AXIS I8016-LVE Network Video Intercom

Przegląd konfiguracji

 1. Interkom
 2. Interkom połączony z AXIS A9801
 3. Interkom połączony z AXIS A9161
 4. Interkom połączony z czytnikiem i systemem kontroli dostępu, na przykład AXIS A1001 lub AXIS A1601

Informacje ogólne o produkcie

 1. Ikony wskaźników połączenia
 2. Kamera
 3. Przycisk połączenia
 4. Oświetlenie w podczerwieni
 5. Głośnik
 6. Mikrofon
 7. Złącze I/O
 8. Przycisk Control
 9. Złącze audio
 10. Wskaźnik LED stanu
 11. Gniazdo karty SD (microSD/microSDHC/microSDXC)
 12. Złącze sieciowe

Rozpoczynanie pracy

Wyszukiwanie urządzenia w sieci

Aby znaleźć urządzenia Axis w sieci i przydzielić im adresy IP w systemie Windows®, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager. Obie aplikacje są darmowe i można je pobrać ze strony axis.com/support.

Więcej informacji na temat wykrywania i przypisywania adresów IP znajduje się w dokumencie Jak przypisać adres IP i uzyskać dostęp do urządzenia.

Obsługiwane przeglądarki

Urządzenie obsługuje następujące przeglądarki:

ChromeTM

Firefox®

EdgeTM

Safari®

Windows®

zalecane

zalecane

macOS®

zalecane

zalecane

Linux®

zalecane

zalecane

Inne systemy operacyjne

✓*

*Aby korzystać z interfejsu sieci Web AXIS OS w systemie iOS 15 lub iPadOS 15, przejdź do menu Ustawienia > Safari > Zaawansowane > Funkcje eksperymentalne i wyłącz NSURLSession Websocket.

Więcej informacji na temat zalecanych przeglądarek można znaleźć na stronie AXIS OS Portal.

Otwórz stronę WWW urządzenia.

 1. Otwórz przeglądarkę i wprowadź adres IP lub nazwę hosta urządzenia Axis.

  Jeśli nie znasz adresu IP, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci.

 2. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło. Jeżeli uzyskujesz dostęp do urządzenia po raz pierwszy, musisz ustawić hasło root. Patrz Ustawianie nowego hasła do konta root.

Sprawdzanie braku zmian w oprogramowaniu sprzętowym

 1. Aby upewnić się, że w urządzeniu zainstalowano oryginalne oprogramowanie sprzętowe Axis lub aby odzyskać kontrolę nad urządzeniem w razie ataku:
 2. Przywróć domyślne ustawienia fabryczne. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

  Po zresetowaniu opcja bezpiecznego uruchamiania gwarantuje bezpieczeństwo urządzenia.

 3. Skonfiguruj i zainstaluj urządzenie.

Ustawianie nowego hasła do konta root

Domyślna nazwa użytkownika dla administratora to root. Konto root nie ma domyślnego hasła. Trzeba je ustawić przy pierwszym logowaniu do urządzenia.

 1. Wprowadź hasło. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł. Patrz Bezpieczne hasła.

 2. Wprowadź ponownie hasło, aby sprawdzić, czy jest ono poprawnie zapisane.

 3. Kliknij Add user (Dodaj użytkownika).

Ważne

Jeżeli zapomnisz hasła do konta root, przejdź do sekcji Przywróć domyślne ustawienia fabryczne i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Konfiguracja urządzenia

W tej części opisano wszystkie ważne konfiguracje, które musi przeprowadzić instalator, aby uruchomić produkt po zakończeniu montażu sprzętu.

Konfiguracja bezpośredniego połączenia SIP (P2P)

VoIP (Voice over IP) to grupa technologii, która umożliwia komunikację głosową i multimedialną w sieciach IP. Więcej informacji: Voice over IP (VoIP).

W tym produkcie komunikację VoIP umożliwia protokół SIP. Więcej informacji dotyczących SIP: Protokół inicjacji sieci (Session Initiation Protocol, SIP).

Istnieją dwa rodzaje konfiguracji SIP. Jedną z nich jest konfiguracja peer-to-peer SIP. Konfiguracji P2P należy używać wtedy, gdy komunikacja odbywa się pomiędzy niewielką liczbą agentów użytkownika w tej samej sieci IP i nie ma potrzeby zapewniania dodatkowych funkcji serwera PBX. Informacje na temat konfiguracji: Peer-to-peer SIP (P2PSIP).

