AXIS Q8752-E Bispectral PTZ Network Camera

Informacje o rozwiązaniu

Kamera AXIS Q87 Bispectral PTZ Network Camera jest przeznaczona do monitorowania obiektów o kluczowym znaczeniu, w których wymagany jest całodobowy dozór stref zastrzeżonych, na przykład na lotniskach.

W trudnych warunkach oświetlenia kanał termowizyjny może wykrywać obiekty (1), których nie wykryją czujniki optyczne. Aby korzystać z tej funkcji, można ustawić kanał termowizyjny w taki sposób, aby automatycznie wykrywał ruch i wysyłał sygnał do kanału optycznego, który wykona zbliżenie i zarejestruje obraz. Więcej informacji: Wykrywaj ruch za pomocą kanału termowizyjnego, wykonuj zbliżenia i zapisuj obraz za pomocą kanału optycznego.

Kamera (2) jest często montowana w trudno dostępnych lokalizacjach. Wbudowana wycieraczka i opcjonalny spryskiwacz umożliwiają usuwanie np. soli pozostałej ze słonej wody z wizjera kamery, do którego nie ma fizycznego dostępu. Więcej informacji: Ustawienie codziennej funkcji czyszczenia wizjera.

Szeroki zakres pochylenia pozwala wykrywać, przykładowo, różne obiekty latające (3).

Rozpoczynanie pracy

Wyszukiwanie urządzenia w sieci

Aby znaleźć urządzenia Axis w sieci i przydzielić im adresy IP w systemie Windows®, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager. Obie aplikacje są darmowe i można je pobrać ze strony axis.com/support.

Więcej informacji na temat wykrywania i przypisywania adresów IP znajduje się w dokumencie Jak przypisać adres IP i uzyskać dostęp do urządzenia.

Obsługiwane przeglądarki

Urządzenie obsługuje następujące przeglądarki:

ChromeTM

Firefox®

EdgeTM

Safari®

Windows®

zalecane

zalecane

macOS®

zalecane

zalecane

Linux®

zalecane

zalecane

Inne systemy operacyjne

✓*

*Aby korzystać z interfejsu sieci Web AXIS OS w systemie iOS 15 lub iPadOS 15, przejdź do menu Ustawienia > Safari > Zaawansowane > Funkcje eksperymentalne i wyłącz NSURLSession Websocket.

Więcej informacji na temat zalecanych przeglądarek można znaleźć na stronie AXIS OS Portal.

Dostęp do urządzenia

 1. Otwórz przeglądarkę i wprowadź adres IP lub nazwę hosta urządzenia Axis.

 2. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło. Jeżeli uzyskujesz dostęp do urządzenia po raz pierwszy, musisz ustawić hasło root. Patrz Ustawianie nowego hasła do konta root.

Sprawdzanie braku zmian w oprogramowaniu sprzętowym

 1. Aby upewnić się, że w urządzeniu zainstalowano oryginalne oprogramowanie sprzętowe Axis lub aby odzyskać kontrolę nad urządzeniem w razie ataku:
 2. Przywróć domyślne ustawienia fabryczne. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

  Po zresetowaniu opcja bezpiecznego uruchamiania gwarantuje bezpieczeństwo urządzenia.

 3. Skonfiguruj i zainstaluj urządzenie.

Ustawianie nowego hasła do konta root

Ważne

Domyślna nazwa użytkownika dla administratora to root. W przypadku utraty hasła użytkownika root należy zresetować urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

Wskazówka dotycząca wsparcia technicznego: Potwierdzanie bezpieczeństwa hasła
 1. Wprowadź hasło. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł. Patrz Bezpieczne hasła.

 2. Wprowadź ponownie hasło, aby sprawdzić, czy jest ono poprawnie zapisane.

 3. Kliknij przycisk Create login (Utwórz login). Hasło zostanie skonfigurowane.

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Wygląd strony internetowej

 1. Pasek sterowania podglądem na żywo
 2. Podgląd na żywo
 3. Nazwa produktu
 4. Informacje o użytkownikach, motywy kolorów i pomoc
 5. Pasek sterowania obrazem wideo
 6. Przełączanie ustawień
 1. Karty ustawień

Ustawienia dodatkowe

Regulowanie obrazu

W tej części znajdują się instrukcje dotyczące konfigurowania urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej na temat działania niektórych funkcji, przejdź do Dowiedz się więcej.

Wybór trybu ekspozycji

Uwaga

Tryby ekspozycji są dostępne tylko dla kanału optycznego.

Kamera ma różne opcje trybów ekspozycji, które dostosowują aperturę, prędkość migawki oraz wzmocnienie, przez co zwiększają jakość obrazu w określonych scenach. Przejdź do menu Settings > Image > Exposure (Ustawienia > Obraz > Ekspozycja) i wybierz tryb ekspozycji:

 • W przypadku większości przypadków użycia należy wybrać opcję Automatic (Automatyczna).

 • W przypadku środowisk z niektórymi rodzajami sztucznego oświetlenia, na przykład jarzeniowego, wybierz opcję Flicker-free (Bez migotania).

  Wybierz taką samą częstotliwość, jaką ma linia zasilania.

 • W przypadku środowisk z niektórymi rodzajami sztucznego oświetlenia i jasnym oświetleniem, na przykład na zewnątrz pomieszczeń z oświetleniem jarzeniowym w nocy i światłem słonecznym w dzień, wybierz opcję Flicker-reduced (Zmniejszone migotanie).

  Wybierz taką samą częstotliwość, jaką ma linia zasilania.

Ukrywanie części obrazu za pomocą masek prywatności

Możesz utworzyć jedną lub kilka masek prywatności, aby ukryć fragmenty obrazu.

