AXIS W800 System Controller

To jest rozwiązanie nasobne Axis

Rozwiązanie nasobne Axis
 1. Rozwiązanie nasobne
 2. System nasobny
 3. Miejsce docelowe danych
 4. AXIS Body Worn Assistant
 5. AXIS Body Worn Live
 6. Kamera nasobna
 7. Stacja dokująca
 8. Kontroler systemu
 9. Sieć
 10. AXIS Body Worn Manager
 11. Czytnik RFID (opcjonalny)
Rozwiązanie nasobne Axis (1) –
jest jednym lub większą liczbą systemów noszonych Axis (2) podłączonych do miejsca docelowego danych (3). System nasobny działa tylko wtedy, gdy jest podłączony do miejsca docelowego danych.
System noszony Axis (2) –
składa się z kamer, na przykład takich jak (6), stacji dokujących Axis (7), kontrolerów systemów Axis (8) i aplikacji AXIS Body Worn Manager (10).
AXIS Body Worn Manager (10) –
to aplikacja internetowa służąca do konfiguracji systemu nasobnego i zarządzania nim.
AXIS Body Worn Assistant (4) –
jest przeznaczony do urządzeń mobilnych, które są połączone bezpośrednio z kamerą nasobną, na przykład w celu przejrzenia zapisanego materiału wizyjnego. Więcej informacji: AXIS Body Worn Assistant.
AXIS Body Worn Live (5) –
to rozwiązanie chmurowe, które pozwala użytkownikom kamer nasobnych przesyłać strumieniowo dane wizyjne na żywo przez sieci Wi-Fi® lub sieci komórkowe. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi narzędzia AXIS Body Worn Live.
Opcjonalny czytnik RFID (11) –
może być połączony z kontrolerem systemu. Umożliwia to użytkownikowi przypisanie sobie dowolnej dostępnej kamery nasobnej za pomocą znacznika.

Po umieszczeniu kamery w stacji dokującej stacja ładuje baterię, a kamera łączy się z systemem. Kontroler systemu bezproblemowo przesyła wszystkie dane z kamery do wybranego miejsca docelowego danych. Kontroler systemu zapewnia aktualizacje kamer, a także nadzoruje instalację najnowszego oprogramowania układowego oraz ustawień i monitoruje kondycję rozwiązania nasobnego Axis.

System jest obsługiwany na podstawie typu miejsca docelowego danych, tj. systemów zarządzania materiałem dowodowym (EMS), systemów zarządzania materiałem wizyjnym (VMS) i serwerów multimediów. Za pomocą interfejsu API integracji urządzeń nasobnych można dokonać integracji z systemami VMS i EMS firm zewnętrznych. Przejdź na stronę www.axis.com/developer-community-intro, aby dołączyć do społeczności Axis Developer Community i uzyskać dostęp do dokumentacji interfejsu programowania aplikacji (API) integracji urządzeń nasobnych.

Co nowego w najnowszej wersji?

Bufor po zdarzeniu

Funkcja buforowania po zdarzeniu sprawia, iż kamera kontynuuje nagrywanie jeszcze przez pewien czas po wyłączeniu nagrywania przez użytkownika. Kamera wtedy wskazuje, że nagrywanie zostało zatrzymane. Ta funkcja pozwala uzyskać pełny kontekst na wypadek, gdyby ludzie zmienili swoje zachowanie w reakcji na informację o zatrzymaniu nagrywania. Funkcję buforowania po zdarzeniu można włączyć w ustawieniach profilu kamery.

Zawsze nagrywaj

W sytuacjach, gdy bardzo ważne jest, aby użytkownik kamery nie zapomniał o rozpoczęciu nagrywania, można włączyć funkcję Zawsze nagrywaj. Wtedy kamera zaczyna nagrywać od razu z momencie, gdy zostanie odblokowana. Aby zatrzymać nagrywanie, użytkownik kamery musi wyłączyć kamerę przyciskiem zasilania. Przycisk nagrywania służy tylko do tworzenia zakładek lub zatrzymywania strumieniowego przesyłania na żywo.

Funkcje Bufor po zdarzeniu i Zawsze nagrywaj znajdują się w oknie Ustawienia profilu kamery.

Rozpoczynanie pracy

Oto zalecana procedura instalacji i konfiguracji systemu:

 1. Instalacja systemu

 2. Uruchom AXIS Body Worn Manager i skonfiguruj ustawienia systemowe. Patrz Uzyskiwanie dostępu do AXIS Body Worn Manager po raz pierwszy

 3. Edytowanie profilu kamery

 4. Tworzenie użytkownika

 5. Dodawanie kamer

 6. W przypadku korzystania z opcji stałego przypisania kamer, zobacz Przypisywanie użytkownika do konkretnej kamery. Jeśli korzystasz z funkcji samodzielnego przypisania kamer, zobacz Konfiguracja samodzielnego przypisania kamery.

Pierwsze kroki w pracy z rozwiązaniem nasobnym Axis

Do systemu można dodać więcej niż 40 kamer, ale wymaga to większej liczby kontrolerów. Kontrolery rozszerzające systemu stają się instancjami istniejącego systemu. Kontrolery rozszerzające systemu przejmują wszystkie ustawienia systemu wyjściowego. Użytkownikami i kamerami dodanymi do kontrolerów rozszerzających systemu można zarządzać za pomocą AXIS Body Worn Manager. Aby uzyskać informacje o rozszerzaniu systemu poprzez dodawanie kolejnych kontrolerów systemu, zobacz Rozszerzanie systemu.

Instalacja systemu

Uwaga

Do zainstalowania systemu nasobnego potrzebny jest następujący sprzęt:

 • Kontrolery systemu
 • Stacje dokujące
 • Kamery nasobne
 • Komputer
 • Opcjonalny czytnik RFID do samodzielnego przypisania kamer.
 • Kable sieciowe
 • Zalecamy również korzystanie z zasilacza awaryjnego UPS, aby zapobiec nieoczekiwanemu zamknięciu systemu.
 1. Podłącz kontroler systemu do sieci.

 2. Podłącz stacje dokujące do portów Docking stations (Stacje dokujące) na kontrolerze systemu.

 3. Opcjonalnie można podłączyć Czytnik RFID do złącza USB kontrolera systemu.

 4. Podłącz komputer do tej samej sieci, do której jest podłączony kontroler systemu.

 5. Włącz urządzenia.

 6. Zadokuj kamery.

 7. Przejdź do Konfiguracja systemu.

Konfiguracja systemu

Uzyskiwanie dostępu do AXIS Body Worn Manager po raz pierwszy

Uwaga
 • Korzystaj z AXIS IP Utility w wersji 4.14 lub nowszej. Narzędzie AXIS IP Utility ułatwia znajdowanie urządzeń w sieci. Urządzenie jest identyfikowane za pomocą nazwy, adresu IP i numeru seryjnego.
 • Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że masz:
  • najnowsze dostępne oprogramowanie sprzętowe. Można je pobrać ze strony axis.com. Aby uzyskać dostęp do oprogramowania sprzętowego, musisz mieć konto My Axis.

  • dostępny plik połączenia z miejscem docelowym danych, patrz Miejsca docelowe danych.

 1. Znajdź kontroler systemu w sieci:

  1. Wejdź na stronę axis.com/support/software i pobierz AXIS IP Utility.

  2. Uruchom AXIS IP Utility.

  3. Użyj numeru seryjnego, aby zlokalizować kontroler systemu na liście. Numer seryjny znajduje się na spodzie kontrolera lub na etykiecie pudełka kontrolera.

  4. Na liście wyników wyszukiwania kliknij dwukrotnie kontroler systemu. AXIS Body Worn Manager otworzy się w przeglądarce.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby skonfigurować system:

  • Wybierz opcję Create a new system (Utwórz nowy system), jeśli chcesz ustawić konfigurację z jednym kontrolerem systemu lub skonfigurować pierwszy kontroler systemu w układzie z wieloma kontrolerami systemu. Wybierz opcję Extend an existing system (Rozszerz istniejący system), jeśli chcesz dodać więcej kontrolerów systemu do istniejącego systemu. Na tym etapie możesz również wybrać preferowany język systemu nasobnego.

  • Utwórz konto administratora. Nazwa użytkownika administratora to root.

  • Zainstaluj najnowsze oprogramowanie sprzętowe. Oprogramowanie sprzętowe można pobrać ze strony axis.com. Obsługiwane są różne ścieżki oprogramowania sprzętowego, które są przeznaczone do systemów nasobnych. Umożliwia to wybór oprogramowania sprzętowego optymalnie dopasowanego do systemu, wszystkich najnowszych funkcji z najnowszych (aktywnych) ścieżek oprogramowania sprzętowego lub priorytetów w śledzeniu długookresowej obsługi technicznej (LTS). Więcej informacji: Oprogramowanie układowe systemu.

  • Nazwij swój system noszony na ciele. Ułatwia to jego identyfikację w docelowym miejscu zapisu danych w różnych usługach chmurowych i w kontekście powiadomień e-mail na temat krytycznych zdarzeń systemowych. Nazwę systemu można zmienić w obszarze Settings (Ustawienia) w narzędziu AXIS Body Worn Manager.

  • Skonfiguruj ustawienia sieciowe.

  • Data i godzina. Prawidłowe ustawienie czasu ma kluczowe znaczenie z kilku powodów. Więcej informacji: Ustawianie daty i godziny.

  • Rozszerzenia chmury. System nasobny jest wyposażony w zestaw standardowych funkcji. Rozszerzenia chmury zawierają dodatkowe funkcje, które na przykład poprawiają wydajność danych dotyczących lokalizacji. Rozszerzenia chmury można w dowolnym momencie włączyć w aplikacji AXIS Body Worn Manager. Jednak po włączeniu nie można już ich wyłączyć bez resetowania systemu. Więcej informacji: Rozszerzenia chmury.

  • Plik połączenia łączy system nasobny z miejscem docelowym danych. Miejsce docelowe danych to lokalizacja zapisu nagrań i metadanych oraz zarządzania nimi. Miejsce docelowe danych jest przypisywane do systemu nasobnego po nawiązaniu połączenia. Aby zmienić miejsce docelowe danych, trzeba najpierw zresetować system nasobny. Więcej informacji: Miejsca docelowe danych.

  • Hasło administratora zapewnia dodatkowe zabezpieczenie systemu nasobnego. Krytyczne funkcje systemowe, taki jak przywracanie systemu, wymagają weryfikacji przy użyciu hasła administratora. Będzie to także wymagane w przypadku ponownego łączenia systemu nasobnego z kamerami ustawionymi na tryb pracy awaryjnej. Hasła nie można zmienić.

  • Klucz przywracania systemu jest ważną funkcją zabezpieczeń. System nasobny wymaga klucza przywracania systemu do określonych operacji. Do operacji tych należy na przykład ponowne ustanowienie połączenia między systemem nasobnym a istniejącymi kamerami po wymianie kontrolera systemu, który uległ awarii. Pobierz klucz przywracania systemu na swój komputer, aby je przywrócić w bezpiecznej lokalizacji.

  • Wybierz częstotliwość zasilania używaną w Twoim regionie. Wybranie odpowiedniej częstotliwości ogranicza migotanie obrazu. W Ameryce z reguły używa się częstotliwości 60 Hz. W pozostałej części świata przeważają sieci o częstotliwości 50 Hz. Jeżeli nie wiesz, z której częstotliwości korzysta sieć w Twoim regionie, zapytaj lokalne władze.

  • Istnieją dwa sposoby przypisywania kamer do użytkowników. Przypisanie Fixed (Stałe) pozwala ręcznie powiązać każdego użytkownika z określoną kamerą. W przypadku Self-assign (Samodzielnego przypisywania) użytkownik naciska znacznik na czytniku RFID podłączonym do systemu w celu wybrania dowolnej dostępnej kamery. Pomiędzy przypisaniami Fixed (stałymi) i Self-assign (samodzielnymi) nie można przełączać się bez resetowania systemu. Self-assign (przypisanie samodzielne) umożliwia lokalne lub globalne przydzielanie użytkowników do kamer w obrębie systemu. Opcja ta będzie dostępna w menu Settings (Ustawienia) po zakończeniu konfiguracji. Więcej informacji: Przypisywanie użytkownika do kamery.

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Otwórz AXIS Body Worn Manager

 1. Otwórz przeglądarkę i wprowadź adres IP lub nazwę hosta kontrolera systemu.

  Jeżeli nie znasz adresu IP, zobacz Uzyskiwanie dostępu do AXIS Body Worn Manager po raz pierwszy.

 2. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło administratora.

  AXIS Body Worn Manager otworzy się w przeglądarce.

Uwaga

Nazwą użytkownika domyślnego konta administratora jest root.

Miejsca docelowe danych

Miejsce docelowe danych służy do magazynowania zapisów i metadanych oraz zarządzania nimi. Miejscem docelowym danych są na przykład EMS (system zarządzania materiałem dowodowym), VMS (system do zarządzania systemami wizyjnymi) lub serwer multimediów. Rozwiązanie nasobne Axis obsługuje szereg różnych miejsc docelowych danych.

Wszystkie miejsca docelowe danych wymagają pliku połączenia do integracji z systemem nasobnym Axis. Plik połączenia jest generowany w miejscu docelowym danych. Aby dowiedzieć się, jak wygenerować plik połączenia, zapoznaj się z sekcją pomocy w miejscu docelowym danych.

Połączenie z miejscem docelowym danych wymaga także prawidłowego działania komunikacji sieciowej. Może to obejmować konfigurację serwera proxy, zapory sieciowej lub oprogramowania antywirusowego.

Ważne

Godzina i strefa czasowa systemu nasobnego muszą zawsze odpowiadać godzinie i strefie czasowej miejsca docelowego danych. Patrz Ustawianie daty i godziny.

Łączenie z AXIS Camera Station

Przejdź do Przewodnika integratora AXIS Camera Station, aby uzyskać pomoc na temat konfigurowania systemu nasobnego Axis w AXIS Camera Station.

Łączenie z AXIS Case Insight

Przejdź do AXIS Case Insight System Integrator Guide (Przewodnik integratora AXIS Case Insight), aby uzyskać pomoc na temat integrowania systemów nasobnych Axis z AXIS Case Insight.

Integracja z aplikacjami innych firm

Przejdź do Body worn integration Genetec (Integracja urządzenia nasobnego Genetec), aby uzyskać pomoc dotyczącą integracji z centrum bezpieczeństwa Genetec, oraz aplikacji AXIS Optimizer Body Worn Extension, aby uzyskać pomoc dotyczącą integracji z Milestone XProtect®.

Uwaga
 • System nasobny przesyła zmiany do miejsca docelowego zawartości, na przykład po dodaniu, usunięciu lub zmianie użytkownika albo po zmianie nazwy kamery. Ten rodzaj komunikacji jest jednokierunkowy, co oznacza, że miejsce docelowe zawartości nie przekazuje odpowiednich zmian do urządzenia nasobnego.
 • Do korzystania z systemu nasobnego konieczne jest połączenie go z miejscem docelowym danych.
 • Zalecamy usunięcie pliku połączenia z komputera po nawiązaniu połączenia z miejscem docelowym danych.
 • Miejsce docelowe danych jest przypisywane do systemu nasobnego po nawiązaniu połączenia. Aby zmienić miejsce docelowe danych, trzeba najpierw zresetować system nasobny.
 • Nie należy usuwać ani resetować miejsca docelowego zawartości przed zresetowaniem systemu noszonego na ciele. Należy zawsze najpierw zresetować system noszony na ciele. W przypadku wcześniejszego usunięcia lub zresetowania miejsca docelowego zawartości zapisy mogą pozostać w kamerach lub kontrolerach systemu, co zapobiega resetowaniu systemu noszonego na ciele. To funkcja zabezpieczająca, która zapewnia przesyłanie wszystkich dowodów do miejsca docelowego zawartości.