 1. Przejdź do menu System > SIP > SIP settings (System > SIP > Ustawienia SIP) i wybierz opcję Enable SIP (Włącz SIP).

 2. Aby zezwolić urządzeniu na odbieranie połączeń, wybierz opcję Zezwalaj na połączenia przychodzące.

 3. POWIADOMIENIE

  Po zezwoleniu na połączenia przychodzące urządzenie akceptuje połączenia z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci. Zalecamy blokowanie połączeń przychodzących w przypadku produktów dostępnych z sieci publicznych lub Internetu.

 4. Kliknij opcję Call handling (Obsługa połączeń).

 5. Ustaw maksymalny czas połączenia w przypadku braku odpowiedzi w opcji Limit czasu nawiązywania połączenia.

 6. Jeżeli zezwalasz na połączenia przychodzące, w polu Incoming call timeout (Limit czasu połączenia przychodzącego) ustaw liczbę sekund limitu czasu dla takich połączeń.

 7. Kliknij opcję Ports (Porty).

 8. Wprowadź numer portu Port SIP i numer portu Port TLS.

 9. Uwaga
  • Port SIP – dla sesji SIP. Ruch sygnalizacyjny przez ten port nie jest szyfrowany. Domyślny numer portu to 5060.
  • Port TLS – dla sesji SIPS oraz sesji SIP zabezpieczonych protokołem TLS. Ruch sygnalizacyjny za pośrednictwem tego portu jest szyfrowany przy użyciu Transport Layer Security (TLS). Domyślny numer portu to 5061.
  • Port początkowy RTP – wprowadź port używany do pierwszego strumienia mediów RTP w wywołaniu SIP. Domyślny port początkowy dla transmisji mediów to 4000. Niektóre zapory mogą blokować ruch RTP na niektórych numerach portów. Numer portu musi należeć do przedziału od 1024 do 65535.
 10. Kliknij opcję NAT traversal.

 11. Wybierz protokoły, które chcesz włączyć dla funkcji NAT traversal.

 12. Uwaga

  Użyj opcji NAT traversal, gdy urządzenie jest podłączone do sieci za routerem NAT lub znajduje się za zaporą. Więcej informacji: NAT Traversal.

 13. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Konfiguracja SIP przez serwer (PBX)

VoIP (Voice over IP) to grupa technologii, która umożliwia komunikację głosową i multimedialną w sieciach IP. Więcej informacji: Voice over IP (VoIP).

W tym urządzeniu komunikację VoIP umożliwia protokół SIP. Więcej informacji dotyczących SIP: Protokół inicjacji sieci (Session Initiation Protocol, SIP).

Istnieją dwa rodzaje konfiguracji SIP. Jedną z nich jest konfiguracja z serwerem PBX. Konfiguracji PBX należy używać wtedy, gdy komunikacja odbywa się pomiędzy nieograniczoną liczbą agentów użytkownika w tej samej sieci IP i poza nią. W zależności od dostawcy usługi PBX można dodać dodatkowe funkcje. Więcej informacji: Private Branch Exchange (PBX) – centrala abonencka.

 1. Od dostawcy PBX należy uzyskać następujące informacje:

  • ID użytkownika

  • Domena

  • Hasło

  • ID uwierzytelniania

  • ID rozmówcy

  • Rejestrator

  • Port początkowy RTP

 2. Wybierz kolejno opcje System > SIP > SIP accounts (System > SIP > Konta SIP) i kliknij przycisk + Account (+ Konto).

 3. Wprowadź Nazwę konta.

 4. Kliknij opcję Registered (Zarejestrowane).

 5. Wybierz tryb transmisji.

 6. Podaj dane konta uzyskane od dostawcy serwera PBX.

 7. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 8. Skonfiguruj ustawienia SIP w taki samo sposób, jak peer-to-peer — zobacz Konfiguracja bezpośredniego połączenia SIP (P2P). Użyj portu początkowego RTP od dostawcy PBX.

Tworzenie kontaktu

W tym przykładzie wyjaśniono sposób tworzenia nowego kontaktu w liście kontaktów. Zanim rozpoczniesz, włącz obsługę protokołu SIP w ustawieniu System > SIP.

Aby utworzyć nowy kontakt:

 1. Przejdź do obszaru Contact list (Lista kontaktów).

 2. Kliknij przycisk + Add contact (+ Dodaj kontakt).

 3. Wprowadź imię i nazwisko kontaktu.

 4. Wprowadź adres SIP kontaktu.

 5. Uwaga

  Więcej informacji dotyczących adresów SIP: Protokół inicjacji sieci (Session Initiation Protocol, SIP).

