AXIS License Plate Verifier

Informacje o aplikacjach

Po zainstalowaniu w obsługującej aplikację kamerze Axis AXIS License Plate Verifier umożliwia dostęp pojazdów do takich miejsc, jak parkingi. Aplikacja odczytuje dane z tablicy rejestracyjnej z ujęcia kamery i weryfikuje je na podstawie list dozwolonych lub zabronionych opcji zapisanych w kamerze.

Typowe scenariusze użytkowania aplikacji AXIS License Plate Verifier:

Wymagania

Aplikację można instalować w obsługiwanych urządzeniach Axis do sieciowego dozoru wizyjnego, które obsługują AXIS Camera Application Platform. Pełen wykaz obsługiwanych urządzeń i wersji oprogramowania sprzętowego jest dostępny na stronie axis.com/products/axis-license-plate-verifier/support-and-documentation

Wyszukiwanie urządzenia w sieci

Więcej informacji na temat wykrywania i przypisywania adresów IP znajduje się w dokumencie Jak przypisać adres IP i uzyskać dostęp do urządzenia.

Obsługiwane przeglądarki

Urządzenie obsługuje następujące przeglądarki:

ChromeTM

Firefox®

EdgeTM

Safari®

Windows®

zalecane

zalecane

macOS®

zalecane

zalecane

Linux®

zalecane

zalecane

Inne systemy operacyjne

✓*

*Aby korzystać z interfejsu sieci Web AXIS OS w systemie iOS 15 lub iPadOS 15, przejdź do menu Ustawienia > Safari > Zaawansowane > Funkcje eksperymentalne i wyłącz NSURLSession Websocket.

Dostęp do urządzenia

 1. Otwórz przeglądarkę i wprowadź adres IP lub nazwę hosta urządzenia Axis.

  Jeśli nie znasz adresu IP, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci.

 2. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło. Jeżeli uzyskujesz dostęp do urządzenia po raz pierwszy, musisz ustawić hasło root. Patrz Ustawianie nowego hasła do konta root.

 3. W przeglądarce zostanie otwarta strona podglądu na żywo urządzenia.

Ustawianie nowego hasła do konta root

Ważne

Domyślna nazwa użytkownika dla administratora to root. W przypadku utraty hasła użytkownika root należy zresetować urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych. Patrz

Wskazówka dotycząca wsparcia technicznego: Potwierdzanie bezpieczeństwa hasła
 1. Wprowadź hasło. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł. Patrz Bezpieczne hasła.

 2. Wprowadź ponownie hasło, aby sprawdzić, czy jest ono poprawnie zapisane.

 3. Kliknij przycisk Create login (Utwórz login). Hasło zostanie skonfigurowane.

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Rozpoczynanie pracy

Konfiguracja podstawowa

 1. Poniższe instrukcje dotyczące konfiguracji dotyczą kamer, które nie są sprzedawane w zestawie z AXIS License Plate Verifier
 2. Dostosowywanie ustawień kamery

 3. Instalowanie aplikacji

Poniższe instrukcje dotyczące konfiguracji dotyczą wszystkich scenariuszy:

 1. Zalecenia dotyczące montażu kamery

 2. Asystent konfiguracji

 3. Dostosowywanie obszarów zainteresowania

 4. Wybór regionu

 5. Konfiguracja przechowywania zdarzeń

Dostosowywanie ustawień kamery

Aby uzyskać dostęp do ustawień kamery, przejdź do Wyszukiwanie urządzenia w sieci.

 1. Umieść pojazd w obszarze zainteresowania.

 2. Aby upewnić się, że tablica rejestracyjna jest wystarczająco duża, aby aplikacja mogła ją wykryć, przejdź do menu System (System) > Orientation (Orientacja) i wybierz licznik pikseli. Sprawdź, czy szerokość tablicy rejestracyjnej wynosi co najmniej 130 pikseli dla tablic z jednym wierszem i co najmniej 70 pikseli dla tablic z dwoma wierszami.

 3. Przejdź na stronę internetową kamery, wybierz kartę Image (Obraz) i wyreguluj następujące ustawienia:

  • Ustaw obszar autofokusu na tablicy rejestracyjnej i kliknij przycisk Autofocus (Autofokus). Jeśli tablica rejestracyjna nadal nie jest ostra, dostosuj ostrość ręcznie.

  • Wyłącz Wide dynamic range (Szeroki zakres dynamiki).

  • Ustaw wartość Local contrast (Kontrastu lokalnego) na 20. Zmniejszy to szum w nocy, ale tablice rejestracyjne będą na tyle dobrze doświetlone, aby były widoczne. Wyższa wartość kontrastu lokalnego powoduje, że tablice rejestracyjne są lepiej widoczne w nocy, ale zwiększa również szum.

  • Ustaw wartość Max shutter (Maks. czas otw. mig.) na 1/500.

  • Ustaw wartość Max gain (Maks. wzmocnienie) na 24 dB, aby zoptymalizować rozmycie i kompromis szumu w większości scen. Jeśli tablica rejestracyjna ulega prześwietleniu, ustaw maksymalne wzmocnienie na 9 dB.

  • Wyłącz opcje Lock aperture (Zablokuj aperturę). Spowoduje to ustawienie trybu automatycznego przysłony, który zalecamy szczególnie, gdy pojazd jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

 4. Sprawdź powyższe ustawienia, wprowadzając pojazd do scenariusza. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, przetestuj ustawienia przy najsłabszym oświetleniu. W ten sposób uzyskasz dobry wynik zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia.

Instalowanie aplikacji

Uwaga

Aby zainstalować aplikację w urządzeniu, należy mieć uprawnienia administratora.

 1. Przejdź na stronę internetową urządzenia.

 2. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > Apps (Aplikacje).

 3. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby wczytać plik aplikacji (.eap) do kamery.

 1. Aby aktywować licencję, potrzebny jest klucz licencyjny generowany za pomocą kodu licencyjnego oraz numeru seryjnego urządzenia Axis. Jeżeli plik licencyjny nie jest zapisany w komputerze, wykonaj następujące czynności:
 2. Otwórz stronę axis.com/support/license-key-registration#/registration

 3. Wprowadź numer seryjny i kod licencyjny.

 4. Zapisz plik licencyjny w komputerze. Wyszukaj plik, a następnie kliknij przycisk Activate (Aktywuj).

Uzyskiwanie dostępu do ustawień aplikacji

 1. W interfejsie WWW kamery przejdź do menu Apps (Aplikacje), uruchom aplikację i kliknij przycisk Open (Otwórz).

 1. Karty
 2. Podgląd na żywo
 3. Ostatnie zdarzenie
 4. Dziennik zdarzeń

Zalecenia dotyczące montażu kamery

 • Po wybraniu miejsca montażu pamiętaj, że bezpośrednie światło słoneczne (na przykład podczas wschodu i zachodu słońca) może zniekształcić obraz.

 • Wysokość mocowania kamery w scenariuszu Access control (Kontroli dostępu)powinna być równa połowie odległości pomiędzy pojazdem a kamerą.

 • Wysokość mocowania kamery w scenariuszu Free flow (Swobodnego przepływu) (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów poruszających się z niewielką prędkością) powinna być mniejsza niż połowa odległości pomiędzy pojazdem a kamerą.

 • Odległość przechwytywania Access control (Kontroli dostępu): 2–7 m (6,6–23 ft). Przykład na podstawie zestawu AXIS P3265–LVE-3 License Plate Verifier do weryfikacji tablic rejestracyjnych.
 • Odległość przechwytywania: (x)Wysokość montażowa (y)
  2,0 m (6,6 ft)1,0 m (3,3 ft)
  3,0 m (9,8 ft)1,5 m (4,9 ft)
  4,0 m (13 ft)2,0 m (6,6 ft)
  5,0 m (16 ft)2,5 m (8,2 ft)
  7,0 m (23 ft)3,5 m (11 ft)
 • Odległość przechwytywania Free flow (Swobodnego przepływu): 7 – 20 m (23 – 65 ft). Przykład na podstawie zestawu AXIS P1465–LE-3 License Plate Verifier do weryfikacji tablic rejestracyjnych.
 • Odległość przechwytywania (x)Wysokość montażowa (y)
  7,0 m (23 ft)3,0 m (9,8 ft)
  10,0 m (33 ft)4,0 m (13 ft)
  15,0 m (49 ft)6,0 m (19,5 ft)
  20,0 m (65 ft)10,0 m (33 ft)
 • Kamerę należy zamontować pod kątem nie większym niż 30° w dowolnym kierunku.