Kojarzenie nagrań z użytkownikiem w AXIS Case Insight

Nagranie przeniesione do AXIS Case Insight jest skojarzone z użytkownikiem. Użytkownik AXIS Case Insight odpowiada osobie noszącej kamerę, czyli użytkownikowi kamery. Skojarzenie ułatwia wyszukiwanie i gromadzenie nagrań zarejestrowanych przez określoną osobę, na przykład podczas tworzenia sprawy.

Więcej informacji o kojarzeniu nagrań z użytkownikiem w AXIS Case Insight, zobacz Tworzenie użytkownika.

Rozszerzanie systemu

 1. Podłącz nowy kontroler systemu do tej samej sieci, w której znajduje się istniejący system nasobny.

 2. Aby uzyskać dostęp do nowego kontrolera systemu, patrz Uzyskiwanie dostępu do AXIS Body Worn Manager po raz pierwszy.

 3. Wybierz Extend an existing system (Rozszerz istniejący system).

 4. Utwórz hasło administratora i kliknij Okay (OK).

 5. Wpisz adres IP kontrolera systemu, w którym pierwotnie utworzono system nasobny, a następnie kliknij Connect (Połącz).

 6. Uwaga

  Jeżeli kontroler systemu rozszerzeń ma nowszą wersję oprogramowania sprzętowego niż istniejący system, należy zaktualizować istniejący system lub zmienić poziom kontrolera systemu rozszerzeń na starszą wersję.

 7. Dodaj nowy kontroler systemu do systemu nasobnego; patrz Dodawanie kontrolerów systemu.

Uwaga
 • Systemy rozproszone wymagają stabilnych połączeń sieciowych. Niestabilne połączenie może na przykład uniemożliwić użytkownikom samodzielne przypisywanie kamer.
 • System nasobny obsługuje jedną strefę czasową. Data i godzina nagrań są takie same, bez względu na to, gdzie znajdują się kontroler systemu i kamery.

Dodawanie kontrolerów systemu

 1. Zainstaluj nowy kontroler systemu; patrz Rozszerzanie systemu

 2. Przejdź do .

 3. Na liście kontrolerów systemu kliknij New (Nowy).

 4. Na liście Add system controllers (Dodaj kontrolery systemu) wybierz kontrolery systemu, które chcesz dodać, i kliknij przycisk Add (Dodaj).

Aby uzyskać dostęp do nowego kontrolera systemu:

 1. Przejdź do .

 2. Otwórz kontroler systemu rozszerzeń, do którego chcesz uzyskać dostęp.

 3. Otwórz menu kontekstowe .

 4. Kliknij przycisk Open (Otwórz).

Konfigurowanie kopii zapasowej systemu

Kopia zapasowa systemu zachowuje wszystkie ustawienia w kontrolerze systemu rozszerzeń. W rzadkich przypadkach awarii kontrolera, na którym system został pierwotnie utworzony, powala ona przywrócić system nasobny. W kopii zapasowej zapisywane są informacje o wszystkich użytkownikach, profilach kamer, przypisaniach kamer i ustawieniach systemu. Kopia zapasowa jest aktualizowana automatycznie co 24 godziny. Kopia zapasowa systemu jest dostępna w systemach z wieloma kontrolerami.

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie systemu nasobnego Axis

Aby skonfigurować kopię zapasową systemu:

 1. Przejdź do menu > System backup (Kopia zapasowa systemu).

 2. Kliknij polecenie Konfiguruj (Configure).

 3. Wybierz opcję System controller backup (Kopia zapasowa kontrolera systemu).

 4. Wybierz kontroler rozszerzający systemu, na którym ma zostać zapisana kopia zapasowa.

 5. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Można w dowolnym momencie ręcznie zapisać kopię zapasową systemu i nie trzeba czekać na wykonanie zaplanowanego procesu. Pozwala to zapisywać wszystkie dane i konfiguracje na żądanie. Aby ręcznie uruchomić kopię zapasową, przejdź do menu > System backup (Kopia zapasowa systemu) i kliknij przycisk Backup now (Utwórz kopię zapasową teraz).

Uwaga
 • Kopia zapasowa nie zawiera żadnych zarejestrowanych materiałów dowodowych.
 • Najlepiej jest fizycznie oznakować kopię zapasową kontrolera systemu. W ten sposób będzie można łatwo go rozpoznać w rzadkich przypadkach awarii kontrolera systemu, na którym system został pierwotnie zainstalowany.
 • Do utworzenia kopii zapasowych konieczny jest system nasobny z kilkoma kontrolerami.

Jeśli chcesz przywrócić system, zobacz Przywracanie systemu z wieloma kontrolerami.

Możesz ustawić, aby w przypadku niepowodzenia synchronizacji kopii zapasowej systemu było wyświetlane powiadomienie systemowe. Patrz Ustawianie powiadomień e-mail.

Profile kamery

Użyj profili kamer, aby zastosować te same ustawienia kamery do grupy użytkowników. Można na przykład utworzyć różne profile dla zmian dziennych i nocnych. Do nowych użytkowników zostanie przypisany domyślny profil kamery.

Edytowanie profilu kamery

 1. Otwórz i w rozwijalnym menu wybierz jeden z gotowych profili kamery.

 2. Aby edytować wybrany profil kamery, kliknij .

 3. Edytuj Name (Nazwę) profilu kamery.

 4. Podaj Description (Opis) profilu kamery.

 5. Wybierz kamery, które chcesz móc przypisywać do użytkowników posiadających ten profil kamery.

 6. Kliknij Done (Gotowe).

 7. Aby edytować Ustawienia profilu kamery, rozwiń urządzenia na liście.

Ustawienia profilu kamery

Kamery nasobne AXIS

Obsługa funkcji i ustawień opisanych w tym rozdziale różni się w zależności od modelu kamery. Ta ikona wskazuje, że funkcja lub ustawienie jest dostępne tylko w niektórych modelach kamer.

WideoImage quality (Jakość obrazu)
 • 720p

 • 720p high (wysoka)

 • 1080p. Wstępne buforowanie jest ograniczone do maksymalnie 90 sekund.

 • 1080p high (wysoka). Wstępne buforowanie jest ograniczone do maksymalnie 60 sekund.

Ustawienie high (wysoka) używa mniejszej kompresji i zapewnia wyższą ostrość, co przekłada się na wyższą przepływność. Te ustawienia służą do nagrywania według zdarzeń.

Elektroniczna stabilizacja obrazu

Minimalizuje skutki drgań i wibracji, sprawiając, że obraz jest bardziej płynny i stabilny. 

Korekcja dystorsji beczkowatej (Barrel distortion correction)

Dystorsja beczkowata to zniekształcenie obrazu polegające na jego zakrzywieniu i wygięciu na zewnątrz. Opcja Barrel distortion correction (Korekcja dystorsji beczkowatej) pozwala uzyskać prostszy obraz.

Audio

Zawiera dźwięk w nagraniu.

Optimization (Optymalizacja)
 • None (Brak) — brak optymalizacji.

 • Post-processing (Późniejsze przetwarzanie) — zapisuje dźwięk w formacie z mniejszą kompresją z dwoma kanałami audio. Odpowiednie do analizy dźwiękowego materiału dowodowego. Późniejsze przetwarzanie może skutkować większą przepływnością.

 • Voice (Głos) — umożliwia wyizolowanie głosów z nagrania poprzez odfiltrowanie monotonnego dźwięku otoczenia.

Standby mode (Tryb gotowości)Przełącza kamerę w tryb oszczędzania energii, kiedy nie trwa nagrywanie. To wydłuża czas działania urządzenia. W trybie gotowości nie można używać bufora przed zdarzeniem.
Bufor przed zdarzeniem

Dodaje czas przed rozpoczęciem nagrywania, aby zapewnić, że całe zdarzenie zostanie zarejestrowane.

W pamięci masowej jest zarezerwowane miejsce na bufor przed zdarzeniem. W przypadku rejestrowania w maksymalnej rozdzielczości 1080p złożonych scen z dużą ilością ruchu lub w słabym oświetleniu pamięć bufora przed zdarzeniem może się zapełnić. Jeśli pamięć zostanie zapełniona, czas buforu przed zdarzeniem będzie nieco krótszy od skonfigurowanego.

Length (Długość)

Długość bufora przed zdarzeniem: 15, 30, 60, 90 lub 120 sekund. Bufor przed zdarzeniem trwający 120 sekund jest dostępny tylko w przypadku jakości obrazu 720p.

Audio

Uwzględnia dźwięk w buforze przed zdarzeniem.

Bufor po zdarzeniu

Powoduje kontynuowanie nagrywania jeszcze przez pewien czas po wyłączeniu nagrywania przez użytkownika. Kamera wtedy wskazuje, że nagrywanie zostało zatrzymane.

Zapis w buforze po zdarzeniu zawiera dźwięk, jeśli włączono tę opcję w ustawieniu Audio (Dźwięk).

Length (Długość)

Długość bufora po zdarzeniu: 10, 30 lub 60 sekund.

Lokalizacja

Włączono funkcję Assisted GNSS (efemerydy)

Przechowuje położenie geograficzne kamery w postaci współrzędnych.

Nie należy używać tej funkcji w pomieszczeniach.

Zwiększa pobór mocy.

Power saving mode (Tryb oszczędzania energii)

Ogranicza funkcjonalność trybu lokalizacji tylko do ustawienia Start and end (Początek i koniec). Aby zezwolić na tryb lokalizacji Track (Ścieżka), wyłącz Power saving mode (Tryb oszczędzania energii).

Mode (Tryb)
 • Start and end (Początek i koniec) — umożliwia rejestrowanie położenia geograficznego kamery w momencie rozpoczynania i kończenia zapisu.

 • Track (Śledzenie) — umożliwia ciągłe rejestrowanie położenia geograficznego kamery przez cały czas zapisu. Trybu śledzenia można używać tylko wtedy, gdy jest obsługiwany przez miejsce docelowe danych.

Overlay (Nałożenie)

Nakładki są nakładane na strumień wideo. Pozwalają umieszczać dodatkowe informacje w nagraniach.

User name (Nazwa użytkownika)

Pokazuje nazwę wprowadzoną podczas tworzenia użytkownika kamery.

ID użytkownika

Pokazuje identyfikator użytkownika wprowadzony podczas tworzenia użytkownika kamery.

Position (Położenie)

Pokazuje położenie geograficzne kamery w postaci współrzędnych. Aby móc korzystać z tej funkcji, musi być włączona Location (Lokalizacja).

Jeśli Location > Mode (Lokalizacja > Tryb) jest ustawiona na Start and end (Początek i koniec), nałożenie pokazuje położenie kamery na początku nagrania.

Jeśli Location > Mode (Lokalizacja > Tryb) jest ustawiona na Track (Śledzenie), nałożenie pokazuje bieżące położenie kamery.

Recording activation (Aktywacja zapisu)Recording button (Przycisk zapisu)
 • Single press (Pojedyncze naciśnięcie) — nagrywanie rozpoczyna się po jednokrotnym naciśnięciu przycisku.

 • Double press (Podwójne naciśnięcie) gdy użytkownik dwukrotnie naciśnie przycisk, zostaje uruchomione nagrywanie. To ustawienie dotyczy również czujnika AXIS TW1201 Mini Cube Sensor, jeśli jest on podłączony do kamery.

Zawsze nagrywaj

Powoduje rozpoczęcie nagrywania, gdy tylko użytkownik odblokuje kamerę, i kontynuuje nagrywanie aż do ponownego zadokowania. Użytkownik kamery nie może zatrzymać nagrywania za pomocą przycisku nagrywania. Nagrywanie się zatrzyma dopiero po wyłączeniu kamery. Po włączeniu kamery nagrywanie rozpocznie się automatycznie. Przycisk nagrywania służy tylko do tworzenia zakładek lub zatrzymywania strumieniowego przesyłania na żywo.

Fall detection (Wykrywanie upadków)

Nagrywanie zostaje włączone, gdy kamera wykryje upadek.

Broadcast wireless signal (Rozsyłaj sygnał bezprzewodowo)

Pozwala ustawić rozpoczęcie nagrywania przez wszystkie pobliskie kamery, gdy ta kamera rozpocznie nagrywanie. W pozostałych kamerach musi być włączona funkcja Receive wireless broadcast (Odbieraj transmisję bezprzewodową).

Receive wireless broadcast (Odbieraj transmisję bezprzewodową)

Ta funkcja rozpoczyna nagrywanie tą kamerą, gdy pobliska kamera wyśle sygnał nagrywania.

Feedback (Informacje zwrotne)Front recording indicator (Przedni wskaźnik rejestrowania)

Stan wskaźnika, gdy kamera nagrywa:

 • None (Brak)

 • Steady (Stałe światło)

 • Flash (Miga)

Po podłączeniu czujnika AXIS TW1201 Mini Cube Sensor zachowanie wskaźnika jest stosowane do przedniego wskaźnika nagrywania czujnika.

Alarm

Dostarcza informacji zwrotnych z kamery poprzez:

 • Wibracja

 • Dźwięk

 • Dźwięk i wibracje

 • Voice (Głos)

 • Voice and vibration (Głos i wibracje)

Periodic reminder when recording is on (Okresowe przypomnienie podczas zapisu jest włączone)

Podczas nagrywania kamera wibruje w regularnych odstępach czasu. Wibracje przypominają i potwierdzają status rejestracji kamery. Jest to przydatne głównie do rejestracji na podstawie zdarzeń. Możesz wybrać preferowaną częstotliwość okresowego przypominania.

Periodic reminder when recording is off (Okresowe przypomnienie podczas zapisu jest wyłączone)

Kamera w równych odstępach czasu wibruje i emituje sygnały dźwiękowe, gdy zapis jest wyłączony. Jest to przydatne przede wszystkim podczas ciągłego nagrywania, ponieważ przypomina użytkownikowi o konieczności ponownego rozpoczęcia rejestracji, na przykład po przerwie. Możesz wybrać preferowaną częstotliwość okresowego przypominania. Włącz opcję Escalating (Eskalacja), aby stopniowo zwiększać częstotliwość przypomnień.

Low battery warning (Ostrzeganie o niskim poziomie naładowania akumulatora)
 • Kamera przekazuje informację zwrotną, gdy czas pracy akumulatora wynosi mniej niż 0,5 godziny.
 • Once (Raz): Kamera zawibruje i wyemituje sygnał dźwiękowy.

 • Periodic (Okresowo): Kamera emituje sygnał dźwiękowy i wibruje co dwie minuty.

 • Periodic reinforced (Okresowo wzmocniony): Kamera emituje sygnał dźwiękowy i wibruje trzy razy co minutę.

Camera feature access (Dostęp do funkcji kamery)Allow silent mode (Zezwalaj na tryb cichy)

Pozwala użytkownikowi kamery wyłączyć wyświetlacz, przedni wskaźnik zapisu i alarmy.

Allow microphone mute (Zezwalaj na wyciszenie mikrofonu)

Umożliwia wyłączenie nagrywania dźwięku.

AXIS TW1201 Mini Cube Sensor

Disable main camera recording button (Wyłącz główny przycisk nagrywania kamery)

Wyłącza główny przycisk nagrywania kamery nasobnej (służący do uruchamiania i zatrzymywania zapisu) po podłączeniu czujnika mini cube. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz używać przycisku nagrywania tylko na czujniku mini cube.

Rotate image 180 degrees (Obróć obraz o 180 stopni)

Możliwość obracania obrazu zapewnia elastyczność montażu czujnika mini cube.

