AXIS Camera Station User Manual

Co je nového?

Chcete-li zobrazit všechna videa o nových funkcích v jednotlivých vydáních, přejděte na tento seznam stop.

AXIS Camera Station 5.40

Certifikát serveru

Certifikát serveru lze zobrazit v možnosti Nástroje v nástroji AXIS Camera Station Service Control. Viz Nástroje.

Snímek mapy

Byla přidána podpora pro ukládání a exportování snímků mapy. Viz Mapa.

Chytré vyhledávání 2 NÁHLED

AXIS Camera Station 5.39

Chytré vyhledávání 2 NÁHLED

Chytré vyhledávání 2 je k dispozici jako náhledová funkce. Obecné informace o náhledech a o tom, jak poskytovat zpětnou vazbu, najdete v části Náhledy a beta verze.

 • Funkce může, ale nemusí splňovat požadavky jednotlivých zákazníků. Je k dispozici pro účely vyhodnocení. Vyžaduje další systémové prostředky a nedoporučujeme ji používat v důležitém systému.

 • Informace o tom, jak ji nakonfigurovat, naleznete v tématu Konfigurace chytrého vyhledávání 2 NÁHLED.

 • Informace o jejím použití a aktuálních omezeních najdete v tématu Chytré vyhledávání 2 NÁHLED. Tyto informace byste měli vzít v potaz před testováním nové funkce.

AXIS Camera Station Secure Entry

 • Při importu držitelů karty je k dispozici nová možnost pro přidávání nových držitelů karty a zachování stávajících držitelů karty. Viz Import.

 • Můžete přidávat dveře na mapu a zobrazovat fyzický stav dveří. Viz Mapa.

AXIS Camera Station 5.38

Karta Device configuration (Konfigurace zařízení) BETA

Karta Konfigurace zařízení je k dispozici jako funkce beta. Obecné informace o beta verzích a o tom, jak poskytovat zpětnou vazbu, najdete v části Náhledy a beta verze.

Kliknete-li na adresu zařízení, zobrazí se stránka s konfigurací zařízení na kartě AXIS Camera Station místo v externím webovém prohlížeči. Viz Karta konfigurace zařízení BETA.

AXIS PTZ Autotracking

Je-li pro kameru Axis PTZ nastavená funkce AXIS PTZ Autotracking, můžete pomocí kamery v AXIS Camera Station automaticky rozpoznat a sledovat pohybující se objekty, jako jsou například osoby nebo vozidla v oblasti pohledu. Viz Set up AXIS PTZ Autotracking (Nastavení funkce AXIS PTZ Autotracking).

AXIS License Plate Verifier

Je-li zařízení vybaveno nástrojem AXIS License Plate Verifier, považuje se v AXIS Camera Station za zdroj externích dat. Ke zdroji dat můžete připojit pohled, vyhledávat registrační značky zachycené zařízením a zobrazovat snímky registračních značek. Viz Set up AXIS License Plate Verifier (Nastavení nástroje AXIS License Plate Verifier).

Export výsledků vyhledávání dat

Export výsledků vyhledávání dat do souboru .txt. Exportují se pouze informace o událostech. Záznamy a snímky se nevyexportují. Viz Vyhledávání dat.

Byl vylepšen editor rozvrhu. Viz Rozvrhy.

Hovory z dveřní stanice

V případě příchozího hovoru z dveřní stanice můžete zvolit přijetí, odmítnutí nebo ignorování hovoru. Viz Nastavení síťové dveřní stanice AXIS Network Door Station.

Vylepšený editor rozvrhu

Byl vylepšen editor rozvrhu. Viz Rozvrhy.

Spravovat licence offline

Můžete zvolit správu licencí v režimu offline i tehdy, je-li systém online. Viz Konfigurace licencí.

Sdílení anonymních dat o používání serveru

Tato možnost byla přesunuta z nástroje AXIS Camera Service Control do klientu AXIS Camera Station v nabídce Configuration > Server > Settings (Konfigurace > Server > Nastavení).

Nový motiv

Do nabídky Configuration > Client > Settings (Konfigurace > Klient > Nastavení) se přidá systémový motiv.

AXIS Camera Station Secure Entry

AXIS Camera Station 5.37

Předem nahraná videa

Pro snadné objevování systému AXIS Camera Station jsou ve formě předem nahraného videa zahrnuta demo videa. Viz Přidání zařízení, video streamů nebo předem nahraných videí.

Zlepšená integrace se systémem Axis k nošení na těle

Poznámky a kategorie přidané do AXIS Body Worn Assistant se zobrazí, když kliknete na Show all body worn metadata (Zobrazit všechna metadata nošená na těle) v Záznamy.

Vylepšené možnosti pro více pracovišť

Do děleného pohledu, sekvence nebo pohledu mapy můžete přidat libovolný pohled, kameru nebo zařízení z jiných serverů. Viz Dělený pohled, Sekvence, Mapa.

Změna jazyka serveru

Změní jazyk nástroje AXIS Camera Station Service Control a dat odesílaných z AXIS Camera Station Secure Entry. Viz Nastavení serveru.

AXIS Camera Station 5.36

Nastavení rekordéru AXIS S3008 Recorder NÁHLED

Podpora rekordéru AXIS S3008 Recorder v AXIS Camera Station je k dispozici jako náhledová funkce. Obecné informace o náhledech a o tom, jak poskytovat zpětnou vazbu, najdete v části Náhledy a beta verze.

 • Funkce může, ale nemusí splňovat požadavky jednotlivých zákazníků. Je k dispozici pro účely vyhodnocení a neměla by být používána v důležitých systémech, u nichž je vyžadována stabilita a spolehlivost záznamů.

 • Podrobné informace o této funkci, pokyny pro nastavení a aktuální omezení naleznete v části Nastavení rekordéru AXIS S3008 Recorder. Tyto informace byste měli vzít v potaz před testováním nové funkce.

Odeslání oznámení mobilní aplikace BETA

Akce odeslání oznámení mobilní aplikace je k dispozici jako funkce beta. Obecné informace o beta verzích a o tom, jak poskytovat zpětnou vazbu, najdete v části Náhledy a beta verze.

Když vytváříte pravidlo akcí, můžete tuto akci zvolit pro odeslání vlastní zprávy do mobilní aplikace AXIS Camera Station. Viz Vytváření akcí odeslání oznámení mobilní aplikace.

Řízení přístupu

Značka beta je odebrána.

Obrázek držitele karty můžete přidat pořízením fotografie pomocí webkamery počítače.

Řízení přístupu

Značka beta je odebrána.

Informace o zařízení jsou nyní zahrnuty v pinovém schématu v části Configuration > Access control > Doors and zones (Konfigurace > Řízení přístupu > Dveře a zóny).

Předem nahraná videa

Demo kamery jsou přejmenovány na předem nahraná videa a pro předem nahraná videa není vyžadována licence.

Zapamatování navigace pohledů

Když otevřete novou záložku obsahující pohledy kamery, AXIS Camera Station automaticky přejde na pohled kamery, ze kterého jste přišli.

Pokud například zobrazíte živé zobrazení kamery a poté otevřete kartu chytrého vyhledávání, automaticky na kartě chytrého vyhledávání přejde na daný pohled kamery.

AXIS Camera Station 5.35

Nastavení ovladače dveří AXIS A1601 Network Door Controller

Nyní můžete nastavit ovladač dveří AXIS A1601 Network Door Controller v systému AXIS Camera Station. Viz Nastavení ovladače dveří AXIS A1601 Network Door Controller.

Videa s návodem pro nastavování naleznete v tomto seznamu.

 • Konfigurace řízení přístupu

  • Konfigurace identifikačních profilů

  • Konfigurace formátů karet a délky kódu PIN

  • Přidejte dveře a nakonfigurujte je s monitorem dveří, nouzovým vstupem, čtečkou nebo zařízením REX.

  • Přidání zóny

 • Řízení přístupu

  • Přidání držitelů karet, přihlašovacích údajů, skupin a pravidel přístupu

  • Import a export dat držitelů karet

  • Export sestav

 • Řídicí panel dveří v děleném pohledu

 • Vyhledávání dat

Přidání video streamů

Do systému AXIS Camera Station můžete přidat více než jeden video stream pro živé zobrazení a nepřetržité zaznamenávání. Viz Nalezení video streamů.

Vyhledání více zařízení

Při ručním vyhledávání zařízení můžete zadat adresy více zařízení. Viz Nalezení vašich zařízení.

Přidání demo kamer

Do systému AXIS Camera Station můžete jako demo kamery přidat soubory .mkv a nakonfigurovat soubor .dewarp, aby se video stream demo kamery narovnal. Viz Vyhledání předem nahraných videí.

AXIS Camera Station 5.34

Nové řízení zvuku

V novém designu ovládání zvuku v živém zobrazení je možné další pohledy ztlumit a poslouchat pouze určitý pohled. Viz část zvuk v Živé zobrazení.

Nový systém navigace

V navigačním systému můžete zvolit pohledy, kamery nebo obojí. Viz Nastavení klienta.

Přepnutí připojení zařízení mezi IP adresou a názvem hostitele

Můžete měnit způsob, jakým systém AXIS Camera Station komunikuje se zařízeními. Viz Připojení.

Upgradování firmwaru zařízení s výchozími hodnotami nastavení

Když provádíte upgrade firmwaru zařízení, můžete zachovat stávající nastavení nebo obnovit všechny hodnoty na výchozí nastavení. Viz Upgradování firmwaru.

AXIS Camera Station 5.33

Nastavení systému Axis k nošení na těle

Nyní můžete systém Axis k nošení na těle nastavit v AXIS Camera Station. Viz Nastavení systému Axis k nošení na těle.

Informace, jak vytvořit soubor připojení, naleznete v tématu Nastavení nošení na těle.

Nastavení systému Axis k nošení na těle
Přehrávání a export záznamů z kamery Axis k nošení na těle

Formát exportu

Své záznamy nebo hlášení incidentů můžete exportovat do formátů MP4 a MKV. Viz Export záznamů, Zpráva o incidentu a Plánovaný export.

Uživatelská oprávnění

Stránka Uživatelská oprávnění je zlepšená pro lepší využitelnost. Viz Konfigurace uživatelských oprávnění.

Nastavení mapy z nástroje Site Designer

Nastavení mapy z nástroje Site Designer lze importovat při přidávání zařízení pomocí konfigurace Site Designer. Viz Importování projektů nástroje Site Designer.

AXIS Camera Station 5.32

Push-to-talk

Tlačítko Push-to-talk je k dispozici v živém zobrazení pro kamery s vestavěným reproduktorem nebo s přidruženým externím reproduktorem. Viz Profily streamováníŽivé zobrazení.

Ve výchozím nastavení se funkce Push-to-talk používá pro režimy simplexního a poloduplexního spojení, můžete ji však nastavit pro všechny duplexní režimy. Můžete rovněž nastavit čas zpoždění uvolnění, aby se po uvolnění tlačítka zachoval přenos zvuku z mikrofonu. Viz Streamování.

AXIS Camera Station 5.31

Průměrný datový tok

Průměrný datový tok nepřetržitých záznamů můžete vypočítat na základě požadované doby uchovávání záznamu a určeného úložiště. Viz Konfigurace průměrného datového toku.

Zipstream

Zipstream můžete nastavit ve svých video profilech. Viz Profily streamování.

Opakování úloh export záznamů a zpráva o incidentu

Na záložce Úlohy můžete opakovat neúspěšné úlohy zpráva o incidentu a export záznamů. Viz Úkoly.

Najít zařízení podle rozsahu IP

Přidáváte-li zařízení, můžete určit rozsahy IP adres a portů a vyhledat tak více zařízení najednou. Viz Přidání zařízení.

Funkce systému AXIS Camera Station

Více informací o funkcích systému AXIS Camera Station naleznete v průvodci funkcemi.

Zde je uvedeno několik odkazů, které by vás mohly zajímat. Příjemnou četbu!

Rychlý Start

Tento tutoriál vám pomůže se základními kroky při uvádění systému do provozu.

Než s tím začneme, může být třeba:

Po provedení potřebných nastavení můžete se systémem AXIS Camera Station začít pracovat.

Pro správce:

 1. Spuštění systému AXIS Camera Station

 2. Přidání zařízení

 3. Nastavení metody záznamu

Pro operátora:

 1. Kamery se živým zobrazením

 2. Přehrávání záznamů

 3. Export záznamů

 4. Přehrávání a ověřování záznamů v přehrávači AXIS File Player

Spuštění systému AXIS Camera Station

Po dokončení instalace se automaticky spustí nástroj AXIS Camera Station Service Control.

Klienta AXIS Camera Station spustíte dvojitým kliknutím na ikonu klienta AXIS Camera Station. Po prvním spuštění klienta se systém automaticky pokusí přihlásit k serveru AXIS Camera Station nainstalovanému na stejném počítači jako klient.

Můžete se připojit k více serverům AXIS Camera Station a různými způsoby. Viz Přihlášení k serveru AXIS Camera Station.

Přidání zařízení

Při prvním spuštění systému AXIS Camera Station se vám otevře stránka Přidání zařízení. AXIS Camera Station automaticky v síti vyhledá připojená zařízení a zobrazí seznam nalezených zařízení. Viz Přidání zařízení.

 1. Vyberte ze seznamu kamery, které chcete přidat.
  Není-li kamera na seznamu uvedena, klikněte na možnost Manual search (Manuální vyhledávání).

 2. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).

 3. Vyberte možnost Quick configuration (Rychlé nastavení) nebo Site Designer configuration (Nastavení nástroje Site Designer). Klikněte na tlačítko Další. Viz Importování projektů nástroje Site Designer.

 4. Použijte výchozí nastavení a zkontrolujte, že je u položky Metoda záznamu vybrána možnost Žádná. Klikněte na tlačítko Instalovat.

Nastavení metody záznamu

 1. Přejděte do nabídky Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu.

 2. Chcete-li aktivovat zahájení záznamu při detekci pohybu:

  1. Vyberte kameru.

  2. Zapněte funkci Detekce pohybu.

  3. Klikněte na tlačítko Použít.

 3. Chcete-li aktivovat kontinuální záznam:

  1. Vyberte kameru.

  2. Zapněte možnost Nepřetržitý.

  3. Klikněte na tlačítko Použít.

Kamery se živým zobrazením

 1. Chcete-li přejít ke kameře se živým zobrazením, klikněte na kartu Živé zobrazení.

 2. Klikněte na kameru, na jejíž živé zobrazení chcete přejít.
  Modrá tečka u názvu kamery indikuje, že na dané kameře probíhá kontinuální záznam. Červená tečka u názvu kamery indikuje, že daná kamera provádí záznam na základě detekce pohybu.

 3. Chcete-li přejít z živého zobrazení na záznamy, klikněte na .
  Červená čára na časové ose indikuje, že byl v daném období prováděn záznam na základě detekce pohybu. Modrá čára na časové ose je známkou, že probíhal kontinuální záznam.

Přehrávání záznamů

 1. Přejděte na kartu Záznam.

 2. V časové ose kamery můžete pomocí kolečka myši časovou osu přibližovat a oddalovat a přetahovat ji, aby značka ukazovala na požadované místo.

 3. Kliknutím na spustíte přehrávání záznamu od požadovaného místa.

Export záznamů

 1. Přejděte na kartu Záznam.

 2. Na časové ose kamery můžete použít kolečko myši k přiblížení nebo oddálení.

 3. Kliknutím na můžete zobrazit značky volby.

 4. Přetažením značek volby můžete zahrnout záznamy, které chcete exportovat.

 5. Kliknutím na otevřete kartu Export.

 6. Na kartě Export můžete v případě potřeby provádět následující akce. Viz Export záznamů v uživatelské příručce.

  • Kliknutím na přidáte k záznamu poznámku.

  • Kliknutím na možnost Procházet vyberte místo, kam se mají záznamy exportovat.

  • Vyberte možnosti Zahrnout přehrávač Axis File Player, Zahrnout poznámkyPřidat digitální podpis.

 7. Klikněte na tlačítko Exportovat.

 8. Vyberte možnost Použít heslo a zadejte heslo k digitálnímu podpisu. Klikněte na tlačítko OK.

Přehrávání a ověřování záznamů v přehrávači AXIS File Player

 1. Přejděte do složky určené pro exportované záznamy. V uvedeném příkladu zahrnují exportované soubory záznamy ve formátu .asf, poznámky ve formátu .txt a přehrávač AXIS File Player.

 2. Klikněte dvakrát na přehrávač AXIS File Player. Exportované záznamy se přehrají automaticky.

 3. Chcete-li zobrazit poznámky přidané k záznamům, klikněte na .

 4. Postup ověření digitálního podpisu:

  1. Přejděte do nabídky Nástroje > Ověřit digitální podpis.

  2. Vyberte možnost Ověřit pomocí hesla a zadejte heslo.

  3. Klikněte na Ověřit. Zobrazí se stránka s výsledkem ověření.

Konfigurace sítě

V případě instalace klientské aplikace AXIS Camera Station, serveru AXIS Camera Station a připojených síťových zařízení v různých sítích může být nutné před použitím systému AXIS Camera Station provést nastavení serveru proxy nebo firewallu.

Nastavení proxy u klienta

Když mezi klientem a serverem stojí proxy server, je třeba provést nastavení proxy u klienta.

 1. Klikněte dvakrát na ikonu klienta AXIS Camera Station.

 2. Klikněte na možnost Change client proxy settings (Změnit nastavení proxy u klienta).

 3. Změňte nastavení proxy u klienta. Viz Nastavení proxy klienta v uživatelské příručce.

 4. Klikněte na OK.

Nastavení proxy u serveru

Když mezi síťovými zařízeními a serverem stojí proxy server, je třeba provést nastavení proxy u serveru.

 1. Klikněte dvakrát na ikonu AXIS Service Control v oznamovací oblasti systému Windows.

 2. Vyberte možnost Upravit nastavení.

 3. V části Nastavení proxy použijte výchozí Možnost internetu systémového účtu nebo vyberte možnost Použít manuální nastavení proxy. Viz Obecné v nástroji AXIS Camera Station Service Control.

 4. Klikněte na Uložit.

NAT a firewall

Když stojí mezi klientem a serverem NAT, firewall apod., je třeba nastavit NAT nebo firewall tak, aby bylo zajištěno, že porty HTTP, TCP a streamovací port zadané v nástroji AXIS Camera Station Service Control budou moci procházet přes firewall a/nebo NAT. Pokyny ohledně nastavení NAT nebo firewallu vám poskytne váš správce sítě.

Nastavení portu serveru

Server AXIS Camera Station využívá ke komunikaci mezi serverem a klienty porty 55752 (HTTP), 55754 (TCP), 55756 (mobilní komunikace) a 55757 (mobilní streamování). V případě potřeby je možné v nástroji AXIS Camera Station Service Control tyto porty změnit. Viz Obecné v nástroji AXIS Camera Station Service Control.

Bezpečnostní aspekty

Chcete-li zabránit neoprávněnému přístupu ke kamerám a záznamům, pamatujte na následující:

 • Pro všechna síťová zařízení (kamery, videoenkodéry a pomocná zařízení) používejte silná hesla.

 • Server AXIS Camera Station, kamery, videoenkodéry i pomocná zařízení instalujte v zabezpečené síti oddělené od kancelářské sítě. Klientské aplikace AXIS Camera Station je možné instalovat na počítače v jiné síti, například v síti s přístupem k internetu.

 • Zajistěte, aby všichni uživatelé používali silná hesla. Vysokou úroveň zabezpečení lze realizovat pomocí nástroje Windows Active Directory.

O systému Axis Camera Station

Axis Camera Station je kompletní monitorovací a záznamový systém pro malé a středně velké instalace, jako jsou například maloobchodní prodejny, hotely, výrobní provozy a školy.

Axis Camera Station, která je optimalizována tak, aby mohla plně využít výhody špičkových síťových kamer a video enkodérů Axis, spojuje snadnou instalaci a intuitivní ovládání s výkonnými funkcemi pro účely účinného sledování a identifikace s vysokou ostrostí.

Systém AXIS Camera Station sestává z těchto součástí:

 • Server AXIS Camera Station: řídí veškerou komunikaci s kamerami, videokodéry a pomocnými zařízeními v systému. Počet kamer a koderů, se kterými jednotlivé servery mohou komunikovat, je omezen celkovou dostupnou šířkou pásma.

 • Klient AXIS Camera Station: poskytuje přístup k záznamům, živému videu, protokolům a nastavení. Klient lze nainstalovat do libovolného počítače pro vzdálené sledování a ovládání ze kteréhokoli místa na internetu nebo v rámci firemní sítě.

 • Aplikace AXIS pro zobrazování na mobilních zařízeních: poskytuje přístup k záznamům, živému videu na více systémech. Aplikaci lze nainstalovat do zařízení Android a iOS a aktivovat vzdálené zobrazování z jiných umístění Ke komunikaci se serverem AXIS Camera Station využívá protokol HTTPS. Port mobilní komunikace a port mobilního streamování nakonfigurujte podle popisu v části Nastavení serveru v dokumentu Obecné. Další informace o používání aplikace naleznete v návodu pro uživatele mobilní aplikace AXIS Camera Station.

 • Ke stejnému serveru se může připojit více klientů a každý klient se může připojit k více serverům.

Přihlášení k serveru AXIS Camera Station

Prostřednictvím klienta AXIS Camera Station se můžete připojit k jedinému serveru nainstalovanému na místním počítači nebo jinde v síti nebo k několika serverům.

