AXIS D2110-VE Security Radar

Informacje o rozwiązaniu

 1. Głośnik tubowy C1310-E
 2. Kontroler drzwi
 3. D2110–VE Security Radar
 4. Stałopozycyjna kamera kopułkowa
 5. Kamera PTZ
 6. Centrum monitoringu

Profile radaru

Uwaga

Do korzystania z profili radaru konieczne jest oprogramowanie sprzętowe w wersji 10.11 lub nowszej. Najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego można pobrać na axis.com.

W instrukcji obsługi znajdują się porady dotyczące dostosowywania konfiguracji do indywidualnych potrzeb. AXIS D2110-VE Security Radar ma dwa profile:

 • Profil dozorowania strefy, który służy do śledzenia małych i dużych obiektów poruszających się z prędkością poniżej 55 km/h

 • Profil dozorowania drogi, który służy do śledzenia pojazdów poruszających się z prędkością do 105 km/h

Jeśli przy informacjach podanych w tej instrukcji obsługi nie ma adnotacji, że dotyczą one Profilu dozorowania strefy lub Profilu dozorowania drogi oznacza to, że mają one zastosowanie do obu profili.

Gdzie montować produkt

 • Radar jest przeznaczony do dozoru otwartych obszarów. Każdy obiekt (taki jak ściana, ogrodzenie, drzewo lub duży krzew) w obszarze objętym zasięgiem powoduje utworzenie dodatkowego martwego puntu (cienia).

 • Radar należy zamontować na stabilnym słupie lub w takim miejscu na ścianie, w którego pobliżu nie ma innych obiektów ani instalacji. Na wydajność radaru mogą wpływać obiekty, które odbijają fale radiowe, znajdujące się w odległości 1 m po jego lewej i prawej stronie.

 • Obiekty metalowe w polu widzenia powodują odbicia wpływające na skuteczność funkcji klasyfikacji obiektów radaru.

 • Aby zainstalować więcej niż dwa radary w tej samej strefie, zobacz Instalacja wielu radarów.

Pokrywany obszar

Model AXIS D2110–VE zapewnia pokrycie poziome 180°. Zakres detekcji odpowiada powierzchni 5600 m2 (61 000 ft2)w przypadku ludzi i 11 300 m2 (122 000 ft2) w przypadku pojazdów.

Uwaga

Aby uzyskać optymalny obszar detekcji, należy zamontować radar na wysokości 3,5–4 m. Wysokość montażowa ma wpływ na martwe pole pod radarem.

Profil dozorowania strefy

Profilu dozorowania strefy najlepiej sprawdza się w przypadku śledzenia obiektów poruszających się z prędkością do 55 km/h. Profil ten pozwala na kategoryzowanie obiektów jako ludzi pojazdy lub obiekty nieznane. Można ustawić regułę wyzwalającą zdarzenie po wykryciu któregoś z tych obiektów. Jeżeli chcesz śledzić tylko pojazdy, użyj ustawienia Profil dozorowania drogi.

Instalacja wielu radarów

Poprzez instalację kilku radarów można zapewnić dozór takich obszarów, jak otoczenie budynku lub strefa buforowa za ogrodzeniem.

Jednoczesna obecność

Jeżeli w tej samej strefie zostaną zainstalowane więcej niż dwa radary, ich fale radiowe mogą powodować zakłócenia i wpływać na wydajność. Promień strefy współwystępowania wynosi 350 m (380 jardów).

 1. Radar
 2. Strefa detekcji
 3. Strefa współwystępowania
Uwaga

Na wydajność radarów w strefie współwystępowania mogą także wpływać czynniki środowiskowe oraz skierowanie radaru w stronę ogrodzeń, budynków lub pobliskich radarów.

Instalacja od 2 do 3 radarów w jednej strefie

Umieszczając 2–3 radary w tej samej strefie, określ liczbę sąsiadujących radarów w interfejsie urządzenia. Pomoże to zwiększyć wydajność radarów i zapobiec występowaniu zakłóceń.

 1. Interfejs nowego urządzenia:
 2. Otwórz menu Radar > Settings > Coexistence (Radar > Ustawienia > Jednoczesna obecność).

 3. Wybierz liczbę sąsiadujących radarów.

 1. Interfejs starszego urządzenia:
 2. Przejdź do menu Settings > Radar > General (Ustawienia > Radar > Ogólne).

 3. Wybierz liczbę sąsiadujących radarów w menu Coexistence (Jednoczesna obecność).

Przykłady instalacji z zastosowaniem kilku radarów można zobaczyć tutaj: Przykłady instalacji w strefie.

Instalacja od 4 do 6 radarów w jednej strefie

Uwaga

Zainstalowanie maksymalnie sześciu radarów w jednej strefie wymaga oprogramowania sprzętowego w wersji 11.3 lub nowszej.

Po zainstalowaniu 4–6 radarów w tej samej strefie najpierw skonfiguruj liczbę sąsiadujących radarów, a następnie dodaj je wszystkie do grupy. Zacznij od radaru znajdującego się najdalej, np. najdalej po lewej stronie. Grupuj radary po trzy i przypisuj do grupy radary znajdujące się najbliżej siebie.

Radary w grupie będą się synchronizować w celu zapewnienia najwyższej możliwej wydajności i zapobiegania występowaniu zakłóceń między nimi.

 1. Interfejs nowego urządzenia:
 2. Otwórz menu Radar > Settings > Coexistence (Radar > Ustawienia > Jednoczesna obecność).

 3. Ustaw liczbę sąsiadujących radarów jako 3–5.

 4. Wybierz grupę dla radaru.

 1. Interfejs starszego urządzenia:
 2. Przejdź do menu Settings > Radar > General (Ustawienia > Radar > Ogólne).

 3. Ustaw liczbę sąsiadujących radarów jako 3–5 w sekcji Coexistence (Jednoczesna obecność).

 4. Wybierz grupę dla radaru.

Oto przykład grupowania sąsiadujących radarów w tej samej strefie.

Więcej przykładów instalacji z wykorzystaniem kilku radarów można znaleźć tutaj: Przykłady instalacji w strefie.

Przykłady instalacji w strefie

Tworzenie wirtualnego ogrodzenia z kilkoma radarami

Aby utworzyć wirtualne ogrodzenie, np. wokół budynku, można umieścić wiele radarów obok siebie. Zalecamy umieszczenie ich w odstępach co 100 m (330 ft).

Aby zapobiec występowaniu zakłóceń w przypadku montowania więcej niż dwóch radarów w tej samej strefie, skonfiguruj w interfejsie urządzenia liczbę sąsiadujących radarów. Natomiast w przypadku zastosowania więcej niż trzech radarów dodaj je do grupy.

Jak pokazano w tym przykładzie, wirtualne ogrodzenie można też skonfigurować tak, aby obejmowało narożniki.

Zobacz Instalacja wielu radarów, aby uzyskać więcej informacji na temat sąsiadujących radarów i ich grup.

Pokrycie obszaru wokół budynku

Aby pokryć obszar wokół budynku, umieść radary na ścianach budynku, tak aby były skierowane na zewnątrz. W przypadku umieszczenia w jednej strefie więcej niż trzech radarów skonfiguruj w interfejsie urządzenia liczbę sąsiadujących radarów i dodaj je do grupy, jak pokazano w tym przykładzie.

Istnieje także możliwość pokrycia obszaru wokół kilku budynków.

Zobacz Instalacja wielu radarów, aby uzyskać więcej informacji na temat sąsiadujących radarów i ich grup.

Pokrycie otwartego obszaru

Aby pokryć duży otwarty obszar, użyj dwóch uchwytów do montażu na słupie, aby zamontować dwa radary tyłem do siebie.