AXIS Body Worn Assistant

Allow access to recordings (Zezwalaj na dostęp do zapisów).

Określ, czy użytkownik będzie mógł przeglądać zapisy za pomocą AXIS Body Worn Assistant, czy nie.

AXIS Body Worn Live

Widoczne tylko po podłączeniu do systemu nasobnego AXIS Body Worn Live.

Streaming (Strumieniowanie)

Wybierz, czy użytkownik kamery może strumieniowo przesyłać dane z aplikacji AXIS Body Worn Live. Więcej informacji można znaleźć w temacie Enable live streaming (Włączanie transmisji strumieniowej) w instrukcji obsługi aplikacji AXIS Body Worn Live.

Tworzenie użytkownika

Użytkownik kamery w systemie stanowi łącznik między nagraniem a osobą używającą kamery nasobnej.

Abu utworzyć użytkownika:

 1. Przejdź do .

 2. Aby utworzyć nowego użytkownika, kliknij ikonę .

 3. Wprowadź informacje o użytkowniku:

  1. Nazwa użytkownika (może być wyświetlona w nałożeniu).

  2. Unikatowy identyfikator użytkownika w organizacji (może być pokazywany w nałożeniu).

  3. Opcjonalnie wprowadź nazwę użytkownika AXIS Case Insight.

  4. Uwaga
   • Opcja jest dostępna tylko wtedy, jeśli używasz AXIS Case Insight.
   • Po wprowadzeniu adresu e-mail użytkownika jako nazwy użytkownika, w AXIS Case Insight zostaje utworzony odpowiedni użytkownik-gość. Użytkownik-gość nie ma dostępu do żadnych dowodów rejestrowanych w systemie. Prawami dostępu użytkownika zarządza się w AXIS Case Insight.
   • Nie można zmienić nazwy użytkownika istniejącemu użytkownikowi. Aby to zrobić, musisz usunąć użytkownika i dodać go ponownie.
  5. Wybierz Camera profile (Profil kamery)

 4. Kliknij Add user (Dodaj użytkownika).

Importuj użytkowników

System nasobny umożliwia importowanie danych użytkowników kamery z pliku CSV UTF-8 (rozdzielanego przecinkami). Jest to najbardziej efektywny sposób dodawania nowych użytkowników, a także aktualizacji nazw użytkowników i profili kamer dla istniejących użytkowników kamer mających identyfikator.

Można także dołączyć identyfikatory RFID dla wszystkich użytkowników. Oznacza to, że w przypadku używania samodzielnie przypisywanych kamer, można powiązać identyfikatory RFID ze wszystkimi użytkownikami jednocześnie, zamiast parować wszystkie samodzielnie przypisywane identyfikatory osobno.

Jeżeli masz już użytkowników w systemie, który chcesz zaktualizować przed rozpoczęciem importowania, zobacz Eksportowanie użytkowników.

Aby zaimportować użytkowników kamery:

 1. Przejdź do .

 2. Otwórz menu kontekstowe i kliknij opcję Import users (Importuj użytkowników).

 3. Pobierz CSV template (Szablon CSV), który wyświetla prawidłowy format użytkowników, identyfikatorów użytkowników oraz RFID.

 4. Wprowadź użytkowników i identyfikatory użytkowników w pliku CSV.

 5. Kliknij opcję Select CSV file (Wybierz plik CSV) i wybierz utworzony plik.

 6. Rozwiąż wszelkie konflikty wyświetlane w oknie stanu, a następnie kliknij Import (Importuj).

Dodawanie kamer

 1. Zadokuj kamerę, którą chcesz móc dodawać do systemu. Diody LED kamery zaczną świecić na bursztynowo.

 2. Przejdź do .

 3. Na liście kamer kliknij opcję New (Nowa).

 4. Na liście Add cameras (Dodaj kamery) wybierz kamery, które chcesz dodać, następnie kliknij przycisk Add (Dodaj).

  Po dodaniu kamery jej stan zmieni się z Adding (Dodawanie) na Docked (Zadokowana) lub Charging (Trwa ładowanie). Może to zająć kilka minut.

Przypisywanie użytkownika do kamery

Uwaga
 • Kamera nie działa, dopóki nie zostanie do niej przypisany użytkownik. Po oddokowaniu kamery jej diody LED będą migać na czerwono, co oznacza, że przed użyciem kamery trzeba do niej przypisać użytkownika.
 • Można przypisać użytkownika tylko kamery obsługującej wszystkie funkcje w profilu kamery użytkownika.

Istnieją dwa sposoby przypisania użytkownika do kamery:

Stałe przypisanie kamery

Administrator systemu nasobnego przypisuje użytkownika do konkretnej kamery. Dany użytkownik zawsze używa tej samej kamery nasobnej. Patrz Przypisywanie użytkownika do konkretnej kamery

Przypisywanie użytkownika do konkretnej kamery
Uwaga

Stałe przypisanie kamery jest wybrane w kreatorze konfiguracji systemu. Zmiana na samodzielne przypisanie kamery wymaga zresetowania systemu.

 1. Przejdź do .

 2. Otwórz kamerę, którą chcesz przypisać do użytkownika.

 3. Wybierz użytkownika na liście Assigned user (Przypisany użytkownik).

Samodzielnie przypisanie kamery

Uwaga

Samodzielne przypisanie jest możliwe tylko w przypadku kamer, których bateria jest naładowana w co najmniej 60% i które mają co najmniej 60% wolnej pamięci.

Użytkownik kamery naciska znacznik do samodzielnego przypisania na czytniku RFID podłączonym do systemu. Następnie system przypisuje użytkownika do dostępnej kamery. Diody LED na samodzielnie przypisanej kamerze zapalają się na zielono, co oznacza, że użytkownik może ją oddokować.

W przypadku niektórych systemów noszonych na ciele sprzęt jest instalowany w różnych miejscach, natomiast w innych sytuacjach cały system znajduje się w tym samym pomieszczeniu. Możesz wybrać pomiędzy globalnym samodzielnym przypisaniem dowolnej kamery dostępnej w całym systemie noszonym na ciele lub lokalnym samodzielnym przypisaniem kamery znajdującej się w tym samym pomieszczeniu co czytnik kart:

Globalne samodzielne przypisanie –
Użytkownik samodzielnie przypisuje sobie każdą dostępną kamerę za pomocą znacznika RFID. Gdy wszystkie kamery i kontrolery systemu znajdują się w tym samym pomieszczeniu, używaj autoprzypisywania globalnego.
Lokalne samodzielne przypisanie –
Użytkownik samodzielnie przypisuje sobie kamerę, w której znajduje się czytnik kart, za pomocą znacznika RFID. Autoprzypisywanie lokalne nadal umożliwia użytkownikowi zadokowanie kamery w dowolnym miejscu w systemie. Gdy kamery i kontrolery systemu są rozmieszczone w różnych miejscach, używaj autoprzypisywania lokalnego.

W przypadku konfiguracji samodzielnego przypisania kamer zobacz Konfiguracja samodzielnego przypisania kamery.

Konfiguracja samodzielnego przypisania kamery
Konfiguracja samodzielnego przypisania kamery
Uwaga
 • Samodzielnie przypisanie kamery jest wybrane w kreatorze konfiguracji systemu. Zmiana na stałe przypisanie kamery wymaga zresetowania systemu.
 • Czytnik RFID wymagany do tej konfiguracji to External RFID Card Reader 125kHz + 13.56MHz with NFC (USB). Istnieją dwa modele tego czytnika. Nazwa modelu jest wydrukowana na etykiecie produktu:
  • TWN4 Multitech obsługuje wszystkie wersje oprogramowania sprzętowego.

  • TWN4 Multitech 2 LF HF wymaga oprogramowania sprzętowego w wersji 10.12 lub nowszej.

Aby skonfigurować samodzielne przypisanie kamery:

 1. Podłącz czytnik RFID do kontrolera systemu. Zaczekaj, aż diody LED na czytniku zaświecą się na zielono (około 15 sekund). Czytnik ma teraz prawidłowe oprogramowanie układowe i jest gotowy do użytku.

 2. Aby osobno parować poszczególne znaczniki RFID, przejdź do następnego kroku.

  Można także powiązać już istniejące znaczniki RFID ze wszystkimi użytkownikami naraz. Aby to zrobić, zob. Importuj użytkowników.

 3. Odłącz czytnik RFID od kontrolera systemu.

 4. Połącz ten sam czytnik RFID z komputerem używanym do uzyskania dostępu do narzędzia AXIS Body Worn Manager.

 5. Uwaga

  Konfiguracja przy użyciu rozwiązań pulpitu zdalnego nie jest obsługiwana. Czytnik RFID musi być połączony bezpośrednio z komputerem używanym do uzyskania dostępu do narzędzia AXIS Body Worn Manager.

 6. W narzędziu AXIS Body Worn Manager przejdź do menu .

 7. Wybierz użytkownika, z którym chcesz skojarzyć znacznik do samodzielnego przypisywania.

 8. Kliknij , aby sparować nowe urządzenie.

 9. Kliknij przycisk Pair (Skojarz) (znacznik samodzielnego przypisania).

 10. Naciśnij dowolny znacznik do samodzielnego przypisania na czytniku RFID, aby go zarejestrować. Naciskaj, aż wszystkie kropki w interfejsie użytkownika zmienią kolor na żółty.

 11. Uwaga

  Powtórz kroki 6–9, jeśli chcesz wykonać więcej niż jedno sparowanie.

 12. Odłącz czytnik RFID od komputera.

 13. Podłącz ten sam czytnik RFID do kontrolera systemu.

Teraz użytkownik kamery może użyć znacznika do samodzielnego przypisania kamery nasobnej.

Przesyłanie strumieniowe wideo do AXIS Body Worn Live

AXIS Body Worn Live jest usługą chmurową pozwalającą użytkownikom kamer nasobnych na przesyłanie strumieniowe obrazu wideo na żywo do aplikacji WWW AXIS Body Worn Live.

Aby rozpocząć, zapoznaj się z instrukcją obsługi AXIS Body Worn Live.

Automatyczna aktywacja nagrywania

Automatyczna aktywacja nagrywania w połączeniu z funkcją buforu przed zdarzeniem zapewnia rejestrację całego incydentu bez konieczności ręcznego uruchamiania nagrania przez użytkownika kamery. Kamery można skonfigurować tak, aby automatycznie rozpoczynały nagrywanie za pomocą:

Wykrywanie upadków

Funkcja wykrywania upadków wykrywa automatyczne upadek osoby noszącej kamerę. W połączeniu z funkcją buforu przed zdarzeniem gwarantuje to, że cały incydent zostanie przechwycony bez ręcznej aktywacji.

Włączanie wykrywania upadków:

 1. Przejdź do .

 2. Otwórz profil kamery, którą chcesz edytować.

 3. Włącz opcję Fall detection (Wykrywanie upadków).

Wykrywanie wyjęcia z kabury

Czujnik kabury wykrywa wyjęcie z kabury w celu automatycznego wyzwolenia zapisu obrazu wideo. W połączeniu z funkcją buforu przed zdarzeniem gwarantuje to, że cały incydent zostanie przechwycony bez ręcznej aktywacji. Funkcja ta wymaga sparowania użytkownika kamery z czujnikiem kabury Yardam.

Uwaga

Można połączyć detekcję wyjęcia z kabury z transmisjami bezprzewodowymi. Kamera sparowana z czujnikiem kabury może odbierać transmisje bezprzewodowe, ale nie może nadawać sygnału.

Konfiguracja czujnika kabury do kamery nasobnej

Aby włączyć wykrycie wyjęcia z kabury:

 1. Upewnij się, że czujnik kabury jest odłączony od zasilania.

 2. Przejdź do menu i wybierz użytkownika, z którym chcesz sparować czujnik kabury.

 3. Kliknij , aby sparować nowe urządzenie.

 4. Kliknij Pair (Sparuj, czujnik kabury).

 5. Zadokuj kamerę (wykonaj jedną z następujących czynności w oparciu o sposób przypisania kamery):

  • Stałe przypisanie kamery: Zadokuj kamerę przypisaną do użytkownika, którego chcesz sparować z czujnikiem kabury.

  • Samodzielnie przypisanie kamery: Upewnij się, że kamera jest zadokowana.

 6. Wprowadź 6-znakowy numer seryjny znajdujący się na czujniku kabury.

 7. Oddokuj kamerę (wykonaj jedną z następujących czynności w oparciu o sposób przypisania kamery):

  • Stałe przypisanie kamery: Oddokuj kamerę i poczekaj na jej uruchomienie. Dioda LED stanu świeci się na zielono.

  • Samodzielnie przypisanie kamery: Samodzielnie przypisz kamerę, oddokuj ją i poczekaj na jej uruchomienie. Dioda LED stanu świeci się na zielono.

 8. Podłącz zasilanie do czujnika kabury.

 9. W przypadku kamery AXIS W120 ikona czujnika kabury zaświeci się na biało, wskazując rozpoczęcie parowania. W przypadku innych modeli kamer wskaźnik LED łączności Wi-Fi® będzie pulsować na żółto. Zaczekaj, aż ikona lub wskaźnik LED zaświecą się na zielono, co będzie oznaczało pomyślne sparowanie (może to zająć nawet 20 sekund). Jeśli parowanie nie powiedzie się, ikona lub wskaźnik LED zaświecą się na czerwono.

 10. Odłącz zasilanie od czujnika kabury.

 11. Zainstaluj czujnik kabury i wyjmij z kabury, aby upewnić się, że parowanie zakończyło się powodzeniem. Dioda LED zapisywania na kamerze powinna zapalać się w kolorze czerwonym.

 12. Zadokuj kamerę.

Po zakończeniu parowania sprawdź status parowania czujnika kabury w polu Paired equipment (Urządzenia sparowane). Status zielony wskazuje, że parowanie jest zarejestrowane w systemie nasobnym.

Aby podłączyć kamerę do czujnika kabury w czasie codziennego użytkowania, oddokuj kamerę i w ciągu 10 minut po oddokowaniu upewnij się, że znajduje się w zasięgu czujnika kabury. W normalnych warunkach zakres sięga do 5–10 m.

Transmisja bezprzewodowa

Uwaga

Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre modele kamer.

Transmisja pozwala kamerom aktywowanie nagrywania w innych pobliskich kamerach należących do tego samego systemu nasobnego.

Gdy jedna z kamer rozpoczyna nagrywanie, może wysyłać sygnał bezprzewodowy do innych kamer znajdujących się w pobliżu. Transmisja trwa 10 sekund. Kamery odbierające transmisję automatycznie rozpoczynają nagrywanie.

Uwaga
 • Możliwość detekcji sygnałów bezprzewodowych zależy w dużym stopniu od otoczenia.
 • Kamera sparowana z czujnikiem w kaburze może odbierać transmisję, ale nie może nadawać sygnału.
 1. Przejdź do .

 2. Otwórz profil kamery, którą chcesz edytować.

 3. Aby kamera transmitowała sygnał do innych kamer, włącz polecenie Broadcast wireless signal (Rozsyłaj sygnał bezprzewodowo).

 4. Aby kamera rozpoczynała nagrywanie po odebraniu sygnału transmisji z innej kamery, włącz opcję Receive wireless broadcast (Odbieraj transmisję bezprzewodową).

Lokalizacja zapisu

Uwaga

Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre modele kamer.