 • Kąt montażowy z boku.
 • Kąt montażowy z góry.
 • Obraz tablicy rejestracyjnej nie powinien być nachylony o więcej niż 5° w poziomie. Jeśli obraz będzie nachylony o więcej niż 5°, zalecane jest ustawienie kamery w taki sposób, aby w strumieniu na żywo tablica rejestracyjna była wyświetlana poziomo.

 • Nachylenie w poziomie.

Asystent konfiguracji

Podczas uruchamiania aplikacji po raz pierwszy należy przy pomocy asystenta konfiguracji skonfigurować Free flow (Swobodny przepływ) lub Access control (Kontrolę dostępu). Później można wprowadzić zmiany w karcie Settings (Ustawienia) w obszarze Setup assistant (Asystent konfiguracji).

Swobodny przepływ

W swobodnym przepływie aplikacja może wykrywać i odczytywać tablice rejestracyjne pojazdów poruszających się z niewielką prędkością na dużych drogach dojazdowych, w centrach miejskich i terenach zamkniętych, takich jak kampusy, porty lub lotniska. Umożliwia to prace wyjaśniające i wyzwalanie zdarzeń w systemie VMS.

 1. Wybierz Free flow (Swobodny przepływ) i kliknij przycisk Next (Dalej).

 2. Wybierz obracanie obrazu odpowiadające sposobowi zamontowania kamery.

 3. Wybierz ilość obszarów zainteresowania. Jeden obszar może wykrywać tablice w obu kierunkach.

 4. Wybierz region, w którym znajduje się kamera.

 5. Wybierz typ rejestracji.

  • License plate crop (Przycinanie tablic rejestracyjnych) umożliwia zapisywanie wyłącznie tablic rejestracyjnych.

  • Vehicle crop (Przycinanie pojazdu) powoduje zapisanie całego przechwyconego pojazdu.

  • Frame downsized 480x270 (Klatka zredukowana do 480x270) powoduje zapisanie całego obrazu w rozdzielczości 480x270.

  • Full frame (Pełna klatka) powoduje zapisanie całego obrazu w pełnej rozdzielczości.

 6. Przeciągnij punkty kotwiczące, aby dostosować obszar zainteresowania. Patrz Dostosowywanie obszarów zainteresowania.

 7. Dostosuj kierunek obszaru zainteresowania. Kliknij strzałkę i obróć, aby ustawić kierunek. Kierunek określa w jaki sposób aplikacja rejestruje pojazdy wjeżdżające do lub wyjeżdżające z obszaru.

 8. Kliknij przycisk Next (Dalej)

 9. Z listy rozwijanej Protocol (Protokół) wybierz jeden z następujących protokołów:

  • TCP

  • HTTP POST

 10. W polu Server URL (Adres URL serwera) wpisz adres serwera i port w następującym formacie: 127.0.0.1:8080

 11. W polu Device ID (ID urządzenia) wpisz nazwę urządzenia lub pozostaw pole bez zmian.

 12. W polu Event types (Typy zdarzeń)wybierz jedną lub więcej następujących opcji:

  • New (Nowe) oznacza pierwsze wykrycie tablicy rejestracyjnej.

  • Update (Aktualizacja) jest poprawieniem znaków na wcześniej wykrytej tablicy rejestracyjnej lub po wykryciu kierunku przemieszczania się tablicy rejestracyjnej i śledzeniu jej na obrazie.

  • Lost (Utrata) to ostatnie monitorowane zdarzenie dotyczące tablicy rejestracyjnej, zanim opuści ona obszar obrazu. Zawiera również kierunek poruszania się tablic rejestracyjnych.

 13. Aby włączyć tę funkcję, wybierz opcję Send event data to server (Wysyłaj dane zdarzeń na serwer).

 14. Aby zmniejszyć przepustowość podczas korzystania z protokołu HTTP POST, można wybrać opcję Do not to send images through HTTP POST (Nie wysyłaj obrazów za pośrednictwem protokołu HTTP POST).

 15. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 16. Jeżeli masz już listę zapisanych tablic, wybierz opcję importowania jako blocklist (listę blokowanych) lub allowlist (listę dozwolonych).

 17. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Kontrola dostępu

Skorzystaj z kreatora konfiguracji do szybkiej i łatwej konfiguracji. Można wybrać opcję Skip (Pomiń), aby opuścić przewodnik w dowolnym momencie.

 1. Wybierz opcję Access control (Kontrola dostępu) i kliknij przycisk Next (Dalej).

 2. Wybierz typ kontroli dostępu:

 3. Z listy rozwijanej Barrier mode (Trybu szlabanu) pod opcją Open from lists (Otwórz z list) wybierz Allowlist (Listę dozwolonych).

 4. Z listy rozwijanej Vehicle direction (Kierunek jazdy) wybierz opcję out (wyjazd).

 5. Na liście rozwijanej ROI (Obszar zainteresowania) zaznacz obszar zainteresowania, którego chcesz użyć, lub wszystkie.

 6. Kliknij przycisk Next (Dalej).

Na stronie Image settings (Ustawienia obrazu):

 1. Wybierz ilość obszarów zainteresowania.

 2. Wybierz region, w którym znajduje się kamera.

 3. Wybierz typ rejestracji. Patrz Dostosowywanie ustawień przechwytywania obrazu.

 4. Przeciągnij punkty kotwiczące, aby dostosować obszar zainteresowania. Patrz Dostosowywanie obszarów zainteresowania.

 5. Dostosuj kierunek obszaru zainteresowania. Kierunek określa w jaki sposób aplikacja rejestruje pojazdy wjeżdżające do lub wyjeżdżające z obszaru.

 6. Kliknij przycisk Next (Dalej)

Na stronie Dane zdarzenia:

 1. Z listy rozwijanej Protocol (Protokół) wybierz jeden z następujących protokołów:

  • TCP

  • HTTP POST

 2. W polu Server URL (Adres URL serwera) wpisz adres serwera i port w następującym formacie: 127.0.0.1:8080.

 3. W polu Device ID (ID urządzenia) wpisz nazwę urządzenia lub pozostaw pole bez zmian.

 4. W polu Event types (Typy zdarzeń)wybierz jedną lub więcej następujących opcji:

  • New (Nowe) oznacza pierwsze wykrycie tablicy rejestracyjnej.

  • Update (Aktualizacja) jest poprawieniem znaków na wcześniej wykrytej tablicy rejestracyjnej lub po wykryciu kierunku przemieszczania się tablicy rejestracyjnej i śledzeniu jej na obrazie.

  • Lost (Utrata) to ostatnie monitorowane zdarzenie dotyczące tablicy rejestracyjnej, zanim opuści ona obszar obrazu. Zawiera również kierunek poruszania się tablic rejestracyjnych.

 5. Aby włączyć tę funkcję, wybierz opcję Send event data to server (Wysyłaj dane zdarzeń na serwer).

 6. Aby zmniejszyć przepustowość podczas korzystania z protokołu HTTP POST, można wybrać opcję Do not to send images through HTTP POST (Nie wysyłaj obrazów za pośrednictwem protokołu HTTP POST).

 7. Kliknij przycisk Next (Dalej)

 8. Na stronie Importuj listę z pliku .csv.:
 1. Jeżeli masz już listę zapisanych tablic, wybierz opcję importowania jako blocklist (listę blokowanych) lub allowlist (listę dozwolonych).

 2. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Dostosowywanie obszarów zainteresowania

Obszar zainteresowania jest częścią podglądu na żywo, w której aplikacja szuka tablic rejestracyjnych. W celu zapewnienia maksymalnej wydajności warto ustawić jak najmniejszy obszar zainteresowania. Dostosowywanie obszaru zainteresowania:

 1. Przejdź do Settings (Ustawień).

 2. Kliknij Edit area of interest (Edytuj obszar zainteresowania).

 3. Aby poprawić weryfikację i jakość przechwytywanych obrazów, przejdź do ustawienia Zoom i dostosuj suwak do swoich potrzeb.