 6. Wybierz konto SIP do wykonania połączenia.

 7. W polu Availability (Dostępność) określ dostępność kontaktu. Jeżeli w czasie niedostępności kontaktu nastąpi próba nawiązania połączenia, połączenie zostanie anulowane, chyba że ustawiono kontakt rezerwowy.

 8. Uwaga

  Opcje dostępności konfiguruje się w oknie System > Events (Zdarzenia) > Schedules (Harmonogramy).

 9. W obszarze Przekierowanie wybierz opcję Brak.

 10. Uwaga

  Jest to kontakt, do którego przekierowywane jest połączenie w razie nieodebrania.

 11. Kliknij przycisk Zapisz.

Konfiguracja przycisku połączenia

Przycisk połączenia jest domyślnie skonfigurowany tak, aby nawiązywać połączenia przez VMS (Video Management System). Aby zachować taką konfigurację, wystarczy dodać do systemu VMS interkom Axis.

W tym przykładzie wyjaśniono sposób konfigurowania systemu tak, by po na ciśnięciu przycisku połączenia przez gościa wykonywane było połączenie na numer kontaktu z listy kontaktów.

 1. Przejdź do ustawienia Call button (Przycisk połączenia).

 2. Wyłącz opcję Make calls in the video management system (VMS) (Nawiązuj połączenia w systemie zarządzania dozorem wizyjnym (VMS)).

 3. W obszarze Recipients (Odbiorcy) wybierz kontakt.

Aby wyłączyć przycisk nawiązywania połączenia, wyłącz opcję Enable call button (Włącz przycisk połączenia).

Korzystanie z DTMF do otwierania drzwi

Kiedy gość dzwoni interkomem, osoba, która odbierze połączenie, może wykorzystać sygnał (DTMF) urządzenia SIP do odblokowania drzwi. Kontroler drzwi odblokowuje i blokuje drzwi.

 • W tym przykładzie wyjaśniono, jak:
 • zdefiniować sygnał DTMF w interkomie;

 • skonfigurować interkom, aby:

  • żądać odblokowania drzwi, lub

  • otwierać drzwi przy użyciu przekaźnika wewnętrznego.

 • Wszystkie ustawienia należy wprowadzić na stronie internetowej interkomu.
 1. Definiowanie DTMF w interkomie;
 2. Wybierz kolejno opcje System > SIP > SIP accounts (System > SIP > Konta SIP) i odszukaj konto SIP.

 3. Kliknij kolejno opcje > Edit (Edytuj).

 4. Kliknij przycisk DTMF.

 5. Kliknij opcję + DTMF sequence (Sekwencja DTMF).

 6. W polu Sekwencja wprowadź „1”.

 7. W polu Opis wprowadź „Odblokuj drzwi”.

 8. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 1. Skonfiguruj interkom do otwierania drzwi za pomocą przekaźnika wewnętrznego
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Definiowanie DTMF w interkomie

 3. Przejdź do menu System > Events > Rules (System > Zdarzenia > Reguły) i dodaj regułę.

 4. W polu Nazwa wprowadź „Odblokuj drzwi przez DTMF”.

 5. Z listy warunków w obszarze Połączenie wybierz kolejno opcje DTMFOdblokuj drzwi.

 6. Z listy akcji w obszarze I/O (We/Wy) wybierz opcję Toggle I/O once (Przełącz raz I/O).

 7. Z listy portów wybierz Relay 1 (Przekaźnik 1).

 8. W polu Duration (Czas trwania) zmień wartość na 00:00:07, co oznacza, że drzwi będą pozostawać otwarte przez 7 sekund.

 9. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Korzystanie z oświetlenia w podczerwieni w warunkach słabego oświetlenia (tryb nocny)

Kamera w ciągu dnia rejestruje kolorowe obrazy, korzystając ze światła dziennego. Niemniej, wraz ze zmniejszaniem się ilości światła widzialnego obrazy kolorowe stają się mniej jasne i wyraźne. Jeżeli w takiej sytuacji zostanie aktywowany tryb nocny, kamera będzie wykorzystywać zarówno światło widzialne, jak i podczerwień, aby uzyskać jasne i szczegółowe obrazy w czerni i bieli. Istnieje możliwość ustawienia automatycznego przełączania na tryb nocny.

