We/Wy, np. styków PIR oraz drzwi/okien. Można wykrywać, czy wejście jest aktywne/nieaktywne (otwarte/zamknięte), a także czy nie ma prób sabotażu (ucięcie lub skrócenie). Funkcja ta wymaga dodatkowego sprzętu (rezystorów końcowych) w zewnętrznej pętli We/Wy.

    Przykład: do portu wejścia podłączono przycisk. Stan normalny przycisku to obwód otwarty. Po naciśnięciu przycisku bieżący stan zmienia się na obwód zamknięty, co aktywuje wejście. Wejście z kolei przesyła sygnał do produktu, aby ten rozpoczął na przykład rejestrację obrazu.

   • Virtual input is active (Wejście wirtualne jest aktywne): wybierz, aby wyzwolić akcję po zmianie stanu któregokolwiek z wybranych elementów wejścia wirtualnego. Klienty zewnętrzne, na przykład systemy do zarządzania materiałem wizyjnym, mogą używać tego warunku do rozpoczynania działań lub wyzwalania jednej reguły razem z inną. Wybierz port wirtualny, który ma wyzwalać akcję, gdy dany port będzie aktywny.

  • Light and siren (Światło i syrena)

   • Health check is done (Zakończona kontrola stanu): Sprawdzanie kondycji funkcji urządzenia zostało zakończone.

   • Health is okay (Brak problemów ze stanem): Funkcje pomyślnie przeszły sprawdzanie kondycji.

   • Health isn’t okay (Problem ze stanem): Co najmniej jedna funkcja nie przeszła pomyślnie sprawdzania kondycji.

   • Light health isn’t okay (Problem z oświetleniem): Funkcje oświetlenia nie przeszły pomyślnie sprawdzania kondycji.

   • Siren health isn’t okay (Problem z syreną): Funkcje syreny nie przeszły pomyślnie sprawdzania kondycji.

  • MQTT

   • Stateless (bez stanu) i Stateful (ze stanem): wybierz, aby wyzwalać akcję na podstawie przychodzących komunikatów MQTT. Komunikaty te są zamieniane na zdarzenia i klasyfikowane jako mające stan (właściwość), jeśli pole isStateData ma wartość TRUE (prawda) lub jako niemające stanu, jeśli pole ma wartość FALSE (fałsz). Tematem zdarzenia mające stan jest tnsaxis:MQTT/Message/Stateful, podczas gdy tematem zdarzenia niemającego stanu jest tnsaxis:MQTT/Message/Stateless. Temat jest osadzony w polu mqtt-topic zdarzenia. System kopiuje pierwsze 1024 znaki, a resztę pomija. Ładunek komunikatu jest osadzony w polu mqtt-payload zdarzenia. Jeżeli ładunek jest tekstem zakodowanym w UTF-8, system skopiuje pierwsze 1024 znaki i pominie pozostałe. Aby skonfigurować subskrypcje MQTT pod kątem odbierania komunikatów MQTT, przejdź do menu Settings > MQTT > MQTT subscriptions (Ustawienia > MQTT > Subskrypcje MQTT).

  • PTZ

   • PTZ control queue (Kolejka sterowania PTZ): wybierz, aby wyzwolić akcję, gdy określona grupa użytkowników w kolejce sterowania PTZ będzie sterować PTZ. Możesz użyć tego warunku, aby wyświetlić nałożony tekst, kiedy PTZ podlega sterowaniu przez trasę strażnika.

   • PTZ malfunctioning (Awaria PTZ): wybierz, aby wyzwolić akcję, jeśli w urządzeniu wystąpią problemy z obrotem, pochylaniem lub zoomem. Można używać tego warunku do informowania operatora o problemie z funkcjami PTZ.

   • PTZ movement (Ruch PTZ): wybierz, aby wyzwalać akcję, gdy urządzenie obraca się, pochyla lub powiększa. Ten warunek można łączyć z innymi, aby w trakcie obracania, pochylenia i powiększania zapobiec wykonywaniu takich działań, jak detekcja ruchu.

   • PTZ preset reached (Osiągnięcie prepozycji PTZ): wybierz, aby wyzwolić regułę akcji po osiągnięciu przez widok prepozycji. Warunek ten może służyć do zapisywania obrazów z prepozycji trasy strażnika lub do wczytywania obrazu w każdej prepozycji. Z drugiej listy rozwijanej wybierz opcję Any (Dowolna), aby wyzwolić akcję po osiągnięciu dowolnej prepozycji.

    W przypadku opcji Preset reached (Osiągnięcie prepozycji), wartość Yes (Tak) wyzwala akcję po osiągnięciu prepozycji, a wartość No (Nie) wyzwala akcję, gdy urządzenie zaczyna oddalać się od prepozycji.

   • PTZ ready (PTZ gotowa): wybierz, aby wyzwolić akcję, gdy PTZ jest w stanie gotowości. Na przykład urządzenie może wyzwalać akcję, kiedy kamera PTZ jest gotowa do użycia po ponownym uruchomieniu. Warunek ten może być używany do przenoszenia urządzenia do określonego ustawienia prepozycji po ponownym uruchomieniu.

