AXIS Parking Violation Detection

Informacje o rozwiązaniu

Informacje o programie AXIS Parking Violation Detection

AXIS Parking Violation Detection umożliwia tworzenie niestandardowych stref detekcji w celu automatycznego monitorowania ruchu drogowego i innych obszarów. W strumieniu wideo w systemie zarządzania materiałem wizyjnym wyświetlane są naruszenia przepisów dotyczących parkowania.

AXIS Parking Violation Detection to aplikacja na komputer i do kamery. Aplikację do kamery można instalować w obsługiwanych urządzeniach Axis do sieciowego dozoru wizyjnego, które obsługują AXIS Camera Application Platform.

Pełen wykaz obsługiwanych urządzeń i wersji oprogramowania sprzętowego jest dostępny na stronie axis.com/products/axis-parking-violation-detection/support-and-documentation

Aplikacja na komputer to aplikacja oparta na systemie Windows, która służy wyłącznie do konfiguracji.

Wyszukiwanie urządzenia w sieci

Więcej informacji na temat wykrywania i przypisywania adresów IP znajduje się w dokumencie Jak przypisać adres IP i uzyskać dostęp do urządzenia.

Ustawianie nowego hasła do konta root

Ważne

Domyślna nazwa użytkownika dla administratora to root. W przypadku utraty hasła użytkownika root należy zresetować urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych. Patrz

Wskazówka dotycząca wsparcia technicznego: Potwierdzanie bezpieczeństwa hasła
 1. Wprowadź hasło. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł. Patrz Bezpieczne hasła.

 2. Wprowadź ponownie hasło, aby sprawdzić, czy jest ono poprawnie zapisane.

 3. Kliknij przycisk Create login (Utwórz login). Hasło zostanie skonfigurowane.

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Rozpoczynanie pracy

Zalecenia dotyczące montażu kamery

 • Po wybraniu miejsca montażu pamiętaj, że bezpośrednie światło słoneczne (na przykład podczas wschodu i zachodu słońca) może zniekształcić obraz.

 • Minimalna wysokość montażowa: 3 metry.

 • Maksymalna wysokość montażowa: 20 metrów.

 • Maksymalna odległość detekcji: 20x wysokość kamery.

 • Pole widzenia kamery musi być takie same, jak kierunek ruchu na pasie (lub lekko nachylone).

 • Szerokość pasa (A), która ma być monitorowana, powinna być w przybliżeniu równa szerokości pojazdu. Ponadto szerokość pasa powinna być większa od 5% łącznej szerokości obrazu (B).

 • Długość odcinka pasa (C), który ma być monitorowany, powinna wynosić od 5 do 100 metrów.

Pobieranie aplikacji do kamery i na komputer

Należy najpierw zalogować się na konto My Axis, a następnie pobrać aplikację na komputer i do kamery.

 1. Przejdź do axis.com/products/axis-parking-violation-detection

 2. Przejdź do menu Software (Oprogramowanie) > Download (Pobierz).

Instalacja aplikacji w kamerze

Uwaga
 • Aplikację do kamery można zainstalować bezpośrednio ze strony internetowej kamery lub przez aplikację AXIS Device Manager.
 • Aby zainstalować aplikację w kamerze, należy mieć uprawnienia administratora.
Instalacja aplikacji do kamery.
 1. Przejdź do strony internetowej kamery, klikając jej numer IP na liście urządzeń.

 2. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > Apps (Aplikacje).

 3. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby wczytać plik instalacyjny aplikacji (.eap) do kamery.

 4. Kliknij przycisk Start , aby aktywować aplikację.

Uwaga

Aby zapewnić optymalną wydajność, należy upewnić się, że AXIS Parking Violation Detection jest jedyną aktywną aplikacją w kamerze.