Tworzenie maski prywatności
 1. Przejdź do menu Settings > Privacy mask (Ustawienia > Maska prywatności).

 2. Kliknij opcję New (Nowa).

 3. Dostosuj rozmiar, kolor i nazwę maski prywatności zgodnie z potrzebami.

Zmiana wyglądu maski

Redukcja szumu w warunkach słabego oświetlenia

Uwaga

Dostosowanie obrazu do słabego oświetlenia jest dostępne tylko dla kanału optycznego.

Aby zmniejszyć szum w warunkach słabego oświetlenia, można dostosować jedno lub więcej następujących ustawień:

 • Regulacja stosunku rozmycia ruchu do szumu. Przejdź do menu Settings > Image > Exposure (Ustawienia > Obraz > Ekspozycja) i przesuń suwak Blur-noise trade-off (Stosunek rozmycia do szumu) na Low noise (niski poziom szumu).

 • Automatyczny tryb ekspozycji.

 • Uwaga

  Wysoka maksymalna wartość migawki może skutkować rozmyciem obiektów w ruchu.

 • Aby zmniejszyć prędkość migawki, ustaw wartość maksymalną na najwyższą.

 • Otwórz aperturę.

Rejestracja w scenach z jasnym podświetleniem

Zakres dynamiki to różnica w poziomie oświetlenia na obrazie. W niektórych przypadkach różnica pomiędzy najciemniejszymi a najjaśniejszymi obszarami może być bardzo duża. W wyniku tego otrzymujemy obraz, na którym nie widać ani jasnych, ani ciemnych obszarów. Szeroki zakres dynamiki (WDR) służy do wyświetlenia jasnych i ciemnych obszarów na obrazie.

Obraz bez WDR.
Obraz z WDR.
Uwaga
 • WDR może powodować występowanie artefaktów na obrazie.
 • Funkcja WDR może nie być dostępna dla wszystkich trybów rejestracji.
 1. Przejdź do Settings > Image > Wide dynamic range (Ustawienia > Obraz > Szeroki zakres dynamiki).

 2. Włącz WDR.

 3. Jeżeli nadal występują problemy, przejdź do menu Exposure (Ekspozycja) i ustaw Exposure zone (Strefę ekspozycji)tak, by pokrywała się z obszarem zainteresowania.

Więcej informacji o funkcji WDR i sposobie jej wykorzystania znajduje się na stronie axis.com/web-articles/wdr.

Użyj zewnętrznego źródła światła w warunkach słabego oświetlenia

Kanał optyczny rejestruje kolorowe obrazy, korzystając ze światła dziennego. Użycie zewnętrznych źródeł oświetlenia umożliwia korzystanie z kanału optycznego w nocy. Aby włączyć oświetlenie przy niskim natężeniu światła i wyłączyć je, gdy się rozjaśni:

 1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > System (System) > Accessories (Akcesoria).

 2. W menu External illuminators (Zewnętrzne oświetlenie) wybierz typ światła, które dostarcza każdy element oświetlający.

 3. Włącz opcję Use illuminators (Użyj oświetlenia).

 4. Przejdź do Image (Obraz) > Day and night (Dzień i noc) i upewnij się, że funkcja IR-cut filter (Filtr odcinający promieniowanie IR) jest ustawiona na Auto (Auto).

 5. Aby ustalić, przy jakim poziomie oświetlenia oświetlenie ma się włączać i wyłączać, przesuń suwak Threshold (Próg) w kierunku opcji Bright (Jasno) lub Dark (Ciemno).

 6. Włącz opcję Allow illumination (Zezwalaj na oświetlenie) i Synchronize illumination (Synchronizuj oświetlenie).

Dostosowywanie widoku kamery (PTZ)

Więcej informacji na temat ustawień PTZ: Obrót, pochylenie i zbliżenie (PTZ).

Ograniczanie ruchu obrotu, pochylenia i zbliżenia

Jeżeli w scenie znajdują się obszary, których kamera ma nie monitorować, możesz ograniczyć ruch PTZ. Przykładowo, może być konieczna ochrona prywatności mieszkańców budynku położonego blisko monitorowanego parkingu. Aby ograniczyć ruch, przejdź do menu Settings > PTZ > Limits (Ustawienia > PTZ > Limity).

Tworzenie trasy strażnika z prepozycjami

Trasa strażnika wyświetla strumień wideo z różnych prepozycji, po kolei albo w ustalonym lub losowym porządku i przez wybrany czas.

 1. Przejdź do Settings > PTZ > Guard tours (Ustawienia > PTZ > Trasy strażnika).

 2. Kliknij .

 3. Aby edytować właściwości trasy strażnika, kliknij .

 4. Wprowadź nazwę trasy strażnika i podaj czas pomiędzy każdą trasą (w minutach).

 5. Jeżeli trasa strażnika ma przechodzić pomiędzy prepozycjami losowo, włącz opcję Losowo.

 6. Kliknij Gotowe.

 7. Kliknij Dodaj, aby dodać żądane prepozycje do trasy strażnika.

 8. Kliknij Done (Gotowe), aby wyjść z ustawień trasy strażnika.

 9. Aby ustawić harmonogram trasy strażnika, przejdź do System > Events (System > Zdarzenia).

Przeglądanie i rejestracja obrazów wideo

W tej części znajdują się instrukcje dotyczące konfigurowania urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o działaniu strumieniowania i pamięci masowej, przejdź do Strumieniowanie i pamięć masowa.

Włóż kartę SD

Możesz użyć karty SD, aby zapisywać pliki na urządzeniu. Karta SD nie jest dołączona do zestawu.