Klienta AXIS Camera Station spustíte dvojitým kliknutím na ikonu AXIS Camera Station. Servery AXIS Camera Station můžete připojit následujícími způsoby:

Pro připojení k serverům používaným při předchozí relaci vyberte možnost Poslední použité servery.

Pro připojení k serveru nainstalovanému ve stejném počítači jako klient vyberte možnost This computer (Tento počítač).

 • Vyberte možnost Log in as current user (Přihlásit jako aktuální uživatel) pro přihlášení jako aktuální uživatel Windows.

 • Zrušte výběr možnosti Log in as current user (Přihlásit jako aktuální uživatel) a klikněte na možnost Log in (Přihlásit). Vyberte možnost Other user (Jiný uživatel) a zadejte jiné uživatelské jméno a heslo, pokud se chcete přihlásit pomocí jiného uživatelského jména a hesla.

 • Pokud máte uživatelské jméno a heslo zapamatované, vyberte možnost Log in as <username> (Přihlásit se jako <uživatelské jméno>).

Připojení ke vzdálenému serveru:

 1. Vyberte možnost Vzdálený server.

 2. Z rozevíracího seznamu Vzdálený server vyberte server nebo do políčka zadejte IP nebo DNS adresu. Pokud server na seznamu není, kliknutím na ikonu obnovte seznam všech dostupných vzdálených serverů.
  Jestliže je server konfigurován tak, aby přijímal klienty na jiném portu než na výchozím portu číslo 55752, zadejte IP adresu, za kterou bude následovat číslo portu, například 192.168.0.5:46001.

 3. Máte následující možnosti:

  • Vyberte možnost Log in as current user (Přihlásit jako aktuální uživatel) pro přihlášení jako aktuální uživatel Windows.

  • Zrušte výběr možnosti Log in as current user (Přihlásit jako aktuální uživatel) a klikněte na možnost Log in (Přihlásit). Vyberte možnost Other user (Jiný uživatel) a zadejte jiné uživatelské jméno a heslo, pokud se chcete přihlásit pomocí jiného uživatelského jména a hesla.

  • Pokud máte uživatelské jméno a heslo zapamatované, vyberte možnost Log in as <username> (Přihlásit se jako <uživatelské jméno>).

Přihlášení k zabezpečenému vzdálenému přístupu AXIS:

 1. Klikněte na odkaz Přihlásit k zabezpečenému vzdálenému přístupu AXIS.

 2. Zadejte přihlašovací údaje k účtu MyAxis. Viz Zabezpečený vzdálený přístup Axis.

 3. Pro udělení přístupu klikněte na možnost Přihlásit seUdělit.

Jestliže se chcete připojit k serverům ze seznamů serverů, vyberte seznam serverů z rozevírací nabídky Seznam serverů. Klikněte na ikonu , jestliže chcete vytvořit nebo editovat seznamy serverů. Viz Seznamy serverů.

Pokud chcete importovat soubor seznamu serverů, který byl exportován ze systému AXIS Camera Station, klikněte na možnost Importovat seznam serverů vpravo dole a vyhledejte soubor .msl. Viz Seznamy serverů.

Pokud chcete odstranit uživatelská jména a hesla, která byla uložena pro všechny připojené servery, klikněte na možnost Odstranit uložená hesla vpravo dole.

Aby bylo možné připojit se k serveru, možná bude třeba změnit nastavení proxy klienta. Klikněte na možnost Změnit nastavení proxy klienta vpravo dole. Viz Nastavení proxy klienta.

Nastavení proxy klienta

Tato nastavení se vztahují na proxy server, který leží mezi klientem AXIS Camera Station a serverem AXIS Camera Station.

Poznámka

Pomocí řízení servisu kamerové stanice AXIS nakonfigurujte nastavení proxy pro proxy server, který leží mezi serverem AXIS Camera Station a síťovými kamerami. Viz AXIS Camera Station Service Control.

Zvolte příslušnou možnost podle vašeho nastavení.

 • Přímé připojení: Tuto možnost zvolte, jestliže mezi klientem AXIS Camera Station a serverem AXIS Camera Station není žádný proxy server.

 • Použít nastavení Možnosti internetu (výchozí): Tuto možnost zvolte, pokud chcete použít nastavení systému Windows.

 • Použít manuální nastavení proxy: Tuto možnost zvolte, pokud chcete nakonfigurovat nastavení proxy manuálně. V části Manuální nastavení zadejte požadované údaje.

  • Adresa: Zadejte adresu nebo název hostitele proxy serveru.

  • Port: Zadejte číslo portu proxy serveru.

  • Nepoužívat proxy server pro adresy, které začínají: Zadejte servery, které chcete z přístupu k proxy vyloučit. Pro oddělení jednotlivých položek používejte středníky. V adresách a názvech hostitele lze používat zástupné znaky, například: „192.168.*“ nebo „*.mydomain.com“.

  • Vždy přemostit proxy server pro místní adresy: Tuto možnost zvolte pro přemostění proxy serveru při připojení k serveru nainstalovanému na místním počítači. Místní adresy lze identifikovat podle chybějící tečky (.) v adrese URL, například http://webserver/, nebo podle přístupu k místnímu serveru, včetně http://localhost, http://loopback nebo http://127.0.0.1

Klient AXIS Camera Station

Při prvním spuštění systému AXIS Camera Station budete automaticky přesměrováni na stránku Přidat zařízení na kartě Nastavení. Viz Přidání zařízení.

Karty

 • Živé zobrazení: Živé video z připojených kamer. Viz Živé zobrazení.

 • Záznamy: Vyhledávání, přehrávání a exportování záznamů. Viz Záznamy.

 • Chytré vyhledávání 1: Vyhledávání pohybu používané pro rychlou lokalizaci důležitých událostí v zaznamenaném videu. Viz Chytré vyhledávání 1.

 • Nastavení: Správa a údržba připojených zařízení a nastavení klienta a serverů. Viz Konfigurace.

 • Horké klávesy: Seznam horkých kláves pro akce. Viz Horké klávesy.

 • Protokoly: Protokoly poplachů, událostí a auditů. Viz Protokoly.

 • Poplachy v živém zobrazení: Automaticky přejde na kartu poplachů v živém zobrazení kamery nebo pohledu, když je spuštěna akce živého zobrazení. Viz Vytváření akcí živého zobrazení.

 • Poplachy nahrávání: Na kartě Poplachy nebo Protokoly vyberte jeden poplach a klikněte na možnost Přejít na záznamy, abyste otevřeli kartu Poplachy záznamu. Viz Poplachy a Protokoly.

 • Poplachy a úkoly: Karty Poplachy a úkoly se zobrazují ve spodní části klienta. Viz Poplachy a Úkoly.

Nabídky

 • Kliknutím na ikonu přejdete na hlavní nabídku.

  • Vyberte možnost Servery, pokud se chcete připojit k novému serveru AXIS Camera Station a zobrazit seznamy serverů a stav připojení pro všechny servery. Viz Konfigurace serveru.

  • Vyberte možnost Akce, chcete-li záznam spustit nebo zastavit ručně a změnit stav vstupních/výstupních portů. Viz Manuální záznam a Sledování stavu portů vstupů/výstupů.

  • Zvolením možnosti Nápověda zobrazíte možnosti související s nápovědou.

  • Vyberte možnost Odhlásit, pokud se chcete odpojit od serveru a odhlásit od klienta AXIS Camera Station.

  • Vyberte možnost Ukončit, pokud chcete klienta AXIS Camera Station ukončit a zavřít.

 • Kliknutím na ikonu přejdete do režimu celé obrazovky. Jestliže se chcete vrátit do normálního režimu, stiskněte klávesu ESC nebo klikněte na ikonu . K přepínání do režimu celé obrazovky můžete nastavit horkou klávesu. Viz Horké klávesy.

  V režimu celé obrazovky jsou horní a spodní navigační panely během nečinnosti skryté. K zobrazení karet přesuňte kurzor nahoru. Nebo přesuňte kurzor dolů a zobrazí se navigační panel pohledu nebo kamery.

 • Kliknutím na ikonu nebo stiskem klávesy F1 zobrazíte nápovědu v softwaru.

Stavová lišta

Stavová lišta může obsahovat následující údaje. Kliknutím na odkazy získáte další informace.

 • Pokud je časová neshoda mezi klientem a serverem, zobrazí se výstražná ikona. Musíte zajistit, aby byl čas na klientu synchronizován s časem na serveru, aby se předešlo problémům s časovou osou.

 • Stav připojení serveru ukazuje počet připojených serverů. Viz Stav připojení.

 • Stav licence ukazuje počet nelicencovaných zařízení. Viz Konfigurace licencí.

 • Využití bezpečného vzdáleného přístupu ukazuje, kolik dat zbývá nebo kolik jste za tento měsíc přenesli nad limit používané úrovně služby. Viz Zabezpečený vzdálený přístup Axis.

 • Když se objeví nová verze, zobrazí se vám upozornění AXIS Camera Station update available (K dispozici je aktualizace systému AXIS Camera Station). Viz Aktualizace AXIS Camera Station.

Verze klienta

Verzi nainstalovaného klienta AXIS Camera Station naleznete v nabídce > Help > About ( > Nápověda > O produktu).

Živé zobrazení

Živé zobrazení obsahuje pohledy a kamery a živá videa z připojených kamer. V případě připojení k více než jednomu serveru AXIS Camera Station se zobrazují všechny pohledy a kamery z připojených serverů seskupené podle názvu serveru.

Pohledy poskytují přístup ke všem kamerám a zařízením přidaným k systému AXIS Camera Station. Pohled se může skládat z jedné nebo několika kamer, sekvence položek, mapy nebo webové stránky. Při doplnění kamer a zařízení ke stanici AXIS Camera Station nebo jejich odstranění ze stanice se pohledy automaticky aktualizují. Nové kamery a zařízení se přidávají jako nové pohledy a počet pohledů je optimalizován podle počtu nainstalovaných zařízení. K pohledům mohou mít přístup všichni uživatelé. Informace o uživatelských přístupových právech najdete v tématu Konfigurace uživatelských oprávnění.

Poznámka

Mé pohledy (soukromé pohledy), které byly vytvořeny v dřívějších verzích systému AXIS Camera Station, jsou stále k dispozici po upgradování AXIS Camera Station, ale lze je pouze editovat nebo odstraňovat.

Vyhledat pohledy nebo kamery

Pohledy a kamery jsou zobrazeny na kartách Views (Pohledy)Cameras (Kamery). Pomocí pole Type to Search (Napište, co hledáte) můžete v seznamu najít určitý pohled nebo kameru. Kliknutím na kameru nebo pohled je zobrazíte v živém zobrazení.

Stromová navigace pro velký systém

U velkého systému doporučujeme použít stromovou navigaci. Viz Nastavení klienta. K přepnutí na stromovou navigaci můžete přiřadit také horkou klávesu. Viz Horké klávesy.

Cesta navigace

Když zapnete možnost Zobrazit cestu navigace při navigaci v pohledu, cesta navigace je při navigaci v děleném pohledu zobrazena v horní části pohledu. Klikněte na odkaz v cestě navigace, pokud chcete přejít na konkrétní pohled. Kliknutím na tlačítko Home (Úvod) přejdete na pohled, kde jste začali.

Více monitorů

Pravým tlačítkem klikněte na pohled, kameru nebo na sekvenci a zvolte možnost Show on Screen (Zobrazit na obrazovce) pro zobrazení vašeho výběru na určeném monitoru.

Pokud jste do systému AXIS Camera Station přidali videodekodér AXIS T8705 Video Decoder,

 • klikněte pravým tlačítkem na pohled, kameru nebo sekvenci a zvolte možnost Show on AXIS T8705 (Zobrazit v AXIS T8705). Výběr se zobrazí na monitoru připojeném k videodekodéru AXIS T8705 Video Decoder.

 • Zvolte více kamer nebo pohledů, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Show on AXIS T8705 (Zobrazit v AXIS T8705). Na monitoru připojeném k videodekodéru AXIS T8705 Video Decoder se otevře symetrické dělené zobrazení s vybranými kamerami nebo pohledy.

Správa pohledů v živém zobrazení

Chcete-li přidat nový dělený pohled, sekvenci, pohled kamery, mapu, webovou stránku nebo složku, klikněte na ikonu .

Chcete-li editovat pohled, vyberte jej v části Views (Pohledy) a klikněte na . Upravit lze pouze název kamery. Informace o úpravách nastavení kamery viz Úprava nastavení kamery.

Chcete-li odstranit pohled, vyberte jej v části Views (Pohledy) a klikněte na . Informace o odstranění kamery ze systému AXIS Camera Station viz Kamery.

Správci mohou vybrat pohled v části Views (Pohledy) a kliknutím na jej zamknout a zabránit tak operátorům nebo pohledům v jeho přesouvání nebo upravování.

Správa obrazu v živém zobrazení

 • Klikněte pravým tlačítkem na obraz v děleném pohledu a vyberte možnost Navigate (Navigovat), abyste přešli na zobrazení kamery.

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na obraz a zvolte, na které obrazovce se má zobrazit, pomocí možnosti Zobrazit na obrazovce, pokud máte více obrazovek.

 • Klikněte pravým tlačítkem na obraz a vyberte možnost Pořídit snímek, pokud chcete pořídit snímek. Snímek se uloží do složky snímků zadané v nabídce Configuration > Client > Settings (Nastavení > Klient > Nastavení).

 • Klikněte pravým tlačítkem na obrázek a zvolte možnost Add snapshot to export (Přidat snímek k exportu). Snímek bude přidán na seznam položek k exportu na kartě Export.

 • Klikněte pravým tlačítkem na obrázek, zvolte možnost Streaming profile (Profil streamování) a nastavte profil streamování. Viz Profily streamování.

 • Přiblížení: Pomocí kolečka myši můžete provádět přibližování a vzdalování. Nebo můžete stisknout klávesu CTRL + (+pro přiblížení a klávesu CTRL + (-pro oddálení.

 • Mechanický systém PTZ: Mechanický systém PTZ je k dispozici pro kamery PTZ a pro kamery, u kterých je na stránce konfigurace kamery aktivován digitální systém PTZ. Jestliže chcete používat mechanický systém PTZ, klikněte v obrazu pravým tlačítkem a zvolte Use Mechanical PTZ (Používat mechanický systém PTZ). Pomocí myši můžete přibližovat/vzdalovat, otáčet a naklápět:

  • Přiblížení oblasti: Jestliže chcete zvětšit oblast obrazu, klikněte na požadovanou oblast a přetažením nakreslete obdélník obklopující oblast, která se má zvětšit. Pro oddálení použijte kolečko myši. Jestliže chcete zvětšit oblast v blízkosti středu obrazu, použijte pravé tlačítko myši a přetažením nakreslete obdélník.

  • Natočení a naklápění: Klikněte na požadovanou oblast obrazu, abyste mohli provádět otáčení nebo naklápění podle této oblasti. Pro nepřetržité otáčení a naklápění v živém obrazu přesuňte kurzor do středu obrazu, aby se zobrazila navigační šipka. Potom klikněte a přidržte tlačítko pro otáčení ve směru navigační šipky. Jestliže chcete otáčet a naklápět obraz vyšší rychlostí, klikněte a přidržte tlačítko, aby se navigační šipka prodloužila.

 • Přechod na polohu předvolby: Klikněte pravým tlačítkem na obraz, vyberte položku Presets (Předvolby) a vyberte předvolbu, na kterou se má přejít. Informace o vytváření předvoleb najdete v části Předvolby PTZ.

 • Přidání předvolby: Přetáhněte pohled obrazu do požadované polohy, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Presets > Add preset (Předvolby > Přidat předvolbu).

 • Chcete-li upravit ostření kamery, klikněte pravým tlačítkem na obraz a vyberte položku Set focus (Nastavit ostření). Jestliže chcete kameru zaostřit automaticky, klikněte na AF. Pokud chcete ostřit manuálně, vyberte čárky na stranách Blízko a Daleko. Pomocí Blízko můžete zaostřit na objekty blízko kamery. Pomocí Daleko můžete zaostřit na vzdálené objekty.

 • Klikněte pravým tlačítkem na obraz, vyberte položku Focus recall zone (Oblast vyvolání ostření) a vyberte nebo odeberte oblast vyvolání ostření.

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na snímek, vyberte možnost Autotracking on/off (Autotracking zapnutý/vypnutý) a poté zvolte možnost zapnutí nebo vypnutí autotrackingu pro kameru Axis PTZ s nakonfigurovaným autotrackingem AXIS PTZ.

Přidání digitálních prepozic
Řízení PTZ
Poznámka

Správci mohou mechanické PTZ pro uživatele deaktivovat. Viz Konfigurace uživatelských oprávnění.

Záznam a okamžité přehrávání v živém zobrazení

Vyberte kameru nebo dělený pohled a klikněte na ikonu , pokud chcete přejít na kartu Záznamy.

Probíhající záznam je v živém zobrazení signalizován ukazatelem záznamu ve spodní části obrazu:

 • Žlutá: Probíhá manuální záznam.

 • Červená: Probíhá záznam detekce pohybu nebo události.

 • Modrá: Probíhá souvislý záznam.

Jestliže si chcete přehrát probíhající záznam, nastavte ukazatel myši na obraz a klikněte na tlačítko Okamžité přehrání v pravém horním rohu. Otevře se karta Záznamy a přehraje se posledních 5 sekund záznamu.

Jestliže chcete nahrávat manuálně z živého zobrazení, nastavte ukazatel myši na obraz a klikněte na tlačítko REC. Nahrávání můžete zastavit kliknutím na STOP.

Jestliže chcete konfigurovat nastavení manuálního záznamu, jako například rozlišení, kompresi nebo snímkovou frekvenci, viz Metoda záznamu. Další informace o záznamu a přehrávání viz Přehrávání záznamů.

Poznámka

Správci mohou manuální zaznamenávání pro uživatele deaktivovat. Viz Konfigurace uživatelských oprávnění.

Zvuk v živém zobrazení

Audio je k dispozici, jestliže má kamera audio možnosti a jestliže je audio v profilu používaném pro živé zobrazení aktivováno.

Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Streaming profiles (Nastavení > Zařízení > Profily streamování) a nastavte audio kamery. Viz Profily streamování.

Když umístíte ukazatel myši na obrázek,

 • zobrazí se ovládací tlačítko audia. Pro nastavení hlasitosti použijte posuvný přepínač. Jestliže chcete v tomto pohledu ztlumit zvuk, klikněte na toto tlačítko.

 • Zobrazí se tlačítko Listen to this view only (Poslouchat pouze tento pohled). Kliknutím na toto tlačítko ostatní pohledy ztlumíte a budete poslouchat pouze tento pohled.

 • Pro plně duplexní režim bude ve výchozím nastavení zobrazeno tlačítko Speak through the speaker (Mluvte přes reproduktor). Chcete-li mluvit pomocí nakonfigurovaného reproduktoru, klikněte na toto tlačítko.

 • Pro simplexní a poloduplexní režim bude ve výchozím nastavení zobrazeno tlačítko Push-to-talk. Chcete-li mluvit pomocí nakonfigurovaného reproduktoru, klikněte na toto tlačítko a přidržte je.

Poznámka
 • Správci mohou pro uživatele audio deaktivovat. Viz Konfigurace uživatelských oprávnění.
 • Chcete-li zobrazovat tlačítko Push-to-talk pro všechny režimy duplexního spojení, v nabídce Configuration > Client > Streaming > Audio (Nastavení > Klient > Streamování > Audio) zvolte možnost Use push-to-talk for all duplex modes (Používat push-to-talk ve všech duplexních režimech). Viz Streamování.

Ovládací prvky na obrazovce živého zobrazení

Poznámka

Ovládací prvek na obrazovce vyžaduje firmware verze 7.40 nebo novější.

V živém zobrazení klikněte na a získáte přístup k dostupným funkcím kamery.

Dělený pohled

Dělený pohled zobrazuje několik pohledů ve stejném okně. V děleném okně můžete používat pohledy kamery, sekvence, webové stránky, mapy a další dělené pohledy.

Poznámka

Jestliže se připojujete k několika serverům AXIS Camera Station, můžete do svého děleného pohledu mapy přidat libovolný pohled, kameru nebo zařízení z jiných serverů.

Jeden rámeček lze nastavit jako hotspot, který automaticky zavádí pohled z jiného rámečku při kliknutí na tento rámeček. Hotspoty jsou obzvláště užitečné pro asymetrické dělené pohledy s jedním velkým a několika malými snímky. Největší snímek je obvykle definován jako hotspot.

Přidání děleného pohledu:

 1. Na kartě Živé zobrazení klikněte na možnost .

 2. Zvolte Nový dělený pohled. Otevře se nová karta s děleným pohledem.

 3. Zadejte název děleného pohledu.

 4. Z rozbalovací nabídky Šablona zvolte šablonu, kterou chcete použít.

 5. Přidejte pohledy nebo kamery. Pro nalezení konkrétního pohledu nebo kamer použijte políčko Napište, co hledáte.

  • Do požadovaného místa v zobrazení mřížky přetáhněte pohled nebo kameru. Pokud na této pozici již kamera nebo pohled je, bude stará položka nahrazena.

  • Dvakrát klikněte na pohled nebo kameru a přidejte ji na první dostupnou pozici v zobrazení mřížky.

  • Vyberte více pohledů nebo kamer a přetažením je přidejte do prvních dostupných pozic v zobrazení mřížky.

  • Vyberte více pohledů nebo kamer a stisknutím klávesy Enter je přidejte na první dostupné pozice v zobrazení mřížky.

 6. Upravte nebo odstraňte pohledy nebo kamery v zobrazení mřížky.

  • Vyberte pohled nebo kameru v zobrazení mřížky a přejeďte myší k okrajům nebo pravému rohu obrazovky, abyste změnili jeho velikost.