Można użyć wyjścia PoE z jednego radaru do zasilania drugiego radaru, ale trzeciego radaru już nie można podłączyć w ten sposób.

Uwaga

Wyjście PoE radaru jest włączone, gdy radar jest zasilany zasilaczem midspan o mocy 60 W.

W razie konieczności zastosowania w jednej strefie kilku instalacji tyłem do siebie skonfiguruj liczbę sąsiadujących ze sobą radarów w interfejsie urządzenia i dodaj radary do grupy, aby zapobiec występowaniu zakłóceń. To jeden z przykładów grupowania radarów ustawionych tyłem do siebie.

Zobacz Instalacja wielu radarów, aby uzyskać więcej informacji na temat sąsiadujących radarów i ich grup.

Instalacja radarów ustawionych naprzeciwko siebie

Co do zasady nie jest zalecane instalowanie więcej niż trzech radarów naprzeciwko siebie, ponieważ zwiększa to ryzyko występowania zakłóceń w ich pracy. Niemniej, w przypadku niektórych obszarów może być konieczne zastosowanie takiego ustawienia. Na przykład w przypadku konieczności pokrycia boiska piłkarskiego nie można zainstalować radarów na środku murawy.

Jeśli zdecydujesz się na zainstalowanie więcej niż trzech radarów naprzeciwko siebie, zachowaj między nimi odległość 40 m (130 ft). Bardzo ważne jest dodanie wszystkich sąsiadujących radarów do grupy i zapisanie ich liczby w interfejsie urządzenia. Dzięki temu można poprawić wydajność ich pracy.

Oto przykład grupowania czterech radarów obejmujących określony teren.

Zobacz Instalacja wielu radarów, aby uzyskać więcej informacji na temat sąsiadujących radarów i ich grup.

Zasięg detekcji w strefie

Zasięg detekcji jest maksymalną odległością, z jakiej jest możliwe śledzenie obiektu i wyzwalanie alarmu. Mierzy się ją od limitu bliskiej detekcji (na ile blisko urządzenia jest możliwa detekcja) do limitu dalekiej detekcji (na ile daleko od urządzenia jest możliwa detekcja).

Profil monitorowania strefy jest zoptymalizowany pod kątem wykrywania ludzi. Istnieje jednak możliwość wykrywania pojazdów oraz innych obiektów poruszających się z prędkością do 55 km/h (z dokładnością prędkości +/- 2 km/h).

W warunkach montażu na optymalnej wysokości instalacyjnej zasięgi detekcji są następujące:

 • 3–60 m podczas detekcji ludzi

 • 3–85 m podczas detekcji pojazdów

Uwaga
 • Jeżeli chcesz zamontować radar na innej wysokości, podczas jego kalibracji wprowadź rzeczywistą wysokość montażu na stronach internetowych produktu.
 • Scena ma wpływ na zakres detekcji.
 • Zasięg detekcji zależy od sąsiednich radarów.
 • Zakres detekcji zależy od typu obiektu.
 • Zakres detekcji był mierzony w tych warunkach:
 • Zasięg jest mierzony wzdłuż podłoża.

 • Obiektem była osoba o wzroście 170 cm.

 • Osoba ta przechodziła bezpośrednio przed radarem.

 • Wartości zostały zmierzone w momencie, kiedy osoba weszła do strefy detekcji.

 • Czułość radaru została ustawiona jako Medium (Średnia).

Poziom montażuPochylenie 0°Pochylenie 10°Pochylenie 20°

2,5 m
(8,2 stopy)

3,0–60 m
(9,8–197 stóp)

NiezalecaneNiezalecane

3,5 m
(11 stóp)

3,0–60 m
(9,8–197 stóp)

NiezalecaneNiezalecane

4,5 m
(15 stóp)

4,0–60 m
(13–197 stóp)

NiezalecaneNiezalecane

5,5 m
(18 stóp)

7,5–60 m
(25–197 stóp)

NiezalecaneNiezalecane

6,5 m
(21 stóp)

7,5–60 m
(25–197 stóp)

5,5–60 m
(18–197 stóp)

Niezalecane

8 m
(26 stóp)

Niezalecane

9–60 m
(30–197 stóp)

7,5–30 m
(25–98 stóp)

10 m
(33 stopy)

Niezalecane

15–60 m
(49–197 stóp)

9–35 m
(30–115 stóp)

12 m
(39 stóp)

Niezalecane

23–60 m
(75–197 stóp)

13–38 m
(43–125 stóp)

14 m
(36 stóp)

Niezalecane

27–60 m
(89–197 stóp)

17–35 m
(56–115 stóp)

16 m
(52 stopy)

NiezalecaneNiezalecane

25–50 m
(82–164 stopy)

Przypadki zastosowań do dozorowania stref

Pokrycie obszaru basenu

Dochodziło do licznych włamań na basen poza godzinami otwarcia. Ze względu na wymagania związane z zachowaniem prywatności właściciel nie mógł zamontować systemu dozoru wideo. Dlatego zdecydował się na zamocowanie radaru i ustawienie Profilu dozorowania strefy. Radar jest zamontowany na budynku; pokrywa cały basen i większość obszaru wokół niego. W przypadku wykrycia obecności człowieka poza godzinami otwarcia (między 20:00 a 06:00) radar wyzwala ostrzeżenie nadawane przez głośnik.

Pokrycie obszaru wokół budynku

Zakład produkujący środki chemiczne dodał do swojego systemu kolejną warstwę zabezpieczeń poprzez zastosowanie radarów do pokrycia stref wokół szczególnie wrażliwych budynków. W systemie dozoru są już kamery standardowe, termowizyjne i kontrolery drzwi. Radary mogą wyzwalać zdarzenia, które uruchamiają funkcje śledzenia intruza przez kamery, przybliżanie i nagrywanie jego działań. Następuje uruchomienie sygnałów świetlnych połączonych z sieciowymi kamerami termowizyjnymi, co informuje intruza o tym, że znalazł się w strefie chronionej. A kontrolery drzwi mogą zablokować dostęp. Radary umożliwiają systemowi ochrony reagowanie na długo, zanim intruz dotrze do wrażliwego budynku.

Pokrycie dużej otwartej strefy

Na parkingu przed małym centrum handlowym odnotowano wzrost liczby włamań do samochodów po godzinach pracy. Centrum jest monitorowane przez pracownika ochrony, ale zarząd uznał, że konieczne jest zwiększenie bezpieczeństwa w nocy bez dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem kolejnych pracowników. Zadecydowano się na zainstalowanie dwóch radarów w Profilu dozorowania strefy zamontowanych tyłem do siebie, tak aby pokrywały cały obszar parkingu. Zostały skonfigurowane w taki sposób, aby ostrzegały dyżurnego pracownika ochrony o podejrzanym zachowaniu, dzięki czemu może on zbadać miejsce zdarzenia. Do tego systemu można było dodać megafony, aby odtwarzały nagranie alarmowe odstraszające złodziei, gdy radary wykryją obecność ludzi w strefie.

Profil dozorowania drogi

Profil dozorowania drogi najlepiej sprawdza się w przypadku monitorowania pojazdów, które poruszają się z prędkością do 105 km/h w mieście, na obszarach zamkniętych i drogach podmiejskich. Tryb ten nie służy do wykrywania ludzi ani innych typów obiektów. W celu monitorowania obiektów innych niż pojazdy, należy używać radaru w Profil dozorowania strefy.

Przykłady instalacji przy drodze

Montaż na poboczu

Aby monitorować pojazdy poruszające się po drodze, można zamontować radar na poboczu. Radar pokryje odległość 10 m po przekątnej.