UWAGA
 • Ryzyko obrażeń ciała. Ruchome części. W trakcie działania produktu nie zbliżaj się do niego. Przed instalacją lub rozpoczęciem prac konserwacyjnych odłącz produkt od zasilania.
 • Ryzyko obrażeń ciała. Gorąca powierzchnia. Nie dotykaj urządzenia w trakcie działania. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych w urządzeniu odłącz zasilanie i poczekaj, aż produkt ostygnie.
POWIADOMIENIE

Po zdjęciu górnej pokrywy odsłonięte zostają elementy kamery, które są podatne na uderzenie. Uważaj, aby nie uderzyć nieosłoniętych elementów kamery po zdjęciu górnej pokrywy.

 1. Aby umieścić kartę SD w urządzeniu:
 2. Odłącz zasilanie od urządzenia.

 3. Odkręć cztery śruby mocujące górną pokrywę, aby ją zdjąć.

 4. Wsuń kartę SD. Aby poznać lokalizację slotu karty SD, patrz Informacje ogólne o produkcie.

 5. Załóż górną pokrywę i dokręć śruby mocujące (momentem 2,0 Nm).

 6. Podłącz zasilanie do urządzenia.

Zmniejszanie zapotrzebowania na przepustowość i pamięć

Ważne

Zmniejszenie przepustowości może skutkować utratą wyrazistości szczegółów na obrazie.

 1. Przejdź do podglądu na żywo i wybierz opcję H.264.

 2. Przejdź do menu Settings > Stream (Ustawienia > Strumień).

 3. Użyj jednego z poniższych rozwiązań:

  • Uwaga

   Ustawienia Zipstream będą używane zarówno w kompresji H.264, jak i H.265.

  • Włącz funkcję GOP (Grupa obrazów) i ustaw wysoką wartość długości GOP.

  • Zwiększ wartość kompresji.

  • Włącz dynamiczną poklatkowość.

Uwaga

Przeglądarki internetowe nie obsługują dekodowania H.265. Użyj systemu zarządzania materiałem wizyjnym lub aplikacji obsługującej dekodowanie H.265.

Konfiguracja zasobów sieciowej pamięci masowej

 1. Aby przechowywać zapisy w sieci, należy skonfigurować zasoby sieciowej pamięci masowej.
 2. Przejdź do menu Settings > System (Ustawienia > System) > Storage (Pamięć masowa).

 3. Kliknij przycisk Setup (Ustaw) w obszarze Network storage (Sieciowa pamięć masowa).

 4. Wprowadź adres IP serwera hosta.

 5. Podaj nazwę współdzielonego udziału na serwerze hosta.

 6. Jeżeli dany udział wymaga logowania, przesuń przełącznik i wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło.

 7. Kliknij przycisk Connect (Połącz).

Rejestracja i odtwarzanie obrazu

Aby rejestrować obrazy wideo, należy najpierw skonfigurować zasoby pamięci sieciowej (patrz Konfiguracja zasobów sieciowej pamięci masowej) lub zamontować kartę SD.

 1. Rejestracja obrazów wideo
 2. Przejdź na stronę podglądu na żywo.

 3. Aby rozpocząć rejestrację, kliknij przycisk Record (Rejestruj). Kliknij przycisk ponownie, aby zatrzymać rejestrację.

 1. Przeglądanie materiałów wideo
 2. Kliknij Storage > Go to recordings (Pamięć masowa > Przejdź do zapisów).

 3. Wybierz z listy zapis – zostanie on odtworzony automatycznie.

Konfiguracja reguł dotyczących zdarzeń

Można utworzyć reguły sprawiające, że urządzenie będzie wykonywać konkretne akcje po wystąpieniu określonych zdarzeń. Reguła składa się z warunków i akcji. Warunki mogą służyć do wyzwalania akcji. Urządzenie może na przykład rozpocząć zapis lub wysłać wiadomość e-mail po wykryciu ruchu albo wyświetlić nałożony tekst podczas rejestracji.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

Wyzwalanie akcji

 1. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia), by skonfigurować regułę. Reguła określa, kiedy urządzenie wykona określone działania. Reguły można skonfigurować jako zaplanowane, powtarzające się lub na przykład wyzwalane detekcją ruchu.

 2. Wybierz Condition (Warunek), który musi zostać spełniony w celu wyzwolenia akcji. Jeżeli w regule akcji zostanie określony więcej niż jeden warunek, wszystkie muszą zostać spełnione, aby wyzwolić akcję.

 3. Wybierz Action (Akcję), którą urządzenie ma wykonać po spełnieniu warunków.

Uwaga

Po dokonaniu zmian w aktywnej regule należy ją uruchomić ponownie, aby zastosować te zmiany.

Wykrywaj ruch za pomocą kanału termowizyjnego, wykonuj zbliżenia i zapisuj obraz za pomocą kanału optycznego

W trudnych warunkach oświetlenia kanał termowizyjny może wykrywać obiekty, których nie wykryją czujniki optyczne. Poniższy przykład przedstawia sposób korzystania z kanału termowizyjnego do wykrywania ruchu, następnie z kanału optycznego do zbliżania i rejestracji obrazu. Na przedstawionym przykładzie kamera monitoruje bramę.

 1. Utwórz profil detekcji ruchu:
 2. Uwaga

  Jednoczesne uruchomienie funkcji AXIS Motion Guard na obydwu kanałach może mieć wpływ na liczbę klatek na sekundę i ogólną wydajność. Z tego powodu zalecamy usunięcie wszystkich profili AXIS Motion Guard z kanału optycznego.

 3. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > Apps (Aplikacje) i otwórz AXIS Video Motion Detection (Detekcja ruchu AXIS Video).

