AXIS D4100-E Network Strobe Siren

Instalacja

Rozpoczynanie pracy

OSTRZEŻENIE

Błyskające lub migoczące światła mogą wywołać napady u osób z padaczką światłoczułą.

Wyszukiwanie urządzenia w sieci

Aby znaleźć urządzenia Axis w sieci i przydzielić im adresy IP w systemie Windows®, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager. Obie aplikacje są darmowe i można je pobrać ze strony axis.com/support.

Więcej informacji na temat wykrywania i przypisywania adresów IP znajduje się w dokumencie Jak przypisać adres IP i uzyskać dostęp do urządzenia.

Obsługiwane przeglądarki

Urządzenie obsługuje następujące przeglądarki:

ChromeTM

Firefox®

EdgeTM

Safari®

Windows®

zalecane

zalecane

macOS®

zalecane

zalecane

Linux®

zalecane

zalecane

Inne systemy operacyjne

✓*

*Aby korzystać z interfejsu sieci Web AXIS OS w systemie iOS 15 lub iPadOS 15, przejdź do menu Ustawienia > Safari > Zaawansowane > Funkcje eksperymentalne i wyłącz NSURLSession Websocket.

Otwórz interfejs WWW urządzenia

 1. Otwórz przeglądarkę i wpisz adres IP lub nazwę hosta urządzenia Axis.

  Jeśli nie znasz adresu IP, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci.

 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Jeżeli uzyskujesz dostęp do urządzenia po raz pierwszy, musisz ustawić hasło root. Patrz Ustawianie nowego hasła do konta root.

Ustawianie nowego hasła do konta root

Domyślna nazwa użytkownika dla administratora to root. Konto root nie ma domyślnego hasła. Trzeba je ustawić przy pierwszym logowaniu do urządzenia.

 1. Wprowadź hasło. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł. Patrz Bezpieczne hasła.

 2. Wprowadź ponownie hasło, aby sprawdzić, czy jest ono poprawnie zapisane.

 3. Kliknij Add user (Dodaj użytkownika).

Ważne

Jeżeli zapomnisz hasła do konta root, przejdź do sekcji Przywróć domyślne ustawienia fabryczne i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Omówienie interfejsu WWW

Ten film przybliża najważniejsze elementy i schemat działania interfejsu WWW urządzenia.

Interfejs WWW urządzenia Axis

Konfiguracja urządzenia

Wyłączanie trybu konserwacji po zainstalowaniu syreny

UWAGA

Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu i oślepieniu instalatora jasnym światłem, zalecamy wyłączenie trybu konserwacji na czas instalowania urządzenia.

Jeśli instalujesz urządzenie po raz pierwszy, tryb konserwacji jest domyślnie włączony. Gdy urządzenie jest w trybie konserwacji, syrena nie wydaje żadnych dźwięków, a lampka świeci białym pulsującym światłem.

Przejdź do menu Overview (Widok ogólny) > Maintenance (Konserwacja) w celu wyłączenia Maintenance mode (Trybu konserwacji).

Włączanie trybu konserwacji

Aby wykonać konserwację urządzenia, przejdź do menu Overview (Widok ogólny) > Maintenance (Konserwacja) i włącz Maintenance mode (Tryb konserwacji). Zostanie wstrzymane zwykłe działanie świateł i syren.

Konfiguracja profilu

Profil to zbiór określonych ustawień konfiguracyjnych. Można mieć maksymalnie 30 profili z różnymi priorytetami i wzorami.

Aby ustawić nowy profil:

 1. Przejdź do okna Profiles (Profile) i kliknij przycisk Create (Utwórz).

 2. Wypełnij pola Name (Nazwa) i Description (Opis).

 3. Wybierz ustawienia dla opcji Light (Oświetlenie) i Siren (Syrena), które będą używane w profilu.

 4. Ustaw Priority (Priorytet) dla oświetlenia i syreny, a następnie kliknij przycisk Save (Zapisz).

Aby edytować profil, kliknij i wybierz opcję Edit (Edytuj).

Importowanie/eksportowanie profilu

Aby użyć wstępnie skonfigurowanego profilu, możesz go zaimportować:

 1. Przejdź do okna Profiles (Profile) i kliknij opcję Import (Importuj).

 2. Przejdź do lokalizacji pliku lub przeciągnij i upuść plik, który chcesz zaimportować.

 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Można także wyeksportować profile w celu ich skopiowania i zapisania na innych urządzeniach:

 1. Wybierz Profile.

 2. Kliknij przycisk Export (Eksportuj).

 3. Przeglądaj, aby zlokalizować pliki. JSON.

Konfiguracja bezpośredniego połączenia SIP (P2P)

Konfiguracji P2P należy używać wtedy, gdy komunikacja odbywa się pomiędzy niewielką liczbą agentów użytkownika w tej samej sieci IP i nie ma potrzeby zapewniania dodatkowych funkcji serwera PBX. Aby lepiej zrozumieć sposób działania P2P, zobacz Peer-to-peer SIP (P2PSIP).

Więcej informacji na temat wartości ustawień: SIP.

 1. Przejdź do menu System > SIP > SIP settings (Ustawienia SIP) i wybierz opcję Enable SIP (Włącz SIP).

 2. Aby zezwolić urządzeniu na odbieranie połączeń, wybierz opcję Zezwalaj na połączenia przychodzące.

 3. W polu Call handling (Obsługa połączeń) ustaw limit czasu i czas trwania połączenia.

 4. W ustawieniu Ports (Porty) wprowadź numery portów.

  • SIP port (Port SIP) – Port sieciowy wykorzystywany zazwyczaj do komunikacji SIP. Ruch sygnalizacyjny przez ten port nie jest szyfrowany. Domyślny numer portu to 5060. W razie potrzeby wprowadź inny numer portu.

  • TLS port (Port TLS) – Port sieciowy wykorzystywany do szyfrowanej komunikacji SIP. Ruch sygnalizacyjny za pośrednictwem tego portu jest szyfrowany przy użyciu Transport Layer Security (TLS). Domyślny numer portu to 5061. W razie potrzeby wprowadź inny numer portu.

  • Port początkowy RTP – wprowadź port używany do pierwszego strumienia mediów RTP w wywołaniu SIP. Domyślny port początkowy dla transmisji mediów to 4000. Niektóre zapory mogą blokować ruch RTP na niektórych numerach portów. Numer portu musi należeć do przedziału od 1024 do 65535.

 5. Wybierz protokoły, które chcesz włączyć dla funkcji NAT traversal.

 6. Uwaga

  Użyj opcji NAT traversal, gdy urządzenie jest podłączone do sieci za routerem NAT lub znajduje się za zaporą. Więcej informacji: NAT Traversal.

 7. W ustawieniu Audio (Dźwięk) wybierz co najmniej jeden kodek audio z żądaną jakością dźwięku na potrzeby połączeń SIP. W celu zmiany kolejności priorytetów przeciągnij i upuść w inne miejsca.

 8. W obszarze Additional (Dodatkowe) wybierz dodatkowe opcje.

  • UDP-to-TCP switching (Przełączanie UDP–TCP) – Wybierz, aby umożliwić tymczasowe przełączenie protokołu transmisji z UDP (User Datagram Protocol) na TCP (Transmission Control Protocol). Przełączanie przydaje się w celu uniknięcia fragmentacji; przełączenie jest możliwe w zakresie 200 bajtów MTU lub więcej niż 1300 bajtów MTU.

  • Allow via rewrite (Umożliwiaj przepisanie) – Wybierz, aby wysyłać lokalny adres IP zamiast publicznego adresu IP routera.

  • Allow contact rewrite (Umożliwiaj przepisanie przy kontakcie) – Wybierz, aby wysyłać lokalny adres IP zamiast publicznego adresu IP routera.

  • Register with server every (Rejestruj na serwerze co) – Ustaw częstotliwość rejestrowania się urządzenia na serwerze SIP dla istniejących kont SIP.

  • DTMF payload type (Typ próbki DTMF) – Zmienia domyślny typ próbki na DTMF.

 9. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Konfiguracja SIP przez serwer (PBX)

Konfiguracji PBX należy używać wtedy, gdy komunikacja odbywa się pomiędzy nieograniczoną liczbą agentów użytkownika w tej samej sieci IP i poza nią. W zależności od dostawcy usługi PBX można dodać dodatkowe funkcje. Aby lepiej zrozumieć sposób działania P2P, zobacz Private Branch Exchange (PBX) – centrala abonencka.

Więcej informacji na temat wartości ustawień: SIP.

 1. Od dostawcy PBX należy uzyskać następujące informacje:

  • ID użytkownika

  • Domena

  • Hasło

  • ID uwierzytelniania

  • ID rozmówcy

  • Rejestrator

  • Port początkowy RTP

 2. Aby dodać nowe konto, przejdź do okna System > SIP > SIP accounts (Konta SIP) i kliknij przycisk + Account (+ Konto).

 3. Wprowadź informacje otrzymane od dostawcy usług centrali telefonicznej (PBX).

 4. Kliknij opcję Registered (Zarejestrowane).

 5. Wybierz tryb transmisji.

 6. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 7. Skonfiguruj ustawienia SIP w taki samo sposób, jak peer-to-peer. Więcej informacji: Konfiguracja bezpośredniego połączenia SIP (P2P).

Konfiguracja reguł dotyczących zdarzeń

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

Wyzwalanie akcji

 1. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę. Reguła określa, kiedy urządzenie wykona określone działania. Reguły można ustawić jako zaplanowane, cykliczne lub wyzwalane ręcznie.

 2. Wprowadź Name (Nazwę).

 3. Wybierz Condition (Warunek), który musi zostać spełniony w celu wyzwolenia akcji. Jeżeli w regule akcji zostanie określony więcej niż jeden warunek, wszystkie muszą zostać spełnione, aby wyzwolić akcję.

 4. Wybierz Action (Akcję), którą urządzenie ma wykonać po spełnieniu warunków.

Uwaga

Po dokonaniu zmian w aktywnej regule należy ją uruchomić ponownie, aby uwzględnić zmiany.

Uruchamianie profilu po wyzwoleniu alarmu

W tym przykładzie wyjaśniono, w jaki sposób wyzwolić alarm po zmianie cyfrowego sygnału wejściowego.

Ustaw kierunek wejścia dla portu:

 1. Przejdź do menu System > Accessories > I/O ports (System > Akcesoria > Porty we/wy).

 2. Przejdź do menu Port 1 > Normal position (Normalne położenie) i kliknij Circuit closed (Obwód zamknięty).

Create a rule (Utwórz regułę):

 1. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 2. Wprowadź nazwę reguły.

 3. Z listy warunków w obszarze I/O wybierz opcję Digital input (Wejście cyfrowe).

 4. Wybierz Port 1.

 5. Na liście akcji wybierz opcję Run light and siren profile while the rule is active (Uruchom profil oświetlenia i syreny, gdy reguła jest aktywna).

 6. Wybierz profil, który chcesz uruchomić.

 7. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Uruchamianie profilu przy użyciu protokołu SIP

Ten przykład objaśnia wyzwalanie alarmu za pomocą protokołu SIP.

Aktywowanie uwierzytelniania SIP:

 1. Przejdź do menu System > SIP > SIP settings (Ustawienia SIP).

 2. Wybierz opcję Enable SIP (Włącz protokół SIP) i Allow incoming calls (Zezwalaj na połączenia przychodzące).

 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Create a rule (Utwórz regułę):

 1. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 2. Wprowadź nazwę reguły.

 3. Z listy warunków wybierz Call (Połączenie) > State (Stan).

 4. Na liście stanu wybierz pozycję Active (Aktywne).

 5. Na liście akcji wybierz opcję Run light and siren profile while the rule is active (Uruchom profil oświetlenia i syreny, gdy reguła jest aktywna).

 6. Wybierz profil, który chcesz uruchomić.

 7. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Sterowanie kilkoma profilami za pomocą rozszerzeń SIP

Aktywowanie uwierzytelniania SIP:

 1. Przejdź do menu System > SIP > SIP settings (Ustawienia SIP).

 2. Wybierz opcję Enable SIP (Włącz protokół SIP) i Allow incoming calls (Zezwalaj na połączenia przychodzące).

 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Utwórz regułę, aby uruchomić profil:

 1. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 2. Wprowadź nazwę reguły.

 3. Z listy warunków wybierz Call (Połączenie) > State change (Zmiana stanu).

 4. Na liście przyczyn zaznacz opcję Accepted by device (Zaakceptowane przez urządzenie).

 5. W polu Call direction (Kierunek połączenia) zaznacz opcję Incoming (Przychodzące).

 6. W polu Local SIP URI (Lokalny URI SIP) wpisz wyrażenie sip:[numer wewnętrzny]@[adres IP], gdzie [numer wewnętrzny] to numer wewnętrzny używany dla profilu, a [adres IP] to adres urządzenia. Na przykład sip:1001@192.168.0.90.

 7. Na liście akcji wybierz kolejno opcje Light and Siren (Światło i syrena) > Run light and siren profile (Uruchom profil oświetlenia i syreny).

 8. Wybierz profil, który chcesz uruchomić.

 9. Wybierz akcję Start (Uruchamianie).

 10. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Utwórz regułę, aby zatrzymać profil:

 1. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 2. Wprowadź nazwę reguły.

 3. Z listy warunków wybierz Call (Połączenie) > State change (Zmiana stanu).

 4. Na liście przyczyn zaznacz opcję Terminated (Przerwane).

 5. W polu Call direction (Kierunek połączenia) zaznacz opcję Incoming (Przychodzące).

 6. W polu Local SIP URI (Lokalny URI SIP) wpisz wyrażenie sip:[numer wewnętrzny]@[adres IP], gdzie [numer wewnętrzny] to numer wewnętrzny używany dla profilu, a [adres IP] to adres urządzenia. Na przykład sip:1001@192.168.0.90.

 7. Na liście akcji wybierz kolejno opcje Light and Siren (Światło i syrena) > Run light and siren profile (Uruchom profil oświetlenia i syreny).

 8. Wybierz profil, który chcesz zatrzymać.

 9. Wybierz akcję Stop (Zatrzymanie).

 10. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Powtórz te kroki, aby utworzyć reguły uruchamiania i zatrzymywania dla każdego profilu, który chcesz kontrolować za pomocą protokołu SIP.

Uruchamianie dwóch profili o różnych priorytetach

Jeśli uruchomione zostaną dwa profile o różnych priorytetach, wówczas profil o wyższym numerze priorytetu przerwie działanie profilu o niższym numerze priorytetu.

Uwaga

W przypadku uruchomienia profili z takim samym priorytetem, nowszy profil anuluje wcześniejszy profil.

W tym przykładzie pokazano, jak ustawić urządzenie, aby po wyzwoleniu przez cyfrowy port We/Wy był wyświetlany jeden profil o priorytecie 4 zamiast innego profilu o priorytecie 3.

