AXIS Speed Monitor

Informacje o aplikacjach

Aplikacja AXIS Speed Monitor wizualizuje prędkość pojazdów znajdujących się w strefie detekcji radaru podczas wyświetlania widoku z kamery na żywo oraz zapisuje informacje radaru na karcie SD w celu sporządzania statystyk. Aplikacja działa na kamerach Axis. Zapoznaj się z listą zgodności na stronie produktu.

W samodzielnych instalacjach radaru, tzn. bez kamery, na przykład gdy istnieją obawy o prywatność danych lub trzeba zbierać tylko informacje statystyczne, aplikację można zainstalować bezpośrednio w radarze. Wtedy nakładka z informacjami o prędkości będzie wizualizowana w widoku na żywo z radaru. W takim przypadku kartę SD należy umieścić w radarze i będzie ona zbierała dane statystyczne.

Aby można było zainstalować aplikację, jest potrzebny radar AXIS Radar D2110-VE, zamontowany i skonfigurowany zgodnie z instrukcją instalacji modelu D2110-VE oraz oficjalnym dokumentem przygotowanym dla tego radaru.

Uwaga

Aby można było rejestrować statystyki, należy włożyć kartę SD to urządzenia, na którym jest zainstalowana aplikacja.

Rozpoczynanie pracy

Kalibracja radaru

Przed ustanowieniem połączenia z radarem i skonfigurowaniem nakładek aplikacji należy skalibrować radar pod kątem sceny. Radar może pracować w trybie Area monitoring (Dozorowanie strefy) lub Road Monitoring (Monitorowanie drogi), zależnie od zastosowania.

Radar jest gotowy do użycia zaraz po zainstalowaniu. Domyślny widok podglądu na żywo będzie przedstawiał zasięg radaru i wykryty ruch; można też od razu dodać strefy i reguły wykrywania.

Jeżeli radar jest zamontowany 3,5 m (11 stóp) nad ziemią, nie trzeba wykonywać żadnych innych czynności. Jeżeli radar jest zamontowany na innej wysokości, należy go skalibrować, aby skompensować wysokość mocowania.

Kompletne instrukcje kalibracji radaru znajdują się w internetowej instrukcji dla modelu D2110–VE.

Uwaga

Koniecznie włącz opcję Ignore swaying objects (Ignoruj kołyszące się obiekty) w ścieżce Settings > Radar > Detection (Ustawienia > Radar >Detekcja), po czym ze stref detekcji wyklucz drzewa, krzewy i znaki drogowe. Pilnuj, aby znaki drogowe nie znajdowały się tuż przed radarem.
Jeżeli chcesz tylko zbierać dane statystyczne o pojazdach, wybierz kolejno opcje Settings > RMD Zones (Ustawienia > Strefy RMD) i zaznacz strefę. Kliknij przycisk Edit zone (Edytuj strefę), a następnie w sekcji Trigger on (Wyzwalaj przy) wyczyść pole wyboru Human (Człowiek).

Kalibracja radaru

 1. Aby skonfigurować radar, wybierz kolejno opcje Settings > Radar > Calibration (Ustawienia > Radar > Kalibracja).

 2. Kliknij przycisk Start (Rozpocznij) i postępuj zgodnie z instrukcjami przewodnika krok po kroku.

Aby łatwiej sprawdzić, w którą stronę poruszają się obiekty, można wczytać mapę referencyjną, na przykład mapę terenu lub zdjęcie z lotu ptaka, które pokazuje obszar pokryty radarem.

 • Wymogi dotyczące obrazów:
 • Obsługiwane formaty to JPEG i PNG.

 • Obraz można przycinać w radarze.

 • Obraz można obracać w zakresie ±35° w radarze.

 • Orientacja nie jest ważna, ponieważ kształt obszaru objętego radarem zostanie podczas kalibracji przesunięty tak, aby dopasować się do obrazu.

Po wczytaniu mapy referencyjnej należy skalibrować mapę referencyjną tak, aby rzeczywiste pokrycie obszaru pasowało do położenia, kierunku i skali mapy referencyjnej.