  • Radar motion (Ruch radaru)

   • RMD: wybierz, aby wyzwolić akcję po wykryciu ruchu przez radar w zależności od konfiguracji strefy.

  • Scheduled and recurring (Zaplanowane i cykliczne)

   • Pulse (Impuls): wybierz, aby wyzwalać akcję na podstawie określonej cykliczności na liście impulsów. Warunek ten może służyć do uruchamiania działań cyklicznych, np. wczytywania obrazu co 30 minut. Nowy impuls można utworzyć w menu System > Events > Schedules (System > Zdarzenia > Harmonogramy).

   • Schedule (Harmonogram): wybierz, aby wyzwalać akcję na podstawie zaprogramowanego harmonogramu z listy harmonogramów. Warunek ten może służyć do rejestrowania obrazu wideo w określonych porach, np. w godzinach pracy lub w trakcie weekendu. Nowy harmonogram można utworzyć w menu System > Events > Schedules (System > Zdarzenia > Harmonogramy).

  • Wideo

   • Average bitrate degradation (Średnia degradacja przepływności): wybierz, aby uruchomić akcję po wystąpieniu nieoczekiwanego obniżenia poziomu. Może się to zdarzyć, gdy przepływność jest wyższa od przewidywanej, przez co jakość strumienia wideo jest niższa.

   • Day-night mode (Tryb dzień/noc): wybierz, aby wyzwolić akcję, gdy urządzenie przełącza się między trybami dziennym i nocnym, np. gdy włącza się automatyczny filtr odcinający promieniowanie IR. Można ustawić ten warunek na przykład na sterowanie zewnętrznym oświetleniem w podczerwieni przez port wyjściowy.

   • Live stream open (Otwarto strumień na żywo): wybierz, aby uruchomić akcję, kiedy klient wideo uzyskuje dostęp do strumienia podglądu na żywo w interfejsie internetowym. Strumień może być dowolnym typem multimediów, na przykład obrazem wizyjnym lub dźwiękiem.

   • Tampering (Sabotaż): wybierz tę opcję, aby wyzwolić akcję w przypadku sabotażu obrazu, na przykład zasłonięcie widoku w celu uniemożliwienia zapisu obrazu wideo. Wykrywanie sabotażu kamery można skonfigurować w oknie System > Detectors (System > Czujniki).

   • Temperature detection (Detekcja temperatury): wybierz, aby wyzwalać akcję, gdy temperatura wzrośnie powyżej lub spadnie poniżej ustawionego poziomu. W celu ustawienia dozwolonego poziomu temperatury wybierz kolejno opcje Thermometry > Temperature detection (Termometria > Detekcja temperatury).

   • Temperature detection in any area (Detekcja temperatury w dowolnym obszarze): wybierz, aby wyzwalać akcję, gdy temperatura wzrośnie powyżej lub spadnie poniżej ustawionego poziomu w obszarze. Aby ustawić obszar detekcji z dozwolonymi poziomami temperatury, wybierz kolejno opcje Thermometry > Temperature detection (Termometria > Detekcja temperatury).

   • Temperature detection in any area in the preset position (Detekcja temperatury w dowolnym obszarze według prepozycji): wybierz, aby wyzwalać akcję, gdy temperatura wzrośnie powyżej lub spadnie poniżej ustawionego poziomu w obszarze w prepozycji. Aby ustawić obszar detekcji z dozwolonymi poziomami temperatury i wybrać prepozycję, wybierz kolejno opcje Thermometry > Temperature detection (Termometria > Detekcja temperatury).

    • Preset position (Prepozycja): Wybierz prepozycję.

  • Video encoder (Wideoenkoder)

   • Podłączono wideo (Video connected): wybierz, aby wyzwalać akcję, gdy wideoenkoder odbierze sygnał wideo z kamery analogowej. Na każdy kanał wideo przypada jedno zdarzenie.

  Akcje

  • Audio (Dźwięk)

   • Run automatic speaker test (Uruchom automatyczny test głośnika): wybierz, aby wysłać sygnał testowy.

  • Klipy audio

   • Play audio clip (Odtwórz klip audio): wybierz, aby odtworzyć nagrany klip audio. Opcji tej można użyć do automatycznego powiadamiania operatora o wykryciu ruchu przez produkt Axis. Z listy rozwijanej Clip (Klip) wybierz klip audio do odtwarzania.

   • Play audio clip while the rule is active (Odtwarzaj klip audio, gdy reguła jest aktywna): Wybierz tę opcję, aby odtwarzać nagrany klip audio, dopóki są spełniane określone warunki.

   • Stop playing audio clip (Przestań odtwarzać klip wideo): Wybierz tę opcję, aby zatrzymać odtwarzanie aktualnie odtwarzanego klipu audio.

  • Połączenia

   • Answer call (Odbierz połączenie): wybierz tę opcję, aby włączyć odbieranie połączeń przychodzących.