Można zarejestrować położenie geograficzne kamery. Zarejestrowane dane lokalizacji umożliwiają wyświetlanie w miejscach docelowych zawartości wyświetlanie ruchu kamery jako ścieżki lub jako pojedynczej lokalizacji na mapie. Na podstawie tych informacji można następnie określać miejsca zdarzeń i uzyskać pełniejszy obraz całego przebiegu wydarzeń. Funkcja może działać w dwóch trybach:

Początek i koniec –
Umożliwia rejestrowanie geograficznej pozycji kamery w momencie rozpoczynania i kończenia zapisu.
Śledź
Umożliwia ciągłe rejestrowanie pozycji kamery przez cały czas zapisu łącznie z buforem przed zdarzeniem. Trybu śledzenia można używać tylko wtedy, gdy jest obsługiwany przez miejsce docelowe danych. Nie można go łączyć z Power saving mode (Trybem oszczędzania energii).

Aby uwzględnić położenie geograficzne w nagraniach:

 1. Przejdź do .

 2. Wybierz profil kamery.

 3. Rozwiń model kamery, dla którego chcesz uwzględnić w nagraniach lokalizację geograficzną.

 4. Włącz opcję Location (Lokalizacja).

 5. Wybierz Mode (Tryb).

Uwaga
 • Lokalizacja wykorzystuje satelity (GNSS) do odczytu pozycji kamery używanej poza pomieszczeniami. Po włączeniu rozszerzenia chmury Assisted GNSS (efemerydy) poprawia dokładność ustalania pozycji i skraca czas potrzebny do uzyskania pierwszego ustalenia pozycji satelity.
 • Różne miejsca docelowe danych mogą zawierać dane lokalizacji lub używać ich na różne sposoby. Na przykład mogą one służyć do wyszukiwania zapisów lub można je wyświetlać na mapie lub w zakładce zapisu.
 • Funkcja lokalizacji służy tylko do użytku poza pomieszczeniami. Zalecamy wyłączenie go w pomieszczeniach.
 • Funkcja lokalizacji przyspiesza zużycie baterii.

Na obrazie wideo można również dołączać stale aktualizowane położenie w postaci nakładki. Aby to włączyć, przejdź do Overlay (Nałożenia) w profilu kamery i włącz opcję Position (Pozycja).

Ograniczanie dostępu do nagrań

Ustawienie Allow access to recordings (Zezwalaj na dostęp do zapisów) pozwala zdecydować, czy dany użytkownik kamery może przeglądać zapisy w narzędziu AXIS Body Worn Assistant. W profilu kamery można ją włączyć lub wyłączyć. Wyłączanie dostępu do nagrań:

 1. Przejdź do .

 2. Otwórz profil, który chcesz edytować.

 3. Usuń zaznaczenie opcji Allow access to recordings (Zezwalaj na dostęp do nagrań).

Rozszerzenia chmury

System nasobny jest wyposażony w zestaw standardowych funkcji. Rozszerzenia chmury to zestaw dodatkowych funkcji korzystających z funkcjonalności chmury.

Dostępne rozszerzenia chmury:

Assisted GNSS (ephemeris) –
Polepsza efektywność danych dotyczących lokalizacji i pomaga skrócić czas potrzebny do uzyskania pierwszego ustalenia pozycji satelitów.
Powiadomienia e-mail –
Powiadomienia przyspieszają monitorowanie kondycji systemu. Więcej informacji: Ustawianie powiadomień e-mail.
Asystowana aktualizacja oprogramowania sprzętowego –
Umożliwia instalację najnowszego oprogramowania sprzętowego bez ręcznego pobierania go na komputer. Ponadto przedstawia to, co jest nowego w aktualizacji oprogramowania sprzętowego, przed jego zainstalowaniem — bezpośrednio w aplikacji AXIS Body Worn Manager. Możesz wybrać opcję odbierania powiadomień pocztą elektroniczną, gdy dostępna będzie nowa wersja oprogramowania sprzętowego.
Uwaga
 • Jeżeli rozszerzenia chmury zostaną włączone, ich wyłączenie będzie wymagało zresetowania systemu nasobnego.
 • Aby włączyć rozszerzenia chmury, upewnij się, że system ma dostęp do *.bodyworn.axis.cloud.
 • Region to lokalizacja geograficzna, w której przechowywane są metadane. Region można zmienić wyłącznie poprzez zresetowanie systemu nasobnego.

Włączanie rozszerzeń chmury:

 1. Przejdź do .

 2. Wybierz opcję Region.

 3. Kliknij przycisk Connect (Połącz).

 4. Kliknij przycisk Connect (Połącz), aby potwierdzić.

Są to nazwy hostów, do których system nasobny musi mieć dostęp podczas konfigurowania rozszerzeń chmury oraz AXIS Body Worn Live i korzystania z nich:

Globalne aplikacje internetowe, *.bw.mysystems.axis.com
Region: Globalnie
DomenaPortTyp urządzeniaPrzeznaczenie

bw.mysystems.axis.com

443 (HTTPS)

Przeglądarka internetowa

Podstawowy adres URL usług online.

live.bw.mysystems.axis.com

443 (HTTPS)

Przeglądarka internetowa

Adres URL służący do uzyskiwania dostępu do aplikacji sieciowej AXIS Body Worn Live.

Globalny interfejs programowania aplikacji (API), *.bodyworn.axis.cloud
Region: Globalnie
DomenaPortTyp urządzeniaPrzeznaczenie

logs.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Punkt końcowy do przekazywania skompresowanych dzienników z kontrolera systemu. (Azure Front Door)

flags.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Interfejs programowania aplikacji flag funkcji. Proxy dla api.flagsmith.com. (Azure Front Door)

agnss.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Interfejs API służący do pobierania plików danych z systemu GNSS (GPS). (Azure Front Door)

api.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Interfejs API do globalnych punktów docelowych (tj. pobierania regionów). (Azure Front Door)

dispatchse1-st.axis.com:443

dispatchse1-st.axis.com:80

dispatchse2-st.axis.com:443

dispatchse2-st.axis.com:80

dispatcher-st.axis.com:443

dispatcher-st.axis.com:80

dispatchus1-st.axis.com:443

dispatchus1-st.axis.com:80

dispatchjp1-st.axis.com:443

dispatchjp1-st.axis.com:80

195.60.68.120:443

195.60.68.120:80

195.60.68.121:443

195.60.68.121:80

443 (TLS)

80 (TLS)

Kontroler systemu

Kontroler systemu do wdrożenia w regionie. Służy do ustanawiania zaufania i rejestracji kontrolera systemu w usłudze wdrażania w regionie. Kontroler systemu może próbować ustanowić połączenie z dowolnym z tych adresów. Jeżeli kontroler systemu nie może ustanowić połączenia, spróbuj użyć innego wpisu na liście. To znaczy, że można zezwalać na połączenia tylko z podzestawem, na przykład „dispatchse1-st.axis.com: 443” i „dispatchus1-st.axis.com: 443”. Najlepiej jest zezwolić na połączenia z niektórymi przyczynami dostępności usługi.

oakcgi.o3c.axis.com

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Kontroler systemu do wdrożenia w regionie. Służy do pobierania klucza uwierzytelniania właściciela, który jest wymagany do zarejestrowania kontrolera systemu w usłudze wdrażania w regionie.

firmware.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Punkt końcowy do pobierania plików binarnych oprogramowania sprzętowego i informacji o wersji. (Azure Front Door)

time.bodyworn.axis.com

443 (HTTPS)

Przeglądarka internetowa

Synchronizacja czasu dla odtwarzacza wideo AXIS Body Worn Live.

Interfejs programowania aplikacji (API) dla Europy (UE), *.de.bodyworn.axis.cloud
Region: Europa (UE)
DomenaPortTyp urządzeniaPrzeznaczenie

logs.de.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Punkt końcowy do przekazywania skompresowanych dzienników z kontrolera systemu. (Azure Front Door)

flags.de.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Interfejs programowania aplikacji flag funkcji. Początek dla api.flagsmith.com. (Azure Front Door)

agnss.de.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Interfejs API służący do pobierania plików danych z systemu GNSS (GPS). (Azure Front Door)

device.de.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Kontrolery systemu instalacji punktu końcowego interfejsu API. Służy do inicjowania sekwencji wdrażania.

axisbws-de.azure-devices.net

443 (HTTPS, WSS)

Kontroler systemu, kamera nasobna

Punkt końcowy służący do komunikacji między kontrolerem systemu a chmurą. (Azure IoT Hub)

o3c-01.de.bodyworn.axis.cloud

o3c-02.de.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Kontroler systemu do wdrożenia w regionie. Kontroler systemu identyfikuje się certyfikatem zaufanym i w zamian otrzymuje poświadczenia Azure IoT Hub.

firmware.de.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Punkt końcowy do pobierania plików binarnych oprogramowania sprzętowego i informacji o wersji.

bwo.de.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Przeglądarka internetowa

Interfejs programowania aplikacji (API) do aplikacji sieciowej AXIS Body Worn Live.

axisbwsde.blob.core.windows.net

443 (HTTPS)

Kamera nasobna, przeglądarka internetowa

Przesyłanie wideo z kamery nasobnej. Wyświetlanie wideo w aplikacji sieciowej AXIS Body Worn Live.

noreply@de.mail.bodyworn.axis.com

Nd.

Kontroler systemu

Powiadomienia e-mail wysyłane z tego adresu e-mail.

axislive1241599c727ca164.blob.core.windows.net

443 (HTTPS)

Kamera nasobna, przeglądarka internetowa

Regionalna lokalizacja zasobu w Australii.

axislive1a971db526ccd090.blob.core.windows.net

443 (HTTPS)

Kamera nasobna, przeglądarka internetowa

Regionalna lokalizacja zasobu w UE.

axislive1cd3deb4113e1090.blob.core.windows.net

443 (HTTPS)

Kamera nasobna, przeglądarka internetowa

Regionalna lokalizacja zasobu w Niemczech.

axislive3de069b03bd2a97e.blob.core.windows.net

443 (HTTPS)

Kamera nasobna, przeglądarka internetowa

Regionalna lokalizacja zasobu w Japonii.

axislive4ca0ac2a1e3c3a5d.blob.core.windows.net

443 (HTTPS)

Kamera nasobna, przeglądarka internetowa

Regionalna lokalizacja zasobu we Francji.

axislivecc2bb52132a9d128.blob.core.windows.net

443 (HTTPS)

Kamera nasobna, przeglądarka internetowa

Regionalna lokalizacja zasobu w Indiach.

axisliveddf88dff731e6a86.blob.core.windows.net

443 (HTTPS)

Kamera nasobna, przeglądarka internetowa

Regionalna lokalizacja zasobu w Wielkiej Brytanii.

axisliveee7cbce3b4de2b1d.blob.core.windows.net

443 (HTTPS)

Kamera nasobna, przeglądarka internetowa

Regionalna lokalizacja zasobu w Szwajcarii.

Interfejs programowania aplikacji (API) dla Ameryki Północnej (USA), *.useast.bodyworn.axis.cloud
Region: Ameryka Północna (USA)
DomenaPortTyp urządzeniaPrzeznaczenie

logs.useast.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Punkt końcowy do przekazywania skompresowanych dzienników z kontrolera systemu. (Azure Front Door)

flags.useast.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Interfejs programowania aplikacji flag funkcji. Początek dla api.flagsmith.com. (Azure Front Door)

agnss.useast.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Interfejs API służący do pobierania plików danych z systemu GNSS (GPS). (Azure Front Door)

device.useast.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Kontrolery systemu instalacji punktu końcowego interfejsu API. Służy do inicjowania sekwencji wdrażania.

axisbws-useast.azure-devices.net

443 (HTTPS, WSS)

Kontroler systemu

Punkt końcowy służący do komunikacji między kontrolerem systemu a chmurą. (Azure IoT Hub)

o3c-01.useast.bodyworn.axis.cloud

o3c-02.useast.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Kontroler systemu do wdrożenia w regionie. Kontroler systemu identyfikuje się certyfikatem zaufanym i w zamian otrzymuje poświadczenia Azure IoT Hub.

firmware.useast.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Punkt końcowy do pobierania plików binarnych oprogramowania sprzętowego i informacji o wersji.

bwo.useast.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Przeglądarka internetowa

Interfejs programowania aplikacji (API)AXIS dla produktu AXIS Body Worn Live.

axisbwsuseast.blob.core.windows.net

443 (HTTPS)

Kamera nasobna, przeglądarka internetowa

Przesyłanie wideo z kamery nasobnej. Oglądanie wideo z aplikacji AXIS Body Worn Live.

noreply@useast.mail.bodyworn.axis.com

Nd.

Kontroler systemu

Powiadomienia e-mail wysyłane z tego adresu e-mail.

axislive1b52bfb300c0375f.blob.core.windows.net

443 (HTTPS)

Kamera nasobna, przeglądarka internetowa

Regionalna lokalizacja zasobu w Australii.

axislive313acf5f15078929.blob.core.windows.net

443 (HTTPS)

Kamera nasobna, przeglądarka internetowa

Regionalna lokalizacja zasobu w Indiach.

axislive8c905894982b7389.blob.core.windows.net

443 (HTTPS)

Kamera nasobna, przeglądarka internetowa

Regionalna lokalizacja zasobu we wschodniej części Stanów Zjednoczonych.

axislive9525155d83b4d5e8.blob.core.windows.net

443 (HTTPS)

Kamera nasobna, przeglądarka internetowa

Regionalna lokalizacja zasobu w zachodniej części Stanów Zjednoczonych.

axislivec9aedcb3d302c86a.blob.core.windows.net

443 (HTTPS)

Kamera nasobna, przeglądarka internetowa

Regionalna lokalizacja zasobu w Stanach Zjednoczonych.

axislived14b02b291b9986d.blob.core.windows.net

443 (HTTPS)

Kamera nasobna, przeglądarka internetowa

Regionalna lokalizacja zasobu w Japonii.

axislivef94d39c239ad76b6.blob.core.windows.net

443 (HTTPS)

Kamera nasobna, przeglądarka internetowa

Regionalna lokalizacja zasobu w Kanadzie.

Interfejs programowania aplikacji (API) dla regionu Azji i Pacyfiku (Australia), *.au.bodyworn.axis.cloud
Region: Azja i Pacyfik (Australia)
DomenaPortTyp urządzeniaPrzeznaczenie

logs.au.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Punkt końcowy do przekazywania skompresowanych dzienników z kontrolera systemu. (Azure Front Door)

flags.au.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Interfejs programowania aplikacji flag funkcji. Początek dla api.flagsmith.com. (Azure Front Door)

agnss.au.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Interfejs API służący do pobierania plików danych z systemu GNSS (GPS). (Azure Front Door)

device.au.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Kontrolery systemu instalacji punktu końcowego interfejsu API. Służy do inicjowania sekwencji wdrażania.

axisbws-au.azure-devices.net

443 (HTTPS, WSS)

Kontroler systemu

Punkt końcowy służący do komunikacji między kontrolerem systemu a chmurą. (Azure IoT Hub)

o3c-01.au.bodyworn.axis.cloud

o3c-02.au.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Kontroler systemu do wdrożenia w regionie. Kontroler systemu identyfikuje się certyfikatem zaufanym i w zamian otrzymuje poświadczenia Azure IoT Hub.

firmware.au.bodyworn.axis.cloud

443 (HTTPS)

Kontroler systemu

Punkt końcowy do pobierania plików binarnych oprogramowania sprzętowego i informacji o wersji.

noreply@de.mail.bodyworn.axis.com

Nd.

Kontroler systemu

Powiadomienia e-mail wysyłane z tego adresu e-mail.

Zabezpieczanie systemu

Podpisane wideo

Podpisane wideo do każdej ramki wideo dodaje kryptograficzną sumę kontrolną z podpisem ID urządzenia Axis. Umożliwia to prześledzenie drogi wideo do kamery, z której pochodzi, dzięki czemu można sprawdzić, czy nie doszło do naruszenia zapisu po opuszczeniu kamery, bez konieczności odtwarzania łańcucha przechowywania pliku wideo. Pliki wideo można weryfikować przy użyciu narzędzia AXIS File Player, zob. Weryfikacja autentyczności zapisów.

