AXIS A1601 Network Door Controller

Informacje o rozwiązaniu

Sieciowy kontroler drzwi można łatwo podłączyć do istniejącej sieci IP i zasilać go z niej z bez konieczności prowadzenia dodatkowego okablowania.

Każdy sieciowy kontroler drzwi to inteligentne urządzenie, które można łatwo zamontować w pobliżu drzwi. Może ono zasilać i kontrolować maksymalnie dwa czytniki.

Informacje ogólne o produkcie

 1. Złącze drzwi (2x)
 2. Złącze czytnika (2x)
 3. Przycisk Control
 4. Wskaźnik LED nadprądu czytnika
 5. Wskaźnik LED nadprądu przekaźnika
 6. Złącze pomocnicze
 7. Złącze przekaźnikowe (2x)
 8. Zworka przekaźnika (2x)
 9. Wskaźnik LED przekaźnika (2x)
 10. Złącze wejścia zapasowego akumulatora
 11. Złącze zasilania
 12. Wskaźnik LED zasilania
 13. Wskaźnik LED stanu
 14. Wskaźnik LED sieci
 15. Złącze sieciowe
 16. Złącze zewnętrzne
 17. Odwracalna osłona kabla
 18. Położenie uziemienia

Wyszukiwanie urządzenia w sieci

Aby znaleźć urządzenia Axis w sieci i przydzielić im adresy IP w systemie Windows®, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager. Obie aplikacje są darmowe i można je pobrać ze strony axis.com/support.

Więcej informacji na temat wykrywania i przypisywania adresów IP znajduje się w dokumencie Jak przypisać adres IP i uzyskać dostęp do urządzenia.

Dostęp do urządzenia

 1. Otwórz przeglądarkę i wprowadź adres IP lub nazwę hosta urządzenia Axis.

  Jeśli nie znasz adresu IP, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci.

 2. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło. Jeżeli uzyskujesz dostęp do urządzenia po raz pierwszy, musisz ustawić hasło root. Patrz .

 3. W przeglądarce zostanie otwarta strona internetowa urządzenia. Strona początkowa nosi nazwę Informacje ogólne.

Uzyskiwanie dostępu do produktu przez internet

Router sieciowy umożliwia produktom w sieci prywatnej (LAN) współdzielić jedno połączenie internetowe. Odbywa się to poprzez przekazanie ruchu sieciowego z sieci prywatnej do internetu.

Większość routerów jest wstępnie skonfigurowana tak, aby zatrzymać próby uzyskania dostępu do sieci prywatnej (LAN) z sieci publicznej (internetu).

Użyj opcji NAT traversal, gdy produkt Axis jest podłączony do intranetu (LAN) i chcesz go udostępnić po drugiej stronie (WAN) routera NAT. Po prawidłowym skonfigurowaniu NAT traversal cały ruch HTTP do zewnętrznego portu HTTP w routerze NAT jest przekazywany do produktu.

Włączanie funkcji NAT traversal

 • Przejdź do menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Sieć > TCP/IP > Zaawansowane.

 • Kliknij przycisk Włącz.

 • Ręcznie skonfiguruj router NAT, aby umożliwić dostęp przez internet.

Uwaga
 • W tym kontekście router oznacza dowolne urządzenie działające jako router sieciowy, takie jak router NAT, router sieciowy, bramka internetowa, router szerokopasmowy, urządzenie do udostępniania szerokopasmowego lub oprogramowanie, takie jak zapora.
 • Aby funkcja NAT traversal działała, produkt musi obsługiwać NAT traversal. Router musi również obsługiwać protokół UPnP®.

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Ustawianie hasła root

Aby uzyskać dostęp do produktu Axis, należy ustawić hasło dla domyślnego administratora root. Można to zrobić w oknie dialogowym Skonfiguruj hasło root, które zostanie otwarte przy pierwszym dostępie do produktu.

Aby uniknąć podsłuchów sieciowych, hasło root można ustawić za pomocą zaszyfrowanego połączenia HTTPS, wymagającego certyfikatu HTTPS. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over SSL) to protokół używany do szyfrowania ruchu pomiędzy przeglądarkami i serwerami. Certyfikat HTTPS zapewnia szyfrowaną wymianę informacji. Patrz HTTPS.

Domyślna nazwa użytkownika dla administratora root jest stała i nie można jej usunąć. W razie utraty hasła dla użytkownika root należy przywrócić ustawienia fabryczne produktu. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

Aby ustawić hasło, wprowadź je bezpośrednio w oknie dialogowym.

Strona Informacje ogólne

Strona Informacje ogólne na stronie internetowej produktu zawiera informacje o nazwie kontrolera drzwi, adresie MAC, adresie IP i wersji oprogramowania sprzętowego. Umożliwia także identyfikację kontrolera drzwi w sieci.

Przy pierwszym dostępie do produktu Axis na stronie Informacje ogólne pojawi się monit o skonfigurowanie sprzętu, ustawienie daty i godziny oraz skonfigurowanie ustawień sieci. Więcej informacji na temat konfigurowania systemu: Konfiguracja – krok po kroku.

Aby powrócić do strony Informacje ogólne na innych stronach internetowych produktu, kliknij opcję Informacje ogólne na pasku menu.

Konfiguracja systemu

Aby otworzyć strony konfiguracji produktu, kliknij opcję Ustawienia w prawym górnym rogu strony Informacje ogólne.

Produkt Axis może być konfigurowany przez administratorów. Więcej informacji dotyczących użytkowników i administratorów: Użytkownicy.

Konfiguracja – krok po kroku

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z systemu kontroli dostępu należy wykonać następujące etapy konfiguracji:
 2. Jeśli na co dzień nie posługujesz się językiem angielskim, możesz wybrać inny język strony internetowej produktu. Patrz Wybór języka.

 3. Ustaw datę i godzinę. Patrz Ustawianie daty i godziny.

 4. Skonfiguruj ustawienia sieciowe. Patrz Konfiguracja ustawień sieciowych.

 5. Skonfiguruj kontroler drzwi i podłączone urządzenia, takie jak czytniki, zamki i urządzenia request to exit (REX). Patrz Konfigurowanie sprzętu.

 6. Zweryfikuj połączenia ze sprzętem. Patrz Weryfikacja połączeń ze sprzętem.

 7. Skonfiguruj karty i formaty. Patrz Konfiguracja kart i formatów.

Informacje dotyczące zaleceń związanych z konserwacją: Instrukcje konserwacji.

Wybór języka

Domyślnym językiem strony internetowej produktu jest angielski, ale możesz przełączyć się na dowolny język skonfigurowany w urządzeniu. Informacje na temat najnowszego dostępnego oprogramowania sprzętowego można znaleźć na stronie www.axis.com.

Możesz zmienić język na dowolnej stronie internetowej produktu.

Aby zmienić język, kliknij listę rozwijaną języków i wybierz język. Wszystkie strony internetowe i strony pomocy produktu będą wyświetlane w wybranym języku.

Uwaga
 • Po zmianie języka format daty zmienia się również na format powszechnie używany w wybranym języku. Poprawny format jest wyświetlany w polach danych.
 • Jeśli zresetujesz urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych, strona internetowa produktu przełączy się z powrotem na angielski.
 • Jeśli przywrócisz lub ponownie uruchomisz produkt albo zaktualizujesz oprogramowanie sprzętowe, strona internetowa produktu będzie nadal używać wybranego języka.

Ustawianie daty i godziny

Aby ustawić datę i godzinę produktu Axis, przejdź do menu Ustawienia > Data i godzina.

Aktualny czas kontrolera to aktualna data i godzina kontrolera drzwi (w formacie 24 h).

Te same opcje dla daty i godziny są również dostępne na stronach Opcji systemu. Przejdź do menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Data i godzina.

Pobieranie daty i godziny z serwera sieciowego protokołu synchronizacji czasu (NTP)

 1. Przejdź do menu Ustawienia > Data i godzina.

 2. Wybierz Strefę czasową z listy rozwijanej.

 3. Jeśli w Twoim regionie stosowana jest zmiana czasu letniego, wybierz opcję Dostosuj do zmiany czasu letniego.

 4. Wybierz opcję Synchronizuj z NTP.

 5. Wybierz domyślny adres DHCP lub wprowadź adres serwera NTP.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

 7. Podczas synchronizacji z serwerem NTP data i godzina są aktualizowane w sposób ciągły, ponieważ dane są wysyłane z serwera NTP. Więcej informacji na temat ustawień NTP: Konfiguracja NTP.
 8. W przypadku używania nazwy hosta dla serwera NTP należy skonfigurować serwer DNS. Patrz Konfiguracja DNS.

Ręczne ustawianie daty i godziny

 1. Przejdź do menu Ustawienia > Data i godzina.

 2. Jeśli w Twoim regionie stosowana jest zmiana czasu letniego, wybierz opcję Dostosuj do zmiany czasu letniego.

 3. Wybierz polecenie Ustaw datę i godzinę ręcznie.

 4. Wprowadź żądaną datę i godzinę.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

 6. W przypadku ręcznego ustawiania daty i godziny data i godzina zostaną ustawione jednorazowo i nie będą automatycznie aktualizowane. Oznacza to, że jeśli będzie wymagana aktualizacja daty lub godziny, zmiany muszą zostać wprowadzone ręcznie, ponieważ nie ma połączenia z zewnętrznym serwerem NTP.

Pobieranie daty i godziny z komputera

 1. Przejdź do menu Ustawienia > Data i godzina.

 2. Jeśli w Twoim regionie stosowana jest zmiana czasu letniego, wybierz opcję Dostosuj do zmiany czasu letniego.

 3. Wybierz polecenie Ustaw datę i godzinę ręcznie.

 4. Kliknij przycisk Zsynchronizuj i zapisz.

 5. Podczas korzystania z czasu komputera data i godzinę są synchronizowane z komputerem raz i nie będą aktualizowane automatycznie. Oznacza to, że zmiana daty i godziny w komputerze, który służy do zarządzania systemem, wymaga ponownej synchronizacji z urządzeniem.

Konfiguracja ustawień sieciowych

Aby skonfigurować podstawowe ustawienia sieciowe, przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia sieciowe lub Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Sieć > TCP/IP > Podstawowe.

Więcej informacji na temat ustawień sieciowych: Sieć.

Konfigurowanie sprzętu

Przed zakończeniem konfiguracji sprzętowej możesz podłączyć czytniki, blokady i inne urządzenia do produktu Axis. Jednak łatwiej będzie podłączyć urządzenia, jeśli najpierw zakończysz konfigurację sprzętową, ponieważ schemat styków sprzętu będzie dostępny po zakończeniu konfiguracji. Schemat styków sprzętu jest przewodnikiem po podłączaniu urządzeń do pinów i może służyć jako arkusz referencyjny do konserwacji. Aby uzyskać instrukcje dotyczące konserwacji, patrz Instrukcje konserwacji.

Uwaga

Jeśli sprzęt danego produktu nie został uprzednio skonfigurowany lub został usunięty, opcja Konfiguracja sprzętowa będzie dostępna w panelu powiadomień na stronie Informacje ogólne.

Importowanie pliku konfiguracji sprzętowej

Konfigurację sprzętową produktu Axis można wykonać szybciej, importując plik konfiguracji sprzętowej.

Po wyeksportowaniu pliku z jednego produktu i zaimportowaniu go do innych można wykonać wiele kopii tej samej konfiguracji sprzętowej bez powtarzania tych samych kroków. Można także przechowywać eksportowane pliki jako kopie zapasowe i używać ich do przywracania poprzedniej konfiguracji sprzętowej. Więcej informacji: Eksportowanie pliku konfiguracji sprzętowej.

 1. Importowanie pliku konfiguracji sprzętowej:
 2. Przejdź do menu Ustawienia > Konfiguracja sprzętowa.

 3. Kliknij przycisk Importuj konfigurację sprzętową lub, jeśli konfiguracja sprzętowa już istnieje, Zresetuj i zaimportuj konfigurację sprzętową.

 4. W wyświetlonym oknie dialogowym przeglądarki plików znajdź i wybierz plik konfiguracji sprzętowej (*.json) na swoim komputerze.

 5. Kliknij przycisk OK.

Eksportowanie pliku konfiguracji sprzętowej

Konfigurację sprzętową produktu Axis można wyeksportować w celu wielokrotnego skopiowania tej samej konfiguracji sprzętowej. Można także przechowywać eksportowane pliki jako kopie zapasowe i używać ich do przywracania poprzedniej konfiguracji sprzętowej.

Uwaga

Konfiguracji sprzętowej pięter nie można wyeksportować.

Ustawienia zamków bezprzewodowych nie są uwzględniane podczas eksportowania konfiguracji sprzętowej.

 1. Aby wyeksportować plik konfiguracji sprzętowej:
 2. Przejdź do menu Ustawienia > Konfiguracja sprzętowa.

 3. Kliknij polecenie Eksportuj konfigurację sprzętową.

 4. W zależności od przeglądarki konieczne może być przejście do okna dialogowego w celu dokończenia eksportu.

  Jeśli nie określono inaczej, wyeksportowany plik (*.json) zostanie zapisany w domyślnym folderze pobierania. Folder pobierania można wybrać w ustawieniach użytkownika przeglądarki internetowej.

Tworzenie nowej konfiguracji sprzętowej

Tworzenie nowej konfiguracji sprzętowej bez urządzeń peryferyjnych

 1. Przejdź do menu Ustawienia > Konfiguracja sprzętowa i kliknij polecenie Utwórz nową konfigurację sprzętową.

 2. Wprowadź nazwę produktu Axis.

 3. Wybierz liczbę podłączonych drzwi i kliknij przycisk Dalej.

 4. Skonfiguruj monitory drzwi (czujniki położenia drzwi) i zamki wedle potrzeby, a następnie kliknij przycisk Dalej. Więcej informacji na temat dostępnych opcji: Konfiguracja monitorów drzwi i zamków.

 5. Skonfiguruj używane czytniki i urządzenia REX, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Więcej informacji na temat dostępnych opcji: Konfiguracja czytników i urządzeń REX.

 6. Kliknij przycisk Zamknij lub łącze prowadzące do schematu styków sprzętu.

Konfiguracja monitorów drzwi i zamków

Po wybraniu opcji drzwi podczas nowej konfiguracji sprzętowej możesz skonfigurować monitory drzwi i zamki.

 1. Jeśli będzie używany monitor drzwi, wybierz Monitor drzwi, a następnie wybierz opcję odpowiadającą temu, jak obwody monitora drzwi będą połączone.

 2. Jeśli zamek drzwi ma być blokowany natychmiast po otwarciu drzwi, wybierz Anuluj czas dostępu po otwarciu drzwi.

  Jeśli chcesz opóźnić ponowne zablokowanie, ustaw wartość czasu opóźnienia w milisekundach w opcji Czas ponownego zablokowania.

 3. Określ opcje czasu monitorowania drzwi lub jeśli żaden monitor drzwi nie będzie używany – opcje czasu zamka.

 4. Wybierz opcje odpowiadające temu, jak obwody monitora drzwi będą połączone.

 5. Jeśli będzie używany monitor zamka, wybierz Monitor zamka, a następnie wybierz opcję odpowiadającą temu, jak obwody monitora drzwi będą połączone.

 6. Jeśli połączenia wejściowe z czytników, urządzeń REX i monitorów drzwi będą nadzorowane, wybierz opcję Włącz nadzorowane wejścia.

  Więcej informacji: Używanie nadzorowanych wejść.

Uwaga
 • Większość opcji blokady, monitora drzwi i czytnika można zmienić bez resetowania i uruchamiania nowej konfiguracji sprzętowej. Przejdź do menu Ustawienia > Ponowna konfiguracja sprzętowa.
 • Możesz połączyć jeden monitor zamka na kontroler drzwi. Jeśli więc używasz drzwi z podwójnym zamkiem, tylko jeden z zamków może mieć monitor zamka. Jeśli dwie pary drzwi są połączone z tym samym kontrolerem drzwi, nie można używać monitorów zamka.
Informacje o monitorze drzwi i opcjach ustawień czasu
 • Dostępne są następujące opcje dla monitora drzwi:
 • Monitor drzwi – wybierany domyślnie. Każde drzwi mają własny monitor drzwi, który sygnalizuje, jeśli drzwi otworzono siłą lub jeśli zbyt długo pozostawały otwarte. Odznacz, jeśli monitor drzwi nie będzie używany.

  • Obwód otwarty = Drzwi zablokowane – wybierz, jeśli obwód monitora drzwi jest normalnie otwarty. Monitor drzwi wysyła sygnał odblokowanych drzwi, kiedy obwód jest zamknięty. Monitor drzwi wysyła sygnał zablokowanych drzwi, kiedy obwód jest otwarty.

  • Obwód otwarty = Drzwi odblokowane – wybierz, jeśli obwód monitora drzwi jest normalnie zamknięty. Monitor drzwi wysyła sygnał odblokowanych drzwi, kiedy obwód jest otwarty. Monitor drzwi wysyła sygnał zablokowanych drzwi, kiedy obwód jest zamknięty.

 • Anuluj czas dostępu po otwarciu drzwi – wybierz, aby zapobiec nieautoryzowanemu wjazdowi/wejściu. Zamek zostanie zablokowany, jak tylko monitor drzwi wskaże, że drzwi są odblokowane.

 • Następujące opcje ustawień czasu dla drzwi są zawsze dostępne:
 • Czas dostępu – podaj czas (w sekundach) odblokowania drzwi po uzyskaniu dostępu. Drzwi pozostaną odblokowane do momentu ich otwarcia lub upłynięcia ustawionego czasu. Drzwi zostaną zablokowane po zamknięciu niezależnie od tego, czy czas dostępu upłynął, czy nie.

 • Długi czas dostępu – podaj czas (w sekundach) odblokowania drzwi po uzyskaniu dostępu. Długi czas dostępu nadpisuje wcześniej ustawiony czas dostępu i zostanie włączony w przypadku użytkowników, dla których wybrano długi czas dostępu.

 • Wybierz opcję Monitor drzwi, aby udostępnić następujące opcje ustawień czasu dla drzwi:
 • Otwarte zbyt długo – podaj czas (w sekundach), przez jaki drzwi mogą być otwarte. Jeżeli po upłynięciu ustawionego czasu drzwi pozostają otwarte, wyzwalany jest alarm związany ze zbyt długim otwarciem drzwi. Ustaw regułę akcji, aby skonfigurować akcję, którą powinno wyzwolić zdarzenie zbyt długiego otwarcia drzwi.

 • Czas przed alarmem – alarm wstępny to sygnał ostrzegawczy, wyzwalany po upłynięciu czasu ustawionego w opcji „Otwarte zbyt długo”. Informuje on administratora i, w zależności od konfiguracji reguły akcji, ostrzega osobę wchodzącą przez drzwi, że drzwi należy zamknąć, aby uniknąć wyzwolenia alarmu. Podaj czas (w sekundach) przed wyzwoleniem alarmu związanego ze zbyt długim otwarciem drzwi, w którym system ma uruchomić sygnał ostrzegawczego alarmu wstępnego. Aby wyłączyć alarm wstępny, ustaw czas alarmu wstępnego jako 0.

 1. Dostęp przyznany – zamek odblokowany
 2. Czas dostępu
 3. Nie podjęto żadnych działań – zamek zablokowany
 4. Podjęto działanie (otwarto drzwi) – zamek zablokowany lub pozostaje odblokowany do momentu zamknięcia drzwi
 5. Przekroczony czas otwarcia drzwi
 6. Uruchamiany jest alarm wstępny
 7. Czas alarmu wstępnego
 8. Otwarte zbyt długo – uruchamiany jest alarm

Konfigurowanie reguł akcji: Konfigurowanie reguł akcji.