   • End calls (Zakończ połączenia): wybierz tę opcję, aby kończyć połączenia przychodzące lub wychodzące w urządzeniu lub systemie VMS. Tej akcji można używać, gdy połączenie jest w stanie dzwonienia, wywoływania lub aktywnym.

   • Make calls (Nawiązywanie połączeń): wybierz tę opcję, aby nawiązywać połączenia z określonym odbiorcą SIP lub VMS. Odbiorca VMS używa warunków połączenia, umożliwiając urządzeniu naśladowanie połączenia wychodzącego dla dostępu strumieniowego VMS.

  • Day-night mode (Tryb dzień/noc)

   Można zastosować filtr odcinający promieniowanie IR odpowiedni do warunków oświetlenia.

   • Uwaga

    W obszarze Video > Image > Day-night mode (Wideo > Obraz > Tryb dzień/noc) opcja IR-cut filter (Filtr odcinający promieniowanie IR) nie może być ustawiony na Auto (Automatycznie).

   • Use day-night mode while the rule is active (Użyj trybu dzień/noc, gdy reguła jest aktywna):

    • Video source (Źródło wideo): wybierz źródło źródła wideo.

    • Mode when active (Tryb po aktywowaniu): wybierz tryb, który będzie używany w przypadku spełnienia warunków określonych regułą.

    • Mode when inactive (Tryb po dezaktywowaniu): wybierz tryb, który będzie używany w przypadku niespełnienia warunków określonych regułą.

     • Day (Dzień): zaznacz tę opcję, aby włączyć filtr odcinający promieniowanie podczerwone.

     • Night (Noc): zaznacz tę opcję, aby wyłączyć filtr odcinający promieniowanie podczerwone.

     • Auto (Automatycznie): wybierz tę opcję, aby filtr odcinający promieniowanie IR był włączany lub wyłączany w zależności od warunków oświetlenia.

  • Redukcja zamglenia

   • Set defog mode (Ustaw Tryb redukcji zamglenia): wybierz, aby włączyć lub wyłączyć tryb redukcji zamglenia. Akcji tej należy użyć do automatycznego przełączania pomiędzy trybami. Wybierz opcje Defog on (Redukcji zamglenia włączona) lub Defog off (Redukcji zamglenia wyłączona), aby włączyć określony tryb w produkcie.

   • Set defog mode while the rule is active (Ustaw tryb redukcji zamglenia, gdy reguła jest aktywna): Wybierz tę opcję, aby włączyć lub wyłączyć tryb redukcji zamglenia, dopóki są spełniane określone warunki. Wybierz opcje Defog on (Redukcji zamglenia włączona) lub Defog off (Redukcji zamglenia wyłączona), aby włączyć określony tryb w produkcie.

  • Guard tours (Trasy strażnika)

   • Run guard tour while the rule is active (Uruchom trasę strażnika, gdy reguła jest aktywna): Wybierz tę opcję, aby uruchomić trasę strażnika, dopóki są spełniane określone warunki. Wybierz kanał i identyfikator trasy. Wybierz opcję Go to home (Przejdź do pozycji domowej), aby po zakończeniu przejść do pozycji wyjściowej.

   • Uruchom trasę strażnika (Start guard tour): Wybierz, aby uruchomić trasę strażnika. Wybierz kanał i identyfikator trasy. Wybierz opcję Go to home (Przejdź do pozycji domowej), aby po zakończeniu przejść do pozycji wyjściowej.

  • Trasy strażnika (zarejestrowane)

   • Run recorded guard tour while the rule is active (Uruchom zapis trasy strażnika, gdy reguła jest aktywna): Wybierz tę opcję, aby uruchomić zapisaną trasę strażnika, dopóki są spełniane określone warunki. Wybierz kanał i identyfikator trasy. Wybierz opcję Go to home (Przejdź do pozycji domowej), aby po zakończeniu przejść do pozycji wyjściowej.

  • HDMI

   • Use HDMI (Użyj HDMI)

    • Source (Źródło): Wybierz kamerę, z której chcesz oglądać obraz.

    • Duration (Czas trwania): ustaw czas trwania połączenia.

   • Use HDMI while the rule is active (Użyj HDMI, gdy reguła jest aktywna): wybierz tę opcję, aby połączenie HDMI pozostało otwarte do czasu, aż warunki przestaną być spełniane.

    • Source (Źródło): Wybierz kamerę, z której chcesz oglądać obraz.

  • I/O (WE/WY)

   • Toggle I/O once (Przełącz WE/WY jeden raz): wybierz, aby przełączyć We/Wy po spełnieniu wymagań dla reguły.

    Port: wybierz port wyjścia.

    State (Stan): wybierz ustawienie aktywny lub nieaktywny dla portu We/Wy.

    Duration (Czas trwania): wybierz tę opcję, aby ustawić czas trwania stanu portu wyjścia. Zostanie aktywowany przeciwny stan wyjścia.