  • Vyberte pohled nebo kameru v zobrazení mřížky a přetáhněte ho do požadovaného místa.

  • Vyberte více pohledů nebo kamer a klikněte na možnost Odstranit pohled nebo stiskněte klávesu Vymazání (Delete), a tím je ze zobrazení mřížky odstraňte.

  • Klikněte pravým tlačítkem na kameru v zobrazení mřížky, vyberte možnost Profil streamování a nastavte profil streamování pro kameru. Viz Profily streamování.

 7. Jestliže chcete nastavit rámec jako hotspot, zvolte rámec v děleném pohledu a klikněte na Nastavit hotspot. Pokud chcete odstranit hotspot, vyberte ho a klikněte na možnost Odstranit hotspot.

 8. Klikněte na možnost Uložit pohled a dělený pohled se uloží na server, ke kterému jste přihlášeni.

Přidat dělený pohled

Jestliže chcete upravit dělený pohled, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte možnost Editovat.

Jestliže chcete odstranit dělený pohled, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte možnost Odstranit.

Řídicí panel dveří v děleném pohledu

Jestliže jste nakonfigurovali dveře v části Configuration > Access control > Doors and zones (Konfigurace > Řízení přístupu > Dveře a zóny), můžete asistovat držitelům karet a sledovat stav dveří a nedávné transakce v děleném pohledu.

 1. Přidejte dveře. Viz Přidání dveří.

 2. Přidejte do pohledu řídicí panel dveří.

  1. Na kartě živého zobrazení klikněte na položku a zvolte možnost New split view (Nový dělený pohled).

  2. Zadejte název děleného pohledu.

  3. Z rozevíracího seznamu Template (Šablona) zvolte šablonu, kterou chcete použít.

  4. Do požadovaného místa v zobrazení mřížky přetáhněte dveře.

  5. Do požadovaného místa v zobrazení mřížky přetáhněte pohled nebo kameru.

  6. Klikněte na Save view (Uložit pohled).

 3. V části Dashboard (Řídicí panel)

  • Zobrazují se podrobnosti dveří, stav dveří a stav zámku.

  • Pro provedení akcí u dveří klikněte na Access (Přístup), Lock (Zamknout), Unlock (Odemknout) nebo Lockdown.

  • Událost řízení přístupu se zobrazuje s podrobnostmi držitele karty včetně fotografie, například v případě, že držitel karty protáhl kartu. Zobrazují se také další události řízení přístupu související s držitelem karty.

   Klikněte na , abyste vytvořili záložku pro událost a zpřístupnili ji v části Transactions (Transakce).

  • Poplachy se zobrazují s informacemi o spouštěčích, například v případě, že jsou dveře otevřeny příliš dlouho.

  • Zobrazí se poslední transakce.

 4. V části Transactions (Transakce) se zobrazují nedávné a uložené transakce.

Sledování a asistence v řídicím panelu dveří

Sekvence

Sekvenční pohled automaticky přepíná mezi zahrnutými pohledy. Dobu prodlevy, to znamená počet sekund zobrazení pohledu před přepnutím na další, lze nastavit pro každý pohled individuálně.

Poznámka

Jestliže se připojujete k několika serverům AXIS Camera Station, můžete do své sekvence přidat libovolný pohled, kameru nebo zařízení z jiných serverů.

Přidání sekvence:

 1. Na kartě Živé zobrazení klikněte na možnost .

 2. Zvolte New sequence (Nová sekvence). Otevře se nová karta se sekvenčním pohledem.

 3. Zadejte název sekvence.

 4. Přidejte pohledy nebo kamery. Pohledy nebo kamery přidané do sekvence jsou označeny číslem, aby bylo vidět jejich pořadí v sekvenci. Pro nalezení konkrétního pohledu nebo kamer použijte políčko Napište, co hledáte.

  • Do sekvence přetáhněte pohled nebo kameru. Pokud na této pozici již kamera nebo pohled je, bude stará položka nahrazena.

  • Dvakrát klikněte na pohled nebo kameru a přidejte ji na první dostupnou pozici v sekvenci.

  • Vyberte více pohledů nebo kamer a přetažením je přidejte do prvních dostupných pozic v sekvenci.

  • Vyberte více pohledů nebo kamer a stisknutím klávesy Enter je přidejte na první dostupné pozice v sekvenci.

 5. Upravte nebo odstraňte pohledy nebo kamery v sekvenci.

  • Vyberte pohled nebo kameru v sekvenci a přetažením změňte jejich pořadí v sekvenci.

  • Vyberte více pohledů nebo kamer, zvolte možnost Odstranit pohled nebo stiskněte klávesu Delete, a tím je ze sekvence odstraňte.

  • Klikněte pravým tlačítkem na kameru v sekvenci, vyberte možnost Profil streamování a nastavte profil streamování pro kameru. Viz Profily streamování.

 6. Vyberte pohled nebo kameru v sekvenci a v políčku Doba prodlevy nastavte dobu prodlevy. Ve výchozím nastavení je doba prodlevy při přidání pohledu nebo kamery nastavena na 5 sekund.

 7. U kamer s možnostmi PTZ vyberte předvolbu PTZ z rozevíracího seznamu Předvolba PTZ. Viz Předvolby PTZ.

 8. Klikněte na možnost Uložit pohled a sekvence se uloží na server, ke kterému jste přihlášeni.

Přidání sekvence

Jestliže chcete upravit sekvenci, klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte možnost Upravit.

Jestliže chcete odstranit sekvenci, klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte možnost Odstranit.

Pohled kamery

Pohled kamery zobrazuje živé video z jedné kamery. Pohledy kamery lze používat v dělených pohledech, sekvencích a mapách.

Poznámka

V případě připojení k více než jednomu serveru AXIS Camera Station se v seznamu zobrazují všechny kamery ze všech připojených serverů.

Postup přidání pohledu kamery:

 1. Na kartě Živé zobrazení nebo Záznamy klikněte na možnost .

 2. Zvolte Nový pohled kamery.

 3. Z rozevírací nabídky vyberte kameru a klepněte na OK.

Jestliže chcete upravit pohled kamery, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte možnost Editovat.

Jestliže chcete odstranit pohled kamery, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte možnost Odstranit.

Mapa

Mapa je importovaný obraz, do kterého lze umísťovat pohledy kamer, dělené pohledy, sekvence, webové stránky, další mapy a dveře. Mapa poskytuje vizuální přehled a usnadňuje rychlou lokalizaci jednotlivých zařízení a přístup k nim. V případě velkých instalací můžete umístit kamery na importované plány podlaží nebo vytvořit několik map a uspořádat je do jedné celkové přehledné mapy.

Z mapy můžete otevřít kameru, zařízení, pohled nebo řídicí panel dveří. Tlačítka akce jsou také k dispozici z pohledu mapy, když jsou nastavena s mapou. Viz Vytváření spouštěčů tlačítek akce.

Poznámka

Jestliže se připojujete k několika serverům AXIS Camera Station, můžete do svého pohledu mapy přidat libovolný pohled, kameru nebo zařízení z jiných serverů.

Přidání mapy

 1. Na kartě Živé zobrazení klikněte na možnost .

 2. Zvolte New map (Nová mapa). Otevře se nová karta s pohledem mapy.

 3. Zadejte název mapy.

 4. Klikněte na možnost Vybrat obrázek a přejděte k souboru mapy. Maximální velikost souboru je 20 MB a jsou podporovány formáty BMP, JPG, PNG a GIF.

 5. Přetáhněte pohledy, kamery, další zařízení a dveře na požadovaná místa na mapě. K jejich vyhledání můžete použít pole Type to search (Napište, co hledáte). Ikona dveří může mít tento význam:

  • : Fyzický stav dveří v případě, že jsou dveře nakonfigurovány s monitorem dveří.

  • : Fyzický stav zámku v případě, že jsou dveře nakonfigurovány bez monitoru dveří.

 6. Chcete-li upravit nastavení, klikněte na ikonu na mapě:

  • Ikona: Zvolte ikonu, kterou chcete použít. Tato možnost je dostupná pouze u kamer a dalších zařízení.

  • Velikost: Chcete-li změnit velikost ikony, použijte posuvník.

  • Barva: Kliknutím na můžete měnit barvu ikony.

  • Jméno: Tuto možnost zapněte, chcete-li zobrazovat jméno ikony. Umístění jména ikony můžete měnit kliknutím na Dole nebo Nahoře.

  • Oblast pokrytí: Po zapnutí této možnosti se bude na mapě zobrazovat oblast pokrytí zařízení. Můžete upravovat dosah, šířku, směr a barvu oblasti pokrytí. Tato možnost je dostupná pouze u kamer a dalších zařízení.

  • Odstranění: Kliknutím na můžete ikonu z mapy odstranit.

 7. Chcete-li přidat do mapy štítek, klikněte na možnost Přidat štítek, zadejte název štítku a nastavte jeho velikost, otočení, styl a barvu. Klikněte na štítek a přetáhněte jej na požadované místo na mapě. Kliknutím na štítek odstraníte.

 8. Poznámka

  Některá nastavení je možné upravovat pro více ikon a štítků současně. Chcete-li vybrat více položek na mapě, přidržte stisknutou klávesu CTRL a klikejte na požadované položky. Chcete-li vybrat všechny položky na mapě, stiskněte CTRL + A.

 9. Klikněte na Uložit pohled. Pohled mapy se uloží na serveru vybraném v hlavním okně.

Přidání mapy
Spouštění zvuku z mapy

Jestliže chcete mapu upravit, klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte možnost Upravit.

Jestliže chcete mapu odstranit, klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte možnost Odstranit.

Snímek

Když vytvoříte snímek mapy, zobrazí se na snímku také stav zařízení na mapě.

 • Uložení snímku:

  1. Klikněte pravým tlačítkem na mapu a vyberte možnost Pořídit snímek.

  2. Snímek se automaticky uloží do složky dle konfigurace v nabídce Configuration > Client > settings (Konfigurace > Klient > Nastavení).

 • Export snímku:

  1. Klikněte pravým tlačítkem na mapu a zvolte možnost Add snapshot to export (Přidat snímek k exportu).

  2. Snímek bude přidán na seznam položek k exportu na kartě Export. Export záznamů se snímkem mapy proveďte podle Export záznamů.

Přiblížení mapy a navigace v mapě

 • Myš: Pomocí kolečka myši můžete mapu přibližovat a oddalovat. Když je mapa přiblížena, můžete se na požadované místo dostat přetažením mapy.

 • Klávesnice: Stiskněte CTRL + (+) k přiblížení a CTRL + (-) k oddálení mapy. Stiskem CTRL spolu s klávesami šipek můžete přejít na požadované místo.

 • Joystick: Přiblížení a oddálení lze provést otočením hlavy joysticku. Nakloněním joysticku můžete přejít na požadované místo.

Webová stránka

Pohled webové stránky zobrazuje stránku z internetu. Webová stránka může být zobrazena například v děleném pohledu nebo v sekvenci společně s živým videem.

Přidání webové stránky:

 1. Na kartě Živé zobrazení klikněte na možnost .

 2. Zvolte možnost New webpage (Nová webová stránka).

 3. Zadejte popisný název webové stránky.

 4. Do políčka Url zadejte celou internetovou adresu. Lze používat protokol http i https. Příklad: http://example.com/path.html.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Jestliže chcete upravit webovou stránku, klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte možnost Edit (Upravit).

Jestliže chcete odstranit webovou stránku, klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte možnost Delete (Odstranit).

Složky

Složky slouží k roztřídění položek do kategorií ve stromové navigaci. Složky mohou obsahovat dělené pohledy, sekvence, pohledy kamery, mapy, webové stránky a další složky.

Postup přidání složky:

 1. Na kartě Živé zobrazení nebo Záznamy klikněte na možnost .

 2. Zvolte možnost Nová složka.

 3. Zadejte název složky a klikněte na tlačítko OK.

Jestliže chcete upravit složku, klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte možnost Upravit.

Jestliže chcete odstranit složku, klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte možnost Odstranit.

Záznamy

Karta Záznamy umožňuje vyhledávání, přehrávání a exportování záznamů. Chcete-li přejít na kartu Záznamy, přejděte do nabídky karet nebo klikněte na položku na kartě Živé zobrazení.

Na levém panelu se zobrazují všechny pohledy a kamery z připojených serverů seskupené podle názvu serveru. K dispozici jsou pohledy nebo kamery, správa pohledů a použití stromové navigace pro velký systém. Viz Živé zobrazení.

Na pravém panelu jsou zobrazeny obrazy z kamery, nástroje pro přehrávání a časová osa záznamu.

 • Klikněte pravým tlačítkem na obrázek:

  • Vyberte možnost Navigovat, abyste přešli na kartu Záznamy, pokud chcete přejít na kartu Záznamy děleného pohledu.

  • Vyberte, na které obrazovce se má zobrazit, pomocí možnosti Zobrazit na obrazovce, pokud máte více obrazovek.

  • Vyberte možnost Pořídit snímek, pokud chcete pořídit snímek. Snímek se uloží do složky snímků zadané v nabídce Configuration > Client > Settings (Nastavení > Klient > Nastavení.

  • Vyberte možnost Add snapshot to export (Přidat snímek k exportu). Snímek bude přidán na seznam položek k exportu na kartě Export.

  • Jsou-li zprávy o incidentu povolené, můžete ji vytvořit zvolením možnosti Incident report (Zpráva o incidentu).

  • Pokud chcete nastavit profil streamování, vyberte možnost Streaming profile (Profil streamování). Viz Profily streamování

 • Chcete-li přejít na určitý čas na časové ose, klikněte na položku a vyberte požadované datum a čas.

 • Chcete-li konfigurovat typy záznamů zobrazené na časové ose, klikněte na ikonu .

 • Chcete-li zobrazit všechna metadata k systému nošenému na těle, klikněte na položku Show all body worn metadata (Zobrazit všechna metadata nošená na těle). Zobrazí se také poznámky a kategorie přidané v aplikaci AXIS Body Worn Assistant.

  • Zadáním klíčových slov do pole Type to search (Napište, co hledáte) vyhledejte záznamy.

  • Klikněte dvakrát na záznam v seznamu a přejděte na záznam na časové ose.

 • Přehrávání záznamů

 • Záložky

 • Export záznamů

 • Export zpráv o incidentu

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat záznam a upravit nastavení záznamu jako například rozlišení, kompresi a snímkovou frekvenci, viz Metoda záznamu.

Poznámka

Ze systému AXIS Camera Station se záznamy nedají odstranit. Můžete pouze změnit dobu uchovávání záznamů v nabídce Configuration > Storage > Selection (Nastavení > Úložiště > Výběr) a smazat tak staré záznamy.

Přehrávání záznamů

Záznamy z několika kamer lze přehrát současně, pokud bude značka přehrávání umístěna na několik záznamů na časové přímce. Jestliže chcete prohlížet záznamy v kamerách, které jsou uvedeny s časovou přímkou, ale nejsou zobrazeny v pohledu, přetáhněte kameru z časové přímky do okna přehrávání v pohledu.

Při použití několika monitorů lze živé video zobrazovat současně se zaznamenaným videem.

Časová osa přehrávání

Časová osa přehrávání představuje časové období přehrávání. Časovou osu můžete přibližovat, oddalovat a přetahovat. Pokud přetáhnete časovou osu když značka ukazuje na záznamy, můžete získat rychlý přehled o záznamech (čištění dat) a najít v záznamech konkrétní událost. Při přetahování časové osy bude přehrávání dočasně pozastaveno a po uvolnění časové osy bude obnoveno.

Časová přímka pod oknem přehrávání zobrazuje výsledek vyhledávání. Záznamy jsou kódovány barevně:

 • Červená: Záznam spuštěný detekcí pohybu nebo pravidlem

 • Žlutá: Manuální zaznamenávání

 • Modrá: Nepřetržitý záznam

 • Tmavě šedá: Nouzový záznam

Přechod na záznamy

 • Chcete-li přejít na určitý čas na časové ose, klikněte na položku a vyberte požadované datum a čas. V časové ose můžete pomocí kolečka myši časovou osu přibližovat a oddalovat a přetažením osy posunout značku na požadovaný záznam.

 • K přechodu na požadovaný záznam použijte kartu Chytré vyhledávání. Viz Chytré vyhledávání 1.

 • K přechodu na požadovaný záznam se záložkou použijte záložky. Viz Záložky.

Přehrávání záznamů

 1. Přejděte na záznam, který chcete přehrát.

 2. V ovládacím panelu Přehrávání:

  • Kliknutím na spustíte přehrávání záznamu.

  • Kliknutím na pozastavíte přehrávání záznamu.

  • Kliknutím na přeskočíte na začátek probíhajícího nebo předchozího záznamu.

  • Kliknutím na přeskočíte na začátek dalšího záznamu.

  • Kliknutím na přejdete na předchozí snímek ve zvoleném záznamu. Tato volba je dostupná pouze při pozastavení. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu a zvolte volitelný počet snímků, které chcete přeskočit (až 20 snímků).

  • Kliknutím na přejdete na následující snímek ve zvoleném záznamu. Tato volba je dostupná pouze při pozastavení. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu a zvolte volitelný počet snímků, které chcete přeskočit (až 20 snímků).

  • Kliknutím na ztlumíte zvuk. Ikona je zobrazena, když je součástí záznamu zvuk.

  • Pro nastavení hlasitosti použijte posuvník zvuku. Tato ikona se zobrazí na obrázku přehrávání, když je součástí záznamu zvuk.

  • U panoramatických kamer pro otáčení, naklánění a přibližování/oddalování během přehrávání klikněte na obraz a posouvejte kolečkem myši. Jestliže chcete určitou oblast přiblížit nebo vzdálit, umístěte kurzor na požadovanou oblast a proveďte přiblížení nebo vzdálení pomocí kolečka myši. Nebo použijte klávesu Ctrl + (+pro přiblížení a klávesu CTRL + (-pro oddálení.

Záložky

Na kartě Záznamy klikněte na ikonu , aby se zobrazily všechny záložky záznamů. označuje uzamčený záznam.

Poznámka
 • Uzamčený záznam nelze odstranit bez jeho předchozího odemčení.
 • Jestliže kamera bude ze systému AXIS Camera Station odstraněna, uzamknuté záznamy se vymažou.
 • Interval zámku pro uzamknutý záznam je 5 minut.

Jestliže chcete najít konkrétní záložku, klikněte na možnost Napište, co hledáte. Vyberte záložku:

 • Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Přejít na, aby se zobrazil záznam v záložkách v časové ose, a klikněte na ikonu , aby se přehrál záznam od času záložky.

 • Po kliknutí na ikonu upravte název a popis záložky a nastavte, zda má být záznam uzamčen, nebo odemčen.

  • Uzamkněte záznam volbou položky Zabránit ve vymazání záznamu.

  • Záznam odemknete zrušením označení položky Zabránit ve vymazání záznamu.

 • Kliknutím na ikonu záložku odstraníte. Můžete odstranit více záložek najednou. Jestliže chcete zvolit několik záložek, stiskněte při výběru záložek klávesu SHIFT nebo Ctrl .

Přidávání záložek

 1. Přejděte na záznam. Viz Přehrávání záznamů.

 2. Vyberte pozici na časové ose a klikněte na možnost .

 3. Zadejte název a popis záložky. V popisu můžete používat klíčová slova, která usnadní vyhledání a rozeznání záložky.

 4. Uzamkněte záznam volbou položky Zabránit ve vymazání záznamu. Interval zámku je 5 minut. Odstraní-li systém staré záznamy, záznamy v intervalu zámku odstraněny nebudou.

 5. Poznámka

  Uzamknutý záznam nelze odstranit. Jestliže chcete záznam odemknout, vymažte možnost nebo odstraňte záložku.

 6. Klikněte na OK.

Export záznamů

Záznamy je možné exportovat na místní úložiště nebo do místa v síti, které je přístupné z klienta AXIS Camera Station. Lze exportovat několik záznamů najednou.

Záznamy můžete exportovat do formátu .asf, .mp4, nebo .mkv a lze je přehrát programem Windows Media Player nebo přehrávačem AXIS File Player. AXIS File Player je software pro přehrávání videa a audia poskytovaný zdarma. Můžete ho připojit k exportovaným záznamům. Není vyžadována žádná instalace. Jestliže chcete záznamy přehrát, spusťte aplikaci AXIS File Player a zvolte záznamy, které se mají přehrát.

Než začnete, přesvědčte se, že máte oprávnění k exportu. Viz Povolení uživatele pro export.

Export záznamů

 1. Na kartě Záznamy zvolte kameru nebo pohled.

 2. Přidejte záznamy do seznamu položek k exportu. Záznamy přidané do seznamu položek pro export se na časové ose zvýrazní. Ostatní záznamy zůstanou na časové ose zašedlé.

  • Klikněte pravým tlačítkem na záznam a zvolte možnosti Export > Přidat záznamy. Do seznamu položek k exportu se přidá jediný zvolený záznam.

  • Klikněte pravým tlačítkem mimo záznam a zvolte možnosti Export > Přidat záznamy. Do seznamu položek k exportu se přidají záznamy opatřené značkou.

  • Kliknutím na můžete zobrazit značky volby. Přesuňte značky pro volbu na požadované časy. Chcete-li do seznamu položek k exportu přidat jen jeden záznam, klikněte pravým tlačítkem na požadovaný záznam označený značkou volby a zvolte možnosti Export > Přidat záznamy. Chcete-li do seznamu položek k exportu přidat všechny záznamy označené značkou volby, klikněte pravým tlačítkem mimo záznam a zvolte možnosti Export > Přidat záznamy.