 1. Przejdź do Video > Image > Day-night mode (Wideo > Obraz > Tryb dzień/noc) i upewnij się, że w opcji IR cut filter (Filtr odcinający promieniowanie podczerwone) ustawiono wartość Auto (Automatycznie).

 2. Aby ustawić, przy jakim poziomie oświetlenia kamera ma się przełączać na tryb nocny, przesuń suwak Threshold (próg) w kierunku opcji Bright (Jasno) lub Dark (Ciemno).

Dowiedz się więcej

Voice over IP (VoIP)

Voice over IP (VoIP) to grupa technologii, która umożliwia komunikację głosową i sesje multimedialne w sieciach IP, na przykład przez internet. Podczas tradycyjnych połączeń telefonicznych sygnały analogowe przesyłane są obwodami przez publiczną komutowaną sieć telefoniczną – Public Switched Telephone Network (PSTN). Podczas połączeń VoIP sygnały analogowe są konwertowane na sygnały cyfrowe, tak aby możne je było przesyłać jako pakiety danych przez lokalne sieci IP lub Internet.

W produkcie Axis protokół VoIP jest włączany za pośrednictwem sygnalizacji Session Initiation Protocol (SIP) i Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF).

Example

Po naciśnięciu przycisku nawiązywania połączenia na interkomie Axis wykonywane jest połączenie do jednego ze wstępnie zdefiniowanych odbiorców. Po odebraniu połączenia rozpoczyna się rozmowa. Obraz i dźwięk są transmitowane za pomocą technologii VoIP.

Protokół inicjacji sieci (Session Initiation Protocol, SIP)

Protokół inicjacji sieci (SIP) jest stosowany do konfiguracji, utrzymywania i kończenia połączeń VoIP. Połączenia można wykonywać pomiędzy dwoma rozmówcami lub większą ich liczbą (tzw. agentami użytkowników SIP). Aby wykonać połączenie SIP, można skorzystać na przykład z telefonów SIP, softphone'ów lub urządzeń Axis obsługujących SIP.

Sygnał audio i wideo jest wymieniany pomiędzy agentami użytkowników SIP z użyciem protokołu transmisji, takiego jak RTP (Real-Time Transport Protocol).

W sieci lokalnej można nawiązywać połączenia w konfiguracji peer-to-peer, a pomiędzy sieciami – za pomocą PBX.

Peer-to-peer SIP (P2PSIP)

Podstawowa komunikacja SIP odbywa się bezpośrednio pomiędzy dwoma lub większą liczba agentów użytkowników SIP. Połączenie takie nazywane jest peer-to-peer SIP (P2PSIP). Jest ono wykonywane w sieci lokalnej i wymaga jedynie adresów SIP agentów użytkowników. Adres SIP to zazwyczaj sip:<lokalny adres ip>.

Example
 1. Agent użytkownika A — interkom. Adres SIP: sip:192.168.1.101
 2. Agent użytkownika B — telefon z włączonym SIP. Adres SIP: sip:192.168.1.100

Można skonfigurować interkom Axis tak, by łączył się z telefonem SIP w tej samej sieci za pomocą peer-to-peer SIP.

Private Branch Exchange (PBX) – centrala abonencka

Podczas wykonywania połączeń SIP poza lokalną sieć IP PBX może służyć za centralkę. Głównym elementem PBX jest serwer SIP, zwany również serwerem proxy SIP lub rejestratorem. PBX działa jak tradycyjna centralka telefoniczna, wyświetla bieżący status klienta i umożliwia na przykład przekazywanie połączeń, rejestrację wiadomości głosowym i przekierowania.

Serwer SIP PBX można skonfigurować lokalnie lub zdalnie. Można go umieścić w intranecie lub u zewnętrznego dostawcy usług serwerowych. Podczas wykonywania połączeń SIP pomiędzy sieciami połączenia są przekazywane przez zestaw PBX, które wysyłają zapytania o lokalizację docelowego adresu SIP.

Każdy agent użytkownika SIP jest rejestrowany w PBX; mogą łączyć się z innymi poprzez wybranie właściwego numeru wewnętrznego. W takim przypadku adres SIP to zazwyczaj sip:<użytkownik>@<domena> lub sip:<użytkownik>@<IP rejestratora>. Adres SIP jest niezależny od adresu SIP, a PBX udostępnia urządzenie przez cały czas, kiedy jest ono zarejestrowane.