   • Toggle I/O while the rule is active (Przełącz I/O, gdy reguła jest aktywna): wybierz, aby przełączyć We/Wy na czas obowiązywania reguły.

  • Illumination (Oświetlenie)

   Wbudowane oświetlenie w podczerwieni (IR) i światło białe umożliwiają przeprowadzenie dozoru wizyjnego za pomocą kamery w obszarach o słabym oświetleniu bez konieczności stosowania oświetlenia zewnętrznego.

   • Use illumination for a duration (Użyj oświetlenia na czas trwania): wybierz tę opcję, aby uaktywnić wbudowane oświetlenie w podczerwieni (IR) na określony czas. Możesz określić czas działania oświetlenia w sekundach, minutach i godzinach.

   • Use illumination while the rule is active (Użyj oświetlenia, gdy reguła jest aktywna): wybierz tę opcję, aby włączyć wbudowane oświetlenie w podczerwieni (IR) na czas trwania reguły.

  • Images (Obrazy)

   • Send images through HTTP(S) (Wyślij obrazy przez HTTP[S]): wybierz, aby wysłać obrazy do zdalnych serwerów HTTP lub HTTPS. Przed utworzeniem reguły zawierającej tę akcję trzeba utworzyć odpowiedniego odbiorcę HTTP(S). Opcjonalnie możesz zdefiniować folder docelowy lub nazwę pliku. Jeżeli nie chcesz używać domyślnych ustawień strumieniowania, możesz wybrać profil strumienia. Bufory przed zdarzeniem i po zdarzeniu określają liczbę sekund, które mają zostać uwzględnione przed wystąpieniem oraz po wystąpieniu rzeczywistego zdarzenia. Jeżeli chcesz wysłać tylko ograniczoną liczbę obrazów, zdefiniuj maksymalną liczbę obrazów do wysłania lub wybierz niestandardową częstotliwość obrazów.

   • Send images through (S)FTP (Wyślij obrazy przez (S)FTP): wybierz, aby wysyłać obrazy za pośrednictwem protokołu FTP lub SFTP. Przed utworzeniem reguły zawierającej tę akcję trzeba utworzyć odpowiedniego odbiorcę (S)FTP. Opcjonalnie możesz zdefiniować folder docelowy lub nazwę pliku. Jeżeli nie chcesz używać domyślnych ustawień strumieniowania, możesz wybrać profil strumienia. Bufory przed zdarzeniem i po zdarzeniu określają liczbę sekund, które mają zostać uwzględnione przed wystąpieniem oraz po wystąpieniu rzeczywistego zdarzenia. Można zdefiniować maksymalną liczbę wysyłanych obrazów. Jeżeli chcesz wysłać tylko ograniczoną liczbę obrazów, zdefiniuj maksymalną liczbę obrazów do wysłania lub wybierz niestandardową częstotliwość obrazów.

   • Send images to email (Wyślij obrazy na adres e-mail): wybierz, aby wysłać obrazy pocztą e-mail. Zanim utworzysz regułę zawierającą to działanie, musisz utworzyć odpowiedniego odbiorcę wiadomości e-mail. Jeśli chcesz, możesz również zdefiniować nazwę pliku. Jeżeli nie chcesz używać domyślnych ustawień strumieniowania, możesz wybrać profil strumienia. Bufory przed zdarzeniem i po zdarzeniu określają liczbę sekund, które mają zostać uwzględnione przed wystąpieniem oraz po wystąpieniu rzeczywistego zdarzenia. Jeżeli chcesz wysłać tylko ograniczoną liczbę obrazów, zdefiniuj maksymalną liczbę obrazów do wysłania lub wybierz niestandardową częstotliwość obrazów.

   • Wyślij obrazy na udział sieciowy (Send images to network share): wybierz, aby wysłać obrazy do udziału sieciowego na zdalnym serwerze NAS w sieci. Zanim utworzysz regułę zawierającą to działanie, musisz utworzyć odpowiedniego odbiorcę udziału sieciowego. Opcjonalnie możesz zdefiniować folder docelowy lub nazwę pliku. Jeżeli nie chcesz używać domyślnych ustawień strumieniowania, możesz wybrać profil strumienia. Bufory przed zdarzeniem i po zdarzeniu określają liczbę sekund, które mają zostać uwzględnione przed wystąpieniem oraz po wystąpieniu rzeczywistego zdarzenia. Jeżeli chcesz wysłać tylko ograniczoną liczbę obrazów, zdefiniuj maksymalną liczbę obrazów do wysłania lub wybierz niestandardową częstotliwość obrazów.

  • LEDs (Wskaźniki LED)

   • Call button LED (Wskaźnik LED przycisku połączenia): wybierz tę opcję, ab y zmienić kolor i wzór wskaźnika LED przycisku połączenia na określony czas.

   • Call button LED infinity (Wskaźnik LED przycisku połączenia, nieskończoność): wybierz tę opcję, ab y zmienić kolor i wzór wskaźnika LED przycisku określonego urządzenia. Ta zmiana obowiązuje na czas nieokreślony lub do czasu, aż zmieni ją inna reguła.