Create profiles (Utwórz profile):

 1. Utwórz profil o priorytecie 3.

 2. Utwórz inny profil o priorytecie 4.

Create a rule (Utwórz regułę):

 1. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 2. Wprowadź nazwę reguły.

 3. Z listy warunków w obszarze I/O wybierz opcję Digital input (Wejście cyfrowe).

 4. Wybierz port.

 5. Na liście akcji wybierz opcję Run light and siren profile while the rule is active (Uruchom profil oświetlenia i syreny, gdy reguła jest aktywna).

 6. Wybierz profil z najwyższym numerem priorytetu.

 7. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 8. Przejdź do menu Profiles (Profile) i uruchom profil z najniższym numerem priorytetu.

Aktywowanie syreny stroboskopowej przez wejście wirtualne po wykryciu ruchu przez kamerę

W tym przykładzie wyjaśniono, jak podłączyć kamerę do syreny stroboskopowej oraz spowodować uaktywnianie się profilu w syrenie stroboskopowej po każdym wykryciu ruchu przez aplikację AXIS Motion Guard zainstalowaną w kamerze.

Zanimi rozpoczniesz:

 • Utworzenie w syrenie stroboskopowej nowego użytkownika z rolą Operator lub Administrator.

 • Utworzenie profilu w syrenie stroboskopowej.

 • Skonfigurowanie aplikacji AXIS Motion Guard w kamerze oraz utworzenie profilu o nazwie „Profil kamery”.

Utworzenie dwóch odbiorców w kamerze:

 1. W interfejsie urządzenia kamery przejdź do menu System > Events > Recipients (System > Zdarzenia > Odbiorcy) i dodaj odbiorcę.

 2. Wprowadź następujące informacje:

  • Name (Nazwa): Aktywacja portu wirtualnego

  • Type (Typ): HTTP

  • URL: http://<adresIP>/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi

   Wyrażenie <adresIP> zastąp adresem syreny stroboskopowej.

  • Nazwa i hasło nowo utworzonego użytkownika syreny stroboskopowej.

 3. Kliknij przycisk Test (Testuj), sprawdzić, czy wszystkie dane są prawidłowe.

 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 5. Dodaj drugiego odbiorcę z następującymi informacjami:

  • Name (Nazwa): Dezaktywacja portu wirtualnego

  • Type (Typ): HTTP

  • URL: http://<adresIP>/axis-cgi/virtualinput/deactivate.cgi

   Wyrażenie <adresIP> zastąp adresem syreny stroboskopowej.

  • Nazwa i hasło nowo utworzonego użytkownika syreny stroboskopowej.

 6. Kliknij przycisk Test (Testuj), sprawdzić, czy wszystkie dane są prawidłowe.

 7. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Utworzenie dwóch reguł w kamerze:

 1. Przejdź do obszaru Rules (Reguły) i dodaj regułę.

 2. Wprowadź następujące informacje:

  • Name (Nazwa): Aktywowanie wirtualnego WE/WY1

  • Condition (Warunek): Applications > Motion Guard: Camera profile (Aplikacje > Motion Guard: Profil kamery)

  • Action (Akcja): Notifications > Send notification through HTTP (Powiadomienia > Wyślij powiadomienie przez HTTP)

  • Recipient (Odbiorca): Aktywacja portu wirtualnego

  • Query string suffix (Sufiks ciągu zapytania): schemaversion=1&port=1

 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 4. Dodaj kolejną regułę z następującymi informacjami:

  • Name (Nazwa): Dezaktywowanie wirtualnego WE/WY1

  • Condition (Warunek): Applications > Motion Guard: Camera profile (Aplikacje > Motion Guard: Profil kamery)

  • Wybierz opcję Invert this condition (Odwróć ten warunek).

  • Action (Akcja): Notifications > Send notification through HTTP (Powiadomienia > Wyślij powiadomienie przez HTTP)

  • Recipient (Odbiorca): Dezaktywacja portu wirtualnego

  • Query string suffix (Sufiks ciągu zapytania): schemaversion=1&port=1

 5. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Utworzenie reguły w syrenie stroboskopowej:

 1. W interfejsie urządzenia syreny stroboskopowej wybierz kolejno opcje System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 2. Wprowadź następujące informacje:

  • Name (Nazwa): Wyzwalacz w wirtualnym wejściu 1

  • Condition (Warunek): I/O > Virtual input (We/Wy > Wejście wirtualne)

  • Port: 1

  • Action (Akcja): Light and siren > Run light and siren profile while the rule is active (Światło i syrena > Uruchom profil oświetlenia i syreny, gdy reguła jest aktywna)

  • Profile (Profil): wybierz nowo utworzony profil

 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Aktywowanie syreny stroboskopowej przez HTTP post po wykryciu ruchu przez kamerę

W tym przykładzie wyjaśniono, jak podłączyć kamerę do syreny stroboskopowej oraz spowodować uaktywnianie się profilu w syrenie stroboskopowej po każdym wykryciu ruchu przez aplikację AXIS Motion Guard zainstalowaną w kamerze.

Zanimi rozpoczniesz:

 • Utworzenie w syrenie stroboskopowej nowego użytkownika z rolą Operator lub Administrator.

 • Utwórz profil w syrenie stroboskopowej o nazwie: „Strobe siren profile” (Profil syreny stroboskopowej).

 • Skonfiguruj aplikację AXIS Motion Guard w kamerze oraz utworzenie profilu o nazwie: „Camera profile” (Profil kamery).

 • Upewnij się, że masz zainstalowaną aplikację AXIS Device Assistant i oprogramowanie sprzętowe w wersji 10.8.0 lub nowszej.

Tworzenie odbiorcy w kamerze:

 1. W interfejsie urządzenia kamery przejdź do menu System > Events > Recipients (System > Zdarzenia > Odbiorcy) i dodaj odbiorcę.

 2. Wprowadź następujące informacje:

  • Name (Nazwa): Strobe siren (Syrena stroboskopowa)

  • Type (Typ): HTTP

  • URL: http://<IPaddress>/axis-cgi/siren_and_light.cgi

   Wyrażenie <adresIP> zastąp adresem syreny stroboskopowej.

  • Nazwa i hasło nowo utworzonego użytkownika syreny stroboskopowej.

 3. Kliknij przycisk Test (Testuj), sprawdzić, czy wszystkie dane są prawidłowe.

 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Utworzenie dwóch reguł w kamerze:

 1. Przejdź do obszaru Rules (Reguły) i dodaj regułę.

 2. Wprowadź następujące informacje:

  • Nazwa: Aktywowanie syreny po wykryciu ruchu

  • Condition (Warunek): Applications > Motion Guard: Camera profile (Aplikacje > Motion Guard: Profil kamery)

  • Action (Akcja): Notifications > Send notification through HTTP (Powiadomienia > Wyślij powiadomienie przez HTTP)

  • Recipient (Odbiorca): Strobe siren (Syrena stroboskopowa).

   Informacje te muszą być takie same, jak podane wcześniej w obszarze Events > Recipients > Name (Zdarzenia > Odbiorcy > Nazwa).

  • Method (Metoda): Post (Post)

  • Body (Treść)

  • {     "apiVersion": "1.0",     "method": "start",     "params": {         "profile" : "Strobe siren profile"     } }
 3. Dla parametru"profile" : <> podaj dane wprowadzone na etapie tworzenia profilu dla syreny stroboskopowej, w tym przypadku: „Strobe siren profile” (Profil syreny stroboskopowej).
 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 5. Dodaj kolejną regułę z następującymi informacjami:

  • Nazwa: Dezaktywowanie syreny po wykryciu ruchu

  • Condition (Warunek): Applications > Motion Guard: Camera profile (Aplikacje > Motion Guard: Profil kamery)

  • Wybierz opcję Invert this condition (Odwróć ten warunek).

  • Action (Akcja): Notifications > Send notification through HTTP (Powiadomienia > Wyślij powiadomienie przez HTTP)

  • Recipient (Odbiorca): Strobe siren (Syrena stroboskopowa)

   Informacje te muszą być takie same, jak podane wcześniej w obszarze Events > Recipients > Name (Zdarzenia > Odbiorcy > Nazwa).

  • Method (Metoda): Post (Post)

  • Body (Treść):

 6. {     "apiVersion": "1.0",     "method": "stop",     "params": {         "profile" : "Strobe siren profile"     } }
 7. Dla parametru "profile" : <> podaj dane wprowadzone na etapie tworzenia profilu dla syreny stroboskopowej, w tym przypadku: „Strobe siren profile” (Profil syreny stroboskopowej).
 8. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Aktywowanie syreny stroboskopowej przez MQTT po wykryciu ruchu przez kamerę

W tym przykładzie wyjaśniono, jak podłączyć kamerę do syreny stroboskopowej przez MQTT oraz spowodować uaktywnianie się profilu w syrenie stroboskopowej po każdym wykryciu ruchu przez aplikację AXIS Motion Guard zainstalowaną w kamerze.

Zanimi rozpoczniesz:

 • Utwórz profil w syrenie stroboskopowej.

 • Skonfiguruj brokera MQTT i uzyskaj adres IP oraz nazwę użytkownika i hasło brokera.

 • Skonfiguruj w kamerze funkcję AXIS Motion Guard.

Konfigurowanie klienta MQTT w kamerze:

 1. W interfejsie urządzenia kamery przejdź do System > MQTT > MQTT client > Broker (System > MQTT > Klient MQTT > Broker) i wprowadź następujące informacje:

  • Host: Adres IP brokera

  • Client ID (Identyfikator klienta): Na przykład Kamera 1

  • Protocol (Protokół): Protokół, na który jest ustawiony broker

  • Port: Numer portu używany przez brokera

  • Username (nazwa użytkownika) i Password (hasło) brokera

 2. Kliknij Save (Zapisz) i Connect (Połącz).

Tworzenie dwóch reguł w kamerze w celu publikacji MQTT:

 1. Przejdź do menu System > Events > Rules (System > Zdarzenia > Reguły) i dodaj regułę.

 2. Wprowadź następujące informacje:

  • Name (Nazwa): Wykryto ruch

  • Condition (Warunek): Applications > Motion alarm (Aplikacje > Alarm ruchu)

  • Action (Akcja): MQTT > Send MQTT publish message (MQTT > Wyślij wiadomość o publikacji MQTT)

  • Topic (Temat): Ruch

  • Payload (Próbka): Wł.

  • QoS: 0, 1 lub 2

 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 4. Dodaj kolejną regułę z następującymi informacjami:

  • Name (Nazwa): Brak ruchu

  • Condition (Warunek): Applications > Motion alarm (Aplikacje > Alarm ruchu)

   • Wybierz opcję Invert this condition (Odwróć ten warunek).

  • Action (Akcja): MQTT > Send MQTT publish message (MQTT > Wyślij wiadomość o publikacji MQTT)

  • Topic (Temat): Ruch

  • Payload (Próbka): Wył.

  • QoS: 0, 1 lub 2

 5. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Konfigurowanie klienta MQTT w syrenie stroboskopowej:

 1. W interfejsie urządzenia syreny stroboskopowej przejdź do System > MQTT > MQTT client > Broker (System > MQTT > Klient MQTT > Broker) i wprowadź następujące informacje:

  • Host: Adres IP brokera

  • Client ID (Identyfikator klienta): Syrena 1

  • Protocol (Protokół): Protokół, na który jest ustawiony broker

  • Port: Numer portu używany przez brokera

  • Username (Nazwa użytkownika) i Password (Hasło)

 2. Kliknij Save (Zapisz) i Connect (Połącz).

 3. Przejdź do MQTT subscriptions (Subskrypcje MQTT) i dodaj subskrypcję.

  Wprowadź następujące informacje:

  • Subscription filter (Filtr subskrypcyjny): Ruch

  • Subscription type (Typ subskrypcji): Ze stanem

  • QoS: 0, 1 lub 2

 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Tworzenie reguły w syrenie i przeglądarce w odniesieniu do subskrypcji MQTT:

 1. Przejdź do menu System > Events > Rules (System > Zdarzenia > Reguły) i dodaj regułę.

 2. Wprowadź następujące informacje:

  • Name (Nazwa): Wykryto ruch

  • Condition (Warunek): MQTT > Stateful (Ze stanem)

  • Subscription filter (Filtr subskrypcyjny): Ruch

  • Payload (Próbka): Wł.

  • Action (Akcja): Light and siren > Run light and siren profile while the rule is active (Światło i syrena > Uruchom profil oświetlenia i syreny, gdy reguła jest aktywna)

  • Profile (Profil): Wybierz profil, który ma być aktywny.

 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Dowiedz się więcej

Protokół inicjacji sieci (Session Initiation Protocol, SIP)

Protokół inicjacji sieci (SIP) jest stosowany do konfiguracji, utrzymywania i kończenia połączeń VoIP. Połączenia można wykonywać pomiędzy dwoma rozmówcami lub większą ich liczbą (tzw. agentami użytkowników SIP). Aby wykonać połączenie SIP, można skorzystać na przykład z telefonów SIP, softphone'ów lub urządzeń Axis obsługujących SIP.

Sygnał audio i wideo jest wymieniany pomiędzy agentami użytkowników SIP z użyciem protokołu transmisji, takiego jak RTP (Real-Time Transport Protocol).

W sieci lokalnej można nawiązywać połączenia w konfiguracji peer-to-peer, a pomiędzy sieciami – za pomocą PBX.

Peer-to-peer SIP (P2PSIP)

Podstawowa komunikacja SIP odbywa się bezpośrednio pomiędzy dwoma lub większą liczba agentów użytkowników SIP. Połączenie takie nazywane jest peer-to-peer SIP (P2PSIP). Jest ono wykonywane w sieci lokalnej i wymaga jedynie adresów SIP agentów użytkowników. Adres SIP to zazwyczaj sip:<lokalny adres ip>.

Private Branch Exchange (PBX) – centrala abonencka

Podczas wykonywania połączeń SIP poza lokalną sieć IP PBX może służyć za centralkę. Głównym elementem PBX jest serwer SIP, zwany również serwerem proxy SIP lub rejestratorem. PBX działa jak tradycyjna centralka telefoniczna, wyświetla bieżący status klienta i umożliwia na przykład przekazywanie połączeń, rejestrację wiadomości głosowym i przekierowania.

Serwer SIP PBX można skonfigurować lokalnie lub zdalnie. Można go umieścić w intranecie lub u zewnętrznego dostawcy usług serwerowych. Podczas wykonywania połączeń SIP pomiędzy sieciami połączenia są przekazywane przez zestaw PBX, które wysyłają zapytania o lokalizację docelowego adresu SIP.

Każdy agent użytkownika SIP jest rejestrowany w PBX; mogą łączyć się z innymi poprzez wybranie właściwego numeru wewnętrznego. W takim przypadku adres SIP to zazwyczaj sip:<użytkownik>@<domena> lub sip:<użytkownik>@<IP rejestratora>. Adres SIP jest niezależny od adresu SIP, a PBX udostępnia urządzenie przez cały czas, kiedy jest ono zarejestrowane.