Montaż na środku

Ta opcja montażu wymaga stabilnego położenia. Radar można zamontować na słupie na środku drogi lub na bramownicy nad drogą. Radar będzie wtedy pokrywał obszar 10 m po bokach z obu stron. Radar obejmie większy obszar z boku, jeśli zostanie zainstalowany w centralnym położeniu.

Uwaga

Zalecana wysokość montażowa dla tego radaru wynosi od 38 m w przypadku Profilu dozorowania drogi.

Zasięg detekcji na drodze

Zasięg detekcji jest maksymalną odległością, z jakiej jest możliwe śledzenie obiektu i wyzwalanie alarmu. Mierzy się ją od limitu bliskiej detekcji (na ile blisko urządzenia jest możliwa detekcja) do limitu dalekiej detekcji (na ile daleko od urządzenia jest możliwa detekcja).

Ten profil jest zoptymalizowany pod kątem wykrywania pojazdów i zapewnia dokładność pomiaru prędkości rzędu +/- 2 km/h podczas monitorowania pojazdów poruszających się z prędkością do 105 km/h.

Zasięg detekcji po zamontowaniu radaru na optymalnej wysokości:

 • 25–70 m w przypadku pojazdów poruszających się z prędkością 60 km/h.

 • 30–60 m w przypadku pojazdów poruszających się z prędkością 105 km/h.

Uwaga

Jeśli maksymalna liczba radarów w tej samej strefie przekracza dwa, należy spodziewać się pogorszenia zasięgu o około 10% (bliska detekcja) i 20% (daleka detekcja).

Przypadki zastosowania w dozorowaniu drogi

Regulowanie ruchu pojazdów w strefach obowiązywania niskiej prędkości

W kompleksie przemysłowym z długą drogą między dwoma magazynami zainstalowano radar, który pomaga egzekwować ograniczenie prędkości do 60 km/h. W Profilu dozorowania drogi radar wykrywa przekroczenie prędkości przez pojazd znajdujący się w jego strefie detekcji. Następnie wyzwala zdarzenie wysyłające powiadomienia e-mail do kierowców i kierowników. Przypomnienie pomaga w przestrzeganiu ograniczeń prędkości.

Niepożądane pojazdy na zamkniętej drodze

Niewielka droga prowadząca do starego kamieniołomu została zamknięta, jednak doniesienia o poruszających się po niej pojazdach spowodowały, że władze zainstalowały na niej radar w Profilu dozorowania drogi. Radar jest zamontowany wzdłuż drogi i obejmuje całą jej szerokość. Za każdym razem, gdy pojazd wjeżdża do strefy detekcji, zostaje uruchomiony migający sygnalizator, który informuje kierowców o konieczności opuszczenia drogi. Jest też wysyłana wiadomość do zespołu ochrony, dzięki czemu w razie potrzeby możliwe jest wysłanie patrolu.

Informacje prędkości pojazdów poruszających się po drodze

Na drodze przebiegającej przez małe miasto odnotowano kilka przypadki przekroczenia prędkości. W celu egzekwowania ograniczenia prędkości do 70 km, kontrolerzy ruchu drogowego zdecydowali się na instalację radaru w Profilu dozorowania drogi, na wiadukcie przebiegającym nad drogą. Umożliwia to wykrywanie prędkości, z jaką poruszają się pojazdy, i monitorowanie, kiedy na drodze powinny znajdować się jednostki, które kontrolują ruch.

Bezpieczeństwo ludzi i pojazdów

Pracownicy szkoły zidentyfikowali dwa problemy związane z bezpieczeństwem, które postanowili wyeliminować. Zauważyli, że w ciągu dnia na terenie szkoły pojawiają się niepożądani goście, a kierowcy przejeżdżający obok szkoły nie stosują się do ograniczenia prędkości 20 km/h. Radar jest zamontowany na słupie obok chodnika. Wybrano ustawienie Profil dozorowania strefy, ponieważ dzięki temu radar może śledzić ludzi i pojazdy poruszające się z prędkością mniejszą niż 55 km/h. Dzięki temu pracownicy szkoły mogą śledzić osoby wchodzące i wychodzące w godzinach pracy szkoły, a także uruchamiać megafon ostrzegający pieszych, gdy przejeżdżający pojazd porusza się ze zbyt dużą prędkością.

Rozpoczynanie pracy

Wyszukiwanie urządzenia w sieci

Aby znaleźć urządzenia Axis w sieci i przydzielić im adresy IP w systemie Windows®, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager. Obie aplikacje są darmowe i można je pobrać ze strony axis.com/support.

Więcej informacji na temat wykrywania i przypisywania adresów IP znajduje się w dokumencie Jak przypisać adres IP i uzyskać dostęp do urządzenia.

Obsługiwane przeglądarki

Urządzenie obsługuje następujące przeglądarki:

ChromeTM

Firefox®

EdgeTM

Safari®

Windows®

zalecane

zalecane

macOS®

zalecane

zalecane

Linux®

zalecane

zalecane

Inne systemy operacyjne

✓*

*Aby korzystać z interfejsu sieci Web AXIS OS w systemie iOS 15 lub iPadOS 15, przejdź do menu Ustawienia > Safari > Zaawansowane > Funkcje eksperymentalne i wyłącz NSURLSession Websocket.

Otwórz stronę WWW urządzenia.

 1. Otwórz przeglądarkę i wpisz adres IP lub nazwę hosta urządzenia Axis.

  Jeśli nie znasz adresu IP, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci.

 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Jeżeli uzyskujesz dostęp do urządzenia po raz pierwszy, musisz ustawić hasło root. Patrz Ustawianie nowego hasła do konta root.

Ustawianie nowego hasła do konta root

Domyślna nazwa użytkownika dla administratora to root. Konto root nie ma domyślnego hasła. Trzeba je ustawić przy pierwszym logowaniu do urządzenia.

 1. Wprowadź hasło. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł. Patrz Bezpieczne hasła.

 2. Wprowadź ponownie hasło, aby sprawdzić, czy jest ono poprawnie zapisane.

 3. Kliknij Add user (Dodaj użytkownika).

Ważne

Jeżeli zapomnisz hasła do konta root, przejdź do sekcji Przywróć domyślne ustawienia fabryczne i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Wygląd strony internetowej

 1. Pasek sterowania podglądem na żywo
 2. Podgląd na żywo
 3. Nazwa produktu
 4. Informacje o użytkownikach, motywy kolorów i pomoc
 5. Pasek sterowania obrazem wideo
 6. Przełączanie ustawień
 1. Karty ustawień

Konfiguracja urządzenia

Kalibracja radaru

Radar jest gotowy do użycia zaraz po zainstalowaniu. Domyślny widok podglądu na żywo będzie przedstawiał zasięg radaru i wykryty ruch; można też od razu dodać strefy i reguły wykrywania.

Jeżeli radar jest zamontowany 3,5 m (11 stóp) nad ziemią, nie trzeba wykonywać żadnych innych czynności. Jeżeli radar jest zamontowany na innej wysokości, należy go skalibrować, aby skompensować wysokość mocowania.

Aby łatwiej sprawdzić, w którą stronę poruszają się obiekty, można wczytać mapę referencyjną, na przykład mapę terenu lub zdjęcie z lotu ptaka, które pokazuje obszar pokryty radarem.

 • Wymogi dotyczące obrazów:
 • Obsługiwane formaty to JPEG i PNG.

 • Obraz można przycinać w radarze.

 • Obraz można obracać w zakresie ±35° w radarze.

 • Orientacja nie jest ważna, ponieważ kształt obszaru objętego radarem zostanie podczas kalibracji przesunięty tak, aby dopasować się do obrazu.

Po wczytaniu mapy referencyjnej należy skalibrować mapę referencyjną tak, aby rzeczywiste pokrycie obszaru pasowało do położenia, kierunku i skali mapy referencyjnej.