 4. Wybierz Thermal (Termowizja).

 5. Utwórz profil o nazwie Gate profile (Brama), który obejmuje interesujący Cię obszar. Więcej informacji na temat korzystania z produktu znajduje się w instrukcji obsługi AXIS Motion Guard dostępnej na stronie axis.com/products/online-manual/.

 1. Utwórz prepozycje:
 2. Przejdź do Settings (Ustawienia) > PTZ > Preset positions (Wstępnie zdefiniowane pozycje).

  Obydwa kanały mają takie same wstępnie zdefiniowane ustawienia.

 3. Utwórz położenie początkowe, które obejmuje interesujący Cię obszar.

 4. Utwórz wstępnie zdefiniowaną pozycję ze zbliżeniem pod nazwą Brama tak, aby obejmowała obszar, w którym prawdopodobnie pojawi się ruchomy obiekt.

Utwórz zasadę zbliżania z wykorzystaniem kanału optycznego, gdy kanał termowizyjny wykryje ruch:

 1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > System (System) > Events (Zdarzenia) i dodaj regułę.

 2. Nadaj regule nazwę Gatekeeper (Strażnik bramy).

 3. Z listy warunków w obszarze Applications (Zastosowania)wybierz Motion Guard: Profil Brama (termowizja).

 4. Z listy akcji w obszarze Preset positions (Prepozycje) wybierz opcję Go to preset position (Przejdź do prepozycji).

 5. W obszarze Video channel (Kanał wideo) wybierz Camera 1 (Kamera 1).

 6. W obszarze Preset position (Wstępnie zdefiniowane położenie) wybierz Gate position (Położenie Brama).

 7. Wybierz Home timeout (Czas powrotu do położenia początkowego) i ustaw czas, przez który kamera pozostanie w położeniu bramy (odczekaj co najmniej 30 sekund przed powrotem do położenia początkowego).

 8. Kliknij Save (Zapisz).

Utwórz regułę zapisu wideo na kartę SD:

 1. Utwórz regułę i nadaj jej przyjazną nazwę, np. Zapis wideo.

 2. Z listy warunków w obszarze PTZ wybierz PTZ preset position reached (Wstępnie zdefiniowane położenie PTZ osiągnięte): Camera 1 (Kamera 1).

 3. W obszarze Preset position (Wstępnie zdefiniowane położenie) wybierz Gate position (Położenie Brama).

 4. Z listy akcji w obszarze Recordings (Zapisy) wybierz opcję Record video while the rule is active (Rejestruj wideo, gdy reguła jest aktywna).

 5. W obszarze Camera (Kamera) wybierz Camera 1 (Kamera 1).

 6. W menu Storage (Pamięć) wybierz SD card (Karta SD).

 7. Kliknij Save (Zapisz).

Zalecenia dotyczące czyszczenia

Ustawienie codziennej funkcji czyszczenia wizjera

Kamera jest często montowana w trudno dostępnych lokalizacjach. Poniższy przykład zawiera instrukcję konfiguracji wbudowanej wycieraczki i opcjonalnego spryskiwacza, które umożliwiają usuwanie soli pozostałej ze słonej wody z wizjera, do którego nie ma fizycznego dostępu.

 1. Konfiguracja spryskiwacza:
 2. Skieruj kamerę w stronę dyszy. Upewnij się, że dysza znajduje się w środkowej części kadru.

 3. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > System > Accessories (Akcesoria).

 4. Uruchom opcję Nozzle Position (Położenie dyszy).

 5. Wybierz styk pompy spryskiwacza, do której jest podłączony spryskiwacz.

Konfigurowanie codziennej funkcji czyszczenia:

 1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > System (System) > Events (Zdarzenia) > Schedules (Harmonogramy) i dodaj nowy harmonogram.

 2. Wybierz opcję Schedule (Harmonogram) i kliknij polecenie Create (Utwórz).

 3. Wprowadź nazwę harmonogramu, na przykład Wash (Mycie).

 4. W części Repeat (Powtarzanie) wybierz Daily (Każdego dnia).

 5. Ustaw opcję Start time (Godzina rozpoczęcia): 12:00 i opcję End time (Godzina zakończenia): 12:01.

 6. Wybierz wszystkie Days (Dni).

 7. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 8. Kliknij Rules (Reguły) i utwórz nową regułę.

 9. Wprowadź nazwę reguły, na przykład Window wash (Mycie obiektywu).

 10. Z listy warunków w obszarze Scheduled and recurring (Zaplanowane i cykliczne) wybierz opcję Scheduled event (Zaplanowane zdarzenie).

 11. Z listy harmonogramów wybierz Wash (Mycie)

 12. Z listy akcji w obszarze Washer (Spryskiwacz) wybierz opcję Use washer (Użyj spryskiwacza).

Dowiedz się więcej

Palety kolorów

Zastosowanie palety kolorów ułatwi wzrokowe rozróżnianie szczegółów na obrazie termowizyjnym. Barwy te są sztucznie generowane, aby odzwierciedlać różnice temperatur.

Maski prywatności

Uwaga

Maski prywatności są dostępne tylko w kanale optycznym.

Maska prywatności to obszar zdefiniowany przez użytkownika, który uniemożliwia podgląd części monitorowanego obszaru. Maski prywatności wyświetlane są jako nieprzezroczyste elementy na strumieniu wideo.

Maska prywatności znajduje się na wszystkich zrzutach ekranu, zarejestrowanych obrazach i strumieniach podglądu na żywo.

Aby ukryć maskę prywatności, można użyć interfejsu VAPIX® Application Programming Interface (API).

Ważne

Dodanie wielu masek prywatności może wpłynąć na pracę urządzenia.