Informacje o opcjach zamków
 • Dostępne są następujące opcje obwodów zamków:
 • Przekaźnik – można go użyć tylko dla jednego zamka na kontroler drzwi. Jeśli z kontrolerem połączone są dwie pary drzwi, przekaźnika można użyć tylko dla zamka drugiej pary drzwi.

 • Brak – opcja dostępna tylko dla Zamka 2. Wybierz, jeśli będzie używany tylko jeden zamek.

 • Następujące opcje monitora zamka są dostępne dla konfiguracji z jedną parą drzwi:
 • Monitor zamka – wybierz, aby udostępnić elementy sterowania monitorem zamka. Następnie wybierz zamek, który ma być monitorowany. Monitora zamka można używać tylko dla drzwi z podwójnym zamkiem, ale nie można go używać, jeśli dwie pary drzwi są połączone z kontrolerem drzwi.

  • Obwód otwarty = Drzwi zablokowane – wybierz, jeśli obwód monitora drzwi jest normalnie zamknięty. Monitor zamka wysyła sygnał odblokowanych drzwi, kiedy obwód jest zamknięty. Monitor zamka wysyła sygnał zablokowanych drzwi, kiedy obwód jest otwarty.

  • Obwód otwarty = Odblokowany – Wybierz, jeśli obwód monitora zamka jest normalnie otwarty. Monitor zamka wysyła sygnał odblokowanych drzwi, kiedy obwód jest otwarty. Monitor zamka wysyła sygnał zablokowanych drzwi, kiedy obwód jest zamknięty.

Konfiguracja czytników i urządzeń REX

Po przygotowaniu nowej konfiguracji sprzętowej monitorów drzwi i zamków można skonfigurować czytniki i urządzenia REX.

 1. Jeżeli używany będzie czytnik, zaznacz pole wyboru i wybierz opcje pasujące do protokołu komunikacji czytnika.

 2. Jeżeli używane będą takie urządzenia REX, jak przyciski, czujniki lub zamknięcia drążkowe, zaznacz pole wyboru i wybierz opcję pasującą do sposobu podłączenia obwodów urządzenia REX.

  Jeżeli sygnał REX nie wpływa na otwarcie drzwi (na przykład drzwi z mechanicznymi klamkami lub uchwytami drążkowymi), wybierz opcję REX nie odblokowuje drzwi.

 3. Jeśli do kontrolera drzwi podłączasz więcej niż jeden czytnik/urządzenie REX, wykonaj powyższe czynności ponownie, tak aby każdy czytnik lub urządzenie REX miało poprawne ustawienia.

Informacje o opcjach czytnika i urządzenia REX
 • Dostępne są następujące opcje czytnika:
 • Wiegand – wybierz dla czytników korzystających z protokołów Wiegand. Następnie wybierz kontrolkę LED obsługiwaną przez czytnik. Czytniki z pojedynczymi kontrolkami LED zwykle przełączają się między światłem czerwonym a zielonym. Czytniki z podwójnymi kontrolkami LED mają różne przewody dla czerwonych i zielonych diod LED. Oznacza to, że diody LED są sterowane niezależnie od siebie. Gdy obie diody LED są włączone, światło wydaje się pomarańczowe. Więcej informacji na temat tego, które kontrolki LED obsługuje czytnik, można znaleźć w instrukcji producenta.

 • OSDP, RS485 half duplex – wybierz dla czytników RS485 z obsługą trybu half duplex (dwużyłowego). Więcej informacji na temat tego, które protokoły obsługuje czytnik, można znaleźć w instrukcji producenta.

  • Dostępne są następujące opcje urządzenia REX:
  • Aktywny niski – wybierz, jeśli aktywacja urządzenia REX zamyka obwód.

  • Aktywny wysoki – wybierz, jeśli aktywacja urządzenia REX otwiera obwód.

  • Sygnał REX nie odblokowuje drzwi – wybierz, jeżeli sygnał REX nie wpływa na otwarcie drzwi (na przykład drzwi z mechanicznymi klamkami lub uchwytami drążkowymi). Jeżeli użytkownik otworzy drzwi w przewidzianym czasie dostępu, nie zostanie wyzwolony alarm „drzwi wyważone”. Anuluj wybór, jeśli drzwi powinny automatycznie odblokowywać się, gdy użytkownik uruchomi urządzenie REX.

  Uwaga

  Większość opcji blokady, monitora drzwi i czytnika można zmienić bez resetowania i uruchamiania nowej konfiguracji sprzętowej. Przejdź do menu Ustawienia > Ponowna konfiguracja sprzętowa.

  Używanie nadzorowanych wejść

  Nadzorowane wejścia informują o statusie połączenia między kontrolerem drzwi a monitorami drzwi. Jeśli połączenie zostanie przerwane, zostanie aktywowane zdarzenie.

  1. Aby użyć nadzorowanych wejść:
  2. Zamontuj rezystory końca linii na wszystkich używanych nadzorowanych wejściach. Schemat połączeń: Nadzorowane wejścia.

  3. Przejdź do menu Ustawienia > Ponowna konfiguracja sprzętowa i wybierz opcję Włącz nadzorowane wejścia. Możesz także włączyć nadzorowane wejścia podczas konfiguracji sprzętowej.

  Informacje o zgodności wejść nadzorowanych
  • Następująca funkcja obsługuje wejścia nadzorowane:
  • Monitor drzwi. Patrz Złącze drzwi.

  Tworzenie nowej konfiguracji sprzętowej zamków bezprzewodowych

  1. Przejdź do menu Ustawienia > Konfiguracja sprzętowa i kliknij polecenie Utwórz nową konfigurację sprzętową.

  2. Wprowadź nazwę produktu Axis.

  3. Z listy urządzeń peryferyjnych wybierz producenta bramki bezprzewodowej.

  4. Jeśli chcesz podłączyć drzwi przewodowe, zaznacz pole wyboru 1 Drzwi i kliknij przycisk Dalej. Jeżeli nie dołączono drzwi, kliknij przycisk Zakończ.

  5. W zależności od producenta zamków, postępuj zgodnie z jednym z punktów:

   • ASSA Aperio: Kliknij łącze, aby wyświetlić schemat styków sprzętu lub kliknij przycisk Zamknij i przejdź do menu Ustawienia > Ponowna konfiguracja sprzętowa, aby zakończyć konfigurację; patrz Dodaj drzwi i urządzenia Assa Aperio TM.

   • SmartIntego: Kliknij łącze, aby wyświetlić schemat styków sprzętu lub kliknij przycisk Kliknij tutaj, aby wybrać bramkę bezprzewodową i skonfigurować drzwi, aby zakończyć konfigurację; patrz Informacje na temat konfiguracji SmartIntego.

  Dodaj drzwi i urządzenia Assa Aperio TM

  Przed dodaniem drzwi bezprzewodowych do systemu należy sparować je z podłączonym koncentratorem komunikacyjnym Assa Aperio, używając narzędzia Aperio PAP (do programowania aplikacji Aperio).

  Aby dodać drzwi bezprzewodowe:

  1. Przejdź do menu Ustawienia > Ponowna konfiguracja sprzętowa.

  2. W menu Drzwi i urządzenia bezprzewodowe kliknij opcję Dodaj drzwi.

  3. W polu Nazwa drzwi: Wprowadź nazwę opisową.

  4. W polu ID w menu Zablokuj: wprowadź sześcioznakowy adres urządzenia, które chcesz dodać. Adres urządzenia jest wydrukowany na etykiecie produktu.

  5. Opcjonalnie w menu Czujnik położenia drzwi: wybierz opcję Wbudowany czujnik położenia drzwi lub Czujnik położenia drzwi zewnętrznych.

  6. Uwaga

   Jeśli korzystasz z zewnętrznego czujnika położenia drzwi (DPS), upewnij się, że urządzenie blokujące Aperio obsługuje wykrywanie stanu klamki drzwi przed jego skonfigurowaniem.

  7. Opcjonalnie, w polu ID w menu Czujnik położenia drzwi: wprowadź sześcioznakowy adres urządzenia, które chcesz dodać. Adres urządzenia jest wydrukowany na etykiecie produktu.

  8. Kliknij przycisk Dodaj.

  Tworzenie nowej konfiguracji sprzętowej ze sterowaniem windą (AXIS A9188)

  Ważne

  Przed utworzeniem konfiguracji sprzętowej należy dodać użytkownika w module przekaźnikowym AXIS 9188 Network I/O Relay Module. Przejdź do interfejsu www A9188 > Preferencje > Dodatkowa konfiguracja urządzenia > Ustawienia podstawowe > Użytkownicy > Dodaj > Ustawienia użytkownika.

  Uwaga

  Z każdym kontrolerem Axis Network Door Controller można połączyć maksymalnie dwa moduły przekaźnikowe AXIS 9188 Network I/O Relay Module.

  1. Na stronie internetowej kontrolera przejdź do menu Ustawienia > Konfiguracja sprzętowa i kliknij polecenie Utwórz nową konfigurację sprzętową.

  2. Wprowadź nazwę produktu Axis.

  3. Na liście urządzeń peryferyjnych wybierz Sterowanie windą, aby dołączyć moduł przekaźnikowy AXIS A9188 Network I/O Relay Module, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  4. Wprowadź nazwę podłączonego czytnika.

  5. Wybierz używany protokół czytnika i kliknij przycisk Zakończ.

  6. Kliknij opcję Sieciowe urządzenia peryferyjne, aby zakończyć konfigurację Dodawanie i konfiguracja sieciowych urządzeń peryferyjnych, lub kliknij łącze, aby przejść do schematu styków.

  Dodawanie i konfiguracja sieciowych urządzeń peryferyjnych

  Ważne
  • Przed skonfigurowaniem sieciowych urządzeń peryferyjnych należy dodać użytkownika AXIS A9188 Network I/O Relay Module. Przejdź do interfejsu www AXIS A9188 > Preferences > Additional device configuration > Basic setup > Users > Add > User setup (Preferencje > Dodatkowa konfiguracja urządzenia > Ustawienia podstawowe > Użytkownicy > Dodaj > Ustawienia użytkownika).
  • Nie należy dodawać kolejnego kontrolera AXIS A1001 Network Door Controller jako sieciowego urządzenia peryferyjnego.
  1. Przejdź do menu Setup > Network Periphals (Ustawienia > Sieciowe urządzenia peryferyjne), aby dodać urządzenie.

  2. Znajdź swoje urządzenie w obszarze Discovered devices (Wykryte urządzenia).

  3. Kliknij przycisk Add this device (Dodaj to urządzenie).

  4. Wprowadź nazwę urządzenia.

  5. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło produktu AXIS A9188.

  6. Kliknij przycisk Add (Dodaj).

  Uwaga

  Sieciowe urządzenia peryferyjne możesz dodać ręcznie, wprowadzając adres MAC lub adres IP w oknie dialogowym Manually add device (Dodaj urządzenie ręcznie).

  Ważne

  Jeżeli chcesz usunąć harmonogram, upewnij się, że nie jest on używany przez sieciowy moduł przekaźnikowy I/O.

  Konfigurowanie portów I/O oraz przekaźników w sieciowych urządzeniach peryferyjnych
  Ważne

  Przed skonfigurowaniem sieciowych urządzeń peryferyjnych należy dodać użytkownika AXIS A9188 Network I/O Relay Module. Przejdź do interfejsu www AXIS A9188 > Preferences > Additional device configuration > Basic setup > Users > Add > User setup (Preferencje > Dodatkowa konfiguracja urządzenia > Ustawienia podstawowe > Użytkownicy > Dodaj > Ustawienia użytkownika).

  1. Przejdź do menu Setup > Network Peripherals (Ustawienia > Sieciowe urządzenia peryferyjne) i kliknij wiersz Added devices (Dodane urządzenia).

  2. Wybierz porty I-O i przekaźniki do ustawienia jako piętro.

  3. Kliknij przycisk Set as floor (Ustaw jako piętro) i wprowadź nazwę.

  4. Kliknij przycisk Add (Dodaj).

  Weryfikacja połączeń ze sprzętem

  Po zakończeniu instalacji i konfiguracji sprzętu, a także w dowolnym momencie podczas eksploatacji kontrolera drzwi, można sprawdzić działanie podłączonych monitorów drzwi, sieciowych modułów przekaźnikowych I/O, zamków i czytników.

  Aby zweryfikować konfigurację i przejść do elementów zarządzania weryfikacją, przejdź do menu Ustawienia > Weryfikacja połączeń ze sprzętem.

  Zarządzanie weryfikacją drzwi

  • Status drzwi – zweryfikuj bieżący status monitora drzwi, alarmów drzwi i zamków. Kliknij przycisk Odczytaj bieżący status.

  • Zablokuj – ręcznie uruchom blokadę. Będzie to miało wpływ zarówno na zamki główne, jak i dodatkowe, jeśli są. Kliknij przycisk Zablokuj lub Odblokuj.

  • Zablokuj – ręcznie uruchom blokadę, aby przyznać dostęp. Dotyczy to tylko zamków głównych. Kliknij opcję Dostęp.

  • Czytnik: informacja zwrotna – sprawdź informacje zwrotne z czytnika, na przykład dźwięki i sygnały LED, dla różnych poleceń. Wybierz polecenie i kliknij przycisk Testuj. Dostępne rodzaje informacji zwrotnych zależą od czytnika. Więcej informacji: Informacje zwrotne z czytnika. Patrz także instrukcje producenta.

  • Czytnik: sabotaż – uzyskaj informacje o ostatniej próbie ingerencji. Po zamontowaniu czytnika zostanie zarejestrowana pierwsza próba ingerencji. Kliknij opcję Odczytaj ostatnią ingerencję.

  • Czytnik: przeciągnięcie karty – uzyskaj informacje na temat ostatniej przeciągniętej karty lub innego tokenu użytkownika zaakceptowanego przez czytnik. Kliknij opcję Odczytaj ostatnie uprawnienia.

  • REX – uzyskaj informacje o ostatnim naciśnięciu przycisku żądania wyjścia (REX). Kliknij Pobierz ostatni REX.

  Zarządzanie weryfikacją pięter

  • Status piętra – zweryfikuj bieżący status dostępów do piętra. Kliknij przycisk Odczytaj bieżący status.

  • Blokada i odblokowanie piętra – ręcznie wyzwalaj dostęp do piętra. Będzie to miało wpływ zarówno na zamki główne, jak i dodatkowe, jeśli są. Kliknij przycisk Zablokuj lub Odblokuj.

  • Dostęp do piętra – ręczne udzielanie tymczasowego dostępu do piętra. Dotyczy to tylko zamków głównych. Kliknij opcję Dostęp.

  • Czytnik windy: informacja zwrotna – sprawdź informacje zwrotne z czytnika, na przykład dźwięki i sygnały LED, dla różnych poleceń. Wybierz polecenie i kliknij przycisk Testuj. Dostępne rodzaje informacji zwrotnych zależą od czytnika. Więcej informacji: Informacje zwrotne z czytnika. Patrz także instrukcje producenta.

  • Czytnik windy: sabotaż – uzyskaj informacje o ostatniej próbie ingerencji. Po zamontowaniu czytnika zostanie zarejestrowana pierwsza próba ingerencji. Kliknij opcję Odczytaj ostatnią ingerencję.

  • Czytnik windy: przeciągnięcie karty – uzyskaj informacje na temat ostatniej przeciągniętej karty lub innego tokenu użytkownika zaakceptowanego przez czytnik. Kliknij opcję Odczytaj ostatnie uprawnienia.

  • REX – uzyskaj informacje o ostatnim naciśnięciu przycisku żądania wyjścia (REX). Kliknij Pobierz ostatni REX.

  Konfiguracja kart i formatów

  Kontroler drzwi ma kilka wstępnie zdefiniowanych często stosowanych formatów kart, które można wykorzystać lub zmodyfikować według potrzeb. Można również tworzyć niestandardowe formaty kart. Każdy format karty ma inny zestaw reguł, mapy pól, sposób uporządkowania informacji przechowywanych na karcie. Dzięki zdefiniowaniu formatu karty system będzie wiedział, jak interpretować informacje, które kontroler pobiera z czytnika. Więcej informacji na temat tego, które formaty kart obsługuje czytnik, można znaleźć w instrukcji producenta.

  1. Aby włączyć formaty kart:
  2. Przejdź do menu Ustawienia > Konfiguracja kart i formatów.

  3. Wybierz jeden lub więcej formatów kart, które pasują do formatu karty używanego przez podłączone czytniki.

  1. Aby utworzyć nowe formaty kart:
  2. Przejdź do menu Ustawienia > Konfiguracja kart i formatów.

  3. Kliknij polecenie Dodaj format karty.

  4. W oknie dialogowym Dodaj format karty wprowadź nazwę, opis i długość bitową formatu karty. Patrz Opisy formatu karty.

  5. Kliknij polecenie Dodaj mapę pola i wprowadź wymagane informacje w polach. Patrz Mapy pól.

  6. Aby dodać wiele map pól, powtórz poprzedni krok.

  Aby rozwinąć element na liście Formaty kart i wyświetlić opisy formatów kart i mapy pól, kliknij .

  Aby edytować format karty, kliknij i w razie potrzeby zmień opisy formatów kart i mapy pól. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Aby usunąć mapę pola, w oknie dialogowym Edytuj format karty lub Dodaj format karty, kliknij .

  Aby usunąć format karty, kliknij .

  Ważne
  • Możesz włączać i wyłączać formaty kart tylko wtedy, gdy kontroler drzwi w systemie został skonfigurowany z przynajmniej jednym czytnikiem. Patrz Konfigurowanie sprzętuKonfiguracja czytników i urządzeń REX.
  • Dwa formaty kart o tej samej długości bitów nie mogą być aktywne w tym samym czasie. Na przykład, jeśli zdefiniowano dwa 32-bitowe formaty kart, „Format A” i”Format B”, a następnie włączono „Format A”, nie można włączyć formatu „Format B” bez uprzedniego wyłączenia „Formatu A”.
  • Jeśli nie włączono formatów kart, do identyfikacji karty i udzielenia dostępu można użyć typów identyfikacji Tylko dane kartyTylko dane karty i PIN. Nie jest to jednak zalecane, ponieważ różni producenci czytników lub ustawienia czytników mogą generować różne dane surowe karty.

  Opisy formatu karty

  • Nazwa (wymagana) – wprowadź nazwę opisową.

  • Opis – wprowadź dodatkowe informacje według potrzeby. Informacje te są widoczne wyłącznie w oknach dialogowych Edytuj format kartyDodaj format karty.

  • Liczba bitów (wymagana) – wprowadź liczbę bitów formatu karty. Musi to być liczba pomiędzy 1 a 1 000 000 000.

  Mapy pól

  • Nazwa (wymagana) – wprowadź nazwę mapy pola bez spacji, na przykład OddParity.

   Przykłady często stosowanych map pól:

   • Parity – bity parzystości są wykorzystywane do wykrywania błędów. Bity parzystości są zwykle dodawane na początku lub na końcu ciągu kodu binarnego i wskazują, czy liczba bitów jest parzysta, czy nieparzysta.

   • EvenParity – bity parzystości zapewniają parzystą liczbę bitów w ciągu. Wliczane są bity o wartości 1. Jeśli wynik jest już parzysty, wartość bitu parzystości zostanie ustawiona na 0. Jeśli wynik jest nieparzysty, wartość bitu parzystości zostanie ustawiona na 1, co spowoduje, że całkowity wynik obliczeń będzie liczbą parzystą.