Przejdź do axis.com, aby sprawdzić, czy kamera obsługuje podpisane wideo.

Aby włączyć opcję podpisanego wideo:

 1. Przejdź do menu > Signed video (Podpisane wideo).

 2. Włącz funkcję Signed video (Podpisane wideo).

Uwaga

Ta funkcja jest dostępna, jeśli jest obsługiwana przez miejsce docelowe danych.

Weryfikacja autentyczności zapisów

Uwaga

Aby móc zweryfikować autentyczność zapisu, w czasie nagrywania wideo musi być włączona funkcja Podpisane wideo, zob. Podpisane wideo.

 1. Eksportowanie zapisów w celu ich weryfikacji.

 2. Użyj narzędzia AXIS File Player (kliknij, aby pobrać) w celu odtworzenia zapisu.

  wskazuje, że nie doszło do naruszenia zapisu.

Uwaga

Aby zobaczyć metadane, kliknij prawym przyciskiem myszy wideo i wybierz Show digital signature (Pokaż cyfrowy podpis).

Certyfikaty

Certyfikaty mogą służyć do uwierzytelniania urządzenia w sieci i umożliwiają szyfrowane przeglądanie Internetu przy użyciu protokołu HTTPS. Zalecamy korzystanie z protokołu HTTPS w celu bezpiecznego łączenia się z systemem nasobnym. Patrz Zezwalanie tylko na HTTPS.

Aby bezpiecznie połączyć się z systemem nasobnym:

 1. Tworzenie żądania podpisania certyfikatu

 2. Użyj danych organu wydającego certyfikat (CA), aby zalogować żądanie podpisania certyfikatu (CSR).

 3. Instalowanie certyfikatu

Tworzenie żądania podpisania certyfikatu

 1. Przejdź do menu > Certificates and IEEE 802.1 (Certyfikaty i IEEE 802.1x).

 2. Kliknij polecenie Show certificate settings (Pokaż ustawienia certyfikatu).

 3. Kliknij .

 4. Wybierz Create self-signed certificate (Utwórz certyfikat z własnym podpisem), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

 5. W obszarze Create self-signed certificate (Utwórz certyfikat z własnym podpisem) wprowadź własne wartości i kliknij przycisk Create (Utwórz).

 6. Otwórz menu kontekstowe obok nowego certyfikatu.

 7. Kliknij przycisk Create signing request (Utwórz żądanie podpisu).

 8. W obszarze Create certificate signing request (Utwórz żądanie podpisania certyfikatu) kliknij przycisk Create (Utwórz).

 9. W oknie dialogowym Signing request (Żądanie podpisania) skopiuj cały tekst i wklej go wraz z rozszerzeniem pliku .csr.

Uwaga

Możesz również utworzyć żądanie podpisania już istniejącego certyfikatu Default (self-signed) (Domyślny [z własnym podpisem]).

Instalowanie certyfikatu

Uwaga

Zainstalowany certyfikat otrzymuje nazwę z przekazanego pliku .crt z pominięciem sufiksu. Ta nazwa musi być unikalna.

 1. Przejdź do menu > Certificates and IEEE 802.1 (Certyfikaty i IEEE 802.1x).

 2. Kliknij polecenie Show certificate settings (Pokaż ustawienia certyfikatu).

 3. Kliknij .

 4. Wybierz Upload a CA certificate (Wczytaj certyfikat CA).

 5. Kliknij przycisk Select file (Wybierz plik) i zlokalizuj podpisany certyfikat o nazwie pliku <filename>.crt.

 6. Kliknij przycisk Install (Instaluj).

 7. Otwórz menu kontekstowe obok certyfikatu.

 8. Kliknij przycisk Activate (Aktywuj).

Konfiguracja 802.1 x

 1. Podłączanie systemu nasobnego do sieci bez 802.1x.

 2. Przejdź do menu > Certificates and IEEE 802.1 (Certyfikaty i IEEE 802.1x).

 3. Kliknij polecenie Show certificate settings (Pokaż ustawienia certyfikatu).

 4. Kliknij i utwórz nowy lub zainstaluj istniejący certyfikat.

 5. W obszarze 802.1x wybierz zainstalowany certyfikat.

 6. Wprowadź EAP identity (Tożsamość EAP).

 7. Wybierz opcję Use IEEE 802.1x (Użyj IEEE 802.1x).

 8. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 9. Ta strona wyświetla komunikat Connecting… (Łączenie...)

 10. Podłącz system nasobny do sieci obsługującej standard 802.1x.

Zezwalanie tylko na HTTPS

Zalecamy korzystanie tylko z protokołu HTTPS w celu bezpiecznego łączenia się z systemem nasobnym.

 1. Przejdź do menu > HTTP and HTTPS (HTTP i HTTPS).

 2. Z rozwijalnego menu Allow access through (Zezwalaj na dostęp przez) wybierz HTTPS only (Tylko HTTPS).

Zarządzanie użytkownikami

Usuwanie użytkownika

 1. Przejdź do .

 2. Kliknij użytkownika, którego chcesz usunąć.

 3. Otwórz menu kontekstowe .

 4. Kliknij przycisk Remove (Usuń).

Ważne

Nigdy nie usuwaj użytkowników kamer z miejsca docelowego danych. Do usuwania użytkowników zawsze używaj AXIS Body Worn Manager.

Eksportowanie użytkowników

Można wyeksportować dane dla wszystkich użytkowników kamery do pliku CSV. Może to być przydatne, gdy będzie konieczne zresetowanie systemu, a jednocześnie będą nadal potrzebne wszystkie dane użytkowników. Po zresetowaniu systemu i wprowadzeniu wszystkich zmian można ponownie zaimportować do systemu wszystkie dane użytkowników, zob. Importuj użytkowników.

Aby wyeksportować użytkowników kamery:

 • Przejdź do .

 • Otwórz menu kontekstowe .

 • Kliknij Export users (Eksportuj użytkowników).

Monitorowanie systemu

Pulpit nawigacyjny

Dashboard (Pulpit nawigacyjny) zapewnia przegląd urządzeń i stanu systemu. Pokazuje również wszelkie problemy wymagające uwagi. W razie jakichkolwiek problemów, na tej stronie możesz łatwo uzyskać odpowiednią pomoc.

Jednocześnie może występować kilka problemów związanych z urządzeniem. Najeżdżaj na ikony, aby wyświetlić więcej szczegółów.

Alarmy kamery

Alarm

Co oznacza

Co zrobić

Problem w aplikacji Body Worn Live

Jeśli system znajduje się poza Ameryką Północną, przed rozpoczęciem transmisji strumieniowej należy włączyć wszystkie kanały sieci bezprzewodowej w aplikacji AXIS Body Worn Live.

Skontaktuj się z pomocą techniczną bodywornlive.support@axis.com i podaj identyfikator systemu oraz kraj, w którym znajduje się system, abyśmy mogli włączyć wymagane kanały sieci bezprzewodowej (12 i 13).

Certyfikat wkrótce wygaśnie

Certyfikat kamery wygasa za mniej niż tydzień, jeśli kamera nie jest zadokowana. Po następnym zadokowaniu kamera, której certyfikat wygasł, przejdzie w tryb awaryjny.

Zadokuj kamerę.

Zadokowane z rozładowanym akumulatorem

Ta kamera została wyłączona z powodu wyczerpania akumulatora podczas ostatniej sesji.

Kliknij kamerę i otwórz kartę Battery health (Kondycja akumulatora). Aby uzyskać informacje o stanie akumulatora, sprawdź, ile razy kamera wyłączyła się w ciągu ostatnich 30 dni i ile godzin była używana podczas ostatniej sesji.

Problem z dokowaniem

Kamera nie łączy się prawidłowo w zatoce dokującej.

Wypróbuj następujące rozwiązania w podanej kolejności:

 1. Oddokuj, a następnie prawidłowo zadokuj kamerę. Jeśli nadal widzisz ten alarm, przejdź do następnego kroku.

 2. Wyczyść styki w kamerze i pogo we zatoce dokującej, zobacz temat Czyszczenie w instrukcji obsługi kamery na stronie help.axis.com. Jeżeli po zadokowaniu kamery nadal wyświetlany jest alarm, przejdź do następnego kroku.

 3. Zadokuj kamerę w innej zatoce dokującej, w której po zadokowaniu innych kamer nie jest wyświetlany ten alarm. Jeśli alarm nie zostanie ponownie wyświetlony, będzie to oznaczało, że wcześniej używana zatoka dokująca jest uszkodzona i należy ją wymienić. Jeśli alarm zostanie ponownie wyświetlony, będzie to oznaczało, że kamera jest uszkodzona i należy ją wymienić.

W trybie awaryjnym

Certyfikat kamery jest nieprawidłowy i ze względów bezpieczeństwa został włączony tryb awaryjny.

Aby przywrócić połączenie między kamerą a systemem, kliknij kamerę i wykonaj instrukcje widoczne na ekranie. Patrz Zezwalanie na powrót kamer do systemu.

Nieprawidłowe działanie

Kamera nie działa prawidłowo.

Wymień kamerę.

Nie można naładować

Kamera nie ładuje się po zadokowaniu.

Wypróbuj następujące rozwiązania w podanej kolejności:

 1. Oddokuj, a następnie prawidłowo zadokuj kamerę. Jeśli nadal widzisz ten alarm, przejdź do następnego kroku.

 2. Wyczyść styki w kamerze i pogo we zatoce dokującej, zobacz temat Czyszczenie w instrukcji obsługi kamery na stronie help.axis.com. Jeżeli po zadokowaniu kamery nadal wyświetlany jest alarm, przejdź do następnego kroku.

 3. Zadokuj kamerę w innej zatoce dokującej, w której po zadokowaniu innych kamer nie jest wyświetlany ten alarm. Jeśli alarm nie zostanie ponownie wyświetlony, będzie to oznaczało, że wcześniej używana zatoka dokująca jest uszkodzona i należy ją wymienić. Jeśli alarm zostanie ponownie wyświetlony, będzie to oznaczało, że kamera jest uszkodzona i należy ją wymienić.

Stany kontrolera systemu

Stan

Co oznacza

Co zrobić

Utrata połączenia z [miejscem docelowym danych]

Miejsce docelowe danych jest niedostępne.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Upewnij się, że miejsce docelowe danych działa prawidłowo.

 • Sprawdź połączenie sieciowe z miejscem docelowym danych.

 • W dokumentacji użytkownika miejsca docelowego zawartości zobacz, które porty muszą być otwarte. Upewnij się, że te porty są otwarte.

Problem z połączeniem ze stacją dokującą na porcie [x]

Numery portu

Prędkość połączenia między kontrolerem systemu a stacją dokującą jest niska. Może to powodować problemy z wyładowywaniem nagrań.

Wypróbuj następujące rozwiązania w podanej kolejności:

 1. Odłącz, a następnie ponownie podłącz zasilanie stacji dokującej. Jeśli nadal widzisz ten komunikat, przejdź do następnego kroku.

 2. Upewnij się, że przewody sieciowe pomiędzy stacją dokującą a kontrolerem systemu zostały prawidłowo podłączone. Jeśli nadal widzisz ten komunikat, przejdź do następnego kroku.

 3. Wymień kabel sieciowy łączący stację dokującą i kontroler systemu. Jeśli komunikat nie zostanie ponownie wyświetlony, będzie to oznaczało, że kabel jest uszkodzony i należy go wymienić. Jeśli nadal widzisz ten komunikat, przejdź do następnego kroku.

 4. Podłącz sprawną stację dokującą do tego samego portu stacji dokującej w kontrolerze systemu. Jeśli komunikat nie zostanie ponownie wyświetlony, będzie to oznaczało, że wcześniej używana stacja dokująca jest uszkodzona i należy ją wymienić. Jeśli nadal widzisz ten komunikat, przejdź do następnego kroku.

 5. Uruchom ponownie kontroler systemu. Jeśli komunikat zostanie ponownie wyświetlony, będzie to oznaczało, że kontroler systemu jest uszkodzony i należy go wymienić.

Nieprawidłowe działanie

Kontroler systemu nie działa prawidłowo.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Uruchom ponownie kontroler systemu.

Jeśli komunikat zostanie ponownie wyświetlony, wymień kontroler systemu.

Problemy z transferem nagrań

Nie można przesłać nagrań do miejsca docelowego.

Pobierz nagrania, których nie udało się przesłać. Patrz Pobieranie nagrań z kontrolera systemu.

Zasób jest prawie zapełniony

Zasób jest prawie zapełniony.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Upewnij się, że miejsce docelowe danych działa prawidłowo.

 • Sprawdź połączenie sieciowe z miejscem docelowym danych.

 • Upewnij się, że nagrania są przesyłane normalnie do miejsca docelowego.

 • Upewnij się, że masz wystarczającą liczbę licencji w miejscu docelowym danych.

 • Upewnij się, że data i godzina w miejscu docelowym danych są zsynchronizowane z datą i godziną w systemie nasobnym.

Zasób jest zapełniony

Zasób jest zapełniony.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Upewnij się, że miejsce docelowe danych działa prawidłowo.

 • Sprawdź połączenie sieciowe z miejscem docelowym danych.

 • Upewnij się, że nagrania są przesyłane normalnie do miejsca docelowego.

 • Upewnij się, że masz wystarczającą liczbę licencji w miejscu docelowym danych.

 • Upewnij się, że data i godzina w miejscu docelowym danych są zsynchronizowane z datą i godziną w systemie nasobnym.

Niedostępne

Kontroler systemu jest niedostępny.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Upewnij się, że kontroler systemu jest włączony.

 • Sprawdź połączenie sieciowe z kontrolerem systemu.

Pobierz raport użycia kamery

Raport użycia kamery przedstawia dla każdego użytkownika, w jaki sposób przypisana mu kamera została użyta w ciągu ostatnich siedmiu dni. Ujmuje on na przykład uruchamianie i zatrzymywanie rejestracji, dokowanie, włączanie i wyłączanie zasilania oraz wyciszanie dźwięku.

Aby pobrać raport użycia kamery:

 1. Przejdź do .

 2. Otwórz menu kontekstowe .

 3. Kliknij przycisk Camera usage report (Raport użycia kamery).

 4. Kliknij Download (Pobierz).

Pobrany plik zip zawiera folder dla każdego użytkownika.

Uwaga

Raport obejmuje korzystanie z kamery maksymalnie do siedmiu dni. Jeżeli poprzedni raport został pobrany wcześniej niż siedem dni temu, raport zawiera zapis korzystania z kamery od czasu poprzedniego raportu do czasu utworzenia nowego raportu.

Monitorowanie miejsca w pamięci kontrolera systemu

Monitorowanie miejsca w pamięci kontrolera systemu może pomóc w zidentyfikowaniu potencjalnego błędu przesyłania plików.

Aplikacja AXIS Body Worn Manager wyświetla Storage used (wykorzystywany zasób) oraz Storage reserved (zarezerwowany zasób) dla każdego kontrolera systemu.

Wykorzystywana pamięć masowa –
Pamięć masowa kontrolera systemowego jest używana jako bufor w przypadku przesyłania nagrań z kamery do miejsca docelowego danych. Stale wysoki poziom wykorzystania pamięci masowej może wskazywać na błąd przesyłania.
Zarezerwowana pamięć masowa –
Po zadokowaniu kamery zostaje zarezerwowany zasób potrzebny do wyładowania zawartych w niej danych do kontrolera systemu. Po przeniesieniu wszystkich plików do miejsca docelowego danych rezerwacja zostaje usunięta. Jeśli pozostaje jakiś zarezerwowany zasób, może to wskazywać na błąd przesyłania danych.

