AXIS C8033 Network Audio Bridge

Informacje o rozwiązaniu

Ogólne informacje o działaniu sieciowych systemów audio.

Wyszukiwanie urządzenia w sieci

Aby znaleźć urządzenia Axis w sieci i przydzielić im adresy IP w systemie Windows®, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager. Obie aplikacje są darmowe i można je pobrać ze strony axis.com/support.

Więcej informacji na temat wykrywania i przypisywania adresów IP znajduje się w dokumencie Jak przypisać adres IP i uzyskać dostęp do urządzenia.

Obsługiwane przeglądarki

Urządzenie obsługuje następujące przeglądarki:

ChromeTM

Firefox®

Edge®

Safari®

Windows®

zalecane

x

x

macOS®

zalecane

x

Inne systemy operacyjne

x

x

Więcej informacji na temat zalecanych przeglądarek znajduje się na stronie axis.com/browser-support.

Dostęp do urządzenia

 1. Otwórz przeglądarkę i wprowadź adres IP lub nazwę hosta urządzenia Axis.

 2. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło. Jeżeli uzyskujesz dostęp do urządzenia po raz pierwszy, musisz ustawić hasło root. Patrz Ustawianie nowego hasła do konta root.

Ustawianie nowego hasła do konta root

Ważne

Domyślna nazwa użytkownika dla administratora to root. W przypadku utraty hasła użytkownika root należy zresetować urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

Wskazówka dotycząca wsparcia technicznego: Potwierdzanie bezpieczeństwa hasła
 1. Wprowadź hasło. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł. Patrz Bezpieczne hasła.

 2. Wprowadź ponownie hasło, aby sprawdzić, czy jest ono poprawnie zapisane.

 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz). Hasło zostanie skonfigurowane.

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Konfiguracja urządzenia

W tej sekcji opisano ustawienia, które można modyfikować na stronie internetowej urządzenia. Strona urządzenia znajduje się pod adresem https://[adres IP urządzenia].

Zmiana hasła root

 1. Zaloguj się na stronie internetowej produktu i przejdź do menu System > Users (System > Użytkownicy).

 2. Kliknij opcję Edit (Edytuj) w menu użytkownika root.

 3. Wprowadź nowe hasło i zapisz je.

Konfiguracja nowej strefy

 1. Zaloguj się do urządzenia audio, które chcesz skonfigurować jako główne urządzenie systemu.

 2. Przejdź do menu Audio > Ustawienia systemowe.

 3. Edytuj nazwę głównego urządzenia audio:

  1. Kliknij ikonę ołówka.

  2. Wprowadź nazwę urządzenia audio i nazwę użytkownika oraz hasło.

  3. Wybierz opcję Enable broadcast of analog audio input (Włącz nadawanie analogowego wejścia audio), aby umożliwić odtwarzanie dźwięku z podłączonego analogowego źródła audio.

  4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

 4. Jeśli to możliwe, zmień na Multicast.

 5. Dodaj urządzenia audio do systemu:

  1. W menu Dostępne urządzenia audio kliknij przycisk plusa, aby dodać urządzenie audio do strefy. Jeśli danego urządzenia nie ma na liście, kliknij Add device manually (Dodaj urządzenie ręcznie), aby dodać urządzenie.

  2. W przypadku każdego urządzenia audio należy ustawić nazwę urządzenia audio i wprowadzić nazwę użytkownika i hasło dla tego urządzenia.

  3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

Ustawianie głośności i wzmocnienia

 1. Głośność
 2. Przejdź do menu Audio > Przegląd systemu.

 3. Użyj suwaka System znajdującego się pod opcją Volume (Głośność), aby ustawić głośność systemu.

 1. Gain (Wzmocnienie)
 2. Przejdź do menu Audio > Device settings (Ustawienia urządzenia).

 3. W obszarze Output (Sygnał wyjściowy) ustaw wartość Output gain (Wzmocnienie sygnału wyjściowego).

 4. Wybierz kartę Input (Sygnał wejściowy), aby ustawić wartość Input gain (Wzmocnienia sygnału wejściowego).

 5. Przejdź do menu Audio > System overview (Przegląd systemu).

 6. Użyj suwaków obok urządzenia dodatkowego, aby ustawić wzmocnienie dla urządzenia audio.

Kalibracja i przeprowadzanie zdalnego testu głośnika

Test głośnika jest testem, który można zainicjować ze zdalnej lokalizacji, aby sprawdzić, czy głośnik działa zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji: Test głośnika.

Uwaga

Podczas kalibracji zaleca się, aby ktoś był fizycznie obecny na miejscu instalacji, aby odsłuchać sygnały testowe i upewnić się, że dźwięki testu nie są stłumione ani zablokowane przez jakiekolwiek niezamierzone przeszkody na ścieżce akustycznej głośnika.