Kalibracja jest przeprowadzana w interfejsie www poprzez kliknięcie mapy referencyjnej. Nie potrzebujesz mieć fizycznego dostępu do lokalizacji.

Kalibracja radaru

 1. Aby skonfigurować radar, przejdź do menu Settings > Radar > Calibration (Ustawienia > Radar > Kalibracja), kliknij przycisk Start i postępuj zgodnie z instrukcjami przewodnika krok po kroku.

Informacje o strefach detekcji

Aby określić, gdzie ma być wykrywany ruch, można dodać wiele stref. W celu wyzwalania różnych akcji można użyć różnych stref.

 • Istnieją dwa rodzaje stref:
 • Include zone (Strefa detekcji) to obszar, w którym poruszające się obiekty wyzwalają reguły. Domyślna strefa detekcji to cały obszar zasięgu radaru.

 • Exclude zone (Strefa wykluczenia) to obszar, w którym poruszające się obiekty są ignorowane. Użyj stref wykluczenia, jeśli w strefie detekcji znajdują się miejsca, w których wyzwalane są częste niechciane alarmy.

Usuwanie niepożądanych odbić

Obiekty odblaskowe, na przykład metalowe dachy, ogrodzenia, pojazdy, a nawet ściany z cegieł mogą zakłócać działanie radaru. Mogą one generować odbicia interpretowane jako pozorne detekcje trudne do odróżnienia od rzeczywistych detekcji.

 1. Rzeczywista detekcja
 2. Detekcja z odbicia
 1. Aby uniknąć niepożądanych detekcji, skonfiguruj strefę wykluczenia.

Dodawanie strefy detekcji

 1. Przejdź do menu Settings > RMD zones (Ustawienia > Strefy RMD) i kliknij .

 2. Wybierz opcję Include zone (Strefa detekcji).

 3. Wybierz , by zmodyfikować ustawienia strefy. Więcej informacji znajduje się we wbudowanej pomocy produktu.

 4. Modyfikacja kształtu strefy detekcji:Modyfikowanie strefy detekcji.

Modyfikacja strefy detekcji

Wybierz , aby zmodyfikować strefę detekcji.

 • Aby ustawić zakres prędkości, na którym chcesz wyzwalać strefę detekcji:

  • W opcji Trigger (Wyzwalacz) ustaw suwak między dwoma skrajnymi położeniami, aby ustawić zakres prędkości. Urządzenie rozpoczyna działanie, gdy obiekt porusza się w wybranym zakresie prędkości.

   • Kliknij przycisk Invert (Odwróć), jeśli chcesz ustawić wyzwalanie w momencie poruszania się obiektu poniżej lub powyżej określonej prędkości.

 • Aby zobaczyć wynik modyfikacji w strefie detekcji:

  • Kliknij Test alarm (Testuj alarm).

Dodawanie strefy wykluczenia

 1. Przejdź do menu Settings > RMD zones (Ustawienia > Strefy RMD) i kliknij .

 2. Wybierz opcję Exclude zone (Strefa wykluczenia).

 3. Modyfikacja kształtu strefy wykluczenia:Modyfikowanie strefy detekcji.

Modyfikowanie strefy detekcji

 • Użyj myszki, aby zmienić kształt i położenie strefy, tak aby obejmowała tylko pożądaną część mapy referencyjnej.
 • Aby dodać nowy narożnik, kliknij krawędź strefy. Przeciągnij narożnik w żądane położenie.

 • Aby usunąć narożnik, kliknij go prawym przyciskiem myszy.

 • Aby przesunąć narożnik, kliknij i przeciągnij go w nowe położenie.

 • Aby przesunąć strefę, umieść wskaźnik myszy wewnątrz strefy i przeciągnij ją w nowe położenie.

Dodaj detekcję przecięcia linii

 1. Przejdź do menu Settings > RMD zones (Ustawienia > Strefy RMD) i kliknij .

 2. Wybierz Crossline detection (Detekcja przecięcia linii).

 3. Modyfikuj linię:

  • aby przesunąć linię, kliknij ją i przeciągnij.

  • Aby przesunąć punkt, kliknij i przeciągnij go.

  • Aby dodać punkt, kliknij linię.

  • Aby usunąć punkt, kliknij go prawym przyciskiem myszy.

 4. Aby zmienić kierunek detekcji i edytować inne ustawienia, kliknij .

Więcej informacji znajduje się we wbudowanej pomocy produktu.

Przeglądanie i rejestracja obrazów wideo

W tej części znajdują się instrukcje dotyczące konfigurowania urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o działaniu strumieniowania i pamięci masowej, przejdź do .

Zmniejszanie zapotrzebowania na przepustowość i pamięć

Ważne

Zmniejszenie przepustowości może skutkować utratą wyrazistości szczegółów na obrazie.

 1. Wybierz kolejno opcje Video > Stream (Wideo > Strumień).

 2. W podglądzie na żywo kliknij przycisk .

 3. W ustawieniu Video format (Format wideo) wybierz wartość H.264.

 4. Przejdź do okna Video > Stream > General (Wideo > Strumień > Ogólne) i zwiększ wartość w polu Compression (Kompresja).

 5. Przejdź do okna Video > Stream > H.264 and H.265 encoding (Wideo > Strumień > Kodowanie w formacie H.264 i H.265) i wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • W ustawieniu Zipstream wybierz poziom, którego chcesz używać.

  • Włącz opcję Dynamic FPS (Dynamiczna liczba klatek na sekundę).

  • Włącz opcję Dynamic GOP (Dynamiczna liczba klatek na sekundę) i dla długości GOP ustaw wysoką wartość parametru Upper limit (Górny limit).

Konfiguracja zasobów sieciowej pamięci masowej

 1. Aby przechowywać zapisy w sieci, należy skonfigurować zasoby sieciowej pamięci masowej.
 2. Przejdź do System > Storage (Pamięć masowa).

 3. W obszarze Network storage (Sieciowa pamięć masowa) kliknij opcję Add network storage (Dodaj sieciową pamięć masową).

 4. Wpisz adres IP serwera hosta.

 5. W ustawieniu Network share (Udział sieciowy) podaj nazwę współdzielonego udziału na serwerze hosta.

 6. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

 7. Wybierz wersję protokołu SMB lub pozostaw wartość Auto (Automatycznie).

 8. Jeżeli występują tymczasowe problemy z połączeniem lub udział nie został jeszcze skonfigurowany, zaznacz opcję Add share even if connection fails (Dodaj udział nawet w razie awarii połączenia).

 9. Kliknij przycisk Add (Dodaj).

Rejestracja i odtwarzanie obrazu

 1. Nagrywanie obrazu wideo bezpośrednio z kamery
 2. Przejdź do menu Video > Image (Wideo > Obraz).

 3. Aby rozpocząć rejestrację, kliknij przycisk .

  Jeżeli jeszcze nie przygotowano żadnej pamięci masowej, kliknij oraz . Aby uzyskać instrukcje dotyczące konfigurowania zasobów sieciowej pamięci masowej, zobacz Konfiguracja zasobów sieciowej pamięci masowej

 4. Aby zatrzymać rejestrację, ponownie kliknij przycisk .

 1. Przeglądanie materiałów wideo
 2. Przejdź do menu Recordings (Zapisy).

 3. Obok swojego nagrania na liście kliknij przycisk .

Konfiguracja reguł dotyczących zdarzeń

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

Wyzwalanie akcji

 1. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę. Reguła określa, kiedy urządzenie wykona określone działania. Reguły można ustawić jako zaplanowane, cykliczne lub wyzwalane ręcznie.