 • Kalibracja jest przeprowadzana w interfejsie www poprzez kliknięcie mapy referencyjnej. To najprostszy sposób kalibrowania mapy referencyjnej.

Informacje o strefach detekcji

Aby określić, gdzie ma być wykrywany ruch, można dodać wiele stref. W celu wyzwalania różnych akcji można użyć różnych stref.

 • Istnieją dwa rodzaje stref:
 • Include zone (Strefa detekcji) to obszar, w którym poruszające się obiekty wyzwalają reguły. Domyślna strefa detekcji to cały obszar zasięgu radaru.

 • Exclude zone (Strefa wykluczenia) to obszar, w którym poruszające się obiekty są ignorowane. Użyj stref wykluczenia, jeśli w strefie detekcji znajdują się miejsca, w których wyzwalane są częste niechciane alarmy.

Dodawanie strefy detekcji

 1. Przejdź do menu Settings > RMD zones (Ustawienia > Strefy RMD) i kliknij .

 2. Wybierz opcję Include zone (Strefa detekcji).

 3. Wybierz , by zmodyfikować ustawienia strefy. Więcej informacji znajduje się we wbudowanej pomocy produktu.

 4. Modyfikacja kształtu strefy detekcji:.

Modyfikacja strefy detekcji

Wybierz , aby zmodyfikować strefę detekcji.

 • Aby ustawić zakres prędkości, na którym chcesz wyzwalać strefę detekcji:

  • W opcji Trigger (Wyzwalacz) ustaw suwak między dwoma skrajnymi położeniami, aby ustawić zakres prędkości. Urządzenie rozpoczyna działanie, gdy obiekt porusza się w wybranym zakresie prędkości.

   • Kliknij przycisk Invert (Odwróć), jeśli chcesz ustawić wyzwalanie w momencie poruszania się obiektu poniżej lub powyżej określonej prędkości.

 • Aby zobaczyć wynik modyfikacji w strefie detekcji:

  • Kliknij Test alarm (Testuj alarm).

Profil dozorowania strefy

Profilu dozorowania strefy najlepiej sprawdza się w przypadku śledzenia obiektów poruszających się z prędkością do 55 km/h. Profil ten pozwala na kategoryzowanie obiektów jako ludzi pojazdy lub obiekty nieznane. Można ustawić regułę wyzwalającą zdarzenie po wykryciu któregoś z tych obiektów. Jeżeli chcesz śledzić tylko pojazdy, użyj ustawienia Profil dozorowania drogi.

Zasięg detekcji w strefie

Zasięg detekcji jest maksymalną odległością, z jakiej jest możliwe śledzenie obiektu i wyzwalanie alarmu. Mierzy się ją od limitu bliskiej detekcji (na ile blisko urządzenia jest możliwa detekcja) do limitu dalekiej detekcji (na ile daleko od urządzenia jest możliwa detekcja).

Profil monitorowania strefy jest zoptymalizowany pod kątem wykrywania ludzi. Istnieje jednak możliwość wykrywania pojazdów oraz innych obiektów poruszających się z prędkością do 55 km/h (z dokładnością prędkości +/- 2 km/h).

W warunkach montażu na optymalnej wysokości instalacyjnej zasięgi detekcji są następujące:

 • 3–60 m podczas detekcji ludzi

 • 3–85 m podczas detekcji pojazdów

Profil dozorowania drogi

Profil dozorowania drogi najlepiej sprawdza się w przypadku monitorowania pojazdów, które poruszają się z prędkością do 105 km/h w mieście, na obszarach zamkniętych i drogach podmiejskich. Tryb ten nie służy do wykrywania ludzi ani innych typów obiektów. W celu monitorowania obiektów innych niż pojazdy, należy używać radaru w Profil dozorowania strefy.

Przykłady instalacji przy drodze

Montaż na poboczu

Aby monitorować pojazdy poruszające się po drodze, można zamontować radar na poboczu. Radar pokryje odległość 10 m po przekątnej.

Montaż na środku

Ta opcja montażu wymaga stabilnego położenia. Radar można zamontować na słupie na środku drogi lub na bramownicy nad drogą. Radar będzie wtedy pokrywał obszar 10 m po bokach z obu stron. Radar obejmie większy obszar z boku, jeśli zostanie zainstalowany w centralnym położeniu.