   • OddParity – Bity nieparzyste zapewniają nieparzystą liczbę bitów w ciągu. Wliczane są bity o wartości 1. Jeśli wynik jest już nieparzysty, wartość bitu nieparzystości zostanie ustawiona na 0. Jeśli wynik jest parzysty, wartość bitu parzystości zostanie ustawiona na 1, co spowoduje, że całkowity wynik obliczeń będzie liczbą nieparzystą.

   • FacilityCode – kody obiektu są czasem wykorzystywane w celu zweryfikowania, czy token jest zgodny z partią danych uwierzytelniających użytkownika końcowego. W starszych systemach kontroli dostępu kod obiektu był wykorzystywany do walidacji danych o obniżonej wartości, umożliwiając dostęp do danych każdego pracownika w partii danych uwierzytelniających, które zakodowano odpowiadającym kodem obiektu. Ta nazwa mapy pola, w której wielkość liter ma znaczenie, jest wymagana dla produktu, aby możliwa była walidacja kodu obiektu.

   • CrdNr – numer karty lub ID użytkownika są najczęściej poddawane walidacji w systemach kontroli dostępu. Ta nazwa mapy pola, w której wielkość liter ma znaczenie, jest wymagana dla produktu, aby możliwa była walidacja numeru karty.

   • CardNrHex – dane binarne numeru karty są zakodowane w produkcie w postaci liczb heksadecymalnych (małymi literami). Służą one przede wszystkim do rozwiązywania problemu w przypadku nieotrzymania oczekiwanego numeru karty z czytnika.

  • Range (wymagane) – wprowadź zakres bitów dla mapy pola, na przykład 1, 2–17, 18–33 i 34.

  • Encoding (wymagane) – wybierz rodzaj kodowania dla każdej mapy pola.

   • BinLE2Int – dane binarne są kodowane jako liczby całkowite z kolejnością bitów little endian. Liczba całkowita oznacza, że nie może to być ułamek. Kolejność bitów little endian oznacza kolejność, w której pierwszy bit jest najmniejszy (najmniej znaczący).

   • BinBE2Int – dane binarne są kodowane jako liczby całkowite z kolejnością bitów big endian. Liczba całkowita oznacza, że nie może to być ułamek. Kolejność bitów big endian oznacza kolejność, w której pierwszy bit jest największy (najistotniejszy).

   • BinLE2Hex – dane binarne są kodowane w postaci liczb heksadecymalnych (małymi literami) w kolejności little endian. System szesnastkowy, zwany również heksadecymalnym, składa się z 16 niepowtarzalnych znaków: cyfr od 0 do 9 i liter od a do f. Kolejność bitów little endian oznacza kolejność, w której pierwszy bit jest najmniejszy (najmniej znaczący).

   • BinBE2Hex – dane binarne są kodowane w postaci liczb heksadecymalnych (małymi literami) z kolejnością bitów big endian. System szesnastkowy, zwany również heksadecymalnym, składa się z 16 niepowtarzalnych znaków: cyfr od 0 do 9 i liter od a do f. Kolejność bitów big endian oznacza kolejność, w której pierwszy bit jest największy (najistotniejszy).

   • BinLEIBO2Int – dane binarne są kodowane w ten sam sposób, jak w przypadku BinLE2Int, ale dane nieprzetworzone z karty są odczytywane w odwróconej kolejności bitów w sekwencji wielobitowej przed wyodrębnieniem map pola w celu ich zakodowania.

   • BinBEIBO2Int – dane binarne są kodowane w podobny sposób, jak w przypadku BinBE2Int, ale dane nieprzetworzone z karty są odczytywane w odwróconej kolejności bitów w sekwencji wielobitowej przed wyodrębnieniem map pola w celu ich zakodowania.

  Więcej informacji na temat tego, które mapy pól obsługuje dany format karty, można znaleźć w instrukcji producenta.

  Konfiguracja usług

  Opcja Skonfiguruj usługi na stronie Ustawienia służy do konfigurowania zewnętrznych usług dla kontrolera drzwi.

  SmartIntego

  SmartIntego to bezprzewodowe rozwiązanie zwiększające liczbę drzwi obsługiwanych przez kontroler drzwi.

  Wymogi wstępne SmartIntego

  Przed konfiguracją SmartIntego należy spełnić następujące wymogi wstępne:

  • Należy utworzyć plik CSV. Plik CSV zawiera informacje o tym, które opcje GatewayNode i drzwi są używane w rozwiązaniu SmartIntego. Plik zostaje utworzony w autonomicznym oprogramowaniu dostarczonym przez partnera SimonsVoss.

  • Jeśli przeprowadzono konfigurację sprzętową SmartIntego: Tworzenie nowej konfiguracji sprzętowej zamków bezprzewodowych.

  Uwaga
  • Narzędzie do konfiguracji SmartIntego musi być w wersji 2.1.6452.23485, kompilacji 2.1.6452.23485 (8/31/2017 1:02:50 PM) lub nowszej.
  • SmartIntego jest niekompatybilny z szyfrowaniem Advanced Encryption Standard (AES) i dlatego trzeba je wyłączyć w narzędziu do konfiguracji SmartIntego.
  Informacje na temat konfiguracji SmartIntego
  Uwaga
  • Upewnij się, że spełniono podane wymogi wstępne.
  • Aby stan akumulatora był lepiej widoczny, przejdź do menu Ustawienia > Konfiguruj dzienniki zdarzeń i alarmów, a następnie dodaj jako alarm opcje Drzwi — alarm akumulatora lub IdPoint — alarm akumulatora.
  • Ustawienia monitorów drzwi pochodzą z zaimportowanego pliku CSV. W standardowej instalacji ustawienia tego nie trzeba zmieniać.
  1. Kliknij przycisk Przeglądaj..., wybierz plik CSV i kliknij polecenie Prześlij plik.

  2. Wybierz opcję GatewayNode i kliknij przycisk Dalej.

  3. Zostanie wyświetlony podgląd nowej konfiguracji. W razie potrzeby wyłącz monitory drzwi.

  4. Kliknij przycisk Konfiguruj.

  5. Zostanie wyświetlony podgląd drzwi w konfiguracji. Kliknij opcję Ustawienia, aby skonfigurować każde drzwi oddzielnie.

  Informacje na temat ponownej konfiguracji SmartIntego
  1. W menu górnym kliknij opcję Ustawienia.

  2. Kliknij opcję Konfiguracja usług > Ustawienia.

  3. Kliknij przycisk Konfiguruj ponownie.

  4. Kliknij przycisk Przeglądaj..., wybierz plik CSV i kliknij polecenie Prześlij plik.

  5. Wybierz opcję GatewayNode i kliknij przycisk Dalej.

  6. Zostanie wyświetlony podgląd nowej konfiguracji. W razie potrzeby wyłącz monitory drzwi.

  7. Uwaga

   Ustawienia monitorów drzwi pochodzą z zaimportowanego pliku CSV. W standardowej instalacji ustawienia tego nie trzeba zmieniać.

  8. Kliknij przycisk Konfiguruj.

  9. Zostanie wyświetlony podgląd drzwi w konfiguracji. Kliknij opcję Ustawienia, aby skonfigurować każde drzwi oddzielnie.

  Instrukcje konserwacji

  Aby system kontroli dostępu działał poprawnie, firma Axis zaleca regularną konserwację systemu, w tym kontrolerów drzwi i podłączonych urządzeń.

  • Konserwację należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku. Sugerowana procedura konserwacji obejmuje, ale nie ogranicza się do następujących kroków:
  • Upewnij się, że wszystkie połączenia między kontrolerem drzwi a urządzeniami zewnętrznymi są zabezpieczone.

  • Sprawdź wszystkie połączenia sprzętowe. Patrz Zarządzanie weryfikacją drzwi.

  • Sprawdź, czy system, w tym podłączone urządzenia zewnętrzne, działa poprawnie.

   • Przeciągnij kartę i przetestuj czytniki, drzwi i zamki.

   • Jeśli system zawiera urządzenia REX, czujniki lub inne urządzenia, również należy je przetestować.

   • Jeśli alarm przeciwsabotażowy jest włączony, sprawdź go.

  • Jeśli w wyniku powyższych sprawdzeń stwierdzona zostanie awaria lub nieprzewidziane zachowanie:
   • Sprawdź sygnały przewodów za pomocą odpowiedniego sprzętu i sprawdź, czy przewody lub kable nie są w jakikolwiek sposób uszkodzone.

   • Wymień wszystkie uszkodzone lub wadliwe kable i przewody.

   • Po wymianie kabli i przewodów sprawdź ponownie wszystkie połączenia sprzętowe. Patrz Zarządzanie weryfikacją drzwi.

  Konfiguracja zdarzeń

  Zdarzenia zachodzące w systemie, na przykład kiedy użytkownik przeciągnie kartę lub kiedy aktywuje się urządzenie REX, są rejestrowane w dzienniku zdarzeń.

  Wyświetlanie dziennika zdarzeń

  Aby wyświetlić zarejestrowane zdarzenia, przejdź do opcji Dziennik zdarzeń.

  Aby rozwinąć element w dzienniku zdarzeń i wyświetlić szczegóły zdarzeń, kliknij .

  Zastosowanie filtrów do dziennika zdarzeń ułatwia znalezienie określonych zdarzeń. Aby odfiltrować listę, wybierz jeden lub kilka filtrów zdarzeń i kliknij przycisk Zastosuj filtry. Więcej informacji: Filtry dziennika zdarzeń.

  Jako administrator możesz bardziej interesować się szczególnymi typami zdarzeń. Możesz więc wybrać, które zdarzenia mają być rejestrowane. Więcej informacji: Opcje dziennika zdarzeń.

  Filtry dziennika zdarzeń

  • Możesz zawęzić zakres dziennika zdarzeń, wybierając co najmniej jeden z następujących filtrów:
  • Użytkownik – filtruje zdarzenia związane z wybranym użytkownikiem.

  • Drzwi i piętro – filtruje zdarzenia związane z konkretnymi drzwiami lub piętrem.

  • Temat – filtruje typy zdarzeń.

  • Data i godzina – filtruje dziennik zdarzeń według przedziału dat i czasu.

  Konfigurowanie dziennika zdarzeń

  Strona Konfiguruj dziennik zdarzeń umożliwia określenie zdarzeń, które będą rejestrowane w dzienniku.

  Opcje dziennika zdarzeń

  By zdefiniować, jakie zdarzenia powinny znaleźć się w dzienniku zdarzeń, przejdź do menu Ustawienia > Skonfiguruj dzienniki zdarzeń.

  • Dostępne są następujące opcje rejestrowania zdarzeń:
  • Brak rejestracji – wyłącz rejestrowanie zdarzeń. Zdarzenie nie zostanie zarejestrowane ani włączone do dziennika zdarzeń.

  • Rejestruj dla wszystkich źródeł – włącz rejestrowanie zdarzeń. Zdarzenie zostanie zarejestrowane i uwzględnione w dzienniku zdarzeń.

  Konfigurowanie reguł akcji

  Na stronach zdarzeń można skonfigurować produkt Axis tak, aby wykonywał akcje po wystąpieniu różnych zdarzeń. Zestaw warunków określających, w jaki sposób i kiedy wyzwalana jest akcja, nazywamy regułą akcji. Jeśli określono wiele warunków, to do wyzwolenia akcji konieczne jest spełnienie wszystkich z nich.

  Więcej informacji dotyczących dostępnych wyzwalaczy i akcji znajduje się we wbudowanej pomocy produktu.

  W poniższym przykładzie opisano, jak skonfigurować regułę akcji, aby po otwarciu drzwi siłą został aktywowany port wyjścia.

  1. Przejdź do menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Porty i urządzenia > Porty I/O.

  2. Wybierz Wyjście z listy rozwijanej Typ portu I/O i wprowadź nazwę w polu Nazwa.

  3. Wybierz Stan normalny portu I/O i kliknij przycisk Zapisz.

  4. Przejdź do menu Zdarzenia > Reguły akcji i kliknij przycisk Dodaj.

  5. Z listy rozwijanej Wyzwalacz wybierz opcję Drzwi.

  6. Wybierz Alarm drzwi z listy rozwijanej.

  7. Wybierz żądane drzwi z listy rozwijanej.

  8. Wybierz DrzwiOtwarteSiłą z listy rozwijanej.

  9. Możesz opcjonalnie wybrać HarmonogramDodatkowe warunki. Patrz poniżej.

  10. W poleceniu Akcje wybierz opcję Port wyjścia z listy rozwijanej Typ.

  11. Wybierz żądany port wyjścia z listy rozwijanej Port.

  12. Ustaw stan jako Aktywne.

  13. Wybierz Czas trwania i wartość Przejdź do przeciwnego stanu po. Wprowadź żądany czas trwania akcji.

  14. Kliknij przycisk OK.

  Aby użyć więcej niż jednego wyzwalacza dla reguły akcji, wybierz opcję Dodatkowe warunki i kliknij przycisk Dodaj, aby dodać dodatkowe wyzwalacze. Jeśli określono wiele warunków, to do wyzwolenia akcji konieczne jest spełnienie wszystkich z nich.

  Aby zapobiec wielokrotnemu wyzwalaniu akcji, możesz ustawić wartość opcji Odczekaj przynajmniej. Wprowadź w godzinach, minutach i sekundach czas, podczas którego wyzwalacz powinien zostać zignorowany przed ponowną aktywacją reguły akcji.

  Więcej informacji znajduje się we wbudowanej pomocy produktu.

  Dodawanie odbiorców

  Produkt może wysyłać wiadomości w celu powiadamiania odbiorców o zdarzeniach i alarmach. Aby produkt mógł wysyłać powiadomienia, trzeba zdefiniować co najmniej jednego odbiorcę. Więcej informacji na temat dostępnych opcji: .

  Aby dodać odbiorcę:

  1. Przejdź do menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Zdarzenia > Odbiorcy i kliknij przycisk Dodaj.

  2. Wprowadź nazwę opisową.

  3. Wybierz Typ odbiorcy.

  4. Wprowadź informacje potrzebne w przypadku danego typu odbiorcy.

  5. Kliknij przycisk Test, aby przetestować połączenie z odbiorcą.

  6. Kliknij przycisk OK.

  Konfiguracja odbiorców wiadomości e-mail

  Adresatów wiadomości e-mail można skonfigurować, wybierając jednego z wymienionych dostawców poczty e-mail lub określając serwer SMTP, port i metodę uwierzytelnienia używane na przykład przez firmowy serwer poczty e-mail.

  Uwaga

  Niektórzy dostawcy usług poczty elektronicznej stosują filtry bezpieczeństwa, uniemożliwiające odbiór lub przeglądanie dużych załączników, odbieranie wiadomości cyklicznych itp. Sprawdź zasady zabezpieczeń dostawcy poczty elektronicznej, aby uniknąć problemów z dostarczaniem e-maili i zablokowania konta.

  1. Aby skonfigurować adresata wiadomości e-mail przy użyciu jednego z wymienionych dostawców:
  2. Przejdź do menu Zdarzenia > Odbiorcy i kliknij przycisk Dodaj.

  3. Wprowadź Nazwę i wybierz E-mail z listy Typ.

  4. Wprowadź adresy e-mail, na które chcesz wysłać e-maile, w polu Do. Aby wprowadzić wiele adresów e-mail, oddziel je przecinkami.

  5. Wybierz dostawcę poczty elektronicznej z listy Dostawca.

  6. Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło do konta e-mail.

  7. Kliknij przycisk Testuj, aby wysłać testową wiadomość e-mail.

  Aby skonfigurować adresata wiadomości e-mail przy użyciu na przykład firmowego serwera poczty e-mail, postępuj zgodnie z instrukcjami powyżej, ale wybierz Użytkownik zdefiniowany jako Dostawca. Wprowadź adres e-mail, który ma być wyświetlany jako adres nadawcy w polu Od. Wybierz Ustawienia zaawansowane i podaj adres serwera SMTP, port i metodę uwierzytelniania. Opcjonalnie wybierz opcję Użyj szyfrowania, aby wysyłać wiadomości e-mail przez połączenie szyfrowane. Certyfikat serwera można sprawdzić za pomocą certyfikatów dostępnych w produkcie Axis. Informacje na temat przesyłania certyfikatów: Certyfikaty.

  Jak stworzyć harmonogram

  Harmonogramów można użyć jako dodatkowego warunku wyzwalania reguł akcji. Użyj jednego ze wstępnie zdefiniowanych harmonogramów lub utwórz nowy harmonogram zgodnie z opisem poniżej.

  Aby utworzyć nowy harmonogram:

  1. Przejdź do menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Zdarzenia > Harmonogramy i kliknij przycisk Dodaj.

  2. Wprowadź nazwę opisową oraz informacje niezbędne w przypadku harmonogramu dziennego, tygodniowego, miesięcznego lub rocznego.

  3. Kliknij przycisk OK.

  Aby użyć harmonogramu w reguła akcji, wybierz harmonogram z listy rozwijanej Harmonogram na stronie Konfiguracja reguł akcji.

  Konfiguracja powtórzeń

  Powtórzenia służą do powtarzania wyzwalania reguł akcji, na przykład co pięć minut lub co godzinę.

  Konfigurowanie powtórzenia:

  1. Przejdź do menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Zdarzenia > Powtórzenia i kliknij przycisk Dodaj.

  2. Wprowadź nazwę opisową i wzorzec powtórzenia.

  3. Kliknij przycisk OK.

  Aby użyć powtórzenia w regule akcji, wybierz najpierw opcje Godzina na liście rozwijanej Wyzwalacz na stronie Konfiguracja reguł akcji, a następnie wybierz powtórzenie z listy rozwijanej.

  Aby zmodyfikować lub zmienić powtórzenie, wybierz je z listy Lista powtórzeń i kliknij przycisk Zmień lub Usuń.

  Informacje zwrotne z czytnika

  Czytniki używają diod LED i sygnałów dźwiękowych do przekazywania informacji zwrotnych użytkownikom (osobom uzyskującym lub próbującym uzyskać dostęp do drzwi). Kontroler drzwi może wyzwolić kilka komunikatów zwrotnych, a niektóre z nich są wstępnie skonfigurowane w kontrolerze drzwi i obsługiwane przez większość czytników.

  Czytniki mają różne konfiguracje działania diod LED, ale zazwyczaj korzystają z różnych sekwencji stałego i migającego czerwonego, zielonego i bursztynowego światła.

  Czytniki mogą również wykorzystywać sygnały dźwiękowe do przesyłania komunikatów, używając różnych sekwencji krótszych i dłuższych sygnałów.

  Poniższa tabela zawiera zdarzenia wstępnie skonfigurowane w kontrolerze drzwi tak, aby wyzwolić komunikat zwrotny z czytnika i typowy sygnał informacji zwrotnej. Sygnały zwrotne czytników AXIS znajdują się w Instrukcji instalacji dostarczonej z czytnikiem AXIS.

  ZdarzenieWiegand
  dwie diody LED
  Wiegand
  jedna dioda LED
  OSDPWzorzec sygnału dźwiękowegoStan
  Bezczynność(1)Wył.CzerwonyCzerwonyBez dźwiękuNormalny
  WymagajPINMigający czerwony/zielonyMigający czerwony/zielonyMigający czerwony/zielonyDwa krótkie sygnałyWymagany PIN
  Przyznano dostępZielonyZielonyZielonySygnał dźwiękowyPrzyznano dostęp
  Odmowa dostępuCzerwonyCzerwonyCzerwonySygnał dźwiękowyOdmowa dostępu
  1. Stan bezczynności rozpoczyna się po zamknięciu drzwi i zablokowaniu zamka.