    • States (Stany):

     • Standby (Stan gotowości): urządzenie jest bezczynne.

     • Presence (Obecność): przez określony czas po włączeniu urządzenia (w sekundach).

     • Ringing (Połączenie przychodzące): nawiązywane jest połączenie z urządzeniem.

     • Calling (Połączenie wychodzące): urządzenie nawiązuje połączenia.

     • Call active (Połączenie aktywne): trwa połączenie.

     • Phonebook match (Dopasowanie w książce adresowej): urządzenie odnalazło numer w książce telefonicznej pasujący do numeru wpisanego przez użytkownika.

     • Pin input (Wprowadź kod PIN): urządzenie jest gotowe na przyjęcie kodu PIN po użyciu karty lub identyfikatora.

    • Default (Domyślne): wybierz tę opcję, jeśli reguła ma przywrócić wskaźnik LED przycisku połączenia do konfiguracji domyślnej.

   • Call button LED while rule is active (Wskaźnik LED przycisku połączenia, kiedy reguła jest aktywna): wybierz tę opcję, aby zmienić kolor i wzór wskaźnika LED przycisku połączenia oznaczające określony stan urządzenia, dopóki są spełniane warunki reguły.

    Więcej na temat opcji States (Stany) i Default (Domyślne), zobacz Call button LED infinity (Wskaźnik LED przycisku połączenia, nieskończoność)

   • Flash LED (Miganie wskaźnika LED): wybierz tę opcję, aby wskaźnik LED migał przez określony czas. Możesz wybrać kolor wskaźnika LED.

    Wskaźnik LED może być używany podczas instalacji i konfiguracji w celu potwierdzenia, że ustawienia działają prawidłowo (na przykład, czy detekcja ruchu wyzwala akcję).

   • Flash LED while the rule is active (Miganie wskaźnika LED, gdy reguła jest aktywna): wybierz tę opcję, aby wskaźnik LED migał przez czas trwania reguły. Możesz wybrać kolor wskaźnika LED.

  • Light and siren (Światło i syrena)

   • Run health check (Uruchom sprawdzenie stanu): wybierz tę opcję, aby uruchomić test kondycji funkcji urządzenia.

   • Run light and siren profile (Uruchom profil oświetlenia i syreny): wybierz tę opcję w celu wyznaczenia profilu do włączania/wyłączania światła, syreny lub obu tych typów sygnalizacji.

   • Run light and siren profile while the rule is active (Uruchom profil oświetlenia i syreny, gdy reguła jest aktywna): wybierz tę opcję, aby aktywować wybrany profil. Dany profil będzie włączony, aż warunki przestaną być spełniane.

   • Stop activities (Zatrzymaj działanie): wybierz tę opcję, aby zatrzymać wszystkie trwające przejawy aktywności świateł i/lub syren, zależnie od wybranej funkcjonalności.

  • Mediaplayer (Odtwarzacz multimediów)

   • Pause view changes (Wstrzymywanie zmian widoku): Nie zmienia widoków, gdy akcja jest aktywna, na przykład widok ustawiony na zmianę po 10 sekundach pozostaje taki sam. Ta opcja jest aktywna tylko przez określony czas.

   • Pause view changes while the rule is active (Wstrzymanie zmian widoku, gdy reguła jest aktywna): Nie zmienia widoków, gdy akcja jest aktywna, na przykład widok ustawiony na zmianę po 10 sekundach pozostaje taki sam. Akcja jest aktywna, gdy jest spełniony warunek reguły.

   • Play a view in the current sequence (Odtwarzanie widoku w bieżącej sekwencji): Przejście do numeru widoku podanego przez użytkownika

   • Play next view (Odtwarzanie następnego widoku): Przechodzenie bezpośrednio do następnego widoku w sekwencji.

   • Play previous view (Odtwarzanie poprzedniego widoku): Przechodzenie bezpośrednio do poprzedniego widoku w sekwencji.

  • Monitor

   • Turn on the monitor while the rule is active (Włączaj monitor, gdy reguła jest aktywna): Automatycznie włącza ekran, gdy warunek reguły jest aktywny, i ustawia ekran w trybie czuwania, jeśli jest nieaktywny. Ekran musi obsługiwać HDMI CEC.

  • MQTT

   • Send MQTT publish message (Wyślij wiadomość o publikacji MQTT): wybierz, aby wysłać wiadomość publikacji MQTT.

    Topic (Temat): wprowadź temat komunikatu publikowania MQTT. Maksymalny długość tematu to 1024 znaków.

    Use device topic prefix (Użyj prefiksu tematu urządzenia): Wybierz, aby dodać do tematu prefiks tematu urządzenia.

    Payload (Próbka): wprowadź próbkę do opublikowania. Próbka może być ciągiem znaków lub tekstem o maksymalnej długości 8192 znaków.

    Retain (Zachowaj): wybierz, aby ustawić flagę zachowywania wiadomości. Zostanie zachowany ostatni komunikat dotyczący tematu.