 1. Aby aktywować licencję, potrzebny jest klucz licencyjny generowany za pomocą kodu licencyjnego oraz numeru seryjnego urządzenia Axis. Jeżeli plik licencyjny nie jest zapisany w komputerze, wykonaj następujące czynności:
 2. Przejdź do strony axis.com/applications

 3. Przejdź do opcji License key registration (Rejestracja klucza licencyjnego).

 4. Wprowadź kod licencyjny i numer seryjny.

 5. Zapisz plik licencyjny w komputerze.

 6. Przejdź do strony aplikacji w kamerze.

 7. Kliknij przycisk Install (Zainstaluj) i wybierz plik klucza licencyjnego.

Instalacja aplikacji w wielu kamerach

Do zainstalowania aplikacji w wielu kamerach można użyć oprogramowania AXIS Device Manager lub AXIS Camera Station.

 1. W aplikacji AXIS Device Manager przejdź do karty Device Manager (Menedżer urządzeń). W aplikacji AXIS Camera Station przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Devices (Urządzenia) > Manage (Zarządzaj).

 2. Wybierz urządzenia, na których chcesz zainstalować AXIS Parking Violation Detection.

 3. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło do kamer.

 4. Kliknij [ikonę puzzli] i wybierz opcję Browse to Application (Przejdź do aplikacji) kliknij Browse (Wyszukaj) i znajdź pobraną aplikację.

Instalacja aplikacji na komputer

Zlokalizuj plik AXIS Parking Violation Detection Desktop.msi w folderze z pobranymi plikami i kliknij go, by zainstalować aplikację.

Dodaj kamerę do aplikacji na komputer

Uwaga

Aby dodać kamery, musisz mieć uprawnienia administratora.

 1. Aby otworzyć okno dialogowe Add device (Dodaj urządzenie) ( kliknij +.

 2. Wybierz jedną lub kilka kamer z zainstalowaną aplikacją i wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło.

 3. Kliknij przycisk Add (Dodaj).

Wyświetlanie strumienia na żywo z kamery

 1. W aplikacji na komputer przejdź do listy urządzeń.

 2. Znajdź kamerę na liście i kliknij przycisk

Narzędzie konfiguracji

Kliknij ikonę drogi, aby uzyskać dostęp do narzędzia konfiguracji. Podczas pierwszego konfigurowania aplikacji zaleca się wykonanie kroków opisanych w samouczku.

Jeżeli chcesz wczytać zapisaną wcześniej konfigurację, przejdź do Zapisywanie lub wczytywanie konfiguracji.

Ustawianie perspektywy i edycja stref detekcji w aplikacji na komputer.

Ustawianie perspektywy w scenie

Poniższe kroki są niezbędne do ustawienia odpowiedniej perspektywy sceny w kamerze.

Uwaga

Linie poziome muszą być równoległe i nachylone maksymalnie o 35°.

 1. Kliknij linię pionową (V) i wpisz znaną odległość pionową w scenie.

 2. Przesuń linię pionową do lokalizacji o znanej odległości.

 3. Dostosuj linię przy użyciu punktów kotwiczących, aby dopasować ją do lokalizacji w scenie.

 4. Podaj znane odległości w poziomie dla dwóch linii poziomych (H1, H2)

 5. Przesuń linię H1 na górę linii pionowej (V), a linię H2 – na dół linii pionowej.

 6. Dostosuj linie przy użyciu punktów kotwiczących, aby dopasować je do lokalizacji w scenie.

 7. Przejdź do Dodawanie stref detekcji do monitorowania.

Dodawanie stref detekcji do monitorowania

Dodaj strefy detekcji, w których aplikacja ma monitorować naruszenia przepisów dotyczących parkowania.

Uwaga

Minimalna długość strefy detekcji wynosi 5 metrów, a maksymalna długość wynosi 100 metrów. Szerokość strefy detekcji powinna być taka sama, jak zwykłego samochodu. Działanie aplikacji można optymalizować, zachowując maksymalną liczbę stref detekcji na widok, wynoszącą 4.

 1. Użyj punktów kotwiczenia, aby dostosować strefę detekcji, tak aby obejmowała ona obszar, który ma być monitorowany.

 2. Opcjonalnie zmień domyślny identyfikator pasa, aby zidentyfikować strefę detekcji.

 3. Utwórz dodatkowe strefy detekcji.

 4. Dostosuj wartość progową minutnika naruszeń przepisów dotyczących parkowania w polu Time threshold (Próg czasu).

  Próg to ilość czasu przed wysłaniem powiadomienia o naruszeniu przepisów dotyczących parkowania i uruchomieniu minutnika. Minimalna wartość wynosi 30 sekund, a maksymalna wartość – 20 minut (1200 sekund).