 4. Aby kamera automatycznie ustawiała ostrość na pojazdach, kliknij przycisk Autofocus (Autofokus). Aby ustawić ostrość ręcznie, przejdź do ustawienia Focus (Ostrość) i dostosuj ją za pomocą suwaka.

 5. Aby przenieść obszar zainteresowania, kliknij wewnątrz tego obszaru, a następnie przesuń go w miejsce, w którym tablice rejestracyjne są najlepiej widoczne. Jeśli umieścisz obszar zainteresowania poza podglądem na żywo, automatycznie powróci on do domyślnego położenia. Upewnij się, że po zapisaniu tych ustawień obszar zainteresowania pozostaje w tym samym miejscu.

 6. Aby dostosować obszar zainteresowania, kliknij w dowolnym miejscu w obszarze, a następnie przeciągnij punkty kotwiczące oznaczone na niebiesko.

  • Aby zresetować obszar zainteresowania, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Reset (Resetuj).

  • Aby dodać punkty kotwiczenia, kliknij jeden z żółtych punktów kotwiczenia. Kolor punktu kotwiczenia zmieni się na niebieski, co będzie oznaczało, że można nim manipulować. Obok niebieskiego punktu kotwiczenia zostaną automatycznie dodane nowe żółte punkty. Można wybrać maksymalnie 8 punktów kotwiczenia.

 7. Kliknij w dowolnym miejscu poza obszarem zainteresowania, aby zapisać zmiany.

 8. Aby uzyskać prawidłowe informacje zwrotne dotyczące kierunku w Event log (Dzienniku zdarzeń), ustaw strzałkę w kierunku jazdy.

  1. Kliknij ikonę strzałki.

  2. Wybierz punkt kotwiczenia i obróć strzałkę, tak aby była ustawiona zgodnie z kierunkiem jazdy.

  3. Kliknij poza obszarem zainteresowania, aby zapisać zmiany.

 9. Jeden obszar może wykrywać tablice w obu kierunkach. Informacja zwrotna zostanie wyświetlona w kolumnie Direction (Kierunek).
 • Aby dodać drugi obszar zainteresowania, wybierz 2 z menu rozwijanego Area of interest (Obszar zainteresowania).

Przykład z jednym obszarem zainteresowania.
Uwaga
 • W przypadku używania kamery autonomicznej można wybrać w aplikacji zalecane ustawienia rozpoznawania tablic rejestracyjnych.
  1. Kliknij Recommended LPR settings (Zalecane ustawienia rozpoznawania tablic rejestracyjnych). Zostanie wyświetlona tabela, w której będzie widać różnice między bieżącymi i zalecanymi ustawieniami.

  2. Kliknij Update settings (Aktualizuj ustawienia), aby zmienić wartości ustawione w aplikacji na zalecane.

Wybór regionu

 1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > Image (Obraz).

 2. Z listy rozwijanej Region wybierz region.

Dostosowywanie ustawień przechwytywania obrazu

 1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > Image (Obraz).

 2. Aby zmienić rozdzielczość przechwytywanych obrazów, przejdź do opcji Resolution (Rozdzielczość)

 3. Aby zmienić obrót przechwytywanych obrazów, przejdź do opcji Image rotation (Obracanie obrazu)

 4. Aby zmienić sposób zapisywania przechwytywanych obrazów, przejdź do opcji Save full frame (Zapisz pełną klatkę):

  • License plate crop (Przycinanie tablic rejestracyjnych) umożliwia zapisywanie wyłącznie tablic rejestracyjnych.

  • Vehicle crop (Przycinanie pojazdu) powoduje zapisanie całego przechwyconego pojazdu.

  • Frame downsized 480x270 (Klatka zredukowana do 480x270) powoduje zapisanie całego obrazu w rozdzielczości 480x270.

  • Full frame (Pełna klatka) powoduje zapisanie całego obrazu w pełnej rozdzielczości.

Konfiguracja przechowywania zdarzeń

Zdarzenie składa się z przechwyconego obrazu, tablicy rejestracyjnej, numeru obszaru zainteresowania, kierunku ruchu pojazdu, dostępu oraz daty i czasu.

W tym przykładzie opisano sposób przechowywania zdarzeń numerów rejestracyjnych z listy dozwolonych przez 30 days (30 dni).

 • Wymagania:
 • Kamera jest zamontowana i podłączona do sieci.

 • Aplikacja AXIS License Plate Verifier działa w kamerze.

 • Pamięć wewnętrzna lub karta SD zainstalowane w kamerze.

 1. Przejdź do opcji Settings (Ustawienia) > Events (Zdarzenia).

 2. W menu Save events (Zapisz zdarzenia) wybierz polecenie Allowlisted (Lista dozwolonych).

 3. W menu Delete events after (Usuń zdarzenia po) wybierz opcję 30 days (30 dni).

 4. Uwaga

  Aby wykryć włożoną kartę SD, gdy aplikacja jest uruchomiona, trzeba ją zrestartować. Jeśli w kamerze jest zainstalowana karta SD, aplikacja automatycznie wybierze ją jako domyślne urządzenie pamięci masowej.
  AXIS License Plate Verifier może zapisać do 1000 zdarzeń w pamięci wewnętrznej kamery, używając tablic rejestracyjnych jako ramki. Skonfigurowanie większych ramek spowoduje zmianę liczby wydarzeń, które można zapisać.
  Aby zmienić ustawienia przechwytywania obrazu, przejdź do Settings > Image (Ustawienia > Obraz). Na karcie SD można zapisać do 100 000 zdarzeń z użyciem dowolnego typu ramki.

Zarządzanie listami

Dodawanie wykrytej tablicy rejestracyjnej do listy

Tablicę rejestracyjną można dodać do listy bezpośrednio po wykryciu jej przez aplikację.

 1. Kliknij kartę Event log (Dziennik zdarzeń).

 2. Przejdź do Latest Event (Ostatniego zdarzenia).

 3. Kliknij przycisk Add to list (Dodaj do listy) znajdujący się obok tablicy rejestracyjnej, którą chcesz dodać.

 4. Z menu rozwijanego wybierz listę, do której chcesz dodać tablicę rejestracyjną.

 5. Kliknij Append (Dodaj).

Dodawanie opisów do tablic rejestracyjnych

Aby dodać opis do tablicy rejestracyjnej na liście:

 • Przejdź do List management (Zarządzania listami).

 • Zaznacz tablicę rejestracyjną, którą chcesz edytować, i kliknij ikonę pióra.

 • Wpisz odpowiednie informacje w polu Description (Opis) na górze listy.

 • Kliknij ikonę dysku, aby zapisać nowe ustawienia.

Dostosowywanie nazw list

Można zmienić nazwy dowolnych list, aby dopasowywać je do konkretnych zastosowań.

 1. Przejdź do List management (Zarządzania listami).

 2. Przejdź do menu listy, którą chcesz zmienić.

 3. Wybierz opcję Rename (Zmień nazwę).

 4. Wpisz nazwę listy.

Nowa nazwa listy zostanie zaktualizowana we wszystkich istniejących konfiguracjach.

Importowanie numerów rejestracyjnych z listy dozwolonych

Można zaimportować numery rejestracyjne z listy dozwolonych z pliku .csv na komputerze. Oprócz numeru tablic rejestracyjnych można również dodać komentarze dla każdego numeru tablicy rejestracyjnej w pliku .csv.

Struktura pliku .csv musi wyglądać następująco: tablica rejestracyjna,data,opis

Example

Tylko tablica rejestracyjna: AXIS123

Tablica rejestracyjna + opis: AXIS123,,Jan Kowalski

Tablica rejestracyjna + data + opis: AXIS123,2022-06-08,Jan Kowalski

 1. Przejdź do List management (Zarządzania listami)

 2. Przejdź do menu kontekstowego znajdującego się obok Allowlist (Listy dozwolonych) i wybierz opcję Import from file (Importuj z pliku).

 3. Przejdź do pliku .csv na komputerze, aby go wybrać.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Sprawdź, czy zaimportowane numery rejestracyjne wyświetlane są w polu Allowlist (Lista dozwolonych).

Udostępnianie listy tablic rejestracyjnych innym kamerom

Listę tablic rejestracyjnych można udostępniać innym kamerom w sieci. Synchronizacja zastąpi wszystkie bieżące listy tablic rejestracyjnych w innych kamerach.