 3. Chcete-li ze seznamu položek k exportu odstranit jakýkoli záznam:

  • Klikněte pravým tlačítkem na záznam a zvolte možnosti Export > Odstranit záznamy. Ze seznamu položek k exportu se odstraní jeden zvolený záznam.

  • Klikněte pravým tlačítkem mimo záznam a zvolte možnosti Export > Odstranit záznamy. Ze seznamu položek k exportu se odstraní záznamy označené značkou.

  • Chcete-li ze seznamu položek k exportu odebrat jen jeden záznam, při zobrazených značkách volby klikněte pravým tlačítkem na záznam označený značkou a zvolte možnost Export > Odstranit záznamy. Chcete-li ze seznamu položek k exportu odebrat všechny záznamy označené značkou volby, klikněte pravým tlačítkem mimo záznam a zvolte možnosti Export > Remove recordings (Export > Odstranit záznamy).

 4. Přidáte-li do seznamu k exportu záznam nebo snímek, zobrazí se karta Export. Zobrazí-li se karta Incident report (Zpráva o incidentu), kliknutím na možnost Switch to export (Přepnout na export) přejdete ke kartě Export.

 5. Chcete-li uložit seznam položek k exportu do souboru, klikněte na tlačítko Save (Uložit).

 6. Chcete-li zahrnout dříve uložený seznam položek k exportu, klikněte na tlačítko Load (Načíst).

 7. Na seznamu položek k exportu jsou zobrazeny údaje o záznamech, mezi které patří čas zahájení, čas ukončení, doba trvání, událost, profil streamování a údaje o tom, zda byly upraveny nebo obsahují poznámky či zvuk.

  • Kliknutím na záznam v seznamu exportovaných položek zobrazíte náhled a spustíte přehrávání. Náhled u více záznamů je možné zobrazit pouze tehdy, pocházejí-li záznamy z jedné kamery.

  • Klikněte na jeden záznam a přetáhněte časovou osu na požadované místo. Chcete-li přidat snímky, klikněte pravým tlačítkem na obrázek a zvolte možnost Přidat snímek.

  • V poli Preferred streaming profile (Upřednostňovaný profil streamování) zvolte profil streamování.

  • Pokud záznam obsahuje zvuk, můžete ho ztlumit kliknutím tlačítko .

  • Záznam upravíte kliknutím na tlačítko . Viz Upravit záznamy před exportem.

  • Pokud chcete upravit poznámky k záznamu, klikněte na možnost .

  • Pokud chcete odebrat záznam ze seznamu položek k exportu, klikněte na možnost .

 8. Kliknutím na možnost Browse (Procházet) vyberte místo, kam se mají záznamy exportovat.

 9. Chcete-li zahrnout poznámky k záznamům, vyberte možnost Include notes (Zahrnout poznámky). Poznámky jsou k dispozici jako soubor ve formátu TXT v exportované složce i jako záložka v záznamu v aplikaci AXIS File Player.

 10. Chcete-li do exportovaných záznamů zahrnout zvuk, zvolte možnost Include audio (Zahrnout zvuk).

 11. V části Advanced settings (Pokročilá nastavení):

  • Chcete-li zamezit neoprávněným zásahům do obrazu a zaručit tak jeho pravost a celistvost, zvolte možnost Add digital signature (Přidat digitální podpis). Tato možnost je k dispozici pouze u záznamů ve formátu .asf. Viz Přehrání a ověření exportovaných záznamů.

  • Chcete-li zahrnout AXIS File Player k exportovaným záznamům, vyberte možnost Include AXIS File Player (Zahrnout AXIS File Player).

  • Chcete-li vytvořit seznam stop ve formátu ASX používaném aplikací Windows Media Player, vyberte možnost Create playlist(.asx) (Vytvořit seznam stop (.asx)). Záznamy se budou přehrávat v pořadí, ve kterém byly zaznamenány.

  • Chcete-li soubor exportovat do formátu ZIP, zvolte možnost Export to Zip file (Exportovat do souboru ZIP). Exportovaný soubor ZIP je možné opatřit heslem.

  • V rozevíracím seznamu Export format (Formát exportu) zvolte formát, do kterého chcete záznamy exportovat. Jestliže vyberete MP4, zvuk v G.711 nebo G.726, nebude formát do exportovaných záznamů zahrnut.

  • Jestliže byl nějaký záznam upraven, nastavte formát kódování videa na Automatic (Automatický), H.264 nebo M-JPEG. Můžete to provést v části Edited video encoding (Upravené kódování videa). Automatic (Automatický) znamená, že pro formát M-JPEG se použije kódování M-JPEG a pro ostatní formáty kódování H.264.

 12. Klikněte na tlačítko Export (Exportovat). Vpravo dole se zobrazí úkol exportování záznamů, který se přidá na kartu Úkoly.

Export záznamů

Složka Export obsahuje:

 • Záznamy v jednom z podporovaných formátů.

 • Poznámky ve formátu txt (pokud jste zvolili možnost Include notes (Zahrnout poznámky)).

 • Přehrávač AXIS File Player (pokud jste zvolili možnost Zahrnout AXIS File Player).

 • Seznam stop ve formátu asx (pokud jste zvolili možnost Vytvořit seznam stop (.asx)).

Povolení uživatele pro export

Povolení pro export je možné nastavit v části Konfigurace uživatelských oprávnění.

 • Je-li zakázané povolení k exportu a také povolení zpráv o incidentu, nemáte povolení k exportu záznamů ani ke tvorbě zpráv o incidentu.

 • Je-li zakázané povolení k exportu a aktivované povolení zpráv o incidentu, máte povoleno pouze vytvářet zprávy o incidentu. Kliknutím na tlačítko na kartě Záznamy otevřete kartu Zprávy o incidentu.

 • Je-li aktivované povolení k exportu a zakázané povolení zpráv o incidentu, máte povoleno pouze exportovat zprávy o incidentu. Kliknutím na tlačítko na kartě Záznamy otevřete kartu Export.

 • Je-li aktivované povolení k exportu a také povolení zpráv o incidentu, máte povolení k exportu záznamů i ke tvorbě zpráv o incidentu. Po kliknutí na tlačítko na kartě Záznamy se jako výchozí otevře karta Export. Při relaci s jedním připojením se otevře naposledy použitá karta.

Upravit záznamy před exportem

Rozmazání pohybujícího se objektu

 1. Na kartě Export nebo Zpráva o incidentu zvolte záznam a klikněte na tlačítko .

 2. Přetáhněte časovou osu do počátečního bodu pohybujícího se objektu.

 3. Pro přidání nového ohraničujícího rámečku klikněte na možnost Add (Přidat) v sekci Bounding boxes (Ohraničující rámečky). Nebo klikněte pravým tlačítkem na objekt a vyberte možnost Add new bounding box (Přidat nový ohraničující rámeček).

 4. Chcete-li upravit velikost, přejděte do nabídky Bounding box options > Size (Možnosti ohraničujícího rámečku > Velikost). Nebo přetáhněte jezdce ohraničujícího rámečku.

 5. Přetáhněte ohraničující rámeček tak, aby pokryl objekt.

 6. Přejděte do nabídky Bounding box options > Fill (Možnosti ohraničujícího rámečku > Vyplnit) a vyberte možnost Pixelated (Pixelováno) nebo Black (Černá).

 7. Při přehrávání záznamu můžete přetažením ohraničujícího rámečku přidat klíčový snímek. Nebo klikněte pravým tlačítkem na objekt a vyberte možnost Add key frame (Přidat klíčový snímek).

 8. Chcete-li přidat navazující klíčové snímky, táhněte ohraničující rámeček dále tak, aby při přehrávání záznamu pokryl objekt.

 9. Potáhněte časovou osu a zkontrolujte, zda je objekt plně pokrytý.

  • Pokud chcete klíčový snímek odebrat, klikněte pravým tlačítkem na klíčový snímek a vyberte možnost Remove key frame (Odstranit klíčový snímek).

  • Pokud se chcete vrátit na určité místo na časové ose, klikněte pravým tlačítkem na klíčový snímek a vyberte možnost Go to time position (Přejít na časovou pozici).

 10. Klikněte dvakrát na poslední klíčový snímek, a poté nastavte konec kliknutím na možnost Set end (Nastavit konec) v nabídce Bounding box options (Možnosti ohraničujícího rámečku). Nebo klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Set end (Nastavit konec). Všechny klíčové snímky za koncovým bodem budou odstraněny.

Poznámka

Ve videu můžete přidat více ohraničovacích rámečků. Pokud se ohraničovací rámečky překrývají, překrytá část bude vyplněna barvou, a to v pořadí černá, pixelovaná a čirá.

Zobrazení pohybujícího se objektu s rozmazaným pozadím

 1. Pomocí kroků popsaných v předchozí části rozostřete pohybující se objekt.

 2. Přejděte do nabídky Bounding box options > Fill (Možnosti ohraničujícího rámečku > Výplň) a vyberte možnost Clear (Čirá).

 3. Přejděte do nabídky Video background (Pozadí videa) a vyberte možnost Pixelated (Pixelováno) nebo Black (Černá).

Poznámka

Na seznamu můžete zvolit více ohraničovacích rámečků, kliknout pravým tlačítkem a zvolit možnost Pixelate all but this (Pixelovat vše ostatní). Vybrané ohraničovací rámečky se vyplní barvou Clear (Čirá) a ostatní bude Pixelated (Pixelováno).

Vygenerování ohraničujících rámečků

Pokud jste v nabídce Configuration > Devices > Streaming profiles (Nastavení > Zařízení > Profily streamování) aktivovali analytická data kamery, můžete z analytických dat pro záznam generovat ohraničující rámečky.

 1. Na kartě Export nebo Zpráva o incidentu klikněte na možnost .

 2. Klikněte na možnost Generate bounding boxes (Vygenerovat ohraničující rámečky).

 3. Zkontrolujte a nastavte ohraničující rámečky tak, aby pokryly pohybující se objekt.

 4. Vyplňte ohraničující rámečky nebo video pozadí.

Zlepšení úprav videa pomocí aplikace AXIS Video Content Stream

V případě kamer s firmwarem 5.50 a novějším lze úpravy videa vylepšit instalací aplikace AXIS Video Content Stream 1.0 do kamery.

Tato aplikace se do nových kamer přidaných do systému AXIS Camera Station nainstaluje automaticky, ale instalaci můžete spustit také ze stránky Správa zařízení podle pokynů v tématu Instalace aplikace kamery. Tato aplikace v kameře aktivuje AXIS Video Content Stream. Používání AXIS Video Content Stream je povoleno pouze prostřednictvím systému AXIS Camera Station.

Upravit záznamy před exportem

Přehrání a ověření exportovaných záznamů

K zajištění pravosti a integrity obrazu lze k exportovaným záznamům s heslem nebo bez hesla připojit digitální podpis. V přehrávači AXIS File Player lze digitální podpis ověřit a zkontrolovat, zda nebyl záznam nějak pozměněn.

 1. Přejděte do složky určené pro exportované záznamy. Pokud jste pro exportovaný soubor ZIP nastavili heslo, bude třeba jej pro otevření složky zadat.

 2. Klikněte dvakrát na přehrávač AXIS File Player. Exportované záznamy se přehrají automaticky.

 3. Chcete-li v přehrávači AXIS File Player zobrazit poznámky přidané k záznamům, klikněte na .

 4. Pokud jste zvolili možnost Přidat digitální podpis, ověřte v přehrávači AXIS File Player digitální podpis.

  1. Přejděte do nabídky Nástroje > Ověřit digitální podpis.

  2. Zvolte možnost Ověřit pomocí hesla a v případě, že jste zvolili možnost Použít heslo, zadejte své heslo.

  3. Klikněte na Ověřit. Zobrazí se stránka s výsledkem ověření.

Export zpráv o incidentu

Můžete exportovat zprávy o incidentech, které obsahují záznamy, snímky a poznámky k úložišti či k místu v síti, které je přístupné ze serveru AXIS Camera Station. Osoba, která vytváří zprávu o incidentu, tak nemá k exportovaným materiálům přístup.

Záznamy můžete exportovat do formátu .asf, .mp4, nebo .mkv a lze je přehrát programem Windows Media Player nebo přehrávačem AXIS File Player. AXIS File Player je software pro přehrávání videa a audia poskytovaný zdarma. Při vytváření zprávy o incidentu se do zprávy automaticky přidá. Není vyžadována žádná instalace. Jestliže chcete záznamy přehrát, spusťte aplikaci AXIS File Player a zvolte záznamy, které se mají přehrát.

Než začnete, přesvědčte se, že máte oprávnění k exportu. Viz Povolení uživatele pro export.

Záznamy o incidentech

Vytvoření záznamů o incidentech

 1. Na kartě Záznamy zvolte kameru nebo pohled.

 2. Přidejte záznamy do seznamu položek k exportu. Záznamy přidané do seznamu položek pro export se na časové ose zvýrazní. Ostatní záznamy zůstanou na časové ose zašedlé.

  • Klikněte pravým tlačítkem na záznam a zvolte možnosti Export > Přidat záznamy. Do seznamu položek k exportu se přidá jediný zvolený záznam.

  • Klikněte pravým tlačítkem mimo záznam a zvolte možnosti Export > Přidat záznamy. Do seznamu položek k exportu se přidají záznamy opatřené značkou.

  • Kliknutím na můžete zobrazit značky volby. Přesuňte značky pro volbu na požadované časy. Chcete-li do seznamu položek k exportu přidat jen jeden záznam, klikněte pravým tlačítkem na požadovaný záznam označený značkou volby a zvolte možnosti Export > Přidat záznamy. Chcete-li do seznamu položek k exportu přidat všechny záznamy označené značkou volby, klikněte pravým tlačítkem mimo záznam a zvolte možnosti Export > Přidat záznamy.

 3. Chcete-li ze seznamu položek k exportu odstranit jakýkoli záznam:

  • Klikněte pravým tlačítkem na záznam a zvolte možnosti Export > Odstranit záznamy. Ze seznamu položek k exportu se odstraní jeden zvolený záznam.

  • Klikněte pravým tlačítkem mimo záznam a zvolte možnosti Export > Odstranit záznamy. Ze seznamu položek k exportu se odstraní záznamy označené značkou.

  • Chcete-li ze seznamu položek k exportu odebrat jen jeden záznam, při zobrazených značkách volby klikněte pravým tlačítkem na záznam označený značkou a zvolte možnost Export > Odstranit záznamy. Chcete-li ze seznamu položek k exportu odebrat všechny záznamy označené značkou volby, klikněte pravým tlačítkem mimo záznam a zvolte možnosti Export > Odstranit záznamy.

 4. Přidejte snímky do seznamu položek k exportu. Na kartě Záznamy přetáhněte časovou osu do konkrétního místa, pravým tlačítkem klikněte na obrázek a zvolte možnost Zpráva o incidentu > Přidat snímek.

 5. Přidáte-li do seznamu k exportu záznam nebo snímek, zobrazí se karta Zpráva o incidentu. Zobrazí-li se karta Export, kliknutím na možnost Switch to incident report (Přepnout na zprávu o incidentu) přejděte na kartu Incident report (Zpráva o incidentu).

 6. Chcete-li uložit seznam položek k exportu do souboru, klikněte na tlačítko Save (Uložit).

 7. Chcete-li zahrnout dříve uložený seznam položek k exportu, klikněte na tlačítko Load (Načíst).

 8. Na seznamu položek k exportu jsou zobrazeny údaje o záznamech, mezi které patří čas zahájení, čas ukončení, doba trvání, událost, profil streamování a údaje o tom, zda byly upraveny nebo obsahují poznámky či zvuk.

  • Kliknutím na záznam v seznamu exportovaných položek zobrazíte náhled a spustíte přehrávání. Náhled u více záznamů je možné zobrazit pouze tehdy, pocházejí-li záznamy z jedné kamery.

  • Klikněte na jeden záznam a přetáhněte časovou osu na požadované místo. Chcete-li přidat snímky, klikněte pravým tlačítkem na obrázek a zvolte možnost Přidat snímek.

  • V poli Preferred streaming profile (Upřednostňovaný profil streamování) zvolte profil streamování.

  • Pokud záznam obsahuje zvuk, můžete ho ztlumit kliknutím tlačítko .

  • Záznam upravíte kliknutím na tlačítko . Viz Upravit záznamy před exportem.

  • Pokud chcete upravit poznámky k záznamu nebo ke snímku, klikněte na tlačítko .

  • Pokud chcete odebrat záznam nebo snímek ze seznamu položek k exportu, klikněte na tlačítko .

 9. Možnosti karty Zpráva o incidentu:

  • Pole Description (Popis) se předem vyplní údaji, které jste zadali do šablony Popis. Zprávu o incidentu můžete doplnit o údaje, které jsou pro vás důležité.

  • V poli Category (Kategorie) zvolte kategorii, do které zpráva patří.

  • V poli Reference ID (Referenční ID) se automaticky vytvoří referenční id. Referenční id je možné manuálně změnit. Referenční id je jedinečný kód k identifikaci zprávy o incidentu.

 10. Chcete-li zahrnout poznámky k záznamům a ke snímkům, vyberte možnost Include notes (Zahrnout poznámky). Poznámky jsou v exportované složce k dispozici v soboru .txt. Poznámky k záznamům se rovněž zobrazují jako záložka k záznamu v přehrávači AXIS File Player. Poznámky ke snímkům jsou součástí zprávy o incidentu.

 11. Chcete-li zamezit neoprávněným zásahům do obrazu a zaručit tak jeho pravost a celistvost, zvolte možnost Přidat digitální podpis.

 12. Chcete-li do exportovaných záznamů zahrnout zvuk, zvolte možnost Include audio (Zahrnout zvuk).

 13. Jestliže byl nějaký záznam upraven, nastavte formát kódování videa na Automatic (Automatický), H.264 nebo M-JPEG. Můžete to provést v části Edited video encoding (Upravené kódování videa). Automatic (Automatický) znamená, že pro formát M-JPEG se použije kódování M-JPEG a pro ostatní formáty kódování H.264.

 14. Klikněte na tlačítko Create report (Vytvořit zprávu). Vpravo dole se zobrazí úkol Zpráva o incidentu, který se přidá na kartu Úkoly.

Složka Export obsahuje:

 • Přehrávač AXIS File Player

 • Záznamy ve formátu .asf

 • V případě potřeby poznámky k záznamům a ke snímkům ve formátu .txt

 • Zpráva o incidentu: Obsahuje obecné informace o incidentu, shrnutí záznamu a shrnutí snímku.

 • Pokud se exportuje více záznamů, pak i seznam stop.

Manuální záznam

Poznámka

Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete manuálně spustit a zastavit záznam na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozevíracího seznamu Vybraný server.

Manuální spuštění a zastavení záznamu z hlavní nabídky:

 1. Přejděte do nabídky > Actions > Record manually (> Akce > Manuální záznam).

 2. Zvolte jednu nebo více kamer. Pro vyhledání kamer použijte pole Napište, co hledáte.

 3. Klikněte na tlačítko Spustit a stav kamer se změní ze Zastaveno na Záznam. Nebo klikněte na tlačítko Zastavit a stav kamer se změní ze Záznam na Zastaveno.

Manuální spuštění a zastavení záznamu z živého zobrazení:

 1. Přejít na živé zobrazení.

 2. Přesuňte ukazatel myši na rámec živé zobrazení.

 3. Klikněte na možnost REC vpravo nahoře. Když kamera bude nahrávat, bude zobrazen žlutý ukazatel.

 4. Kliknutím na STOP můžete záznam zastavit.

Chytré vyhledávání 1 je vyhledávání pohybu používané pro rychlou lokalizaci důležitých událostí v zaznamenaném videu. Namísto manuálního procházení hodin zaznamenaného videa chytré vyhledávání 1 hledá body v čase, kdy ve zvolené oblasti v zaznamenaném videu došlo k pohybu.

Chytré vyhledávání 1 bude rychlejší, když při konfigurování profilů streamování analýzu zapnete výběrem možnosti Include analytics data for smart search (Zahrnout analytická data pro chytré vyhledávání). Viz Profily streamování.

Použití chytrého vyhledávání 1

 1. K zobrazení karty Chytré vyhledávání 1 klikněte na ikonu a vyberte možnost Chytré vyhledávání 1.

 2. Zvolte kameru, která obsahuje záznamy, jež chcete prohledávat.

 3. Upravte oblast, ve které budou detekovány pohybující se objekty. Touto oblastí je víceúhelník zobrazený na vrchu zaznamenaného videa. Tento víceúhelník může mít 3 až 20 vrcholů.

  • Tuto oblast můžete přesunovat a měnit její velikost pomocí myši.

  • Jestliže chcete přidat nový vrchol, klikněte na přímku mezi dvěma vrcholy.

  • Jestliže chcete některý vrchol odstranit, klikněte na něj pravým tlačítkem.

 4. Na kartě Vyhledávání můžete konfigurovat filtry ignorace:

  • Filtr krátkodobých objektů: pomocí posuvníku Časovač upravte nastavení minimální doby, po kterou musí objekty setrvat v obraze.

  • Filtr malých objektů: pomocí posuvníků Šířka a Výška můžete nastavit velikost ignorovaných objektů.

 5. Na kartě Vyhledávání vyberte datum z kalendáře a z rozbalovacích seznamů zvolte počáteční a koncový čas. Pokud chcete zvolit rozsah dat, držte při výběru dat stisknutou klávesu SHIFT .