Można utworzyć kilka masek prywatności. Maksymalna liczba masek zależy od złożoności wszystkich masek razem wziętych. Czym więcej punktów kotwiczenia ma każda maska, tym mniej masek można będzie utworzyć. Każda maska może mieć od 3 do 10 punktów kotwiczenia.

Obrót, pochylenie i zbliżenie (PTZ)

Trasy strażnika

Trasa strażnika wyświetla strumień wideo z różnych prepozycji, po kolei albo w ustalonym lub losowym porządku i przez wybrany czas. Po uruchomieniu trasa strażnika odtwarzana jest do momentu jej zatrzymania, nawet jeżeli nie ma klientów (przeglądarek) odbierających obrazy.

Strumieniowanie i pamięć masowa

Formaty kompresji wideo

O tym, która metoda kompresji ma być używana, należy zdecydować w zależności od wymagań dotyczących przeglądania i właściwości sieci. Dostępne są następujące opcje:

Motion JPEG

Motion JPEG (MJPEG), to cyfrowa sekwencja wideo składająca się z szeregu indywidualnych obrazów JPEG. Obrazy te są następnie wyświetlane i aktualizowane z szybkością odpowiednią do utworzenia strumienia pokazującego ciągle zaktualizowany ruch. Aby odbiorca miał wrażenie oglądania obrazu wideo, szybkość musi wynosić co najmniej 16 klatek obrazu na sekundę. Obraz jest odbierany jako ruchomy obraz wideo przy 30 (NTSC) lub 25 (PAL) klatkach na sekundę.

Strumień MJPEG wykorzystuje przepustowość w dużym stopniu, ale zapewnia doskonałą jakość obrazu i dostęp do wszystkich obrazów zawartych w strumieniu.

H.264 lub MPEG-4 Part 10/AVC

Uwaga

Kompresja H. 264 to licencjonowana technologia. W produkcie Axis znajduje się jedna licencja klienta do przeglądania obrazów w kompresji H.264. Nie wolno instalować dodatkowych kopii klienta bez licencji. Aby zakupić dodatkowe licencje, skontaktuj się z dystrybutorem Axis.

Dzięki kompresji H.264 można, bez uszczerbku na jakości, zmniejszyć rozmiar cyfrowego pliku wideo o ponad 80% w porównaniu z formatem MJPEG i nawet 50% w porównaniu ze starszymi formatami MPEG. Oznacza to, że w przypadku pliku wideo wymagana jest mniejsza przepustowość i mniej zasobów pamięci masowej. Inaczej mówiąc, dla danej przepływności bitowej można uzyskać obraz o wyższej jakości.

H.265 lub MPEG-H Part 2/HEVC

Dzięki kompresji H.265 można, bez uszczerbku na jakości, zmniejszyć rozmiar cyfrowego pliku wideo o ponad 25% w porównaniu z kompresją H.264.

Uwaga
 • Kompresja H.265 to licencjonowana technologia. W produkcie Axis znajduje się jedna licencja klienta do przeglądania obrazów w kompresji H.265. Nie wolno instalować dodatkowych kopii klienta bez licencji. Aby zakupić dodatkowe licencje, skontaktuj się z dystrybutorem Axis.
 • Większość przeglądarek internetowych nie obsługuje dekodowania H.265 i dlatego kamera nie ma dla niego opcji w swoim interfejsie internetowym. Zamiast tego można użyć systemu zarządzania materiałem wizyjnym lub aplikacji obsługującej dekodowanie H.265.

W jaki sposób ustawienia obrazu, strumienia i profilu strumienia mogą na siebie wpływać?

Karta Obraz zawiera ustawienia kamery, które wpływają na wszystkie strumienie wideo przesyłane z produktu. Jeśli zmienisz parametry na tej karcie, natychmiast wpłynie to na wszystkie strumienie wideo i zapisy.

Karta Strumień zawiera ustawienia strumieni wideo. Te ustawienia są stosowane, gdy żądasz strumienia wideo z produktu, ale nie podasz na przykład rozdzielczości lub poklatkowości. Zmiana ustawień na karcie Strumień nie wpływa na bieżące strumienie, ale będzie wprowadzona po rozpoczęciu nowego strumienia.

Ustawienia w opcji Profile strumienia nadpisują ustawienia z karty Strumień. Jeśli zażądasz strumienia z określonym profilem, to strumień będzie mieć ustawienia tego profilu. Jeśli zażądasz strumienia bez określania profilu lub zażądasz profilu strumienia, który nie został zdefiniowany w produkcie, strumień będzie mieć ustawienia z karty Strumień.

Bitrate control (Kontrola przepływności bitowej)

Dzięki kontroli przepływności bitowej można zarządzać zajętością pasma przez strumień wideo.

Variable bitrate (VBR) (Zmienna przepływność bitowa, VBR)
Przy zmiennej przepływności bitowej zajętość pasma zmienia się w zależności od natężenia aktywności w scenie. Przy większym natężeniu aktywności potrzebna jest większa przepustowość. Zmienna przepływność zapewnia stałą jakość obrazu, ale funkcja ta wymaga odpowiedniej ilości miejsca w zasobach pamięci.

Maximum bitrate (MBR) (Maksymalna przepływność bitowa, MBR)
Opcja ta umożliwia ustawienie docelowej przepływności bitowej, aby kontrolować zajętość pasma. Gdy bieżąca przepływność bitowa jest utrzymywana poniżej określonej szybkości, może wystąpić spadek jakości obrazu lub niższa poklatkowość. Jak priorytet można wybrać opcję ustawienia jakości obrazu lub poklatkowości. Zalecamy skonfigurowanie docelowej wartości przepływności bitowej na wartość większą niż oczekiwana. Dzięki temu można zachować margines, jeśli w scenie występuje wysoki poziom aktywności.