 2. Wprowadź Name (Nazwę).

 3. Wybierz Condition (Warunek), który musi zostać spełniony w celu wyzwolenia akcji. Jeżeli w regule akcji zostanie określony więcej niż jeden warunek, wszystkie muszą zostać spełnione, aby wyzwolić akcję.

 4. Wybierz Action (Akcję), którą urządzenie ma wykonać po spełnieniu warunków.

Uwaga

Po dokonaniu zmian w aktywnej regule należy ją uruchomić ponownie, aby uwzględnić zmiany.

Wyzwalanie alarmu, gdy ktoś otwiera obudowę

W tym przykładzie pokazano, jak wyzwalać alarm, gdy ktoś otwiera obudowę.

 1. Dodaj odbiorcę:
 2. Przejdź do System (System) > Events (Zdarzenia) > Recipients (Odbiorcy) i kliknij Add recipient (Dodaj odbiorcę).

 3. Wprowadź nazwę odbiorcy.

 4. Wybierz adresE-mail.

 5. Wprowadź adres e-mail odbiorcy.

 6. Kamera nie ma dedykowanego serwera poczty e-mail, więc należy się zalogować na inny serwer, aby wysyłać wiadomości e-mail. Podaj pozostałe informacje wymagane przez dostawcę poczty e-mail.

 7. Kliknij przycisk Test, aby wysłać testową wiadomość e-mail.

 8. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 9. Utwórz regułę:
 10. Przejdź do menu System > Events > Rules (System > Zdarzenia > Reguły) i dodaj regułę.

 11. Wprowadź nazwę reguły.

 12. Z listy warunków wybierz opcję Casing open (Otwarcie obudowy).

 13. Z listy akcji wybierz opcję Send notification to email (Wyślij powiadomienie emailem).

 14. Wybierz odbiorcę z listy.

 15. Wpisz temat i treść wiadomości e-mail.

 16. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Instrukcje

Rejestrowanie danych radaru po wykryciu ruchu

W tym przykładzie wyjaśniono sposób konfiguracji radaru w celu rozpoczęcia rejestracji na karcie SD w ciągu pięciu sekund przed wykryciem ruchu i zakończenia rejestracji po minucie.

Zapis będzie zawierał mapę referencyjną ze ścieżką poruszającego się obiektu.

 1. Create a rule (Utwórz regułę):
 2. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 3. Wprowadź nazwę reguły.

 4. Z listy warunków wybierz strefę detekcji w obszarze Radar motion (Ruch radaru) . Konfiguracja stref detekcji: Dodawanie strefy detekcji.

 5. Z listy akcji wybierz opcję Record video (Zarejestruj wideo).

 6. Ustaw czas buforowania przed akcją na 5 sekund.

 7. Ustaw czas buforowania po akcji na 60 sekund.

 8. Z listy opcji pamięci masowej wybierz opcję SD card (Karta SD).

 9. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Rejestrowanie obrazu wideo z kamery po wykryciu ruchu

W tym przykładzie wyjaśniono sposób konfigurowania radaru i kamery, tak aby kamera rozpoczynała rejestrację na karcie SD pięć sekund przed wykryciem ruchu przez radar i kończyła ją minutę po wykryciu ruchu.

 1. Podłącz urządzenia:
 2. Podłącz przewód z wyjścia I/O radaru do wejścia I/O kamery.

 3. Skonfiguruj port I/O radaru:
 4. Przejdź do Settings > System > I/O ports (Ustawienia > System > Porty I/O), skonfiguruj port I/O jako wyjście i wybierz stan normalny.

 5. Utwórz regułę w radarze:
 6. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 7. Wprowadź nazwę reguły.

 8. Z listy warunków wybierz strefę detekcji w obszarze Radar motion (Ruch radaru) . Konfiguracja stref detekcji: Dodawanie strefy detekcji.

 9. Z listy akcji wybierz opcję Toggle I/O while the rule is active (Przełącz I/O, gdy reguła jest aktywna), a następnie wybierz port podłączony do kamery.

 10. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 11. Skonfiguruj port I/O kamery:
 12. Przejdź do Settings > System > I/O ports (Ustawienia > System > Porty I/O), skonfiguruj port I/O jako wejście i wybierz stan normalny.

 13. Utwórz regułę w kamerze:
 14. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 15. Wprowadź nazwę reguły.

 16. Z listy warunków wybierz Digital Input (Wejście cyfrowe), a następnie wybierz port, który ma wyzwalać regułę.

 17. Z listy akcji wybierz opcję Record video (Zarejestruj wideo).

 18. Wybierz istniejący profil strumienia lub utwórz nowy.

 19. Ustaw czas buforowania przed zdarzeniem na 5 sekund.

 20. Ustaw czas buforowania po akcji na 60 sekund.

 21. Z listy opcji pamięci masowej wybierz opcję SD card (Karta SD).

 22. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Włączanie światła po wykryciu ruchu

Włączenie światła po wejściu intruza w obszar detekcji może zapobiegać przestępstwom, a także poprawić jakość obrazu w przypadku kamery optycznej, która rejestruje wtargnięcie.

W tym przykładzie wyjaśniono sposób konfigurowania radaru i oświetlenia, tak aby oświetlacz włączył się po wykryciu ruchu przez radar, a następnie wyłączył po minucie.

 1. Podłącz urządzenia:
 2. Podłącz przewód oświetlacza do zasilania za pośrednictwem portu przekaźnika radaru. Podłącz drugi przewód bezpośrednio od zasilacza do oświetlacza.

 3. Skonfiguruj port przekaźnika radaru:
 4. Przejdź do Settings > System > I/O ports (Ustawienia > System > Porty I/O) i wybierz stan normalny w opcji Open circuit (Obwód otwarty).

 5. Utwórz regułę w radarze:
 6. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 7. Wprowadź nazwę reguły.

 8. Z listy wyzwalaczy wybierz strefę detekcji w obszarze Radar motion (Ruch radaru) . Konfiguracja stref detekcji: Dodawanie strefy detekcji.

 9. Z listy warunków wybierz opcję Toggle I/O once (Przełącz raz I/O), a następnie wybierz port przekaźnika.

 10. Wybierz opcję Active (Aktywna).

 11. Ustaw czas trwania w opcji Duration (Czas trwania).

 12. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Sterowanie kamera PTZ za pomocą radaru

Można użyć informacji o położeniu obiektów z radaru, aby przesłać do kamery PTZ polecenie śledzenia obiektu.

 • Można to zrobić na dwa sposoby:
 • Użyj wbudowanej opcji Radar autotracking (Automatyczne śledzenie radaru). Opcji tej należy użyć w przypadku jednej kamery PTZ i jednego radaru zamontowanych bardzo blisko siebie. Opcja ta umożliwia utworzenie rozwiązania od krawędzi do krawędzi systemu (edge-to-edge), w którym radar kontroluje kamerę bezpośrednio.

  1. Przejdź do menu Settings > System > Radar autotracking (Ustawienia > System > Automatyczne śledzenie radaru).

  2. Wpisz adres IP, nazwę użytkownika oraz hasło do kamery PTZ.

  3. Kliknij przycisk Connect (Połącz) i postępuj zgodnie z instrukcjami.

 • Uwaga

  Kamera musi być zamontowana bezpośrednio nad lub pod radarem.

  Aplikacja nie używa stref detekcji na potrzeby radaru. Do wykrywania ruchu wykorzystywana jest cała strefa zasięgu radaru, poza strefami wykluczenia.

 • Aplikacja AXIS Radar Autotracking for PTZ na system Windows® umożliwia używanie wielu kamer i radarów. Przejdź do witryny axis.com, pobierz aplikację AXIS Radar Autotracking for PTZ i postępuj zgodnie z wyświetlanymi a niej instrukcjami, aby zainstalować ją na serwerze VMS (lub innym komputerze mającym dostęp zarówno do kamery, jak i radaru).