Kalibracja urządzenia audio:

 1. Przejdź do menu Audio > Device settings (Ustawienia urządzenia).

 2. Kliknij przycisk Calibrate (Kalibruj), aby skalibrować urządzenie audio.

Po kalibracji produktu Axis można w dowolnym momencie przeprowadzić test głośnika:

 1. Przejdź do menu Audio > Audio settings (Ustawienia audio).

 2. Aby przetestować głośnik, kliknij przycisk Test.

Uwaga

Kalibrację można również uruchomić za pomocą przycisku Control. Znajdowanie pliku Control: Informacje ogólne o produkcie.

Konfiguracja bezpośredniego połączenia SIP (P2P)

VoIP (Voice over IP) to grupa technologii, która umożliwia komunikację głosową i multimedialną w sieciach IP. Więcej informacji: Voice over IP (VoIP).

W tym produkcie komunikację VoIP umożliwia protokół SIP. Więcej informacji dotyczących SIP: Protokół inicjacji sieci (Session Initiation Protocol, SIP).

Istnieją dwa rodzaje konfiguracji SIP. Jedną z nich jest konfiguracja peer-to-peer SIP. Konfiguracji P2P należy używać wtedy, gdy komunikacja odbywa się pomiędzy niewielką liczbą agentów użytkownika w tej samej sieci IP i nie ma potrzeby zapewniania dodatkowych funkcji serwera PBX. Informacje na temat konfiguracji: Peer-to-peer SIP (P2PSIP).

 1. Przejdź do menu VoIP > Ustawienia SIP i wybierz opcję Włącz SIP.

 2. Ustaw maksymalny czas połączenia w przypadku braku odpowiedzi w opcji Limit czasu nawiązywania połączenia.

 3. Aby zezwolić urządzeniu na odbieranie połączeń, wybierz opcję Zezwalaj na połączenia przychodzące.

 4. Ustaw liczbę sekund przed upływem limitu dla połączeń przychodzących.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

 6. W opcji Ustawienia portu wprowadź numerPortu SIPPortu SIP TLS.

 7. Uwaga
  • Port SIP – dla sesji SIP. Ruch sygnalizacyjny przez ten port nie jest szyfrowany. Domyślny numer portu to 5060.
  • Port SIP TLS – dla sesji SIPS i sesji SIP zabezpieczonych protokołem TLS. Ruch sygnalizacyjny za pośrednictwem tego portu jest szyfrowany przy użyciu Transport Layer Security (TLS). Domyślny numer portu to 5061.
  • Port początkowy RTP – wprowadź port używany do pierwszego strumienia mediów RTP w wywołaniu SIP. Domyślny port początkowy dla transmisji mediów to 4000. Niektóre zapory mogą blokować ruch RTP na niektórych numerach portów. Numer portu musi należeć do przedziału od 1024 do 65535.
 8. Kliknij przycisk Zapisz.

 9. Wybierz protokoły, które chcesz włączyć dla funkcji NAT traversal.

 10. Uwaga

  Użyj opcji NAT traversal, gdy urządzenie jest podłączone do sieci za routerem NAT lub znajduje się za zaporą. Więcej informacji: NAT Traversal.

Konfiguracja SIP przez serwer (PBX)

VoIP (Voice over IP) to grupa technologii, która umożliwia komunikację głosową i multimedialną w sieciach IP. Więcej informacji: Voice over IP (VoIP).

W tym produkcie komunikację VoIP umożliwia protokół SIP. Więcej informacji dotyczących SIP: Protokół inicjacji sieci (Session Initiation Protocol, SIP).

Istnieją dwa rodzaje konfiguracji SIP. Jedną z nich jest konfiguracja z serwerem PBX. Konfiguracji PBX należy używać wtedy, gdy komunikacja odbywa się pomiędzy nieograniczoną liczbą agentów użytkownika w tej samej sieci IP i poza nią. W zależności od dostawcy usługi PBX można dodać dodatkowe funkcje. Więcej informacji: Private Branch Exchange (PBX) – centrala abonencka.

 1. Od dostawcy PBX należy uzyskać następujące informacje:

  • ID użytkownika

  • Domena

  • Hasło

  • ID uwierzytelniania

  • ID rozmówcy

  • Rejestrator

  • Port początkowy RTP

 2. Przejdź do menu VoIP > Konta SIP > Utwórz konto.

 3. Wprowadź Nazwę konta.

 4. Wybierz opcję Rejestrator.

 5. Wybierz tryb transmisji.

 6. Podaj dane konta uzyskane od dostawcy serwera PBX.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

 8. Skonfiguruj ustawienia SIP w taki samo sposób, jak peer-to-peer. Więcej informacji: Konfiguracja bezpośredniego połączenia SIP (P2P).