Uwaga

Zalecana wysokość montażowa dla tego radaru wynosi od 38 m w przypadku Profilu dozorowania drogi.

Zasięg detekcji na drodze

Zasięg detekcji jest maksymalną odległością, z jakiej jest możliwe śledzenie obiektu i wyzwalanie alarmu. Mierzy się ją od limitu bliskiej detekcji (na ile blisko urządzenia jest możliwa detekcja) do limitu dalekiej detekcji (na ile daleko od urządzenia jest możliwa detekcja).

Ten profil jest zoptymalizowany pod kątem wykrywania pojazdów i zapewnia dokładność pomiaru prędkości rzędu +/- 2 km/h podczas monitorowania pojazdów poruszających się z prędkością do 105 km/h.

Zasięg detekcji po zamontowaniu radaru na optymalnej wysokości:

 • 25–70 m w przypadku pojazdów poruszających się z prędkością 60 km/h.

 • 30–60 m w przypadku pojazdów poruszających się z prędkością 105 km/h.

Uwaga

Jeśli maksymalna liczba radarów w tej samej strefie przekracza dwa, należy spodziewać się pogorszenia zasięgu o około 10% (bliska detekcja) i 20% (daleka detekcja).

Przypadki zastosowania w dozorowaniu drogi

Regulowanie ruchu pojazdów w strefach obowiązywania niskiej prędkości

W kompleksie przemysłowym z długą drogą między dwoma magazynami zainstalowano radar, który pomaga egzekwować ograniczenie prędkości do 60 km/h. W Profilu dozorowania drogi radar wykrywa przekroczenie prędkości przez pojazd znajdujący się w jego strefie detekcji. Następnie wyzwala zdarzenie wysyłające powiadomienia e-mail do kierowców i kierowników. Przypomnienie pomaga w przestrzeganiu ograniczeń prędkości.

Niepożądane pojazdy na zamkniętej drodze

Niewielka droga prowadząca do starego kamieniołomu została zamknięta, jednak doniesienia o poruszających się po niej pojazdach spowodowały, że władze zainstalowały na niej radar w Profilu dozorowania drogi. Radar jest zamontowany wzdłuż drogi i obejmuje całą jej szerokość. Za każdym razem, gdy pojazd wjeżdża do strefy detekcji, zostaje uruchomiony migający sygnalizator, który informuje kierowców o konieczności opuszczenia drogi. Jest też wysyłana wiadomość do zespołu ochrony, dzięki czemu w razie potrzeby możliwe jest wysłanie patrolu.

Informacje prędkości pojazdów poruszających się po drodze

Na drodze przebiegającej przez małe miasto odnotowano kilka przypadki przekroczenia prędkości. W celu egzekwowania ograniczenia prędkości do 70 km, kontrolerzy ruchu drogowego zdecydowali się na instalację radaru w Profilu dozorowania drogi, na wiadukcie przebiegającym nad drogą. Umożliwia to wykrywanie prędkości, z jaką poruszają się pojazdy, i monitorowanie, kiedy na drodze powinny znajdować się jednostki, które kontrolują ruch.

Bezpieczeństwo ludzi i pojazdów

Pracownicy szkoły zidentyfikowali dwa problemy związane z bezpieczeństwem, które postanowili wyeliminować. Zauważyli, że w ciągu dnia na terenie szkoły pojawiają się niepożądani goście, a kierowcy przejeżdżający obok szkoły nie stosują się do ograniczenia prędkości 20 km/h. Radar jest zamontowany na słupie obok chodnika. Wybrano ustawienie Profil dozorowania strefy, ponieważ dzięki temu radar może śledzić ludzi i pojazdy poruszające się z prędkością mniejszą niż 55 km/h. Dzięki temu pracownicy szkoły mogą śledzić osoby wchodzące i wychodzące w godzinach pracy szkoły, a także uruchamiać megafon ostrzegający pieszych, gdy przejeżdżający pojazd porusza się ze zbyt dużą prędkością.