  Komunikaty zwrotne inne niż wymienione powyżej należy skonfigurować przez klienta, na przykład system zarządzania dostępem, interfejs oprogramowania VAPIX® obsługujący tę funkcję i pracujący z czytnikami, które mogą dostarczyć wymagany sygnał. Więcej informacji znajduje się w informacjach o użytkownikach dostarczonych przez deweloperów systemu zarządzania dostępem i producenta czytnika.

  Opcje systemu

  Zabezpieczenia

  Użytkownicy

  Kontrola dostępu użytkowników jest domyślnie włączona i można ją skonfigurować w menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Zabezpieczenia > Użytkownicy. Administrator może skonfigurować innych użytkowników, nadając im nazwy użytkowników i przydzielając hasła.

  Lista użytkowników zawiera autoryzowanych użytkowników i grupy użytkowników (poziomy dostępu):

  • Administratorzy mają nieograniczony dostęp do wszystkich ustawień. Administrator może dodawać, modyfikować i usuwać innych użytkowników.

  Uwaga

  Należy pamiętać, że po wybraniu opcji Zaszyfrowane i niezaszyfrowane, serwer WWW zaszyfruje hasło. Jest to domyślna opcja dla nowego urządzenia lub urządzenia zresetowanego do domyślnych ustawień fabrycznych.

  W opcji Ustawienia hasła HTTP/RTSP wybierz typ dozwolonego hasła. Może być konieczne zezwolenie na używanie niezaszyfrowanych haseł, jeśli istnieją klienty, które nie obsługują szyfrowania, lub jeśli zaktualizowano oprogramowanie sprzętowe, a istniejące klienty obsługują szyfrowanie, ale konieczne jest ponowne zalogowanie i konfiguracja, aby można było użyć tej funkcji.

  ONVIF

  ONVIF to otwarte forum branżowe zapewniające i promujące standardowe interfejsy zapewniające skuteczne współdziałanie produktów bezpieczeństwa fizycznego opartych na protokole IP.

  Utworzenie użytkownika powoduje automatyczne włączenie komunikacji ONVIF. Nazwy użytkownika i hasła należy używać podczas komunikacji ONVIF z urządzeniem. Więcej informacji znajduje się na stronie www.onvif.org

  Filtr adresów IP

  Filtrowanie adresów IP można włączyć w menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Zabezpieczenia > Filtr adresów IP. Po włączeniu tej funkcji adresy IP z listy mogą uzyskać dostęp do produktu Axis (lub otrzymać komunikat odmowy dostępu). Wybierz opcję Zezwalaj lub Odmów z listy i kliknij przycisk Zastosuj, aby włączyć filtrowanie adresów IP.

  Administrator może dodać maksymalnie 256 adresów IP do listy (jeden wpis może zawierać wiele adresów IP).

  HTTPS

  HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer lub HTTP over SSL) to protokół sieciowy zapewniający szyfrowane przeglądanie. Protokół HTTPS może być również używany przez użytkowników i klienty w celu sprawdzenia, czy uzyskiwany jest dostęp do właściwego urządzenia. Poziom bezpieczeństwa zapewniany przez HTTPS jest uważany za odpowiedni dla większości komercyjnych wymian danych.

  Produkt Axis można skonfigurować tak, aby wymagał protokołu HTTPS podczas logowania administratora.

  Aby móc korzystać z protokołu HTTPS, najpierw trzeba zainstalować certyfikat HTTPS. Przejdź do menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Zabezpieczenia > Certyfikaty. Patrz Certyfikaty.

  Aby włączyć HTTPS w produkcie Axis:

  1. Przejdź do menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Zabezpieczenia > HTTPS.

  2. Wybierz certyfikat HTTPS z listy zainstalowanych certyfikatów.

  3. Możesz również kliknąć opcję Szyfr i wybrać algorytmy szyfrowania dla SSL.

  4. Ustaw Zasady połączenia HTTPS dla różnych grup użytkowników.

  5. Kliknij Zapisz, aby włączyć ustawienia.

  Aby uzyskać dostęp do produktu Axis za pośrednictwem pożądanego protokołu, w polu adresu przeglądarki wpisz https:// dla protokołu HTTPS i http:// dla protokołu HTTP.

  Port HTTPS można zmienić na stronie Opcje systemu > Sieć >TCP/IP > Zaawansowane.

  IEEE 802.1X

  IEEE 802.1X to standard dla kontroli dostępu sieciowego opartej na portach, zapewniający bezpieczne uwierzytelnianie przewodowych i bezprzewodowych urządzeń sieciowych. IEEE 802.1X jest oparty na protokole EAP (Extensible Authentication Protocol).

  Aby uzyskać dostęp do sieci zabezpieczonej IEEE 802.1X, urządzenia sieciowe muszą być uwierzytelnione. Do uwierzytelnienia służy serwer, zazwyczaj RADIUS, taki jak FreeRADIUS i Microsoft Internet Authentication Server.

  W instalacjach firmy Axis urządzenia Axis i serwer uwierzytelniający używają do identyfikacji certyfikatów cyfrowych z użyciem EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol - Transport Layer Security). Certyfikaty są dostarczane przez jednostkę certyfikującą (CA). Potrzebujesz:

  • certyfikatu CA w celu uwierzytelnienia serwera uwierzytelniania;

  • certyfikatu klienta podpisanego przez CA w celu uwierzytelnienia produktu Axis.

  Aby utworzyć i zainstalować certyfikaty, przejdź do menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Bezpieczeństwo > Certyfikaty. Patrz Certyfikaty.

  Aby umożliwić produktowi dostęp do sieci chronionej przez IEEE 802.1X:

  1. Przejdź do menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Zabezpieczenia > IEEE 802.1X.

  2. Wybierz Certyfikat CACertyfikat klienta z list zainstalowanych certyfikatów.

  3. W opcji Ustawienia wybierz wersję EAPOL i podaj tożsamość EAP powiązaną z certyfikatem klienta.

  4. Zaznacz to pole, aby włączyć IEEE 802.1X i kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga

  Aby uwierzytelnianie działało prawidłowo, ustawienia daty i godziny w produkcie Axis powinny być zsynchronizowane z serwerem NTP. Patrz .

  Certyfikaty

  Certyfikaty służą do uwierzytelniania urządzeń w sieci. Typowe zastosowania certyfikatów obejmują szyfrowane przeglądanie stron internetowych (HTTPS), ochronę sieci za pośrednictwem IEEE 802.1X i wysyłanie powiadomień, na przykład pocztą e-mail. Urządzenia Axis mogą używać dwóch rodzajów certyfikatów:

  Certyfikaty serwera/klienta –
  Służą do uwierzytelniania produktów Axis. Certyfikat serwera/klienta może mieć własny podpis lub podpis jednostki certyfikującej (CA). Certyfikaty z własnym podpisem oferują ograniczoną ochronę i można je wykorzystywać do momentu uzyskania certyfikatu CA.
  Certyfikaty CA –
  Certyfikaty te służą do uwierzytelniania innych certyfikatów, na przykład certyfikatu serwera uwierzytelniającego w przypadku podłączenia urządzenia Axis do sieci zabezpieczonej IEEE 802.1X. Urządzenia Axis mają kilka zainstalowanych wstępnie certyfikatów CA.
  Uwaga
  • Po przywróceniu fabrycznych ustawień domyślnych urządzenia usuwane są wszystkie certyfikaty, poza zainstalowanymi wstępnie certyfikatami CA.
  • Po przywróceniu fabrycznych ustawień domyślnych urządzenia wstępnie zainstalowane certyfikaty CA, które usunięto, zostaną zainstalowane ponownie.
  Tworzenie certyfikatu z własnym podpisem
  1. Przejdź do menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Bezpieczeństwo > Certyfikaty.

  2. Kliknij przycisk Utwórz certyfikat z własnym podpisem i podaj wymagane informacje.

  Tworzenie i instalowanie certyfikatu z podpisem CA
  1. Tworzenie certyfikatu z własnym podpisem: Tworzenie certyfikatu z własnym podpisem.

  2. Przejdź do menu Setup > Additional Controller Configuration > System Options > Security > Certificates (Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Bezpieczeństwo > Certyfikaty).

  3. Kliknij przycisk Utwórz żądanie podpisania certyfikatu i podaj wymagane informacje.

  4. Skopiuj żądanie w formacie PEM i wyślij do wybranego organu certyfikującego (CA).

  5. Po otrzymaniu podpisanego certyfikatu kliknij przycisk Zainstaluj certyfikat i wczytaj certyfikat.

  Instalowanie dodatkowych certyfikatów CA
  1. Przejdź do menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Bezpieczeństwo > Certyfikaty.

  2. Kliknij polecenie Instaluj certyfikat i wczytaj certyfikat.

  Sieć

  Podstawowe ustawienia TCP/IP

  Produkt Axis obsługuje wersję 4 IP (IPv4) i wersję 6 IP (IPv6).

  • Produkt Axis może uzyskać adres IP na następujące sposoby:
  • Dynamiczny adres IP – domyślnie wybraną opcją jest Uzyskaj adres IP przez DHCP. Oznacza to, że produkt Axis jest ustawiony tak, aby uzyskiwać adres IP automatycznie za pośrednictwem protokołu Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

   DHCP pozwala administratorom sieci zarządzać centralnie adresami IP i automatyzować ich przypisywanie.

  • Statyczny adres IP – aby użyć statycznego adresu IP, wybierz opcję Użyj następującego adresu IP i podaj adres IP, maskę podsieci i domyślny router. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

  DHCP należy włączać tylko w razie używania powiadomień dynamicznych adresów IP lub wtedy, gdy DHCP może aktualizować serwer DNS, co umożliwia dostęp do produktu Axis według nazwy (nazwy hosta).

  Jeśli włączono DHCP i nie można uzyskać dostępu do produktu, należy uruchomić narzędzie AXIS IP Utility, aby wyszukać w sieci podłączone produkty Axis, lub zresetować produkt do domyślnych ustawień fabrycznych, a następnie wykonać ponowną instalację. Informacje dotyczące przywracania domyślnych ustawień fabrycznych: Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

  AXIS Video Hosting System (AVHS)

  System AVHS w połączeniu z usługą AVHS zapewnia łatwe i bezpieczne połączenie z internetem w celu zarządzania kontrolerami i dziennikami z dowolnej lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji znaleźć lokalnego dostawcę usług AVHS, odwiedź stronę www.axis.com/hosting

  Ustawienia AVHS można skonfigurować w menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Sieć > TCP/IP > Podstawowe. Możliwość połączenia z usługą AVHS jest włączona domyślnie. Aby ją wyłączyć, wyczyść pole Włącz AVHS.

  Włączona obsługa jednym kliknięciem
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control produktu (patrz Informacje ogólne o produkcie) przez około trzy sekundy, aby połączyć się z usługą AVHS przez internet. Po rejestracji funkcja Zawsze będzie włączona, a produkt Axis pozostanie podłączony do usługi AVHS. Jeśli produkt nie zostanie zarejestrowany w ciągu 24 godzin od naciśnięcia przycisku, produkt zostanie odłączony od usługi AVHS.
  Zawsze
  Produkt Axis stale próbuje połączyć się z usługą AVHS przez internet. Po zarejestrowaniu produkt pozostanie podłączony do usługi. Ta opcja może być używana, gdy produkt jest już zainstalowany i nie można korzystać z instalacji jednym kliknięciem lub jest to niewygodne.
  Uwaga

  Wsparcie AVHS zależy od dostępności subskrypcji od usługodawców.

  Usługa AXIS Internet Dynamic DNS Service

  Usługa AXIS Internet Dynamic DNS Service przypisuje nazwę hosta, aby umożliwić łatwy dostęp do produktu. Więcej informacji: www.axiscam.net

  Aby zarejestrować produkt Axis w usłudze AXIS Internet Dynamic DNS Service, przejdź do menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Sieć > TCP/IP > Podstawowe. W menu Usługi kliknij przycisk Ustawienia usługi AXIS Internet Dynamic DNS Service (wymaga dostępu do Internetu). Nazwę domeny zarejestrowaną aktualnie w usłudze AXIS Internet Dynamic DNS Service dla danego produktu można w dowolnym momencie usunąć.

  Uwaga

  Usługa AXIS Internet Dynamic DNS Service wymaga protokołu IPv4.

  Zaawansowane ustawienia TCP/IP

  Konfiguracja DNS

  Usługa DNS (Domain Name Service) zapewnia tłumaczenie nazw hostów na adresy IP. Ustawienia DNS można skonfigurować w menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Sieć > TCP/IP > Zaawansowane.

  Wybierz polecenie Uzyskaj adres serwera DNS za pośrednictwem DHCP, aby wykorzystać ustawienia DNS dostarczone przez serwer DHCP.

  Aby wprowadzić ustawienia ręczne, wybierz Użyj następującego adresu serwera DNS i określ następujące ustawienia:

  Nazwa domeny –
  Wprowadź domenę (domeny), aby wyszukać nazwę hosta używaną przez produkt Axis. Nazwy domen można oddzielić średnikami. Nazwa hosta jest zawsze pierwszą częścią pełnej nazwy domeny, na przykład myserver to nazwa hosta w pełnej nazwie domeny myserver.mycompany.com, gdzie mycompany.com jest nazwą domeny.
  Podstawowy/dodatkowy serwer DNS –
  Wprowadź adresy IP podstawowego i dodatkowego serwera DNS. Dodatkowy serwer DNS jest opcjonalny i będzie używany, jeśli podstawowy jest niedostępny.
  Konfiguracja NTP

  Protokół NTP (Network Time Protocol) służy do synchronizacji czasu zegarów urządzeń w sieci. Ustawienia NTP można skonfigurować w menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Sieć > TCP/IP > Zaawansowane.

  Wybierz polecenie Uzyskaj adres serwera NTP za pośrednictwem DHCP, aby wykorzystać ustawienia NTP dostarczone przez serwer DHCP.

  Aby wprowadzić ustawienia ręczne, wybierz opcję Użyj następującego adresu serwera NTP i wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera NTP.

  Konfiguracja nazwy hosta

  Dostęp do produktu Axis można uzyskać przy użyciu nazwy hosta zamiast adresu IP. Nazwa hosta jest zwykle taka sama jak przypisana nazwa DNS. Nazwę hosta można skonfigurować w menu Setup > Additional Controller Configuration > System Options > Network > TCP/IP > Advanced .

  Wybierz opcję Uzyskaj nazwę hosta za pośrednictwem IPv4 DHCP, aby używać nazwy hosta dostarczonej przez serwer DHCP bazujący na protokole IPv4.

  Wybierz opcję Użyj nazwy hosta, aby ręcznie ustawić nazwę hosta.

  Wybierz opcję Włącz dynamiczne aktualizacje DNS, aby dynamicznie aktualizować lokalne serwery DNS za każdym razem, gdy zmienia się adres IP produktu Axis. Więcej informacji można znaleźć w pomocy online.

  Adres lokalnego powiązania jest domyślnie włączony i powoduje przypisanie produktowi Axis dodatkowego adresu IP, który może służyć do dostępu do produktu z innych hostów należących do tego samego segmentu sieci lokalnej. Produkt może mieć równocześnie adres IP lokalnego powiązania oraz adres statyczny i dynamiczny (DHCP).

  Funkcję tę można wyłączyć w menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Sieć > TCP/IP > Zaawansowane.

  HTTP

  Port HTTP używany przez produkt Axis można zmienić w menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Sieć > TCP/IP > Zaawansowane. Oprócz ustawienia domyślnego (czyli 80) można używać dowolnego portu w zakresie 1024–65535.

  HTTPS

  Numer portu HTTPS używanego przez produkt Axis można zmienić w menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Sieć > TCP/IP > Zaawansowane. Oprócz ustawienia domyślnego (czyli 443) można używać dowolnego portu w zakresie 1024–65535.

  Aby włączyć HTTPS, przejdź do menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Zabezpieczenia > HTTPS. Więcej informacji: HTTPS.

  NAT traversal (mapowanie portów) dla IPv4.

  Router sieciowy umożliwia urządzeniom w sieci prywatnej (LAN) współdzielić jedno połączenie internetowe. Odbywa się to poprzez przekazanie ruchu sieciowego z sieci prywatnej „na zewnątrz”, czyli do internetu. Bezpieczeństwo w sieci prywatnej (LAN) jest większe, ponieważ większość routerów jest wstępnie skonfigurowana tak, aby zatrzymać próby uzyskania dostępu do sieci prywatnej (LAN) z sieci publicznej (internetu).

  Użyj opcji NAT traversal, gdy produkt Axis jest podłączony do intranetu (LAN) i chcesz go udostępnić po drugiej stronie (WAN) routera NAT. Po prawidłowym skonfigurowaniu NAT traversal cały ruch HTTP do zewnętrznego portu HTTP w routerze NAT jest przekazywany do produktu.

  Ustawienia NAT traversal można skonfigurować w menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Sieć > TCP/IP > Zaawansowane.

  Uwaga
  • Aby ta funkcja działała, produkt musi obsługiwać NAT traversal. Router musi również obsługiwać protokół UPnP®.
  • W tym kontekście router oznacza dowolne urządzenie działające jako router sieciowy, takie jak router NAT, router sieciowy, bramka internetowa, router szerokopasmowy, urządzenie do udostępniania szerokopasmowego lub oprogramowanie, takie jak zapora.
  Włącz/Wyłącz –
  Po włączeniu produkt Axis próbuje skonfigurować mapowanie portów w routerze NAT w sieci przy użyciu UPnP. Protokół UPnP musi być włączony w menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Sieć > UPnP.
  Korzystanie z ręcznie wybranego routera NAT –
  Wybierz tę opcję, aby ręcznie wybrać router NAT i wprowadź w polu adres IP routera. Jeśli nie zostanie określony router, urządzenie automatycznie wyszuka routery NAT w sieci. Jeśli zostanie wykryty więcej niż jeden router, wybrany zostanie domyślny router.
  Alternatywny port HTTP –
  Wybierz tę opcję, aby ręcznie zdefiniować zewnętrzny port HTTP. Wprowadź numer portu z zakresu 1024–65535. Jeśli pole portu jest puste lub zawiera ustawienie domyślne, czyli 0, numer portu jest wybierany automatycznie po włączeniu NAT traversal.
  Uwaga
  • Alternatywny port HTTP może być używany lub aktywny, nawet wtedy, gdy opcja NAT traversal jest wyłączona. Jest to przydatne wtedy, gry router NAT nie obsługuje UPnP i trzeba ręcznie skonfigurować przekazywanie portów w routerze NAT.
  • Jeśli spróbujesz ręcznie wprowadzić port, który jest już w użyciu, automatycznie wybrany zostanie inny dostępny port.
  • Automatycznie wybrany port jest wyświetlany w tym polu. Aby to zmienić, wprowadź nowy numer portu i kliknij przycisk Zapisz.
  FTP

  Serwer FTP produktów Axis umożliwia wczytywanie nowego oprogramowania sprzętowego, niestandardowych aplikacji itp. Można go wyłączyć w menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Sieć > TCP/IP > Zaawansowane.

  RTSP

  Serwer RTSP produktu Axis umożliwia podłączającemu się klientowi przesyłanie zdarzeń strumieniowo. Numer portu RTSP można zmienić w menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Sieć > TCP/IP > Zaawansowane. Domyślny port to 554.