Zatrzymywanie nadawania audio za pomocą DTMF

W tym przykładzie wyjaśniono, jak:

 • Skonfigurować DTMF w urządzeniu.

 • Skonfigurować zdarzenie, tak, aby po przesłaniu polecenia DTMF nadawanie sygnału audio było wyłączane.

 • Uwaga

  Aby można było użyć tej reguły akcji, należy uaktywnić SIP.

 • Uwaga

  Więcej informacji na temat zdarzeń: Konfiguracja reguł i powiadomień.

 1. Przejdź do menu VoIP > DTMF.

 2. Wybierz konto peer-to-peer lub rejestratora.

 3. Kliknij ikonę ołówka obok konta SIP.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

 5. Wprowadź w polu Nazwa „stop audio”.

 6. W polu Sekwencja wprowadź „1”.

 7. Kliknij polecenie Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Przejdź do menu Zdarzenia > Zarządzanie > Reguły akcji i kliknij opcję Dodaj.

 9. Wprowadź w polu Name (Nazwa) „DTMF stop audio”.

 10. Z listy wyzwalaczy wybierz Call (Połączenie), DTMF i „stop”.

 11. Z listy akcji wybierz opcję Stop audio clip (Zatrzymaj klip audio) i kliknij przycisk OK.

Konfiguracja lokalizacji

W produkcie (w urządzeniu) zainstalowano aplikację AXIS Audio Manager Edge służącą do zarządzania strefami, zarządzania zawartością, planowania zawartości i zdalnego monitorowania.

Integracja

Odtwarzanie audio po wykryciu ruchu przez kamerę

W tym przykładzie wyjaśniono, jak skonfigurować urządzenie audio, aby odtwarzało klip audio po wykryciu ruchu przez kamerę sieciową Axis.

 • Wymogi wstępne
 • Urządzenie audio Axis i kamera sieciowa Axis znajdują się w tej samej sieci.

 • Aplikacja do detekcji ruchu jest skonfigurowana i uruchomiona w kamerze.

 1. Przygotowanie łącza do klipu audio:
 2. Przejdź do menu Audio > Audio clips (Klipy audio).

 3. Kliknij ikonę łącza klipu audio.

 4. Ustaw głośność i liczbę powtórzeń klipu.

 5. Kliknij ikonę kopiowania, aby skopiować łącze.

Example

Łącze będzie mieć następujący format:

http://[adresIPurządzeniaaudio]/axis-cgi/playclip.cgi?location=camera_clicks.mp3&repeat=2&volume=45

 1. Utwórz regułę akcji:
 2. Na stronie internetowej kamery przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia).

 3. Przejdź do obszaru Recipients (Adresaci) i dodaj adresata.

 4. Wpisz nazwę odbiorcy, na przykład „Głośnik”.

 5. Wybierz HTTP z listy rozwijanej Type (Typ).

 6. Wklej skonfigurowane łącze z urządzenia audio do pola Host.

 7. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło urządzenia audio.

 8. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 9. Przejdź do obszaru Rules (Reguły) i dodaj regułę.

 10. Wprowadź nazwę reguły akcji, na przykład „Odtwórz klip”.

 11. Z listy Condition (Warunek) wybierz w polu Applications (Aplikacje) alternatywę dla wizyjnej detekcji ruchu.

 12. Uwaga

  Jeśli brak opcji wizyjnej detekcji ruchu, przejdź do obszaru Apps (Aplikacje), kliknij AXIS Video Motion Detection i włącz detekcję ruchu.

 13. Z listy Action (Akcja) wybierz opcję Send notification through HTTP (Wyślij powiadomienie przez HTTP).

 14. W polu Recipient (Odbiorca) wybierz odbiorcę.

 15. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Konfiguracja dźwięku w AXIS Camera Station

 • W tym przykładzie wyjaśniono, jak:
 • Dodać sieciowe urządzenie audio do aplikacji AXIS Camera Station i powiązać je z kamerą sieciową Axis.

 • Utworzyć przycisk w podglądzie na żywo kamery w aplikacji AXIS Camera Station, który uruchamia odtwarzanie klipu audio przez urządzenie audio.

POWIADOMIENIE

Taka konfiguracja systemu jest odpowiednia dla systemów innych niż systemy o krytycznym znaczeniu dla życia, na przykład dotyczących alarmów o wtargnięciu intruza, czy adresów personelu lub klientów. W przypadku systemów o krytycznym znaczeniu dla życia, takich jak te dotyczące ewakuacji w razie pożaru, muszą być spełnione specjalne wytyczne i standardy (obowiązujące w lokalizacji instalacji).

 • Ograniczenia:
 • Plików audio wysłanych z aplikacji AXIS Camera Station do sieciowego urządzenia audio nie da się nagrać.