Aby przejrzeć informacje o zasobie, przejdź do menu , a następnie otwórz menu kontrolera systemu, o którym informacje chcesz wyświetlić.

Sprawdzanie, jak długo kamera jest oddokowana

Aplikacja AXIS Body Worn Manager pozwala sprawdzić, jak długo kamera jest oddokowana. Może to na przykład wskazywać na to, że utracono połączenie z kamerą lub wymagana jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

Aby sprawdzić, jak długo kamera jest oddokowana, przejdź do menu , a następnie kliknij kamerę, o której informacje chcesz wyświetlić.

Wyświetlanie przeglądu kamer, których certyfikaty wygasły

Gdy kamera nie jest zadokowana przez kilka tygodni, certyfikat ostatecznie wygasa. Informacja o wygaśnięciu certyfikatu może wskazywać na zgubienie kamery.

Aby wyświetlić listę wszystkich kamer, których certyfikaty wygasły:

 1. Przejdź do .

 2. Kliknij polecenie Filter (Filtruj) i wybierz opcję Undocked (Odłączono).

 3. Kamery z alertem Certificate expired (Certyfikat wygasł) są wymienione kolejno według długości okresu odłączenia.

Ustawianie powiadomień e-mail

System nasobny można skonfigurować tak, aby wysyłał powiadomienia e-mail o następujących zdarzeniach:

 • Utrata połączenia z miejscem docelowym danych

 • Utrata połączenia z kontrolerem rozszerzającym systemu

 • Mała ilość miejsca w pamięci kontrolera systemu

 • Błąd synchronizacji kopii zapasowej systemu

 • Dostępna jest nowa wersja oprogramowania układowego

 • Połączenie z rozszerzeniami chmury zostało utracone

Aby włączyć powiadomienia systemowe:

 1. Przejdź do menu > Email notifications (Powiadomienia e-mail).

 2. Wprowadź adres e-mail.

 3. Opcjonalnie możesz zaznaczyć opcję Send a test email to verify the address (Wyślij testową wiadomość e-mail, aby zweryfikować adres).

 4. Kliknij polecenie Set (Ustaw).

Aby wyłączyć powiadomienia, usuń adres e-mail i kliknij polecenie Set (Ustaw).

Uwaga
 • Funkcja powiadomień e-mail wymaga dostępu do Cloud extensions (Rozszerzenia chmury).
 • Aby wysyłać powiadomienia e-mail do wielu osób, należy użyć listy wysyłkowej.

Konserwacja systemu

Ważne

Zawsze uruchamiaj wszelką konserwację systemu noszonego na ciele, na przykład resetowanie systemu lub usuwanie kamery, za pomocą narzędzia AXIS Body Worn Manager.

Zmiana hasła

 1. Przejdź do menu > Admin accounts (Konta administratora).

 2. Otwórz menu kontekstowe konta, które chcesz zmodyfikować.

 3. Kliknij Edit (Edycja).

 4. Wprowadź obecne hasło, a następnie podaj nowe hasło. Bieżące hasło jest wymagane tylko w przypadku modyfikowania konta root.

 5. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Dodawanie konta administratora

Aby dodać kolejne konto administratora:

 1. Przejdź do menu > Admin accounts (Konta administratora).

 2. Kliknij kolejno opcje Add account (Dodaj konto).

 3. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło.

 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Uwaga
 • W tym oknie można również usunąć dowolne konto administratora, oprócz konta root.

Pobieranie raportu systemowego

Możesz pobrać raport systemowy z systemu rozwiązań nasobnych. Dział pomocy technicznej Axis wykorzystuje raporty systemowe do rozwiązywania problemów.

 1. Przejdź na stronę > System report (Raport systemowy).

 2. Kliknij System report (Raport systemowy).

 3. Wyślij plik do działu pomocy technicznej Axis.

Uwaga
 • Raport systemowy zawiera informacje o wszystkich kontrolerach i kamerach, które są lub były wcześniej zadokowane do systemu. Najnowsze dzienniki kamery są dołączane po jej zadokowaniu.
 • Raport systemowy jest generowany w chwili jego pobierania oraz raz automatycznie jeden raz każdego dnia. Następnie jest przechowywany w systemie przez siedem dni, po czym zastępuje go nowy raport.

Przenoszenie kamery do innego systemu nasobnego

Aby używać kamery w innym systemie, należy najpierw usunąć ją z bieżącego systemu. Następnie można dodać ją do nowego systemu.

Aby przenieść kamerę do innego systemu nasobnego:

 1. Usuń kamerę z bieżącego systemu, patrz Usuwanie kamery.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami w Dodawanie kamer, aby dodać kamerę do nowego systemu.

Zmiana pliku połączenia

Jeśli połączenie z miejscem docelowym zawartości zostanie utracone, możliwym rozwiązaniem jest zastąpienie bieżącego pliku połączenia nowym. Połączenie może zostać utracone, gdy miejsce docelowe danych ma przypisany nowy adres IP lub w przypadku zmiany pewnych konfiguracji w miejscu docelowym danych.

 1. Przejdź do .

 2. Kliknij pod Configuration (Konfiguracja) dla miejsca docelowego danych.

 3. Prześlij nowy plik połączenia.

 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Uwaga

Aby zmienić miejsce docelowe danych, należy zresetować system, patrz Resetowanie systemu.

Usuwanie sprzętu z systemu.

Usuwanie kamery

Uwaga

Kamerę można usunąć zarówno, kiedy jest zadokowana, jak kiedy jest używana. Jeśli zdecydujesz się na usunięcie używanej kamery, cała jej zawartość zostanie przesłana, a urządzenie zostanie usunięte po jego zadokowaniu. Po zakończeniu transferu zawartości kamera zostanie zresetowana do ustawień fabrycznych i zostanie na niej zainstalowane najnowsze oprogramowanie sprzętowe.

Aby usunąć kamerę z systemu nasobnego:

 1. Przejdź do .

 2. Wybierz kamerę, którą chcesz usunąć.

 3. Otwórz menu kontekstowe i kliknij opcję Remove (Usuń).

 4. Kliknij przycisk Remove (Usuń).

Ważne

Nigdy nie usuwaj kamer nasobnych z miejsca docelowego danych. Do usuwania kamer zawsze używaj AXIS Body Worn Manager.

Jeżeli kamera zostanie zagubiona lub zniszczona w stopniu uniemożliwiającym naprawę., zobacz Wymuś usunięcie kamery.

Wymuś usunięcie kamery

Możesz wymusić usunięcie kamery z systemu nasobnego, jeżeli kamera została zagubiona albo uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym naprawę. Opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy kamera ma status Undocked (Odłączono). Wymuszone usunięcie kamery wymaga uprawnień do najwyższego poziomu zabezpieczeń w systemie nasobnym. Do nadawania takich uprawnień służy hasło Super admin. Aby wymusić usunięcie kamery:

 • Przejdź do .

 • Wybierz kamerę, którą chcesz usunąć.

 • Otwórz menu kontekstowe i kliknij opcję Remove (Usuń).

 • Kliknij przycisk Remove (Usuń).

 • Wprowadź hasło administratora.

 • Kliknij Force Remove (Wymuś usunięcie).

Usuwanie kontrolera rozszerzającego systemu

Uwaga
 • Zawsze przed fizycznym rozłączeniem należy najpierw usunąć kontroler rozszerzający systemu z AXIS Body Worn Manager.
 • Po usunięciu kontrolera systemu z systemu nasobnego wszystkie dane są przesyłane do miejsca docelowego danych, a w kontrolerze systemu przywracane są domyślne ustawienia fabryczne.

Aby usunąć kontroler rozszerzający systemu z systemu nasobnego:

 1. Przejdź do .

 2. Kliknij kontroler systemu, który chcesz usunąć.

 3. Otwórz menu kontekstowe i kliknij opcję Remove (Usuń).

 4. Kliknij przycisk Remove (Usuń).

Jeżeli kontroler systemu zostanie zagubiony lub zniszczony w stopniu uniemożliwiającym naprawę., zobacz Wymuszone usuwanie kontrolera systemu rozszerzeń.

Wymuszone usuwanie kontrolera systemu rozszerzeń
Ważne

Nie możesz ponownie używać kontrolera systemu rozszerzeń, który został usunięty w sposób wymuszony.

Można wymusić usunięcie kontrolera systemu rozszerzeń z systemu nasobnego, jeżeli został zagubiony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym naprawę. Opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy kontroler systemu rozszerzeń ma status Unavailable (niedostępny). Wymuszone usunięcie kontrolera systemu rozszerzeń wymaga posiadania uprawnień do najwyższego poziomu zabezpieczeń w systemie nasobnym. Do nadawania takich uprawnień służy hasło Super admin. Aby wymusić usunięcie kontrolera systemu rozszerzeń:

 • Wymuś usunięcie kontrolera systemu rozszerzeń, patrz Usuwanie kontrolera rozszerzającego systemu. Jeżeli kontroler systemu rozszerzeń ma status Unavailable (niedostępny), pozostaje na liście urządzeń, ale jest wyszarzony.

 • Otwórz kontroler systemu rozszerzeń, który chcesz ponownie usunąć w sposób wymuszony.

 • Otwórz menu kontekstowe i kliknij opcję Remove (Usuń).

 • Wprowadź hasło administratora.

 • Kliknij Force Remove (Wymuś usunięcie).

Wymiana urządzeń w systemie

Kamery i kontrolery systemowe w systemie nasobnym można wymieniać.

Wymiana kamery

 1. Zadokuj kamerę, którą chcesz wymienić.

 2. Otwórz aplikację AXIS Body Worn Manager i poczekaj, aż kamera wyładuje dane.

 3. Usuń kamerę z systemu, patrz Usuwanie kamery.

 4. Oddokuj kamerę.

 5. Dodaj nową kamerę do systemu, patrz Dodawanie kamer.

Wymiana kontrolera rozszerzającego systemu

Aby wymienić kontroler systemu będący częścią rozszerzonego systemu nasobnego:

 1. Usuń stary kontroler systemu; patrz Usuwanie kontrolera rozszerzającego systemu.

 2. Dodaj nowy kontroler systemu; patrz Dodawanie kontrolerów systemu.

Wymiana kontrolera systemu

Jeżeli kontroler systemu, na którym utworzono system, uległ awarii, może być konieczna wymiana kontrolera i przywrócenie systemu; patrz Przywracanie systemu z jednym kontrolerem.

Resetowanie systemu lub sprzętu

Można zresetować kamery, kontrolery systemów lub cały system nasobny, przywracając ustawienia fabryczne.

Resetowanie kamery

Aby przywrócić ustawienia fabryczne kamery, usuń ją z systemu nasobnego; patrz Usuwanie kamery.

Resetowanie kontrolera rozszerzającego systemu

Możesz zresetować kontroler rozszerzający systemu do ustawień fabrycznych, usuwając go z systemu nasobnego, patrz Usuwanie kontrolera rozszerzającego systemu.

Jeśli nie masz dostępu do systemu nasobnego przez AXIS Body Worn Manager, możesz resetować poszczególne kontrolery rozszerzające systemu, uzyskując do nich dostęp pojedynczo:

 1. Aby uzyskać dostęp kontrolera rozszerzającego systemu.

 2. Otwórz menu kontekstowe .

 3. Kliknij polecenie Reset system controller (Resetuj kontroler systemu)

Uwaga

Kopii zapasowej kontrolera rozszerzającego systemu nie można przywrócić do ustawień fabrycznych.

Resetowanie systemu

Ważne
 • Nie należy usuwać ani resetować miejsca docelowego zawartości przed zresetowaniem systemu noszonego na ciele. Należy zawsze najpierw zresetować system noszony na ciele. W przypadku wcześniejszego usunięcia lub zresetowania miejsca docelowego zawartości zapisy mogą pozostać w kamerach lub kontrolerach systemu, co zapobiega resetowaniu systemu noszonego na ciele. To funkcja zabezpieczająca, która zapewnia przesyłanie wszystkich dowodów do miejsca docelowego zawartości.
 • Nigdy nie usuwaj kamer ani użytkowników w miejscu docelowym danych, zanim zostaną usunięte w aplikacji AXIS Body Worn Manager.

Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne całego systemu nasobnego:

 1. Aby usunąć wszystkie kamery, patrz Usuwanie kamery.

 2. O ile to możliwe, wyłącz odpowiednie kamery w miejscu docelowym danych.

 3. Aby usunąć wszystkie kontrolery rozszerzające systemu, patrz Usuwanie kontrolera rozszerzającego systemu.

 4. Otwórz menu > System reset (Resetowanie systemu) i kliknij Reset system (Zresetuj system).

Usuwanie sparowanego sprzętu

 1. Przejdź do .

 2. Kliknij użytkownika, którego sparowanie chcesz usunąć.

 3. Zlokalizuj sprzęt, który chcesz usunąć, a następnie otwórz menu kontekstowe.

 4. Kliknij przycisk Remove (Usuń).

Uwaga

Po usunięciu z systemu nasobnego skojarzenia między użytkownikiem kamery a narzędziem AXIS Body Worn Assistant, nadal pozostaje ono zapisane w narzędziu AXIS Body Worn Assistant. Aby zastąpić istniejące sparowanie w aplikacji AXIS Body Worn Assistant, zobacz Usuwanie istniejącego sparowania.

Przywracanie systemu

W mało prawdopodobnym przypadku awarii kontrolera, na którym pierwotnie został utworzony system, można przywrócić system. Przywracanie systemu z wieloma kontrolerami przebiega inaczej niż przywracanie systemu z jednym kontrolerem:

Więcej niż jeden kontroler systemu –
Pozwala przywrócić system wraz z wszystkimi użytkownikami, profilami kamer, przypisaniem kamer i ustawieniami systemowymi. Gdy przywracasz system z kopii zapasowej zapisanej na kontrolerze rozszerzającym systemu, staje się on kontrolerem systemu, z którego uzyskujesz dostęp do AXIS Body Worn Manager. Przywracanie systemu trwa mniej więcej tyle samo czasu, co ponowne uruchomienie systemu. Zobacz Przywracanie systemu z wieloma kontrolerami, aby uzyskać więcej informacji na temat przywracania systemu.
Jeden kontroler systemu –
Pozwala wymienić kontroler systemu i przywrócić połączenie między systemem nasobnym a istniejącymi kamerami. Aby przywrócić system, potrzebny jest najnowszy klucz przywracania systemu, patrz Pobierz klucz przywracania systemu. Zobacz Przywracanie systemu z jednym kontrolerem, aby uzyskać więcej informacji na temat przywracania systemu.

Przywracanie systemu z wieloma kontrolerami

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie systemu nasobnego Axis

Aby przywrócić system nasobny, trzeba najpierw utworzyć jego kopię zapasową. Instrukcje: Konfigurowanie kopii zapasowej systemu.

Aby przywrócić system nasobny:

 1. Uzyskaj dostęp do kontrolera rozszerzającego system, na którym znajduje się kopia zapasowa systemu (wpisz adres IP kontrolera systemu w przeglądarce internetowej).

 2. Otwórz menu kontekstowe .

 3. Kliknij opcję Restore system (Przywróć system).

 4. Wprowadź hasło administratora.

 5. Kliknij opcję Restore (Przywróć).

 6. Przywróć połączenie między przywróconym systemem a istniejącymi kontrolerami rozszerzającymi systemu:

  1. Aby zresetować wszystkie kontrolery rozszerzające systemu, patrz Resetowanie kontrolera rozszerzającego systemu.

  2. Aby skonfigurować wszystkie kontrolery rozszerzające systemu, patrz Rozszerzanie systemu.

 7. Aby przywrócić połączenie między systemem nasobnym a istniejącymi kamerami, patrz Zezwalanie na powrót kamer do systemu.