NAT Traversal

Użyj NAT (Network Address Translation), gdy urządzenie Axis znajduje się w prywatnej sieci (LAN) i chcesz uzyskać do niego dostęp spoza tej sieci.

Uwaga

Router musi również obsługiwać NAT Traversal i protokół UPnP®.

Każdy protokół NAT Traversal może być używany oddzielnie lub w różnych kombinacjach w zależności od środowiska sieciowego.

 • Protokół ICE (Interactive Connectivity Establishment) zwiększa szanse na wyszukanie najlepszej ścieżki komunikacji między urządzeniami typu peer. Szanse na wykorzystanie protokołu ICE można zwiększyć po włączeniu STUN i TURN.

 • STUN (Session Traversal Utilities for NAT) to protokół sieciowy klient-serwer umożliwiający urządzeniom Axis określenie, czy znajduje się on za NAT lub zaporą, a następnie uzyskanie zmapowanego publicznego adresu IP i numeru portu przypisanego do połączeń ze zdalnymi hostami. Wprowadź adres serwera STUN, na przykład adres IP.

 • TURN (Traversal Using Relays around NAT) to protokół umożliwiający urządzeniem za routerem NAT lub zaporą otrzymywanie danych z innych hostów (poprzez TCP lub UDP). Wprowadź adres serwera TURN i dane logowania.

Interfejs WWW

Aby przejść do interfejsu WWW urządzenia, wpisz adres IP urządzenia w przeglądarce internetowej.

Wyświetl/ukryj menu główne.

Uzyskaj dostęp do pomocy dotyczącej produktu.

Zmień język.

Ustaw jasny lub ciemny motyw.

Menu użytkownika zawiera opcje:

 • Informacje o zalogowanym użytkowniku.

 • Change user (Zmień użytkownika): Ta opcja umożliwia wylogowanie bieżącego użytkownika i zalogowanie nowego użytkownika.

 • Log out (Wyloguj) : Ta opcja umożliwia wylogowanie bieżącego użytkownika.

Menu kontekstowe zawiera opcje:

 • Analytics data (Dane analityczne): Zaakceptuj, aby udostępniać nie osobiste dane przeglądarki.

 • Feedback (Opinia): Ta opcja pozwala wystawiać opinie, by pomagać nam w poprawianiu funkcjonalności produktów i usług.

 • Legal (Informacje prawne): Wyświetl informacje o plikach cookie i licencjach.

 • About (Informacje): ta opcja pokazuje informacje o urządzeniu, w tym wersję oprogramowania sprzętowego i numer seryjny.

Stan

Zabezpieczenia

Pokazuje, jakiego rodzaju dostęp do urządzenia jest aktywny oraz które protokoły szyfrowania są używane. Zalecane ustawienia bazują na przewodniku po zabezpieczeniach systemu operacyjnego AXIS.

Hardening guide (Przewodnik po zabezpieczeniach): Kliknięcie spowoduje przejście do przewodnika po zabezpieczeniach systemu operacyjnego AXIS OS, gdzie można się dowiedzieć więcej o stosowaniu najlepszych praktyk cyberbezpieczeństwa.

Time sync status (Stan synchronizacji czasu)

Pokazuje informacje o synchronizacji z usługą NTP, w tym czy urządzenie jest zsynchronizowane z serwerem NTP oraz czas pozostały czas do następnej synchronizacji.

NTP settings (Ustawienia NTP): umożliwia wyświetlenie i zaktualizowanie ustawień NTP. Ta opcja pozwala przejść do strony Date and time (Data i godzina), gdzie można zmienić ustawienia usługi NTP.

Device info (Informacje o urządzeniu)

ta opcja pokazuje informacje o urządzeniu, w tym wersję oprogramowania sprzętowego i numer seryjny.

Upgrade firmware (Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe): umożliwia zaktualizowanie oprogramowania sprzętowego urządzenia. Ta opcja pozwala przejść do strony Maintenance (Konserwacja), gdzie można wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego.

Connected clients (Podłączone klienty)

View details (Wyświetl szczegóły): kliknij, aby wyświetlić wszystkie klienty podłączone do urządzenia.

Informacje ogólne

Stan oświetlenia

Wyświetla różne działania oświetleniowe wykonywane w urządzeniu. Na liście stanu może się znajdować maksymalnie dziesięć działań włączonych równocześnie. Gdy dwa lub więcej działań jest wykonywanych w tym samym momencie, system odtwarza to o najwyższym priorytecie. Jego wiersz na liście stanu jest podświetlony na zielono.

Stan syreny

Wyświetla różne działania syreny wykonywane w urządzeniu. Na liście stanu może się znajdować maksymalnie dziesięć działań włączonych równocześnie. Gdy dwa lub więcej działań jest wykonywanych w tym samym momencie, system odtwarza to o najwyższym priorytecie. Jego wiersz na liście stanu jest podświetlony na zielono.

Konserwacja

Maintenance mode (Tryb konserwacji): Włącz, aby wstrzymać zwykłe działanie oświetlenia i syreny podczas konserwacji urządzenia. W trybie konserwacji włączane jest pulsowanie świateł, ale syrena jest cicha. Aby chronić Instalatora przed uszkodzeniem słuchu i oślepieniem światłem, syrena nie emituje dźwięku, a białe światło pulsuje w układzie trójkąta.

Konserwacja ma priorytet 11. Tylko działania systemowe o wyższym priorytecie mogą przerwać tryb konserwacji.

Ponowne uruchomienie nie kasuje trybu konserwacji. Na przykład w przypadku ustawienia czasu na 2 godziny, wyłączenia urządzenia i ponownego uruchomienia go godzinę później, urządzenie pozostanie w trybie konserwacji przez kolejną godzinę.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenie wraca do trybu konserwacji.

Duration (Czas trwania)

 • Continuous (Ciągłe): Wybierz tę opcję, aby urządzenie pozostawało w trybie konserwacji aż do czasu jego wyłączenia.

 • Time (Godzina): Wybierz tę opcję, aby ustawić czas, po jakim tryb konserwacji zostanie wyłączony.

Sprawdzanie stanu

Sprawdź: Kliknij, aby sprawdzić stan urządzenia i upewnić się, że oświetlenie i syrena działają. Poszczególne sekcje oświetlenia są włączane po kolei i odtwarzany jest sygnał testowy, aby sprawdzić działanie urządzenia. Jeśli kontrola stanu technicznego nie powiedzie się, zajrzyj do logów systemowych, by uzyskać więcej informacji.

Profile

Profile

Profil to zbiór określonych ustawień konfiguracyjnych. Można mieć maksymalnie 30 profili z różnymi priorytetami i wzorami.

Create (Utwórz): Kliknij w celu utworzenia profilu.

 • Name (Nazwa): Wprowadź nazwę profilu.

 • Description (Opis): Wprowadź opis profilu.

 • Light (Oświetlenie ): Wybierz z menu rozwijanego żądane pattern (wzór), speed (prędkość), intensity (natężenie) i color (kolor) światła.

 • Siren (Syrena): Wybierz z menu rozwijanego żądane pattern (wzór) i intensity (natężenie) syreny.

 • Duration (Czas trwania): Ustaw czas trwania działań.

  • Continuous (Ciągłe): Po rozpoczęciu czynności będzie ona trwać aż do zatrzymania.

  • Time (Godzina): Ustaw czas, przez jaki ma trwać działanie.

  • Repetitions (Powtórzenia): Ustaw powtarzanie wzorca X razy w trakcie działania.

 • Priority (Priorytet): Ustaw priorytet działania w skali od 1 do 10. Działania o priorytecie wyższym niż 10 nie mogą być usuwane z listy stanu. Istnieją trzy działania o priorytecie wyższym niż 10: Maintenance (Konserwacja) (11), Identify (Identyfikacja) (12) i Health check (Kontrola stanu) (13).

Import (Importuj): Kliknij, aby dodać jeden lub więcej profili ze wstępnie zdefiniowanymi konfiguracjami.

 • Dodaj: Dodaj nowy profil.

 • Uwaga

  Nie można mieć dwóch profili o tej samej nazwie.

 • Delete and add (Usuń i dodaj): Stare profile są usuwane i można wtedy przesłać nowe profile.

 • Overwrite (Nadpisz): Zaktualizowane profile zastępują istniejące.

Aby skopiować profil i zapisać go na innych urządzeniach, zaznacz profil i kliknij przycisk Export (Eksportuj). Zostanie wyeksportowany plik .json.

: Kliknij, aby uruchomić profil. Profil i jego działania zostaną wyświetlone na liście stanu.

Aplikacje

Add app (Dodaj aplikację): umożliwia zainstalowanie nowej aplikacji.

Find more apps (Znajdź więcej aplikacji): pozwala znaleźć więcej aplikacji do zainstalowania. Nastąpi przekierowanie na stronę z opisem aplikacji Axis.

Allow unsigned apps (Zezwalaj na niepodpisane aplikacje): włączenie tej opcji umożliwi instalowanie niepodpisanych aplikacji.

Allow root-privileged apps (Zezwalaj na aplikacje z uprawnieniami roota): włączenie tej opcji umożliwi aplikacjom z uprawnieniami roota pełny dostęp do urządzenia.

Uwaga

Korzystanie z kilku aplikacji jednocześnie może wpływać na wydajność urządzenia.

Aby włączyć lub wyłączyć aplikację, użyj przełącznika znajdującego się obok jej nazwy.

Open (Otwórz): umożliwia uzyskanie dostępu do ustawień aplikacji. Dostępne ustawienia zależą od aplikacji. W niektórych aplikacjach nie ma żadnych ustawień.

Menu kontekstowe może zawierać jedną lub kilka z następujących opcji:

 • Open-source license (Licencja open source): pozwala wyświetlić informacje o licencjach open source używanych w aplikacji.

 • App log (Dziennik aplikacji): pozwala wyświetlić dziennik zdarzeń aplikacji. Dziennik jest pomocny podczas kontaktowania się z pomocą techniczną.

 • Activate license with a key (Aktywuj licencję kluczem): Jeżeli aplikacja wymaga licencji, konieczne jest jej aktywowanie. Z tej opcji należy korzystać, jeżeli urządzenie nie ma dostępu do Internetu.

  Jeśli nie masz klucza licencji, przejdź na stronę axis.com/products/analytics. Do wygenerowania klucza potrzebny będzie kod licencyjny oraz numer seryjny produktu Axis.

 • Activate license automatically (Aktywuj licencję automatycznie): Jeżeli aplikacja wymaga licencji, konieczne jest jej aktywowanie. Z tej opcji należy korzystać, jeżeli urządzenie ma dostęp do Internetu. Do aktywowania licencji konieczny jest kod.

 • Deactivate the license (Dezaktywuj licencję): Dezaktywuj licencję, aby korzystać z niej w innym urządzeniu. Jeśli dezaktywujesz licencję, zostanie ona również usunięta z urządzenia. Do dezaktywowania licencji konieczne jest połączenie internetowe.

 • Settings (Ustawienia): Ta opcja umożliwia konfigurowanie parametrów.

 • Delete (Usuń): Ta opcja powoduje trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia. Jeśli najpierw nie dezaktywujesz licencji, pozostanie ona aktywna.

System

Data i godzina

Format czasu zależy od ustawień językowych przeglądarki internetowej.

Uwaga

Zalecamy zsynchronizowanie daty i godziny urządzenia z serwerem NTP.

Synchronization (Synchronizacja): pozwala wybrać opcję synchronizacji daty i godziny urządzenia.

 • Automatic date and time (Automatyczna data i godzina, ręczne serwery NTS KE): Synchronizacja z serwerami bezpiecznych kluczy NTP podłączonym do serwera DHCP.

  • Ręczne serwery NTS KE: Opcja ta umożliwia wprowadzenie adresu IP jednego lub dwóch serwerów NTP. W przypadku używania dwóch serwerów NTP urządzenie jest zsynchronizowane i dostosowuje czas według danych wejściowych z obu serwerów.

 • Automatyczna data i godzina (serwery NTP z protokołem DHCP): Synchronizacja z serwerami NTP podłączonymi do serwera DHCP.

  • Zapasowe serwery NTP: Wprowadź adres IP jednego lub dwóch serwerów zapasowych.

 • Automatyczna data i godzina (ręczne serwery NTP): Opcja ta umożliwia synchronizowanie z wybranymi serwerami NTP.

  • Ręczne serwery NTP: Opcja ta umożliwia wprowadzenie adresu IP jednego lub dwóch serwerów NTP. W przypadku używania dwóch serwerów NTP urządzenie jest zsynchronizowane i dostosowuje czas według danych wejściowych z obu serwerów.

 • Custom date and time (Niestandardowa data i godzina): Ustaw datę i godzinę ręcznie. Kliknij polecenie Get from system (Pobierz z systemu) w celu pobrania ustawień daty i godziny z komputera lub urządzenia przenośnego.

 • Time zone (Strefa czasowa): Wybierz strefę czasową. Godzina zostanie automatycznie dostosowana względem czasu letniego i standardowego.
Uwaga

System używa ustawień daty i godziny we wszystkich zapisach, dziennikach i ustawieniach systemowych.

Sieć

IPv4

Przypisz automatycznie IPv4: wybierz, aby router sieciowy automatycznie przypisywał adres IP do urządzenia. Zalecamy korzystanie z funkcji automatycznego przydzielania adresu IP (DHCP) dla większości sieci.

IP address (Adres IP): wprowadź unikatowy adres IP dla urządzenia. Statyczne adresy IP można przydzielać losowo w sieciach izolowanych, pod warunkiem że adresy są unikatowe. Aby uniknąć występowania konfliktów, zalecamy kontakt z administratorem sieci przed przypisaniem statycznego adresu IP.

Maska podsieci: Otwórz maskę podsieci, aby określić adresy w sieci lokalnej. Wszystkie adresy poza siecią lokalną przechodzą przez router.

Router: wprowadź adres IP domyślnego routera (bramki) używanego do łączenia z urządzeniami należącymi do innych sieci i segmentów sieci.

Fallback to static IP address if DHCP isn’t available (Jeśli DHCP jest niedostępny, zostanie ono skierowane do statycznego adresu IP): Wybierz, czy chcesz dodać statyczny adres IP, który ma być używany jako rezerwa, jeśli usługa DHCP jest niedostępna i nie można automatycznie przypisać adresu IP.

IPv6

Assign IPv6 automatically (Przypisz IPv6 automatycznie): Włącz IPv6, aby router sieciowy automatycznie przypisywał adres IP do urządzenia.

Nazwa hosta

Przypisz automatycznie nazwę hosta: Wybierz, aby router sieciowy automatycznie przypisywał nazwę hosta do urządzenia.