 • Urządzenie audio musi być powiązane z kamerą w aplikacji AXIS Camera Station.

 • Z jedną kamerą można powiązać tylko jedno urządzenie audio.

 • W aplikacji AXIS Camera Station nie ma opcji regulacji głośności urządzeń audio.

 1. Dodawanie sieciowego urządzenia audio do aplikacji AXIS Camera Station:

  1. W aplikacji AXIS Camera Station kliknij i wybierz opcję Configuration (Konfiguracja).

  2. Przejdź do menu Devices > Add devices (Urządzenia > Dodaj urządzenia).

  3. Wybierz sieciowe urządzenie audio z listy i kliknij przycisk Dodaj.

  4. Przejdź do opcji Other devices (Inne urządzenia), aby sprawdzić, czy urządzenie audio zostało dodane do listy.

 2. Łączenie urządzenia audio z kamerą:

  1. W aplikacji AXIS Camera Station przejdź do menu Devices > Streaming profiles (Urządzenia > Profile strumieniowania) i wybierz kamerę, z którą chcesz powiązać z urządzeniem audio.

  2. W profilu strumieniowania urządzenia wybierz urządzenie audio z listy rozwijanej Głośnik.

  3. Kliknij przycisk Zastosuj.

  4. Aby przetestować powiązanie, przejdź do opcji Podgląd na żywo kamery w aplikacji AXIS Camera Station i kliknij przycisk Emituj dźwięk. Kiedy mówisz do mikrofonu komputera, urządzenie audio odtwarza plik audio.

 3. Przygotowanie łącza do klipu audio:

  1. Przejdź do menu Audio > Audio clips (Klipy audio).

  2. Kliknij ikonę łącza klipu audio.

  3. Ustaw głośność i liczbę powtórzeń klipu.

  4. Kliknij ikonę kopiowania, aby skopiować łącze.

 4. Tworzenie przycisku uruchamiającego odtwarzanie klipu audio:

  1. W aplikacji AXIS Camera Station przejdź do menu Configuration > Recording and events > Action rules (Konfiguracja > Rejestracja i zdarzenia > Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby dodać wyzwalacz.

  3. Z listy wyzwalaczy wybierz Action button (Przycisk akcji) i kliknij przycisk OK.

  4. Jeżeli utworzono przycisk, wybierz polecenie Create new button (Utwórz nowy przycisk) i kliknij przycisk Next (Dalej).

  5. Wybierz opcję Command button (Przycisk polecenia) i kliknij przycisk Next (Dalej).

  6. Wprowadź szczegółowe dane przycisku, na przykład:

   • Etykieta przycisku: Personel do kas

   • Podpowiedź: Przywołanie personelu na linię kas

   • Dodaj do kamery: wybierz kamerę powiązaną z urządzeniem audio.

   • Dodaj do mapy.

   • Kliknij przycisk OK.

  7. Uwaga

   Przycisk można powiązać z wieloma mapami lub kamerami.

  8. Kliknij przycisk Next (Dalej).

  9. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby dodać akcję.

  10. Z listy akcji wybierz opcję Send HTTP Notification (Wyślij powiadomienie HTTP) i kliknij przycisk OK.

  11. Wklej skonfigurowane łącze z urządzenia audio do pola URL.

  12. Zaznacz opcję Wymagane uwierzytelnienie i wprowadź Nazwę użytkownikaHasło urządzenia audio.

  13. Kliknij przycisk OK.

  14. Kliknij dwukrotnie przycisk Dalej.

  15. Wprowadź Nazwę reguły i kliknij przycisk Zakończ.

W podglądzie na żywo kamery w aplikacji AXIS Camera Station znajduje się obecnie przycisk o nazwie Personel do kas. Po kliknięciu przycisku urządzenie audio odtworzy klip audio.

Dowiedz się więcej

Voice over IP (VoIP)

Voice over IP (VoIP) to grupa technologii, która umożliwia komunikację głosową i sesje multimedialne w sieciach IP, na przykład przez internet. Podczas tradycyjnych połączeń telefonicznych sygnały analogowe przesyłane są obwodami przez publiczną komutowaną sieć telefoniczną – Public Switched Telephone Network (PSTN). Podczas połączeń VoIP sygnały analogowe są konwertowane na sygnały cyfrowe, tak aby możne je było przesyłać jako pakiety danych przez lokalne sieci IP lub Internet.

W produkcie Axis protokół VoIP jest włączany za pośrednictwem sygnalizacji Session Initiation Protocol (SIP) i Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF).

Protokół inicjacji sieci (Session Initiation Protocol, SIP)

Protokół inicjacji sieci (SIP) jest stosowany do konfiguracji, utrzymywania i kończenia połączeń VoIP. Połączenia można wykonywać pomiędzy dwoma rozmówcami lub większą ich liczbą (tzw. agentami użytkowników SIP). Aby wykonać połączenie SIP, można skorzystać na przykład z telefonów SIP, softphone'ów lub urządzeń Axis obsługujących SIP.