  Jest to rozwiązanie oparte na serwerze, które może obsługiwać różne konfiguracje:

  • Sterowanie kilkoma kamerami PTZ za pomocą jednego radaru.

  • Sterowanie jedną kamerą PTZ za pomocą kilku radarów.

  • Sterowanie kilkoma kamerami PTZ za pomocą kilku radarów.

  • Sterowanie jedną kamerą PTZ za pomocą jednego radaru po zamontowaniu ich w różnych położeniach na tym samym obserwowanym obszarze.

Jak zminimalizować liczbę fałszywych alarmów

Jeżeli zauważysz nadmiar fałszywych alarmów, możesz odfiltrować niektóre rodzaje ruchu lub obiekty, zmienić zasięg albo dostosować czułość detekcji. Sprawdź, które ustawienia najlepiej sprawdzą się w danych warunkach.

 • Dostosuj czułość detekcji:

  Przejdź do Settings > Radar > Detection (Ustawienia > Radar > Detekcja) i zmniejsz opcję Detection sensitivity (Czułość detekcji). Zmniejsza to ryzyko fałszywych alarmów, ale może również sprawić, że radar przeoczy jakiś ruch. Ustawienie czułości dotyczy wszystkich stref.

  • Low (Niski): Tej wartości czułości należy użyć w przypadku wielu metalowych obiektów lub dużych pojazdów na obszarze. Śledzenie i klasyfikowanie obiektów przez radar potrwa dłużej. Może to zmniejszyć zakres detekcji, zwłaszcza w przypadku szybko poruszających się obiektów.

  • High (Profil High): Tej wartości czułości należy użyć w przypadku otwartej przestrzeni bez metalowych obiektów znajdujących się przed radarem. Zwiększy to zakres detekcji dla ludzi.

 • Zmodyfikuj strefy detekcji i wykluczenia:

  Jeżeli strefa detekcji zawiera twarde powierzchnie, takie jak metalowa ściana, mogą w niej pojawiać się odbicia, które powodują wiele detekcji jednego obiektu. W takim przypadku należy zmodyfikować strefę detekcji (Modyfikowanie strefy detekcji) lub dodać strefę wykluczenia, która zamaskuje wszystko za powierzchnią (Dodawanie strefy wykluczenia).

 • Filtrowanie przy ruchu:

  Przejdź do Settings > Radar > Detection (Ustawienia > Radar >Detekcja) i wybierz opcję Ignore swaying objects (Ignoruj kołyszące się obiekty). Ustawienie to służy do zmniejszania liczby fałszywych alarmów wywołanych ruchem drzew, krzewów i masztów w strefie obserwacji.

 • Filtrowanie według czasu:

  Przejdź do Settings > RMD zones (Ustawienia > Strefy RMD) i wybierz strefę, aby zmodyfikować jej ustawienia.

  Włącz opcję Short-lived object (Obiekt krótkotrwały) i ustaw czasu opóźnienia po rozpoczęciu śledzenia obiektu przez radar do wyzwolenia alarmu. Odliczanie rozpoczyna się od pierwszego wykrycia obiektu przez radar, a nie pojawienia się obiektu w strefie detekcji.

 • Filtrowanie według typu obiektów:

  Radar będzie klasyfikować obiekty na podstawie generowanego przez nie echa radaru. Nierozpoznany obiekt zostanie sklasyfikowany jako Unknown (Nieznany).

  Przejdź do Settings > RMD zones (Ustawienia > Strefy RMD) i wybierz strefę, aby zmodyfikować jej ustawienia.

  Jeśli nie chcesz wyzwalać alarmu po wykryciu konkretnych typów obiektów, włącz filtr i wybierz typy obiektów, które nie mają wyzwalać alarmu w danej strefie.

Sprawdzanie poprawności instalacji

Sprawdzanie poprawności instalacji radaru

Uwaga

Wykonując ten test, można sprawdzić poprawność instalacji w obecnych warunkach. Wydajność instalacji może zależeć od zmian w scenie.

Radar jest gotowy do pracy od razu po zainstalowaniu, ale zalecamy, aby przed przystąpieniem do jego użytkowania sprawdzić, czy działa on prawidłowo. Może to zwiększyć dokładność radaru, pomagając w identyfikacji wszelkich problemów z instalacją lub zarządzaniu obiektami (takimi jak drzewa i powierzchnie odbijające światło) w scenie.

Przed przystąpieniem do sprawdzenia poprawności działania konieczne jest Kalibracja radaru.

Sprawdzenie poprawności działania radu warto wykonywać za każdym razem, gdy:

 • W scenie znajdują się obiekty, które należy wykluczyć, aby strefy mogły zawierać określone obiekty, takie jak roślinność lub powierzchnie metalowe.

 • Radar zostanie sparowany z kamerą PTZ i chcesz skonfigurować funkcję Radar autotracking (Automatyczne śledzenie radaru).

 • Nastąpi zmiana wysokości montażowej radaru.

Sprawdzanie poprawności działania radaru

Sprawdź, czy nie ma fałszywych detekcji

 1. Sprawdź, czy strefa detekcji radaru jest wolna od działalności ludzi.

 2. Odczekaj kilka minut, upewniając się, że radar nie wykrywa żadnych statycznych obiektów w uwzględnionych strefach RMD (radarowej detekcji ruchu).

 3. Jeśli radar nie wykryje żadnych niepożądanych zjawisk, pomiń krok 4.

 4. W przypadku niepożądanych detekcji dowiedz się, jak odfiltrować określone typy ruchu lub obiektów, zmienić pokrycie lub ustawić czułość detekcji. W tym celu zapoznaj się z informacjami podanymi w części Jak zminimalizować liczbę fałszywych alarmów.

Sprawdź, czy symbol i kierunek przemieszczania są prawidłowe przy zbliżaniu się do radaru od przodu

 1. Przejdź do interfejsu WWW radaru i wybierz zapis sesji. Pomoc można znaleźć w części Rejestracja i odtwarzanie obrazu.

 2. Stań w odległości 60 m naprzeciwko radaru i idź bezpośrednio w jego kierunku.

 3. Obejrzyj sesję w interfejsie WWW radaru. Jeśli radar Cię wykryje, powinien być widoczny symbol klasyfikacji ludzi.

 4. Sprawdź, czy w interfejsie WWW radaru jest widoczny prawidłowy kierunek ruchu.

Sprawdź, czy są widoczne prawidłowy symbol i kierunek ruchu po przekroczeniu radaru

 1. Przejdź do interfejsu WWW radaru i wybierz zapis sesji. Pomoc można znaleźć w części Rejestracja i odtwarzanie obrazu.

 2. Stań w odległości 60 m od radaru, a następnie idź bezpośrednio w jego kierunku.

 3. Sprawdź, czy w interfejsie WWW radaru zostanie wyświetlony symbol klasyfikacji ludzi.

 4. Sprawdź, czy w interfejsie WWW radaru jest widoczny prawidłowy kierunek ruchu.

Utwórz tabelę podobną do poniższej, aby ułatwić sobie zapisywanie danych z procesu sprawdzania poprawności działania radaru.

TestPass/Fail (Powodzenie/Niepowodzenie)Komentarz
1. Sprawdź, czy w pustym obszarze nie występują żadne niepożądane detekcje
2a. Sprawdź, czy do wykrytego obiektu jest przypisany odpowiedni symbol człowieka, gdy idziesz w kierunku radaru z naprzeciwka
2b. Sprawdź, czy kierunek ruchu jest prawidłowy, gdy idąc z naprzeciwka zbliżasz się do radaru
3a. Sprawdź, czy wykryty obiekt został oznaczony prawidłowym symbolem człowieka po przekroczeniu radaru
3b. Sprawdź, czy kierunek ruchu jest prawidłowy po przekroczeniu radaru

Zakończenie sprawdzania poprawności

Po pomyślnym wykonaniu pierwszej części procedury należy wykonać następujące testy w celu dokończenia procesu sprawdzania poprawności.