 1. Docelowa przepływność bitowa

Aplikacje

Aplikacje pozwalają lepiej wykorzystać potencjał urządzeń Axis. AXIS Camera Application Platform (ACAP) to otwarta platforma umożliwiająca podmiotom zewnętrznym opracowywanie funkcji analizy i innych aplikacji dla urządzeń Axis. Aplikacje mogą być fabrycznie zainstalowane na urządzeniu, dostępne do pobrania za darmo lub oferowane za opłatą licencyjną.

Podręczniki użytkownika do aplikacji Axis można znaleźć na stronie help.axis.com.

Pobieranie i instalowanie aplikacji
Włączanie aktywacji kodu licencji aplikacji na urządzeniu

Rozwiązywanie problemów

Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

UWAGA
 • Ryzyko obrażeń ciała. Ruchome części. W trakcie działania produktu nie zbliżaj się do niego. Przed instalacją lub rozpoczęciem prac konserwacyjnych odłącz produkt od zasilania.
 • Ryzyko obrażeń ciała. Gorąca powierzchnia. Nie dotykaj produktu w trakcie działania. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych przy produkcie, odłączyć zasilanie i poczekać, aż produkt ostygnie.
POWIADOMIENIE

Po zdjęciu górnej pokrywy odsłonięte zostają elementy kamery optycznej, które są podatne na uderzenie. Uważaj, aby nie uderzyć nieosłoniętych elementów kamery po zdjęciu górnej pokrywy.

Ważne

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych należy stosować rozważnie. Opcja resetowania do domyślnych ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych produktu, włącznie z adresem IP.

Uwaga

Narzędzia do instalacji i zarządzania są dostępne na stronach pomocy technicznej pod adresem axis.com/support/downloads.

 1. Odłącz zasilanie produktu.

 2. Odkręć cztery śruby mocujące górną pokrywę, aby ją zdjąć.

 3. Naciśnij przycisk sterujący. Aby poznać lokalizację przycisku sterującego, patrz Informacje ogólne o produkcie

 4. Załóż górną pokrywę i dokręć śruby mocujące (momentem 2,0 Nm).

 5. Podłącz zasilanie do produktu.

Domyślne ustawienia fabryczne można również przywrócić za pośrednictwem strony internetowej produktu. Przejdź do menu Settings > System > Maintenance (Ustawienia > System > Konserwacja) i kliknij opcję Default (Domyślne).

Opcje oprogramowania sprzętowego

Axis oferuje zarządzanie oprogramowaniem sprzętowym w formie zarządzania aktywnego lub długoterminowego wsparcia (LTS). Zarządzanie aktywne oznacza stały dostęp do najnowszych funkcji produktu, a opcja LTS to stała platforma z okresowymi wydaniami wersji zawierającymi głównie poprawki i aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa.

Aby uzyskać dostęp do najnowszych funkcji lub w razie korzystania z kompleksowych systemów Axis, należy użyć oprogramowania sprzętowego w opcji aktywnego zarządzania. Opcja LTS zalecana jest w przypadku integracji z urządzeniami innych producentów, które nie są na bieżąco weryfikowane z najnowszymi aktywnymi wersjami. Urządzenie dzięki LTS może utrzymywać odpowiedni stopień cyberbezpieczeństwa bez konieczności wprowadzania zmian w funkcjonowaniu ani ingerowania w istniejący system. Szczegółowe informacje dotyczące strategii oprogramowania sprzętowego Axis znajdują się na stronie axis.com/support/firmware.

Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego

Oprogramowanie sprzętowe określa dostępne funkcje urządzeń sieciowych. Podczas rozwiązywanie problemów należy zawsze najpierw sprawdzić bieżącą wersję oprogramowani sprzętowego. Najnowsza wersja może zawierać poprawki, które rozwiążą problem.

Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego:

 1. Przejdź do strony internetowej produktu.

 2. Kliknij menu pomocy .

 3. Kliknij opcję About (O produkcie).

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Ważne

Wstępnie skonfigurowane i spersonalizowane ustawienia są zapisywane podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego (pod warunkiem że funkcje te są dostępne w nowym oprogramowaniu sprzętowym), choć Axis Communications AB tego nie gwarantuje.

Ważne

Upewnij się, że podczas całego procesu aktualizacji produkt jest podłączony do źródła zasilania.

Uwaga

Aktualizacja produktu Axis do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania sprzętowego umożliwia uaktualnienie produktu o najnowsze funkcje. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego zawsze należy przeczytać instrukcje dotyczące aktualizacji oraz informacje o wersji dostępne z każdą nową wersją. Przejdź do strony axis.com/support/firmware, aby znaleźć najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego oraz informacje o wersji.

Jak dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego
 1. Pobierz na komputer plik oprogramowania sprzętowego dostępny bezpłatnie na stronie axis.com/support/firmware.

 2. Zaloguj się do urządzenia jako administrator.

 3. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > System > Maintenance (Konserwacja). Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie. Po zakończeniu aktualizacji produkt automatycznie uruchomi się ponownie.

Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, przejdź na stronę poświęconą rozwiązywaniu problemów: axis.com/support.

Problemy z aktualizacją oprogramowania sprzętowego

Niepowodzenie podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego zakończy się niepowodzeniem, urządzenie załaduje ponownie poprzednią wersję oprogramowania sprzętowego. Najczęstszą przyczyną tego jest wczytanie niewłaściwego oprogramowania sprzętowego. Upewnij się, że nazwa pliku oprogramowania sprzętowego odpowiada danemu urządzeniu i spróbuj ponownie.