 6. Klikněte na Vyhledat.

Chytré vyhledávání 1

Práce s výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání jsou zobrazeny na kartě Výsledky. Chcete-li zobrazit oblast zájmu pro vyhledávání, vyberte možnost Zobrazit oblast detekce.

 • Chcete-li značku přehrávání přesunout na čas, kdy byl detekován pohyb, klikněte dvakrát na výsledek vyhledávání.

 • Chcete-li záznamy exportovat, klikněte pravým tlačítkem na jeden nebo více výsledků vyhledávání a vyberte možnost Exportovat. Viz Export záznamů.

 • Kliknutím pravým tlačítkem na jeden či více výsledků vyhledávání můžete přidávat záznamy do seznamu položek k exportu a tento seznam upravovat.

 • Kliknutím pravým tlačítkem na výsledek vyhledávání můžete k záznamu přidat záložku a tuto záložku upravovat. Viz Záložky.

 • Kliknutím pravým tlačítkem na jeden či více výsledků vyhledávání a výběrem možnosti Odstranit můžete odstranit záznamy z výsledků vyhledávání.

Vylepšení chytrého vyhledávání 1 s aplikací AXIS Video Content Stream

V případě kamer s firmwarem 5.50 a novějším lze chytré vyhledávání 1 vylepšit instalací aplikace AXIS Video Content Stream 1.0 do kamery.

Tato aplikace se do nových kamer přidaných do systému AXIS Camera Station nainstaluje automaticky, ale instalaci můžete spustit také ze stránky Správa zařízení podle pokynů v tématu Instalace aplikace kamery. Tato aplikace v kameře aktivuje AXIS Video Content Stream. Používání AXIS Video Content Stream je dovoleno pouze prostřednictvím stanice AXIS Camera Station.

Chytré vyhledávání 2 NÁHLED

Pomocí chytrého vyhledávání 2 můžete nastavit více filtrů pro snadné vyhledání osob a vozidel ze záznamů, které jsou vytvořeny kamerami Axis.

Poznámka
 • Vyžaduje streamování metadat analýz přes protokol RTSP.
  • Do kamer s operačním systémem AXIS verze starší než 9.60 musí být nainstalován software AXIS Video Content Stream. Viz Instalace aplikace kamery.

 • Vyžaduje synchronizaci času mezi serverem AXIS Camera Station a kamerami.

Omezení

 • Uživatelské rozhraní je k dispozici pouze v angličtině.

 • Metadata budou zaznamenána pouze po povolení chytrého vyhledávání 2. Historická data proto nemusejí být prohledávatelná.

 • Vysoká nebo velmi proměnlivá latence v síti může způsobit problémy se synchronizací času a mít vliv na klasifikaci detekce na základě metadat analýzy.

 • Doporučujeme používat nepřetržité nahrávání. Používání záznamů spuštěných při detekci pohybu způsobí detekce bez videozáznamů.

 • Nahrávejte pouze jeden stream. Chytré vyhledávání 2 aktuálně používá pro klasifikaci nejnižší dostupnou kvalitu videa.

 • Klasifikace typů objektů a přesnost detekce budou negativně ovlivněny nízkou kvalitu obrazu kvůli vysoké hladině komprese, povětrnostním podmínkám, jako je silný déšť nebo sněžení, a kamerami s nízkým rozlišením, silným zkreslením, velkým úhlem pohledu nebo nadměrnými vibracemi.

 • Nehybné objekty nejsou detekovány.

 • Malé a vzdálené objekty nemusí být detekovány.

 • Ujistěte se, že světelné podmínky odpovídají specifikacím kamery. Je-li třeba, zajistěte dodatečné osvětlení. Klasifikace pomocí barev nebude fungovat v temném prostředí nebo při použití IR přísvitu.

 • Jsou podporovány pouze kamery s jedním kanálem videa. Kamery, kodéry videa s více kanály, zrcadlené nebo oříznuté streamy kamer nejsou podporovány.

 • Kamery nošené na těle nejsou podporovány.

 • Klasifikace objektů není podporována u termo kamer.

 • Při každé změně prepozice PTZ a po krátkou dobu v rámci opětovné kalibrace po změně pozice nebudou detekovány žádné pohybující se objekty.

 • Filtry překročení linie a oblastí nezohledňují změny pozice PTZ.

 1. Konfigurace chytrého vyhledávání 2 NÁHLED

 2. Nakonfigurujte synchronizaci času mezi serverem AXIS Camera Station a kamerami.

  • Použijte externí NTP server.

   1. Synchronizuje tento server s NTP serverem.

   2. Synchronizujte kamery se stejným NTP serverem.

  • Jako NTP server použijte systém AXIS Camera Station.

   1. přejdete do části Configuration > Server > Settings > Time synchronization (Konfigurace > Server > Nastavení > Synchronizace času).

   2. Vyberte možnost Use this server as the NTP server for connected devices (Tento server použijte jako server NTP pro připojená zařízení).

   3. Restartujte službu AXIS Camera Station.

 3. K zobrazení karty Chytré vyhledávání 2 klikněte na ikonu a vyberte možnost Smart search 2 (Chytré vyhledávání 2)NÁHLED.

 4. Klikněte na možnost Cameras (Kamery) a vyberte kamery použité k vyhledávání.

 5. Klikněte na možnost Search interval (Interval vyhledávání), zvolte časový rozsah nebo klikněte na možnost Custom (Vlastní) a nastavte časový rozsah.

 6. Jestliže chcete detekovat osoby, klikněte na možnost Person detection (Detekce osob). Zvolte možnost Person (Osoba) a vyberte barvy oděvu. Můžete zvolit více barev.

 7. Jestliže chcete detekovat vozidla, klikněte na možnost Vehicle detection (Detekce vozidel). Vyberte typy a barvy vozidel. Můžete zvolit různé typy a barvy vozidel.

 8. Filtrování podle oblasti:

  1. Klikněte na možnost Area (Oblast), vyberte kameru a zapněte možnost Filter by area (Filtrovat podle oblasti).

  2. Upravte oblast zájmu zobrazenou na zaznamenaném videu.

   • Přesuňte ji kliknutím a přetažením.

   • Přetažením kotevních bodů upravte velikost a tvar. Může mít až 25 kotevních bodů.

   • Jestliže chcete přidat kotevní bod, klikněte na čáru mezi dvěma kotevními body.

   • Jestliže chcete odstranit nějaký kotevní bod, klikněte na něj pravým tlačítkem.

  3. Chcete-li změnit konfiguraci oblasti zájmu, klikněte na tlačítko Reset (Obnovit).

 9. Filtrování podle překročení linie:

  1. Klikněte na možnost Line crossing (Překročení linie), vyberte kameru a zapněte možnost Filter by line crossing (Filtrovat podle překročení linie).

  2. Nastavte modrou čáru zobrazenou na zaznamenaném videu. Chcete-li čáru nastavit, můžete přidat a přetáhnout nové kotevní body.

  3. Pod položkou Direction (Směr) vyberte směr překročení linie k detekci. Směr se zobrazuje na zaznamenaném videu jako červená šipka.

  4. Chcete-li konfiguraci překročení linie a směr změnit, klikněte na tlačítko Reset (Obnovit).

 10. Filtrování podle velikosti a doby trvání:

  1. Klikněte na možnost Size and duration (Velikost a doba trvání), vyberte kameru a zapněte možnost Filter by size and duration (Filtrovat podle velikosti a doby trvání).

  2. Upravte minimální výšku v procentech celého obrazu. Objekty, které jsou menší než zadaná výška, jsou ignorovány.

  3. Upravte minimální šířku v procentech celého obrazu. Objekty, které jsou menší než zadaná šířka, jsou ignorovány.

  4. Upravte minimální dobu trvání v sekundách. Objekty, které jsou v obraze po dobu kratší, než je zadaná doba trvání, jsou ignorovány.

  5. Chcete-li konfiguraci filtrů změnit, klikněte na tlačítko Reset (Obnovit).

 11. Jestliže chcete zahrnout detekce, které jsou klasifikovány jako neznámé, zvolte možnost Unknown detections (Neznámé detekce).

 12. Chcete-li obnovit všechny filtry, klikněte na tlačítko Reset filter (Obnovit filtr).

 13. Klikněte na tlačítko Search (Vyhledat).

 14. Správa výsledků vyhledávání

Výsledky vyhledávání jsou seskupeny podle data. Výsledek vyhledávání zahrnuje tyto prvky:

 • Ikona: Zobrazuje klasifikaci a barvu detekce. Může se jednat o ikonu osoby, vozidla nebo neznámého objektu.

 • Čas: Čas detekce objektu.

 • Obrázek: Snímek detekce s červeným polem, které zobrazuje zjištěný objekt.

 • Správa výsledků vyhledávání:
 • Ve výchozím nastavení jsou výsledky vyhledávání zobrazeny ve vzestupném pořadí podle data. Chcete-li pořadí změnit, klikněte na možnost Earliest first (Nejprve nejnovější), která jako první zobrazí poslední detekce.

 • Jestliže chcete výsledky vyhledávání dále filtrovat, klikněte na možnost Confidence (Spolehlivost) a nastavte úroveň spolehlivosti. Vysoká spolehlivost ignoruje neurčité klasifikace.

 • Kliknutím na výsledek vyhledávání zobrazíte další informace a další možnosti.

  • Obecné informace (General information): Název kamery a čas detekce.

  • Recording (Záznam): Záznam se přehrává automaticky s pre-bufferem a post-bufferem (v příslušných případech). Záznam je možné ztlumit a zobrazit na celé obrazovce.

  • Snapshot (Snímek): Snímek detekovaného objektu s klasifikací a zjištěnou barvou.

  • Open recording (Otevřít záznam): Kliknutím otevřete kartu Recordings (Záznamy) dané kamery a pak můžete přejít na záznam v časové ose.

  • Podrobnosti o klasifikaci: Kliknutím zobrazíte podrobnosti o klasifikaci.

  • Přehled detekce: Rozbalte detaily klasifikace a posuňte se dolů. Klikněte na možnost Přehled detekce a vyberte, kam se má přehled uložit. Přehled detekce obsahuje záznam, snímky, podrobnosti o sledování a protokoly.

K zobrazení karty Vyhledávání dat klikněte na ikonu a vyberte možnost Vyhledávání dat.

Můžete vyhledávat data, která pocházejí z externího zdroje nebo systému, a snadno přejít na záznamy v AXIS Camera Station a sledovat, co se stalo v době každé události. Viz Externí zdroje dat.

Příklady možných dat:

 • Události generované systémem řízení přístupu. Příklad: přístup udělen, přístup odepřen, dveře otevřeny, dveře uzamčeny, dveře otevřeny příliš dlouhé a dveře otevřeny násilím.

 • Registrační značky zachycené zařízením s nástrojem AXIS License Plate Verifier.

Ve výchozím nastavení můžete vyhledávat data za posledních 90 dní. Chcete-li změnit počet dní pro uchovávání externích dat, přejděte na Configuration > Server > Settings > External data (Konfigurace > Server > Nastavení > Externí data.

 1. Klikněte na Start (Počáteční) datum a vyberte počáteční datum a čas.

 2. Klikněte na End (Koncové) datum a vyberte koncové datum a čas.

 3. Chcete-li vyhledat data s konkrétními slovy, zadejte daná klíčová slova do vyhledávacího pole. Pokud chcete vyhledat přesné shody s klíčovými slovy, použijte uvozovky.

 4. Chcete-li určit zdroj dat, ve kterém chcete vyhledávat, vyberte zdroj dat z rozevírací nabídky Source (Zdroj).

 5. Klikněte na tlačítko Search (Vyhledat). Zobrazí se seznam dat s podrobnostmi, včetně času, zdroje a informací specifických pro událost. Kliknutím na záhlaví sloupce provedete seřazení podle obsahu sloupce.

 6. Pokud byl zdroj nakonfigurován s pohledem, data vygenerovaná ze zdroje se v časové ose pohledu automaticky označí záložkou. Kliknutím na data v seznamu přejdete na záznam a můžete sledovat událost.

 7. Klepnutím na tlačítko exportujete výsledky vyhledávání do souboru .txt. Exportují se pouze informace o událostech. Záznamy a snímky se nevyexportují.

PoložkaPopis
ČasČas, kdy k události došlo.
ZdrojNázev zdroje události.
ServerServer, na který jsou data události odesílána. K dispozici pouze při připojení k více serverům.
Typické položky pro události řízení přístupu
UmístěníNázev dveří a název ovladače dveří s IP adresou.
Držitel kartyDržitel karty, který spustí událost.
Event (Událost)Popis události. Příklad: dveře zamknuty.
Typické položky pro události nástroje AXIS License Plate Verifier
Registrační značkaČíslo registrační značky zachycené zařízením.
Vyhledejte data řízení přístupu

Konfigurace

Karta Nastavení se používá ke správě a údržbě připojených zařízení a nastavení klienta a serverů. K zobrazení karty Konfigurace v klientu AXIS Camera Station klikněte na ikonu a vyberte možnost Konfigurace.

Konfigurace zařízení

V systému AXIS Camera Station znamená termín zařízení síťový produkt s vlastní IP adresou. Kamera označuje zdroj videa, to znamená síťovou kameru nebo port videa (s připojenou analogovou kamerou) na kodéru videa s několika porty. Příklad: Video kodér se 4 porty je jedno zařízení se čtyřmi kamerami.

Poznámka
 • AXIS Camera Station podporuje pouze zařízení s adresami IPv4.
 • Některé video kodéry mají jednu IP adresu pro každý video port. V tomto případě se každý video port bere jako jedno zařízení s jednou kamerou.

V systému AXIS Camera Station může zařízení být:

 • síťová kamera

 • video kodér s jedním nebo více video porty

 • pomocné zařízení mimo kamery, jako je například vstupní/výstupní audio zařízení, síťový reproduktor nebo ovladač dveří

 • dveřní stanice

U zařízení můžete provádět následující akce:

Přidání zařízení

Poznámka
 • Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete přidávat zařízení na libovolný připojený server zvolením serveru z rozevíracího seznamu Vybraný server.
 • Oblasti se považují za jednotlivé kamery. Před použitím kamer musíte oblasti vytvořit. Viz Používání oblastí.
 • Pro název hostitele zařízení nedoporučujeme používat zvláštní znaky jako å, ä, nebo ö .
 1. Najděte svá zařízení, video streamy nebo předem nahraná videa.

 2. Přidání zařízení, video streamů nebo předem nahraných videí

Seznam zařízení

Seznam zařízení obsahuje následující informace:

 • Název: Název zařízení. Kliknutím na název zařízení je možné název změnit.

 • IP adresa: IP adresa zařízení. Používá se, pouze není-li u zařízení k dispozici název hostitele.

 • Název hostitele: Název hostitele zařízení. Je-li k dispozici, používá se jako výchozí adresa pro komunikaci.

 • MAC adresa: MAC adresa zařízení.

 • Stav: Stav zařízení.

  • (prázdný): Zařízení lze přidat do systému AXIS Camera Station.

  • Probíhá komunikace: Server AXIS Camera Station se snaží připojit k zařízení.

  • Certifikát HTTPS není důvěryhodný: Systém AXIS Camera Station nemůže ověřit, zda je certifikát HTTPS na tomto zařízení podepsaný důvěryhodným vydavatelem.

  • Chyba komunikace: Systém AXIS Camera Station nemůže kontaktovat zařízení.

  • Zadat heslo: Systém AXIS Camera Station neví, jaké přihlašovací údaje použít pro přístup k zařízení. Klikněte na odkaz pro zadání uživatelského jména a hesla pro účet správce zařízení. Ve výchozím nastavení bude uživatelské jméno a heslo používáno pro všechna zařízení, na kterých uživatel existuje.

  • Nastavení hesla: Kořenový účet a heslo nejsou nastaveny nebo zařízení stále používá výchozí heslo. Kliknutím na odkaz nastavíte heslo kořenového uživatele. Můžete zadat své heslo nebo kliknout na tlačítko Generate (Generovat) a automaticky vygenerovat heslo až do délky povolené zařízením. Můžete zvolit, aby se toto heslo použilo na všech zařízeních se stavem Nastavení hesla. Doporučujeme automaticky vygenerované heslo zobrazit a zkopírovat.

  • Model není podporován: Systém AXIS Camera Station nepodporuje tento model zařízení.

  • Zastaralý firmware: Firmware zařízení je zastaralý a před přidáním kamery do systému AXIS Camera Station je nutné ho aktualizovat.

  • Chybné zařízení: Parametry zařízení načtené stanicí AXIS Camera Station jsou poškozené.

  • Nastavit orientaci sklonu: Klikněte na odkaz, abyste mohli nastavit orientaci sklonu. Před přidáváním kamery musí být nastavena orientace sklonu. Zvolte orientaci sklonu Strop, Stěna nebo Stůl podle toho, jak je kamera nainstalována. U některých modelů kamer je nutné provést nastavení orientace sklonu. Nastavení orientace sklonu zajišťuje, že video z kamery se bude správně zobrazovat, a že nástroje otáčení, naklápění a přibližování budou správně fungovat.

  • Nepodporované zařízení třetí strany: Systém AXIS Camera Station nepodporuje toto konkrétní zařízení třetí strany.

  • Použití je možné pouze se systémem AXIS Companion: Zařízení je určeno k použití se systémem AXIS Companion a nelze je použít se systémem AXIS Camera Station.

 • Výrobce: Výrobce zařízení.

 • Model: Model zařízení.

Nalezení vašich zařízení

Zařízení ve vaší síti jsou zobrazena automaticky. Chcete-li vyhledat zařízení, která nejsou uvedena v seznamu:

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Add devices (Nastavení > Zařízení > Přidat zařízení).

 2. Klikněte na možnost Cancel (Zrušit), pokud chcete přerušit probíhající prohledávání sítě.

 3. Klikněte na tlačítko Manual search (Manuální vyhledávání).

 4. Jestliže chcete vyhledat více zařízení v jednom nebo více rozsazích IP adres:

  1. Vyberte možnost Search one or more IP ranges (Prohledat jeden nebo více rozsahů IP).

  2. Zadejte rozsah IP adres. Příklad: 192.168.10.*, 192.168.20-22.*, 192.168.30.0-50

   • Pro všechny adresy ve skupině použijte zástupný znak.

   • Pro rozsah adres použijte pomlčku.

   • Pro oddělení jednotlivých rozsahů použijte čárku.

  3. Chcete-li změnit výchozí port 80, zadejte rozsah portů. Příklad: 80, 1080-1090

   • Pro rozsah portů použijte pomlčku.

   • Pro oddělení více rozsahů použijte čárku.

  4. Klikněte na tlačítko Search (Vyhledat).

 5. Jestliže chcete vyhledat jedno nebo více konkrétních zařízení:

  1. Vyberte možnost Enter one or more hostnames or IP addresses (Zadejte jeden nebo více názvů hostitelů nebo IP adres).

  2. Zadejte názvy hostitelů nebo IP adresy oddělené čárkou.

  3. Klikněte na Search (Vyhledat).

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Nalezení video streamů

Můžete přidat video streamy, které podporují následující:

 • Protokol: RTSP, HTTP, HTTPS

 • Kódování videa: M-JPEG pro protokoly HTTP a HTTPS, H.264 pro RTSP

 • Kódování audia: AAC a G.711 pro RTSP

Podporovaná schémata URL video streamu:

 • rtsp://<adresa>:<port>/<cesta>

  Příklad: rtsp://<adresa>:554/axis-media/media.amp

 • http://<adresa>:80/<cesta>

  Příklad: http://<adresa>:80/axis-cgi/mjpg/video.cgi?date=1&clock=1&resolution=1920x1080

 • https://<adresa>:443/<path>

  Příklad: https://<adresa>:443/axis-cgi/mjpg/video.cgi?date=1&clock=1&resolution=1920x1080

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Add devices (Nastavení > Zařízení > Přidat zařízení).

 2. Klikněte na možnost Enter stream URLs (Zadat adresy URL streamů) a zadejte jednu nebo více adres URL streamu oddělených čárkou.

 3. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).

Vyhledání předem nahraných videí

Do AXIS Camera Station můžete přidat předem nahraná videa ve formátu MKV a nakonfigurovat narovnávací soubor, abyste video stream předem nahraného videa narovnali.

Soubory MKV musí podporovat následující:

 • Kódování videa: M-JPEG, H.264, H.265

 • Kódování audia: AAC

Toto je příklad narovnávacího souboru. Další informace naleznete zde: Nastavení obrazu.

RadialDistortionX=-43.970703 RadialDistortionY=29.148499 RadialDistortionZ=715.732193 TiltOrientation=Desk OpticalCenterX=1296 OpticalCenterY=972
 1. Vytvořte složku PrerecordedVideos v umístění C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS Camera Station Server.

 2. Přidejte do složky soubor MKV.

 3. Chcete-li video stream narovnat, přidejte do složky narovnávací soubor (.dewarp) se stejným názvem, jako má soubor MKV.

 4. Přejděte do části Configuration > Devices > Add devices (Konfigurace > Zařízení > Přidat zařízení) a zapněte funkci Include prerecorded video (Zahrnout předem nahrané video).

  Můžete najít své předem nahrané video a několik předem nahraných videí poskytnutých systémem.

Přidání zařízení, video streamů nebo předem nahraných videí
 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Add devices (Nastavení > Zařízení > Přidat zařízení).