 1. Upewnij się, że radar został skonfigurowany według przedstawionych instrukcji.

 2. Aby przeprowadzić bardziej szczegółowe sprawdzanie poprawności, Kalibracja radaru.

 3. Ustaw strefę detekcji radaru, która będzie wyzwalana po wykryciu odpowiedniego obiektu. Domyślnie bufor przed zdarzeniem jest określony jako 2 s, ale w razie potrzeby można go zmienić to ustawienie w interfejsie WWW.

 4. Ustaw w radarze Rejestrowanie danych radaru po wykryciu ruchu po wykryciu odpowiedniego obiektu.

 5. Ustaw trwanie śladu na 1 godz., tak aby w bezpieczny sposób przekraczał on czas potrzebny na opuszczenie miejsca, obejście obszaru dozoru i powrót na swoje miejsce. Wybrany czas trwania śladu spowoduje kontynuowanie śledzenia w podglądzie na żywo radaru przez ustawiony czas, a po zakończeniu sprawdzania poprawności można go wyłączyć.

 6. Przejdź wzdłuż granicy strefy zasięgu radaru i upewnij się, że trasa w systemie pokrywa się z trasą przebytą przez Ciebie.

 7. Jeżeli wyniki sprawdzania poprawności nie spełnią Twoich oczekiwań, skalibruj od nowa mapę referencyjną i powtórz procedurę sprawdzania poprawności.

Rozwiązywanie problemów

Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

Ważne

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych należy stosować rozważnie. Opcja resetowania do domyślnych ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych produktu, włącznie z adresem IP.

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych produktu:

 1. Odłącz zasilanie produktu.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control i włącz zasilanie. Patrz Informacje ogólne o produkcie.

 3. Przytrzymuj przycisk Control przez 15–30 sekund, aż wskaźnik LED stanu zacznie migać na bursztynowo.

 4. Zwolnij przycisk Control. Proces zostanie zakończony, gdy wskaźnik LED stanu zmieni kolor na zielony. Produkt zostanie zresetowany do domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli w sieci brak serwera DHCP, domyślny adres IP to 192.168.0.90.

 5. Użyj narzędzi do instalacji i zarządzania, aby przypisać adres IP, ustawić hasło i uzyskać dostęp do urządzenia.

  Narzędzia do instalacji i zarządzania są dostępne na stronach pomocy technicznej axis.com/support.

Fabryczne wartości parametrów można również przywrócić za pośrednictwem strony internetowej urządzenia. Wybierz kolejno opcje Maintenance (Konserwacja) > Factory default (Ustawienia fabryczne) > Default (Domyślne).

Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego

Oprogramowanie sprzętowe określa dostępne funkcje urządzeń sieciowych. Podczas rozwiązywania problemów zalecamy rozpoczęcie od sprawdzenia aktualnej wersji oprogramowania sprzętowego. Najnowsza wersja może zawierać poprawki, które rozwiążą problem.

Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego:

 1. Przejdź do interfejsu urządzenia i wybierz opcję Status.

 2. Przejdź do menu Device info (Informacje o urządzeniu) i sprawdź nr wersji oprogramowania sprzętowego.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Ważne
 • Wstępnie skonfigurowane i spersonalizowane ustawienia są zapisywane podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego (pod warunkiem, że funkcje te są dostępne w nowym oprogramowaniu sprzętowym), choć Axis Communications AB tego nie gwarantuje.
 • Upewnij się, że podczas całego procesu aktualizacji urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.
Uwaga

Aktualizacja urządzenia Axis do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania sprzętowego umożliwia uaktualnienie produktu o najnowsze funkcje. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego zawsze należy przeczytać instrukcje dotyczące aktualizacji oraz informacje o wersji dostępne z każdą nową wersją. Przejdź do strony axis.com/support/firmware, aby znaleźć najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego oraz informacje o wersji.

 1. Pobierz na komputer plik oprogramowania sprzętowego dostępny bezpłatnie na stronie axis.com/support/firmware.

 2. Zaloguj się do urządzenia jako administrator.

 3. Wybierz kolejno opcje Maintenance > Firmware upgrade (Konserwacja > Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) > Upgrade (Aktualizuj).

 4. Po zakończeniu aktualizacji produkt automatycznie uruchomi się ponownie.

Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, przejdź na stronę poświęconą rozwiązywaniu problemów: axis.com/support.

Problemy z aktualizacją oprogramowania sprzętowego

Niepowodzenie podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego zakończy się niepowodzeniem, urządzenie załaduje ponownie poprzednią wersję oprogramowania sprzętowego. Najczęstszą przyczyną tego jest wczytanie niewłaściwego oprogramowania sprzętowego. Upewnij się, że nazwa pliku oprogramowania sprzętowego odpowiada danemu urządzeniu i spróbuj ponownie.

Problemy po aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Jeśli wystąpią problemy po aktualizacji oprogramowania sprzętowego, przejdź do strony Konserwacja i przywróć poprzednio zainstalowaną wersję.

Problemy z ustawieniem adresu IP

Urządzenie należy do innej podsieci

Jeśli adres IP przeznaczony dla danego urządzenia oraz adres IP komputera używanego do uzyskania dostępu do urządzenia należą do różnych podsieci, ustawienie adresu IP jest niemożliwe. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać adres IP.

Adres IP jest używany przez inne urządzenie

Odłącz urządzenie Axis od sieci. Uruchom polecenie Ping (w oknie polecenia/DOS wpisz ping oraz adres IP urządzenia):

 • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Reply from <adres IP>: bytes=32; time=10..., oznacza to, że ten adres IP może już być używany przez inne urządzenie w sieci. Poproś administratora sieci o nowy adres IP i zainstaluj ponownie urządzenie.

 • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Request timed out, oznacza to, że ten adres IP jest dostępny do wykorzystania przez urządzenie Axis. Sprawdź całe okablowanie i zainstaluj urządzenie ponownie.

Możliwy konflikt adresów IP z innym urządzeniem w tej samej podsieci

Zanim serwer DHCP ustawi adres dynamiczny, używany jest statyczny adres IP urządzenia Axis. Oznacza to, że jeśli ten sam domyślny statyczny adres IP jest używany także przez inne urządzenie, mogą wystąpić problemy podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia.

Nie można uzyskać dostępu do urządzenia przez przeglądarkę

Nie można zalogować

Jeśli protokół HTTPS jest włączony, trzeba upewnić się, że podczas logowania używany jest właściwy protokół (HTTP lub HTTPS). Może zajść konieczność ręcznego wpisania http lub https w polu adresu przeglądarki.

W razie utraty hasła dla użytkownika root należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

Serwer DHCP zmienił adres IP

Adresy IP otrzymane z serwera DHCP są dynamiczne i mogą się zmieniać. Jeśli adres IP został zmieniony, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci. Znajdź urządzenie przy użyciu nazwy modelu lub numeru seryjnego bądź nazwy DNS (jeśli skonfigurowano tę nazwę).

W razie potrzeby można przydzielić samodzielnie statyczny adres IP. Instrukcje można znaleźć na stronie axis.com/support.

Błąd certyfikatu podczas korzystania ze standardu IEEE 802.1X

Aby uwierzytelnianie działało prawidłowo, ustawienia daty i godziny w urządzeniu Axis muszą być zsynchronizowane z serwerem NTP. Wybierz kolejno opcje System > Date and time (System > Data i godzina).