  Uwaga

  Przesyłanie zdarzeń strumieniowo nie będzie dostępne, jeśli serwer RTSP zostanie wyłączony.

  SOCKS

  SOCKS to protokół sieciowy serwera proxy. Produkt Axis można skonfigurować tak, do dostępu do sieci po drugiej stronie zapory lub serwera proxy używał serwera SOCKS. Funkcja ta jest przydatna, jeśli produkt Axis znajduje się w sieci lokalnej za zaporą, a do miejsca przeznaczenia spoza sieci lokalnej (na przykład internetu) konieczne jest przesyłanie powiadomień, plików, alarmów itp.

  SOCKS konfiguruje się w menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Sieć > SOCKS. Więcej informacji można znaleźć w pomocy online.

  QoS (Quality of Service)

  Protokół QoS (Quality of Service) gwarantuje określony poziom konkretnego zasobu na potrzeby wybranego ruchu w sieci. Sieć obsługująca protokół QoS nadaje priorytet ruchowi w sieci i zapewnia większą niezawodność dzięki kontrolowaniu przepustowości, jaką może wykorzystywać aplikacja.

  Ustawienia QoS można skonfigurować w menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Sieć > QoS. Korzystając z wartości DSCP (Differentiated Services Codepoint), produkt Axis może oznaczać ruch związany ze zdarzeniem/alarmem i ruch związany z zarządzaniem.

  SNMP

  Protokół zarządzania urządzeniami sieciowymi Simple Network Management Protocol (SNMP) umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniami sieciowymi. Społeczność SNMP to grupa urządzeń i stacja zarządzająca z ustanowionym protokołem SNMP. Do identyfikacji grup używa się nazw społeczności.

  Aby włączyć i skonfigurować SNMP w produkcie Axis, przejdź do strony Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Sieć > SNMP.

  Zależnie od wymaganego poziomu bezpieczeństwa wybierz wersję SNMP, której chcesz użyć.

  Pułapki są wykorzystywane przez produkt Axis, aby wysyłać do systemu zarządzania komunikaty dotyczące ważnych zdarzeń i zmian stanu. Zaznacz pole Włącz pułapki i wprowadź adres IP lokalizacji, do której ma zostać przesłany komunikat pułapki oraz Społeczność pułapki, która powinna otrzymać komunikat.

  Uwaga

  Jeśli włączono HTTPS, SNMP v1 i SNMP v2c należy wyłączyć.

  Pułapki dla SNMP v1/v2 są wykorzystywane przez produkt Axis, aby wysyłać do systemu zarządzania komunikaty dotyczące ważnych zdarzeń i zmian stanu. Zaznacz pole Włącz pułapki i wprowadź adres IP lokalizacji, do której ma zostać przesłany komunikat pułapki oraz Społeczność pułapki, która powinna otrzymać komunikat.

  Dostępne są następujące pułapki:

  • Zimny rozruch

  • Ciepły rozruch

  • Powiąż

  • Niepowodzenie uwierzytelniania

  SNMP v3 zapewnia szyfrowanie i bezpieczne hasła. Aby można było korzystać z pułapek z SNMP v3, wymagana jest aplikacja do zarządzania SNMP v3.

  Aby można było korzystać z SNMP v3, należy włączyć HTTPS, patrz HTTPS. Aby włączyć SNMP v3, zaznacz pole i wprowadź wstępne hasło użytkownika.

  Uwaga

  Wstępne hasło można ustawić tylko raz. W przypadku utraty hasła produkt Axis należy zresetować do domyślnych ustawień fabrycznych, patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

  UPnP

  Produkt Axis obsługuje protokół UPnP®. Protokół UPnP jest domyślnie włączony, a produkt jest automatycznie wykrywany przez systemy operacyjny i klienty obsługujące ten protokół.

  Protokół UPnP można wyłączyć w menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Sieć > UPnP.

  Bonjour

  Produkt Axis obsługuje protokół Bonjour. Protokół Bonjour jest domyślnie włączony, a produkt jest automatycznie wykrywany przez systemy operacyjny i klienty obsługujące ten protokół.

  Protokół Bonjour można wyłączyć w menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Sieć > Bonjour.

  Porty i urządzenia

  Porty I/O

  Złącze pomocnicze ma cztery konfigurowalne porty wejścia i wyjścia do podłączania urządzeń zewnętrznych.

  Złącze zewnętrzne ma dwa konfigurowalne porty wejścia i wyjścia do podłączania urządzeń zewnętrznych.

  Porty I/O można skonfigurować w menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Porty i urządzenia > Porty I/O. Wybierz kierunek portu (Wejście lub Wyjście). Portom można nadać nazwy opisowe, a ich Stany normalne można skonfigurować jako Obwód otwarty lub Obwód uziemienia.

  Status portu

  Lista na stronie Opcje systemu > Porty i urządzenia > Status portu informuje o statusie portów wejścia i wyjścia produktu.

  Konserwacja

  Produkt Axis ma kilka funkcji służących do konserwacji. Są one dostępne w menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Konserwacja.

  Gdy produkt Axis działa niezgodnie z oczekiwaniami, kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić produkt. Nie wpłynie to na żadne bieżące ustawienia.

  Uwaga

  Ponowne uruchomienie spowoduje skasowanie wszystkich wpisów w raporcie o serwerze.

  Kliknij przycisk Przywróć, aby zresetować większość ustawień do domyślnych wartości fabrycznych. Nie ma to wpływu na następujące ustawienia:

  • protokół uruchamiania (DHCP lub stały adres),

  • stały adres IP,

  • router domyślny,

  • maska podsieci,

  • czas systemowy,

  • ustawienia 802.1X,

  Kliknij przycisk Domyślne, aby zresetować większość ustawień, w tym adres IP, do domyślnych wartości fabrycznych. Tego przycisku należy używać z rozwagą. Produkt Axis można również przywrócić do domyślnych ustawień fabrycznych za pomocą przycisku Control, patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

  Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

  Support (Pomoc techniczna)

  Informacje ogólne o pomocy technicznej

  Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, na stronie Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja sterowników > Opcje systemu > Pomoc techniczna > Informacje ogólne o pomocy technicznej znajdują się informacje na temat rozwiązywania problemów i dane kontaktowe.

  Patrz także Rozwiązywanie problemów.

  Przegląd systemu

  Aby wyświetlić ogólny status produktu Axis i jego ustawienia, przejdź do menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Pomoc techniczna > Przegląd systemu. Można tutaj znaleźć takie informacje, jak wersja oprogramowania sprzętowego, adres IP, ustawienia sieci i zabezpieczeń, ustawienia zdarzeń i najnowsze wpisy do dziennika.

  Dzienniki i raporty

  Na stronie Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Pomoc techniczna > Dzienniki i raporty można wygenerować dzienniki i raporty umożliwiające analizę systemu oraz rozwiązywanie problemów. W przypadku kontaktu z działem wsparcia technicznego Axis należy dołączyć raport systemowy do zgłoszenia.

  Dziennik systemu –
  Zawiera informacje o zdarzeniach systemowych.
  Dziennik dostępu –
  Zawiera wykaz wszystkich nieudanych prób dostępu do produktu. Dziennik dostępu można również skonfigurować tak, aby wyświetlić listę wszystkich połączeń z produktem (patrz poniżej).
  Wyświetl raport o serwerze –
  Opcja ta służy do wyświetlenia statusu produktu w oknie wyskakującym. W raporcie o serwerze automatycznie umieszczany jest dziennik dostępu.
  Pobierz raport o serwerze –
  Opcja ta służy do utworzenia pliku ZIP, który zawiera pełny raport o serwerze w pliku tekstowym w formacie UTF–8. Aby dołączyć zrzut ekranu ze strony podglądu na żywo produktu, wybierz opcję Dołącz ujęcie z podglądu na żywo. Plik ZIP należy zawsze dołączać do korespondencji z działem pomocy technicznej.
  Lista parametrów –
  Wyświetla parametry produktów i ich bieżące ustawienia. Lista ta może być szczególnie przydatna podczas rozwiązywania problemów lub korespondencji z działem pomocy technicznej Axis.
  Lista połączeń –
  Lista wszystkich klientów mających bieżący dostęp do strumieni mediów.
  Raport o awarii –
  Opcja ta służy do generowania archiwum z informacjami o usuwaniu błędów. Wygenerowanie tego raportu trwa kilka minut.

  Poziomy dzienników systemu i dostępu można ustawić w menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Pomoc techniczna > Dzienniki i raporty > Konfiguracja. Dziennik dostępu można skonfigurować tak, aby wyświetlić listę wszystkich połączeń z produktem (wybierz opcję Krytyczne, Ostrzeżenia i informacje).

  Zaawansowane

  Używanie skryptów

  Dzięki skryptom doświadczeni użytkownicy mogą personalizować i wykorzystywać własne skrypty.

  POWIADOMIENIE

  Nieprawidłowe korzystanie z tej funkcji może spowodować nieoczekiwane zachowanie i utratę kontaktu z produktem Axis.

  Axis stanowczo odradza korzystanie z tej funkcji użytkownikom, którzy nie rozumieją konsekwencji. Dział wsparcia technicznego Axis nie zapewnia pomocy w razie problemów ze spersonalizowanymi skryptami.

  Aby otworzyć Edytor skryptów, przejdź do menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Zaawansowane > Skrypty. Jeśli skrypt powoduje problemy, zresetuj produkt do domyślnych ustawień fabrycznych: Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

  Więcej informacji: www.axis.com/developer

  Przesyłanie plików

  Pliki, na przykład strony internetowe i obrazy, można przesłać do produktu Axis i użyć jako opcji ustawień domyślnych. Aby przesłać plik, przejdź do menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Zaawansowane > Przesyłanie plików.

  Dostęp do przesłanych plików można uzyskać pod adresem http://<ip address>/local/<user>/<file name>, gdzie <user> to wybrana grupa użytkowników (administratorzy) przesłanego pliku.

  Rozwiązywanie problemów

  Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

  Ważne

  Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych należy stosować rozważnie. Opcja resetowania do domyślnych ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych produktu, włącznie z adresem IP.

  Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych produktu:

  1. Odłącz zasilanie produktu.

  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control i włącz zasilanie. Patrz Informacje ogólne o produkcie.

  3. Przytrzymuj przycisk Control przez 25 sekund, aż wskaźnik LED stanu ponownie zmieni kolor na bursztynowy.

  4. Zwolnij przycisk Control. Proces zostanie zakończony, gdy wskaźnik LED stanu zmieni kolor na zielony. Produkt zostanie zresetowany do domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli w sieci brak serwera DHCP, domyślny adres IP to 192.168.0.90.

  5. Użyj narzędzi do instalacji i zarządzania, aby przypisać adres IP, ustawić hasło i uzyskać dostęp do produktu.

  Parametry można również zresetować do domyślnych ustawień fabrycznych przez interfejs WWW. Wybierz kolejno Setup > Additional Controller Configuration > Setup > System Options > Maintenance (Ustawienia > Konfiguracja dodatkowego sterownika > Konfiguracja > Opcje systemu > Konserwacja) i kliknij opcję Default (Domyślne).

  Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego

  Oprogramowanie sprzętowe określa dostępne funkcje urządzeń sieciowych. Podczas rozwiązywanie problemów należy zawsze najpierw sprawdzić bieżącą wersję oprogramowani sprzętowego. Najnowsza wersja może zawierać poprawki, które rozwiążą problem.

  Bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego produktu Axis wyświetlana jest na stronie przeglądu systemu.

  Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

  Ważne
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za wszelkie naprawy spowodowane nieprawidłowym przeprowadzeniem aktualizacji przez użytkownika.
  • Wstępnie skonfigurowane i spersonalizowane ustawienia są zapisywane podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego (pod warunkiem że funkcje te są dostępne w nowym oprogramowaniu sprzętowym), choć Axis Communications AB tego nie gwarantuje.
  • Po zainstalowaniu poprzedniej wersji oprogramowania sprzętowego trzeba przywrócić domyślne ustawienia fabryczne produktu.
  Uwaga
  • Po zakończeniu aktualizacji produkt automatycznie uruchomi się ponownie. Jeżeli będziesz uruchamiać produkt po aktualizacji ręcznie, odczekaj 5 minut, nawet jeśli podejrzewasz niepowodzenie aktualizacji.
  • Pierwsze uruchomienie może potrwać kilka minut, ponieważ po aktualizacji oprogramowania sprzętowego bazy danych użytkowników, grup, ich dane uwierzytelniające i inne dane są aktualizowane. Wymagany czas zależy od ilości danych.
  • Aktualizacja produktu Axis do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego umożliwia uaktualnienie produktu o najnowsze funkcje. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego zawsze należy przeczytać instrukcje dotyczące aktualizacji oraz informacje o wersji dostępne z każdą nową wersją.
  1. Pobierz na komputer najnowszy plik oprogramowania sprzętowego dostępny bezpłatnie na stronie www.axis.com/support

  2. Przejdź do strony internetowej produktu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Konserwacja.

  3. W opcji Aktualizuj serwer kliknij polecenie Wybierz plik i wyszukaj plik na komputerze.

  4. Jeżeli produkt ma automatycznie przywrócić domyślne ustawienia fabryczne po aktualizacji, zaznacz pole wyboru Domyślne.

  5. Kliknij Aktualizuj.

  6. Odczekaj około 5 minut na aktualizację i ponowne uruchomienie produktu. Następnie wyczyść pamięć podręczną przeglądarki.

  7. Zaloguj się do produktu.

  Objawy, możliwe przyczyny i sposoby naprawy

  Problemy z aktualizacją oprogramowania sprzętowego

  Niepowodzenie podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego

  Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego zakończy się niepowodzeniem, produkt załaduje ponownie poprzednią wersję oprogramowania sprzętowego. Sprawdź plik oprogramowania sprzętowego i spróbuj ponownie.

  Problemy z ustawieniem adresu IP

  Podczas korzystania z ARP/Ping

  Spróbuj ponownej instalacji. Adres IP należy ustawić w ciągu dwóch minut po doprowadzeniu zasilania do produktu. Upewnij się, że długość Ping jest równa 408. Instrukcje znajdują się w instrukcji instalacji na stronie produktu w witrynie axis.com.

  Produkt należy do innej podsieci

  Jeśli adres IP przeznaczony dla danego produktu oraz adres IP komputera używanego do uzyskania dostępu do produktu należą do różnych podsieci, ustawienie adresu IP będzie niemożliwe. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać adres IP.

  Adres IP jest używany przez inne urządzenie

  Odłącz produkt Axis od sieci. Uruchom polecenie Ping (w oknie polecenia/DOS wpisz ping oraz adres IP produktu):

  • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Reply from <adres IP>: bytes=32; time=10..., oznacza to, że ten adres IP może już być używany przez inne urządzenie w sieci. Poproś administratora sieci o nowy adres IP i zainstaluj ponownie produkt.

  • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Request timed out, oznacza to, że ten adres IP jest dostępny do wykorzystania przez produkt Axis. Sprawdź całe okablowanie i zainstaluj produkt ponownie.

  Możliwy konflikt adresów IP z innym urządzeniem w tej samej podsieci

  Zanim serwer DHCP ustawi adres dynamiczny, używany jest statyczny adres IP produktu Axis. Oznacza to, że jeśli ten sam domyślny statyczny adres IP jest używany także przez inne urządzenie, mogą wystąpić problemy podczas uzyskiwania dostępu do produktu.

  Nie można uzyskać dostępu do produktu przez przeglądarkę

  Nie można się zalogować

  Jeśli protokół HTTPS jest włączony, trzeba upewnić się, że podczas logowania używany jest właściwy protokół (HTTP lub HTTPS). Może zajść konieczność ręcznego wpisania http lub https w polu adresu przeglądarki.

  W razie utraty hasła dla użytkownika root należy przywrócić ustawienia fabryczne produktu. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

  Serwer DHCP zmienił adres IP

  Adresy IP otrzymane z serwera DHCP są dynamiczne i mogą się zmieniać. Jeśli adres IP został zmieniony, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować produkt w sieci. Znajdź produkt przy użyciu nazwy modelu lub numeru seryjnego produktu bądź nazwy DNS (jeśli skonfigurowano tę nazwę).

  W razie potrzeby można przydzielić samodzielnie statyczny adres IP. Instrukcje znajdują się w dokumencie Jak przypisać adres IP i uzyskać dostęp do urządzenia na stronie produktu w witrynie axis.com

  Błąd certyfikatu podczas korzystania ze standardu IEEE 802.1X

  Aby uwierzytelnianie działało prawidłowo, ustawienia daty i godziny w produkcie Axis powinny być zsynchronizowane z serwerem NTP. Patrz .

  Dostęp do produktu można uzyskać lokalnie, ale nie z zewnątrz

  Konfiguracja routera

  Aby skonfigurować router i umożliwić przesyłanie danych do produktu Axis, włącz funkcję NAT-traversal (przechodzenie portów), która spróbuje automatycznie skonfigurować router, umożliwiając dostęp do produktu Axis; patrz NAT traversal (mapowanie portów) dla IPv4.. Router musi obsługiwać protokół UPnP®.

  Zapora

  Poproś administratora sieci, aby sprawdził, czy problemem nie jest zapora internetowa.

  Wymagane domyślne routery

  Sprawdź, czy należy skonfigurować ustawienia routera w menu Ustawienia > Ustawienia sieciowe lub Konfiguracji > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Sieć > TCP/IP > Podstawowe.

  Specyfikacje

  Tekst oznaczony jako UL dotyczy tylko instalacji UL 293 lub UL 294.

  Wskaźniki LED

  LEDKolorWskazanie
  SiećZielonyStałe światło przy podłączeniu do sieci 100 Mbit/s. Miga w przypadku wystąpienia aktywności sieciowej.
  BursztynowyStałe światło przy podłączeniu do sieci 10 Mbit/s. Miga w przypadku wystąpienia aktywności sieciowej.
  ZgaszonyBrak połączenia z siecią.
  StanZielonyStałe zielone światło przy normalnym działaniu.
  BursztynowyStałe światło podczas uruchamiania i odtwarzania ustawień.
  CzerwonyPowolne miganie w przypadku niepowodzenia aktualizacji.
  ZasilanieZielonyNormalne działanie.
  BursztynowyMiga na zielono/bursztynowo podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
  Nadprąd przekaźnikaCzerwonyStałe światło po zwarciu lub wykryciu nadprądu.
  ZgaszonyNormalne działanie.
  Nadprąd czytnikaCzerwonyStałe światło po zwarciu lub wykryciu nadprądu.
  ZgaszonyNormalne działanie.
  PrzekaźnikZielonyPrzekaźnik aktywny.(1)
  ZgaszonyPrzekaźnik nieaktywny.
  1. Przekaźnik jest aktywny po podłączeniu COM do NO.
  Uwaga
  • Wskaźnik LED stanu można skonfigurować tak, by podczas aktywnego zdarzenia migał.
  • Wskaźnik LED stanu można skonfigurować tak, by migał po rozpoznaniu jednostki. Przejdź do menu Ustawienia > Dodatkowa konfiguracja kontrolera > Opcje systemu > Konserwacja.

  Przyciski

  Przycisk Control

  Złącza

  Złącze sieciowe

  Złącze RJ45 Ethernet z zasilaniem Power over Ethernet Plus (PoE+).