Hostname (Nazwa hosta): Wprowadź ręcznie nazwę hosta, aby zapewnić alternatywny dostęp do urządzenia. W raporcie serwera i dzienniku systemowym jest używana nazwa hosta. Używaj tylko dozwolonych znaków: A-Z, a-z, 0-9 i -.

Serwery DNS

Assign DNS automatically (Przypisz automatycznie DNS): Wybierz ustawienie, aby serwer DHCP automatycznie przypisywał domeny wyszukiwania i adresy serwerów DNS do urządzenia. Zalecamy korzystanie z funkcji automatycznego przydzielania adresów DNS (DHCP) dla większości sieci.

Przeszukaj domeny: jeżeli używasz nazwy hosta, która nie jest w pełni kwalifikowana, kliknij Add search domain (Dodaj domenę wyszukiwania) i wprowadź domenę, w której ma być wyszukiwana nazwa hosta używana przez urządzenie.

DNS servers (Serwery DNS): kliknij polecenie Add DNS server (Dodaj serwer DNS) i wprowadź adres IP podstawowego serwera DNS. Powoduje to przełożenie nazw hostów na adresy IP w sieci.

HTTP i HTTPS

HTTPS to protokół umożliwiający szyfrowanie żądań stron wysyłanych przez użytkowników oraz stron zwracanych przez serwer sieci Web. Zaszyfrowana wymiana informacji opiera się na użyciu certyfikatu HTTPS, który gwarantuje autentyczność serwera.

Warunkiem używania protokołu HTTPS w urządzeniu jest zainstalowanie certyfikatu HTTPS. Przejdź do menu System > Security (System > Zabezpieczenia), aby utworzyć i zainstalować certyfikaty.

Allow access through (Zezwalaj na dostęp przez): wybierz, czy użytkownik może połączyć się z urządzeniem za pośrednictwem protokołów HTTP, HTTPS lub obu.

Uwaga

W przypadku przeglądania zaszyfrowanych stron internetowych za pośrednictwem protokołu HTTPS może wystąpić spadek wydajności, zwłaszcza przy pierwszym żądaniu strony.

HTTP port (Port HTTP): wprowadź wykorzystywany port HTTP. urządzenie pozwala na korzystanie z portu 80 lub innego portu z zakresu 1024–65535. Jeżeli zalogujesz się jako administrator, możesz również wprowadzić dowolny port z zakresu 1–1023. Jeśli użyjesz portu z tego zakresu, otrzymasz ostrzeżenie.

HTTPS port (Port HTTPS): wprowadź wykorzystywany port HTTPS. urządzenie pozwala na korzystanie z portu 443 lub innego portu z zakresu 1024–65535. Jeżeli zalogujesz się jako administrator, możesz również wprowadzić dowolny port z zakresu 1–1023. Jeśli użyjesz portu z tego zakresu, otrzymasz ostrzeżenie.

Certificate (Certyfikat): wybierz certyfikat, aby włączyć obsługę protokołu HTTPS w tym urządzeniu.

Protokoły wykrywania sieci

Bonjour®: włącz, aby umożliwić automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci.

Bonjour name (Nazwa Bonjour): wprowadź przyjazną nazwę, która będzie widoczna w sieci. Nazwa domyślna składa się z nazwy urządzenia i jego adresu MAC.

UPnP®: włącz, aby umożliwić automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci.

UPnP name (Nazwa UPnP): wprowadź przyjazną nazwę, która będzie widoczna w sieci. Nazwa domyślna składa się z nazwy urządzenia i jego adresu MAC.

WS-Discovery: włącz, aby umożliwić automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci.

One-click cloud connection (Łączenie w chmurze jednym kliknięciem)

Usługa One-Click Cloud Connect (O3C) w połączeniu z systemem AVHS zapewnia łatwe i bezpieczne połączenie z internetem w celu uzyskania dostępu do obrazów wideo w czasie rzeczywistym oraz zarejestrowanych obrazów z dowolnej lokalizacji. Więcej informacji: axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services.

Allow O3C (Zezwalaj na O3C):

 • One-click (Jednym kliknięciem): Jest to domyślne ustawienie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control na urządzeniu, aby połączyć się z usługą O3C przez Internet. Urządzenie należy zarejestrować w serwisie O3C w ciągu 24 godzin od naciśnięcia przycisku kontrolnego. W przeciwnym razie urządzenie zakończy połączenie z usługą O3C. Po zarejestrowaniu urządzenia opcja Always (Zawsze) jest włączona, a urządzenie zostaje połączone z usługą O3C.

 • Always (Zawsze): Urządzenie stale próbuje połączyć się z usługą O3C przez Internet. Po zarejestrowaniu urządzenie zostaje połączone z usługą O3C. Opcji tej należy używać wtedy, gdy przycisk Control na urządzeniu jest niedostępny.

 • No (Nie): wyłącza usługę O3C.

Proxy settings (Ustawienia proxy): W razie potrzeby należy wprowadzić ustawienia proxy, aby połączyć się z serwerem proxy.

Host: Wprowadź adres serwera proxy.

Port: wprowadź numer portu służącego do uzyskania dostępu.

Login i Hasło: W razie potrzeby wprowadź nazwę użytkownika i hasło do serwera proxy.

Metoda uwierzytelniania:

 • Zwykła: Ta metoda jest najbardziej zgodnym schematem uwierzytelniania HTTP. Jest ona mniej bezpieczna niż metoda Digest (Szyfrowanie), ponieważ nazwa użytkownika i hasło są wysyłane do serwera w postaci niezaszyfrowanej.

 • Digest (Szyfrowanie): ta metoda jest bezpieczniejsza, ponieważ zawsze przesyła hasło w sieci w formie zaszyfrowanej.

 • Auto (Automatycznie): ta opcja umożliwia urządzeniu wybór metody uwierzytelniania w zależności od obsługiwanych metod. Priorytet ma metoda Digest (Szyfrowanie); w dalszej kolejności stosowana jest metoda Basic (Zwykła).

Owner authentication key (OAK) (Klucz uwierzytelniania właściciela (OAK)): kliknij polecenie Get key (Pobierz klucz), aby pobrać klucz uwierzytelniania właściciela. Warunkiem jest podłączone urządzenia do Internetu bez użycia zapory lub serwera proxy.

SNMP

Protokół zarządzania urządzeniami sieciowymi Simple Network Management Protocol (SNMP) umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniami sieciowymi.

SNMP: wybierz wersję SNMP.

 • v1 and v2c (v1 i v2c):

  • Read community (Społeczność odczytu): wprowadź nazwę społeczności, która ma dostęp tylko do odczytu do wszystkich obsługiwanych obiektów SNMP. Wartość domyślna to public (publiczna).

  • Write community (Społeczność zapisu): wprowadź nazwę społeczności, która ma dostęp do odczytu/zapisu do wszystkich obsługiwanych obiektów SNMP (poza obiektami tylko do odczytu). Wartość domyślna to write (zapis).

  • Activate traps (Uaktywnij pułapki): włącz, aby uaktywnić raportowanie pułapek. Urządzenie wykorzystuje pułapki do wysyłania do systemu zarządzania komunikatów o ważnych zdarzeniach lub zmianach stanu. W interfejsie WWW urządzenia można skonfigurować pułapki dla SNMP v1 i v2c. Pułapki są automatycznie wyłączane w przypadku przejścia na SNMP v3 lub wyłączenia SNMP. Jeśli używasz SNMP v3, możesz skonfigurować pułapki za pomocą aplikacji do zarządzania SNMP v3.

  • Trap address (Adres pułapki): Wprowadzić adres IP lub nazwę hosta serwera zarządzania.

  • Trap community (Społeczność pułapki): Wprowadź nazwę społeczności używanej, gdy urządzenie wysyła komunikat pułapki do systemu zarządzającego.

  • Traps (Pułapki):

   • Cold start (Zimny rozruch): wysyła komunikat pułapkę po uruchomieniu urządzenia.

   • Warm start (Ciepły rozruch): wysyła komunikat pułapkę w przypadku zmiany ustawienia SNMP.

   • Link up (Łącze w górę): wysyła komunikat pułapkę po zmianie łącza w górę.

   • Authentication failed (Niepowodzenie uwierzytelniania): wysyła komunikat pułapkę po niepowodzeniu próby uwierzytelnienia.

Uwaga

Wszystkie pułapki Axis Video MIB są włączone po włączeniu pułapek SNMP v1 i v2c. Więcej informacji: AXIS OS Portal > SNMP.

 • v3: SNMP v3 to bezpieczniejsza wersja, zapewniająca szyfrowanie i bezpieczne hasła. Aby używać SNMP v3, zalecane jest włączenie protokołu HTTPS, który posłuży do przesłania hasła. Zapobiega to również dostępowi osób nieupoważnionych do niezaszyfrowanych pułapek SNMP v1 i v2c. Jeśli używasz SNMP v3, możesz skonfigurować pułapki za pomocą aplikacji do zarządzania SNMP v3.

  • Password for the account “initial” (Hasło do konta „wstępnego”): wprowadź hasło SNMP dla konta o nazwie „initial” (wstępne). Chociaż hasło może być wysłane bez aktywacji HTTPS, nie zalecamy tego. Hasło SNMP v3 można ustawić tylko raz i najlepiej tylko po aktywacji HTTPS. Po ustawieniu hasła pole hasła nie jest już wyświetlane. Aby zresetować hasło, należy zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych.

Zabezpieczenia

Certyfikaty

Certyfikaty służą do uwierzytelniania urządzeń w sieci. Urządzenie obsługuje dwa typy certyfikatów:

 • Certyfikaty serwera/klienta

  Certyfikat serwera/klienta potwierdza numer urządzenia i może mieć własny podpis lub podpis jednostki certyfikującej (CA). Certyfikaty z własnym podpisem oferują ograniczoną ochronę i można je wykorzystywać do momentu uzyskania certyfikatu CA.

 • Certyfikaty CA

  Certyfikaty CA mogą służyć do uwierzytelniania innych certyfikatów, na przykład tożsamości serwera uwierzytelniającego w przypadku połączenia urządzenia z siecią zabezpieczoną za pomocą IEEE 802.1X. Urządzenie ma kilka zainstalowanych wstępnie certyfikatów CA.

Obsługiwane są następujące formaty:

 • Formaty certyfikatów: .PEM, .CER i .PFX

 • Formaty kluczy prywatnych: PKCS#1 i PKCS#12

Ważne

W przypadku przywrócenia na urządzeniu ustawień fabrycznych wszystkie certyfikaty są usuwane. Wstępnie zainstalowane certyfikaty CA są instalowane ponownie.

Filtrowanie certyfikatów na liście.

Add certificate (Dodaj certyfikat): Kliknij, aby dodać certyfikat.

Menu kontekstowe zawiera opcje:

 • Certificate information (Dane certyfikatu): Wyświetl właściwości zainstalowanego certyfikatu.

 • Delete certificate (Usuń certyfikat): Umożliwia usunięcie certyfikatu.

 • Create certificate signing request (Utwórz żądanie podpisania certyfikatu): Umożliwia utworzenie żądanie podpisania certyfikatu w celu przekazania go do urzędu rejestracyjnego i złożenia wniosku o wydanie certyfikatu tożsamości cyfrowej.

IEEE 802.1x

IEEE 802.1x to standard IEEE dla kontroli dostępu sieciowego opartej na portach, zapewniający bezpieczne uwierzytelnianie przewodowych i bezprzewodowych urządzeń sieciowych. IEEE 802.1x jest oparty na protokole EAP (Extensible Authentication Protocol).

Aby uzyskać dostęp do sieci zabezpieczonej IEEE 802.1x, urządzenia sieciowe muszą dokonać uwierzytelnienia. Do uwierzytelnienia służy serwer, zazwyczaj RADIUS, taki jak FreeRADIUS i Microsoft Internet Authentication Server.

Certyfikaty

W przypadku konfiguracji bez certyfikatu CA, sprawdzanie poprawności certyfikatów serwera jest wyłączone, a urządzenie próbuje uwierzytelnić się niezależnie od tego, do jakiej sieci jest podłączone.

Podczas korzystania z certyfikatu w instalacjach firmy Axis urządzenie i serwer uwierzytelniający używają do uwierzytelniania certyfikatów cyfrowych z użyciem EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol - Transport Layer Security).

Aby zezwolić urządzeniu na dostęp do sieci chronionej za pomocą certyfikatów, w urządzeniu musi być zainstalowany podpisany certyfikat klienta.

Client certificate (Certyfikat klienta): wybierz certyfikat klienta, aby użyć IEEE 802.1x. Serwer uwierzytelniania używa certyfikatu do weryfikacji tożsamości klienta.

CA certificate (Certyfikat CA): wybierz certyfikat CA w celu potwierdzania tożsamości serwera uwierzytelniającego. Jeśli nie wybrano żadnego certyfikatu, urządzenie próbuje uwierzytelnić się niezależnie od tego, do jakiej sieci jest podłączone.

EAP identity (Tożsamość EAP): wprowadź tożsamość użytkownika powiązaną z certyfikatem klienta.

EAPOL version (Wersja protokołu EAPOL): wybierz wersję EAPOL używaną w switchu sieciowym.

Use IEEE 802.1x (Użyj IEEE 802.1x): wybierz, aby użyć protokołu IEEE 802.1 x.

Prevent brute-force attacks (Zapobiegaj atakom typu brute force)

Blocking (Blokowanie): włącz, aby blokować ataki typu brute force Ataki typu brute-force wykorzystują metodę prób i błędów do odgadnięcia danych logowania lub kluczy szyfrowania.

Blocking period (Okres blokowania): Wprowadź liczbę sekund, w ciągu których ataki typu brute-force mają być blokowane.

Blocking conditions (Warunki blokowania): wprowadź dopuszczalną liczbę nieudanych prób uwierzytelnienia na sekundę przed rozpoczęciem blokowania. Liczbę dopuszczalnych niepowodzeń można ustawić zarówno na stronie, jak i w urządzeniu.

IP address filter (Filtr adresów IP)

Use filter (Użyj filtra): wybierz, aby filtrować adresy IP, które mogą uzyskiwać dostęp do urządzenia.

Policy (Zasada): Wybierz opcje Allow (Zezwalaj) lub Deny (Nie zezwalaj) na dostęp do określonych adresów IP.

Addresses (Adresy): Wprowadź adresy IP, które mają lub nie mają dostępu do urządzeń. Możesz również użyć formatu CIDR.

Certyfikat oprogramowania sprzętowego z niestandardowym podpisem

Do zainstalowania w urządzeniu testowego oprogramowania sprzętowego lub innego niestandardowego oprogramowania Axis konieczny jest niestandardowy certyfikat producenta. Certyfikat służy do sprawdzenia, czy oprogramowanie sprzętowe jest zatwierdzone zarówno przez właściciela urządzenia, jak i przez firmę Axis. Oprogramowanie sprzętowe działa tylko na określonym urządzeniu z niepowtarzalnym numerem seryjnym i identyfikatorem procesora. Niestandardowe certyfikaty oprogramowania sprzętowego mogą być tworzone tylko przez firmę Axis, ponieważ Axis posiada klucze do ich podpisywania.