 2. Chcete-li změnit název zařízení, klikněte na něj v seznamu a zadejte nový název.

 3. Vyberte zařízení, video streamy nebo předem nahraná videa. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).

 4. Zvolte, zda se v případech, kdy je to možné, u zařízení mají používat názvy hostitelů místo IP.

 5. Zvolte způsob nastavování zařízení.

  • Vyberte možnost Quick configuration (Rychlá konfigurace) a klikněte na tlačítko Next (Další). U zařízení se schopností videa vyberte dobu uchovávání, metodu záznamu a místo, kam se má záznam uložit. Pro video streamy a předem nahraná videa je možné nakonfigurovat pouze nepřetržité zaznamenávání.

  • Vyberte Site Designer configuration (Nastavení Site Designer) a klikněte na tlačítko Next (Další). Zadejte svůj přístupový kód nebo nahrajte soubor s nastavením Site Designer a klikněte na možnost Import. Viz Importování projektů nástroje Site Designer.

 6. Klikněte na tlačítko Install (Instalovat).

Importování projektů nástroje Site Designer

AXIS Site Designer je internetový nástroj, který vám pomůže při návrhu umístění s produkty a příslušenstvím Axis. Díky šablonám umístění si můžete přizpůsobit vlastní řešení dohledu.

Po vytvoření projektu návrhu umístění v nástroji AXIS Site Designer můžete projekt importovat do stanice AXIS Camera Station. Pokud jste dříve k nastavení zařízení použili nástroj Site Designer, budete mít možnost online přístupu k designu po zadání přístupového kódu. Podle potřeby můžete zvolit také stažený soubor s nastavením Site Designer.

Z projektu Site Designer je možné importovat nastavení, pouze přidáváte-li zařízení Axis.

Importování projektu nástroje Site Designer do systému AXIS Camera Station:

 1. Vygenerujte přístupový kód k projektu nástroje Site Designer nebo vyhledejte soubor projektu.

  1. Přihlaste se na adrese http://sitedesigner.axis.com pomocí svého účtu MyAxis.

  2. Zvolte projekt a přejděte na stránku projektu.

  3. Klikněte na položku Share (Sdílet).

  4. Klikněte na Generate code (Generovat kód), jestliže je server AXIS Camera Station připojen k internetu. Nebo klikněte na Download settings file (Stáhnout soubor nastavení), jestliže AXIS Camera Station není připojena k internetu.

 2. V klientu AXIS Camera Station přejděte na možnosti Nastavení > Zařízení > Přidat zařízení.

 3. Vyberte kamery a klikněte na tlačítko Přidat.

 4. Vyberte nastavení Site Designer a klikněte na tlačítko Další.

 5. Vyberte možnost Přístupový kód a přístupový kód zadejte. Nebo vyberte možnost Vybrat soubor a vyhledejte soubor nastavení Site Designer, který jste stáhli.

 6. Klikněte na Import. Ve výchozím nastavení je vybrána kamera stejného modelu, jakou jste přidali. Jinak z rozevírací nabídky některou vyberte.

 7. Klikněte na tlačítko Instalovat.

Nastavení importovaná z projektu Site Designer

Při importu projektu Site Designer se do nástroje AXIS Camera Station importují tato nastavení:

 • Plány s názvem a časovými sloty.

 • Mapy s názvem, barvou ikony, umístění ikony a názvem položky.

 • Pro kodéry, videodekodéry, ovladače dveří, radarové detektory a reproduktory:

  • Název

  • Popis

 • Pro kamery, dveřní stanice a sérii F/FA:

  • Název

  • Popis

  • Záznam spuštěný pohybem: rozvrh a profil nahrávání včetně snímkové frekvence, rozlišení, kódování videa a komprese

  • Nepřetržitý záznam: rozvrh a profil nahrávání včetně snímkové frekvence, rozlišení, kódování videa a komprese

  • Poznámka
   • Pokud je v projektu Site Designer definovaný pouze jeden z profilů záznamu nebo jsou definované dva shodné profily záznamu, po importování projektu Site Designer se profil v nástroji AXIS Camera Station nastaví na „Střední úroveň“.
   • Pokud jsou v projektu definované oba profily záznamu, po importování projektu Site Designer se v nástroji AXIS Camera Station profil kontinuálního záznamu nastaví na „Střední úroveň“ a záznam spuštěný pohybem se nastaví na „Vysokou úroveň“.
   • Rozlišení se nastaví na poměr stran, který ideálně odpovídá nástroji AXIS Camera Station. Po importu může být rozlišení jiné než to, které bylo nastaveno v projektu Site Designer.
  • Síla nástroje Zipstream

  • Nastavení zvuku pro živé zobrazení a záznam

  • Doba uchovávání záznamů

  • Poznámka
   • Nastavení zvuku je v nástroji AXIS Camera Station možné provést pouze tehdy, má-li zařízení vestavěný mikrofon nebo reproduktor. Chcete-li použít externí zvukové zařízení, po instalaci zařízení tuto možnost povolte.
   • Toto nastavení zvuku nelze použít pro stanice dveří. U stanic dveří je zvuk povolený pouze v případě živého zobrazení, a to i v případě, že nastavení projektu Site Designer je jiné.
Přidání zařízení třetí strany

Zařízení třetí strany lze do systému AXIS Camera Station přidat stejným způsobem, jakým jsou přidávána zařízení Axis. Viz Přidání zařízení.

Poznámka

Do AXIS Camera Station můžete také přidat zařízení třetích stran jako video streamy. Viz Nalezení video streamů.

Podrobné informace o podpoře zařízení třetí strany naleznete v aktuálních technických listech.

Poznámka

Můžete si stáhnout a spustit nástroj AXIS Camera Station Device Compatibility Tool k ověření kompatibility pro vaše síťové video zařízení se systémem AXIS Camera Station 5 či jeho novějšími verzemi. Nástroj zkontroluje, zda systém AXIS Camera Station dokáže přijímat video stream z vašeho síťového video zařízení. Viz nástroj k pověření kompatibility se systémem AXIS Camera Station.

Systém AXIS Camera Station nesplňuje normu ONVIF, ale vyžaduje, aby zařízení jiných výrobců byla kompatibilní s profilem S ONVIF a aby byla ověřena nástrojem k ověření kompatibility se systémem AXIS Camera Station. Systém AXIS Camera Station podporuje následující funkce pro zařízení jiných výrobců podle norem IEC62676-2-31 a IEC62676-2-32:

 • Vyhledání kamery

 • Kódování videa: M-JPEG, H.264

 • Kódování audia: G.711 (jednocestné, ze zařízení do systému AXIS Camera Station)

 • Jeden video profil na kameru

 • Živé zobrazení

 • Nepřetržité a ruční zaznamenávání

 • Přehrávání

 • Export záznamů

 • Spouštěče události zařízení

 • PTZ

Používání oblastí

Oblasti pohledu jsou podporovány určitými modely kamer. Systém AXIS Camera Station obsahuje na stránce Přidat zařízení seznam všech sledovaných oblastí jako jednotlivé kamery. Viz Přidání zařízení.

Všechny oblasti pohledu v síťové kameře se v celkovém počtu kamer povolených licencí AXIS Camera Station počítají jako jedna kamera. Počet kamer, které lze přidat, závisí na nainstalované licenci. Každá licence na systém AXIS Camera Station dovoluje používání určitého počtu kamer.

Jestliže chcete oblasti pohledu používat se systémem AXIS Camera Station, oblasti pohledu musí být nejprve v kameře aktivovány:

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Cameras (Nastavení > Zařízení > Kamery).

 2. Zvolte kameru a klikněte na odkaz ve sloupci s adresami.

 3. Na stránce konfigurace kamery zadejte uživatelské jméno a heslo pro přihlášení.

 4. Vzhledem k tomu, že postup povolení sledovaných oblastí se liší v závislosti na modelu a firmwaru kamery, doporučujeme kliknout na nápovědu a přečíst si pokyny k vyhledání jednotlivých nastavení.

Kamery

Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Cameras (Nastavení > Zařízení > Kamery), kde najdete seznam všech kamer, které byly do systému AXIS Camera Station přidány. Je uveden název kamery, adresa, MAC adresa, výrobce, mode, kanál videa a server, pokud je kamera připojena k více serverům AXIS Camera Station.

Na této stránce můžete provádět následující činnosti:

 • Chcete-li otevřít stránku konfigurace kamery, klikněte na odkaz adresy kamery.

 • Poznámka

  Jestliže klient AXIS Camera Station běží externě a server AXIS Camera Station a kamery jsou za NAT, stránka konfigurace se neotevře.

 • Jestliže chcete upravit nastavení kamery, klikněte na možnost Upravit. Viz Úprava nastavení kamery.

 • Jestliže chcete vybrané kamery odstranit, klikněte na Odstranit.

 • Poznámka

  Tímto se vymažou všechny záznamy včetně záznamů, které jsou uzamknuty.

 • Pro vyhledání konkrétních kamer použijte pole Napište, co hledáte.

Používání oblastí pohledu

Oblasti pohledu jsou podporovány určitými modely kamer. Systém Axis Camera Station obsahuje na stránce Přidat zařízení seznam všech sledovaných oblastí jako jednotlivé kamery. Viz Přidání zařízení.

Poznámka

Jestliže chcete sledované oblasti používat v systému AXIS Camera Station, sledované oblasti musí být nejprve na stránce konfigurace kamery aktivovány. Odkazy na všechny nainstalované kamery naleznete v nabídce Configuration > Devices > Cameras (Nastavení > Zařízení > Kamery).

Všechny oblasti pohledu v síťové kameře se v celkovém počtu kamer povolených licencí AXIS Camera Station počítají jako jedna kamera. Počet kamer, které lze přidat, závisí na nainstalované licenci. Každá licence na systém AXIS Camera Station dovoluje používání určitého počtu kamer.

Úprava nastavení kamery

Úprava nastavení kamery:

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Cameras (Nastavení > Zařízení > Kamery).

 2. Vyberte kameru a klikněte na Editovat.

 3. V části Nastavení:

  • Možnost Aktivní je vybrána jako výchozí. Když zrušíte zaškrtnutí možnosti Aktivní, stream videa nelze v živém zobrazení ani zaznamenávat, ani prohlížet. Záznamy a živé zobrazení lze přesto konfigurovat.

  • Zadejte jedinečný název kamery a popis.

  • Zadejte název hostitele nebo IP adresu a číslo portu kamery, pokud se liší od výchozího portu 80.

  • Pokud je u kodérů videa s více porty k dispozici políčko Kanál, zadejte číslo portu. Pokud je u oblastí k dispozici políčko Channel (Kanál), zadejte číslo odpovídající oblasti.

 4. V části Přihlašovací údaje zadejte uživatelské jméno a heslo účtu správce kamery. Toto heslo bude systém AXIS Camera Station používat ke komunikaci s kamerou.

Jiná zařízení

Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Other devices (Konfigurace > Zařízení > Další zařízení). Zobrazí se seznam zařízení bez schopnosti zaznamenávání obrazu, například ovladače dveří, audio zařízení nebo V/V moduly.

Informace o podporovaných výrobcích najdete na adrese www.axis.com. Viz Používání audia z dalších zařízení

Na této stránce můžete provádět následující činnosti:

 • Vybrat zařízení, kliknout na možnost Upravit a upravit nastavení zařízení, jako například název zařízení, adresu a heslo.

 • Vyberte zařízení a klikněte na možnost Odstranit, pokud chcete zařízení ze systému AXIS Camera Station odstranit.

 • Chcete-li otevřít stránku konfigurace zařízení, klikněte na odkaz adresy zařízení.

 • Poznámka

  Jestliže mezi klientem AXIS Camera Station a zařízením je NAT nebo brána firewall, stránka konfigurace se neotevře.

Editace nastavení dalších zařízení

Úprava nastavení jiných zařízení, než je kamera:

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Other devices (Nastavení > Zařízení > Další zařízení).

 2. Zvolte zařízení a klikněte na možnost Edit (Editovat).

 3. V části Nastavení:

  • Zadejte jedinečný název pomocného zařízení. Tento název se zobrazí v systému AXIS Camera Station.

  • Zadejte název hostitele nebo IP adresu a číslo portu zařízení, pokud se liší od výchozího portu 80.

 4. V části Přihlašovací údaje zadejte uživatelské jméno a heslo účtu správce zařízení.

Profily streamování

Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Streaming profiles (Nastavení > Zařízení > Profily streamování) a otevřete stránku Profily streamování. Zobrazí se seznam všech kamer. Pro vyhledání kamer v seznamu použijte pole Napište, co hledáte.

Mikrofon udává, že kamera má aktivovaný mikrofon (zabudovaný, připojený, pomocné zařízení). Mikrofon přenáší zvuk z kamery do živého pohledu a záznamů. Žádné zabudované mikrofony nebo reproduktory nelze sdílet s jinými kamerami.

Reproduktor udává, že zvolená kamera má aktivovaný reproduktor (zabudovaný nebo externí pomocné zařízení). V živém zobrazení můžete použít tlačítko Speak (Hovor) nebo Push-to-talk pro přenášení mluvených zpráv pomocí reproduktoru.

V nastavení živého zobrazení a záznamů je možné použít následující profily:

 • Videoprofily: Obsahuje nastavení profilu pro rozlišení, formát videa, snímkovou frekvenci a komprimaci. Každá kamera zobrazuje nastavení pro své videoprofily. Postup aktivace nastavení profilů v záznamech naleznete v tématu Pravidla akcí.

  • Vysoký: Optimalizováno pro nejvyšší kvalitu a rozlišení.

  • Střední: Optimalizováno pro vyvážení vysoké kvality a výkonu.

  • Nízký: Optimalizováno pro výkon.

 • Poznámka

  V živém zobrazení nebo záznamech je profil streamování nastaven ve výchozím nastavení na Automatický. To znamená, že profil streamování bude automaticky změněn na možnost Vysoký, Střední nebo Nízký v závislosti na dostupné velikosti video streamu.

 • Zvuk: Obsahuje nastavení profilu pro používání mikrofonu a reproduktorů.

Editování profilů streamování

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Streaming profiles (Nastavení > Zařízení > Profily streamování) a kamery vyberte.

 2. V části Videoprofily nakonfigurujte pro profily Vysoký, StředníNízký následující možnosti:

  • Rozlišení: Možnosti, které jsou k dispozici, závisejí na modelu kamery. Vyšší rozlišení poskytuje obraz s větším množstvím detailů, ale vyžaduje více z šířky pásma a větší prostor na úložišti.

  • Formát: Možnosti, které jsou k dispozici, závisejí na modelu kamery. Formát H.264 je podporován většinou modelů kamer a vyžaduje menší šířku pásma a méně místa na úložišti ve srovnání například s M-JPEG.

  • Poznámka

   Kamery mohou mít vždy pouze jeden nakonfigurovaný profil MPEG-4.

  • Snímková frekvence: Skutečná snímková frekvence závisí na modelu kamery, podmínkách sítě a konfiguraci počítače.

  • Komprese: Nízká komprese zvyšuje kvalitu obrazu, ale vyžaduje větší šířku pásma a více místa na úložišti.

  • Zipstream: Chcete-li v reálném čase snížit průměrný datový tok ve streamu H. 264 nebo H. 265, zvolte požadovanou úroveň redukce datového toku. Tato možnost je k dispozici pouze u zařízení Axis podporujících funkci Zipstream. Zvolíte-li výchozí hodnotu, bude použito nastavení Zipstreamu zadané prostřednictvím stránky konfigurace zařízení.

   Parametr intenzity definuje úroveň výkonu pro Zipstream.

  • IntenzitaÚroveň výkonuViditelné výsledky
   VypnutoVypnutoŽádné
   10Nízká.Žádný viditelný efekt na většině scén
   20StředníViditelný efekt na některých scénách: menší šum a mírně nižší úroveň podrobností v oblastech nižšího zájmu.
   30Vysoká.Viditelný efekt na mnoha scénách: menší šum a nižší úroveň podrobností v oblastech nižšího zájmu.
   40VyššíViditelný efekt na ještě více scénách: menší šum a nižší úroveň podrobností v oblastech nižšího zájmu.
   50ExtrémníViditelný efekt na většině scén: menší šum a nižší úroveň podrobností v oblastech nižšího zájmu.
 3. V části Zvuk nakonfigurujte následující:

  • Mikrofon: Chcete-li ke kameře přidružit mikrofon, zvolte Built-in microphone or line in (Vestavěný mikrofon nebo linkový vstup) nebo mikrofon jiného zařízení. Viz Používání audia z dalších zařízení.

  • Speaker: (Reproduktor) Chcete-li ke kameře přidružit reproduktor, zvolte Built-in speaker or line out (Vestavěný reproduktor nebo linkový výstup) nebo reproduktor jiného zařízení. Pro provádění mluvených oznámení můžete použít mikrofon připojený k počítači. Viz Používání audia z dalších zařízení.

  • Použít mikrofon pro: Zvuk z mikrofonu můžete povolit pro jeden nebo dva streamy. Audio je možné povolit pro Živé zobrazení a zaznamenávání, pouze pro Živé zobrazení nebo pouze pro zaznamenávání.

 4. V části Advanced (Pokročilé) nakonfigurujte následující nastavení:

  • Vyberte možnost Zahrnout analytická data pro chytré vyhledávání, jestliže chcete během streamování videa umožnit shromažďování dat pro chytré vyhledávání. Tato možnost je k dispozici pouze pro zařízení Axis, která podporují analytická data.
   Shromažďování dat pro Chytré vyhledávání 1 může zvýšit odezvu při streamování živého videa.

  • V zájmu lepší kompatibility se zařízení třetích stran můžete výběrem možnosti Použít FFmpeg povolit streamování FFmpeg. Tato možnost je k dispozici pouze u zařízení třetích stran.

  • Chcete-li zobrazit indikátory objektů, které jsou detekovány kamerou PTZ v živém zobrazení, vyberte možnost Zobrazení indikátorů automatického sledování objektů PTZ a nastavte čas zásobníku video streamu (až 4000 milisekund). Tato možnost je k dispozici pouze pro kameru PTZ Axis PTZ s nakonfigurovaným autotrackingem AXIS PTZ. Úplný postup nastavení autotrackingu AXIS PTZ v AXIS Camera Station naleznete v části Nastavení autotrackingu AXIS PTZ.

 5. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).

Přizpůsobení nastavení profilu

Jestliže chcete přizpůsobit nastavení profilu pro rozlišení, snímkovou frekvenci, kompresi, formát videa a zvuku, zvolte kameru, kterou chcete nastavit. V případě kamer stejného modelu, které mají stejné konfigurační možnosti, lze nakonfigurovat několik kamer současně. Viz Nastavení konfigurace.

Jak přizpůsobit nastavení profilu pro záznamy, najdete v části Metoda záznamu.

Optimalizovat nastavení profilu pro nízkou šířku pásma

Rozlišení a obnovovací kmitočet použité v pracovním prostoru Živé zobrazení lze omezit, aby se snížila spotřeba šířky pásma, například tehdy, když se používá pomalé spojení mezi klientem AXIS Camera Station a serverem AXIS Camera Station. Viz Využití šířky pásma v části Streamování.

Používání audia z dalších zařízení

Audio z dalších (mimo kameru) či pomocných zařízení lze používat společně s videem ze síťové kamery nebo video enkodéru pro živé prohlížení nebo zaznamenávání.

Poznámka

Ke kamerové stanici AXIS (AXIS Camera Station) je třeba nejprve přidat externí audio zařízení. Informace o úpravě audio zařízení naleznete v části Jiná zařízení. Pokud chcete spravovat audio zařízení, podívejte se do části Úprava profilu streamování v tématu Profily streamování.

 1. Přidejte zařízení jiné než kamery k systému AXIS Camera Station. Viz Přidání zařízení.

 2. Nakonfigurujte kameru na používání audia ze zařízení. Viz Profily streamování.

 3. Aktivujte audio u Živého zobrazení nebo Záznamu. Viz Profily streamování.

Příklady

Připravte audio zařízení a udělejte živé oznámení.
Vytvořte si akční tlačítko, jímž ručně přehrajete audio, když bude detekován pohyb.
Při detekci pohybu nechte automaticky přehrát audio.
Přidání zvukového záznamu do reproduktoru a systému AXIS Camera Station

Nastavení obrazu

Nastavení obrazu můžete konfigurovat u kamer připojených k systému AXIS Camera Station.

Poznámka

Změny nastavení obrazu se projeví okamžitě.

Konfigurace nastavení obrazu:

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Image configuration (Nastavení > Zařízení > Nastavení obrazu). Zobrazí se seznam všech kamer, které byly do systému AXIS Camera Station přidány.

 2. Po výběru kamery se pod seznamem spustí video v reálném čase. Pomocí pole Type to search (Napište, co hledáte) můžete v seznamu najít konkrétní kameru.

 3. Nakonfigurujte nastavení obrazu.

Nastavení obrazu

Jas: Upravuje jas obrazu. Vyšší hodnota znamená jasnější obraz.

Úroveň barevnosti: Upravuje sytost barev. Chcete-li snížit sytost barev, zvolte nižší hodnotu. Barevnost úrovně 0 znamená černobílý obraz. Maximální hodnota znamená maximální sytost barev.

Ostrost: Upravuje intenzitu ostrosti obrazu. Zvyšování ostrosti může zvýšit šum obrazu, obzvláště v situacích s nízkým osvětlením. Vysoká ostrost může také zavádět obrazové artefakty kolem oblastí s vysokým kontrastem, například ostré okraje. Nízká ostrost snižuje šum obrazu, ale činí obraz méně ostrým.

Kontrast: Upravuje kontrast obrazu.