 5. Uwaga

  Wyższa czułość detekcji zwiększa liczbę alarmów.

 6. Dostosuj czułość do warunków panujących w scenie. Zalecamy ustawienie Medium (Średnia) do celów weryfikacji.

 7. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Konfiguracja kamer PTZ z prepozycjami

Podczas korzystania z kamery PTZ każdą prepozycję trzeba skonfigurować oddzielnie.

Konfiguracja AXIS Parking Violation Detection w prepozycji PTZ.
Uwaga
 • Aby aplikacja wykrywała naruszenia przepisów dotyczących parkowania, kamera musi pozostawać w danej prepozycji przez co najmniej 30 minut.
 • Aby możliwe było wykrycie naruszenia przepisów dotyczących parkowania, pojazd musi się zatrzymać w scenie.
 1. Dodaj kamerę według instrukcji w Dodaj kamerę do aplikacji na komputer.

 2. Przejdź do systemu VMS lub strony internetowej kamery i przestaw kamerę PTZ do prepozycji, którą chcesz skonfigurować. Upewnij się, że kamera jest pozostaje w tej prepozycji przez cały czas konfiguracji.

 3. Wybierz prepozycję w menu rozwijanym kamery na liście urządzeń.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w Ustawianie perspektywy w scenie i Dodawanie stref detekcji do monitorowania.

 5. Opcjonalnie można skonfigurować inne prepozycje.

Zapisywanie lub wczytywanie konfiguracji

Narzędzie konfiguracji umożliwia zapisanie i wczytywanie konfiguracji w celu utworzenia kopii zapasowej lub ponownego wykorzystania w innych urządzeniach po niewielkich modyfikacjach.

Kliknij polecenie Save configuration (Zapisz konfigurację)

Kliknij ... i wybierz opcję Save to file (Zapisz do pliku).

Wczytywanie konfiguracji

Kliknij ... i wybierz opcję Load from file (Wczytaj z pliku).

Łączenie przez zaporę

Kliknij ikonę koła zębatego, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Maintenance (Konserwacja).

Wprowadź odpowiednie porty HTTP i HTTPS dla aplikacji do kamery i na komputer.

Dostęp do dziennika zdarzeń

 1. W dzienniku zdarzeń znajduje się godzina, czas trwania i zrzuty ekranu zdarzeń bieżącego urządzenia.
 2. Przejdź do listy urządzeń.

 3. Kliknij

Konfiguracja alarmów w AXIS Camera Station

W tym przykładzie wyjaśniono sposób konfiguracji reguł w AXIS Camera Station, aby powiadamiać operatora i rejestrować wideo po wystąpieniu naruszenia przepisów dotyczących parkowania.

Zanim rozpoczniesz

 • Potrzebujesz:
 • kamery sieciowej Axis ze skonfigurowaną i uruchomioną aplikacją AXIS Parking;

 • komputera z zainstalowaną aplikacją AXIS Camera Station.

 1. Dodawanie kamery do AXIS Camera Station
 2. Dodaj kamerę w AXIS Camera Station. Patrz instrukcja obsługi AXIS Camera Station.

 1. Tworzenie wyzwalacza zdarzeń w urządzeniu
 2. Kliknij i przejdź do menu Configuration > Recording and events > Action rules (Konfiguracja > Rejestracja i zdarzenia > Reguły akcji), i kliknij opcję New (Nowa).

 3. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby dodać wyzwalacz.

 4. Z listy wyzwalaczy wybierz opcję Device event (Zdarzenie urządzenia) i kliknij Ok.

 5. W sekcji Configure device event trigger (Konfiguracja wyzwalacza zdarzeń w urządzeniu):

  • W polu Device (Urządzenie) wybierz kamerę.

  • W polu Event (Zdarzenie) wybierz ParkingViolation.

  • W polu Trigger period (Czas wyzwalania) wybierz przerwę pomiędzy kolejnymi wyzwalaczami. Funkcja ta służy do zmniejszania liczby następujących po sobie zapisów. Jeżeli podczas przerwy wystąpią dodatkowe wyzwalacze, rejestracja będzie kontynuowana, a okres wyzwalacza rozpocznie się od tego momentu.