 1. Przejdź do List management (Zarządzania listami).

 2. W polu Camera synchronization (Synchronizacja kamery) wpisz adres IP, nazwę użytkownika i hasło.

 3. Kliknij +.

 4. Kliknij Camera synchronization (Synchronizacja kamery).

 5. Sprawdź, czy data i godzina w polu Last sync (Ostatnia synchronizacja) zostały zaktualizowane.

Tworzenie harmonogramów dla list

Dla list można utworzyć harmonogramy powodujące ich aktywność tylko w określonych porach wybranych dni tygodnia. Aby utworzyć harmonogram aktywności listy:

 • Przejdź do List management (Zarządzania listami).

 • Przejdź do menu listy, dla której chcesz utworzyć harmonogram.

 • W podręcznym menu wybierz opcję Schedule (Harmonogram).

 • Wybierz godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz dzień, w którym lista ma być aktywna.

 • Kliknij przycisk obok pozycji Enabled (Włączone).

 • Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Ustawienia dodatkowe

Konfiguracja nakładki tekstowej

Nakładka tekstowa przedstawia następujące informacje o zdarzeniach w podglądzie na żywo: dzień tygodnia, miesiąc, godzina, rok, numer rejestracyjny.

 1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > Image (Obraz).

 2. Aktywuj Text overlay (Nałożenie tekstu).

 3. Ustaw Overlay duration (Czas nałożenia) na wartość od 1 do 9 sekund.

 4. Wybierz opcję data, godzina i tablica rejestracyjna (DateTime + LP) lub samą tablicę rejestracyjną (LP).

 5. Sprawdź, czy nakładka jest widoczna w podglądzie na żywo.

Detekcja tablic rejestracyjnych przy słabym oświetleniu

Algorytm przypisuje każdej dokonanej detekcji ocenę, zwaną poziomem czułości (parametr ufności). Detekcje o ocenie poniżej wartości wybranego poziomu nie są wyświetlane na liście zdarzeń.

W scenach o słabym oświetleniu można obniżyć poziom czułości.

 1. Przejdź do opcji Settings (Ustawienia) > Detection Parameters (Parametry detekcji).

 2. Dostosuj suwak pod Sensitivity level (Poziomem czułości). Aby uniknąć fałszywych detekcji, zalecamy obniżanie wartości progowej co 0,05.

 3. Sprawdź, czy algorytm właściwie wykrywa tablice rejestracyjne.

Dopuszczanie mniejszej liczby znaków na tablicach rejestracyjnych

Aplikacja ma domyślną minimalną liczbę znaków, jaka może zostać wykryta przez tablicę rejestracyjną. Domyślna minimalna liczba znaków wynosi pięć. Aplikację można skonfigurować tak, aby nie wykrywała tablic rejestracyjnych o mniejszej liczbie znaków.

 1. Przejdź do opcji Settings (Ustawienia) > Detection Parameters (Parametry detekcji).

 2. W polu Minimum number of characters (Minimalna liczba znaków) wpisz minimalną dozwoloną liczbę znaków.

 3. Sprawdź, czy aplikacja właściwie rozpoznaje tablice rejestracyjne.

Dopasowywanie wyłącznie identycznych tablic rejestracyjnych

Algorytm dopasowywania automatycznie zezwala na różnice jednego znaku podczas dopasowywania wykrytej tablicy rejestracyjnej do listy dozwolonych lub listy blokowanych. W niektórych scenariuszach jednak konieczne jest dopasowanie wszystkich znaków tablicy rejestracyjnej.

 1. Przejdź do List management (Zarządzania listami).

 2. Kliknij, aby włączyć opcję Strict matching (Dokładne dopasowanie).

 3. Sprawdź, czy aplikacja właściwie dopasowuje tablice rejestracyjne.

Zezwalanie na różnicę więcej niż jednego znaku podczas dopasowywania tablic rejestracyjnych

Algorytm dopasowywania automatycznie zezwala na różnice jednego znaku podczas dopasowywania wykrytej tablicy rejestracyjnej do listy dozwolonych lub listy blokowanych. Możliwe jest zezwalanie na różnicę więcej niż jednego znaku.

 1. Przejdź do opcji Settings (Ustawienia) > Detection Parameters (Parametry detekcji).

 2. W polu Allowed character deviation (Dozwolone różne znaki) wybierz ile znaków, może się różnić.

 3. Sprawdź, czy aplikacja właściwie dopasowuje tablice rejestracyjne.

Przyznawanie ograniczonego dostępu operatorom

Operatorom można przyznać ograniczony dostęp do aplikacji za pomocą adresu URL. W ten sposób będą mogli używać tylko funkcji Event log (Dziennik zdarzeń) i List management (Zarządzanie listą). Adres URL znajduje się w sekcji Settings > User rights (Ustawienia > Prawa użytkownika).

Konfiguracja bezpiecznych połączeń

Aby chronić komunikację i dane przesyłane między urządzeniami, na przykład pomiędzy kamerą a kontrolerem drzwi, skonfiguruj bezpieczne połączenie przez protokół HTTPS za pomocą certyfikatów.

 1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > Security (Zabezpieczenia).

 2. W obszarze HTTPS, Enable HTTPS (Włącz HTTPS).

 3. Wybierz opcję Self-signed (Z własnym podpisem) lub CA-signed (Z podpisem CA).

Uwaga

Więcej informacji na temat protokołu HTTPS i jego zastosowań: help.axis.com/axis-os-hardening-guide.

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie ustawień aplikacji

Można tworzyć kopie zapasowe i przywracać ustawienia wprowadzone w aplikacji dotyczące rejestrowania obrazów, bezpieczeństwa, wykrywania i integracji. W razie późniejszych problemów można po prostu przywrócić ustawienia z kopii zapasowej.

 • Aby utworzyć kopię zapasową ustawień aplikacji:
 • Przejdź do menu Settings > Maintenance (Ustawienia > Konserwacja).

 • Kliknij opcję Backup configuration (Utwórz kopię zapasową konfiguracji).

 • Do folderu pobierania zostanie pobrany plik JSON.
 • Aby przywrócić ustawienia aplikacji:
 • Przejdź do menu Settings > Maintenance (Ustawienia > Konserwacja).

 • Kliknij opcję Restore configuration (Przywróć konfigurację).

 • Zaznacz plik JSON zawierający kopię zapasową.

Ustawienia zostaną przywrócone automatycznie.

Kasowanie wszystkich zdarzeń

Po skonfigurowaniu aplikacji warto usunąć z procesu konfiguracji ślady wszystkich obrazów i zarejestrowanych tablic.

Aby wykasować wszystkie obrazy i tablice z bazy danych:

 • Przejdź do menu Settings > Maintenance (Ustawienia > Konserwacja).
 • Kliknij opcję Clear all recognition results (Usuń wszystkie rezultaty rozpoznawania).

 • Kliknij Yes (Tak).

Używanie portów wirtualnych do wyzwalania akcji

Porty wirtualne w połączeniu z systemem kontroli dostępu mogą służyć do inicjowania dowolnych działań. Ten przykład wyjaśnia, jak ustawić aplikację AXIS License Plate Verifier i port I/O kamery, aby wyświetlać nakładkę tekstową za pomocą portu wirtualnego.

 • Wymagania:
 • Kamera jest zamontowana i podłączona do sieci.

 • Aplikacja AXIS License Plate Verifier działa w kamerze.

 • Kable połączone ze szlabanem i portem I/O kamery.

 • Konfiguracja podstawowa. Patrz Konfiguracja podstawowa.

 1. Przejdź na stronę aplikacji i wybierz kartę Settings (Ustawienia).

 2. Przejdź okna Access control (Kontrola dostępu).

 3. W obszarze Access control (Kontrola dostępu) z listy rozwijanej wybierz Type (Typ), a następnie Internal I/O (Wewnętrzne I/O).