Example
 1. sip:mydoor@company.com
 2. sip:myspeaker@company.com
 3. PBX sip.company.com
 4. sip:office@company.com

Po naciśnięciu przycisku wykonywania połączenia na interkomie Axis połączenie jest przekazywane przez jedną lub więcej centralek PBX do adresu SIP w lokalnej sieci IP lub przez internet.

Konfiguracja reguł dotyczących zdarzeń

Można utworzyć reguły sprawiające, że urządzenie będzie wykonywać konkretne akcje po wystąpieniu określonych zdarzeń. Reguła składa się z warunków i akcji. Warunki mogą służyć do wyzwalania akcji. Urządzenie może na przykład rozpocząć zapis lub wysłać wiadomość e-mail po wykryciu ruchu albo wyświetlić nałożony tekst podczas rejestracji.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

NAT Traversal

Użyj NAT (Network Address Translation), gdy urządzenie Axis znajduje się w prywatnej sieci (LAN) i chcesz uzyskać do niego dostęp spoza tej sieci.

Uwaga

Router musi również obsługiwać NAT Traversal i protokół UPnP®.

Każdy protokół NAT Traversal może być używany oddzielnie lub w różnych kombinacjach w zależności od środowiska sieciowego.

 • Protokół ICE (Interactive Connectivity Establishment) zwiększa szanse na wyszukanie najlepszej ścieżki komunikacji między urządzeniami typu peer. Szanse na wykorzystanie protokołu ICE można zwiększyć po włączeniu STUN i TURN.

 • STUN (Session Traversal Utilities for NAT) to protokół sieciowy klient-serwer umożliwiający urządzeniom Axis określenie, czy znajduje się on za NAT lub zaporą, a następnie uzyskanie zmapowanego publicznego adresu IP i numeru portu przypisanego do połączeń ze zdalnymi hostami. Wprowadź adres serwera STUN, na przykład adres IP.

 • TURN (Traversal Using Relays around NAT) to protokół umożliwiający urządzeniem za routerem NAT lub zaporą otrzymywanie danych z innych hostów (poprzez TCP lub UDP). Wprowadź adres serwera TURN i dane logowania.

Aplikacje

AXIS Camera Application Platform (ACAP) to otwarta platforma umożliwiająca podmiotom zewnętrznym opracowywanie funkcji analizy i innych aplikacji dla produktów Axis. Więcej informacji o dostępnych aplikacjach, oprogramowaniu do pobrania, wersjach próbnych i licencjach znajduje się na stronie axis.com/applications.

Podręczniki użytkownika do aplikacji Axis można znaleźć na stronie help.axis.com.

Rozwiązywanie problemów

Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

Ważne

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych należy stosować rozważnie. Opcja resetowania do domyślnych ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych produktu, włącznie z adresem IP.

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych produktu:

 1. Odłącz zasilanie produktu.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control i włącz zasilanie. Patrz Informacje ogólne o produkcie.

 3. Przytrzymuj przycisk Control przez 15–30 sekund, aż wskaźnik LED stanu zacznie migać na bursztynowo.

 4. Zwolnij przycisk Control. Proces zostanie zakończony, gdy wskaźnik LED stanu zmieni kolor na zielony. Produkt zostanie zresetowany do domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli w sieci brak serwera DHCP, domyślny adres IP to 192.168.0.90.

 5. Użyj narzędzi do instalacji i zarządzania, aby przypisać adres IP, ustawić hasło i uzyskać dostęp do urządzenia.

  Narzędzia do instalacji i zarządzania są dostępne na stronach pomocy technicznej axis.com/support.

Fabryczne wartości parametrów można również przywrócić za pośrednictwem strony internetowej urządzenia. Wybierz kolejno opcje Maintenance (Konserwacja) > Factory default (Ustawienia fabryczne) > Default (Domyślne).

Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego

Oprogramowanie sprzętowe określa dostępne funkcje urządzeń sieciowych. Podczas rozwiązywania problemów zalecamy rozpoczęcie od sprawdzenia aktualnej wersji oprogramowania sprzętowego. Najnowsza wersja może zawierać poprawki, które rozwiążą problem.

Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego:

 1. Przejdź do interfejsu urządzenia i wybierz opcję Status.

 2. Przejdź do menu Device info (Informacje o urządzeniu) i sprawdź nr wersji oprogramowania sprzętowego.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Ważne

Wstępnie skonfigurowane i spersonalizowane ustawienia są zapisywane podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego (pod warunkiem, że funkcje te są dostępne w nowym oprogramowaniu sprzętowym), choć Axis Communications AB tego nie gwarantuje.