Pobieranie i instalowanie aplikacji

Aby zainstalować aplikację, przejdź do strony produkt i pobierz najnowszą wersję. Przejdź do kamery, którą chcesz połączyć z radarem. Można też zainstalować aplikację bezpośrednio w radarze. Następnie wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > Apps (Aplikacje).

 2. Kliknij przycisk Add app (Dodaj aplikację).

 3. Zaznacz plik w folderze pobranych elementów.

 4. Kliknij przycisk Install (Instaluj).

 5. Kliknij przycisk Start (Rozpocznij), aby aktywować aplikację.

Uwaga

Aby uaktualnić aplikację, wystarczy po prostu zainstalować nową wersję. Nie trzeba odinstalowywać poprzedniej wersji.

Konfigurowanie aplikacji

Na stronie internetowej kamer w oknie Settings (Ustawienia)>Apps (Aplikacje):

 1. Przejdź do aplikacji AXIS Speed Monitor.

 2. Kliknij przycisk Otwórz.

 3. Przejdź do sekcji Connect to radar D2110 (Połącz z radarem D2110).

 4. Wpisz adres radaru, nazwę użytkownika i hasło.

 5. Kliknij przycisk Connect (Połącz).

 6. Strefy radarowej detekcji ruchu (RMD) zostaną zaimportowane z radaru i będą wyświetlane w postaci etykiet.
 7. Po kliknięciu etykiet można edytować parametry stref. Usunięcie parametrów spowoduje usunięcie nakładki strefy z widoku.

 • Parameters (Parametry):
 • Do stref można stosować następujące modyfikatory:
 • #n: nazwa strefy

 • #M: pomiar prędkości na żywo dla obiektu najszybciej poruszającego się w strefie

 • #c: liczba samochodów, jakie przejechały w ciągu ostatnich 15 minut

 • #a: średnia prędkość w ostatnich 15 minutach

Uwaga

Aby zmienić nazwy stref, przejdź do strony internetowej radaru i wybierz kolejno opcje Settings > RMD Zones (Ustawienia > Strefy RMD). Kliknij nazwę strefy, którą chcesz zmodyfikować.

Eksportuj statystyki

Można pobrać statystyki z jednego dnia lub przedziału dat. Plik zawiera oznaczenia wszystkich wykrytych obiektów poruszających się w zasięgu detekcji oraz informacje o tym, kiedy owe obiekty znalazły się w konkretnej strefie wizyjnej detekcji ruchu i kiedy ją opuściły. Statystyki są zapisywane w formacie pliku o wartościach rozdzielanych przecinkami (CSV).

 • Parametry w pliku:
 • rmd_zone name: Nazwa strefy wizyjnej detekcji ruchu.

 • tracking_id: Identyfikator obiektu w strumieniu metadanych radarowych. Zrestartowanie radaru spowoduje, że licznik zacznie liczyć od 1.

 • trigger_count: Ile razy doszło do zainicjowania strefy RMD w czasie, gdy znajdował się w niej aktywnie śledzony obiekt.

 • object_class: Obecnie są rozpoznawane następujące klasy: „Human” (Człowiek), „Vehicle” (Pojazd) i „Unknown” (Nieznany). Zaznacz klasę, której obiekty chcesz zliczać w strefie RMD.

 • weekday: Dzień tygodnia, w którym obiekt track_id znalazł się w strefie detekcji.

 • date: Dzień kalendarzowy, w którym obiekt track_id znalazł się w strefie detekcji.

 • time: Godzina, o której obiekt track_id znalazł się w strefie detekcji. W formacie GG:MM:SS.

 • duration: Jak długo obiekt track_id przebywał wewnątrz strefy RMD. Podawany w sekundach.

 • enter_azimuth i exit_azimuth: Kierunek wskazywany przez obiekt, gdy po raz pierwszy znalazł się on w strefie detekcji radaru i ją opuścił. Azymut jest podawany w stopniach i używa tej samej konwencji, jak metadane radarowe.

 • enter_direction i exit_direction: Tekstowy opis ruchu, na przykład „odjeżdża”, „w prawo”, „zbliża się” i „w lewo”.