Ważne

Należy pamiętać, aby po przywróceniu systemu ponownie skonfigurować kopię zapasową. Poprzednia kopia zapasowa kontrolera systemu jest teraz miejscem dostępu do AXIS Body Worn Manager. Należy również wymienić wadliwie działający sterownik systemu na nowy.

Przywracanie systemu z jednym kontrolerem

 1. Zainstaluj nowy kontroler systemu.

 2. Aby uzyskać dostęp do nowego kontrolera systemu, patrz Uzyskiwanie dostępu do AXIS Body Worn Manager po raz pierwszy.

 3. Kliknij opcję Restore (Przywróć).

 4. Utwórz konto administratora i kliknij przycisk Next (Dalej).

 5. Zaloguj się przy użyciu swoich poświadczeń konta administratora. Twoja nazwa użytkownika to root.

 6. Zainstaluj najnowsze oprogramowanie sprzętowe i kliknij przycisk Next (Dalej).

 7. Kliknij opcję Select System restore key (Wybierz klucz przywracania systemu), a następnie zlokalizuj i otwórz poprzednio pobrany klucz przywrócenia systemu.

 8. Wprowadź hasło super-administratora, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

 9. Zakończ konfigurację systemu.

 10. Zezwalanie na powrót kamer do systemu.

Ważne
 • Przywrócenie systemu z jednym kontrolerem wymaga przywrócenia połączenia pomiędzy systemem nasobnym a istniejącymi kamerami. Nie spowoduje to przywrócenia konfiguracji systemu, np. użytkowników, profili kamer, miejsca docelowego danych itp.
 • Do przywrócenia systemu konieczny jest klucz przywracania systemu. W przypadku awarii systemu pobranie klucza przywracania systemu może być niemożliwe. Zaleca się pobranie klucza przywracania systemu podczas wstępnej konfiguracji systemu i zapisanie go w bezpiecznym miejscu.
Pobierz klucz przywracania systemu

Dostępne są dwa sposoby pobierania klucza przywracania systemu:

 • Klucz przywracania systemu jest generowany i pobierany podczas konfiguracji systemu.

 • Klucz przywracania systemu można również pobrać w dowolnej chwili w AXIS Body Worn Manager

Aby pobrać klucz przywracania systemu w AXIS Body Worn Manager:

 1. Przejdź do menu > System restore key (Klucz przywracania systemu).

 2. Kliknij polecenie System restore key (Klucz przywracania systemu).

 3. Wprowadź hasło administratora utworzone w konfiguracji systemu.

 4. Kliknij polecenie Download (Pobierz) i przywróć klucz przywracania systemu w bezpiecznej lokalizacji.

Ważne
 • Klucz przywracania systemu jest chroniony hasłem.
 • Klucze przywracania systemu i hasło administratora należy zawsze przechowywać w bezpieczny sposób.

Zezwalanie na powrót kamer do systemu

Jeśli kamera pozostanie niezadokowana przez 8 tygodni, zostanie włączony tryb awaryjny ze względów bezpieczeństwa.

Kamera działająca w trybie awaryjnym może zostać ponownie włączona do systemu. Wymaga to posiadania uprawnień do najwyższego poziomu zabezpieczeń w systemie nasobnym. Do nadawania takich uprawnień służy hasło Super admin.

Aby kamera mogła ponownie połączyć się z systemem nasobnym:

 1. Przejdź do menu Dashboard (Pulpit nawigacyjny).

 2. Otwórz kamerę z alertem In safe mode (W trybie awaryjnym).

 3. Jeżeli więcej kamer działa w trybie awaryjnym, wybierz kamery, którym chcesz umożliwić łączenie.

 4. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 5. Wprowadź hasło administratora.

 6. Kliknij Allow cameras (Zezwól na kamery).

Pobieranie nagrań z kontrolera systemu

W miejscach docelowych treści zwykle są akceptowane nagrania pochodzące od użytkowników kamer i z kamer usuniętych z miejsca docelowego danych. Niemniej, jeśli funkcja ta nie jest obsługiwana i nastąpi usunięcie użytkowników lub kamer w miejscu docelowym treści, a nie w aplikacji AXIS Body Worn Manager, kontroler systemu może nie przesyłać nagrań. Jeżeli tak się stanie, można pobrać nagrania, które nie zostały przesłane do pamięci USB.

Uwaga
 • Zawsze korzystaj z tej procedury, aby pobrać nagrania przed próbą wykonania innych kroków procedury rozwiązywania problemów.
 • Pobieranie nagrań do pamięci USB wymaga dostępu do najwyższego poziomu zabezpieczeń w systemie nasobnym przy użyciu hasła Super admin.

Aby pobrać nagrania:

 1. Przejdź do .

 2. Otwórz odpowiedni kontroler systemu.

 3. Kliknij opcję Download recordings (Pobieranie nagrań).

 4. Włóż pamięć USB z systemem plików exFAT do odpowiedniego kontrolera systemu.

 5. Wprowadź hasło Super admin.

 6. Wprowadź hasło szyfrowania dla nagrań.

 7. Kliknij Download (Pobierz).

Uwaga

Zalecamy korzystanie z narzędzia 7-zip obsługującego archiwa szyfrowane AES-256 do wyodrębniania pobranych nagrań. Domyślna aplikacja do pakowania może nie obsługiwać archiwów z systemów nasobnych.

Ustawianie daty i godziny

We wszystkich kamerach nasobnych będących częścią systemu nasobnego są stosowane te same ustawienia daty i godziny. Domyślnie data i godzina są synchronizowane z serwerem NTP dostarczanym przez DHCP.

Ważne
 • Zalecamy zsynchronizowanie daty i godziny systemu z serwerem NTP w celu zapewnienia dokładnych odczytów czasu systemu.
 • Godzina i strefa czasowa systemu nasobnego muszą zawsze odpowiadać godzinie i strefie czasowej miejsca docelowego danych.
 • Jeśli w systemie nasobnym ustawiona jest nieprawidłowa godzina, to różnica czasu może uniemożliwić dostarczenie danych GPS w nagraniu.
 • Prawidłowy czas systemu ma krytyczne znaczenie, gdy nagrania są używane jako materiał dowodowy.

Aby zmienić ustawienia daty i godziny:

 1. Otwórz AXIS Body Worn Manager

 2. Wybierz kolejno opcje > Date and time (Data i godzina).

Oprogramowanie układowe systemu

Obsługiwane są różne ścieżki oprogramowania sprzętowego, które są przeznaczone do systemów nasobnych. Umożliwia to wybór oprogramowania sprzętowego optymalnie dopasowanego do systemu, wszystkich najnowszych funkcji z najnowszych (aktywnych) ścieżek oprogramowania sprzętowego lub priorytetów w śledzeniu długookresowej obsługi technicznej (LTS). Funkcja asystowanej aktualizacji oprogramowania sprzętowego zapewnia wysyłanie powiadomień o pojawieniu się nowej wersji w wybranej ścieżce.

Uwaga

Aby skorzystać ze wspomaganej aktualizacji oprogramowania sprzętowego, należy najpierw włączyć rozszerzenia w chmurze, zob. Rozszerzenia chmury.

Aby wybrać ścieżkę oprogramowania sprzętowego, kliknij kolejno opcje > Firmware (Oprogramowanie sprzętowe) > Change track (Zmień ścieżkę).

Zalecane ścieżki oprogramowania sprzętowego najlepsze dla konkretnych systemów opisano w temacie Ścieżki systemów operacyjnych AXIS.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

System nasobny służący do wykrywania nowych wersji oprogramowania sprzętowego systemu po ich wprowadzeniu. Powiadomienie pojawia się w AXIS Body Worn Manager.

Uwaga

Automatyczny system wykrywający oprogramowanie sprzętowe wymaga rozszerzeń chmurowych i dostępu do *.bodyworn.AXIS.Cloud.

Aby zainstalować najnowsze oprogramowanie sprzętowe:

 1. Przejdź do menu > Firmware (Oprogramowanie sprzętowe).

 2. Kliknij Aktualizuj.

Jeżeli nie masz rozszerzeń chmurowych lub jeśli chcesz użyć innej wersji oprogramowania sprzętowego, zamiast najnowszych:

 1. Przejdź do menu > Firmware (Oprogramowanie sprzętowe).

 2. Kliknij przycisk Choose file (Wybierz plik), aby wybrać systemowy plik oprogramowania sprzętowego na swoim komputerze.

 3. Kliknij przycisk Upload and install (Wczytaj i zainstaluj).

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego systemu jest aktywna od razu. Uaktualniane są wszystkie kontrolery w systemie. Po przeprowadzeniu aktualizacji nastąpi automatyczne ponowne uruchomienie systemu. Kamery są uaktualniane po zadokowaniu.

Uwaga

Oprogramowanie sprzętowe można pobrać ze strony axis.com.

Zmiana na starszą wersję oprogramowania sprzętowego

Uwaga

Powrót do starszej wersji oprogramowania sprzętowego niż ta, która jest obecnie zainstalowana, wymaga zresetowania systemu.

Aby zmienić oprogramowania sprzętowe na starszą wersję:

 1. Resetowanie systemu.

 2. Utwórz nowy system nasobny i zainstaluj wybraną wersję oprogramowania sprzętowego.

Raport wersji oprogramowania sprzętowego

Raport wersji oprogramowania sprzętowego wyświetla w czasie rzeczywistym bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego wszystkich kamer i kontrolerów przypisanych do systemu nasobnego. Można też wybrać opcję pobierania informacji o poprzednich wersjach oprogramowania sprzętowego wszystkich urządzeń, łącznie z tymi, które nie są już częścią systemu. Umożliwia to śledzenie i historyczny przegląd systemu. Administratorzy mogą dzięki temu śledzić stan urządzenia przez cały okres jego eksploatacji.

Raport wersji oprogramowania sprzętowego można pobrać w obszarze > Firmware (Oprogramowanie sprzętowe).

Kontroler systemu

Kontroler systemu to centralny punkt integracji i zarządzania rozwiązaniem nasobnym. Kontroluje i zabezpiecza przekazywanie dowodu z kamery noszonej na ciele do miejsca docelowego danych.

Uwaga

Kontroler systemu nie jest urządzeniem pamięci masowej. Pamięć masowa kontrolera systemu jest używana jako bufor w przypadku przesyłania danych z kamery do miejsca docelowego danych. System nasobny działa tylko wtedy, gdy jest podłączony do miejsca docelowego danych, gdzie przechowywane są nagrania.

Informacje ogólne o produkcie

Numer

Nazwa

Opis

1

Wskaźnik LED stanu

Zielony: kontroler systemu jest gotowy do użycia.

Bursztynowy: ostrzeżenie pamięci masowej. Zostało mnie niż 8% wolnego miejsca w pamięci masowej.

Czerwony: ostrzeżenie ogólne. Nie udało się nawiązać połączenia z miejscem docelowym danych lub wystąpił błąd pamięci masowej.

2

Przycisk zasilania

Patrz Dzienne wykorzystanie.

3

Wskaźnik LED pamięci masowej

Zielony: stan gotowości

Miga na zielono: uzyskiwanie dostępu do pamięci masowej

Czerwony: błąd zasobu

4

Złącze USB
 1. Złącze zasilania
 2. Porty stacji dokującej (od lewej do prawej: 5, 4, 3, 2, 1)
 3. Złącze sieciowe

Dzienne wykorzystanie

Pożądany efekt

Action (Akcja)

Informacje

Włączenie kontrolera systemu

Naciśnij przycisk zasilania.

Wskaźnik LED stanu zmieni kolor na bursztynowy. Wskaźnik LED stanu zmienia kolor na zielony, kiedy kontroler systemu jest gotowy do użytku.

Wyłączenie kontrolera systemu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż wskaźnik LED stanu zmieni kolor na bursztynowy.

Wyłączenie zaczyna się, gdy wskaźnik LED stanu zmieni kolor na bursztynowy. Sterownik systemowy jest wyłączony, kiedy wskaźnik LED stanu przestanie świecić.

Zdalne ponowne uruchamianie kontrolera rozszerzającego systemu

 1. Przejdź do .

 2. Otwórz kontroler systemu rozszerzeń, który chcesz ponownie uruchomić.

 3. Otwórz menu kontekstowe.

 4. Kliknij Restart (Uruchom ponownie).

Ponowne uruchomienie kontrolera systemu powoduje zatrzymanie wszystkich procesów i sprawia, że jest chwilowo niedostępny.

Kamery nasobne Axis

Informacje o tym, jak używać kamer nasobnych na co dzień i jak rozwiązywać ewentualne problemy, które z nimi występują, można znaleźć w instrukcji obsługi każdego modelu:

Znajdowanie informacji o kamerze

 1. Przejdź do .

 2. Otwórz odpowiednią kamerę.

 3. Karta Overview (Widok ogólny) zawiera ogólne informacje o kamerze, na przykład:

  • Assigned user (Przypisany użytkownik): użytkownik przypisany do kamery, jeśli system używa stałego przypisania kamery.

  • Serial number (Numer seryjny): numer seryjny kamery.

  • IMEI: międzynarodowy numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego.

  • Serial number (Karta SIM): informacje o numerze PIN. Jeśli karta SIM jest zablokowana, można wpisać kod PIN i w ten sposób ją odblokować.

  • State (Stan): obecny stan kamery. Jeśli kamera jest zadokowana, widać kontroler systemu, do którego dokuje kamera. Jeśli kamera jest oddokowana, to widać, od jak dawna.

 4. Kliknięcie przycisku Battery health (Kondycja akumulatora) spowoduje wyświetlenie informacji związanych z akumulatorem kamery.

AXIS Body Worn Assistant

AXIS Body Worn Assistant to aplikacja mobilna, która umożliwia:

 • oglądanie zarejestrowanych filmów wideo

 • oglądanie wideo na żywo

 • wyświetlanie danych dotyczących lokalizacji zapisu

 • kategoryzację i dodawanie opisów zapisanego materiału wizyjnego, jeśli jest on obsługiwany przez miejsce docelowe danych

 • sprawdzanie naładowania akumulatora i ilości wolnej pamięci w kamerze nasobnej

 • uzyskiwanie pomocy przez użytkownika, w tym przewodnika Daily Use Guide

 • wyświetlanie zakładek

Można pobrać aplikację AXIS Body Worn Assistant na urządzenia z systemami Android i iOS w Google Play i App Store.

Uwaga
 • Zarejestrowanego wideo nie można zapisać na urządzeniu przenośnym.
 • Znak wodny na obrazie jest widoczny tylko podczas oglądania obrazu wideo w aplikacji AXIS Body Worn Assistant. Ten znak wodny ma zapobiegać udostępnianiu filmu wideo bez możliwości śledzenia jego pochodzenia.
 • Można przeglądać nagrania w aplikacji AXIS Body Worn Assistant, aż do momentu zadokowania kamery. Po zadokowaniu kontroler systemu przesyła nagrania do miejsca docelowego danych i zwalnia pamięć kamery.

Parowanie użytkownika kamery z aplikacją AXIS Body Worn Assistant

Korzystanie z aplikacji AXIS Body Worn Assistant wymaga sparowania użytkownika kamery z aplikacją AXIS Body Worn Assistant. Wygeneruj kody QR Code® oraz PIN w aplikacji AXIS Body Worn Manager, a następnie zeskanuj je i wprowadź w aplikacji AXIS Body Worn Assistant. Zapewni to bezpieczne sparowanie.