 4. Wybierz I/O output # (Numer wyjścia I/O).

 5. Na liście rozwijanej Virtual port (Port wirtualny) zaznacz port.

 6. Z listy rozwijanej Barrier mode (Tryb szlabanu) wybierz opcję Open to all (Otwarty dla wszystkich).

 7. Z listy rozwijanej Vehicle direction (Kierunek jazdy) wybierz opcję any (dowolny).

 8. Na liście rozwijanej ROI (Obszar zainteresowania) zaznacz obszar zainteresowania, którego chcesz użyć, lub wszystkie.

 9. Na stronie internetowej kamery przejdź do System > Events (Zdarzenia).

 10. Kliknij przycisk Add rule (Dodaj regułę).

 11. W ustawieniu Condition (Warunek) zaznacz wartość Virtual input is active (Wejście wirtualne jest aktywne) oraz wybrany przez siebie numer portu.

 12. W ustawieniu Action (Akcja) zaznacz opcję Use overlay text (Użyj nałożonego tekstu).

 13. Zaznacz opcję Video channels (Kanały wideo).

 14. Wpisz tekst, który ma być wyświetlany.

 15. Dodaj czas trwania wyświetlania tekstu.

 16. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 17. Wybierz kolejno opcje Video > Overlays (Wideo > Nakładki).

 18. Wybierz opcję Overlays (Nakładki).

 19. Z listy rozwijanej wybierz opcję Text (Tekst) i kliknij przycisk +.

 20. Wpisz wyrażenie #D lub wybierz modyfikator z listy rozwijanej Modifiers (Modyfikatory).

 21. Sprawdź, czy nakładka tekstowa jest wyświetlana, gdy pojazd wjedzie do obszaru zainteresowania w podglądzie na żywo.

Scenariusz wjazdu i wyjazdu pojazdów

W scenariuszu wjazdu i wyjazdu pojazdów aplikacja odczytuje tablicę rejestracyjną zarejestrowaną przez kamerę i weryfikuje ją na podstawie listy autoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych zapisanej w kamerze.

Ten scenariusz wymaga aplikacji zainstalowanej w kamerze z obsługą I/O lub podłączonego modułu przekaźnika I/O w celu otwierania i zamykania szlabanu.

Dwie przykładowe konfiguracje dla scenariusza wjazdu i wyjazdu.
 1. Kamera Axis z aplikacją AXIS License Plate Verifier
 2. Komunikacja I/O
 3. Szlaban
 4. Moduł przekaźnikowe I/O Axis
 5. Komunikacja IP

Otwieranie szlabanów dla znanych pojazdów przy użyciu modułu przekaźnikowego

Poniższy przykład ilustruje sposób konfiguracji weryfikatora tablic rejestracyjnych AXIS License Plate Verifier z modułem przekaźnikowym w celu otwierania szlabanu dla znanych pojazdów w określonym obszarze zainteresowania, na przykład na parkingu.

 • Wymagania:
 • Kamera jest zamontowana i podłączona do sieci.

 • Aplikacja AXIS License Plate Verifier działa w kamerze.

 • Kable połączone ze szlabanem i modułem przekaźnikowym.

 • Konfiguracja podstawowa. Patrz Konfiguracja podstawowa.

 1. Przejdź na stronę internetową kamery, wybierz opcję Settings (Ustawienia) i otwórz aplikację AXIS License Plate Verifier.

 2. Przejdź na stronę internetową modułu przekaźnikowego i upewnij się, że port przekaźnika jest podłączony do portu I/O kamery.

 3. Skopiuj adres IP modułu przekaźnikowego.

 4. Wróć do AXIS License Plate Verifier.

 5. Przejdź do menu Settings (Ustawienia)>Access Control (Kontrola dostępu)

 6. Przejdź do Type (Typ) i z listy rozwijanej wybierz opcję Relay (Przekaźnik).

 7. Z listy rozwijanej I/O output (Wyjście I/O) wybierz port I/O podłączony do szlabanu.

 8. Z listy rozwijanej Barrier mode (Trybu szlabanu) wybierz opcję Open from lists (Otwórz z list), a następnie zaznacz Allowlist (Listę dozwolonych).

 9. Z listy rozwijanej Vehicle direction (Kierunek jazdy) wybierz opcję in (wjazd).

 10. Z listy rozwijanej ROI (Obszar zainteresowania) wybierz obszar zainteresowania obejmujący pas ruchu.

 11. Wprowadź następujące informacje:

  • adres IP modułu przekaźnikowego w formacie 192.168.0.0;

  • nazwa użytkownika dla modułu przekaźnikowego;

  • hasło dla modułu przekaźnikowego.

 12. Aby upewnić się, że połączenie działa poprawnie, kliknij przycisk Connect (Połącz).

 13. Aby aktywować połączenie, kliknij opcję Turn on integration (Włącz integrację).

 14. Przejdź do karty List management (Zarządzanie listami)

 15. Wprowadź numer tablicy rejestracyjnej w polu Allowlist (Lista dozwolonych).

 16. Uwaga

  Porty wejść fizycznych 1–8 na module przekaźnikowym odpowiadają portom 1–8 na liście rozwijanej. Jednak porty wejść przekaźnika 1–8 na module przekaźnikowym odpowiadają portom 9–16 na liście rozwijanej. Ma to zastosowanie również w przypadku, gdy moduł przekaźnikowy ma tylko 8 portów.

 17. Sprawdź, czy aplikacja rozpoznaje numer tablicy rejestracyjnej z listy dozwolonych jako tablicę znanego pojazdu, i czy szlaban otwiera się zgodnie z oczekiwaniami.

Otwieranie szlabanów dla znanych pojazdów przy użyciu interfejsu I/O kamery

Ten przykład wyjaśnia, jak ustawić aplikację AXIS License Plate Verifier i port I/O kamery, aby otworzyć szlaban dla znanego pojazdu, na przykład wjeżdżającego na parking.

 • Wymagania:
 • Kamera jest zamontowana i podłączona do sieci.

 • Aplikacja AXIS License Plate Verifier działa w kamerze.

 • Kable połączone ze szlabanem i portem I/O kamery.

 • Konfiguracja podstawowa. Patrz Konfiguracja podstawowa.

Otwieranie szlabanów dla znanych pojazdów przy użyciu interfejsu I/O kamery
 1. Przejdź do strony internetowej aplikacji i wybierz kartę Event log (Dziennik zdarzeń) i dodaj wykryte tablice rejestracyjne do listy. Patrz Dodawanie wykrytej tablicy rejestracyjnej do listy

 2. Aby bezpośrednio edytować listę, przejdź do karty List management (Zarządzanie listami).

 3. Wprowadź autoryzowany numer tablicy rejestracyjnej w polu Allowlist (Lista dozwolonych).

 4. Przejdź do karty Settings (Ustawienia).

 5. W obszarze Access control (Kontrola dostępu) z listy rozwijanej wybierz Type (Typ), a następnie Internal I/O (Wewnętrzne I/O).

 6. Wybierz I/O output # (Numer wyjścia I/O).

 7. Z listy rozwijanej Barrier mode (Trybu szlabanu) wybierz opcję Open from lists (Otwórz z list), a następnie zaznacz Allowlist (Listę dozwolonych).

 8. Z listy rozwijanej Vehicle direction (Kierunek jazdy) wybierz opcję in (wjazd).

 9. Na liście rozwijanej ROI (Obszar zainteresowania) zaznacz obszar zainteresowania, którego chcesz użyć, lub wszystkie.

 10. Sprawdź, czy aplikacja rozpoznaje numer tablicy rejestracyjnej z listy dozwolonych jako tablicę znanego pojazdu, i czy szlaban otwiera się zgodnie z oczekiwaniami.

Uwaga

Można zmienić nazwy dowolnych list, aby dopasowywać je do konkretnych zastosowań.

Powiadomienia dotyczące nieautoryzowanych pojazdów

W tym przykładzie wyjaśniono, jak skonfigurować aplikację, aby utworzyć w kamerze zdarzenie wyzwalające wysłanie powiadomienia.

 1. Przejdź do List management (Zarządzania listami).

 2. Wprowadź numer tablicy rejestracyjnej w polu Blocklist (Lista blokowanych).

 3. Przejdź na stronę internetową kamery.

 4. Przejdź do Settings (Ustawienia) > Events (Zdarzenia) i skonfiguruj regułę akcji, w której warunkiem jest aplikacja, a akcją — powiadomienie.

 5. Sprawdź, czy aplikacja rozpoznaje dodany numer tablicy rejestracyjnej jako tablicę nieautoryzowanego pojazdu, i czy reguła akcji działa zgodnie z oczekiwaniami.