Ważne

Upewnij się, że podczas całego procesu aktualizacji urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.

Uwaga

Aktualizacja urządzenia Axis do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania sprzętowego umożliwia uaktualnienie produktu o najnowsze funkcje. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego zawsze należy przeczytać instrukcje dotyczące aktualizacji oraz informacje o wersji dostępne z każdą nową wersją. Przejdź do strony axis.com/support/firmware, aby znaleźć najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego oraz informacje o wersji.

 1. Pobierz na komputer plik oprogramowania sprzętowego dostępny bezpłatnie na stronie axis.com/support/firmware.

 2. Zaloguj się do urządzenia jako administrator.

 3. Wybierz kolejno opcje Maintenance > Firmware upgrade (Konserwacja > Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) > Upgrade (Aktualizuj).

 4. Po zakończeniu aktualizacji produkt automatycznie uruchomi się ponownie.

Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, przejdź na stronę poświęconą rozwiązywaniu problemów: axis.com/support.

Problemy z aktualizacją oprogramowania sprzętowego

Niepowodzenie podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego zakończy się niepowodzeniem, urządzenie załaduje ponownie poprzednią wersję oprogramowania sprzętowego. Najczęstszą przyczyną tego jest wczytanie niewłaściwego oprogramowania sprzętowego. Upewnij się, że nazwa pliku oprogramowania sprzętowego odpowiada danemu urządzeniu i spróbuj ponownie.

Problemy po aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Jeśli wystąpią problemy po aktualizacji oprogramowania sprzętowego, przejdź do strony Konserwacja i przywróć poprzednio zainstalowaną wersję.

Problemy z ustawieniem adresu IP

Urządzenie należy do innej podsieci

Jeśli adres IP przeznaczony dla danego urządzenia oraz adres IP komputera używanego do uzyskania dostępu do urządzenia należą do różnych podsieci, ustawienie adresu IP jest niemożliwe. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać adres IP.

Adres IP jest używany przez inne urządzenie

Odłącz urządzenie Axis od sieci. Uruchom polecenie Ping (w oknie polecenia/DOS wpisz ping oraz adres IP urządzenia):

 • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Reply from <adres IP>: bytes=32; time=10..., oznacza to, że ten adres IP może już być używany przez inne urządzenie w sieci. Poproś administratora sieci o nowy adres IP i zainstaluj ponownie urządzenie.

 • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Request timed out, oznacza to, że ten adres IP jest dostępny do wykorzystania przez urządzenie Axis. Sprawdź całe okablowanie i zainstaluj urządzenie ponownie.

Możliwy konflikt adresów IP z innym urządzeniem w tej samej podsieci

Zanim serwer DHCP ustawi adres dynamiczny, używany jest statyczny adres IP urządzenia Axis. Oznacza to, że jeśli ten sam domyślny statyczny adres IP jest używany także przez inne urządzenie, mogą wystąpić problemy podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia.

Nie można uzyskać dostępu do urządzenia przez przeglądarkę

Nie można zalogować

Jeśli protokół HTTPS jest włączony, trzeba upewnić się, że podczas logowania używany jest właściwy protokół (HTTP lub HTTPS). Może zajść konieczność ręcznego wpisania http lub https w polu adresu przeglądarki.

W razie utraty hasła dla użytkownika root należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

Serwer DHCP zmienił adres IP

Adresy IP otrzymane z serwera DHCP są dynamiczne i mogą się zmieniać. Jeśli adres IP został zmieniony, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci. Znajdź urządzenie przy użyciu nazwy modelu lub numeru seryjnego bądź nazwy DNS (jeśli skonfigurowano tę nazwę).

W razie potrzeby można przydzielić samodzielnie statyczny adres IP. Instrukcje można znaleźć na stronie axis.com/support.

Błąd certyfikatu podczas korzystania ze standardu IEEE 802.1X

Aby uwierzytelnianie działało prawidłowo, ustawienia daty i godziny w urządzeniu Axis muszą być zsynchronizowane z serwerem NTP. Wybierz kolejno opcje System > Date and time (System > Data i godzina).

Dostęp do urządzenia można uzyskać lokalnie, ale nie z zewnątrz

Aby uzyskać dostęp do urządzenia z zewnątrz, zalecamy skorzystanie z jednej z następujących aplikacji dla systemu Windows®:

 • AXIS Companion: darmowa aplikacja idealna do małych systemów o niewielkich wymaganiach w zakresie dozoru.