 6. W opcji Filters (Filtry) opcję active (aktywne) ustaw na Yes (Tak).

 7. Kliknij OK.

 1. Tworzenie akcji w celu uruchomienia alarmów i rejestracji obrazu wideo
 2. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 3. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby dodać akcję.

 4. Z listy akcji wybierz Raise alarm (Uruchom alarm) i kliknij Ok.

 5. Uwaga

  Komunikat alarmu to komunikat, który dany operator widzi po wystąpieniu alarmu.

 6. W sekcji Alarm message (Komunikat alarmu) wprowadź tytuł i opis alarmu.

 7. Kliknij OK.

 8. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby dodać kolejną akcję.

 9. Z listy akcji wybierz Record (Rejestruj) i kliknij Ok.

 10. Z listy kamer wybierz kamerę, która ma zostać użyta do rejestracji.

 11. Wybierz profil i ustaw bufor przed i po rejestracji.

 12. Kliknij OK.

 13. Uwaga

  Limit buforu przed zdarzeniem jest ograniczony do 60 sekund. W przypadku ustawienia progu detekcji na ponad 60 sekund nie zostanie zarejestrowane zatrzymanie pojazdu. Aby upewnić się, że zostanie ono zarejestrowane, przejdź do opcji Schedule (Harmonogram) i wybierz opcję Always (Zawsze).

 1. Określanie czasu aktywności alarmów
 2. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 3. Jeżeli chcesz, aby alarm był aktywny tylko w określonych godzinach, wybierz opcję Custom schedule (Harmonogram niestandardowy).

 4. Wybierz harmonogram z listy.

 5. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 6. Wprowadź nazwę reguły.

 7. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Konfiguracja alarmów w Genetec Security Center

W tym przykładzie wyjaśniono sposób konfiguracji reguł w Genetec Security Center, aby powiadamiać operatora i rejestrować wideo po wystąpieniu naruszenia przepisów dotyczących parkowania.

Zanim rozpoczniesz

 • Potrzebujesz:
 • kamery sieciowej Axis ze skonfigurowaną i uruchomioną aplikacją AXIS Parking Violation Detection; patrz Rozpoczynanie pracy.

 • komputera z uruchomionym oprogramowaniem Genetec Security Center.

 1. Dodaj kamerę do Genetec Security Desk.
 2. Zaloguj się doGenetec Security Desk.

 3. Przejdź do menu Tools > Config Tool > Video > Archive (Narzędzia > Narzędzie do konfiguracji > Wideo > Archiwum).

 4. Kliknij opcję Archiver (Archiwizator) prawym przyciskiem myszy i przejdź do menu Add an entity > Video unit (Dodaj jednostkę > Jednostka wideo).

 5. W wyskakującym oknie Manual add (Dodawanie ręczne):

  1. Wybierz Manufacturer (Producenta) : Axis

  2. Wybierz Product type (Typ produktu): Inny

  3. Wpisz IP address (Adres IP) kamery AXIS

  4. Wybierz HTTP port (Port HTTP): 80 (domyślna wartość)

  5. Authentication (Uwierzytelnianie): Wybierz opcję Specific (Konkretne)

  6. Wpisz Username and password (Nazwę użytkownika i hasło)

 6. Kliknij opcję Add and close (Dodaj i zamknij).

Po dodaniu kamery do Security Desk należy skonfigurować typ zdarzenia wyświetlany w momencie wyzwolenia alarmu.

 1. Przejdź do menu Archiver > Camera > Properties (Archiwizator > Kamera > Właściwości).

 2. W obszarze Applications (Aplikacje) wybierz AXIS Parking Violation Detection.

 3. W obszarze Application events (Zdarzenia aplikacji): Wybierz typ incydentu ParkingViolationDetection.

 4. Kliknij Apply (Zastosuj), aby potwierdzić konfigurację.

 5. Uruchom ponownie Security Center, aby wprowadzić modyfikacje.

Konfiguracja alarmu i wyświetlenie go na karcie Monitoring (Monitorowanie)

 1. Przejdź do menu Security Desk > Options > Events (Security Desk > Opcje > Zdarzenia).

 2. Rozwiń listę Custom events (Zdarzenia niestandardowe)

 3. Kliknij:

  • ParkingViolation ON: Alarm zostanie uruchomiony po wystąpieniu zdarzenia (na początku zdarzenia)

  • ParkingViolation OFF: Alarm zostanie uruchomiony pod koniec zdarzenia.