Zainstaluj: Kliknij przycisk Install (Instaluj), aby zainstalować certyfikat. Certyfikat musi zostać zainstalowany przed zainstalowaniem oprogramowania sprzętowego.

Użytkownicy

Użytkownicy

Add user (Dodaj użytkownika): Kliknij w celu dodania nowego użytkownika. Można dodać do 100 użytkowników.

Username (Nazwa użytkownika): Wprowadź unikatową nazwę użytkownika.

New password (Nowe hasło): Wprowadź hasło dla użytkownika. Hasło musi mieć 1–64 znaki. Dozwolone są tylko możliwe do wydrukowania znaki ASCII (kod od 32 do 126), na przykład litery, cyfry, znaki interpunkcyjne i niektóre symbole.

Repeat password (Powtórz hasło): Wprowadź ponownie to samo hasło.

Role (Rola):

 • Administrator: Ma nieograniczony dostęp do wszystkich ustawień. Administrator może tez dodawać, aktualizować i usuwać innych użytkowników.

 • Operator: Ma dostęp do wszystkich ustawień poza:

  • Wszystkie ustawienia System.

  • Dodawanie aplikacji.

Menu kontekstowe zawiera opcje:

Update user (Aktualizuj użytkownika): Pozwala edytować właściwości użytkownika.

Delete user (Usuń użytkownika): Umożliwia usunięcie użytkownika. Nie można usunąć użytkownika głównego.

Anonymous users (Anonimowi użytkownicy)

Allow anonymous viewers (Zezwalaj na anonimowych dozorców): Włączenie tej opcji pozwala wszystkim osobom uzyskać dostęp do urządzenia jako dozorca bez logowania się za pomocą konta użytkownika.

Allow anonymous PTZ operators (Zezwalaj na anonimowych operatorów PTZ): Jeśli włączysz tę opcję, anonimowi użytkownicy będą mogli obracać, przechylać i powiększać/zmniejszać obraz.

Zdarzenia

Reguły

Reguła określa warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby urządzenie wykonało dane działanie. Na liście znajdują się wszystkie reguły skonfigurowane w produkcie.

Uwaga

Można utworzyć maksymalnie 256 reguł akcji.

Add a rule (Dodaj regułę): Kliknij, aby utworzyć regułę.

Name (Nazwa): Wprowadź nazwę reguły.

Wait between actions (Poczekaj między działaniami): Wprowadź minimalny czas (w formacie gg:mm:ss), jaki musi upłynąć między aktywacjami reguły. Ustawienie to jest przydatne, gdy reguła jest aktywowana na przykład warunkami trybów dziennego i nocnego, ponieważ zapobiega niepożądanemu uruchamianiu reguły przez niewielkie zmiany natężenia światła podczas wschodu i zachodu słońca.

Condition (Warunek): Wybierz warunek z listy. Dopiero po spełnieniu tego warunku urządzenie wykona akcję. Jeśli określono wiele warunków, to do wyzwolenia akcji konieczne jest spełnienie wszystkich z nich. Informacje na temat konkretnych warunków można znaleźć w części Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

Użyj tego warunku jako wyzwalacza: Zaznacz tę opcję, aby ten pierwszy warunek działał tylko jako wyzwalacz początkowy. Oznacza to, że po aktywacji reguła pozostanie czynna przez cały czas, gdy są spełniane wszystkie pozostałe warunki, bez względu na stan pierwszego warunku. Jeżeli nie zaznaczysz tej opcji, reguła będzie aktywna po spełnieniu wszystkich warunków.

Invert this condition (Odwróć ten warunek): Zaznacz tę opcję, jeśli warunek ma być przeciwieństwem dokonanego przez Ciebie wyboru.

Add a condition (Dodaj warunek): Kliknij, aby dodać kolejny warunek.

Action (Akcja): Wybierz akcję z listy i wprowadź jej wymagane informacje. Informacje na temat konkretnych akcji można znaleźć w części Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

Odbiorcy

W urządzeniu można skonfigurować powiadamianie odbiorców o zdarzeniach lub wysyłanie plików. Na liście wyświetlani są wszyscy odbiorcy skonfigurowani dla produktu, a także informacje dotyczące ich konfiguracji.

Uwaga

Można utworzyć maksymalnie 20 odbiorców.

Add a recipient (Dodaj odbiorcę): Kliknij, aby dodać odbiorcę.

Name (Nazwa): Wprowadź nazwę odbiorcy.

Type (Typ): Wybierz z listy:

 • FTP

  • Host: Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera. W przypadku wprowadzenia nazwy hosta upewnij się, że w ustawieniu System > Network > IPv4 and IPv6 (System > Sieć > IPv4 i IPv6) podano serwer DNS.

  • Port: Wprowadź numer portu wykorzystywanego przez serwer FTP. Domyślny port to 21.

  • Folder: Wprowadź ścieżkę dostępu do katalogu, w którym mają być przechowywane pliki. Jeśli nie ma takiego katalogu na serwerze FTP, podczas wczytywania plików zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

  • Username (Nazwa użytkownika): Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie używana przy logowaniu.

  • Password (Hasło): Wprowadź hasło logowania.

  • Use temporary file name (Użyj tymczasowej nazwy pliku): Wybierz tę opcję, aby wczytywać pliki z tymczasowymi, automatycznie generowanymi nazwami plików. Po zakończeniu wczytywania nazwy plików zostaną zmienione na docelowe. W przypadku przerwania/wstrzymania wczytywania plików nie zostaną one uszkodzone. Pliki tymczasowe nadal pozostaną na dysku. W ten sposób będzie wiadomo, że wszystkie pliki o danej nazwie są prawidłowe.

  • Use passive FTP (Użyj pasywnego FTP): W normalnych warunkach produkt po prostu wysyła żądanie otwarcia połączenia do serwera FTP. Urządzenie inicjuje przesyłanie danych na serwer docelowy i kontrolę serwera FTP. Jest to zazwyczaj konieczne w przypadku zapory ogniowej pomiędzy urządzeniem a serwerem FTP.

 • HTTP

  • URL: Wprowadź adres sieciowy serwera HTTP oraz skrypt obsługujący żądanie. Na przykład: http://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi.

  • Username (Nazwa użytkownika): Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie używana przy logowaniu.

  • Password (Hasło): Wprowadź hasło logowania.

  • Proxy: Włącz tę opcję i wpisz wymagane informacje, jeżeli konieczne jest dodanie serwera proxy w celu połączenia w serwerem HTTP.

 • HTTPS

  • URL: Wprowadź adres sieciowy serwera HTTPS oraz skrypt obsługujący żądanie. Na przykład: https://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi.

  • Validate server certificate (Potwierdź certyfikat serwera): Zaznacz tę opcję, aby sprawdzić certyfikat utworzony przez serwer HTTPS.

  • Username (Nazwa użytkownika): Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie używana przy logowaniu.

  • Password (Hasło): Wprowadź hasło logowania.

  • Proxy: Włącz tę opcję i wpisz wymagane informacje, jeżeli konieczne jest dodanie serwera proxy w celu połączenia w serwerem HTTPS.

 • Network storage (Zasób sieciowy)

  Umożliwia dodanie takiego udziału sieciowego, jak NAS (sieciowy zasób dyskowy), i wykorzystywanie go jako odbiorcy plików. Pliki zapisywane są w formacie Matroska (MKV).

  • Host: Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera pamięci sieciowej.

  • Share (Udział): Podaj nazwę współdzielonego udziału na serwerze hosta.

  • Folder: Wprowadź ścieżkę dostępu do katalogu, w którym mają być przechowywane pliki.

  • Username (Nazwa użytkownika): Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie używana przy logowaniu.

  • Password (Hasło): Wprowadź hasło logowania.

 • SFTP

  • Host: Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera. W przypadku wprowadzenia nazwy hosta upewnij się, że w ustawieniu System > Network > IPv4 and IPv6 (System > Sieć > IPv4 i IPv6) podano serwer DNS.

  • Port: Wprowadź numer portu wykorzystywanego przez serwer SFTP. Domyślny port to 22.

  • Folder: Wprowadź ścieżkę dostępu do katalogu, w którym mają być przechowywane pliki. Jeśli nie ma takiego katalogu na serwerze SFTP, podczas wczytywania plików zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

  • Username (Nazwa użytkownika): Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie używana przy logowaniu.

  • Password (Hasło): Wprowadź hasło logowania.

  • SSH host public key type (Typ klucza publicznego hosta SSH) (MD5): Wprowadź odcisk cyfrowy klucza publicznego zdalnego hosta (ciąg 32 cyfr w szesnastkowym systemie liczbowym). Klient SFTP obsługuje serwery SFTP stosujące SSH-2 i typy klucza hosta RSA, DSA, ECDSA i ED25519. RSA jest preferowaną metodą podczas negocjacji; następnie wykorzystywane są metody ECDSA, ED25519 i DSA. Upewnij się, że wprowadzono prawidłowy klucz hosta MD5 używany przez serwer SFTP. Urządzenie Axis obsługuje klucze szyfrowania MD5 i SHA-256, ale my zalecamy używanie klucza SHA-256, ponieważ jest bezpieczniejszy niż MD5. Więcej informacji o konfigurowaniu serwera SFTP dla urządzenia Axis można znaleźć w portalu poświęconym systemowi AXIS OS.

  • SSH host public key type (Typ klucza publicznego hosta SSH) (SHA256): Wprowadź odcisk cyfrowy klucza publicznego zdalnego hosta (ciąg 43 cyfr w systemie kodowania Base64). Klient SFTP obsługuje serwery SFTP stosujące SSH-2 i typy klucza hosta RSA, DSA, ECDSA i ED25519. RSA jest preferowaną metodą podczas negocjacji; następnie wykorzystywane są metody ECDSA, ED25519 i DSA. Upewnij się, że wprowadzono prawidłowy klucz hosta MD5 używany przez serwer SFTP. Urządzenie Axis obsługuje klucze szyfrowania MD5 i SHA-256, ale my zalecamy używanie klucza SHA-256, ponieważ jest bezpieczniejszy niż MD5. Więcej informacji o konfigurowaniu serwera SFTP dla urządzenia Axis można znaleźć w portalu poświęconym systemowi AXIS OS.

  • Use temporary file name (Użyj tymczasowej nazwy pliku): Wybierz tę opcję, aby wczytywać pliki z tymczasowymi, automatycznie generowanymi nazwami plików. Po zakończeniu wczytywania nazwy plików zostaną zmienione na docelowe. W przypadku przerwania/wstrzymania wczytywania plików nie zostaną one uszkodzone. Pliki tymczasowe nadal pozostaną na dysku. W ten sposób będzie wiadomo, że wszystkie pliki o danej nazwie są prawidłowe.

 • SIP or VMS (SIP albo VMS):

  SIP: Wybierz w celu nawiązania połączenia SIP.

  VMS: Wybierz w celu nawiązania połączenia VMS.

  • From SIP account (Z konta SIP): Wybierz z listy.

  • To SIP address (Na adres SIP): Wprowadź adres SIP.

  • Test (Testuj): Kliknij, aby sprawdzić, czy ustawienia połączeń działają prawidłowo.

 • Email (Wiadomość e-mail)

  • Send email to (Wyślij wiadomość e-mail do): Wprowadź adresy odbiorców. Aby wprowadzić wiele adresów e-mail, oddziel je przecinkami.

  • Send email from (Wyślij e-mail przez): Wprowadź adres serwera nadawcy.

  • Username (Nazwa użytkownika): Wprowadź nazwę użytkownika serwera poczty. Jeżeli serwer nie wymaga uwierzytelnienia, nie wypełniaj tego pola.

  • Password (Hasło): Wprowadź hasło dostępu do serwera poczty. Jeżeli serwer nie wymaga uwierzytelnienia, nie wypełniaj tego pola.

  • Email server (SMTP) (Serwer poczty e-mail (SMTP)): Wprowadź nazwę serwera SMTP, na przykład smtp.gmail.com, smtp.mail.yahoo.com.

  • Port: wprowadź numer portu serwera SMTP, używając wartości z zakresu 0–65535. Wartość domyślna to 587.

  • Encryption (Szyfrowanie): Aby używać szyfrowania, wybierz opcję SSL lub TLS.

  • Validate server certificate (Potwierdź certyfikat serwera): Jeżeli używasz szyfrowania, zaznacz tę opcję, aby weryfikować tożsamość urządzenia. Certyfikat może mieć własny podpis lub podpis jednostki certyfikującej (CA).

  • POP authentication (Uwierzytelnianie POP): Włącz tę opcję i wprowadź nazwę serwera POP, na przykład pop.gmail.com.

  • Uwaga

   Niektórzy dostawcy usług poczty elektronicznej stosują filtry bezpieczeństwa, uniemożliwiające odbiór lub przeglądanie dużej liczby załączników, odbieranie wiadomości cyklicznych itp. Aby zapobiec zablokowaniu konta lub usunięciu wiadomości, należy sprawdzić regulamin zabezpieczeń dostawcy usług.

 • TCP

  • Host: Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera. W przypadku wprowadzenia nazwy hosta upewnij się, że w ustawieniu System > Network > IPv4 and IPv6 (System > Sieć > IPv4 i IPv6) podano serwer DNS.

  • Port: Wprowadź numer portu dostępowego serwera.

Test (Testuj): Kliknij, aby przetestować konfigurację.

Menu kontekstowe zawiera opcje:

View recipient (Pokaż odbiorcę): Kliknij, aby wyświetlić wszystkie dane odbiorcy.

Copy recipient (Kopiuj odbiorcę): Kliknij, aby skopiować odbiorcę. Po skopiowaniu odbiorcy można wprowadzić zmiany w nowym wpisie odbiorcy.

Delete recipient (Usuń odbiorcę): Kliknij, aby trwale usunąć odbiorcę.

Harmonogramy

Harmonogramów i zdarzeń jednorazowych można użyć jako warunków reguł. Na liście wyświetlane są wszystkie harmonogramy i zdarzenia jednorazowe skonfigurowane dla produktu, a także informacje dotyczące ich konfiguracji.

Add schedule (Dodaj harmonogram): Kliknij, aby utworzyć harmonogram lub impuls.

Wyzwalacze ręczne

Wyzwalacz ręczny służy do ręcznego wyzwalania reguły. Wyzwalacza ręcznego można na przykład użyć do walidacji akcji podczas instalacji i konfiguracji produktu.