 • min_speed, avg_speed, max_speed: Prędkości odpowiednio minimalna, średnia i maksymalna, z jaką obiekt się poruszał wewnątrz strefy detekcji radaru. Podawane w kilometrach lub milach na godzinę. Aby zmienić ustawienia w radarze, wybierz kolejno opcje System > Date and Time > Units (System > Data i godzina > Jednostki)

 • speed_delta Różnica między prędkością obiektu przy opuszczaniu strefy RMD a prędkością przy wchodzeniu/wjeżdżaniu do niej. Podawane w kilometrach lub milach na godzinę. Wartość dodatnia oznacza przyspieszanie, a wartość ujemna zwalnianie.

 • alarm: Wskazuje, czy wewnątrz strefy RMD obiekt poruszał się z niedopuszczalną prędkością. 0 oznacza prędkość akceptowalną, a 1 prędkość nieakceptowalną w którymkolwiek momencie.

Uwaga

Upewnij się, że urządzenie, na którym zainstalowano aplikację, ma włożoną kartę SD, ponieważ to na niej będą zapisywane dane śledzenia z radaru. Jeżeli aplikacja jest zainstalowana w radarze, kartę SD należy włożyć do radaru.

Konfiguracja reguł dotyczących zdarzeń

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

Wyzwalanie akcji

 1. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę. Reguła określa, kiedy urządzenie wykona określone działania. Reguły można ustawić jako zaplanowane, cykliczne lub wyzwalane ręcznie.

 2. Wprowadź Name (Nazwę).

 3. Wybierz Condition (Warunek), który musi zostać spełniony w celu wyzwolenia akcji. Jeżeli w regule akcji zostanie określony więcej niż jeden warunek, wszystkie muszą zostać spełnione, aby wyzwolić akcję.

 4. Wybierz Action (Akcję), którą urządzenie ma wykonać po spełnieniu warunków.

Uwaga

Po dokonaniu zmian w aktywnej regule należy ją uruchomić ponownie, aby uwzględnić zmiany.

Aktywowanie syreny stroboskopowej, gdy radar wykryje przekroczenie ograniczenia prędkości

Aby poinformować piratów drogowych o ochronie, można użyć syreny stroboskopowej Axis.

W tym przykładzie wyjaśniono, jak spowodować aktywowanie syreny stroboskopowej za każdym razem, gdy aplikacja AXIS Speed Monitor za pomocą połączonego z nią radary wykryje przekroczenie dozwolonej prędkości.

 • Wymogi wstępne
 • Utworzenie w syrenie stroboskopowej nowego użytkownika z rolą Operator lub Administrator.

 • Utwórz dwa profile w syrenie stroboskopowej: jeden dla sytuacji, gdy kierowca porusza się w granicach dozwolonej prędkości, i drugi dla sytuacji, gdy kierowca przekracza ograniczenia.

 • W kamerze skonfiguruj aplikację AXIS Speed Monitor, dodając strefę o nazwie „Obszar 1”.

 1. Utworzenie dwóch odbiorców w kamerze
 2. W interfejsie urządzenia kamery przejdź do menu System > Events > Recipients (System > Zdarzenia > Odbiorcy) i dodaj odbiorcę.

 3. Wprowadź następujące informacje:

  • Name (Nazwa): Aktywacja portu wirtualnego

  • Type (Typ): HTTP

  • URL: http://<adresIP>/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi

   Wyrażenie <adresIP> zastąp adresem syreny stroboskopowej.

  • Nazwa i hasło nowo utworzonego użytkownika syreny stroboskopowej.

 4. Kliknij przycisk Test (Testuj), sprawdzić, czy wszystkie dane są prawidłowe.

 5. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 6. Dodaj drugiego odbiorcę z następującymi informacjami:

  • Name (Nazwa): Dezaktywacja portu wirtualnego

  • Type (Typ): HTTP

  • URL: http://<adresIP>/axis-cgi/virtualinput/deactivate.cgi

   Wyrażenie <adresIP> zastąp adresem syreny stroboskopowej.

  • Nazwa i hasło nowo utworzonego użytkownika syreny stroboskopowej.