 4. Upewnij się, że zaznaczono kolumnę Display in tile (Wyświetlaj na kafelku) dla zdarzeń AXIS Parking Violation Detection (powinna ona być zaznaczona domyślnie). Jeżeli nie, zaznacz ją. Akcja ta umożliwia wyświetlenie alarmu karcie Monitoring (Monitorowanie) w Security Desk.

 5. Przejdź do menu Security Desk > Monitoring (Security Desk > Monitorowanie)

 6. Kliknij dwukrotnie kamerę, która ma być wyświetlana na kafelku. Kliknij przycisk Monitoring (Monitorowanie) u dołu, aby skonfigurować zdarzenie, które będzie wyświetlane w interfejsie monitorowania.

 7. Kliknij kamerę, która spowoduje rozpoczęcie zdarzenia.

 8. W obszarze Alarm monitoring (Monitorowanie alarmów) kliknij opcję ON, aby wyświetlać zdarzenie na górze karty Monitoring (Monitorowanie).

Jeśli w kamerze włączono monitorowanie, to po otrzymaniu powiązanego z kamera zdarzenia ParkingViolationDetection Security Desk automatycznie wyświetli kamerę na pierwszym wolnym kafelku w obszarze Monitoring Task (Zadanie monitorowania).

Uwaga

Monitorowane urządzenie można skonfigurować tak, aby było zawsze wyświetlane na tym samym kafelku.

Konfiguracja zdarzeń powiązanych z akcjami

Zdarzenia można powiązać z konkretnymi akcjami. Skonfiguruj zdarzenie niestandardowe, aby wyzwalać akcję po otrzymaniu alarmu z AXIS Parking Violation Detection. przez Security Desk.

 1. Otwórz narzędzie Config Tool Genetec i przejdź do menu System > General Settings (System > Ustawienia ogólne).

 2. Przejdź do obszaru Actions (Akcje) i kliknij ikonę +.

 3. Wybierz typ zdarzenia AXIS Parking Violation Detection z listy rozwijanej When (Kiedy).

 4. Kliknij opcję Any entity (Dowolna jednostka) w menu From (Z) i wybierz kamerę AXIS, która będzie wyzwalać zdarzenie.

 5. W obszarze Effective (Uruchomiony) kliknij opcję Always (Zawsze) i wybierz harmonogram, podczas którego aktywne jest powiązanie zdarzenia z akcją.

 6. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Sprawdź poprawność konfiguracji

Upewnij się, że konfiguracja jest zgodna ze specyfikacjami systemu, symulując incydent lub testując alarm użytkownika. Patrz Testowanie integracji z systemem VMS

Włączanie metadanych Genetec Security Center

Przesyłanie danych z AXIS Parking Violation Detection do Genetec Security Desk:

 1. Dodaj Record Action Rule (Rejestruj regułę akcji) w Genetec Security Desk.

 2. Aktywuj metadane zdarzeń w aplikacji AXIS Parking Violation Detection:

  1. Wybierz kamerę z listy.

  2. Kliknij ikonę ustawień.

  3. Kliknij opcję Access plain config (Dostęp do zwykłej konfiguracji)

  4. Aktywuj wszystkie trzy typy metadanych: Preset, LaneID i StartDateTimeUTC.

  5. Kliknij przycisk Save (Zapisz)

 3. Testowanie integracji z systemem VMS.

Testowanie integracji z systemem VMS

Aby sprawdzić, czy integracja z systemem do zarządzania materiałem wizyjnym działa w oczekiwany sposób, można wyzwolić zdarzenie ręcznie.