 • AXIS Camera Station: 30-dniowa darmowa wersja próbna, idealna do małych i średnich systemów.

Instrukcje i plik do pobrania znajdują się na stronie axis.com/vms.

Kwestie wydajności

Podczas konfigurowania systemu należy wziąć pod uwagę wpływ różnych ustawień i sytuacji na wydajność. Niektóre czynniki wpływają na wymaganą przepustowość, a inne mogą wpływać na liczbę klatek na sekundę; niektóre z nich wpływają na oba te parametry. Jeśli obciążenie procesora osiągnie maksimum, wpłynie to również na liczbę klatek na sekundę.

Najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

 • Wysoka rozdzielczość obrazu lub niższe poziomy kompresji zapewniają obrazy zawierające więcej danych, co z kolei wpływa na przepustowość.

 • Dostęp do dużej liczby klientów MJPEG lub H.264 unicast wpływa na przepustowość.

 • Jednoczesne oglądanie różnych strumieni (rozdzielczość, kompresja) za pomocą różnych klientów wpływa zarówno na liczbę klatek na sekundę, jak i na przepustowość.

  W miarę możliwości używaj identycznych strumieni, aby utrzymać wysoką liczbę klatek na sekundę. Aby upewnić się, że strumienie są identyczne, możesz użyć profili strumieni.

 • Jednoczesny dostęp do strumieni wideo MJPEG i H.264 wpływa na liczbę klatek na sekundę i przepustowość.

 • Intensywne korzystanie z ustawień zdarzeń wpływa na obciążenie procesora, co z kolei wpływa na liczbę klatek na sekundę.

 • Korzystanie z protokołu HTTPS może zmniejszać liczbę klatek na sekundę, szczególnie w przypadku przesyłania strumieniowego obrazów wideo w formacie MJPEG.

 • Znaczące obciążenie sieci ze względu na słabą infrastrukturę wpływa na przepustowość.

 • Wyświetlanie obrazu z użyciem komputerów klienckich o niewystarczających parametrach obniża subiektywnie obserwowaną wydajność i wpływa na liczbę klatek na sekundę.

 • Jednoczesne uruchamianie wielu aplikacji AXIS Camera Application Platform (ACAP) może mieć wpływ na liczbę klatek na sekundę i ogólną wydajność.

Kontakt z pomocą techniczną

Kontakt z pomocą techniczną: axis.com/support.

Sprzęt podłączeniowy

Przekaźnik zasilany przez zasilacz PoE (12 V)

 1. Aby sprawdzić stan przekaźnika, wybierz kolejno opcje System > Accessories (System > Akcesoria) i odszukaj port przekaźnika.

 2. W ustawieniu Normal state (Stan normalny) zaznacz wartość:

  • do zamka zabezpieczonego podczas awarii zasilania

  • do zamka zabezpieczonego

Przekaźnik zasilany przez osobny zasilacz

 1. Aby sprawdzić stan przekaźnika, wybierz kolejno opcje System > Accessories (System > Akcesoria) i odszukaj port przekaźnika.

 2. W ustawieniu Normal state (Stan normalny) zaznacz wartość:

  • do zamka zabezpieczonego podczas awarii zasilania

  • do zamka zabezpieczonego

Przekaźnik bezpotencjałowy

 1. Aby sprawdzić stan przekaźnika, wybierz kolejno opcje System > Accessories (System > Akcesoria) i odszukaj port przekaźnika.

 2. W ustawieniu Normal state (Stan normalny) zaznacz wartość:

  • do zamka zabezpieczonego podczas awarii zasilania

  • do zamka zabezpieczonego

Bezpieczna blokada 12 V zasilana przez zasilacz PoE z interkomu

 1. Aby sprawdzić stan przekaźnika, wybierz kolejno opcje System > Accessories (System > Akcesoria) i odszukaj port przekaźnika.

 2. W ustawieniu Normal state (Stan normalny) zaznacz wartość:

  • do zamka zabezpieczonego podczas awarii zasilania

  • do zamka zabezpieczonego

Bezpieczna blokada 12 V zasilana przez zasilacz zewnętrzny

 1. Aby sprawdzić stan przekaźnika, wybierz kolejno opcje System > Accessories (System > Akcesoria) i odszukaj port przekaźnika.