Scenariusz kontroli dostępu pojazdów

W scenariuszu kontroli dostępu pojazdów aplikacja może być połączona z sieciowym kontrolerem drzwi Axis w celu konfiguracji reguł dostępu, utworzenia rozkładów godzin dostępu i zarządzania dostępem pojazdów nie tylko pracowników, ale też na przykład gości i dostawców.

W celu dodatkowego zabezpieczenia użyj systemu dostępu obejmującego kontrolery drzwi i czytniki kart. Aby skonfigurować kontrolery drzwi i czytniki kart, zapoznaj się z dokumentacją użytkownika na stronie axis.com

 1. Kamera Axis z aplikacją AXIS License Plate Verifier
 2. Komunikacja IP
 3. Sieciowy kontroler drzwi Axis z czytnikiem kart
 4. Komunikacja I/O
 5. Szlaban
 6. Opcjonalne oprogramowanie innych firm

Podłączanie do kontrolera drzwi

W tym przykładzie podłączymy kamerę do sieciowego kontrolera drzwi, co oznacza, że kamera będzie pełnić funkcję czujnika. Kamera przekazuje dane do kontrolera, który z kolei je analizuje i wyzwala zdarzenia.

Uwaga

Przełączając pomiędzy aplikacjami AXIS License Plate Verifier i AXIS Entry Manager należy dopilnować odświeżenia stron, aby uzyskać dostęp do wszystkich parametrów.

 • Wymagania:
 • Kamera i kontroler drzwi zamontowane i podłączone do sieci.

 • Aplikacja AXIS License Plate Verifier działa w kamerze.

 • Konfiguracja podstawowa. Patrz Konfiguracja podstawowa.

Konfigurowanie aplikacji pod kątem współpracy z kontrolerem AXIS A1001 Door Controller.
 1. Konfiguracja sprzętowa w aplikacji AXIS Entry Manager
 2. Przejdź do aplikacji AXIS Entry Manager i rozpocznij nową konfigurację sprzętową w menu Setup (Konfiguracja).

 3. W konfiguracji sprzętowej zmień nazwę sieciowego kontrolera drzwi na „Gate controller (Kontroler bramy)”.

 4. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 5. W opcji Configure locks connected to this controller (Skonfiguruj zamki podłączone do tego kontrolera) usuń opcję Door monitor (Monitor drzwi).

 6. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 7. W opcji Configure readers connected to this controller (Skonfiguruj czytniki podłączone do tego kontrolera) usuń opcję Exit reader (Czytnik wyjścia).

 8. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

 1. Konfiguracja w aplikacji AXIS License Plate Verifier
 2. Przejdź do strony internetowej aplikacji AXIS License Plate Verifier.

 3. Przejdź do menu Settings (Ustawienia)>Access Control (Kontrola dostępu).

 4. Przejdź do Type (Typ) i z listy rozwijanej wybierz opcję Controller (Kontroler).

 5. Wprowadź następujące informacje:

  • adres IP kontrolera w formacie 192.168.0.0;

  • nazwa użytkownika dla kontrolera;

  • hasło dla kontrolera.

 6. Kliknij przycisk Connect (Połącz).

 7. Jeśli połączenie zostanie nawiązane, na liście rozwijanej Network Door Controller name (Nazwa sieciowego kontrolera drzwi) pojawi się „Gatecontroller (Kontroler bramy)”. Wybierz „Gatecontroller (Kontroler bramy)”.

 8. Z listy rozwijanej Reader name (Nazwa czytnika) wybierz czytnik podłączony do drzwi „Gatecontroller (Kontroler bramy)”, na przykład „Reader entrance (Czytnik wejścia)”. Nazwy te można zmienić w aplikacji AXIS Entry Manager.

 9. Aby aktywować połączenie, wybierz opcję Turn on integration (Włącz integrację).

 10. W polu testowym wprowadź jeden z numerów tablic rejestracyjnych użytkownika lub numer domyślny, a następnie kliknij przycisk Test integration (Testowanie integracji). Sprawdź, czy test się powiódł.

 1. Konfiguracja użytkowników, grup, drzwi i harmonogramów w aplikacji AXIS Entry Manager
 2. Przejdź do aplikacji AXIS Entry Manager.

 3. Przejdź do opcji Access Management (Zarządzanie dostępem).

 4. Przejdź do menu Doors (Drzwi) > Add identification type (Dodaj typ identyfikacji).

 5. Z listy rozwijanej Credentials needed (Wymagane poświadczenia) wybierz License plate only (Tylko tablica rejestracyjna).

 6. Aby nałożyć ograniczenia czasowe na możliwość korzystania z danego typu identyfikacji, przeciągnij i upuść Schedule (Harmonogram) na drzwi.

 7. Dodaj użytkowników i dla każdego użytkownika dodaj poświadczenie License plate (Tablica rejestracyjna).

 8. Kliknij opcję Add credential (Dodaj poświadczenie) ponownie i wprowadź dane tablicy rejestracyjnej.

 9. Kliknij opcję Add new group (Dodaj nową grupę) i wprowadź dane.

 10. Aby przydzielić użytkowników do grupy, przeciągnij i upuść Users (Użytkowników) do grupy użytkowników.

 11. Aby przydzielić użytkownikom dostęp, przeciągnij i upuść Door (Drzwi) do grupy użytkowników.

 12. Aby ograniczyć czas dostępu, przeciągnij i upuść Schedule (Harmonogram) do grupy użytkowników.

 13. Ogólne informacje o interfejsie użytkownika aplikacji AXIS Entry Manager.
  1. Użytkownicy
  2. Drzwi
  3. Harmonogramy
  4. Grupy użytkowników

Łączenie z aplikacją AXIS Secure Entry

W tym przykładzie opisano łączenie kontrolera drzwi Axis w oprogramowaniu AXIS Camera Station i AXIS Secure Entry za pomocą aplikacji AXIS Licence Plate Verifier.

 • Wymagania:
 • Kamera i kontroler drzwi zamontowane i podłączone do sieci.

 • Aplikacja AXIS License Plate Verifier działa w kamerze.

 • Zainstalowany klient aplikacji AXIS Camera Station w wersji 5.49.449 lub nowszej.

 • Konfiguracja podstawowa. Patrz Konfiguracja podstawowa.

W aplikacji AXIS Camera Station zob. Add a reader (Dodawanie czytnika).

W aplikacji AXIS License Plate Verifier:

 1. W zakładce Settings (Ustawienia) przejdź do pozycji Configuration wizard (Kreator konfiguracji) i kliknij Start (Rozpocznij).

 2. Wybierz opcję Access Control (Kontrola dostępu).

 3. Wybierz Secure Entry (Bezpieczne wchodzenie) i kliknij przycisk Next (Dalej).

 4. W oprogramowaniu AXIS Camera Station:
 5. Wpisz dres IP kontrolera drzwi, dostępnego na liście urządzeń w menu AXIS Camera Station > Configuration > Other Devices (AXIS Camera Station > Konfiguracja > Inne urządzenia).

 6. Aby dodać klucz uwierzytelniania, przejdź do menu AXIS Camera Station > Configuration > Encrypted communication (AXIS Camera Station > Konfiguracja > Szyfrowana komunikacja).

 7. Otwórz External Peripheral Authentication Key (Klucz uwierzytelniania zewnętrznego urządzenia peryferyjnego) i kliknij Show authentication key (Pokaż klucz uwierzytelniania).

 8. Kliknij przycisk Copy key (Kopiuj klucz).

 9. W aplikacji AXIS License Plate Verifier:
 10. Przejdź do pozycji Authentication key (Klucz uwierzytelniania) w kreatorze konfiguracji i wklej klucz.

 11. Kliknij przycisk Connect (Połącz).

 12. Z rozwijalnego menu wybierz Door controller name (Nazwa kontrolera drzwi).

 13. Z rozwijalnego menu wybierz Reader name (Nazwa czytnika).

 14. Zaznacz opcję Turn on integration (Włącz integrację).

 15. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 16. Dostosuj obszar zainteresowania. Zobacz temat Dostosowywanie obszarów zainteresowania.

 17. Kliknij dwa razy przycisk Next (Dalej) i kliknij Finish (Zakończ).

Wyszukiwanie określonych zdarzeń

Funkcja wyszukiwania umożliwia znajdowanie zdarzeń na podstawie szeregu kryteriów.