 1. W aplikacji na komputer przejdź do listy urządzeń.

 2. Wybierz urządzenie i kliknij przycisk

 3. Aby wyzwolić zdarzenie, kliknij przycisk

 4. Przejdź do systemu VMS i sprawdź, czy minutnik i alarm są wyświetlane w oczekiwany sposób.

Dowiedz się więcej

Aplikacje

Aplikacje pozwalają lepiej wykorzystać potencjał urządzeń Axis. AXIS Camera Application Platform (ACAP) to otwarta platforma umożliwiająca podmiotom zewnętrznym opracowywanie funkcji analizy i innych aplikacji dla urządzeń Axis. Aplikacje mogą być fabrycznie zainstalowane na urządzeniu, dostępne do pobrania za darmo lub oferowane za opłatą licencyjną.

Podręczniki użytkownika do aplikacji Axis można znaleźć na stronie help.axis.com.

Opcje oprogramowania sprzętowego

Axis oferuje zarządzanie oprogramowaniem sprzętowym w formie zarządzania aktywnego lub długoterminowego wsparcia (LTS). Zarządzanie aktywne oznacza stały dostęp do najnowszych funkcji produktu, a opcja LTS to stała platforma z okresowymi wydaniami wersji zawierającymi głównie poprawki i aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa.

Aby uzyskać dostęp do najnowszych funkcji lub w razie korzystania z kompleksowych systemów Axis, należy użyć oprogramowania sprzętowego w opcji aktywnego zarządzania. Opcja LTS zalecana jest w przypadku integracji z urządzeniami innych producentów, które nie są na bieżąco weryfikowane z najnowszymi aktywnymi wersjami. Urządzenie dzięki LTS może utrzymywać odpowiedni stopień cyberbezpieczeństwa bez konieczności wprowadzania zmian w funkcjonowaniu ani ingerowania w istniejący system. Szczegółowe informacje dotyczące strategii oprogramowania sprzętowego Axis znajdują się na stronie axis.com/support/device-software.

Rozwiązywanie problemów

Zmiana liczby alarmów

Poprzez regulację czułości detekcji i wartości progowych w momencie wyzwalania alarmów w narzędziu Configuration (Konfiguracja) można zwiększyć lub zmniejszyć liczbę wyzwalanych alarmów.

 • Aby zmniejszyć liczbę alarmów: zwiększ Threshold (Próg) lub zmniejsz Sensitivity (Czułość) detekcji.

 • Aby zwiększyć liczbę alarmów: obniż Threshold (Próg) lub zwiększ Sensitivity (Czułość) detekcji.

Poprawa działania

Jeżeli kamera ma wiele aplikacji, może być konieczne uzyskanie dostępu do strony internetowej kamery i wyłączenie wszystkich innych aplikacji w celu poprawy działania.

Uwaga

Aplikacja AXIS Video Motion Detection 4 domyślnie jest uruchamiana w większości kamer AXIS. W kamerach z serii Q16 i Q17 domyślnie uruchamiana jest aplikacja AXIS Guard Suite.

Aktualizacja aplikacji do najnowszej wersji

Aby móc korzystać z najnowszych ulepszeń, zalecamy uaktualnienie do najnowszej wersji aplikacji.

Pobierz najnowsze wersje aplikacji na komputer i do kamery; patrz Pobieranie aplikacji do kamery i na komputer.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Ważne

Wstępnie skonfigurowane i spersonalizowane ustawienia są zapisywane podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego (pod warunkiem że funkcje te są dostępne w nowym oprogramowaniu sprzętowym), choć Axis Communications AB tego nie gwarantuje.

Ważne

Upewnij się, że podczas całego procesu aktualizacji produkt jest podłączony do źródła zasilania.

Uwaga

Aktualizacja produktu Axis do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania sprzętowego umożliwia uaktualnienie produktu o najnowsze funkcje. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego zawsze należy przeczytać instrukcje dotyczące aktualizacji oraz informacje o wersji dostępne z każdą nową wersją. Przejdź do strony axis.com/support/firmware, aby znaleźć najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego oraz informacje o wersji.

Jak dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego
 1. Pobierz na komputer plik oprogramowania sprzętowego dostępny bezpłatnie na stronie axis.com/support/firmware.

 2. Zaloguj się do urządzenia jako administrator.