Problemy z ustawieniem adresu IP

Urządzenie należy do innej podsieci

Jeśli adres IP przeznaczony dla danego urządzenia oraz adres IP komputera używanego do uzyskania dostępu do urządzenia należą do różnych podsieci, ustawienie adresu IP jest niemożliwe. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać adres IP.

Adres IP jest używany przez inne urządzenie

Odłącz urządzenie Axis od sieci. Uruchom polecenie Ping (w oknie polecenia/DOS wpisz ping oraz adres IP urządzenia):

 • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Reply from <adres IP>: bytes=32; time=10..., oznacza to, że ten adres IP może już być używany przez inne urządzenie w sieci. Poproś administratora sieci o nowy adres IP i zainstaluj ponownie urządzenie.

 • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Request timed out, oznacza to, że ten adres IP jest dostępny do wykorzystania przez urządzenie Axis. Sprawdź całe okablowanie i zainstaluj urządzenie ponownie.

Możliwy konflikt adresów IP z innym urządzeniem w tej samej podsieci

Zanim serwer DHCP ustawi adres dynamiczny, używany jest statyczny adres IP urządzenia Axis. Oznacza to, że jeśli ten sam domyślny statyczny adres IP jest używany także przez inne urządzenie, mogą wystąpić problemy podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia.

Nie można uzyskać dostępu do urządzenia przez przeglądarkę

Nie można się zalogować

Jeśli protokół HTTPS jest włączony, trzeba upewnić się, że podczas logowania używany jest właściwy protokół (HTTP lub HTTPS). Może zajść konieczność ręcznego wpisania http lub https w polu adresu przeglądarki.

W razie utraty hasła dla użytkownika root należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Patrz .

Serwer DHCP zmienił adres IP

Dostęp do urządzenia można uzyskać lokalnie, ale nie z zewnątrz

Aby uzyskać dostęp do urządzenia z zewnątrz, zalecamy skorzystanie z jednej z następujących aplikacji dla systemu Windows®:

 • AXIS Companion: darmowa aplikacja idealna do małych systemów o niewielkich wymaganiach w zakresie dozoru.

 • AXIS Camera Station: 30-dniowa darmowa wersja próbna, idealna do małych i średnich systemów.

Instrukcje i plik do pobrania znajdują się na stronie axis.com/vms.

Kwestie wydajności

Podczas konfigurowania systemu należy wziąć pod uwagę wpływ różnych ustawień i sytuacji na wydajność. Niektóre czynniki wpływają na wymaganą przepustowość, a inne mogą wpływać na liczbę klatek na sekundę; niektóre z nich wpływają na oba te parametry. Jeśli obciążenie procesora osiągnie maksimum, wpłynie to również na liczbę klatek na sekundę.

Najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

 • Wysoka rozdzielczość obrazu lub niższe poziomy kompresji zapewniają obrazy zawierające więcej danych, co z kolei wpływa na przepustowość.

 • Obracanie obrazu w graficznym interfejsie użytkownika zwiększy obciążenie procesora produktu.

 • Dostęp do dużej liczby klientów MJPEG lub H.264 unicast wpływa na przepustowość.

 • Dostęp do dużej liczby klientów MJPEG lub H.265 unicast wpływa na przepustowość.

 • Jednoczesne oglądanie różnych strumieni (rozdzielczość, kompresja) za pomocą różnych klientów wpływa zarówno na liczbę klatek na sekundę, jak i na przepustowość.

  W miarę możliwości używaj identycznych strumieni, aby utrzymać wysoką liczbę klatek na sekundę. Aby upewnić się, że strumienie są identyczne, możesz użyć profili strumieni.

 • Jednoczesny dostęp do strumieni wideo MJPEG i H.264 wpływa na liczbę klatek na sekundę i przepustowość.

 • Jednoczesny dostęp do strumieni wideo MJPEG i H.265 wpływa na liczbę klatek na sekundę i przepustowość.

 • Intensywne korzystanie z ustawień zdarzeń wpływa na obciążenie procesora, co z kolei wpływa na liczbę klatek na sekundę.

 • Korzystanie z protokołu HTTPS może zmniejszać liczbę klatek na sekundę, szczególnie w przypadku przesyłania strumieniowego obrazów wideo w formacie MJPEG.

 • Znaczące obciążenie sieci ze względu na słabą infrastrukturę wpływa na przepustowość.

 • Wyświetlanie obrazu z użyciem komputerów klienckich o niewystarczających parametrach obniża subiektywnie obserwowaną wydajność i wpływa na liczbę klatek na sekundę.

 • Jednoczesne uruchamianie wielu aplikacji AXIS Camera Application Platform (ACAP) może mieć wpływ na liczbę klatek na sekundę i ogólną wydajność.

 • Jednoczesne stosowanie wielu aplikacji AXIS Camera Application Platform (ACAP) w kanałach optycznym i termowizyjnym może wpływać na liczbę klatek na sekundę i ogólną wydajność.

Kontakt z pomocą techniczną

Kontakt z pomocą techniczną: axis.com/support.