 1. Przejdź na stronę aplikacji i wybierz kartę Event log (Dziennik zdarzeń).

 2. W menu kalendarza wybierz datę w polu Start time (Czas rozpoczęcia) i End time (Czas zakończenia).

 3. Wprowadź numer tablicy rejestracyjnej w polu Plate (Tablica), aby wyszukać tablicę rejestracyjną.

 4. Kliknij menu rozwijane ROI (Obszar zainteresowania), aby wybrać żądany obszar lub zaznaczyć oba obszary.

 5. Wybierz Direction (Kierunek), aby filtrować według wejścia lub wyjścia.

 6. Aby odfiltrować tablice rejestracyjne z list blokowanych lub dozwolonych, kliknij menu rozwijane Access (Dostęp).

 7. Kliknij Search (Wyszukaj).

Aby powrócić do podglądu zaktualizowanego dziennika, kliknij przycisk Live (Na żywo).

Uwaga

Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlone krótkie podsumowanie danych statystycznych dotyczących tego wyszukiwania.

Aby wyświetlać opisy towarzyszące tablicom rejestracyjnym, kliknij ikonę ustawień i zaznacz pole wyboru Show description (Pokaż opis).

Eksportowanie i udostępnianie wyników wyszukiwania

Aby wyeksportować wyniki wyszukiwania jako plik CSV ze statystykami z danej godziny, kliknij przycisk Export (Eksportuj) w celu zapisania wyników w pliku CSV.

Aby skopiować interfejs API jako łącze, które można wykorzystać do eksportowania danych do systemów innych firm, kliknij Copy search link (Kopiuj łącze wyszukiwania).

Integracja

Używanie profili w celu wysyłania zdarzeń do różnych serwerów

Za pomocą profili można wysyłać zdarzenia do różnych serwerów równocześnie przy użyciu różnych protokołów. Aby używać profili:

 1. W menu rozwijanym Profiles (Profile) zaznacz profil.

 2. Skonfiguruj regułę. Patrz Komunikat typu push o zdarzeniu przesyłany do oprogramowania innych firm.

 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 4. W menu rozwijanym Profiles (Profile) zaznacz nowy profil.

Komunikat typu push o zdarzeniu przesyłany do oprogramowania innych firm

Uwaga

Aplikacja wysyła informacje o zdarzeniach w formacie JSON. Aby uzyskać więcej informacji, zaloguj się przy użyciu konta MyAxis, przejdź do biblioteki AXIS VAPIX i wybierz AXIS License Plate Verifier

Dzięki tej funkcji można zintegrować oprogramowanie innych firm, przesyłając dane zdarzeń za pośrednictwem protokołu TCP lub HTTP POST jako komunikat typu push.

 • Przed uruchomieniem usługi:
 • Kamera musi być zamontowana i podłączona do sieci.

 • Aplikacja AXIS License Plate Verifier musi być uruchomiona w kamerze.

 1. Przejdź do opcji Integration (Integracja) > Push events (Zdarzenia typu push).

 2. Z listy rozwijanej Protocol (Protokół) wybierz jeden z następujących protokołów:

  • TCP

  • HTTP POST

   • Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

 3. W polu Server URL (Adres URL serwera) wpisz adres serwera i port w następującym formacie: 127.0.0.1:8080

 4. W polu Device ID (ID urządzenia) wpisz nazwę urządzenia lub pozostaw pole bez zmian.

 5. W polu Event types (Typy zdarzeń)wybierz jedną lub więcej następujących opcji:

  • New (Nowe) oznacza pierwsze wykrycie tablicy rejestracyjnej.

  • Update (Aktualizacja) jest poprawieniem znaków na wcześniej wykrytej tablicy rejestracyjnej lub po wykryciu kierunku przemieszczania się tablicy rejestracyjnej i śledzeniu jej na obrazie.

  • Lost (Utrata) to ostatnie monitorowane zdarzenie dotyczące tablicy rejestracyjnej, zanim opuści ona obszar obrazu. Zawiera również kierunek poruszania się tablic rejestracyjnych.

 6. Aby włączyć tę funkcję, wybierz opcję Send event data to server (Wysyłaj dane zdarzeń na serwer).

 7. Aby zmniejszyć przepustowość podczas korzystania z protokołu HTTP POST, można wybrać opcję Do not to send images through HTTP POST (Nie wysyłaj obrazów za pośrednictwem protokołu HTTP POST).

 8. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 9. Uwaga

  Aby wysyłać informacje o zdarzeniach za pomocą metody HTTP POST, można używać nagłówka autoryzacji zamiast nazwy użytkownika i hasła. Przejdź do pola Auth-Header i dodaj ścieżkę do interfejsu API uwierzytelniania.

Wysłanie obrazu z tablic rejestracyjnych do serwera

Funkcja ta pozwala przesyłać obrazy tablic rejestracyjnych do serwera przy użyciu protokołu FTP.

 • Przed uruchomieniem usługi:
 • Kamera musi być zamontowana i podłączona do sieci.

 • Aplikacja AXIS License Plate Verifier musi być uruchomiona w kamerze.

 1. Przejdź do opcji Integration (Integracja) > Push events (Zdarzenia typu push).

 2. Na liście rozwijanej Protocol (Protokół) wybierz FTP.

 3. W polu Server URL (Adres URL serwera) wpisz adres serwera w następującym formacie: ftp://10.21.65.77/LPR.

 4. W polu Device ID (ID urządzenia) wpisz nazwę urządzenia. Zostanie utworzony folder o tej nazwie przeznaczony do przechowywania obrazów. Obrazy są tworzone przy użyciu następującego formatu: timestamp_area of interest_direction_carID_license plate text_country.jpg.

 5. Wpisz nazwę użytkownika i hasło serwera FTP.

 6. Wybierz ścieżkę i modyfikatory nazw plików.

 7. Kliknij Gotowe.

 8. W polu Event types (Typy zdarzeń)wybierz jedną lub więcej następujących opcji:

  • New (Nowe) oznacza pierwsze wykrycie tablicy rejestracyjnej.

  • Update (Aktualizacja) jest poprawieniem znaków na wcześniej wykrytej tablicy rejestracyjnej lub po wykryciu kierunku przemieszczania się tablicy rejestracyjnej i śledzeniu jej na obrazie.

  • Lost (Utrata) to ostatnie monitorowane zdarzenie dotyczące tablicy rejestracyjnej, zanim opuści ona obszar obrazu. Zawiera również kierunek poruszania się tablic rejestracyjnych.

  • Uwaga

   Kierunek jest uwzględniany w nazwie pliku tylko w przypadku wybrania opcji Lost (Utrata) lub Update (Aktualizacja).

 9. Aby włączyć tę funkcję, wybierz opcję Send event data to server (Wysyłaj dane zdarzeń na serwer).

 10. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Uwaga

Uwaga: obraz może się różnić w zależności od wybranego trybu rejestracji. Patrz Dostosowywanie ustawień przechwytywania obrazu.

Uwaga

W razie niepowodzenia zdarzeń wysyłania aplikacja ponowi próbę wysłania maksymalnie 100 pierwszych z nich do serwera.W przypadku stosowania usługi FTP do zdarzeń wysyłania do serwera systemu Windows nie używaj wyrażenia %c do nazywania obrazów za pomocą daty i godziny. Wynika to z faktu, że system Windows nie akceptuje nazywania datą i godziną ustawianego przez funkcję %c. Problem ten nie występuje z serwerami systemu Linux.

Bezpośrednia integracja z 2N

W tym przykładzie opisano bezpośrednią integrację z urządzeniem 2N IP.

 1. Skonfiguruj konto w urządzeniu 2N:
 2. Przejdź do 2N IP Verso.

 3. Przejdź do menu Services (Usługi) > HTTP API > Account 1 (Konto 1).

 4. Wybierz opcję Enable account (Aktywuj konto).

 5. Wybierz opcję Camera access (Dostęp do kamery).

 6. Wybierz pozycję License plate recognition (Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych).

 7. Skopiuj adres IP.

 8. W aplikacji AXIS License Plate Verifier:
 1. Przejdź do menu Integration (Integracja) > Direct integration (Bezpośrednia integracja).