  UL: Zasilanie Power over Ethernet (PoE) dostarczane przez Power Injector Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 3 (UL 294) lub Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at typ 2 klasa 4 z ograniczeniem mocy, dostarczający zasilanie 44–57 V DC, 15,4 W / 30 W. Power over Ethernet (PoE) ocenione przez UL z zasilaczem midspan AXIS T8133 Midspan 30 W 1-port.

  Złącze czytnika

  Dwa 8-pinowe bloki złączy obsługujące protokoły RS485 i Wiegand do komunikacji z czytnikiem.

  Podane wartości mocy wyjściowej są współdzielone między dwoma portami czytnika. Oznacza to, że 486 mA przy 12 V DC jest zarezerwowane dla wszystkich czytników podłączonych do kontrolera drzwi.

  Na stronie internetowej produktu wybierz odpowiedni protokół, którego chcesz używać.

  Konfiguracja na potrzeby RS485

  FunkcjaStykUwagaSpecyfikacje
  Masa DC (GND)10 V DC
  Wyjście DC (+12 V)2Dostarcza zasilanie do czytnika.12 V DC, maks. 486 mA do obu czytników łącznie
  RX/TX 3–4Full duplex: RX. Half duplex: RX/TX.
  TX5–6Full duplex: TX.
  Konfigurowalne (wejście lub wyjście)7–8Wejście cyfrowe — podłącz do styku 1, aby aktywować lub pozostaw rozłączone, aby dezaktywować.Od 0 do maks. 30 V DC
  Wyjście cyfrowe — w przypadku stosowania z obciążeniem indukcyjnym, np. przekaźnikiem, konieczne jest szeregowe podłączenie diody w celu zabezpieczenia przed stanami przejściowymi napięcia.Od 0 do maks. 30 V DC, otwarty dren maks. 100 mA
  Ważne
  • Gdy czytnik jest zasilany przez kontroler, dopuszczalna długość kabla wynosi do 200 m (656 stopy).
  • Gdy czytnik nie jest zasilany przez kontroler, dopuszczalna długość kabla dla danych czytnika wynosi do 1000 m (3280,8 stóp), jeśli spełnione są następujące wymagania dotyczące kabla: 1 skrętka ekranowana, AWG 24, impedancja 120 omów.

  Konfiguracja na potrzeby Wiegand

  FunkcjaStykUwagaSpecyfikacje
  Masa DC (GND)10 V DC
  Wyjście DC (+12 V)2Dostarcza zasilanie do czytnika.12 V DC, maks. 486 mA do obu czytników łącznie
  D03
  D14
  O5–6Wyjście cyfrowe, otwarty dren
  Konfigurowalne (wejście lub wyjście)7–8Wejście cyfrowe — podłącz do styku 1, aby aktywować lub pozostaw rozłączone, aby dezaktywować.Od 0 do maks. 30 V DC
  Wyjście cyfrowe — w przypadku stosowania z obciążeniem indukcyjnym, np. przekaźnikiem, konieczne jest szeregowe podłączenie diody w celu zabezpieczenia przed stanami przejściowymi napięcia.Od 0 do maks. 30 V DC, otwarty dren maks. 100 mA
  Ważne
  • Gdy czytnik jest zasilany przez kontroler, dopuszczalna długość kabla wynosi do 150 m (500 stopy).
  • Gdy czytnik nie jest zasilany przez kontroler, dopuszczalna długość kabla dla danych czytnika wynosi do 150 m (500 stóp), jeśli spełnione jest następujące wymaganie dotyczące kabla: AWG 22.
  Nadzorowane wejścia

  Aby móc korzystać z nadzorowanych wejść, zamontuj rezystory końca linii zgodnie ze schematem poniżej.

  iWejście
  ii0 V DC (-)

  UL: nadzorowane wejścia nie były oceniane przez UL w przypadkach włamań. Wyłącznie monitor drzwi i REX obsługują nadzorowanie przy użyciu rezystorów końca linii.

  Uwaga

  Zaleca się korzystanie ze skrętek ekranowanych. Podłącz ekranowanie do 0 V DC.

  Złącze drzwi

  Dwa 4-pinowe bloki złączy do urządzeń monitorujących drzwi (wejście cyfrowe).

  Monitor drzwi obsługuje nadzorowanie przy użyciu rezystorów końca linii. Alarm wyzwalany jest po przerwaniu połączenia. Aby móc korzystać z nadzorowanych wejść, zamontuj rezystory końca linii. Dla wejść nadzorowanych użyj schematu połączeń. Patrz .

  FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
  Masa DC1, 30 V DC
  Wejście2, 4Do komunikacji z monitorem drzwi.
  Wejście cyfrowe lub nadzorowane wejście — podłącz do styku 1 lub 3, aby aktywować, lub pozostaw rozłączone, aby dezaktywować.
  od 0 do maks. 30 V DC
  Ważne

  Dopuszczalna długość kabla wynosi do 200 m (656 stopy), jeśli spełnione jest następujące wymaganie dotyczące kabla: AWG 24.

  Złącze przekaźnikowe

  Dwa 4-pinowe bloki zacisków dla przekaźników typu C, które mogą być używane na przykład do sterowania zamkiem lub interfejsem do bramy.

  FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
  Masa DC (GND)10 V DC
  NO2Normalnie otwarty.
  Do podłączania urządzeń przekaźnikowych. Podłącz bezpieczną blokadę między masą NO i DC.
  Dwa styki przekaźnika są galwanicznie oddzielone od reszty obwodu, jeśli zworki nie są używane.
  Maks. prąd = 2 A na przekaźnik
  Maks. napięcie = 30 V DC
  COM3Typowy
  NC4Normalnie zamknięty.
  Do podłączania urządzeń przekaźnikowych. Podłącz bezpieczną blokadę między masą NC i DC.
  Dwa styki przekaźnika są galwanicznie oddzielone od reszty obwodu, jeśli zworki nie są używane.

  Zworka zasilania przekaźnika

  Po podłączeniu zworki zasilania przekaźnika łączy ona 12 V DC lub 24 V DC z stykiem COM przekaźnika.

  Można jej użyć do połączenia zamka między stykami GND i NO lub GND i NC.

  Źródło prąduMaksymalna moc przy 12 V DC(1)Maksymalna moc przy 24 V DC(1)
  DC IN1600 mA800 mA
  PoE800 mA400 mA
  1. Moc jest dzielona między dwa przekaźniki i AUX I/O12 V DC.
  POWIADOMIENIE

  Jeśli zamek nie jest spolaryzowany, zalecamy dodanie zewnętrznej diody typu flyback.

  Złącze pomocnicze

  Złącze pomocnicze służy do obsługi urządzeń zewnętrznych w kombinacji przykładowo z wykrywaniem ruchu, wyzwalaniem zdarzeń i powiadomieniami o alarmach. Oprócz punktu odniesienia 0 V DC i zasilania (wyjście stałoprądowe) złącze pomocnicze zapewnia interfejs do:

  Wejścia cyfrowego –
  Do podłączenia urządzeń, które mogą przełączać się pomiędzy obwodem zamkniętym i otwartym, na przykład czujników PIR, czujników okien lub drzwi oraz czujników wykrywania zbicia szyby.
  Wyjścia cyfrowego –
  Do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączonymi urządzeniami można zarządzać poprzez API VAPIX® lub stronę internetową produktu.

  6-pinowego bloku złączy

  FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
  Masa DC10 V DC
  Wyjście DC2Może być wykorzystywane do zasilania dodatkowego sprzętu.
  Uwaga: ten styk może być używany tylko jako wyjście zasilania.
  12 V DC
  Maks. obciążenie = 50 mA na każde I/O
  Konfigurowalne (wejście lub wyjście)3–6Wejście cyfrowe — podłącz do styku 1, aby aktywować lub pozostaw rozłączone, aby dezaktywować.Od 0 do maks. 30 V DC
  Wyjście cyfrowe — podłączone wewnętrznie do styku 1 (masa DC), gdy aktywne i niepodłączone, gdy nieaktywne. W przypadku stosowania z obciążeniem indukcyjnym, np. przekaźnikiem, konieczne jest szeregowe podłączenie diody w celu zabezpieczenia przed stanami przejściowymi napięcia. Każde I/O może przyjąć zewnętrzne obciążenie 12 V DC, 50 mA (maks.)m jeśli użyto wewnętrznego wyjścia 12 V DC (styk 2). W przypadku podłączeń z otwartym drenem w połączeniu z zewnętrznym źródłem zasilania I/O mogą otrzymywać zasilanie DC 0–30 V DC, 100 mA.Od 0 do maks. 30 V DC, otwarty dren maks. 100 mA
  1. Masa DC
  2. Wyjście DC 12 V
  3. I/O skonfigurowane jako wejście
  4. I/O skonfigurowane jako wyjście
  5. Konfigurowalne I/O
  6. Konfigurowalne I/O

  Złącze zewnętrzne

  4-pinowy blok złączy umożliwiający podłączenie urządzeń zewnętrznych, na przykład detektorów wybicia szyby lub czujników pożaru.

  UL: Złącze nie zostało ocenione przez UL pod kątem użytkowania jako alarm antywłamaniowy/pożarowy.

  FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
  Masa DC1, 30 V DC
  Konfigurowalne (wejście lub wyjście)2, 4Wejście cyfrowe – podłącz do styku 1 lub 3, aby aktywować lub pozostaw rozłączone, aby dezaktywować.Od 0 do maks. 30 V DC
  Wyjście cyfrowe –podłącz do styku 1 lub 3, aby aktywować lub pozostaw rozłączone, aby dezaktywować. W przypadku stosowania z obciążeniem indukcyjnym, np. przekaźnikiem, konieczne jest szeregowe podłączenie diody w celu zabezpieczenia przed stanami przejściowymi napięcia.Od 0 do maks. 30 V DC, otwarty dren maks. 100 mA

  Złącze zasilania

  2-pinowy blok złączy na wejście zasilania DC. Używaj urządzenia LPS zgodnego z SELV z nominalną mocą wyjściową ograniczoną do ≤100 W lub nominalnym prądem ograniczonym do ≤5 A.

  FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
  0 V DC (-)10 V DC
  Wejście DC2Do zasilania kontrolera, gdy nie jest używane zasilanie Power over Ethernet.
  Uwaga: ten styk może być używany tylko jako wejście zasilania.
  10,5–28 V (prąd stały), maks. 36 W

  UL: zasilanie prądem stałym dostarczane z zasilaczem w standardzie UL 294, UL 293 lub UL 603, w zależności od oprogramowania, o odpowiednich parametrach.

  Złącze wejścia zapasowego akumulatora

  Do podłączenia zapasowego akumulatora z wbudowaną ładowarką. Wejście 12 V DC.

  UL: Złącze nie zostało ocenione przez UL.

  Ważne

  Podczas korzystania z wejścia akumulatora należy włączyć szeregowo w obwód zewnętrzny bezpiecznik 3 A.

  FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
  0 V DC (-)10 V DC
  Wejście akumulatora2Do zasilania kontrolera drzwi, gdy nie są dostępne inne źródła zasilania.
  Uwaga: ten styk może być używany tylko jako wejście zasilania z akumulatora. Używać tylko z UPS.
  11–13,7 V DC, maks. 36 W

  Informacje dotyczące bezpieczeństwa

  Poziomy zagrożenia

  NIEBEZPIECZEŃSTWO

  Wskazuje zagrożenie, które spowoduje zgon lub ciężkie obrażenia.

  OSTRZEŻENIE

  Wskazuje zagrożenie, które może spowodować zgon lub ciężkie obrażenia.

  UWAGA

  Wskazuje zagrożenie, które może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

  POWIADOMIENIE

  Wskazuje zagrożenie, które może spowodować uszkodzenie mienia.

  Inne poziomy komunikatów

  Ważne

  Wskazuje istotne informacje niezbędne do poprawnego działania produktu.

  Uwaga

  Wskazuje przydatne informacje, które ułatwiają wykorzystanie możliwości produktu.

  Interfejs WWW

  Aby przejść do interfejsu WWW urządzenia, wpisz adres IP urządzenia w przeglądarce internetowej.

  Uwaga

  Ta sekcja dotyczy tylko AXIS A1601 Network Door Controller z oprogramowaniem układowym AXIS Camera Station Secure Entry.

  Wyświetl/ukryj menu główne.

  Wyświetl informacje o wersji.

  Uzyskaj dostęp do pomocy dotyczącej produktu.

  Zmień język.

  Ustaw jasny lub ciemny motyw.

  Menu użytkownika zawiera opcje:

  • Informacje o zalogowanym użytkowniku.

  • Change account (Zmień konto): Wyloguj się z bieżącego konta i zaloguj się na nowe konto.

  • Log out (Wyloguj) : Wyloguj się z bieżącego konta.

  Menu kontekstowe zawiera opcje:

  • Analytics data (Dane analityczne): Zaakceptuj, aby udostępniać nie osobiste dane przeglądarki.

  • Feedback (Opinia): Ta opcja pozwala wystawiać opinie, by pomagać nam w poprawianiu funkcjonalności produktów i usług.

  • Legal (Informacje prawne): Wyświetl informacje o plikach cookie i licencjach.

  • About (Informacje): Tutaj znajdziesz informacje o urządzeniu, w tym wersję systemu AXIS OS i numer seryjny.

  • Interfejs starszego urządzenia: Zmień interfejs WWW urządzenia na starszą wersję.

  Stan

  Time sync status (Stan synchronizacji czasu)

  Pokazuje informacje o synchronizacji z usługą NTP, w tym czy urządzenie jest zsynchronizowane z serwerem NTP oraz czas pozostały czas do następnej synchronizacji.

  NTP settings (Ustawienia NTP): umożliwia wyświetlenie i zaktualizowanie ustawień NTP. Ta opcja pozwala przejść do strony Date and time (Data i godzina), gdzie można zmienić ustawienia usługi NTP.

  Device info (Informacje o urządzeniu)

  Tutaj znajdziesz informacje o urządzeniu, w tym wersję systemu AXIS OS i numer seryjny.

  Upgrade AXIS OS (Aktualizacja AXIS OS): umożliwia zaktualizowanie oprogramowania urządzenia. Ta opcja pozwala przejść do strony Maintenance (Konserwacja), gdzie można wykonać aktualizację.

  Kontrola dostępu

  Alarmy

  Device motion (Ruch urządzenia): Włączenie tej opcji powoduje wyzwalanie alarmu w systemie po wykryciu ruchu urządzenia.

  Otwarcie obudowy: Włączenie tej opcji powoduje wyzwalanie alarmu w systemie, gdy zostanie wykryte otwarcie obudowy kontrolera drzwi. Wyłącz to ustawienie dla kontrolerów drzwi typu barebone.

  Sabotaż od zewnątrz: Jej włączenie spowoduje emitowanie alarmu w systemie w reakcji na wykrycie zewnętrznej próby ingerencji. Na przykład po otwarciu lub zamknięciu zewnętrznej szafki.

  • Nadzorowane wejście: Włączenie tej opcji spowoduje monitorowanie stanu wejścia i umożliwi skonfigurowanie rezystorów końca linii.

   • Aby używać pierwszego połączenia równoległego, wybierz opcję Pierwsze połączenie równoległe z 22 kΩ opornikiem równoległym i 4,7 kΩ opornikiem szeregowym.

   • Aby używać pierwszego połączenia szeregowego, select zaznacz opcję Serial first connection (Pierwsze połączenie szeregowe), a następnie z listy rozwijanej Resistor values (Wartości oporników) wybierz wartość rezystora.

  Urządzenia peryferyjne

  Upgrade readers (Uaktualnij czytniki): Kliknij, aby uaktualnić czytniki do nowej wersji systemu AXIS OS. Ta funkcja może aktualizować obsługiwane czytniki tylko wtedy, gdy są one w trybie online.

  System

  Czas i lokalizacja

  Data i godzina

  Format czasu zależy od ustawień językowych przeglądarki internetowej.

  Uwaga

  Zalecamy zsynchronizowanie daty i godziny urządzenia z serwerem NTP.

  Synchronization (Synchronizacja): pozwala wybrać opcję synchronizacji daty i godziny urządzenia.

  • Automatic date and time (Automatyczna data i godzina, ręczne serwery NTS KE): Synchronizacja z serwerami bezpiecznych kluczy NTP podłączonym do serwera DHCP.

   • Ręczne serwery NTS KE: Opcja ta umożliwia wprowadzenie adresu IP jednego lub dwóch serwerów NTP. W przypadku używania dwóch serwerów NTP urządzenie jest zsynchronizowane i dostosowuje czas według danych wejściowych z obu serwerów.

   • Max NTP poll time (Maks. czas zapytania NTP): Wybierz maksymalny czas oczekiwania urządzenia przed wysłaniem zapytania do serwera NTP w celu uzyskania zaktualizowanego czasu.

   • Min NTP poll time (Min czas zapytania NTP): Wybierz minimalny czas oczekiwania urządzenia przed wysłaniem zapytania do serwera NTP w celu uzyskania zaktualizowanego czasu.

  • Automatyczna data i godzina (serwery NTP z protokołem DHCP): Synchronizacja z serwerami NTP podłączonymi do serwera DHCP.

   • Zapasowe serwery NTP: Wprowadź adres IP jednego lub dwóch serwerów zapasowych.

   • Max NTP poll time (Maks. czas zapytania NTP): Wybierz maksymalny czas oczekiwania urządzenia przed wysłaniem zapytania do serwera NTP w celu uzyskania zaktualizowanego czasu.

   • Min NTP poll time (Min czas zapytania NTP): Wybierz minimalny czas oczekiwania urządzenia przed wysłaniem zapytania do serwera NTP w celu uzyskania zaktualizowanego czasu.

  • Automatyczna data i godzina (ręczne serwery NTP): Opcja ta umożliwia synchronizowanie z wybranymi serwerami NTP.

   • Ręczne serwery NTP: Opcja ta umożliwia wprowadzenie adresu IP jednego lub dwóch serwerów NTP. W przypadku używania dwóch serwerów NTP urządzenie jest zsynchronizowane i dostosowuje czas według danych wejściowych z obu serwerów.

   • Max NTP poll time (Maks. czas zapytania NTP): Wybierz maksymalny czas oczekiwania urządzenia przed wysłaniem zapytania do serwera NTP w celu uzyskania zaktualizowanego czasu.

   • Min NTP poll time (Min czas zapytania NTP): Wybierz minimalny czas oczekiwania urządzenia przed wysłaniem zapytania do serwera NTP w celu uzyskania zaktualizowanego czasu.

  • Custom date and time (Niestandardowa data i godzina): Ustaw datę i godzinę ręcznie. Kliknij polecenie Get from system (Pobierz z systemu) w celu pobrania ustawień daty i godziny z komputera lub urządzenia przenośnego.

  Time zone (Strefa czasowa): Wybierz strefę czasową. Godzina zostanie automatycznie dostosowana względem czasu letniego i standardowego.

  • DHCP: Stosuje strefę czasową serwera DHCP. Aby można było wybrać tę opcję, urządzenie musi być połączone z serwerem DHCP.

  • Manual (Manualnie): Wybierz strefę czasową z listy rozwijanej.

  Uwaga

  System używa ustawień daty i godziny we wszystkich nagraniach, dziennikach i ustawieniach systemowych.

  Sieć

  IPv4

  Przypisz automatycznie IPv4: wybierz, aby router sieciowy automatycznie przypisywał adres IP do urządzenia. Zalecamy korzystanie z funkcji automatycznego przydzielania adresu IP (DHCP) dla większości sieci.