    QoS: wybierz jakość usługi, która ma zostać użyta. Wartość 0 jest wartością domyślną.

  • Notifications (Powiadomienia)

   • Send notification through HTTP(S) (Wyślij powiadomienie przez HTTP(S)): wybierz, aby wysyłać powiadomienie przy użyciu protokołu HTTP lub HTTPS.

    Message (Komunikat): komunikat zostanie odebrany w zmiennej CGE, zwanej Message (Komunikat) na docelowym serwerze HTTP. Jeżeli komunikat zawiera powyżej 255 znaków, pole to wyklucza część lub całą zawartość parametru użytkownika. Można użyć spacji. Kliknij przycisk Modifiers (Modyfikatory), aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych modyfikatorów. Kliknij modyfikator, aby dodać go do tekstu.

    Query string suffix (Sufiks ciągu zapytania): dodaj wszelkie dodatkowe parametry, nazwę i wartość w ciągu.

    Method (Metoda): umożliwia wybranie metody. Najpopularniejsze opcje to GET i POST.

    HTTP(S) header (Nagłówek HTTP(S)): w razie potrzeby Dodaj nagłówki HTTP(S). Lista nagłówków HTTP(S) jest dostępna na stronie en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_header_fields

    Body (Treść): wpisz treść w razie potrzeby. W przypadku korzystania z metod GET i DELETE wprowadzanie treści nie jest obsługiwane.

   • Send notification through TCP (Wyślij powiadomienie przez TCP): wybierz, aby wysyłać powiadomienie przez TCP.

    Message (Komunikat): komunikat zostanie odebrany w zmiennej CGE, zwanej Message (Komunikat) na docelowym serwerze HTTP. Jeżeli komunikat zawiera powyżej 255 znaków, pole to wyklucza część lub całą zawartość parametru użytkownika. Można użyć spacji. Kliknij przycisk Modifiers (Modyfikatory), aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych modyfikatorów. Kliknij modyfikator, aby dodać go do tekstu.

   • Send notification to email (Wyślij powiadomienie na adres e-mail): wybierz, aby wysłać powiadomienie w wiadomości e-mail.

    Subject (Temat): umożliwia wprowadzenie adresu e-mail.

    Message (Wiadomość): umożliwia wprowadzenie komunikatu.

  • Overlay text (Nałożony tekst)

   • Uwaga

    Wyświetlanie nałożonego tekstu wymaga utworzenia nakładki tekstowej z modyfikatorem #D.

   • Use overlay text (Użyj nałożonego tekstu): wybierz tę opcję, aby wyświetlić tekst na obrazie strumienia wideo. Tekst ten może zostać wykorzystany do analizy kryminalistycznej, powiadamiania operatorów lub potwierdzania wyzwalaczy i działań podczas instalacji i konfiguracji produktu.

   • Use overlay text while the rule is active (Użyj nałożonego tekstu, gdy reguła jest aktywna): wybierz tę opcję, aby wyświetlić tekst na obrazie strumienia wideo.

  • Power saving mode (Tryb oszczędzania energii)

   • Power saving mode (Tryb oszczędzania energii)

    • Power saving mode on (Włącz tryb oszczędzania energii): wybierz tę opcję w celu włączenia trybu oszczędzania energii.

    • Power saving mode off (Wyłącz tryb oszczędzania energii): wybierz tę opcję w celu wyłączenia trybu oszczędzania energii.

    • Duration (Czas trwania): Ustawianie czasu trwania trybu oszczędzania energii.

   • Power saving mode while the rule is active (Tryb oszczędzania energii, gdy reguła jest aktywna): wybierz tę opcję, aby tryb oszczędzania energii pozostał włączony lub wyłączony do czasu, aż warunki przestaną być spełniane.

    • Power saving mode on (Włącz tryb oszczędzania energii): wybierz tę opcję w celu włączenia trybu oszczędzania energii.

    • Power saving mode off (Wyłącz tryb oszczędzania energii): wybierz tę opcję w celu wyłączenia trybu oszczędzania energii.

  • Preset positions (Prepozycje)

   • Go to preset position (Przejdź do prepozycji): wybierz tę opcję, aby przenieść urządzenie do ustawionej pozycji w chwili wyzwolenia akcji.

   • Go to preset position while the rule is active (Przejdź do prepozycji, gdy reguła jest aktywna): wybierz tę opcję, aby przesunąć urządzenie do ustawionej pozycji, dopóki są spełniane określone warunki.

  • Radar

   • Radar autotracking (Automatyczne śledzenie radaru): wybierz tę opcję, aby używać automatycznego śledzenia radaru. Dzięki temu sparowana kamera PTZ może śledzić obiekty wykryte przez radar. Możesz włączyć lub wyłączyć automatyczne śledzenie radaru oraz określić czas trwania akcji. Aby skorzystać z tej akcji, musisz sparować radar z kamerą PTZ i skonfigurować automatyczne śledzenie radaru.