 2. Dodaj adres IP lub URL w urządzeniu 2N.

 3. Wybierz Connection type (Typ połączenia).

 4. Wybierz, Barrier is used for (do czego będzie używana ten szlaban).

 5. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.

 6. Kliknij przycisk Enable integration (Włącz integrację).

 7. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Aby sprawdzić, czy integracja działa:

 1. Przejdź do 2N IP Verso.

 2. Przejdź do menu Status > Events (Zdarzenia).

Integracja z systemem Genetec Security Center

W tym przykładzie opisano konfigurowanie bezpośredniej integracji z oprogramowaniem Genetec Security Center.

W programie Genetec Security Center:

 1. Przejdź do obszaru Overview (Informacje ogólne).

 2. Upewnij się, że usługi Database (Baza danych), Directory (Katalog) i License (Licencja) są aktywne. Jeśli tak nie jest, uruchom wszystkie usługi Genetec i SQLEXPRESS w systemie Windows.

 3. Przejdź do okna Genetec Config Tool (Narzędzie konfiguracyjne Genetec) > Plugins (Wtyczki).

 4. Kliknij przycisk Add an entity (Dodaj jednostkę).

 5. Przejdź do obszaru Plugin (Wtyczka) i wybierz opcję LPR plugin (Wtyczka LPR).

 6. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 7. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 8. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 9. Zaznacz dodaną wtyczkę LPR i przejdź do okna Data sources (Źródła danych).

 10. W ustawieniu ALPR reads API (ALPR odczytuje API):
 11. Zaznacz opcję Enabled (Włączone).

 12. W polu Name (Nazwa) wpisz: Plugin REST API (Wtyczka REST API).

 13. W polu API path prefix (Prefiks ścieżki interfejsu API) wpisz: lpr.

 14. W polu REST port (Port REST) wybierz wartość 443.

 15. W polu WebSDK host (Host WebSDK) wpisz: localhost.

 16. W polu WebSDK port (Port WebSDK) wybierz wartość 443.

 17. Zaznacz opcję Allow self-signed certificates (Zezwalaj na certyfikaty z własnym podpisem).

 18. W ustawieniu Security Center events data source (Źródła danych zdarzeń programu Security Center):
 19. Zaznacz opcję Enabled (Włączone).

 20. W polu Name (Nazwa) wpisz Security Center Lpr Events (Zdarzenia Lpr w programie Security Center).

 21. W ustawieniu Processing frequency (Częstotliwość przetwarzania) w menu rozwijanym zaznacz wartość 5 sec (5 s).

 22. Przejdź do karty Data sinks (Ujścia danych).

 23. Kliknij +.

 24. W ustawieniu Type (Typ) zaznacz opcję Database (Baza danych).

 25. Wybierz i skonfiguruj bazę danych:.

  • Zaznacz opcję Enabled (Włączone).

  • W polu Source (Źródło) zaznacz pozycje Plugin REST API (Wtyczka REST API) i Native ALPR Events (Macierzyste zdarzenia ALPR).

  • W polu Name (Nazwa) wpisz Reads DB (Odczyty bazy danych).

  • W polu Include (Dołącz) zaznacz pozycje Reads (Odczyty), Hits (Trafienia) i Images (Obrazy).

  • Przejdź do karty Resources (Zasoby).

  • Kliknij kolejno opcje Delete the database (Usuń bazę danych) i Create a database (Utwórz bazę danych).

 26. Tworzenie użytkownika interfejsu API:
 27. Przejdź do okna Config Tool > User Management (Narzędzie konfiguracyjne > Zarządzanie użytkownikami).

 28. Kliknij przycisk Add an entity (Dodaj jednostkę).

 29. Zaznacz opcję User (Użytkownik).

 30. Wpisz nazwę użytkownika i hasło. Pozostaw pozostałe pola bez zmian.

 31. Zaznacz dodanego użytkownika i przejdź do karty Privileges (Uprawnienia).

 32. W obszarze Application privileges (Uprawnienia do aplikacji) przyznaj wszystkie uprawnienia, zaznaczając odpowiednie opcje.

 33. Zaznacz opcję zezwolenia na uprawnienie Third-party ALPR reads API (Zewnętrzny ALPR czyta API).

 34. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

W aplikacji AXIS License Plate Verifier:

 1. Przejdź do karty Integration (Integracja).

 2. Z listy rozwijanej wybierz opcję Genetec Security Center.

 3. W polu URL/IP wpisz adres swojego zgodnie z tym szablonem: https://adres-serwera/api/V1/lpr/lpringestion/reads.

 4. Wpisz nazwę użytkownika i hasło dostępu do systemu Genetec.

 5. Kliknij przycisk Enable integration (Włącz integrację).

 6. Przejdź do karty Settings (Ustawienia).

 7. W ustawieniu Security > HTTPS (Zabezpieczenia > HTTPS).

 8. Zaznacz opcję Self-signed (Z własnym podpisem) lub CA-signed (Z podpisem urzędu certyfikacji), zależnie od ustawień w programie Genetec Security Center.

W programie Genetec Security Center:

 1. Przejdź do okna Genetec Security Desk.

 2. W ustawieniu Investigation (Dochodzenie) kliknij opcję Reads (Odczyty).

 3. Przejdź do karty Reads (Odczyty).

 4. Wyfiltruj wyniki zgodnie ze swoimi potrzebami.

 5. Kliknij Generate report (Generuj raport).

Uwaga

W dokumentacji Genetec znajdziesz również informacje o integrowaniu zewnętrznych wtyczek ALPR. Można to zrobić tutaj (wymaga rejestracji).

Rozwiązywanie problemów

Nieznane pojazdy są oznaczone jako zaakceptowane

Jeśli aplikacja akceptuje pojazdy z tablicami rejestracyjnymi, które nie znajdują się na liście dozwolonych, to najprawdopodobniej oznacza to, że algorytm porównania zezwala na różnicę jednego znaku.
Przykład: tablica AXI S1234 znajduje się na liście dozwolonych, a aplikacja akceptuje tablicę AXI SI234.
Podobnie, jeśli AXIS 1234 znajduje się na liście dozwolonych, to aplikacja akceptuje AXI 1234.

Wybierz kolejno opcje Ustawienia dodatkowe i ustaw dozwoloną liczbę znaków.

Połączenie między aplikacją a kontrolerem lub modułem przekaźnikowym nie działa

Upewnij się, że kontroler lub moduł przekaźnikowy zezwala na przesyłanie danych przez HTTP. Aby dowiedzieć się, jak zmienić to ustawienie, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia.

Dla użytkowników oprogramowania AXIS Camera Station

Konfigurowanie aplikacji AXIS License Plate Verifier

Gdy na urządzeniu jest skonfigurowana aplikacja AXIS License Plate Verifier, system zarządzania sygnałem wizyjnym uznaje ją za zewnętrzne źródło danych. Można podłączyć widok do źródła danych, wyszukać tablice rejestracyjne, które zostały przechwycone przez urządzenie, i wyświetlić powiązany obraz.

Uwaga
 • Wymagane jest oprogramowanie AXIS Camera Station w wersji 5.38 lub nowszej.
 • Oprogramowanie AXIS License Plate Verifier wymaga licencji.
 1. Pobierz i zainstaluj aplikację na urządzeniu.

 2. Skonfiguruj aplikację. Zobacz Podręcznik użytkownika oprogramowania AXIS License Plate Verifier.

 3. W przypadku istniejącej instalacji oprogramowania AXIS Camera Station odnów certyfikat serwera służący do komunikowania się z klientem. Patrz Odnowienie certyfikatu.

 4. Aby używać serwera programu AXIS Camera Station jako serwera NTP, włącz synchronizację czasu. Patrz Ustawienia serwera.

 5. Dodaj urządzenie do oprogramowania AXIS Camera Station. Patrz Dodawanie urządzeń.

 6. Po odebraniu pierwszego zdarzenia źródło danych zostanie dodane automatycznie w folderze Configuration > Devices > External data sources (Konfiguracja > Urządzenia > Zewnętrzne źródła danych).

 7. Połącz źródło danych z widokiem. Patrz Zewnętrzne źródła danych.

 8. Wyszukaj tablice rejestracyjne zarejestrowane przez urządzenie. Patrz Wyszukiwanie danych.

 9. Kliknij przycisk , aby wyeksportować wyniki wyszukiwania do pliku .txt.