  IP address (Adres IP): wprowadź unikatowy adres IP dla urządzenia. Statyczne adresy IP można przydzielać losowo w sieciach izolowanych, pod warunkiem że adresy są unikatowe. Aby uniknąć występowania konfliktów, zalecamy kontakt z administratorem sieci przed przypisaniem statycznego adresu IP.

  Maska podsieci: Otwórz maskę podsieci, aby określić adresy w sieci lokalnej. Wszystkie adresy poza siecią lokalną przechodzą przez router.

  Router: wprowadź adres IP domyślnego routera (bramki) używanego do łączenia z urządzeniami należącymi do innych sieci i segmentów sieci.

  Fallback to static IP address if DHCP isn’t available (Jeśli DHCP jest niedostępny, zostanie ono skierowane do statycznego adresu IP): Wybierz, czy chcesz dodać statyczny adres IP, który ma być używany jako rezerwa, jeśli usługa DHCP jest niedostępna i nie można automatycznie przypisać adresu IP.

  Uwaga

  Jeśli protokół DHCP jest niedostępny, a urządzenie korzysta z adresu rezerwowego dla adresu statycznego, adres statyczny jest skonfigurowany w zakresie ograniczonym.

  IPv6

  Przypisz IPv6 automatycznie: Włącz IPv6, aby router sieciowy automatycznie przypisywał adres IP do urządzenia.

  Nazwa hosta

  Przypisz automatycznie nazwę hosta: Wybierz, aby router sieciowy automatycznie przypisywał nazwę hosta do urządzenia.

  Hostname (Nazwa hosta): Wprowadź ręcznie nazwę hosta, aby zapewnić alternatywny dostęp do urządzenia. W raporcie serwera i dzienniku systemowym jest używana nazwa hosta. Używaj tylko dozwolonych znaków: A-Z, a-z, 0-9 i -.

  Serwery DNS

  Assign DNS automatically (Przypisz automatycznie DNS): Wybierz ustawienie, aby serwer DHCP automatycznie przypisywał domeny wyszukiwania i adresy serwerów DNS do urządzenia. Zalecamy korzystanie z funkcji automatycznego przydzielania adresów DNS (DHCP) dla większości sieci.

  Przeszukaj domeny: jeżeli używasz nazwy hosta, która nie jest w pełni kwalifikowana, kliknij Add search domain (Dodaj domenę wyszukiwania) i wprowadź domenę, w której ma być wyszukiwana nazwa hosta używana przez urządzenie.

  DNS servers (Serwery DNS): kliknij polecenie Add DNS server (Dodaj serwer DNS) i wprowadź adres IP podstawowego serwera DNS. Powoduje to przełożenie nazw hostów na adresy IP w sieci.

  HTTP i HTTPS

  HTTPS to protokół umożliwiający szyfrowanie żądań stron wysyłanych przez użytkowników oraz stron zwracanych przez serwer sieci Web. Zaszyfrowana wymiana informacji opiera się na użyciu certyfikatu HTTPS, który gwarantuje autentyczność serwera.

  Warunkiem używania protokołu HTTPS w urządzeniu jest zainstalowanie certyfikatu HTTPS. Przejdź do menu System > Security (System > Zabezpieczenia), aby utworzyć i zainstalować certyfikaty.

  Allow access through (Zezwalaj na dostęp przez): wybierz, czy użytkownik może połączyć się z urządzeniem za pośrednictwem protokołów HTTP, HTTPS lub obu.

  Uwaga

  W przypadku przeglądania zaszyfrowanych stron internetowych za pośrednictwem protokołu HTTPS może wystąpić spadek wydajności, zwłaszcza przy pierwszym żądaniu strony.

  HTTP port (Port HTTP): wprowadź wykorzystywany port HTTP. urządzenie pozwala na korzystanie z portu 80 lub innego portu z zakresu 1024–65535. Jeżeli zalogujesz się jako administrator, możesz również wprowadzić dowolny port z zakresu 1–1023. Jeśli użyjesz portu z tego zakresu, otrzymasz ostrzeżenie.

  HTTPS port (Port HTTPS): wprowadź wykorzystywany port HTTPS. urządzenie pozwala na korzystanie z portu 443 lub innego portu z zakresu 1024–65535. Jeżeli zalogujesz się jako administrator, możesz również wprowadzić dowolny port z zakresu 1–1023. Jeśli użyjesz portu z tego zakresu, otrzymasz ostrzeżenie.

  Certificate (Certyfikat): wybierz certyfikat, aby włączyć obsługę protokołu HTTPS w tym urządzeniu.

  Protokoły wykrywania sieci

  Bonjour®: włącz, aby umożliwić automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci.

  Bonjour name (Nazwa Bonjour): wprowadź przyjazną nazwę, która będzie widoczna w sieci. Nazwa domyślna składa się z nazwy urządzenia i jego adresu MAC.

  UPnP®: włącz, aby umożliwić automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci.

  UPnP name (Nazwa UPnP): wprowadź przyjazną nazwę, która będzie widoczna w sieci. Nazwa domyślna składa się z nazwy urządzenia i jego adresu MAC.

  WS-Discovery: włącz, aby umożliwić automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci.

  One-click cloud connection (Łączenie w chmurze jednym kliknięciem)

  Usługa One-Click Cloud Connect (O3C) w połączeniu z systemem AVHS zapewnia łatwe i bezpieczne połączenie z internetem w celu uzyskania dostępu do obrazów wideo w czasie rzeczywistym oraz zarejestrowanych obrazów z dowolnej lokalizacji. Więcej informacji: axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services.

  Allow O3C (Zezwalaj na O3C):

  • One-click (Jednym kliknięciem): Jest to domyślne ustawienie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control na urządzeniu, aby połączyć się z usługą O3C przez Internet. Urządzenie należy zarejestrować w serwisie O3C w ciągu 24 godzin od naciśnięcia przycisku kontrolnego. W przeciwnym razie urządzenie zakończy połączenie z usługą O3C. Po zarejestrowaniu urządzenia opcja Always (Zawsze) jest włączona, a urządzenie zostaje połączone z usługą O3C.

  • Always (Zawsze): Urządzenie stale próbuje połączyć się z usługą O3C przez Internet. Po zarejestrowaniu urządzenie zostaje połączone z usługą O3C. Opcji tej należy używać wtedy, gdy przycisk Control na urządzeniu jest niedostępny.

  • No (Nie): wyłącza usługę O3C.

  Proxy settings (Ustawienia proxy): W razie potrzeby należy wprowadzić ustawienia proxy, aby połączyć się z serwerem proxy.

  Host: Wprowadź adres serwera proxy.

  Port: wprowadź numer portu służącego do uzyskania dostępu.

  Login i Hasło: W razie potrzeby wprowadź nazwę użytkownika i hasło do serwera proxy.

  Metoda uwierzytelniania:

  • Zwykła: Ta metoda jest najbardziej zgodnym schematem uwierzytelniania HTTP. Jest ona mniej bezpieczna niż metoda Digest (Szyfrowanie), ponieważ nazwa użytkownika i hasło są wysyłane do serwera w postaci niezaszyfrowanej.

  • Digest (Szyfrowanie): ta metoda jest bezpieczniejsza, ponieważ zawsze przesyła hasło w sieci w formie zaszyfrowanej.

  • Auto (Automatycznie): ta opcja umożliwia urządzeniu wybór metody uwierzytelniania w zależności od obsługiwanych metod. Priorytet ma metoda Digest (Szyfrowanie); w dalszej kolejności stosowana jest metoda Basic (Zwykła).

  Owner authentication key (OAK) (Klucz uwierzytelniania właściciela (OAK)): kliknij polecenie Get key (Pobierz klucz), aby pobrać klucz uwierzytelniania właściciela. Warunkiem jest podłączone urządzenia do Internetu bez użycia zapory lub serwera proxy.

  SNMP

  Protokół zarządzania urządzeniami sieciowymi Simple Network Management Protocol (SNMP) umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniami sieciowymi.

  SNMP: wybierz wersję SNMP.

  • v1 and v2c (v1 i v2c):

   • Read community (Społeczność odczytu): wprowadź nazwę społeczności, która ma dostęp tylko do odczytu do wszystkich obsługiwanych obiektów SNMP. Wartość domyślna to public (publiczna).

   • Write community (Społeczność zapisu): wprowadź nazwę społeczności, która ma dostęp do odczytu/zapisu do wszystkich obsługiwanych obiektów SNMP (poza obiektami tylko do odczytu). Wartość domyślna to write (zapis).

   • Activate traps (Uaktywnij pułapki): włącz, aby uaktywnić raportowanie pułapek. Urządzenie wykorzystuje pułapki do wysyłania do systemu zarządzania komunikatów o ważnych zdarzeniach lub zmianach stanu. W interfejsie WWW urządzenia można skonfigurować pułapki dla SNMP v1 i v2c. Pułapki są automatycznie wyłączane w przypadku przejścia na SNMP v3 lub wyłączenia SNMP. Jeśli używasz SNMP v3, możesz skonfigurować pułapki za pomocą aplikacji do zarządzania SNMP v3.

   • Trap address (Adres pułapki): Wprowadzić adres IP lub nazwę hosta serwera zarządzania.

   • Trap community (Społeczność pułapki): Wprowadź nazwę społeczności używanej, gdy urządzenie wysyła komunikat pułapki do systemu zarządzającego.

   • Traps (Pułapki):

    • Cold start (Zimny rozruch): wysyła komunikat pułapkę po uruchomieniu urządzenia.

    • Warm start (Ciepły rozruch): wysyła komunikat pułapkę w przypadku zmiany ustawienia SNMP.

    • Link up (Łącze w górę): wysyła komunikat pułapkę po zmianie łącza w górę.

    • Authentication failed (Niepowodzenie uwierzytelniania): wysyła komunikat pułapkę po niepowodzeniu próby uwierzytelnienia.

  Uwaga

  Wszystkie pułapki Axis Video MIB są włączone po włączeniu pułapek SNMP v1 i v2c. Więcej informacji: AXIS OS Portal > SNMP.

  • v3: SNMP v3 to bezpieczniejsza wersja, zapewniająca szyfrowanie i bezpieczne hasła. Aby używać SNMP v3, zalecane jest włączenie protokołu HTTPS, który posłuży do przesłania hasła. Zapobiega to również dostępowi osób nieupoważnionych do niezaszyfrowanych pułapek SNMP v1 i v2c. Jeśli używasz SNMP v3, możesz skonfigurować pułapki za pomocą aplikacji do zarządzania SNMP v3.

   • Password for the account “initial” (Hasło do konta „wstępnego”): wprowadź hasło SNMP dla konta o nazwie „initial” (wstępne). Chociaż hasło może być wysłane bez aktywacji HTTPS, nie zalecamy tego. Hasło SNMP v3 można ustawić tylko raz i najlepiej tylko po aktywacji HTTPS. Po ustawieniu hasła pole hasła nie jest już wyświetlane. Aby zresetować hasło, należy zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych.

  Connected clients (Podłączone klienty)

  Pokazuje liczbę połączeń i połączonych klientów.

  View details (Wyświetl szczegóły): Wyświetla i aktualizuje listę połączonych klientów. Na liście widać adres IP, protokół, port, stan i PID/proces każdego połączenia.

  Zabezpieczenia

  Certyfikaty

  Certyfikaty służą do uwierzytelniania urządzeń w sieci. Urządzenie obsługuje dwa typy certyfikatów:

  • Certyfikaty serwera/klienta

   Certyfikat serwera/klienta potwierdza numer urządzenia i może mieć własny podpis lub podpis jednostki certyfikującej (CA). Certyfikaty z własnym podpisem oferują ograniczoną ochronę i można je wykorzystywać do momentu uzyskania certyfikatu CA.

  • Certyfikaty CA

   Certyfikaty CA mogą służyć do uwierzytelniania innych certyfikatów, na przykład tożsamości serwera uwierzytelniającego w przypadku połączenia urządzenia z siecią zabezpieczoną za pomocą IEEE 802.1X. Urządzenie ma kilka zainstalowanych wstępnie certyfikatów CA.

  Obsługiwane są następujące formaty:

  • Formaty certyfikatów: .PEM, .CER i .PFX

  • Formaty kluczy prywatnych: PKCS#1 i PKCS#12

  Ważne

  W przypadku przywrócenia na urządzeniu ustawień fabrycznych wszystkie certyfikaty są usuwane. Wstępnie zainstalowane certyfikaty CA są instalowane ponownie.

  Add certificate (Dodaj certyfikat): Kliknij, aby dodać certyfikat.

  • More... (Więcej...): Wyświetlanie dodatkowych pól do wypełnienia lub wybrania.

  • Secure keystore (Bezpieczny magazyn kluczy): Wybierz tę opcję, aby używać funkcji Secure element (Zabezpieczony element) lub Trusted Platform Module 2.0 (Moduł TPM 2.0) do bezpiecznego przechowywania klucza prywatnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznego magazynu kluczy, odwiedź stronę help.axis.com/en-us/axis-os#cryptographic-support.

  • Key type (Typ klucza): Aby zabezpieczyć certyfikat, wybierz domyślny algorytm szyfrowania lub inny z listy rozwijanej.

  Menu kontekstowe zawiera opcje:

  • Certificate information (Dane certyfikatu): Wyświetl właściwości zainstalowanego certyfikatu.

  • Delete certificate (Usuń certyfikat): Umożliwia usunięcie certyfikatu.

  • Create certificate signing request (Utwórz żądanie podpisania certyfikatu): Umożliwia utworzenie żądanie podpisania certyfikatu w celu przekazania go do urzędu rejestracyjnego i złożenia wniosku o wydanie certyfikatu tożsamości cyfrowej.

  Bezpieczny magazyn kluczy:

  • Bezpieczny element (CC EAL6+): Wybierz, aby używać bezpiecznego elementu do bezpiecznego magazynu kluczy.

  • Moduł TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 poziom 2): Wybierz, aby używać modułu TPM 2.0 do bezpiecznego magazynu kluczy.

  IEEE 802.1x oraz IEEE 802.1AE MACsec

  IEEE 802.1x to standard IEEE dla kontroli dostępu sieciowego opartej na portach, zapewniający bezpieczne uwierzytelnianie przewodowych i bezprzewodowych urządzeń sieciowych. IEEE 802.1x jest oparty na protokole EAP (Extensible Authentication Protocol).

  Aby uzyskać dostęp do sieci zabezpieczonej IEEE 802.1x, urządzenia sieciowe muszą dokonać uwierzytelnienia. Do uwierzytelnienia służy serwer, zazwyczaj RADIUS, taki jak FreeRADIUS i Microsoft Internet Authentication Server.

  Certyfikaty

  W przypadku konfiguracji bez certyfikatu CA, sprawdzanie poprawności certyfikatów serwera jest wyłączone, a urządzenie próbuje uwierzytelnić się niezależnie od tego, do jakiej sieci jest podłączone.

  Podczas korzystania z certyfikatu w instalacjach firmy Axis urządzenie i serwer uwierzytelniający używają do uwierzytelniania certyfikatów cyfrowych z użyciem EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol - Transport Layer Security).

  Aby zezwolić urządzeniu na dostęp do sieci chronionej za pomocą certyfikatów, w urządzeniu musi być zainstalowany podpisany certyfikat klienta.

  Authentication method (Metoda uwierzytelniania): Wybierz typ protokołu EAP na potrzeby uwierzytelniania. Domyślnie jest to EAP-TLS. Bezpieczniejszą opcją jest EAP-PEAP/MSCHAPv2.

  Client certificate (Certyfikat klienta): wybierz certyfikat klienta, aby użyć IEEE 802.1x. Serwer uwierzytelniania używa certyfikatu do weryfikacji tożsamości klienta.

  CA certificate (Certyfikat CA): wybierz certyfikaty CA w celu potwierdzania tożsamości serwera uwierzytelniającego. Jeśli nie wybrano żadnego certyfikatu, urządzenie próbuje uwierzytelnić się niezależnie od tego, do jakiej sieci jest podłączone.

  EAP identity (Tożsamość EAP): wprowadź tożsamość użytkownika powiązaną z certyfikatem klienta.

  EAPOL version (Wersja protokołu EAPOL): wybierz wersję EAPOL używaną w switchu sieciowym.

  Use IEEE 802.1x (Użyj IEEE 802.1x): wybierz, aby użyć protokołu IEEE 802.1 x.

  IEEE 802.1AE MACsec

  IEEE 802.1AE MACsec jest standardem IEEE dotyczącym adresu MAC, który definiuje bezpołączeniową poufność i integralność danych dla protokołów niezależnych od dostępu do nośników.

  Te ustawienia są dostępne wyłącznie w przypadku korzystania z uwierzytelniania za pomocą EAP-TLS:

  Tryb

  • Dynamic CAK / EAP-TLS (Dynamiczne CAK/EAP-TLS): Opcja domyślna. Po nawiązaniu zabezpieczonego połączenia urządzenie będzie sprawdzać dostępność adresów MAC w sieci.

  • Static CAK / pre-shared key (PSK) (Statyczny CAK/PSK): Ta opcja pozwala ustawić nazwę i wartość klucza niezbędną do połączenia z siecią.

  Te ustawienia są dostępne wyłącznie w przypadku korzystania z uwierzytelniania za pomocą EAP-PEAP/MSCHAPv2:

  • Password (Hasło): Wprowadź hasło do tożsamości użytkownika.

  • Peap version (Wersja Peap): wybierz wersję Peap używaną w switchu sieciowym.

  • Label (Etykieta): 1 pozwala używać szyfrowania EAP klienta; 2 pozwala używać szyfrowania PEAP klienta. Wybierz etykietę używaną przez przełącznik sieciowy podczas korzystania z wersji 1 protokołu Peap.

  Prevent brute-force attacks (Zapobiegaj atakom typu brute force)

  Blocking (Blokowanie): włącz, aby blokować ataki typu brute force Ataki typu brute-force wykorzystują metodę prób i błędów do odgadnięcia danych logowania lub kluczy szyfrowania.

  Blocking period (Okres blokowania): Wprowadź liczbę sekund, w ciągu których ataki typu brute-force mają być blokowane.

  Blocking conditions (Warunki blokowania): wprowadź dopuszczalną liczbę nieudanych prób uwierzytelnienia na sekundę przed rozpoczęciem blokowania. Liczbę dopuszczalnych niepowodzeń można ustawić zarówno na stronie, jak i w urządzeniu.

  Firewall (Zapora)

  Activate (Aktywuj): Włącz zaporę sieciową.

  • Domyślne ustawienia zasad: Wybierz stan domyślny zapory.
  • Allow: (Zezwalaj) Zezwala na wszystkie połączenia z urządzeniem. Jest opcja domyślna.

  • Deny: (Odrzuć) Odrzuca wszystkie połączenia z urządzeniem.

  Aby wprowadzić wyjątki od domyślnych zasad, można utworzyć reguły, które zezwalają lub nie zezwalają na łączenie się z urządzeniem z określonych adresów, protokołów i portów.

  • Address (Adres): Wprowadź adres w formacie IPv4/IPv6 lub CIDR, w przypadku którego dostęp ma być dozwolony lub niedozwolony.

  • Protocol (Protokół): Wybierz protokół, w przypadku którego dostęp ma być dozwolony lub niedozwolony.

  • Port: Wprowadź numer portu, w przypadku którego dostęp ma być dozwolony lub niedozwolony. Podaj numer portu od 1 do 65535.

  • Policy (Zasada): Wybierz zasadę dla reguły.

  : Kliknij, aby utworzyć nową regułę.