Sygnał audio i wideo jest wymieniany pomiędzy agentami użytkowników SIP z użyciem protokołu transmisji, takiego jak RTP (Real-Time Transport Protocol).

W sieci lokalnej można nawiązywać połączenia w konfiguracji peer-to-peer, a pomiędzy sieciami – za pomocą PBX.

Peer-to-peer SIP (P2PSIP)

Podstawowa komunikacja SIP odbywa się bezpośrednio pomiędzy dwoma lub większą liczba agentów użytkowników SIP. Połączenie takie nazywane jest peer-to-peer SIP (P2PSIP). Jest ono wykonywane w sieci lokalnej i wymaga jedynie adresów SIP agentów użytkowników. Adres SIP to zazwyczaj sip:<lokalny adres ip>

Example

Można skonfigurować telefon SIP tak, by łączył się z urządzeniem audio w tej samej sieci za pomocą peer-to-peer SIP.

Private Branch Exchange (PBX) – centrala abonencka

Podczas wykonywania połączeń SIP poza lokalną sieć IP PBX może służyć za centralkę. Głównym elementem PBX jest serwer SIP, zwany również serwerem proxy SIP lub rejestratorem. PBX działa jak tradycyjna centralka telefoniczna, wyświetla bieżący status klienta i umożliwia na przykład przekazywanie połączeń, rejestrację wiadomości głosowym i przekierowania.

Serwer SIP PBX można skonfigurować lokalnie lub zdalnie. Można go umieścić w intranecie lub u zewnętrznego dostawcy usług serwerowych. Podczas wykonywania połączeń SIP pomiędzy sieciami połączenia są przekazywane przez zestaw PBX, które wysyłają zapytania o lokalizację docelowego adresu SIP.

Każdy agent użytkownika SIP jest rejestrowany w PBX; mogą łączyć się z innymi poprzez wybranie właściwego numeru wewnętrznego. W takim przypadku adres SIP to zazwyczaj sip:<użytkownik>@<domena> lub sip:<użytkownik>@<IP rejestratora>. Adres SIP jest niezależny od adresu SIP, a PBX udostępnia urządzenie przez cały czas, kiedy jest ono zarejestrowane.

Example

NAT Traversal

Użyj NAT (Network Address Translation), gdy urządzenie Axis znajduje się w prywatnej sieci (LAN) i chcesz uzyskać do niego dostęp spoza tej sieci.

Uwaga

Router musi również obsługiwać NAT Traversal i protokół UPnP®.

Każdy protokół NAT Traversal może być używany oddzielnie lub w różnych kombinacjach w zależności od środowiska sieciowego.

 • Protokół ICE (Interactive Connectivity Establishment) zwiększa szanse na wyszukanie najlepszej ścieżki komunikacji między urządzeniami typu peer. Szanse na wykorzystanie protokołu ICE można zwiększyć po włączeniu STUN i TURN.

 • STUN (Session Traversal Utilities for NAT) to protokół sieciowy klient-serwer umożliwiający urządzeniom Axis określenie, czy znajduje się on za NAT lub zaporą, a następnie uzyskanie zmapowanego publicznego adresu IP i numeru portu przypisanego do połączeń ze zdalnymi hostami. Wprowadź adres serwera STUN, na przykład adres IP.

 • TURN (Traversal Using Relays around NAT) to protokół umożliwiający urządzeniem za routerem NAT lub zaporą otrzymywanie danych z innych hostów (poprzez TCP lub UDP). Wprowadź adres serwera TURN i dane logowania.

Konfiguracja reguł i powiadomień

Można utworzyć reguły sprawiające, że urządzenie będzie wykonywać konkretne akcje po wystąpieniu określonych zdarzeń. Reguła składa się z warunków i akcji. Warunki mogą służyć do wyzwalania akcji. Urządzenie może na przykład odtworzyć plik dźwiękowy według harmonogramu lub po odebraniu połączenia albo wysłać wiadomość e-mail, jeśli zmieni się adres IP.

Aplikacje

AXIS Camera Application Platform (ACAP) to otwarta platforma umożliwiająca podmiotom zewnętrznym opracowywanie funkcji analizy i innych aplikacji dla produktów Axis. Więcej informacji o dostępnych aplikacjach, oprogramowaniu do pobrania, wersjach próbnych i licencjach znajduje się na stronie axis.com/applications.

Podręczniki użytkownika do aplikacji Axis można znaleźć na stronie axis.com.