Dostęp do urządzenia można uzyskać lokalnie, ale nie z zewnątrz

Aby uzyskać dostęp do urządzenia z zewnątrz, zalecamy skorzystanie z jednej z następujących aplikacji dla systemu Windows®:

 • AXIS Companion: darmowa aplikacja idealna do małych systemów o niewielkich wymaganiach w zakresie dozoru.

 • AXIS Camera Station: 30-dniowa darmowa wersja próbna, idealna do małych i średnich systemów.

Instrukcje i plik do pobrania znajdują się na stronie axis.com/vms.

Kwestie wydajności

Najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

 • Znaczące obciążenie sieci ze względu na słabą infrastrukturę wpływa na przepustowość.

Zalecenia dotyczące czyszczenia

Jeśli urządzenie zabrudzi się lub pojawią się na nim tłuste plamy, można je wyczyścić łagodnym detergentem lub mydłem bez rozpuszczalników.

POWIADOMIENIE

Nie używać silnie działających detergentów, na przykład benzyny, benzenu lub acetonu.

 1. Można użyć sprężonego powietrza, aby usunąć pył lub nieprzylegający brud z urządzenia.

 2. Urządzenie czyścić miękką ściereczką zwilżoną letnią wodą z łagodnym detergentem.

 3. Starannie wytrzeć suchą ściereczką.

Uwaga

Unikać czyszczenia przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych lub w wysokiej temperaturze otoczenia, ponieważ może to powodować postawanie plam po wyschnięciu wody.

Specyfikacje

Informacje ogólne o produkcie

 1. Przycisk Control
 2. Wskaźnik LED sieci
 3. Wskaźnik LED stanu
 4. Wskaźnik LED zasilania
 5. Wskaźnik LED wyjścia PoE
 6. Gniazdo kart microSD
 7. Złącze zasilania (DC)
 8. Złącze I/O
 9. Złącze przekaźnikowe
 10. Śruba uziemienia
 11. Złącze sieciowe (PoE IN)
 12. Złącze sieciowe (PoE OUT)
 13. Czujnik alarmu wtargnięć

Specyfikacja techniczna: Specyfikacje.

Wskaźniki LED

Wskaźnik LED stanuWskazanie
Zielony

Stałe zielone światło przy normalnym działaniu.

Wskaźnik LED sieciWskazanie
Zielony

Stałe światło przy podłączeniu do sieci 100 Mbit/s. Miga w przypadku wystąpienia aktywności sieciowej.

Bursztynowy

Stałe światło przy podłączeniu do sieci 10 Mbit/s. Miga w przypadku wystąpienia aktywności sieciowej.

ZgaszonyBrak połączenia z siecią.
Wskaźnik LED zasilaniaWskazanie
ZielonyNormalne działanie.
Wskaźnik LED wyjścia PoEWskazanie
ZgaszonyPoE wyłączone
ZielonyPoE włączone

Gniazdo karty SD

Zalecenia dotyczące kart SD można znaleźć w witrynie axis.com.

Logo microSD, microSDHC i microSDXC stanowią znaki towarowe firmy SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy SD-3C, LLC w Stanach Zjednoczonych, innych krajach lub w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Przyciski

Przycisk Control

 • Lokalizacja przycisku Control: Informacje ogólne o produkcie.
 • Przycisk ten służy do:
 • Przywracania domyślnych ustawień fabrycznych produktu. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

 • Łączenia się z usługą AXIS Video Hosting System. Patrz . Aby połączyć się z usługą, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około trzy sekundy, aż dioda LED stanu zacznie migać na zielono.

Złącza

Złącze sieciowe

Złącze RJ45 Ethernet z zasilaniem Power over Ethernet Plus (PoE+).

UWAGA

Ryzyko zniszczenia urządzenia. Urządzenie nie może być zasilane jednocześnie ze źródeł PoE i DC.

Złącze sieciowe (PoE OUT)

Power over Ethernet IEEE 802.3 typu 2, maks. 30 W

Złącze to służy do zasilania innego urządzenia PoE, np. kamery, głośnika lub drugiego radaru.

Uwaga

Wyjście PoE jest włączone, gdy radar jest zasilany zasilaczem midspan o mocy 60 W (Power over Ethernet IEEE 802.3bt, typu 3).

Uwaga

Jeżeli radar jest zasilany przez 30-woltowy zasilacz midspan lub prąd stały, wyjście PoE OUT jest wyłączone.

Uwaga

Maksymalna długość kabla Ethernet to łącznie 100 m w przypadku połączenia PoE OUT i PoE IN. Można ją zwiększyć za pomocą przedłużacza PoE.

Uwaga

Jeżeli do podłączonego urządzenia PoE potrzeba więcej niż 30 W, można rozszerzyć instalację o zasilacz midspan 60 W zasilacz między portem PoE wyjściowym w radaru i urządzeniem. Zasilacz Midspan będzie dostarczał zasilanie do urządzenia, natomiast radar dozorowy zapewni połączenie z siecią Ethernet.

Złącze I/O

Złącze I/O służy do obsługi urządzeń zewnętrznych w kombinacji przykładowo z wyzwalaniem zdarzeń i powiadomieniami o alarmach. Oprócz punktu odniesienia 0 V DC i zasilania (wyjście stałoprądowe) złącze I/O zapewnia interfejs do:

Wejścia cyfrowego –
Do podłączenia urządzeń, które mogą przełączać się pomiędzy obwodem zamkniętym i otwartym, na przykład czujników PIR, czujników okiennych lub drzwiowych oraz czujników wykrywania zbicia szyby.
Wyjścia cyfrowego –
Do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączonymi urządzeniami można zarządzać poprzez API VAPIX®, zdarzenie lub stronę internetową produktu.

6-pinowy blok złączy

FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
Masa DC10 V DC
Wyjście DC2Może być wykorzystywane do zasilania dodatkowego sprzętu.
Uwaga: ten styk może być używany tylko jako wyjście zasilania.
12 V DC
Maks. obciążenie = 50 mA
Konfigurowalne (wejście lub wyjście)3–6Wejście cyfrowe — podłącz do styku 1, aby aktywować lub pozostaw rozłączone, aby dezaktywować.Od 0 do maks. 30 V DC
Wyjście cyfrowe — podłączone wewnętrznie do styku 1 (masa DC), gdy aktywne i niepodłączone, gdy nieaktywne. W przypadku stosowania z obciążeniem indukcyjnym, np. przekaźnikiem, konieczne jest szeregowe podłączenie diody w celu zabezpieczenia przed stanami przejściowymi napięcia.Od 0 do maks. 30 V DC, otwarty dren maks. 100 mA
Example
 1. Masa DC
 2. Wyjście DC 12 V, maks. 50 mA
 3. I/O skonfigurowane jako wejście
 4. I/O skonfigurowane jako wyjście
 5. Konfigurowalne I/O
 6. Konfigurowalne I/O

Złącze zasilania

2-pinowy blok złączy na wejście zasilania DC. Używaj urządzenia LPS zgodnego z SELV z nominalną mocą wyjściową ograniczoną do ≤100 W lub nominalnym prądem ograniczonym do ≤5 A.

UWAGA

Ryzyko zniszczenia urządzenia. Urządzenie nie może być zasilane jednocześnie ze źródeł PoE i DC.

Złącze przekaźnikowe

UWAGA

W złączu przekaźnikowym należy używać przewodów jednodrutowych.

FunkcjaSpecyfikacje
TypNormalnie otwarte
Zasilanie

24 V DC/5 A

Izolacja od innych obwodów2,5 kV