   • Radar detection (Detekcja radarowa): wybierz tę opcję, aby wykrywać poruszające się obiekty za pomocą radaru. Możesz włączyć lub wyłączyć detekcję radarową oraz określić czas trwania akcji.

   • Use radar autotracking while the rule is active (Użyj automatycznego śledzenia radaru, gdy reguła jest aktywna): wybierz tę opcję, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne śledzenie radarowe na czas obowiązywania reguły. Aby skorzystać z tej akcji, musisz sparować radar z kamerą PTZ i skonfigurować automatyczne śledzenie radaru.

   • Use radar detection while the rule is active (Użyj detekcji radarowej, gdy reguła jest aktywna): wybierz tę opcję, aby włączyć lub wyłączyć detekcję radarową na czas obowiązywania reguły.

  • Recordings (Nagrania)

   zapisuje dźwięk lub obraz wideo w wybranym zasobie pamięci masowej.

   • Record audio (Rejestruj audio): wybierz tę opcję, aby rozpocząć nagrywanie dźwięku.

    • Storage (Zasób pamięci masowej): wybierz zasób pamięci masowej, który będzie używany do obsługi nagranego dźwięku.

    • Prebuffer (Bufor przed zdarzeniem): wprowadź liczbę sekund dodanych do zapisu z okresu przed wyzwoleniem reguły. Ten czas zostanie automatycznie skrócony jeżeli po rozpoczęciu zapisu system ustali, że jest za mało wolnej pamięci.

    • Bufor po zdarzeniu (Postbuffer): wprowadź liczbę sekund dodanych do zapisu z okresu po zakończeniu reguły.

   • Record video (Rejestruj wideo): wybierz, aby rozpocząć nagrywanie wideo.

    • Storage (Pamięć masowa): wybierz pamięć masową, która będzie używana do obsługi nagranego materiału wizyjnego.

    • Camera (Kamera): wybierz źródło nagrywania (np. konkretny obszar obserwacji).

    • Stream profile (Profil strumienia): wybierz profil strumienia, którego chcesz użyć.

    • Prebuffer (Bufor przed zdarzeniem): wprowadź liczbę sekund dodanych do zapisu z okresu przed wyzwoleniem reguły. Ten czas zostanie automatycznie skrócony jeżeli po rozpoczęciu zapisu system ustali, że jest za mało wolnej pamięci.

    • Bufor po zdarzeniu (Postbuffer): wprowadź liczbę sekund dodanych do zapisu z okresu po zakończeniu reguły.

   • Record video while the rule is active (Rejestruj wideo, gdy reguła jest aktywna): wybierz, aby nagrywać obraz wideo przez czas trwania reguły.

  • Security (Zabezpieczenia)

   • Erase configuration (Kasowanie konfiguracji): Resetuje urządzenie i usuwa wszystkie skonfigurowane ustawienia.

  • SNMP trap messages (Wiadomości pułapki SNMP)

   • Send SNMP trap message (Wyślij komunikat pułapkę SNMP): wybierz, aby wysłać komunikat pułapki SNMP po spełnieniu warunków reguły. Przejdź do menu System > Network > SNMP (System > Sieć > SNMP), aby włączyć i skonfigurować protokół SNMP przed utworzeniem reguły uwzględniającej tę akcję.

    Alarm name (Nazwa alarmu): wprowadź nazwę alarmu.

    Message (Komunikat): wprowadź komunikat.

   • Send SNMP trap message while the rule is active (Wyślij komunikat pułapkę SNMP, gdy reguła jest aktywna): wybierz, aby wysłać komunikatu pułapki SNMP na czas trwania reguły. Przejdź do menu System > Network > SNMP (System > Sieć > SNMP), aby włączyć i skonfigurować protokół SNMP przed utworzeniem reguły uwzględniającej tę akcję.

  • Tracking (Śledzenie)

   • Start temporary detection (Rozpocznij detekcję tymczasową): wybierz tę opcję, aby automatycznie śledzić poruszające się obiekty w polu widzenia kamery przez ograniczony czas. Możesz wybrać, przez ile sekund ma trwać ta akcja.

   • Toggle autotracking (Przełącz automatyczne śledzenie): pozwala włączyć lub wyłączyć automatyczne śledzenie PTZ. Po włączeniu kamera automatycznie śledzi wszystkie poruszające się obiekty w polu widzenia.

   • Toggle autotracking profile (Przełącz profil automatycznego śledzenia): pozwala włączyć lub wyłączyć automatyczne śledzenie PTZ. Po włączeniu kamera automatycznie śledzi wszystkie poruszające się obiekty w obszarze zdefiniowanym w wybranym profilu automatycznego śledzenia.

   • Toggle autotracking while the rule is active (Przełącz automatyczne śledzenie, gdy reguła jest aktywna): wybierz tę opcję, aby włączyć automatyczne śledzenie PTZ na czas trwania reguły.