Pobieranie i instalowanie aplikacji
Włączanie aktywacji kodu licencji aplikacji na urządzeniu

Rozwiązywanie problemów

Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

Ważne

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych należy stosować rozważnie. Opcja resetowania do domyślnych ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych produktu, włącznie z adresem IP.

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych produktu:

 1. Odłącz zasilanie produktu.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control i włącz zasilanie. Patrz Informacje ogólne o produkcie.

 3. Przytrzymuj przycisk Control przez 10 sekund, aż wskaźnik LED stanu ponownie zmieni kolor na bursztynowy.

 4. Zwolnij przycisk Control. Proces zostanie zakończony, gdy wskaźnik LED stanu zmieni kolor na zielony. Produkt zostanie zresetowany do domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli w sieci brak serwera DHCP, domyślny adres IP to 192.168.0.90.

 5. Użyj narzędzi do instalacji i zarządzania, aby przypisać adres IP, ustawić hasło i uzyskać dostęp do produktu.

Parametry można również zresetować do domyślnych ustawień fabrycznych przez interfejs WWW. Przejdź do menu Konserwacja > Działania konserwacyjne i kliknij opcję Przywróć, by przywrócić domyślne wartości fabryczne, lecz zachować adres IP lub opcję Domyślne, by zresetować wszystkie wartości, w tym adres IP.

Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego

Oprogramowanie sprzętowe określa dostępne funkcje urządzeń sieciowych. Podczas rozwiązywanie problemów należy zawsze najpierw sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego. Najnowsza wersja może zawierać poprawki, które rozwiążą problem.

Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego:

 1. Na stronie urządzenia przejdź do menu Informacje ogólne.

 2. Sprawdź Wersję oprogramowania sprzętowego.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Ważne

Wstępnie skonfigurowane i spersonalizowane ustawienia są zapisywane podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego (pod warunkiem, że funkcje te są dostępne w nowym oprogramowaniu sprzętowym), choć Axis Communications AB tego nie gwarantuje.

Ważne

Upewnij się, że podczas całego procesu aktualizacji urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.

Uwaga

Aktualizacja urządzenia do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego umożliwia uaktualnienie go o najnowsze funkcje. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego zawsze należy przeczytać instrukcje dotyczące aktualizacji oraz informacje o wersji dostępne z każdą nową wersją. Przejdź do strony axis.com/support/firmware, aby znaleźć najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego oraz informacje o wersji.

 1. Pobierz na komputer najnowszy plik oprogramowania sprzętowego dostępny bezpłatnie na stronie axis.com/support/firmware

 2. Zaloguj się do urządzenia jako administrator.

 3. Przejdź do menu System > Konserwacja > Aktualizacja oprogramowania sprzętowego i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, przejdź na stronę poświęconą rozwiązywaniu problemów: axis.com/support.

Problemy z aktualizacją oprogramowania sprzętowego

Niepowodzenie podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego zakończy się niepowodzeniem, urządzenie załaduje ponownie poprzednią wersję oprogramowania sprzętowego. Najczęstszą przyczyną tego jest wczytanie niewłaściwego oprogramowania sprzętowego. Upewnij się, że nazwa pliku oprogramowania sprzętowego odpowiada danemu urządzeniu i spróbuj ponownie.

Problemy z ustawieniem adresu IP

Urządzenie należy do innej podsieci

Jeśli adres IP przeznaczony dla danego urządzenia oraz adres IP komputera używanego do uzyskania dostępu do urządzenia należą do różnych podsieci, ustawienie adresu IP jest niemożliwe. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać adres IP.

Adres IP jest używany przez inne urządzenie

Odłącz urządzenie Axis od sieci. Uruchom polecenie Ping (w oknie polecenia/DOS wpisz ping oraz adres IP urządzenia):

 • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Reply from <adres IP>: bytes=32; time=10..., oznacza to, że ten adres IP może już być używany przez inne urządzenie w sieci. Poproś administratora sieci o nowy adres IP i zainstaluj ponownie urządzenie.

 • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Request timed out, oznacza to, że ten adres IP jest dostępny do wykorzystania przez urządzenie Axis. Sprawdź całe okablowanie i zainstaluj urządzenie ponownie.

Możliwy konflikt adresów IP z innym urządzeniem w tej samej podsieci

Zanim serwer DHCP ustawi adres dynamiczny, używany jest statyczny adres IP urządzenia Axis. Oznacza to, że jeśli ten sam domyślny statyczny adres IP jest używany także przez inne urządzenie, mogą wystąpić problemy podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia.

Nie można uzyskać dostępu do urządzenia przez przeglądarkę

Nie można się zalogować

Jeśli protokół HTTPS jest włączony, trzeba upewnić się, że podczas logowania używany jest właściwy protokół (HTTP lub HTTPS). Może zajść konieczność ręcznego wpisania http lub https w polu adresu przeglądarki.