 2. W ustawieniu Normal state (Stan normalny) zaznacz wartość:

  • do zamka zabezpieczonego podczas awarii zasilania

  • do zamka zabezpieczonego

Specyfikacje

Wskaźniki i elementy sterowania na panelu przednim

Po podłączeniu produktu do zasilania ikona wskaźnika i pasek wskaźnika zaświecą się na kilka sekund.

Ikony wskaźników połączenia

IkonaWskazanie

Stałe bursztynowe światło po zainicjowaniu połączenia wychodzącego.

Miga na bursztynowo po zainicjowaniu połączenia przychodzącego.

Stałe niebieskie światło podczas trwającego połączenia.

Stałe zielone światło po otwarciu drzwi.

Wskaźniki LED

Wskaźnik LED stanuWskazanie
Zielony

Stałe zielone światło przy normalnym działaniu.

Gniazdo karty SD

POWIADOMIENIE
 • Ryzyko uszkodzenia karty SD. Nie używaj ostrych narzędzi, metalowych przedmiotów ani nadmiernej siły podczas wkładania i wyjmowania karty SD. Wkładaj i wyjmuj kartę palcami.
 • Ryzyko utraty danych i uszkodzenia nagrań. Nie wyjmuj karty SD w trakcie działania produktu. Odłącz kartę SD na stronie produktu przed jej wyjęciem.

Produkt obsługuje karty microSD/microSDHC/microSDXC.

Zalecenia dotyczące kart SD można znaleźć w witrynie axis.com.

Logo microSD, microSDHC i microSDXC stanowią znaki towarowe firmy SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy SD-3C, LLC w Stanach Zjednoczonych, innych krajach lub w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Przyciski

Przycisk Control

Złącza

Złącze sieciowe

Złącze RJ45 Ethernet z zasilaniem Power over Ethernet (PoE).

Złącze audio

4-pinowy blok złączy wejść i wyjść audio.

FunkcjaStykUwagi
Wejście liniowe1Wejście liniowe (mono)
GND2Uziemienie audio
Wyjście liniowe3Wyjście liniowe (mono)
GND4Uziemienie audio

Złącze I/O

Złącze I/O służy do obsługi urządzeń zewnętrznych w kombinacji przykładowo z wykrywaniem ruchu, wyzwalaniem zdarzeń i powiadomieniami o alarmach. Oprócz punktu odniesienia 0 V DC i zasilania (wyjście stałoprądowe) złącze I/O zapewnia interfejs do:

Wejścia cyfrowego –
Do podłączenia urządzeń, które mogą przełączać się pomiędzy obwodem zamkniętym i otwartym, na przykład czujników PIR, czujników okiennych lub drzwiowych oraz czujników wykrywania zbicia szyby.
Wyjścia cyfrowego –
Do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączonymi urządzeniami można zarządzać poprzez API VAPIX®, zdarzenie lub stronę internetową produktu.
FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
0 V DC (-)10 V DC
12 V DC2Maks. prąd = 400 mA
Konfigurowalne (wejście lub wyjście)3-4Wejście cyfrowe — podłącz do styku 1, aby aktywować lub pozostaw rozłączone, aby dezaktywować.Od 0 do maks. 30 V DC
Wyjście cyfrowe — podłączone do styku 1 po aktywacji, rozłączone po dezaktywacji. W przypadku stosowania z obciążeniem indukcyjnym, np przekaźnikiem, konieczne jest szeregowe podłączenie diody w celu zabezpieczenia przed stanami przejściowymi napięcia.Od 0 do maks. 30 V DC
Wspólny5Maks. prąd/napięcie = 700mA przy 30 V ze źródła zewnętrznego
Normalnie otwarte/normalnie zamknięte6Do podłączania urządzeń przekaźnikowych. Obwód przekaźnika jest odizolowany galwanicznie od pozostałych obwodów.Maks. prąd/napięcie = 700mA przy 30 V ze źródła zewnętrznego

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Poziomy zagrożenia

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazuje zagrożenie, które spowoduje zgon lub ciężkie obrażenia.

OSTRZEŻENIE

Wskazuje zagrożenie, które może spowodować zgon lub ciężkie obrażenia.

UWAGA

Wskazuje zagrożenie, które może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

POWIADOMIENIE

Wskazuje zagrożenie, które może spowodować uszkodzenie mienia.

Inne poziomy komunikatów

Ważne

Wskazuje istotne informacje niezbędne do poprawnego działania produktu.

Uwaga

Wskazuje przydatne informacje, które ułatwiają wykorzystanie możliwości produktu.