MQTT

MQTT (przesyłanie telemetryczne usługi kolejkowania wiadomości) to standardowy protokół do obsługi komunikacji w Internecie rzeczy (IoT). Został on zaprojektowany z myślą o uproszczeniu integracji IoT i jest wykorzystywany w wielu branżach do podłączania urządzeń zdalnych przy jednoczesnej minimalizacji kodu i przepustowości. Klient MQTT w oprogramowaniu sprzętowym urządzeń Axis może ułatwiać integrację danych i zdarzeń generowanych w urządzeniu z systemami, które nie są oprogramowaniem do zarządzania materiałem wizyjnym (VMS).

Konfiguracja urządzenia jako klienta MQTT. Komunikacja MQTT oparta jest na dwóch jednostkach, klientach i brokerze. Klienci mogą wysyłać i odbierać wiadomości. Broker odpowiedzialny jest za rozsyłanie wiadomości między klientami.

Więcej informacji o protokole MQTT znajdziesz w portalu poświęconym systemowi AXIS OS.

ALPN

ALPN to rozszerzenie TLS/SSL umożliwiające wybranie protokołu aplikacji na etapie uzgadniania połączenia między klientem a serwerem. Służy do włączania ruchu MQTT przez port używany przez inne protokoły, takie jak HTTP. Czasami może nie być dedykowanego portu otwartego dla komunikacji MQTT. W takich przypadkach pomocne może być korzystanie z ALPN do negocjowania użycia MQTT jako protokołu aplikacji na standardowym porcie akceptowanym przez zapory sieciowe.

MQTT client (Klient MQTT)

Connect (Połącz): włącz lub wyłącz klienta MQTT.

Status (Stan): pokazuje bieżący status klienta MQTT.

Broker

Host: wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera MQTT.

Protocol (Protokół): wybór protokołu, który ma być używany.

Port: wprowadź numer portu.

 • 1883 to wartość domyślna dla MQTT przez TCP

 • 8883 to wartość domyślna dla MQTT przez SSL

 • 80 to wartość domyślna dla MQTT przez WebSocket

 • 443 to wartość domyślna dla MQTT przez WebSocket Secure

ALPN protocol (Protokół ALPN): Wprowadź nazwę protokołu ALPN dostarczoną przez dostawcę brokera MQTT. Dotyczy to tylko ustawień MQTT przez SSL i MQTT przez WebSocket Secure.

Username (Nazwa użytkownika): należy tu wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie umożliwiać klientowi dostęp do serwera.

Password (Hasło): wprowadzić hasło dla nazwy użytkownika.

Client ID (Identyfikator klienta): wprowadź identyfikator klienta. Identyfikator klienta jest wysyłany do serwera w momencie połączenia klienta.

Clean session (Czysta sesja): steruje zachowaniem w czasie połączenia i czasie rozłączenia. Po wybraniu tej opcji Informacje o stanie są odrzucane podczas podłączania i rozłączania.

Keep alive interval (Przedział czasowy KeepAlive) Umożliwia klientowi wykrywanie, kiedy serwer przestaje być dostępny, bez konieczności oczekiwania na długi limit czasu TCP/IP.

Timeout (Przekroczenie limitu czasu): interwał czasowy (w sekundach) pozwalający na zakończenie połączenia. Wartość domyślna: 60

Prefiks tematu urządzenia: Używany w domyślnych wartościach tematu w komunikacie łączenia i komunikacie LWT na karcie MQTT client (Klient MQTT) oraz w warunkach publikowania na karcie MQTT publication (Publikacja MQTT).

Reconnect automatically (Ponowne połączenie automatyczne): określa, czy klient powinien ponownie połączyć się automatycznie po rozłączeniu.

Connect message (Komunikat łączenia)

określa, czy podczas ustanawiania połączenia ma być wysyłany komunikat.

Send message (Wysłanie wiadomości): włącz, aby wysyłać wiadomości.

Use default (Użyj domyślnych): wyłącz, aby wprowadzić własną wiadomość domyślną.

Topic (Temat): wprowadź temat wiadomości domyślnej.

Payload (Próbka): wprowadź treść wiadomości domyślnej.

Retain (Zachowaj): wybierz, aby zachować stan klienta w tym Topic (Temacie)

QoS: zmiana warstwy QoS dla przepływu pakietów.

Last Will and Testament message (Wiadomość Ostatnia Wola i Testament)

Funkcja Last Will Testament (LWT) zapewnia klientowi dostarczenie informacji wraz z poświadczeniami w momencie łączenia się z brokerem. Jeżeli klient nie rozłączy się w pewnym momencie w późniejszym terminie (może to być spowodowane brakiem źródła zasilania), może umożliwić brokerowi dostarczenie komunikatów do innych klientów. Ten komunikat LWT ma taką samą postać jak zwykła wiadomość i jest kierowany przez tę samą mechanikę.

Send message (Wysłanie wiadomości): włącz, aby wysyłać wiadomości.

Use default (Użyj domyślnych): wyłącz, aby wprowadzić własną wiadomość domyślną.

Topic (Temat): wprowadź temat wiadomości domyślnej.

Payload (Próbka): wprowadź treść wiadomości domyślnej.

Retain (Zachowaj): wybierz, aby zachować stan klienta w tym Topic (Temacie)

QoS: zmiana warstwy QoS dla przepływu pakietów.

MQTT publication (Publikacja MQTT)

Użyj domyślnego prefiksu: Wybierz ustawienie, aby używać domyślnego prefiksu zdefiniowanego za pomocą prefiksu urządzenia w zakładce MQTT client (Klient MQTT).

Dołącz nazwę tematu: Wybierz, aby do tematu MQTT dołączać tematy opisujące warunek.

Dołącz nazwy przestrzenne tematu: Wybierz, aby do tematu MQTT dołączać przestrzenie nazw tematów ONVIF.

Include serial number (Uwzględnij numer seryjny): Wybierz, aby w danych właściwych usługi MQTT umieszczać numer seryjny urządzenia.

Add condition (Dodaj warunek): Kliknij, aby dodać warunek.

Retain (Zachowaj): Definiuje, które komunikaty MQTT mają być wysyłane jako zachowywane.

 • None (Brak): Wysyłanie wszystkich komunikatów jako niezachowywanych.

 • Property (Właściwość): Wysyłanie tylko komunikatów ze stanem jako zachowywanych.

 • All (Wszystkie): Wysyłanie komunikatów ze stanem i bez stanu jako zachowywanych.

QoS: Wybierz żądany poziom publikacji MQTT.

MQTT subscriptions (Subskrypcje MQTT)

Add subscription (Dodaj subskrypcję): Kliknij, aby dodać nową subskrypcję usługi MQTT.

Subscription filter (Filtr subskrypcyjny): Wprowadź temat MQTT, który chcesz subskrybować.

Use device topic prefix (Użyj prefiksu tematu urządzenia): Dodaj filtr subskrypcji jako prefiks do tematu MQTT.

Subscription type (Typ subskrypcji):

 • Stateless (Bez stanu): Wybierz, aby przekształcać komunikaty MQTT na komunikaty bezstanowe.

 • Stateful (Ze stanem): Wybierz, aby przekształcać komunikaty MQTT na warunek. Dane właściwe będą służyły do określania stanu.

QoS: Wybierz żądany poziom subskrypcji MQTT.

MQTT overlays (Nakładki MQTT)

Uwaga

Zanim będzie można dodawać modyfikatory nakładek MQTT, należy ustanowić połączenie z brokerem MQTT.

Add overlay modifier (Dodaj modyfikator nakładek): Kliknij, aby dodać nowy modyfikator nakładki.

Topic filter (Filtr tematów): Dodaj temat MQTT zawierający dane, które mają być pokazywane w nakładce.

Data field (Pole danych): Wprowadź klucz danych właściwych komunikatu, które mają być wyświetlane w nakładce, zakładając, że komunikat jest w formacie JSON.

 • Modifier (Modyfikator): Używanie utworzonego modyfikatora podczas tworzenia nakładki.
 • Modyfikatory rozpoczynające się ciągiem znaków #XMP pokazują wszystkie dane otrzymane z tematu.

 • Modyfikatory rozpoczynające się ciągiem znaków #XMD pokazują dane wprowadzone w polu danych.

SIP

Settings (Ustawienia)

Protokół SIP (Session Initiation Protocol) służy do prowadzenia sesji komunikacji interaktywnej pomiędzy użytkownikami. Sesje mogą zawierać audio i wideo.

Enable SIP (Włącz SIP): Zaznacz tę opcję, aby umożliwić inicjowanie i odbieranie połączeń SIP.

Allow incoming calls (Zezwalaj na połączenia przychodzące): Zaznacz tę opcję, aby zezwalać na połączenia przychodzące z innych urządzeń SIP.

 • Call handling (Obsługa połączeń)
 • Calling timeout (Limit czasu wywołania): ta opcja pozwala ustawić maksymalny czas prób nawiązania połączenia, gdy nikt nie odbiera.

 • Incoming call duration (Czas trwania rozmowy przychodzącej): ustaw maksymalny czas trwania połączenia przychodzącego (maks. 10 min).

 • End calls after (Zakończ połączenie po): ustaw maksymalny czas trwania połączenia (maks. 60 min). Zaznacz opcję Infinite call duration (Nieskończony czas trwania połączenia), jeśli nie chcesz ograniczać długości połączenia.

 • Ports (Porty)
 • Numer portu musi należeć do przedziału od 1024 do 65535.
 • SIP port (Port SIP): Port sieciowy wykorzystywany zazwyczaj do komunikacji SIP. Ruch sygnalizacyjny przez ten port nie jest szyfrowany. Domyślny numer portu to 5060. W razie potrzeby wprowadź inny numer portu.

 • Port TLS: Port sieciowy wykorzystywany do szyfrowanej komunikacji SIP. Ruch sygnalizacyjny za pośrednictwem tego portu jest szyfrowany przy użyciu Transport Layer Security (TLS). Domyślny numer portu to 5061. W razie potrzeby wprowadź inny numer portu.

 • Port początkowy RTP: Port sieciowy wykorzystywany do pierwszego przesłania strumienia mediów RTP w połączeniu SIP. Domyślny numer portu to 4000. Niektóre zapory blokują ruch RTP na niektórych numerach portów.

 • NAT Traversal
 • Użyj NAT (Network Address Translation), gdy urządzenie znajduje się w prywatnej sieci (LAN) i chcesz je udostępnić spoza tej sieci.
 • Uwaga

  Router musi obsługiwać NAT Traversal, aby można było włączyć te opcję. Router musi również obsługiwać protokół UPnP®.

 • Każdy protokół NAT Traversal może być używany oddzielnie lub w różnych kombinacjach w zależności od środowiska sieciowego.
 • ICE: Protokół ICE (Interactive Connectivity Establishment) zwiększa szanse na wyszukanie najlepszej ścieżki komunikacji między urządzeniami typu peer. Szanse na wykorzystanie protokołu ICE można zwiększyć po włączeniu STUN i TURN.

 • STUN: STUN (Session Traversal Utilities for NAT) to protokół sieciowy klient-serwer umożliwiający urządzeniom określenie, czy znajduje się on za NAT lub zaporą, a następnie uzyskanie zmapowanego publicznego adresu IP i numeru portu przypisanego do połączeń ze zdalnymi hostami. Wprowadź adres serwera STUN, na przykład adres IP.

 • TURN: TURN (Traversal Using Relays around NAT) to protokół umożliwiający urządzeniem za routerem NAT lub zaporą otrzymywanie danych z innych hostów (poprzez TCP lub UDP). Wprowadź adres serwera TURN i dane logowania.

 • Audio (Dźwięk)
 • Audio codec priority (Priorytet kodeka audio): Wybierz co najmniej jeden kodek audio z żądaną jakością dźwięku na potrzeby połączeń SIP. W celu zmiany kolejności priorytetów przeciągnij i upuść w inne miejsca.

 • Uwaga

  Wybrane kodeki muszą być takie same, jak kodeki odbiorcy, ponieważ to one decydują o jakości połączenia.

 • Kierunek dźwięku: Wybierz dozwolone kierunki dźwięku.

 • Dodatkowe
 • UDP-to-TCP switching (Przełączanie UDP–TCP): Wybierz, aby umożliwić tymczasowe przełączenie protokołu transmisji z UDP (User Datagram Protocol) na TCP (Transmission Control Protocol). Przełączanie przydaje się w celu uniknięcia fragmentacji; przełączenie jest możliwe w zakresie 200 bajtów MTU lub więcej niż 1300 bajtów MTU.

 • Allow via rewrite (Umożliwiaj przepisanie): Wybierz, aby wysyłać lokalny adres IP zamiast publicznego adresu IP routera.

 • Allow contact rewrite (Umożliwiaj przepisanie przy kontakcie): Wybierz, aby wysyłać lokalny adres IP zamiast publicznego adresu IP routera.

 • Register with server every (Rejestruj na serwerze co): Ustaw częstotliwość rejestrowania się urządzenia na serwerze SIP dla istniejących kont SIP.

 • DTMF payload type (Typ próbki DTMF): Zmienia domyślny typ próbki na DTMF.

Konta

Wszystkie bieżące konta SIP znajdują się na karcie SIP accounts (Konta SIP). Zarejestrowane konta oznaczone są kolorowymi okręgami statusu.

 • Konto zostało zarejestrowane na serwerze SIP.
 • Wystąpił problem z kontem. Możliwe przyczyny: błąd autoryzacji, nieprawidłowe dane uwierzytelniające konta lub brak konta SIP wyszukiwanego przez serwer.

Konto peer to peer (domyślne) jest kontem tworzonym automatycznie. Można je usunąć po utworzeniu co najmniej jednego innego konta i ustawieniu go jako domyślne. Konto domyślne zawsze będzie wykorzystywane do nawiązania połączenia VAPIX ® Application Programming Interface (API) w przypadku, gdy nie zostanie określone, z którego konta SIP ma być wykonane połączenie.

 • Account (Konto): Kliknij, aby utworzyć nowe konto SIP.
 • Active (Aktywne): wybierz tę opcję, aby użyć tego konta.

 • Make default (Ustaw jako domyślne): zaznacz tę opcję, aby ustawić konto jako domyślne. Konto domyślne jest wymagane; można ustawić tylko jedno konto jako domyślne.

 • Answer automatically (Odbierz automatycznie): wybierz tę opcję, aby automatycznie odbierać połączenia.

 • Prioritize IPv6 over IPv4 (Faworyzowanie IPv6 względem IPv4): po wybraniu tej opcji adresy IPv6 są traktowane nadrzędnie względem IPv4. Ta funkcja przydaje się podczas łączenia z kontami P2P lub nazwami domen rozpoznawanymi zarówno w adresach IPv4, jak i IPv6. Priorytet IPv6 można nadać tylko tym nazwom domen, które są mapowane na adresy IPv6.

 • Name (Nazwa): Wprowadź opisową nazwę. Może to być na przykład imię i nazwisko, rola lub lokalizacja. Nazwa nie musi być unikalna.