W razie utraty hasła dla użytkownika root należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

Serwer DHCP zmienił adres IP

Adresy IP otrzymane z serwera DHCP są dynamiczne i mogą się zmieniać. Jeśli adres IP został zmieniony, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci. Znajdź urządzenie przy użyciu nazwy modelu lub numeru seryjnego bądź nazwy DNS (jeśli skonfigurowano tę nazwę).

Dostęp do urządzenia można uzyskać lokalnie, ale nie z zewnątrz

Aby uzyskać dostęp do urządzenia z zewnątrz, zalecamy skorzystanie z jednej z następujących aplikacji dla systemu Windows®:

 • AXIS Camera Station: 30-dniowa darmowa wersja próbna, idealna do małych i średnich systemów.

Instrukcje i plik do pobrania znajdują się na stronie axis.com/vms.

Wystąpiły problemy z plikami dźwiękowymi

Nie można przesłać klipu multimedialnego

 • Obsługiwane są następujące formaty klipów:
 • format pliku au, zakodowany przy użyciu μ-law z próbkowaniem 8 lub 16 kHz.

 • format pliku wav, zakodowany w formacie audio PCM. Obsługa kodowania w formacie 8 lub 16-bitowym mono lub stereo z częstością próbkowania 8 do 48 kHz.

 • format plików mp3, mono lub stereo z przepływnością 64 kb/s do 320 kb/s, z częstością próbkowania 8 do 48 kHz.

Klipy multimedialne są odtwarzane z różna głośnością

Plik dźwiękowy jest rejestrowany ze pewnym wzmocnieniem. Jeżeli utworzono klipy audio z różnym wzmocnieniem, będą one odtwarzane z różną głośnością. Upewnij się, że korzystasz z klipów, które mają takie samo wzmocnienie.

Kwestie wydajności

Podczas konfiguracji systemu należy wziąć pod uwagę wpływ różnych ustawień i sytuacji na zapotrzebowanie na przepustowość (przepływność bitową).

Najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

 • Znaczące obciążenie sieci ze względu na słabą infrastrukturę wpływa na przepustowość.

 • Jednoczesne uruchamianie wielu aplikacji AXIS Camera Application Platform (ACAP) może mieć wpływ na liczbę klatek na sekundę i ogólną wydajność.

Specyfikacje

Informacje ogólne o produkcie

  1. Złącze zasilania (DC)
  2. Złącze sieciowe
  3. Gniazdo karty pamięci SD
  4. Wskaźnik LED stanu
  5. Przycisk Control
  6. Złącze RCA
  7. Złącze wejścia audio
  8. Złącze I/O

  Wskaźniki LED

  Wskaźnik LED stanuWskazanie
  ZgaszonyZgaszony przy normalnym działaniu.
  Zielony

  Stałe zielone światło przy normalnym działaniu.

  BursztynowyStałe światło podczas uruchamiania i odtwarzania ustawień.
  CzerwonyPowolne miganie w przypadku niepowodzenia aktualizacji.
  Czerwony/zielony

  Szybkie miganie na zmianę na czerwono i zielono, gdy wybrana jest identyfikacja urządzenia audio.

  Gniazdo karty SD

  POWIADOMIENIE
  • Ryzyko uszkodzenia karty SD. Nie używaj ostrych narzędzi, metalowych przedmiotów ani nadmiernej siły podczas wkładania i wyjmowania karty SD. Wkładaj i wyjmuj kartę palcami.
  • Ryzyko utraty danych i uszkodzenia nagrań. Nie wyjmuj karty SD w trakcie działania produktu. Odłącz kartę SD na stronie produktu przed jej wyjęciem.

  Zalecenia dotyczące kart SD można znaleźć w witrynie axis.com.

  Logo microSD, microSDHC i microSDXC stanowią znaki towarowe firmy SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy SD-3C, LLC w Stanach Zjednoczonych, innych krajach lub w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

  Przyciski

  Przycisk Control

  • Przycisk ten służy do:
  • Kalibracji testu głośnika. Naciśnij i zwolnij przycisk Control; zostanie odtworzony sygnał testowy.

  • Przywracania domyślnych ustawień fabrycznych produktu. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

  Złącza

  Złącze sieciowe

  Złącze RJ45 Ethernet z zasilaniem Power over Ethernet (PoE).

  POWIADOMIENIE

  Ten produkt musi zostać podłączony przy pomocy kabla ekranowanego (STP). Wszystkie kable łączące produkt z siecią powinny być używane zgodnie z przeznaczeniem. Upewnij się, że urządzenia sieciowe zainstalowane są zgodnie z zaleceniami producenta. Informacje dotyczące wymogów regulacyjnych znajdują się w instrukcji instalacji kamery dostępnej w witrynie www.axis.com.