   • Toggle autotracking profile while the rule is active (Przełącz profil automatycznego śledzenia, gdy reguła jest aktywna): wybierz tę opcję, aby włączyć automatyczne śledzenie PTZ w obszarze zdefiniowanym w wybranym profilu automatycznego śledzenia na czas obowiązywania reguły.

  • Video clips (Klipy wideo)

   Wysyłany klip wideo jest generowany w sposób, który nie umożliwia przeszukiwania. Oznacza to, że nie jest możliwe przewijanie do przodu/do tyłu ani przejście do wybranego punktu na osi czasu. Do korzystania z tych funkcji konieczne jest oprogramowanie Axis Matroska File Splitter lub firm trzecich, np. MKVToolNix.

   • Send video clip through HTTP(S) (Wyślij klip wideo przez HTTP(S)): wybierz, aby wysłać klip wideo na zdalne serwery HTTP lub HTTPS. Przed utworzeniem reguły zawierającej tę akcję trzeba utworzyć odpowiedniego odbiorcę HTTP(S). Opcjonalnie możesz zdefiniować folder docelowy lub nazwę pliku. Jeżeli nie chcesz używać domyślnych ustawień strumieniowania, możesz wybrać profil strumienia. Bufory przed zdarzeniem i po zdarzeniu definiują czas rejestracji urządzenia przed wystąpieniem i po wystąpieniu zdarzenia.

   • Send video clip through (S)FTP (Wyślij klip wideo przez (S)FTP): wybierz, aby wysyłać klip wideo na zdalne serwery FTP lub SFTP. Przed utworzeniem reguły zawierającej tę akcję trzeba utworzyć odpowiedniego odbiorcę (S)FTP. Opcjonalnie możesz zdefiniować folder docelowy lub nazwę pliku. Jeżeli nie chcesz używać domyślnych ustawień strumieniowania, możesz wybrać profil strumienia. Bufory przed zdarzeniem i po zdarzeniu definiują czas rejestracji urządzenia przed wystąpieniem i po wystąpieniu zdarzenia.

   • Send video clip to email (Wyślij klip wideo na adres e-mail): wybierz, aby wysłać klip wideo w wiadomości e-mail. Zanim utworzysz regułę zawierającą to działanie, musisz utworzyć odpowiedniego odbiorcę wiadomości e-mail. Jeśli chcesz, możesz również zdefiniować nazwę pliku. Jeżeli nie chcesz używać domyślnych ustawień strumieniowania, możesz wybrać profil strumienia. Bufory przed zdarzeniem i po zdarzeniu definiują czas rejestracji urządzenia przed wystąpieniem i po wystąpieniu zdarzenia.

   • Send video clip to network share (Wyślij klip wideo na udział sieciowy): wybierz, aby wysłać klip wideo do udziału sieciowego na zdalnym serwerze NAS w sieci. Zanim utworzysz regułę zawierającą to działanie, musisz utworzyć odpowiedniego odbiorcę udziału sieciowego. Opcjonalnie możesz zdefiniować folder docelowy lub nazwę pliku. Jeżeli nie chcesz używać domyślnych ustawień strumieniowania, możesz wybrać profil strumienia. Bufory przed zdarzeniem i po zdarzeniu definiują czas rejestracji urządzenia przed wystąpieniem i po wystąpieniu zdarzenia.

  • Tryb WDR

   • Set WDR mode (Ustawianie trybu WDR): wybierz, aby włączyć lub wyłączyć tryb WDR. Akcji tej można użyć do automatycznego przełączania pomiędzy trybami. Wybierz WDR on (WDR wł.) lub WDR off (WDR wył.), aby ustawić produkt w danym trybie.

   • Set WDR mode while the rule is active (Ustaw tryb WDR, gdy reguła jest aktywna): wybierz tę opcję, aby włączyć lub wyłączyć tryb WDR. Gdy warunki nie są spełnione, tryb WDR zostanie ustawiony na stan przeciwny. Wybierz WDR on (WDR wł.) lub WDR off (WDR wył.), aby ustawić produkt w danym trybie.

  • Wiper (Wycieraczka)

   • Use wiper (Użyj wycieraczki): wybierz tę opcję, aby uruchomić wbudowaną wycieraczka. Wycieraczka usuwa krople z przedniej szyby. Można określić czas działania wycieraczki w sekundach i minutach.

  • Wireless (Komunikacja bezprzewodowa)

   • Broadcast signal (Sygnał transmisji): włączenie tej opcji pozwala rozpocząć nagrywanie za pomocą kamer nasobnych Axis znajdujących się w pobliżu skonfigurowanych do odbierania sygnału transmisji.

    • System ID (ID systemu): służy do wpisania identyfikatora systemu nasobnego. Identyfikator można znaleźć w menu About (Informacje) aplikacji AXIS Body Worn Manager.

    • Message type (Typ komunikatu): Wpisz 1, aby nadać komunikat lightbar active (belka świetlna aktywna) aktywujący nagrywanie za pomocą znajdujących się w pobliżu kamer nasobnych Axis skonfigurowanych pod kątem odbioru transmitowanego sygnału.