 • User ID (ID użytkownika): Wprowadź numer wewnętrzny lub numer telefonu przypisany do urządzenia.

 • Peer-to-peer: służy do wykonywania bezpośrednich połączeń z innym urządzeniem SIP w sieci lokalnej.

 • Zarejestrowane: służy do wykonywania połączeń z urządzeniami SIP spoza sieci lokalnej (przez serwer SIP).

 • Domain (Domena): Jeśli to możliwe, wprowadź nazwę publicznej domeny. Będzie ona wyświetlana jako część adresu SIP podczas wywoływania innych kont.

 • Password (Hasło): wprowadź hasło powiązane z kontem SIP, aby uwierzytelnić się na serwerze SIP.

 • Authentication ID (ID uwierzytelniania): wprowadź identyfikator uwierzytelnienia używany do uwierzytelniania na serwerze SIP. Jeśli jest on taki sam, jak identyfikator użytkownika, nie trzeba go wprowadzać.

 • Caller ID (ID rozmówcy): nazwa wyświetlana odbiorcom połączeń przychodzących z urządzenia.

 • Registrar (Rejestrator): wprowadź adres IP rejestratora.

 • Transport mode (Tryb transmisji): Wybierz tryb transmisji SIP dla konta: UPD, TCP lub TLS. Po wybraniu trybu TLS dostępna będzie opcja szyfrowania mediów.

 • Media encryption (Szyfrowanie mediów) (tylko w trybie TLS): wybierz rodzaj szyfrowania mediów (audio i wideo) w połączeniach SIP.

 • Certificate (Certyfikat) (tylko w trybie TLS): wybierz certyfikat.

 • Verify server certificate (Potwierdź certyfikat serwera) (tylko w trybie TLS): zaznacz, aby potwierdzać certyfikat serwera.

 • Secondary SIP server (Dodatkowy serwer SIP): Włącz, aby w razie niepowodzenia rejestracji na głównym serwerze SIP urządzenie podjęło próbę rejestracji na serwerze dodatkowym.

 • SIP secure (Bezpieczny SIP): wybierz tę opcję, aby użyć protokołu Secure Session Initiation Protocol (SIPS). Protokół SIPD wykorzystuje tryb transmisji TLS do szyfrowania ruchu.

 • Proxies (Serwery proxy)

  • Proxy: Kliknij, aby dodać serwer proxy.

  • Prioritize (Nadaj priorytet): Po dodaniu dwóch lub więcej serwerów proxy kliknij, aby określić ich priorytet.

  • Server address (Adres serwera): Tu należy wprowadzić adres IP serwera proxy SIP.

  • Username (Nazwa użytkownika): wprowadź nazwę użytkownika serwera proxy SIP, jeśli to konieczne.

  • Password (Hasło): wprowadź hasło do serwera proxy SIP, jeśli to konieczne.

 • Wideo

  • View area (Obszar obserwacji): wybierz obszar obserwacji połączeń wideo. Jeśli nie zostanie wybrany obszar obserwacji, zostanie użyty widok natywny.

  • Resolution (Rozdzielczość): wybierz rozdzielczość połączeń wideo. Rozdzielczość wpływa na wymagane zapotrzebowanie na przepustowość.

  • Frame rate (Liczba klatek na sekundę): wybierz liczbę klatek na sekundę w połączeniach wideo. Poklatkowość wpływa na wymagane zapotrzebowanie na przepustowość.

  • H.264 profile (Profil H.264): Wybierz profil połączeń wideo.

 • DTMF

  • Use RTP (RFC2833) (Użyj RTP (RFC2833)): wybierz tę opcję, aby zezwalać na sygnały DTMF, inne sygnały i zdarzenia telefoniczne w pakietach RTP.

  • Użyj SIP INFO (RFC2976): wybierz tę opcję, aby dołączyć metodę INFO do protokołu SIP. Metoda INFO służy do dodania opcjonalnych informacji o warstwie, zazwyczaj powiązanych z sesją.

  • DTMF sequence (Sekwencja DTMF): Kliknij, aby dodać regułę akcji wyzwalaną przez sygnał wybierania. Regułę akcji należy aktywować na karcie Events (Zdarzenia).

  • Sequence (Sekwencja): Wprowadź znaki wyzwalające regułę akcji. Dozwolone znaki: 0–9, A–D, # oraz *.

  • Description (Opis): Wprowadź opis akcji, która zostanie wyzwolona.

Połączenie testowe

SIP account (Konto SIP): Wybierz konto, z którego ma zostać wykonane połączenie testowe.

SIP address (Adres SIP): Wprowadź adres SIP i kliknij polecenie , aby zweryfikować działanie konta.

Akcesoria

I/O ports (Porty I/O)

Użyj wejścia cyfrowego do podłączenia zewnętrznych urządzeń, które mogą przełączać się pomiędzy obwodem zamkniętym i otwartym, na przykład czujników PIR, czujników okien lub drzwi oraz czujników wykrywania zbicia szyby.

Użyj wyjścia cyfrowego do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączone urządzenia można aktywować poprzez interfejs programowania aplikacji VAPIX® lub w interfejsie WWW.

Port

Name (Nazwa): edytuj tekst, aby zmienić nazwę portu.

Direction (Kierunek): wskazuje, że port jest portem wejściowym. wskazuje, że jest to port wyjściowy. Jeśli port jest konfigurowalny, można kliknąć ikony, aby przełączać się między wejściem a wyjściem.

Normal state (Stan normalny): Kliknij opcję w przypadku obwodu otwartego i w przypadku obwodu zamkniętego.

Current state (Bieżący stan): wyświetla bieżący stan portu. Wejście lub wyjście jest aktywowane w momencie zmiany bieżącego stanu na inny niż stan normalny. Obwód wejścia urządzenia jest otwarty po odłączeniu lub doprowadzeniu napięcia powyżej 1 V DC.

Uwaga

Podczas ponownego uruchomienia obwód pozostaje otwarty. Po ponownym uruchomieniu obwód powraca do pozycji normalnej. Po zmianie ustawień na tej stronie obwody wyjść powracają do normalnych pozycji, niezależnie od aktywnych wyzwalaczy.

Supervised (Nadzorowane): włącz, aby umożliwić wykrywanie i wyzwalanie działań, jeśli ktoś manipuluje przy połączeniu z cyfrowymi urządzeniami We/Wy. Oprócz wykrywania, czy wejście jest otwarte lub zamknięte, można również wykryć, czy ktoś przy nim manipulował (tzn. przeciął lub doprowadził do zwarcia). Nadzorowanie połączenia wymaga dodatkowego sprzętu (rezystorów końcowych) w zewnętrznej pętli We./Wy.

Dzienniki

Raporty i dzienniki

Reports (Raporty)

 • View the device server report (Wyświetl raport serwera o urządzeniu): Opcja ta pozwala wyświetlić informacje o stanie produktu w wyskakującym oknie. W raporcie o serwerze automatycznie umieszczany jest dziennik dostępu.

 • Download the device server report (Pobierz raport serwera o urządzeniu): Opcja ta powoduje utworzenie pliku ZIP, który zawiera pełny raport serwera w pliku tekstowym w formacie UTF–8 oraz migawkę bieżącego podglądu na żywo. Podczas kontaktowania się z pomocą techniczną zawsze dodawaj plik zip raportu serwera.

 • Pobierz raport o awarii: Pobierz archiwum ze szczegółowymi informacjami o stanie serwera. Raport o awarii zawiera informacje znajdujące się w raporcie o serwerze oraz szczegółowe dane pomocne w usuwaniu błędów. W raporcie tym mogą się znajdować informacje poufne, np. ślady sieciowe. Wygenerowanie raportu może potrwać kilka minut.

Dzienniki

 • View the system log (Wyświetl dziennik systemu): Kliknij tutaj, aby wyświetlić informacje o zdarzeniach systemowych, takich jak uruchamianie urządzenia, ostrzeżenia i komunikaty krytyczne.

 • View the access log (Wyświetl dziennik dostępu): Kliknij tutaj, by wyświetlić wszystkie nieudane próby uzyskania dostępu do urządzenia, na przykład gdy użyto nieprawidłowego hasła logowania.

Ślad sieciowy

Ważne

Plik śladu sieciowego może zawierać dane poufne, takie jak certyfikaty lub hasła.

Plik śladu sieciowego, rejestrujący aktywność w sieci, może pomóc w rozwiązywaniu problemów.

Trace time (Czas śledzenia): Wybierz czas trwania śledzenia w sekundach lub minutach i kliknij przycisk Download (Pobierz).

Zdalny dziennik systemu

Dziennik systemowy to standard rejestracji komunikatów. Umożliwia on oddzielenie oprogramowania, które generuje komunikaty, systemu przechowującego je i oprogramowania, które je raportuje i analizuje. Każdy komunikat jest oznaczany etykietą z kodem obiektu wskazującym typ oprogramowania, które wygenerowało komunikat, oraz przypisany poziom ważności.

Server (Serwer): Kliknij, aby dodać nowy serwer.

Host: Wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera.

Format (Formatuj): Wybierz format komunikatu dziennika systemowego, który ma być używany.

  • RFC 3164

  • RFC 5424

  Protocol (Protokół): Wybierz protokół i port, które mają być używane:

  • UDP (port domyślny to 514)

  • TCP (port domyślny to 601)

  • TLS (port domyślny to 6514)

  Severity (Ciężkość): Zdecyduj, które komunikaty będą wysyłane po wyzwoleniu.

  CA certificate set (Certyfikat CA ustawiony): Umożliwia wyświetlenie aktualnych ustawień lub dodanie certyfikatu.

  Zwykła konfiguracja

  Opcja zwykłej konfiguracji przeznaczona jest dla zaawansowanych użytkowników, którzy mają doświadczenie w konfigurowaniu urządzeń Axis. Na stronie tej można skonfigurować i edytować większość parametrów.

  Konserwacja

  Restart (Uruchom ponownie): Uruchom ponownie urządzenie. Nie wpłynie to na żadne bieżące ustawienia. Uruchomione aplikacje zostaną ponownie uruchomione automatycznie.

  Restore (Przywróć): Opcja ta umożliwia przywrócenie większości domyślnych ustawień fabrycznych. Następnie konieczne jest ponowne skonfigurowanie urządzeń i aplikacji, zainstalowanie aplikacji, które nie zostały wstępnie zainstalowane, a także ponowne utworzenie wszystkich zdarzeń i wstępnych ustawień PTZ.

  Ważne

  Operacja przywrócenia spowoduje, że będą zapisane tylko następujące ustawienia:

  • protokół uruchamiania (DHCP lub stały adres),
  • Statyczny adres IP
  • Router domyślny
  • Maska podsieci
  • Ustawienia 802.1X
  • Ustawienia O3C

  Factory default (Ustawienia fabryczne): Przywróć wszystkie ustawienia do domyślnych wartości fabrycznych. Po zakończeniu tej operacji konieczne będzie zresetowanie adresu IP w celu uzyskania dostępu do urządzenia.

  Uwaga

  Wszystkie składniki oprogramowania sprzętowego firmy Axis posiadają podpisy cyfrowe zapewniające, że na urządzeniu będzie instalowane wyłącznie zweryfikowane oprogramowanie sprzętowe. To dodatkowo zwiększa minimalny ogólny poziom cyberbezpieczeństwa urządzeń Axis. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z oficjalnym dokumentem „Signed firmware, secure boot, and security of private keys” („Podpisane oprogramowanie sprzętowe, bezpieczne uruchamianie i bezpieczeństwo kluczy prywatnych”) na stronie axis.com.

  Firmware upgrade (Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego): Umożliwia uaktualnienie do nowej wersji oprogramowania sprzętowego. Nowe wersje oprogramowania sprzętowego mogą zawierać udoskonalenia działania i poprawki błędów oraz zupełnie nowe funkcje. Zalecamy, aby zawsze korzystać z najnowszej wersji. Aby pobrać najnowsza wersję, odwiedź stronę axis.com/support.

  • Po uaktualnieniu masz do wyboru trzy opcje:
  • Standard upgrade (Aktualizacja standardowa): Umożliwia uaktualnienie do nowej wersji oprogramowania sprzętowego.

  • Factory default (Ustawienia fabryczne): Umożliwia uaktualnienie i przywrócenie ustawień do domyślnych wartości fabrycznych. Jeżeli wybierzesz tę opcję, po uaktualnieniu nie będzie możliwości przywrócenia poprzedniej wersji oprogramowania sprzętowego.

  • Autorollback (Automatyczne przywrócenie wersji): Uaktualnij i potwierdź uaktualnienie w ustawionym czasie. Jeżeli nie potwierdzisz, w urządzeniu zostanie przywrócona poprzednia wersja oprogramowania sprzętowego.

  Firmware rollback (Przywracanie poprzedniej wersji oprogramowania sprzętowego): Przywróć poprzednio zainstalowaną wersję oprogramowania sprzętowego.

  Specyfikacje

  Informacje ogólne o produkcie

  1. Złącze sieciowe PoE
  2. Wskaźnik LED stanu
  3. Złącze I/O
  4. Przycisk Control
  5. Białe diody LED
  6. Diody LED RGBA (czerwone, niebieskie, zielone, bursztynowe)
  7. Syrena
  8. Kierunek oświetlenia A
  9. Kierunek oświetlenia B
  10. Kierunek oświetlenia C
  11. Kierunek oświetlenia D

  Wskaźniki LED

  Wskaźnik LED stanuWskazanie
  ZielonyStałe zielone światło przez 10 sekund przy normalnym działaniu po zakończeniu uruchamiania.
  Bursztynowy Stałe światło podczas uruchamiania, przywracania domyślnych ustawień fabrycznych lub odtwarzania ustawień.

  Przyciski

  Przycisk Control

  • Przycisk ten służy do:
  • Przywracania domyślnych ustawień fabrycznych produktu. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

  • Nawiązywanie połączenia przez Internet z usługą łączenia w chmurze jednym kliknięciem (O3C). Aby połączyć się z usługą, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około trzy sekundy, aż dioda LED stanu zacznie migać na zielono.

  Złącza

  Złącze sieciowe

  Złącze RJ45 Ethernet z zasilaniem Power over Ethernet (PoE).

  Złącze I/O

  Wejścia cyfrowego –
  Do podłączenia urządzeń, które mogą przełączać się pomiędzy obwodem zamkniętym i otwartym, na przykład czujników PIR, czujników okiennych lub drzwiowych oraz czujników wykrywania zbicia szyby.
  Wyjścia cyfrowego –
  Do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączonymi urządzeniami można zarządzać poprzez API VAPIX®, zdarzenie lub stronę internetową produktu.