Vyvážení bílé: V rozevírací nabídce nastavte možnost vyvážení bílé. Vyvážení bílé se používá pro úpravu barev obrazu tak, aby vypadaly stejně bez ohledu na teplotu barvy zdroje světla. Při výběru možnosti Automaticky nebo Auto kamera identifikuje zdroj světla a automaticky kompenzuje jeho barvu. Pokud výsledek nebude uspokojivý, zvolte možnost odpovídající typu zdroje světla. Možnosti, které jsou k dispozici, závisí na modelech kamery.

Otočit obraz: Nastavte úhly otáčení obrazu.

Zrcadlení obrazu: Zapnutím spustíte zrcadlení obrazu.

Kompenzace světla na pozadí: Zapněte, pokud určitý jasný bod světla, například žárovka osvětlení, způsobuje, že další oblasti obrazu se budou zdát příliš tmavé.

Dynamický kontrast (široký dynamický rozsah): Zapněte, pokud chcete použít široký dynamický rozsah ke zlepšení expozice, když je v obrazu značný kontrast mezi světlými a tmavými oblastmi. Pro nastavení dynamického kontrastu můžete použít posuvný přepínač. Dynamický kontrast aktivujte při intenzivním světle v pozadí. Při nízkém osvětlení dynamický kontrast deaktivujte.

Vlastní nastavení narovnání: Můžete importovat narovnávací soubor, který obsahuje parametry objektivu, optické středy a orientaci naklápění kamery. Kliknutím na tlačítko Reset (Obnovit) obnovte původní hodnoty parametrů.

 1. Vytvořte narovnávací soubor, který bude obsahovat následující parametry:

  • Požadováno: RadialDistortionX, RadialDistortionY, RadialDistortionZTiltOrientation. Možná nastavení parametru TiltOrientation jsou stěna, stůla strop.

  • Volitelné: OpticalCenterXOpticalCenterY. Pokud chcete nastavit optické středy, musíte zahrnout oba parametry.

 2. Klikněte na tlačítko Import a přejděte k narovnávacímu souboru.

 3. Toto je příklad narovnávacího souboru:
 4. RadialDistortionX=-43.970703 RadialDistortionY=29.148499 RadialDistortionZ=715.732193 TiltOrientation=Desk OpticalCenterX=1296 OpticalCenterY=972

Předvolby PTZ

Otáčení, naklápění a zoom (PTZ) je schopnost otáčet (pohybovat vlevo a vpravo), naklápět (pohybovat nahoru a dolů) a přibližovat a vzdalovat.

Přejděte do nabídky Configuration > Devices > PTZ presets (Nastavení > Zařízení > Předvolby PTZ). Zobrazí se seznam všech kamer, které lze s PTZ použít. Kliknutím na kameru zobrazte všechny předvolby, které jsou pro kameru k dispozici. Klikněte na možnost Obnovit, aby se aktualizoval seznam předvoleb.

PTZ můžete použít s:

 • kamerami PTZ, to znamená kamerami se zabudovaným mechanickým systémem PTZ

 • pevnými kamerami, na kterých je aktivován digitální systém PTZ

Digitální systém PTZ se aktivuje ze zabudované stránky konfigurace kamery. Další informace viz návod pro uživatele kamery. Abyste mohli otevřít stránku konfigurace, přejděte na stránku Správa zařízení, zvolte kameru a klikněte na odkaz ve sloupci Adresa.

Předvolby PTZ je možné nakonfigurovat v nástroji AXIS Camera Station a na stránce konfigurace kamery. Doporučujeme nakonfigurovat přednastavení PTZ v nástroji AXIS Camera Station.

 • Je-li na stránce konfigurace kamery nakonfigurována předvolba PTZ, můžete zobrazit pouze stream v předvolbě. PTZ pohyby v živém zobrazení lze zobrazovat i zaznamenávat.

 • Je-li předvolba PTZ nakonfigurována v nástroji AXIS Camera Station, můžete si prohlédnout úplný stream kamery. PTZ pohyby v živém zobrazení nelze zobrazovat ani zaznamenávat.

Poznámka

Jestliže je aktivována kontrolní fronta kamery, systém PTZ nelze používat. Další informace o kontrolní frontě a jak ji aktivovat a deaktivovat najdete v návodu pro uživatele kamery.

Jestliže chcete přidat předvolbu:

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > PTZ presets (Nastavení > Zařízení > Předvolby PTZ) a v seznamu kamer zvolte kameru.

 2. U kamer vybavených mechanickým systémem PTZ můžete posunout pohled kamery na požadované místo pomocí ovládání PTZ. U kamer s digitálním PTZ pak použijte kolečko myši. Tím lze zobrazení přiblížit a posunout pohled kamery na požadované místo.

 3. Klikněte na Add (Přidat) a zadejte název nové předvolby.

 4. Klikněte na OK.

Jestliže chcete předvolbu odstranit, vyberte ji a klikněte na Odstranit. Tím se předvolba odstraní ze systému AXIS Camera Station i z kamery.

Správa zařízení

Správa zařízení poskytuje nástroje pro správu a údržbu zařízení připojených k systému AXIS Camera Station.

Stránku Správa zařízení otevřete z nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

Pokud jste v Nastavení upgradu firmwaru nastavili automatickou kontrolu dostupnosti nových verzí firmwaru, zobrazí se v případě dostupnosti nové verze firmwaru pro zařízení odkaz. Verze firmwaru aktualizujete kliknutím na odkaz. Viz Upgradování firmwaru.

Aktualizace verzí firmwaru

Pokud jste v Aktualizace AXIS Camera Stationnastavili automatickou kontrolu dostupných nových verzí softwaru, zobrazí se v případě dostupnosti nové verze softwaru AXIS Camera Station odkaz. Kliknutím na odkaz nainstalujete novou verzi softwaru AXIS Camera Station.

Instalace nové verze softwaru AXIS Camera Station

Zobrazí se seznam zařízení přidaných do systému AXIS Camera Station. Pro vyhledání zařízení v seznamu použijte pole Napište, co hledáte. Jestliže chcete skrýt nebo zobrazit sloupce, klikněte pravým tlačítkem v záhlaví a zvolte, které sloupce se mají zobrazit. Jestliže chcete sloupce zobrazit v odlišném pořadí, přetáhněte a upusťte záhlaví.

Seznam zařízení obsahuje následující informace:

 • Název: Název zařízení nebo seznam názvů všech spojených kamer, jestliže dané zařízení je kodérem videa s několika připojenými kamerami nebo síťovou kamerou s několika oblastmi.

 • MAC adresa: MAC adresa zařízení.

 • Stav: Stav zařízení.

  • OK: Standardní stav zařízení s navázaným připojením.

  • Údržba: Zařízení prochází údržbou a dočasně není přístupné.

  • Nepřístupné: K zařízení se nelze připojit.

  • Není přístupné přes nastavený název hostitele: Se zařízením nelze navázat spojení přes jeho název hostitele.

  • Server není přístupný: Nelze navázat spojení se serverem, ke kterému je zařízení připojeno.

  • Zadat heslo: Spojení se zařízením se naváže až po zadání platných přihlašovacích údajů. Klikněte na odkaz a zadejte platné přihlašovací údaje. Pokud zařízení podporuje šifrované připojení, heslo bude standardně odesláno zašifrované.

  • Nastavení hesla: K zařízení se nelze připojit, dokud není nastaven kořenový uživatel a heslo. Kliknutím na odkaz nastavíte heslo kořenového uživatele. Můžete zadat své heslo nebo kliknout na tlačítko Generate (Generovat) a automaticky vygenerovat heslo až do délky povolené zařízením. Můžete zvolit, aby se toto heslo použilo na všech zařízeních se stavem Nastavení hesla. Doporučujeme automaticky vygenerované heslo zobrazit a zkopírovat.

  • Typ hesla: nešifrované: Spojení se zařízením se nenaváže, protože zařízení dříve používalo k připojení šifrované heslo. Z bezpečnostních důvodů systém AXIS Camera Station neumožňuje použití nezašifrovaného hesla u zařízení, u kterých se dříve používalo šifrované heslo. V případě zařízení podporujících šifrování se typ připojení nastavuje na stránce konfigurace zařízení.

  • Chyba certifikátu: Certifikát na zařízení obsahuje neznámou chybu.

  • Certifikát brzo vyprší: Platnost certifikátu na zařízení brzy vyprší.

  • Platnost certifikátu vypršela: Platnost certifikátu na zařízení vypršela.

  • Certifikát HTTPS není důvěryhodný: Certifikát HTTPS na zařízení není pro software AXIS Camera Station důvěryhodný.

  • HTTP selhalo: Se zařízením nelze navázat spojení HTTP.

  • Protokol HTTPS selhal: Se zařízením nelze navázat spojení HTTPS.

  • Protokol HTTP a HTTPS selhal (příkaz ping nebo UDP OK): Se zařízením nelze navázat spojení HTTP ani HTTPS. Zařízení reaguje na příkaz „ping“ a komunikaci UDP (User Datagram Protocol).

 • Adresa: Adresa zařízení. Klikněte na odkaz, jestliže chcete přejít na stránku konfigurace zařízení. Zobrazuje IP adresu nebo název hostitele (podle možnosti zvolené při přidání zařízení). Viz Karta konfigurace zařízení BETA.

 • Název hostitele: Název hostitele zařízení, je-li k dispozici. Klikněte na odkaz, jestliže chcete přejít na stránku konfigurace zařízení. Zobrazený název hostitele je názvem plně kvalifikované domény. Viz Karta konfigurace zařízení BETA.

 • Výrobce: Výrobce zařízení.

 • Model: Model zařízení.

 • Firmware: Verze firmwaru, kterou zařízení momentálně používá.

 • DHCP: Zda je zařízení připojeno k serveru pomocí DHCP.

 • HTTPS: Stav HTTPS zařízení. Viz stav HTTPS v Zabezpečení.

 • IEEE 802.1X: Stav IEEE 802.1X zařízení. Viz stav IEEE 802.1X v Zabezpečení.

 • Server: Server AXIS Camera Station, ke kterému je zařízení připojeno.

 • Označení: (ve výchozím nastavení skrytá) Označení přidaná k zařízení.

 • Přátelský název UPnP: (ve výchozím nastavení skryté) Název UPnP. Toto je popisný název používaný pro usnadnění identifikace zařízení.

U zařízení můžete provádět následující akce:

 • Přiřadit IP adresu zařízením. Viz Přiřazení IP adresy.

 • Nastavení hesla pro zařízení. Viz Správa uživatelů.

 • Upgrade firmwaru zařízení Viz Upgradování firmwaru.

 • Nastavení data a času na zařízeních. Viz Nastavení data a času.

 • Restart zařízení.

 • Obnovení většiny nastavení zařízení, včetně hesla, na výchozí hodnoty. Neresetují se následující nastavení: zavedené kamerové aplikace, iniciační protokol (DHCP nebo statický), statická IP adresa, výchozí router, maska podsítě, čas systému.

 • Poznámka

  Aby se zabránilo v neoprávněném přístupu, důrazně se doporučuje po obnovení zařízení nastavit heslo.

 • Nainstalovat aplikaci kamery do zařízení. Viz Instalace aplikace kamery.

 • Znovu načíst zařízení, jestliže nastavení bylo změněno ze stránky konfigurace zařízení.

 • Konfigurace zařízení. Viz Konfigurace zařízení.

 • Správa uživatelů. Viz Správa uživatelů.

 • Správa certifikátů. Viz Zabezpečení.

 • Shromažďování dat zařízení. Viz Shromažďování dat zařízení.

 • Tuto možnost zvolte, jestliže chcete použít IP adresu nebo název hostitele. Viz Připojení.

 • Označit zařízení. Viz Označení.

 • Zadat přihlašovací údaje zařízení. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení a vyberte možnost Pokročilé > Zadat přihlašovací údaje zařízení k zadání hesla k zařízení.

 • Přejděte na kartu Konfigurace zařízení a nakonfigurujte zařízení. Viz Karta konfigurace zařízení BETA.

Přiřazení IP adresy

Systém AXIS Camera Station dokáže přiřadit IP adresu i několika zařízením. Nové IP adresy je možné získat automaticky ze serveru DHCP nebo přiřadit z rozsahu IP adres.

Přiřazení IP adres

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa) a vyberte zařízení, která chcete konfigurovat.

 2. Klikněte na ikonu nebo klikněte pravým tlačítkem a zvolte Assign IP address (Přiřadit IP adresu).

 3. Jestliže některá ze zařízení nelze nakonfigurovat, například když jsou zařízení nepřístupná, zobrazí se dialogové okno Invalid devices (Neplatná zařízení). Kliknutím na Continue (Pokračovat) můžete zařízení, která nelze nakonfigurovat, přeskočit.

 4. Pokud vyberete jedno zařízení k přiřazení IP adresy, kliknutím na možnost Advanced (Pokročilé) otevřete stránku Přiřadit IP adresu.

 5. Vyberte možnost Získat IP adresy automaticky (DHCP), jestliže chcete, aby zařízení získalo IP adresu z DHCP serveru automaticky.

 6. Vyberte možnost Přiřadit následující rozsah IP adres a zadejte rozsah IP adres, masku podsítě a výchozí směrovač.

  Zadání rozsahu IP adresu:

  • Používejte zástupné znaky. Příklad: 192.168.0.* nebo 10.*.1.*

  • Napište první a poslední IP adresu oddělené pomlčkou. Příklad: 192.168.0.10-192.168.0.20 (tento rozsah lze zkrátit na 192.168.0.10-20) nebo 10.10-30.1.101

  • Pomocí kombinace zástupných znaků a rozsahu. Příklad: 10.10-30.1.*

  • Pomocí několika rozsahů oddělených čárkou. Příklad: 192.168.0.*,192.168.1.10-192.168.1.20

 7. Poznámka

  Aby bylo možné přiřadit rozsah adres IP, musí být zařízení připojena ke stejnému serveru AXIS Camera Station.

 8. Klikněte na tlačítko Další.

 9. Zkontrolujte aktuální IP adresy a nové IP adresy. Jestliže chcete IP adresu určitého zařízení změnit, zvolte požadované zařízení a klikněte na možnost Editovat IP.

  • Aktuální IP adresa, maska podsítě a výchozí směrovač jsou zobrazeny v části Aktuální IP adresa.

  • Upravte možnosti v části Nová IP adresa a klikněte na tlačítko OK.

 10. Když budete s novými IP adresami spokojeni, klikněte na Dokončit.

Konfigurace zařízení

Zkopírováním nastavení z jednoho zařízení nebo použitím konfiguračního souboru můžete upravit některá nastavení několika zařízení současně.

Poznámka

Chcete-li nakonfigurovat všechna nastavení na jediném zařízení, přejděte na stránku konfigurace zařízení. Viz Karta konfigurace zařízení BETA.

Metody konfigurace

Zařízení můžete konfigurovat za použití různých metod. Správa zařízení AXIS se pokusí o nastavení všech zařízení v souladu s nastavením v rámci dané metody. Viz Konfigurace zařízení.

Použití konfigurace zvoleného zařízení

Poznámka

Tato metoda je dostupná pouze v případě konfigurace jednoho zařízení za použití části nebo kompletního stávajícího nastavení.

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

 2. Klikněte pravým tlačítkem na jedno zařízení a vyberte možnost Configure Devices > Configure (Konfigurovat zařízení > Konfigurovat).

 3. Zvolte nastavení, které chcete použít. Viz Nastavení konfigurace.

 4. Kliknutím na tlačítko Next (Další) ověřte nastavení, která se chystáte použít.

 5. Kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit) nastavení v zařízení použijete.

Kopírování konfigurace z jiného zařízení

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

 2. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení a vyberte možnost Configure Devices > Configure (Konfigurovat zařízení > Konfigurovat). Podle potřeby můžete vybrat i zařízení odlišných modelů nebo s odlišným firmwarem.

 3. Kliknutím na tlačítko Device (Zařízení) zobrazíte zařízení s opětovně použitelnou konfigurací.

 4. Vyberte zařízení, ze kterého chcete nastavení zkopírovat, a klikněte na tlačítko OK.

 5. Zvolte nastavení, které chcete použít. Viz Nastavení konfigurace.

 6. Kliknutím na tlačítko Next (Další) ověřte nastavení, která se chystáte použít.

 7. Kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit) nastavení v zařízení použijete.

Použití konfiguračního souboru

Konfigurační soubor obsahuje nastavení jednoho ze zařízení. Je možné ho použít ke konfiguraci více nastavení najednou a překonfigurování zařízení, například, když je zařízení obnoveno do výchozího nastavení. Konfigurační soubor vytvořený ze zařízení je možné použít také u zařízení odlišného modelu nebo s odlišným firmwarem bez ohledu na to, že některá z nastavení nemusí být v některých zařízeních k dispozici.

Pokud některá z nastavení neexistují nebo je nelze použít, zobrazí se na kartě Úkoly ve spodní části klienta AXIS Camera Station. Klikněte pravým tlačítkem na úkol a výběrem možnosti Zobrazit můžete otevřít informace o nastavení, která nebylo možné použít.

Poznámka

Využívání této metody doporučujeme pouze zkušeným uživatelům.

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

 2. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení a vyberte možnost Configure Devices > Configure (Konfigurovat zařízení > Konfigurovat).

 3. Kliknutím na tlačítko Configuration File (Konfigurační soubor) přejděte ke konfiguračnímu souboru. Informace, jak vytvořit konfigurační soubor, naleznete v tématu Vytvoření konfiguračního souboru.

 4. Vyhledejte soubor .cfg a klikněte na tlačítko Open (Otevřít).

 5. Kliknutím na tlačítko Next (Další) ověřte nastavení, která se chystáte použít.

 6. Kliknutím na tlačítko Dokončit nastavení v zařízení použijete.

Vytvoření konfiguračního souboru

Konfigurační soubor obsahuje nastavení jednoho ze zařízení. Tato nastavení můžete použít i v ostatních zařízeních. Další informace o tom, jak konfigurační soubor používat, naleznete zde: Metody konfigurace.

Uvedená nastavení jsou nastavení zařízení dostupná prostřednictvím správy zařízení AXIS. Pokud budete chtít najít konkrétní nastavení, použijte pole Napište, co hledáte.

Postup vytvoření konfiguračního souboru:

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

 2. Vyberte zařízení, ze kterého chcete vytvořit konfigurační soubor.

 3. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Configure Devices > Create Configuration File (Konfigurovat zařízení > Vytvořit konfigurační soubor).

 4. Určete nastavení, které chcete použít, a upravte podle potřeby zadané hodnoty. Viz Nastavení konfigurace.

 5. Kliknutím na tlačítko Další ověřte nastavení.

 6. Kliknutím na tlačítko Dokončit vytvoříte konfigurační soubor.

 7. Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte nastavení do souboru .cfg.

Nastavení konfigurace

Při konfiguraci nastavení můžete konfigurovat parametry, pravidla akce a další nastavení zařízení.

Parametry

Parametry představují interní hodnoty zařízení používané k ovládání chování zařízení. Obecné informace o parametrech naleznete v uživatelské příručce k produktu dostupné na stránce www.axis.com

Poznámka
 • Upravovat parametry doporučujeme pouze zkušeným uživatelům.
 • Některé z parametrů zařízení nemusí být z nástroje pro správu zařízení AXIS dostupné.

Do některých textových polí je možné vkládat proměnné. Proměnné se před použitím v zařízení nahradí za text. Proměnnou vložíte kliknutím pravým tlačítkem do textového pole a výběrem možnosti:

 • Vložit proměnnou výrobního čísla zařízení: Tato proměnná se nahradí za sériové číslo zařízení, ve kterém se chystáte použít konfigurační soubor.

 • Zadat proměnnou názvu zařízení: Tato proměnná se nahradí názvem zařízení použitého při zavádění konfiguračního souboru. Název zařízení naleznete ve sloupci Název na stránce Správa zařízení. Pokud chcete zařízení přejmenovat, přejděte na stránku Kamery nebo Jiná zařízení.

 • Vložit proměnnou názvu serveru: Tato proměnná se nahradí názvem serveru použitého při zavádění konfiguračního souboru. Název serveru naleznete ve sloupci Server na stránce Správa zařízení. Jestliže chcete server přejmenovat, přejděte do nástroje AXIS Camera Station Service Control.

 • Vložit proměnnou časového pásma serveru: Tato proměnná se nahradí časovým pásmem POSIX serveru použitého při zavádění konfiguračního souboru. Tato hodnota je užitečná ve spojení s parametrem časového pásma POSIX pro nastavení správného časového pásma všech zařízení v síti v případě, že se servery nachází v odlišných časových pásmech.

Pravidla akcí

Pravidla akcí je možné kopírovat mezi zařízeními. Upravovat pravidla akcí doporučujeme pouze zkušeným uživatelům. Obecné informace o pravidlech akcí viz Pravidla akcí.

Doplňková nastavení

 • Profily streamování: Profil streamování je předem naprogramovaným profilem nastavení Živého zobrazení s nastavením kódování videa, obrazu a zvuku. Profily streamování je možné kopírovat mezi zařízeními.

 • Okna detekce pohybu: Okna detekce pohybu slouží k definování konkrétních oblastí v rámci úhlu pohledu kamery. Obvykle se při zjištění pohybu (nebo jeho zastavení) v určených oblastech spustí poplach. Okna detekce pohybu je možné kopírovat mezi zařízeními.

Správa uživatelů

Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa). Zobrazí se stránka Správa zařízení, kde můžete spravovat uživatele zařízení.

Když nastavíte heslo nebo odstraníte uživatele u více zařízení, uživatelé, kteří nejsou přítomni na všech zařízeních, jsou označeni ikonou . Každý uživatel je uveden pouze jednou, i když je přítomen na různých zařízeních s různými rolemi.