 7. Kliknij przycisk Test (Testuj), sprawdzić, czy wszystkie dane są prawidłowe.

 8. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 1. Utworzenie dwóch reguł w kamerze
 2. Przejdź do obszaru Rules (Reguły) i dodaj regułę.

 3. Wprowadź następujące informacje:

  • Name (Nazwa): Aktywowanie wirtualnego WE/WY1

  • Condition (Warunek): Applications > Speed Monitor: Area 1 (Aplikacje > Speed Monitor > Obszar 1)

  • Action (Akcja): Notifications > Send notification through HTTP (Powiadomienia > Wyślij powiadomienie przez HTTP)

  • Recipient (Odbiorca): Aktywacja portu wirtualnego

  • Query string suffix (Sufiks ciągu zapytania): schemaversion=1&port=1

 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 5. Dodaj kolejną regułę z następującymi informacjami:

  • Name (Nazwa): Dezaktywowanie wirtualnego WE/WY1

  • Condition (Warunek): Applications > Speed Monitor: Area 1 (Aplikacje > Speed Monitor > Obszar 1)

  • Action (Akcja): Notifications > Send notification through HTTP (Powiadomienia > Wyślij powiadomienie przez HTTP)

  • Recipient (Odbiorca): Dezaktywacja portu wirtualnego

  • Query string suffix (Sufiks ciągu zapytania): schemaversion=1&port=1

 6. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 1. Utworzenie reguły w syrenie stroboskopowej
 2. W interfejsie urządzenia syreny stroboskopowej wybierz kolejno opcje System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 3. Wprowadź następujące informacje:

  • Name (Nazwa): Wyzwalacz w wirtualnym wejściu 1

  • Condition (Warunek): I/O > Virtual input (We/Wy > Wejście wirtualne)

  • Port: 1

  • Action (Akcja): Light and siren > Run light and siren profile while the rule is active (Światło i syrena > Uruchom profil oświetlenia i syreny, gdy reguła jest aktywna)

  • Profile (Profil): wybierz nowo utworzony profil

 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Dla użytkowników oprogramowania AXIS Camera Station

Konfiguracja AXIS Speed Monitor

Aplikacja AXIS Speed Monitor może być zainstalowana na urządzeniu podłączonym do radaru lub bezpośrednio zainstalowana na radarze.

Gdy na urządzeniu lub radarze jest skonfigurowana aplikacja AXIS Speed Monitor, oprogramowanie AXIS Camera Station uznaje ją za zewnętrzne źródło danych. Można podłączyć widok do źródła danych, wyszukać prędkości obiektów, które zostały przechwycone przez urządzenie, i wyświetlić powiązany obraz.

Uwaga

Wymagane jest oprogramowanie AXIS Camera Station w wersji 5.47 lub nowszej.

 1. Pobierz i zainstaluj aplikację na urządzeniu.

 2. Skonfiguruj aplikację i radar. Patrz Instrukcja obsługi AXIS Speed Monitor.

 3. W przypadku istniejącej instalacji oprogramowania AXIS Camera Station odnów certyfikat serwera służący do komunikowania się z klientem. Patrz Odnowienie certyfikatu.

 4. Aby używać serwera programu AXIS Camera Station jako serwera NTP, włącz synchronizację czasu. Patrz Ustawienia serwera.

 5. Dodaj urządzenia pokrewne do AXIS Camera Station. Patrz Dodawanie urządzeń.

  • Jeżeli aplikacja jest zainstalowana na urządzeniu podłączonym do radaru, dodaj urządzenie i radar.

  • Jeżeli aplikacja jest zainstalowana w radarze, dodaj radar.

 6. Po odebraniu pierwszego zdarzenia źródło danych zostanie dodane automatycznie w folderze Configuration > Devices > External data sources (Konfiguracja > Urządzenia > Zewnętrzne źródła danych).

 7. Połącz źródło danych z widokiem. Patrz Zewnętrzne źródła danych.

 8. Wyszukaj prędkości obiektów zarejestrowane przez urządzenie. Patrz Wyszukiwanie danych.

 9. Kliknij przycisk , aby wyeksportować wyniki wyszukiwania do pliku .txt.