Aplikacja AXIS Body Worn Manager oferuje dwie możliwości sparowania użytkownika kamery z urządzeniem przenośnym:

Parowanie lokalne –
Masz dostęp kamery nasobnej i urządzenia przenośnego.
Parowanie zdalne –
Nie masz dostępu do kamery nasobnej i urządzenia przenośnego. Użytkownik kamery otrzymuje prośbę o sparowanie za pośrednictwem poczty e-mail.
Uwaga

Aby zakończyć parowanie, kamera, która ma być sparowana, musi być przypisana użytkownika.

 1. Przejdź do .

 2. Kliknij użytkownika, którego chcesz sparować z urządzeniem przenośnym.

 3. Kliknij , aby rozpocząć parowanie.

 4. W aplikacji AXIS Body Worn Assistant kliknij Pair (Sparuj).

 5. Wybierz opcję Local pairing (Parowanie lokalne) lub Remote pairing (Parowanie zdalne), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

 6. Jeśli urządzenie przenośne zostało już sparowane z jednym lub kilkoma użytkownikami:

  1. W aplikacji AXIS Body Worn Assistant naciśnij More (Więcej).

  2. Naciśnij Paired users (Sparowani użytkownicy).

  3. Naciśnij .

 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacjach AXIS Body Worn Manager oraz AXIS Body Worn Assistant.

Uwaga
 • Kody QR® i PIN są ważne przez 24 godziny. Aby je znaleźć, kliknij użytkownika w aplikacji AXIS Body Worn Manager, otwórz menu kontekstowe sparowanego sprzętu, a następnie kliknij opcję Details (Szczegóły).
 • W ciągu 5 minut od oddokowania kamery nasobnej trzeba wprowadzić kod PIN w aplikacji AXIS Body Worn Assistant.
 • Urządzenie przenośne można sparować z kilkoma użytkownikami kamery.
 • Aplikacja AXIS Body Worn Assistant jest sparowana z użytkownikami kamery. Oznacza to, że po przypisaniu kamery do sparowanego użytkownika, z aplikacją AXIS Body Worn Assistant można połączyć dowolną kamerę.
 • Jeśli aplikacja AXIS Body Worn Assistant nie zostanie połączona z kamerą przez osiem tygodni, parowanie wygaśnie. Aby połączyć ponownie, usuń stare parowanie, a następnie utwórz nowe, zgodnie z instrukcjami w tej sekcji.

Usuwanie istniejącego sparowania

 1. Aby usunąć istniejące sparowanie w aplikacji AXIS Body Worn Manager, zobacz Usuwanie sparowanego sprzętu.

 2. Otwórz aplikację AXIS Body Worn Assistant i naciśnij opcję More (Więcej).

 3. Naciśnij Paired users (Sparowani użytkownicy).

 4. Naciśnij użytkownika, którego sparowanie chcesz usunąć.

 5. Naciśnij opcję Delete (Usuń).

 6. Potwierdź zamiar usunięcia istniejącego sparowania.

Łączenie aplikacji AXIS Body Worn Assistant z kamerą nasobną

Uwaga

Przed pierwszym połączeniem aplikacji AXIS Body Worn Assistant z kamerą nasobną administrator systemu nasobnego będzie musiał sparować użytkownika kamery z aplikacją AXIS Body Worn Assistant na urządzeniu mobilnym.

 1. Otwórz aplikację AXIS Body Worn Assistant na urządzeniu mobilnym.

 2. Jeśli urządzenie przenośne jest sparowane z więcej niż jednym użytkownikiem kamery, wybierz z listy użytkownika, z którym chcesz się połączyć.

 3. Wybierz Connect (Połącz).

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Instrukcja użytkownika aplikacji AXIS Body Worn Assistant

Pożądany efekt

Wymagana akcja

Przechodzenie o jedną sekundę w przód lub w tył

Dotknij dwukrotnie po prawej stronie obrazu, aby przejść o jedną sekundę w przód. Dotknij dwukrotnie po lewej stronie obrazu, aby przejść o jedną sekundę w tył.

Obejrzyj nagrane wideo w zwolnionym tempie

Naciśnij i przytrzymaj w dowolnym miejscu na obrazie wideo.

Oglądanie nagranego obrazu wideo

Otwórz opcję Recordings (Zapisy). Aby wyświetlić nowe zapisy, można przeciągnąć w dół w celu odświeżenia widoku.

Oglądanie wideo na żywo z kamery

Otwórz Live view (Podgląd na żywo).

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora i ilości wolnej pamięci w kamerze

Otwórz menu Camera (Kamera).

Dodawanie kategorii do nagranego wideo

Otwórz plik wideo, który chcesz sklasyfikować. Wybierz jedną ze wstępnie zdefiniowanych kategorii. Więcej informacji: Kategoria i uwagi.

Dodawanie notatek do zapisanego wideo

Otwórz wideo, do którego chcesz dodać notatki. Dodaj notatki. Notatki zostaną zapisane po opuszczeniu widoku Information (Informacje). Więcej informacji: Kategoria i uwagi.

Kategoria i uwagi

Kategorie i uwagi zawierają dodatkowe informacje o zapisie. Informacje te mogą następnie stanowić pomoc podczas dochodzeń, gromadzenia materiału dowodowego w ramach przygotowań do sprawy sądowej lub ułatwiać zarządzanie plikami. Kategorie i notatki można dodawać do nagrań w narzędziu AXIS Body Worn Assistant, gdy zapis znajduje się w pamięci kamery.

Uwaga

Te funkcje są dostępne, jeśli są obsługiwane przez miejsce docelowe danych.

Zakładki

W zapisach można dodawać zakładki, by móc później łatwiej znajdować potrzebne informacje. Zakładki są wyświetlane na osi czasu w odtwarzaczu wideo AXIS Body Worn Assistant, w którym dostępne są funkcje przeskakiwania między nimi w przód i w tył. Zakładki należą do zbioru metadanych zapisu, co oznacza, że można ich używać tak samo w miejscu docelowym danych.

Aby dodać zakładkę, w trakcie nagrywania naciśnij raz przycisk nagrywania na kamerze nasobnej.

Uwaga

Ta funkcja jest dostępna, jeśli jest obsługiwana przez miejsce docelowe danych.

Rozwiązywanie problemów

Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

W razie problemów z kamerą nasobną zajrzyj do jej instrukcji obsługi na stronie help.axis.com.

ProblemPrzyczynaRozwiązanie
Stacja dokującaWskaźnik LED stacji dokującej nie włącza się.Brak zasilania w stacji dokującej.Podłącz stację dokującą do zasilacza. Stacje dokujące nie mogą być zasilanie w trybie PoE.​
Kontroler systemuNie można znaleźć kontrolera systemu w AXIS IP Utility​.Używasz starej wersji AXIS IP Utility.Uaktualnij AXIS IP Utility do wersji 4.14 lub nowszej.
Kontroler systemu jest wyłączony.Podłącz kontroler systemu do zasilacza.
Kontroler systemu nie jest prawidłowo podłączony do sieci.Podłącz kontroler systemu do sieci.
Trwała utrata połączenia z kontrolerem rozszerzającym systemu.Kontroler rozszerzający systemu nie był podłączony do systemu przez ponad osiem tygodni, co spowodowało wygaśnięcie certyfikatów.Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Axis.
Miejsce docelowe danychZapis nie pojawia się w miejscu docelowym danych.Miejsce docelowe danych jest niedostępne.Sprawdź stan miejsca docelowego danych na Pulpit nawigacyjny w AXIS Body Worn Manager.
Liczne równoczesne procesy wyładowywania nagrań ograniczają szybkość transmisji.Otwórz urządzenie w obszarze AXIS Body Worn Manager, aby sprawdzić status transferu. Poczekaj na ukończenie transferu nagrań. Historia stanu transferu jest wyświetlana przez trzy dni po jego zakończeniu.
Kamera została oddokowana przed zakończeniem transferu zapisu.Otwórz urządzenie w obszarze AXIS Body Worn Manager, aby sprawdzić status transferu. Zadokuj kamerę i zaczekaj, aż cały zapis zostanie przesłany. Historia stanu transferu jest wyświetlana przez trzy dni po jego zakończeniu.
Godzina w systemie nasobnym jest niezgodna z godziną miejsca docelowego danych.Upewnij się, że godzina w systemie nasobnym i miejscu docelowym danych jest taka sama.
Brak licencji.Sprawdź licencje i w razie potrzeby kup dodatkowe.
Nagrania mają nieprawidłową rozdzielczość.Ustawienie rozdzielczości obrazu w AXIS Body Worn Manager jest nieprawidłowe.Przejdź do profilu kamery w AXIS Body Worn Manager i ustaw prawidłową rozdzielczość obrazu.
Nagranie jest usunięte.Czas przechowywania w miejscu docelowym danych jest krótki. Na przykład: jeśli czas przechowywania w miejscu docelowym danych wynosi 7 dni, a w chwili dokowania kamery zapisane nagranie ma 8 dni, wówczas po dotarciu do miejsca docelowego danych zapis zostanie usunięty.Ustaw dłuższy czas przechowywania w miejscu docelowym danych.
Nagranie jest przesyłane z kamery do kontrolera systemu, ale stamtąd nie jest przesyłane do miejsca docelowego danych.Kamera została usunięta z miejsca docelowego danych.Zmień nazwę użytkownika, do którego przypisana jest dana kamera, i uruchom ponownie kontroler systemu.
W miejscach docelowych treści zwykle są akceptowane nagrania pochodzące od użytkowników kamer i z kamer usuniętych z miejsca docelowego danych. Niemniej, jeśli funkcja ta nie jest obsługiwana i nastąpi usunięcie użytkowników lub kamer w miejscu docelowym treści, a nie w aplikacji AXIS Body Worn Manager, kontroler systemu może nie przesyłać nagrań.Patrz Pobieranie nagrań z kontrolera systemu.
Godzina w systemie nasobnym jest niezgodna z godziną miejsca docelowego danych.Upewnij się, że godzina w systemie nasobnym i miejscu docelowym danych jest taka sama.
Wyładowanie zapisów z kamery do kontrolera systemowego trwało zbyt długo ze względu na złą jakość połączenia między kamerą a stacją dokującą. Kamera została nieprawidłowo zadokowana. Złącza systemu dokującego są zabrudzone lub zużyte. Styki pogo w zatoce dokującej są zabrudzone lub zużyte.Upewnij się, że wszystkie styki są czyste, patrz Czyszczenie w instrukcji obsługi kamery na stronie help.axis.com.
Utrata połączenia pomiędzy systemem nasobnym a miejscem docelowym danych.Zmieniono niektóre konfiguracje, takie jak adres IP miejsca docelowego danych.Zmiana pliku połączenia
AXIS Body Worn AssistantNie można ukończyć parowania.Zasięg sieci bezprzewodowego urządzenia przenośnego i kamery nasobnej jest ograniczony.Umieść urządzenie przenośne i kamerę nasobną bliżej siebie.
Nie można nawiązać połączenia z kamerą nasobną.
Nie można skorzystać z Live view (Podglądu na żywo).
W znaku wodnym nie można zobaczyć pełnej nazwy użytkownika.W znaku wodnym wyświetla się tylko 12 pierwszych znaków nazwy użytkownika.Jeżeli długość identyfikatora użytkownika przekracza 12 znaków, zalecamy dołączenie najpierw jego najbardziej unikatowej części.
Nie można nawiązać połączenia z kamerą nasobną.Parowanie wygasło lub zostało usunięte z systemu nasobnego.Skontaktuj się z administratorem systemu i poproś o nowe sparowanie. Po otrzymaniu potrzebnej informacji otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie Usuwanie istniejącego sparowania.
Czytnik RFIDPo podłączeniu czytnika do kontrolera systemu dioda LED nie zmienia koloru na zielony.Używany czytnik RFID nie jest obsługiwany przez system nasobny.Użyj External RFID Card Reader 125kHz + 13.56MHz with NFC (USB).
WideoBrak lokalizacji danych w nałożeniu tekstowym.Dane lokalizacji są wyłączone.Włącz dane lokalizacji w profilu kamery.
Brak sygnału GPS na początku nagrania.-
Brak identyfikatora użytkownika w nałożeniu tekstowym.Użytkownik kamery nie ma identyfikatora.Dodaj identyfikator do użytkownika kamery.
Czujnik kaburyNagranie nie rozpoczyna się po wyjęciu z kabury.Czujnik kabury nie jest podłączony do kamery.Po podłączeniu kamery do czujnika kabury należy w ciągu 10 minut po oddokowaniu kamery upewnić się, że znajduje się on w zasięgu kamery. W normalnych warunkach zakres sięga do 5–10 m.
Brak kalibracji czujnika kabury.Kalibrowanie czujnika kabury. Informacje na ten temat są dostępne na stronie pomocy technicznej firmy Yardarm.
Czujnik kabury nie jest sparowany ani połączony z kamerą.Aplikacja mobilna Holster Aware Setup jest połączona z czujnikiem kabury.Zamknij aplikację mobilną Holster Aware Setup i rozpocznij ponownie proces parowania.

Zalecenia ogólne dotyczące rozwiązywania problemów

Jeżeli nie masz pewności, co jest przyczyną problemów z systemem nasobnym, może pomóc wykonanie jednego z poniższych działań:

Kamera

 1. Uruchom ponownie kamerę nasobną.

  • Jeżeli kamera jest zadokowana, oddokuj ją i zadokuj ponownie.

  • Jeżeli kamera jest oddokowana, naciśnij przycisk zasilania, aby ją wyłączyć, a następnie ponownie ją włącz.

 2. Zainstaluj najnowsze oprogramowanie sprzętowe w kamerze; patrz Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

 3. Zadokuj kamerę i usuń ją z systemu za pomocą AXIS Body Worn Manager. Spowoduje to przywrócenie ustawień fabrycznych kamery. Ponownie dodaj kamerę do systemu. Patrz Resetowanie kamery.

Kontroler systemu

 1. Uruchom ponownie kontroler systemu, patrz Kontroler systemu. Ponowne uruchomienie kontrolera nie ma wpływu na dzienniki ani nagrania zapisane w jego pamięci masowej.

 2. Uaktualnij kontroler systemu za pomocą najnowszego oprogramowania sprzętowego, patrz Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

 3. Przywróć ustawienia fabryczne kontrolera rozszerzającego systemu (nie dotyczy kontrolera systemu, w którym pierwotnie utworzono system nasobny) przy użyciu jednej z następujących metod:

  • Zalecamy zresetowanie kontrolera rozszerzającego systemu z AXIS Body Worn Manager; patrz Resetowanie kontrolera rozszerzającego systemu.

  • Jeśli zastosowanie powyższej metody nie jest możliwe, uzyskaj dostęp do kontrolera rozszerzającego systemu, a następnie kliknij przycisk Reset system controller (Resetuj kontroler systemu).

 4. Zresetuj system nasobny do ustawień fabrycznych; patrz Resetowanie systemu.

Patrz również Monitorowanie miejsca w pamięci kontrolera systemu oraz Sprawdzanie, jak długo kamera jest oddokowana, aby uzyskać więcej informacji na temat identyfikowania potencjalnych problemów.

Potrzebujesz więcej pomocy?

Kontakt z pomocą techniczną

Aby uzyskać pomoc, przejdź na stronę axis.com/support.

Przekazywanie danych Axis

Gromadzimy anonimowe dane dotyczące tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych produktów i jak one działają. Dzięki temu możemy ulepszyć nasze produkty i wygodę użytkowników. Nie gromadzimy żadnych danych osobowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z naszymi Zasadami ochrony danych osobowych.

Aby zmienić ustawienia prywatności, przejdź do menu > Privacy (Prywatność).