  Złącze I/O

  Złącze I/O służy do obsługi urządzeń zewnętrznych w kombinacji przykładowo z wykrywaniem ruchu, wyzwalaniem zdarzeń i powiadomieniami o alarmach. Oprócz punktu odniesienia 0 V DC i zasilania (wyjście stałoprądowe) złącze I/O zapewnia interfejs do:

  Wejścia cyfrowego –
  Do podłączenia urządzeń, które mogą przełączać się pomiędzy obwodem zamkniętym i otwartym, na przykład czujników PIR, czujników okiennych lub drzwiowych oraz czujników wykrywania zbicia szyby.
  Wyjścia cyfrowego –
  Do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączonymi urządzeniami można zarządzać poprzez API VAPIX®, zdarzenie lub stronę internetową produktu.

  4-pinowy blok złączy

  FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
  Masa DC10 V DC
  Wyjście DC2Może być wykorzystywane do zasilania dodatkowego sprzętu.
  Uwaga: ten styk może być używany tylko jako wyjście zasilania.
  12 V DC
  Maks. obciążenie = 50 mA
  Konfigurowalne (wejście lub wyjście)3–4Wejście cyfrowe — podłącz do styku 1, aby aktywować lub pozostaw rozłączone, aby dezaktywować.Od 0 do maks. 30 V DC
  Wyjście cyfrowe — podłączone wewnętrznie do styku 1 (masa DC), gdy aktywne i niepodłączone, gdy nieaktywne. W przypadku stosowania z obciążeniem indukcyjnym, np. przekaźnikiem, konieczne jest szeregowe podłączenie diody w celu zabezpieczenia przed stanami przejściowymi napięcia.Od 0 do maks. 30 V DC, otwarty dren maks. 100 mA
  Example
  1. Masa DC
  2. Wyjście DC 12 V, maks. 50 mA
  3. I/O skonfigurowane jako wejście
  4. I/O skonfigurowane jako wyjście

  Złącze RCA

  1 białe złącze

  2 czerwone złącze

  Wyjście audio

  Wyjście audio (lewa)

  Wyjście audio (prawa)

  Polecenia API

  VAPIX® to API (Application Programming Interface; interfejs programowania aplikacji) firmy Axis. VAPIX® umożliwia sterowanie niemal wszystkimi funkcjami urządzeń Axis. Aby uzyskać dostęp do pełnej dokumentacji VAPIX®, dołącz do społeczności Axis Developer Community pod adresem axis.com/developer-community

  Wprowadź polecenia w przeglądarce internetowej, a <deviceIP> zamień na adres IP lub nazwę hosta swojego urządzenia.

  Ważne

  Polecenia API wykonywane są natychmiast. Po przywróceniu ustawień fabrycznych lub zresetowaniu urządzenia wszystkie ustawienia zostaną utracone. Utracone zostaną na przykład reguły akcji.

  Example

  Uruchom ponownie urządzenie

  Żądanie
  http://<deviceIP>/axis-cgi/restart.cgi
  Example

  Przywróć urządzenie. Żądanie to przywraca ustawienia domyślne produktu dla większości ustawień, ale zachowuje adres IP.

  Żądanie
  http://<deviceIP>/axis-cgi/factorydefault.cgi
  Example

  Zresetuj urządzenie. Żądanie to przywraca ustawienia domyślne produktu dla wszystkich ustawień, w tym adresu IP.

  Żądanie
  http://<deviceIP>/axis-cgi/hardfactorydefault.cgi
  Example

  Wyświetl listę wszystkich parametrów urządzenia.

  Żądanie
  http://<deviceIP>/axis-cgi/param.cgi?action=list
  Example

  Wygeneruj archiwum usuwania błędów

  Żądanie
  http://<deviceIP>/axis-cgi/debug/debug.tgz
  Example

  Wygeneruj raport o serwerze

  Żądanie
  http://<deviceIP>/axis-cgi/serverreport.cgi
  Example

  Przechwyć 300 sekund śladu sieciowego

  Żądanie
  http://<deviceIP>/axis-cgi/debug/debug.tgz?cmd=pcapdump&duration=300
  Example

  Włącz FTP

  Żądanie
  http://<deviceIP>/axis-cgi/param.cgi?action=update&Network.FTP.Enabled=yes
  Example

  Wyłącz FTP

  Żądanie
  http://<deviceIP>/axis-cgi/param.cgi?action=update&Network.FTP.Enabled=no
  Example

  Włącz SSH

  Żądanie
  http://<deviceIP>/axis-cgi/param.cgi?action=update&Network.SSH.Enabled=yes
  Example

  Wyłącz SSH

  Żądanie
  http://<deviceIP>/axis-cgi/param.cgi?action=update&Network.SSH.Enabled=no