Specyfikacje

Informacje ogólne o produkcie

 1. Osłona chroniąca przed wpływem warunków atmosferycznych
 2. Górna pokrywa
 3. Wewnętrzna pokrywa
 4. Moduł pozycjonujący
 5. Śruby jednostki bazowej
 6. Jednostka bazowa
 7. Wycieraczka
 8. Przednia część z folią zabezpieczającą
 9. Obiektyw optyczny
 10. Obiektyw termowizyjny
 11. Pokrywa
 1. Złącze górnej pokrywy
 2. Złącze RS485
 3. Złącze zasilania
 4. Przycisk kontrolny
 5. Złącze RJ45
 6. Wskaźnik LED stanu
 7. Złącze 3,5 mm wejścia audio
 8. Slot kart SD (karta microSD nie jest dołączona)
 9. Złącze wejściowe zasilania
 10. Złącze I/O
 11. Złącze RJ45
 12. Slot SFP na moduł SFP (nie jest dołączony do zestawu)

Wskaźniki LED

Wskaźnik LED stanuWskazanie
ZgaszonyNormalne działanie
ZielonyStałe światło podczas uruchamiania
BursztynowyStałe światło podczas uruchamiania. Miga podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego lub przywracania domyślnych ustawień fabrycznych.
Bursztynowy/czerwonyMiga na bursztynowo/czerwono, gdy połączenie sieciowe jest niedostępne lub przerwane.
CzerwonyNiepowodzenie podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Gniazdo karty SD

UWAGA

Ruchome części. Ryzyko obrażeń ciała. W trakcie działania produktu nie zbliżaj się do niego. Przed instalacją lub rozpoczęciem prac konserwacyjnych odłącz produkt od zasilania.

UWAGA

Gorąca powierzchnia. Ryzyko obrażeń ciała. Nie dotykaj produktu w trakcie działania. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych przy produkcie, odłączyć zasilanie i poczekać, aż produkt ostygnie.

POWIADOMIENIE
 • Ryzyko uszkodzenia karty SD. Nie używaj ostrych narzędzi, metalowych przedmiotów ani nadmiernej siły podczas wkładania i wyjmowania karty SD. Wkładaj i wyjmuj kartę palcami.
 • Ryzyko utraty danych i uszkodzenia nagrań. Odłącz kartę SD od interfejsu WWW urządzenia, zanim ją wyjmiesz. Nie wyjmuj karty SD w trakcie działania produktu.

Urządzenie obsługuje karty microSD/microSDHC/microSDXC.

Zalecenia dotyczące kart SD można znaleźć w witrynie axis.com.

Logo microSD, microSDHC i microSDXC stanowią znaki towarowe firmy SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy SD-3C, LLC w Stanach Zjednoczonych, innych krajach lub w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Przyciski

Przycisk kontrolny

Złącza

Złącze sieciowe

Złącze RJ45 Ethernet.

Złącze SFP.

Złącze audio

 • Wejście audio – wejście 3,5 mm dla mikrofonu mono lub liniowego sygnału mono (w przypadku wejścia audio z sygnału stereofonicznego używany jest kanał lewy).

 • Wejście audio – wejście 3,5 mm dla mikrofonu cyfrowego, analogowego mikrofonu mono lub liniowego sygnału mono (w przypadku wejścia audio z sygnału stereofonicznego używany jest kanał lewy).

Wejście audio

1 Końcówka2 Pierścień3 Kołnierz

Sygnał cyfrowy

Zasilanie z obwodu pierścieniowego po wybraniu

Masa

Złącze I/O

Złącze WE/WY służy do obsługi urządzeń zewnętrznych w kombinacji przykładowo z wykrywaniem ruchu, wyzwalaniem zdarzeń i powiadomieniami o alarmach. Oprócz punktu odniesienia 0 V DC i zasilania (wyjście stałoprądowe 12 V) złącze WE/WY zapewnia interfejs do:

Wejścia cyfrowego –
Do podłączenia urządzeń, które mogą przełączać się pomiędzy obwodem zamkniętym i otwartym, na przykład czujników PIR, czujników okiennych lub drzwiowych oraz czujników wykrywania zbicia szyby.
Wyjścia cyfrowego –
Do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączonymi urządzeniami można zarządzać poprzez API VAPIX®, zdarzenie lub stronę internetową produktu.
FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
Masa DC10 V DC
Wyjście DC2Może być wykorzystywane do zasilania dodatkowego sprzętu.
Uwaga: ten styk może być używany tylko jako wyjście zasilania.
12 V DC
Maks. obciążenie = 50 mA
Konfigurowalne (wejście lub wyjście)3–6Wejście cyfrowe — podłącz do styku 1, aby aktywować lub pozostaw rozłączone, aby dezaktywować.Od 0 do maks. 30 V DC
Wyjście cyfrowe — podłączone wewnętrznie do styku 1 (masa DC), gdy aktywne i niepodłączone, gdy nieaktywne. W przypadku stosowania z obciążeniem indukcyjnym, np. przekaźnikiem, konieczne jest szeregowe podłączenie diody w celu zabezpieczenia przed stanami przejściowymi napięcia.Od 0 do maks. 30 V DC, otwarty dren maks. 100 mA
Example
 1. Masa DC
 2. Wyjście DC 12 V, maks. 50 mA
 3. I/O skonfigurowane jako wejście
 4. I/O skonfigurowane jako wyjście
 5. Konfigurowalne I/O
 6. Konfigurowalne I/O

Złącze zasilania

4-pinowy blok złączy na wejście zasilania.

Złącze zasilania 24 V AC/DC
POWIADOMIENIE

Ta sekcja dotyczy tylko produktów zasilanych prądem 24 V AC i 24 V DC.

Ta tabela dotyczy tylko złączy zasilania 24 V AC i 24 V DC.
Położenie24 V AC24 V DC
1UziemienieUziemienie
2Faza 24 V AC+ 24 V
324 V AC, zerowy0 V
4Brak połączeniaBrak połączenia

Złącza oświetlenia

PołożenieKolor przewodu (moduł pozycjonujący)Kolor przewodu (oświetlenie)Opis
IL11CzerwonyCzerwony+24 V IL
2CzarnyPomarańczowyIL1 +VE
3SzaryFioletowyIL1 -VE
4NiebieskiCzarnyGND
IL25ŻółtyCzerwony+24 V IL
6PomarańczowyPomarańczowyIL2 +VE
7BiałyFioletowyIL2 -VE
8ZielonyCzarnyGND