  4-pinowy blok złączy

  FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
  Masa DC10 V DC
  Wyjście DC2Może być wykorzystywane do zasilania dodatkowego sprzętu.
  Uwaga: ten styk może być używany tylko jako wyjście zasilania.
  12 V DC
  Maks. obciążenie = 50 mA
  Konfigurowalne (wejście lub wyjście)3–4Wejście cyfrowe — podłącz do styku 1, aby aktywować lub pozostaw rozłączone, aby dezaktywować.Od 0 do maks. 30 V DC
  Wyjście cyfrowe — podłączone wewnętrznie do styku 1 (masa DC), gdy aktywne i niepodłączone, gdy nieaktywne. W przypadku stosowania z obciążeniem indukcyjnym, np. przekaźnikiem, konieczne jest szeregowe podłączenie diody w celu zabezpieczenia przed stanami przejściowymi napięcia.Od 0 do maks. 30 V DC, otwarty dren maks. 100 mA
  Example
  1. Masa DC
  2. Wyjście DC 12 V, maks. 50 mA
  3. I/O skonfigurowane jako wejście
  4. I/O skonfigurowane jako wyjście

  Nazwy wzorów świateł

  Wył.
  Stałe światło
  Stałe białe + błyskające kolorowe
  Naprzemiennie
  Pulsowanie
  Nasilanie w 3 stopniach
  Miganie 3x
  Miganie 4x
  Miganie 3x i zanikanie
  Miganie 4x i zanikanie
  Błysk 1x
  Błysk 3x
  Błysk 1x białe + stałe kolorowe
  Błysk 3x białe + stałe kolorowe
  Kierunek A + stałe kolorowe
  Kierunek B + stałe kolorowe
  Kierunek C + stałe kolorowe
  Kierunek D + stałe kolorowe
  Obrotowe białe + stałe kolorowe
  Obrotowe białe z tyłu + stałe kolorowe
  Losowe białe + stałe kolorowe
  Wirujące białe + stałe kolorowe
  Stałe białe + stałe kolorowe

  Maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego

  Nazwa wzorca dźwięku

  Poziomy ciśnienia akustycznego (dB)

  (1)

  Alarm: Alarm o wysokich tonach dźwięku

  111

  Alarm: Alarm o niskich tonach dźwięku

  108

  Alarm: Ptak

  112

  Alarm: Syrena na łodzi

  91

  Alarm: Szybki alarm samochodowy

  107

  Alarm: Wolny alarm samochodowy

  110

  Alarm: Zegar klasyczny

  96

  Alarm: Pierwszy gość

  98

  Alarm: Horror

  109

  Alarm: Przemysłowy

  103

  Alarm: Pojedynczy sygnał dźwiękowy

  98

  Alarm: Łagodny sygnał dźwiękowy quada

  100

  Alarm: Łagodny potrójny sygnał dźwiękowy 

  103

  Alarm: Potrójny o wysokich tonach dźwięku

  112

  Powiadomienie: Zaakceptowano

  83

  Powiadomienie: Nawiązywanie połączenia

  92

  Powiadomienie: Odmowa

  89

  Powiadomienie: Gotowe

  92

  Powiadomienie: Wejście

  96

  Powiadomienie: Niepowodzenie

  97

  Powiadomienie: Pośpiesz się

  88

  Powiadomienie: Wiadomość

  96

  Powiadomienie: Dalej

  85

  Powiadomienie: Otwarte

  100

  Syrena: Alternatywna 

  110

  Syrena: Piłka

  112

  Syrena: Ewakuacja

  102

  Syrena: Dźwięk o opadającej wysokości

  112

  Syrena: Łagodny domowy

  111

  1. Montaż na ścianie w odległości 1 m od osi przy ustawieniu głośności 5.

  Zalecenia dotyczące czyszczenia

  Jeśli urządzenie zabrudzi się lub pojawią się na nim tłuste plamy, można je wyczyścić łagodnym detergentem lub mydłem bez rozpuszczalników.

  POWIADOMIENIE

  Nie używać silnie działających detergentów, na przykład benzyny, benzenu lub acetonu.

  1. Można użyć sprężonego powietrza, aby usunąć pył lub nieprzylegający brud z urządzenia.

  2. Urządzenie czyścić miękką ściereczką zwilżoną letnią wodą z łagodnym detergentem.

  3. Starannie wytrzeć suchą ściereczką.

  Uwaga

  Unikać czyszczenia przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych lub w wysokiej temperaturze otoczenia, ponieważ może to powodować postawanie plam po wyschnięciu wody.

  Rozwiązywanie problemów

  Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

  Ważne

  Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych należy stosować rozważnie. Opcja resetowania do domyślnych ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych produktu, włącznie z adresem IP.

  Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych produktu:

  1. Odłącz zasilanie produktu.

  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control i włącz zasilanie. Patrz Informacje ogólne o produkcie.

  3. Przytrzymuj przycisk Control przez 15–30 sekund, aż wskaźnik LED stanu zacznie migać na bursztynowo.

  4. Zwolnij przycisk Control. Proces zostanie zakończony, gdy wskaźnik LED stanu zmieni kolor na zielony. Produkt zostanie zresetowany do domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli w sieci brak serwera DHCP, domyślny adres IP to 192.168.0.90.

  5. Użyj narzędzi do instalacji i zarządzania, aby przypisać adres IP, ustawić hasło i uzyskać dostęp do urządzenia.

   Narzędzia do instalacji i zarządzania są dostępne na stronach pomocy technicznej axis.com/support.

  Fabryczne wartości parametrów można również przywrócić za pośrednictwem interfejsu WWW urządzenia. Wybierz kolejno opcje Maintenance (Konserwacja) > Factory default (Ustawienia fabryczne) > Default (Domyślne).

  Opcje oprogramowania sprzętowego

  Axis oferuje zarządzanie oprogramowaniem sprzętowym w formie zarządzania aktywnego lub długoterminowego wsparcia (LTS). Zarządzanie aktywne oznacza stały dostęp do najnowszych funkcji produktu, a opcja LTS to stała platforma z okresowymi wydaniami wersji zawierającymi głównie poprawki i aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa.

  Aby uzyskać dostęp do najnowszych funkcji lub w razie korzystania z kompleksowych systemów Axis, należy użyć oprogramowania sprzętowego w opcji aktywnego zarządzania. Opcja LTS zalecana jest w przypadku integracji z urządzeniami innych producentów, które nie są na bieżąco weryfikowane z najnowszymi aktywnymi wersjami. Urządzenie dzięki LTS może utrzymywać odpowiedni stopień cyberbezpieczeństwa bez konieczności wprowadzania zmian w funkcjonowaniu ani ingerowania w istniejący system. Szczegółowe informacje dotyczące strategii oprogramowania sprzętowego Axis znajdują się na stronie axis.com/support/firmware.

  Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego

  Oprogramowanie sprzętowe określa dostępne funkcje urządzeń sieciowych. Podczas rozwiązywania problemów zalecamy rozpoczęcie od sprawdzenia aktualnej wersji oprogramowania sprzętowego. Najnowsza wersja może zawierać poprawki, które rozwiążą problem.

  Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego:

  1. Przejdź do interfejsu WWW urządzenia i wybierz opcję Status.

  2. Przejdź do menu Device info (Informacje o urządzeniu) i sprawdź nr wersji oprogramowania sprzętowego.

  Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

  Ważne
  • Wstępnie skonfigurowane i spersonalizowane ustawienia są zapisywane podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego (pod warunkiem, że funkcje te są dostępne w nowym oprogramowaniu sprzętowym), choć Axis Communications AB tego nie gwarantuje.
  • Upewnij się, że podczas całego procesu aktualizacji urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.
  Uwaga

  Aktualizacja urządzenia Axis do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania sprzętowego umożliwia uaktualnienie produktu o najnowsze funkcje. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego zawsze należy przeczytać instrukcje dotyczące aktualizacji oraz informacje o wersji dostępne z każdą nową wersją. Przejdź do strony axis.com/support/firmware, aby znaleźć najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego oraz informacje o wersji.

  1. Pobierz na komputer plik oprogramowania sprzętowego dostępny bezpłatnie na stronie axis.com/support/firmware.

  2. Zaloguj się do urządzenia jako administrator.

  3. Wybierz kolejno opcje Maintenance > Firmware upgrade (Konserwacja > Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) > Upgrade (Aktualizuj).

  4. Po zakończeniu aktualizacji produkt automatycznie uruchomi się ponownie.

  Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

  Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, przejdź na stronę poświęconą rozwiązywaniu problemów: axis.com/support.

  Problemy z aktualizacją oprogramowania sprzętowego

  Niepowodzenie podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego

  Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego zakończy się niepowodzeniem, urządzenie załaduje ponownie poprzednią wersję oprogramowania sprzętowego. Najczęstszą przyczyną tego jest wczytanie niewłaściwego oprogramowania sprzętowego. Upewnij się, że nazwa pliku oprogramowania sprzętowego odpowiada danemu urządzeniu i spróbuj ponownie.

  Problemy po aktualizacji oprogramowania sprzętowego

  Jeśli wystąpią problemy po aktualizacji oprogramowania sprzętowego, przejdź do strony Konserwacja i przywróć poprzednio zainstalowaną wersję.

  Problemy z ustawieniem adresu IP

  Urządzenie należy do innej podsieci

  Jeśli adres IP przeznaczony dla danego urządzenia oraz adres IP komputera używanego do uzyskania dostępu do urządzenia należą do różnych podsieci, ustawienie adresu IP jest niemożliwe. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać adres IP.

  Adres IP jest używany przez inne urządzenie

  Odłącz urządzenie Axis od sieci. Uruchom polecenie Ping (w oknie polecenia/DOS wpisz ping oraz adres IP urządzenia):

  • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Reply from <adres IP>: bytes=32; time=10..., oznacza to, że ten adres IP może już być używany przez inne urządzenie w sieci. Poproś administratora sieci o nowy adres IP i zainstaluj ponownie urządzenie.

  • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Request timed out, oznacza to, że ten adres IP jest dostępny do wykorzystania przez urządzenie Axis. Sprawdź całe okablowanie i zainstaluj urządzenie ponownie.

  Możliwy konflikt adresów IP z innym urządzeniem w tej samej podsieci

  Zanim serwer DHCP ustawi adres dynamiczny, używany jest statyczny adres IP urządzenia Axis. Oznacza to, że jeśli ten sam domyślny statyczny adres IP jest używany także przez inne urządzenie, mogą wystąpić problemy podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia.

  Nie można uzyskać dostępu do urządzenia przez przeglądarkę

  Nie można zalogować

  Jeśli protokół HTTPS jest włączony, trzeba upewnić się, że podczas logowania używany jest właściwy protokół (HTTP lub HTTPS). Może zajść konieczność ręcznego wpisania http lub https w polu adresu przeglądarki.

  W razie utraty hasła dla użytkownika root należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

  Serwer DHCP zmienił adres IP

  Adresy IP otrzymane z serwera DHCP są dynamiczne i mogą się zmieniać. Jeśli adres IP został zmieniony, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci. Znajdź urządzenie przy użyciu nazwy modelu lub numeru seryjnego bądź nazwy DNS (jeśli skonfigurowano tę nazwę).

  W razie potrzeby można przydzielić samodzielnie statyczny adres IP. Instrukcje można znaleźć na stronie axis.com/support.

  Błąd certyfikatu podczas korzystania ze standardu IEEE 802.1X

  Aby uwierzytelnianie działało prawidłowo, ustawienia daty i godziny w urządzeniu Axis muszą być zsynchronizowane z serwerem NTP. Wybierz kolejno opcje System > Date and time (System > Data i godzina).

  Dostęp do urządzenia można uzyskać lokalnie, ale nie z zewnątrz

  Aby uzyskać dostęp do urządzenia z zewnątrz, zalecamy skorzystanie z jednej z następujących aplikacji dla systemu Windows®:

  • AXIS Companion: darmowa aplikacja idealna do małych systemów o niewielkich wymaganiach w zakresie dozoru.

  • AXIS Camera Station: 30-dniowa darmowa wersja próbna, idealna do małych i średnich systemów.

  Instrukcje i plik do pobrania znajdują się na stronie axis.com/vms.

  Nie można połączyć przez port 8883 z MQTT przez SSL

  Zapora blokuje ruch przy użyciu portu 8883, ponieważ jest on uważany za niebezpieczny.

  Czasami serwer/broker może nie zapewniać konkretnego portu dla komunikacji MQTT. W takiej sytuacji może być dostępne korzystanie z MQTT przez port zwykle używany do obsługi ruchu HTTP/HTTPS.

  • Jeśli serwer/broker obsługuje protokół WebSocket/WebSocket Secure (WS/WSS), typowo w porcie 443, użyj tego protokołu. Skontaktuj się z dostawcą serwera/brokera, aby dowiedzieć się, czy protokół WS/WSS jest obsługiwany oraz którego portu i ścieżki podstawowej należy używać.

  • Jeżeli serwer/broker obsługuje ALPN, korzystanie z MQTT może być negocjowane w otwartym porcie, np. 443. Skontaktuj się z dostawcą serwera/brokera, aby dowiedzieć się, czy negocjacja ALPN jest obsługiwana oraz jakiego protokołu i portu ALPN należy użyć.

  Wystąpiły problemy z dźwiękiem

  Urządzenie nie jest tak głośne, jak oczekiwano

  Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zamknięte i czy w tubie lub na elemencie głośnikowym nie ma występują żadne przeszkody.

  Urządzenie nie emituje żadnych dźwięków

  Sprawdź, czy urządzenie jest w trybie Maintenance (Konserwacja). Jeśli jest w trybie konserwacji, wyłącz go.

  Problemy ze światłem

  Urządzenie nie jest tak jasne, jak oczekiwano

  Sprawdź, czy używany jest zasilacz PoE klasy 4.

  Sprawdź, jaka jest temperatura otoczenia urządzenia. Jeśli urządzenie działa w środowisku, w którym panuje wysoka temperatura, światła zostaną automatycznie przyciemnione.

  Kwestie wydajności

  Czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

  • Znaczące obciążenie sieci ze względu na słabą infrastrukturę wpływa na przepustowość.

  • Aby uzyskać maksymalną moc światła, wymagany jest zasilacz PoE klasy 4.

  • Intensywność światła może być ograniczona, gdy urządzenie jest zabrudzone lub pracuje w warunkach wysokiej temperatury otoczenia.

  • W jasnym otoczeniu, np. w bezpośrednim świetle słonecznym, warto zastosować osłonę przeciwsłoneczną, by poprawić widoczność.

  • Natężenie dźwięku może być niższe, jeśli syrena jest zablokowana lub urządzenie nie jest prawidłowo zamknięte.

  • Środowisko instalacji może mieć wpływ na jakość dźwięku. Dźwięk może być głośniejszy, gdy urządzenie jest zamontowane na ścianie lub w zamkniętej przestrzeni, i cichszy, gdy jest zamontowane na słupie w otwartej przestrzeni.

  Kontakt z pomocą techniczną

  Kontakt z pomocą techniczną: axis.com/support.