  • Add rules: (Dodaj reguły) Kliknij tę opcję, aby dodać zdefiniowane reguły.
  • Time in seconds: (Czas w sekundach) Pozwala ustawić limit czasu testowania reguł. Domyślny limit czasu to 300 s. Jeśli chcesz od razu aktywować reguły, ustaw czas jako 0 s.

  • Confirm rules: (Potwierdzenie reguł) Potwierdź reguły i ich limit czasowy. W przypadku ustawienia limitu czasu dłuższego niż 1 sekunda reguły będą aktywne przez ten czas. Jeśli czas zostanie ustawiony jako 0, reguły będą od razu aktywne.

  Pending rules (Oczekujące reguły): Omówienie ostatnio testowanych reguł, które jeszcze nie zostały potwierdzone.

  Uwaga

  Reguły mające ograniczenie czasowe są widoczne zarówno w menu Pending rules (Oczekujące reguły), jak i Active rules (Aktywne reguły), aż upłynie czas, który został dla nich ustawiony lub zostaną potwierdzone. Jeśli reguły nie zostaną potwierdzone, będą widoczne tylko w menu Pending rules (Oczekujące reguły)i zostaną przywrócone wcześniejsze ustawienia zapory. Jeśli reguły zostaną potwierdzone, zastąpią one bieżące aktywne reguły.

  Confirm rules (Potwierdzenie reguł): Kliknięcie tej opcji aktywuje oczekujące reguły.

  Active rules (Aktywne reguły): Omówienie reguł obecnie stosowanych w urządzeniu.

  : Kliknięcie tej opcji pozwala usunąć aktywną regułę.

  : Kliknięcie tej opcji pozwala usunąć wszystkie oczekujące i aktywne reguły.

  Niestandardowy podpisany certyfikat systemu AXIS OS

  Do zainstalowania w urządzeniu oprogramowania testowego lub innego niestandardowego oprogramowania Axis konieczny jest niestandardowy podpisany certyfikat systemu AXIS OS. Certyfikat służy do sprawdzenia, czy oprogramowanie jest zatwierdzone zarówno przez właściciela urządzenia, jak i przez firmę Axis. Oprogramowanie działa tylko na określonym urządzeniu z niepowtarzalnym numerem seryjnym i identyfikatorem procesora. Niestandardowe podpisane certyfikaty systemu AXIS OS mogą być tworzone tylko przez firmę Axis, ponieważ Axis posiada klucze do ich podpisywania.

  Zainstaluj: Kliknij przycisk Install (Instaluj), aby zainstalować certyfikat. Certyfikat musi zostać zainstalowany przed zainstalowaniem oprogramowania.

  Menu kontekstowe zawiera opcje:

  • Delete certificate (Usuń certyfikat): Umożliwia usunięcie certyfikatu.

  Konta

  Accounts (Konta)

  Add account (Dodaj konto): Kliknij, aby dodać nowe konto. Można dodać do 100 kont.

  Account (Konto): Wprowadź niepowtarzalną nazwę konta.

  New password (Nowe hasło): wprowadzić hasło do konta. Hasło musi mieć 1–64 znaki. Dozwolone są tylko możliwe do wydrukowania znaki ASCII (kod od 32 do 126), na przykład litery, cyfry, znaki interpunkcyjne i niektóre symbole.

  Repeat password (Powtórz hasło): Wprowadź ponownie to samo hasło.

  Privileges (Przywileje):

  • Administrator: Ma nieograniczony dostęp do wszystkich ustawień. Administrator może tez dodawać, aktualizować i usuwać inne konta.

  • Operator: Ma dostęp do wszystkich ustawień poza:

   • Wszystkie ustawienia System.

   • Dodawanie aplikacji.

  • Viewer (Dozorca): Nie może zmieniać ustawień.

  Menu kontekstowe zawiera opcje:

  Update account (Zaktualizuj konto): Pozwala edytować właściwości konta.

  Delete account (Usuń konto): Pozwala usunąć konto. Nie można usunąć konta root.

  MQTT

  MQTT (przesyłanie telemetryczne usługi kolejkowania wiadomości) to standardowy protokół do obsługi komunikacji w Internecie rzeczy (IoT). Został on zaprojektowany z myślą o uproszczeniu integracji IoT i jest wykorzystywany w wielu branżach do podłączania urządzeń zdalnych przy jednoczesnej minimalizacji kodu i przepustowości. Klient MQTT w oprogramowaniu urządzeń Axis może ułatwiać integrację danych i zdarzeń generowanych w urządzeniu z systemami, które nie są oprogramowaniem do zarządzania materiałem wizyjnym (VMS).

  Konfiguracja urządzenia jako klienta MQTT. Komunikacja MQTT oparta jest na dwóch jednostkach, klientach i brokerze. Klienci mogą wysyłać i odbierać wiadomości. Broker odpowiedzialny jest za rozsyłanie wiadomości między klientami.

  Więcej informacji o protokole MQTT znajdziesz w portalu poświęconym systemowi AXIS OS.

  ALPN

  ALPN to rozszerzenie TLS/SSL umożliwiające wybranie protokołu aplikacji na etapie uzgadniania połączenia między klientem a serwerem. Służy do włączania ruchu MQTT przez port używany przez inne protokoły, takie jak HTTP. Czasami może nie być dedykowanego portu otwartego dla komunikacji MQTT. W takich przypadkach pomocne może być korzystanie z ALPN do negocjowania użycia MQTT jako protokołu aplikacji na standardowym porcie akceptowanym przez zapory sieciowe.

  MQTT client (Klient MQTT)

  Connect (Połącz): włącz lub wyłącz klienta MQTT.

  Status (Stan): pokazuje bieżący status klienta MQTT.

  Broker

  Host: wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera MQTT.

  Protocol (Protokół): wybór protokołu, który ma być używany.

  Port: wprowadź numer portu.

  • 1883 to wartość domyślna dla MQTT przez TCP

  • 8883 to wartość domyślna dla MQTT przez SSL

  • 80 to wartość domyślna dla MQTT przez WebSocket

  • 443 to wartość domyślna dla MQTT przez WebSocket Secure

  ALPN protocol (Protokół ALPN): Wprowadź nazwę protokołu ALPN dostarczoną przez dostawcę brokera MQTT. Dotyczy to tylko ustawień MQTT przez SSL i MQTT przez WebSocket Secure.

  Username (Nazwa użytkownika): należy tu wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie umożliwiać klientowi dostęp do serwera.

  Password (Hasło): wprowadzić hasło dla nazwy użytkownika.

  Client ID (Identyfikator klienta): wprowadź identyfikator klienta. Identyfikator klienta jest wysyłany do serwera w momencie połączenia klienta.

  Clean session (Czysta sesja): steruje zachowaniem w czasie połączenia i czasie rozłączenia. Po wybraniu tej opcji informacje o stanie są odrzucane podczas podłączania i rozłączania.

  HTTP proxy (Serwer proxy HTTP): Adres URL o maksymalnej długości 255 bajtów. Jeśli nie chcesz używać serwera proxy HTTP, możesz zostawić to pole puste.

  HTTPS proxy (Serwer proxy HTTPS): Adres URL o maksymalnej długości 255 bajtów. Jeśli nie chcesz używać serwera proxy HTTPS, możesz zostawić to pole puste.

  Keep alive interval (Przedział czasowy KeepAlive): Umożliwia klientowi detekcję, kiedy serwer przestaje być dostępny, bez konieczności oczekiwania na długi limit czasu TCP/IP.

  Timeout (Przekroczenie limitu czasu): interwał czasowy (w sekundach) pozwalający na zakończenie połączenia. Wartość domyślna: 60

  Prefiks tematu urządzenia: Używany w domyślnych wartościach tematu w komunikacie łączenia i komunikacie LWT na karcie MQTT client (Klient MQTT) oraz w warunkach publikowania na karcie MQTT publication (Publikacja MQTT).

  Reconnect automatically (Ponowne połączenie automatyczne): określa, czy klient powinien ponownie połączyć się automatycznie po rozłączeniu.

  Connect message (Komunikat łączenia)

  określa, czy podczas ustanawiania połączenia ma być wysyłany komunikat.

  Send message (Wysłanie wiadomości): włącz, aby wysyłać wiadomości.

  Use default (Użyj domyślnych): wyłącz, aby wprowadzić własną wiadomość domyślną.

  Topic (Temat): wprowadź temat wiadomości domyślnej.

  Payload (Próbka): wprowadź treść wiadomości domyślnej.

  Retain (Zachowaj): wybierz, aby zachować stan klienta w tym Topic (Temacie)

  QoS: zmiana warstwy QoS dla przepływu pakietów.

  Last Will and Testament message (Wiadomość Ostatnia Wola i Testament)

  Funkcja Last Will Testament (LWT) zapewnia klientowi dostarczenie informacji wraz z poświadczeniami w momencie łączenia się z brokerem. Jeżeli klient nie rozłączy się w pewnym momencie w późniejszym terminie (może to być spowodowane brakiem źródła zasilania), może umożliwić brokerowi dostarczenie komunikatów do innych klientów. Ten komunikat LWT ma taką samą postać jak zwykła wiadomość i jest kierowany przez tę samą mechanikę.

  Send message (Wysłanie wiadomości): włącz, aby wysyłać wiadomości.

  Use default (Użyj domyślnych): wyłącz, aby wprowadzić własną wiadomość domyślną.

  Topic (Temat): wprowadź temat wiadomości domyślnej.

  Payload (Próbka): wprowadź treść wiadomości domyślnej.

  Retain (Zachowaj): wybierz, aby zachować stan klienta w tym Topic (Temacie)

  QoS: zmiana warstwy QoS dla przepływu pakietów.

  MQTT publication (Publikacja MQTT)

  Użyj domyślnego prefiksu: Wybierz ustawienie, aby używać domyślnego prefiksu zdefiniowanego za pomocą prefiksu urządzenia w zakładce MQTT client (Klient MQTT).

  Dołącz nazwę tematu: Wybierz, aby do tematu MQTT dołączać tematy opisujące warunek.

  Dołącz nazwy przestrzenne tematu: Wybierz, aby do tematu MQTT dołączać przestrzenie nazw tematów ONVIF.

  Include serial number (Uwzględnij numer seryjny): Wybierz, aby w danych właściwych usługi MQTT umieszczać numer seryjny urządzenia.

  Add condition (Dodaj warunek): Kliknij, aby dodać warunek.

  Retain (Zachowaj): Definiuje, które komunikaty MQTT mają być wysyłane jako zachowywane.

  • None (Brak): Wysyłanie wszystkich komunikatów jako niezachowywanych.

  • Property (Właściwość): Wysyłanie tylko komunikatów ze stanem jako zachowywanych.

  • All (Wszystkie): Wysyłanie komunikatów ze stanem i bez stanu jako zachowywanych.

  QoS: Wybierz żądany poziom publikacji MQTT.

  MQTT subscriptions (Subskrypcje MQTT)

  Add subscription (Dodaj subskrypcję): Kliknij, aby dodać nową subskrypcję usługi MQTT.

  Subscription filter (Filtr subskrypcyjny): Wprowadź temat MQTT, który chcesz subskrybować.

  Use device topic prefix (Użyj prefiksu tematu urządzenia): Dodaj filtr subskrypcji jako prefiks do tematu MQTT.

  Subscription type (Typ subskrypcji):

  • Stateless (Bez stanu): Wybierz, aby przekształcać komunikaty MQTT na komunikaty bezstanowe.

  • Stateful (Ze stanem): Wybierz, aby przekształcać komunikaty MQTT na warunek. Dane właściwe będą służyły do określania stanu.

  QoS: Wybierz żądany poziom subskrypcji MQTT.

  Akcesoria

  I/O ports (Porty I/O)

  Użyj wejścia cyfrowego do podłączenia zewnętrznych urządzeń, które mogą przełączać się pomiędzy obwodem zamkniętym i otwartym, na przykład czujników PIR, czujników okien lub drzwi oraz czujników wykrywania zbicia szyby.

  Użyj wyjścia cyfrowego do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączone urządzenia można aktywować poprzez interfejs programowania aplikacji VAPIX® lub w interfejsie WWW.

  Port

  Name (Nazwa): edytuj tekst, aby zmienić nazwę portu.

  Direction (Kierunek): wskazuje, że port jest portem wejścia. wskazuje, że jest to port wyjścia. Jeśli port jest konfigurowalny, można kliknąć ikony, aby przełączać się między wejściem a wyjściem.

  Normal state (Stan normalny): Kliknij opcję w przypadku obwodu otwartego i w przypadku obwodu zamkniętego.

  Current state (Bieżący stan): wyświetla bieżący stan portu. Wejście lub wyjście jest aktywowane w momencie zmiany bieżącego stanu na inny niż stan normalny. Obwód wejścia urządzenia jest otwarty po odłączeniu lub doprowadzeniu napięcia powyżej 1 V DC.

  Uwaga

  Podczas ponownego uruchomienia obwód pozostaje otwarty. Po ponownym uruchomieniu obwód powraca do pozycji normalnej. Po zmianie ustawień na tej stronie obwody wyjść powracają do normalnych pozycji, niezależnie od aktywnych wyzwalaczy.

  Supervised (Nadzorowane): włącz, aby umożliwić wykrywanie i wyzwalanie działań, jeśli ktoś manipuluje przy połączeniu z cyfrowymi urządzeniami We/Wy. Oprócz wykrywania, czy wejście jest otwarte lub zamknięte, można również wykryć, czy ktoś przy nim manipulował (tzn. przeciął lub doprowadził do zwarcia). Nadzorowanie połączenia wymaga dodatkowego sprzętu (rezystorów końcowych) w zewnętrznej pętli We./Wy.

  Dzienniki

  Raporty i dzienniki

  Reports (Raporty)

  • View the device server report (Wyświetl raport serwera o urządzeniu): Opcja ta pozwala wyświetlić informacje o stanie produktu w wyskakującym oknie. W raporcie o serwerze automatycznie umieszczany jest dziennik dostępu.

  • Download the device server report (Pobierz raport serwera o urządzeniu): Opcja ta powoduje utworzenie pliku ZIP, który zawiera pełny raport serwera w pliku tekstowym w formacie UTF–8 oraz migawkę bieżącego podglądu na żywo. Podczas kontaktowania się z pomocą techniczną zawsze dodawaj plik zip raportu serwera.

  • Pobierz raport o awarii: Pobierz archiwum ze szczegółowymi informacjami o stanie serwera. Raport o awarii zawiera informacje znajdujące się w raporcie o serwerze oraz szczegółowe dane pomocne w usuwaniu błędów. W raporcie tym mogą się znajdować informacje poufne, np. ślady sieciowe. Wygenerowanie raportu może potrwać kilka minut.

  Dzienniki

  • View the system log (Wyświetl dziennik systemu): Kliknij tutaj, aby wyświetlić informacje o zdarzeniach systemowych, takich jak uruchamianie urządzenia, ostrzeżenia i komunikaty krytyczne.

  • View the access log (Wyświetl dziennik dostępu): Kliknij tutaj, by wyświetlić wszystkie nieudane próby uzyskania dostępu do urządzenia, na przykład gdy użyto nieprawidłowego hasła logowania.

  Ślad sieciowy

  Ważne

  Plik śladu sieciowego może zawierać dane poufne, takie jak certyfikaty lub hasła.

  Plik śladu sieciowego, rejestrujący aktywność w sieci, może pomóc w rozwiązywaniu problemów.

  Trace time (Czas śledzenia): Wybierz czas trwania śledzenia w sekundach lub minutach i kliknij przycisk Download (Pobierz).

  Zdalny dziennik systemu

  Dziennik systemowy to standard rejestracji komunikatów. Umożliwia on oddzielenie oprogramowania, które generuje komunikaty, systemu przechowującego je i oprogramowania, które je raportuje i analizuje. Każdy komunikat jest oznaczany etykietą z kodem obiektu wskazującym typ oprogramowania, które wygenerowało komunikat, oraz przypisany poziom ważności.

  Server (Serwer): Kliknij, aby dodać nowy serwer.

  Host: Wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera.

  Format (Formatuj): Wybierz format komunikatu dziennika systemowego, który ma być używany.

  • Axis

  • RFC 3164

  • RFC 5424

  Protocol (Protokół): Wybierz protokołu, który ma być używany:

  • UDP (port domyślny to 514)

  • TCP (port domyślny to 601)

  • TLS (port domyślny to 6514)

  Port: Wpisywanie innego numeru portu w miejsce obecnego.

  Severity (Ciężkość): Zdecyduj, które komunikaty będą wysyłane po wyzwoleniu.

  CA certificate set (Certyfikat CA ustawiony): Umożliwia wyświetlenie aktualnych ustawień lub dodanie certyfikatu.

  Konserwacja

  Restart (Uruchom ponownie): Uruchom ponownie urządzenie. Nie wpłynie to na żadne bieżące ustawienia. Uruchomione aplikacje zostaną ponownie uruchomione automatycznie.

  Restore (Przywróć): Opcja ta umożliwia przywrócenie większości domyślnych ustawień fabrycznych. Następnie konieczne jest ponowne skonfigurowanie urządzeń i aplikacji, zainstalowanie aplikacji, które nie zostały wstępnie zainstalowane, a także ponowne utworzenie wszystkich zdarzeń i wstępnych ustawień.

  Ważne

  Operacja przywrócenia spowoduje, że będą zapisane tylko następujące ustawienia:

  • protokół uruchamiania (DHCP lub stały adres),
  • Statyczny adres IP
  • Router domyślny
  • Maska podsieci
  • Ustawienia 802.1X
  • Ustawienia O3C
  • Adres IP serwera DNS

  Factory default (Ustawienia fabryczne): Przywróć wszystkie ustawienia do domyślnych wartości fabrycznych. Po zakończeniu tej operacji konieczne będzie zresetowanie adresu IP w celu uzyskania dostępu do urządzenia.

  Uwaga

  Wszystkie składniki oprogramowania urządzenia firmy Axis posiadają podpisy cyfrowe zapewniające, że na urządzeniu będzie instalowane wyłącznie zweryfikowane oprogramowanie. To dodatkowo zwiększa minimalny ogólny poziom cyberbezpieczeństwa urządzeń Axis. Więcej informacji znajduje się w oficjalnym dokumencie „Axis Edge Vault” dostępnym na axis.com.

  Uaktualnianie systemu AXIS OS: Umożliwia uaktualnienie do nowej wersji AXIS OS. Nowe wersje mogą zawierać udoskonalenia działania i poprawki błędów oraz zupełnie nowe funkcje. Zalecamy, aby zawsze korzystać z najnowszej wersji systemu AXIS OS. Aby pobrać najnowsza wersję, odwiedź stronę axis.com/support.

  • Po uaktualnieniu masz do wyboru trzy opcje:
  • Standard upgrade (Aktualizacja standardowa): Umożliwia uaktualnienie do nowej wersji systemu AXIS OS.

  • Factory default (Ustawienia fabryczne): Umożliwia uaktualnienie i przywrócenie ustawień do domyślnych wartości fabrycznych. Jeżeli wybierzesz tę opcję, po uaktualnieniu nie będzie możliwości przywrócenia poprzedniej wersji systemu AXIS OS.

  • Autorollback (Automatyczne przywrócenie wersji): Uaktualnij i potwierdź uaktualnienie w ustawionym czasie. Jeżeli nie potwierdzisz, w urządzeniu zostanie przywrócona poprzednia wersja systemu AXIS OS.

  Przywracanie systemu AXIS OS: Przywróć poprzednio zainstalowaną wersję systemu AXIS OS.