Poznámka

Účty jsou specifické pro jednotlivá zařízení a nevztahují se k uživatelským účtům v systému AXIS Camera Station.

Nastavení hesla

Poznámka
 • Zařízení s firmwarem 5.20 a pozdějším podporují hesla skládající se až z 64 znaků. Zařízení s dřívějšími verzemi firmwaru podporují hesla dlouhá 8 znaků. U zařízení se starším firmwarem doporučujeme nastavit hesla samostatně.
 • Při nastavování hesla na více zařízeních, která podporují různé délky hesla, se musí heslo vejít do nejkratší podporované délky.
 • Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu a zlepšilo se zabezpečení, důrazně doporučujeme, aby všechna zařízení přidaná do systému AXIS Camera Station byla chráněna heslem.

V heslech lze používat následující znaky:

 • Písmena A–Z, a–z

 • Čísla 0-9

 • Mezeru, čárku (,), tečku (.), dvojtečku (:), středník (;)

 • !, ", #, $, %, &, ', (, +, *, -, ), /, <, >, =, ?, [, \, ^, -, `, {, |, ~, @, ], }

Nastavení hesla pro uživatele na zařízeních:

 1. Přejděte na stránku Configuration > Devices > Management > Manage devices (Nastavení > Zařízení > Správa > Správa zařízení).

 2. Vyberte zařízení a klikněte na . Také můžete na zařízení kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost User Management > Set password (Správa uživatelů > Nastavit heslo).

 3. Vyberte uživatele.

 4. Zadejte své heslo nebo klikněte na možnost Generate (Generovat) pro vygenerování silného hesla.

  • Klikněte na OK.

  Přidání uživatele

  Přidání místních uživatelů nebo uživatelů ze služby Active Directory do systému AXIS Camera Station:

  1. Přejděte na stránku Configuration > Devices > Management > Manage devices (Nastavení > Zařízení > Správa > Správa zařízení).

  2. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení a vyberte možnost User Management > Add user (Správa uživatelů > Přidat uživatele).

  3. Zadejte uživatelské jméno a heslo a potvrďte je. Seznam platných znaků naleznete v části Nastavení hesla výše.

  4. Z rozevírací nabídky políčka Role vyberte práva uživatelského přístupu:

   • Správce: neomezený přístup k zařízení.

   • Operátor: přístup k video streamu, k událostem a ke všem nastavením s výjimkou možností systému.

   • Pozorovatel: přístup k video streamu.

  5. Chcete-li uživateli umožnit otáčení, naklápění a přibližování/vzdalování v živém zobrazení, vyberte možnost Enable PTZ control (Aktivovat ovládání PTZ).

  6. Klikněte na OK.

  Odstranění uživatele

  Odstranění uživatelů ze zařízení:

  1. Přejděte na stránku Configuration > Devices > Management > Manage devices (Nastavení > Zařízení > Správa > Správa zařízení).

  2. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení a vyberte možnost User Management > Remove user (Správa uživatelů > Odstranit uživatele).

  3. Z rozevírací nabídky políčka Uživatel vyberte uživatele, který má být odstraněn.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

  Seznam uživatelů

  Zobrazení všech uživatelů na zařízeních a jejich přístupových práv:

  1. Přejděte na stránku Configuration > Devices > Management > Manage devices (Nastavení > Zařízení > Správa > Správa zařízení).

  2. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení a vyberte možnost User Management > List users (Správa uživatelů > Seznam uživatelů).

  3. Pomocí pole Napište, co hledáte můžete v seznamu najít konkrétní uživatele.

  Upgradování firmwaru

  Firmware je software, který určuje funkčnost výrobku Axis. Používání nejnovějšího firmwaru zajišťuje, že vaše zařízení bude mít nejnovější funkce a aktualizace.

  Nový firmware lze stáhnout pomocí systému AXIS Camera Station nebo importovat ze souboru na pevném disku nebo paměťové kartě. U verzí firmwaru dostupných ke stažení je za číslem verze uveden text (Stáhnout). U verzí firmwaru dostupných v rámci místního klienta je za číslem verze uveden text (File) (Soubor).

  Při upgradování firmwaru můžete zvolit typ upgradu:

  • Standardní: Upgrade na vybranou verzi firmwaru a zachování stávajících hodnot nastavení.

  • Výchozí nastavení: Upgrade na vybranou verzi firmwaru a obnovení všech nastavení na výchozí hodnoty.

  Upgradování firmwaru:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa) a vyberte zařízení, která chcete konfigurovat.

  2. Klikněte na ikonu nebo klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Upgrade firmware (Upgradovat firmware).

  3. Jestliže některá ze zařízení nelze nakonfigurovat, například když jsou zařízení nepřístupná, zobrazí se dialogové okno Invalid devices (Neplatná zařízení). Kliknutím na Continue (Pokračovat) můžete zařízení, která nelze nakonfigurovat, přeskočit.

  4. Zařízení není během procesu upgradu firmwaru přístupné. Pokračujte kliknutím na tlačítko Yes (Ano). Pokud jste tuto možnost potvrdili a nechcete, aby se znovu zobrazovala, vyberte možnost Toto dialogové okno znovu nezobrazovat a klikněte na možnost Ano.

  5. V dialogovém okně Upgrade firmwaru je uveden model zařízení, počet zařízení od každého modelu, verze aktuálního firmwaru, dostupné verze firmwaru k upgradu a typ upgradu. Pokud lze stáhnout nové verze firmwaru, příslušné zařízení je ve výchozím nastavení vybráno předem. Pro každé zařízení je předem vybrána nejnovější verze firmwaru.

   1. Chcete-li aktualizovat seznam verzí firmwaru dostupných ke stažení, klikněte na tlačítko Zkontrolovat aktualizace. Chcete-li přejít k jednomu nebo více souborům firmwaru uloženým v místním klientu, klikněte na tlačítko Browse (Procházet).

   2. Vyberte zařízení, verze firmwaru, které chcete upgradovat, a typ upgradu.

   3. Kliknutím na tlačítko OK spustíte upgrade zařízení na seznamu.

  Poznámka

  Ve výchozím nastavení se provádí aktualizace firmwaru současně pro všechna vybraná zařízení. Pořadí upgradu lze změnit. Viz Nastavení upgradu firmwaru.

  Nastavení data a času

  Nastavení data a času pro vaše zařízení Axis lze synchronizovat s časem počítače serveru, se serverem NTP nebo je nastavovat manuálně.

  Nastavení data a času na zařízeních:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

  2. Vyberte zařízení a klikněte na ikonu nebo na zařízení klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Set date and time (Nastavit datum a čas).

  3. Čas zařízení udává aktuální datum a čas vašeho zařízení Axis. Při výběru více zařízení není položka Čas zařízení k dispozici.

  4. Vyberte časové pásmo.

   • Z rozevírací nabídky Časové pásmo vyberte časové pásmo, které chcete u produktu Axis používat.

   • Jestliže váš výrobek je umístěn v oblasti, ve které se používá letní čas, vyberte možnost Automaticky nastavovat při změnách nastavení letního a zimního času.

  5. Poznámka

   Časové pásmo lze nastavit při výběru režimu času Synchronizovat s NTP serverem nebo Nastavit ručně.

  6. V části Režim času:

   • Vyberte možnost Synchronizovat s časem počítače serveru, pokud chcete synchronizovat datum a čas produktu s hodinami v počítači serveru, to znamená počítači, v němž je nainstalován server AXIS Camera Station.

   • Vyberte možnost Synchronizovat se serverem NTP , pokud chcete synchronizovat datum a čas produktu s NTP serverem. Zadejte IP adresu, DNS nebo hostitelské jméno NTP serveru do uvedeného pole.

   • Vyberte možnost Nastavit manuálně, pokud chcete datum a čas nastavovat manuálně.

  7. Klikněte na OK.

  Nastavení data a času
  Instalace aplikace kamery

  Aplikace kamery je software, který lze zavádět a instalovat do síťových video výrobků Axis. Aplikace přidávají zařízení funkci, například možnosti detekce, rozeznávání, sledování nebo počítání.

  Některé aplikace lze instalovat přímo z kamerové stanice AXIS (AXIS Camera Station). Další aplikace je nutné nejprve stáhnout na adrese www.axis.com/cz/cs/products/analytics-and-other-applications nebo z webu poskytovatelů příslušných aplikací.

  Aplikace lze instalovat do zařízení s podporou platformy aplikací pro kamery AXIS (AXIS Camera Application Platform). Některé aplikace také vyžadují konkrétní verzi firmwaru nebo model kamery.

  Jestliže aplikace vyžaduje licenci, soubor licenčního klíče lze nainstalovat s aplikací, nebo jej lze nainstalovat později pomocí stránky konfigurace zařízení.

  K získání souboru s licenčním klíčem je nutné licenční kód dodávaný s aplikací zaregistrovat na adrese www.axis.com/se/sv/products/camera-applications/license-key-registration#/registration

  Jestliže aplikaci nelze nainstalovat, přejděte na adresu www.axis.com a zkontrolujte, zda daný model zařízení a verze firmware podporují platformu AXIS Camera Application Platform.

  Dostupné aplikace kamery:

  AXIS Video Motion Detection 4 –
  Aplikace, která detekuje pohybující se objekty v oblasti zájmu. Tato aplikace nevyžaduje žádnou licenci a lze ji nainstalovat na kamery s firmwarem 6.50 a novějším. Informace, zda výrobek podporuje aplikaci AXIS Video Motion Detection 4, najdete také v poznámkách k vydání firmwaru.
  AXIS Video Motion Detection 2 –
  Aplikace, která detekuje pohybující se objekty v oblasti zájmu. Tato aplikace nevyžaduje žádnou licenci a lze ji nainstalovat na kamery s firmwarem 5.60 a novějším.
  AXIS Video Content Stream –
  Aplikace umožňující kamerám Axis odesílat data o sledování pohybu objektů do systému AXIS Camera Station. Může být nainstalována do kamer s firmwarem verzí 5.50 až 9.59. Používání aplikace AXIS Video Content Stream je možné pouze v kombinaci se systémem AXIS Camera Station.
  Další aplikace –
  Libovolná aplikace, kterou chcete nainstalovat. Před zahájením instalace si aplikaci stáhněte do místního počítače.

  Instalace aplikací kamery:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

  2. Vyberte kamery, do kterých chcete aplikace nainstalovat. Klikněte na ikonu nebo klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Nainstalovat aplikaci kamery.

  3. Vyberte aplikaci kamery, kterou chcete do kamer instalovat. Jestliže chcete instalovat další aplikace, klikněte na možnost Procházet a vyhledejte místní soubor aplikace. Klikněte na tlačítko Next (Další).

  4. Pokud máte aplikaci nainstalovanou, můžete vybrat možnost Povolit přepsání aplikací a aplikaci přeinstalovat nebo vybrat možnost Povolit downgrade aplikací a nainstalovat starší verzi aplikace.

  5. Poznámka

   Při downgradu a přepsání aplikací se obnoví původní nastavení aplikací v zařízeních.

  6. Pokud je pro licenci vyžadována licence, zobrazí se dialogové okno Instalace licencí.

   1. Klikněte na tlačítko Ano a začněte instalovat licenci. Poté stiskněte tlačítko Další.

   2. Klikněte na tlačítko Procházet a přejděte k licenčnímu souboru a poté klikněte na tlačítko Další.

  7. Poznámka

   Instalace aplikace AXIS Video Motion Detection 2, AXIS Video Motion Detection 4 ani AXIS Video Content Stream nevyžaduje licenci.

  8. Zkontrolujte údaje a klikněte na Dokončit. Stav kamery se změní z OK na Údržba a zpět na OK, až bude instalace dokončena.

  Zabezpečení

  Díky konfiguraci certifikační autority (CA) může systém AXIS Camera Station automaticky zpracovávat klientské i serverové certifikáty. Je li nastavená CA, bude systém při instalaci nových certifikátů pomocí CA ignorovat jakékoli předinstalované certifikáty. I tak ale doporučujeme, abyste všechny předinstalované certifikáty odinstalovali. Další informace o konfiguraci certifikátů naleznete zde: Certifikáty.

  Zobrazení nainstalovaných certifikátů

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

  2. Chcete-li získat přehled o nainstalovaných certifikátech a na jakých zařízeních jsou nainstalované, klikněte pravým tlačítkem na zařízení a zvolte možnosti Security > Certificates > View installed certificates (Zabezpečení > Certifikáty > Zobrazit nainstalované certifikáty). Pokud se u certifikátu blíží datum vypršení jeho platnosti, ve sloupci „Platí do” se zobrazí výstražná ikona.

  3. Chcete-li vyhledat konkrétní certifikát, použijte pole Napište, co hledáte.

  4. Chcete-li zobrazit podrobnosti certifikátu, dvojím kliknutím zvolte řádek certifikátu v seznamu.

  Nainstalované certifikáty se dělí do těchto skupin:

  • Klientské certifikáty: Certifikáty, které se budou používat jako klientské – například certifikáty používané pro IEEE 802.1X. Do skupiny patří i klientské certifikáty, které se instalují automaticky i manuálně pomocí systému AXIS Camera Station.

  • Serverové certifikáty: Certifikáty, které se budou používat jako serverové – například certifikáty používané pro HTTPS. Do skupiny patří i serverové certifikáty, které se instalují automaticky i manuálně pomocí systému AXIS Camera Station.

  • Kombinované klientské/serverové certifikáty: Certifikáty, které se budou používat jako klientské i serverové – například v situacích, kdy se pro HTTPS a IEEE 802.1X bude používat jediný certifikát namísto dvou rozdílných. Do této skupiny patří i klientské/serverové certifikáty, které se instalují manuálně pomocí systému AXIS Camera Station.

  • Externě nainstalované klientské/serverové certifikáty: Certifikáty, které se budou používat jako klientské i serverové – například v situacích, kdy se pro HTTPS a IEEE 802.1X bude používat jediný certifikát namísto dvou rozdílných. Do této skupiny patří i klientské/serverové certifikáty, které se instalují bez použití systému AXIS Camera Station.

  • Certifikáty CA: Certifikáty, které se budou používat k ověřování.

  Správa certifikátů HTTPS nebo IEEE 802.1X

  Poznámka
  • Pokud v systému AXIS Camera Station nebyla nakonfigurována certifikační autorita, může po povolení HTTPS a v případě, že nelze ověřit certifikáty na zařízeních, dojít ke ztrátě spojení se zařízeními.
  • Před povolením IEEE 802.1X se přesvědčte, že čas na zařízeních Axis je synchronizovaný se systémem AXIS Camera Station.
  1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

  2. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení:

   • Chcete-li povolit HTTPS nebo aktualizovat nastavení HTTPS u zařízení, zvolte možnost Zabezpečení > HTTPS > Povolit/Aktualizovat.

   • Chcete-li povolit IEEE 802.1X nebo aktualizovat nastavení IEEE 802.1X u zařízení, zvolte možnosti Zabezpečení > IEEE 802.1X > Povolit/Aktualizovat.

   • Chcete-li u zařízení zakázat HTTPS, zvolte možnosti Zabezpečení > HTTPS > Zakázat.

   • Chcete-li u zařízení zakázat IEEE 802.1X, zvolte možnosti Zabezpečení > IEEE 802.1X > Zakázat.

   • Chcete-li ze zařízení zvolené certifikáty odstranit, zvolte možnosti Zabezpečení > Certifikáty > Odstranit certifikáty a ze seznamu vyberte certifikát, který chcete odstranit.

  3. Poznámka

   I když je některý z certifikátů nainstalovaný na několika zařízeních, zobrazuje se jako jediná položka. Odstraněním certifikátu se certifikát smaže ze všech zařízení, na kterých je nainstalovaný.

  Manuální instalace certifikátů

  Používáte-li již existující CA a nechcete systému AXIS Camera Station povolit podepisování certifikátů za vás, musíte certifikáty vytvářet mimo systém AXIS Camera Station a na zařízení je instalovat manuálně.

  Poznámka

  Při manuální instalaci certifikátů je nutné, aby všechny certifikáty ve skupině měly stejné heslo.

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

  2. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení:

   • Chcete-li na zařízení manuálně nainstalovat serverové certifikáty, klikněte na možnosti Zabezpečení > Certifikáty > Nainstalovat serverové certifikáty (HTTPS).

   • Chcete-li na zařízení manuálně nainstalovat klientské certifikáty, zvolte možnosti Zabezpečení > Certifikáty > Instalace klientských certifikátů (IEEE 802.1X).

   • Chcete-li na zařízení manuálně nainstalovat kombinované klientské/serverové certifikáty, zvolte možnosti Zabezpečení > Certifikáty > Nainstalovat kombinované klientské/serverové certifikáty.

  • Zvolíte-li jen jeden certifikát, systém jej nainstaluje na všechna vybraná zařízení.

  • Zvolíte-li více certifikátů, systém AXIS Camera Station zkusí každý z certifikátů přiřadit k zařízení na základě názvu domény každého z certifikátů. Při instalaci bude systém ignorovat ta zařízení nebo ty z certifikátů, které není možné přiřadit a bude pokračovat s instalací certifikátů, které na přiřazených zařízeních splňují následující podmínky.

   • Část z názvu domény certifikátu musí obsahovat celé jméno hostitele, MAC nebo IP adresu zvoleného zařízení. V opačném případě bude systém certifikát ignorovat.

   • Certifikát se musí shodovat pouze s jedním ze zvolených zařízení. V opačném případě se certifikát nenainstaluje na žádné zařízení.

   • Zařízení musí mít pouze jediný certifikát, který se s ním shoduje. V opačném případě se na dané zařízení nenainstaluje žádný certifikát.

  Stav HTTPS a IEEE 802.1X

  Na stránce Správa zařízení naleznete seznam stavů HTTPS a IEEE 802.1X.

  StavPopis/řešení
  HTTPSPovolenoNa zařízení je aktivní HTTPS.
  ZakázánoHTTPS na zařízení není aktivní, ale je připraveno k aktivaci.
  Zakázáno (chybí serverový certifikát)HTTPS není aktivní a aktivace není možná do doby, než se na zařízení nainstaluje serverový certifikát.
  Možné řešení:
  • Nakonfigurujte certifikační autoritu. Viz Certifikáty.

  • Manuálně nainstalujte serverový certifikát. Viz část Manuální instalace certifikátů v Zabezpečení.

  • Manuálně nainstalujte kombinovaný klientský/serverový certifikát. Viz část Manuální instalace certifikátů v Zabezpečení.

  Deaktivováno (více serverových certifikátů)HTTPS není aktivní a aktivace není možná do doby, než bude na zařízení k dispozici pouze jeden serverový certifikát.
  Možné řešení:
  • Odstraňte redundantní serverové certifikáty. Viz část Smazat certifikáty v Zabezpečení.

  Nepodporovaný firmwareHTTPS není podporováno, protože firmware zařízení je příliš starý.
  Nepodporované zařízeníHTTPS není na tomto modelu zařízení podporováno.
  IEEE 802.1XPovolenoNa zařízení je aktivní IEEE 802.1 X.
  ZakázánoIEEE 802.1X na zařízení není aktivní, ale je připraveno k aktivaci.
  Zakázáno (chybějící klientský certifikát)IEEE 802.1X není aktivní a aktivace není možná do doby, než se na zařízení nainstaluje klientský certifikát.
  Možné řešení:
  • Nakonfigurujte certifikační autoritu. Viz Certifikáty.

  • Manuálně nainstalujte klientský certifikát. Viz část Manuální instalace certifikátů v Zabezpečení.

  • Manuálně nainstalujte kombinovaný klientský/serverový certifikát. Viz část Manuální instalace certifikátů v Zabezpečení.

  Deaktivováno (více klientských certifikátů)IEEE 802.1X není aktivní a aktivace není možná do doby, než bude na zařízení k dispozici pouze jeden klientský certifikát.
  Možné řešení:
  • Odstraňte redundantní klientské certifikáty. Viz část Smazat certifikáty v Zabezpečení.

  Nepodporovaný firmwareIEEE 802.1X není podporováno, protože firmware zařízení je příliš starý.
  Nepodporované zařízeníIEEE 802.1X není tímto modelem podporováno.
  Shromažďování dat zařízení

  Tato možnost se obvykle používá k odstraňování potíží. Pomocí této možnosti vygenerujete soubor .zip se zprávou o shromažďování dat pro konkrétní místo v zařízeních.

  Shromáždění dat zařízení:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

  2. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení a vyberte možnost Shromáždit data zařízení.

  3. V části Zdroj dat u zvolených zařízení:

   • Klikněte na možnost Předvolba a z rozevíracího seznamu často používaných příkazů jeden vyberte.

   • Poznámka

    Některé předvolby nemusí fungovat na všech zařízeních. Například stav PTZ nefunguje na zvukových zařízeních.

   • Klikněte na možnost Vlastní a zadejte cestu URL ke zdroji pro shromažďování dat na vybraných serverech.

  4. V části Uložit jako zadejte název souboru a složku pro umístění souboru .zip se shromážděnými daty.

  5. Vyberte Automaticky otevřít složku, jakmile bude zpráva připravena, pokud chcete otevřít zadanou složku po dokončení shromažďování dat.

  6. Klikněte na tlačítko OK.

  Připojení

  Pro komunikaci se zařízeními pomocí IP adresy nebo názvu hostitele:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

  2. Zvolte zařízení, klikněte pravým tlačítkem a zvolte Connection (Připojení).

   • Chcete-li se připojit k zařízení pomocí IP adresy, zvolte možnost Use IP (Použít IP).

   • Chcete-li se připojit k zařízení pomocí názvu hostitele, zvolte možnost Use hostname (Použít název hostitele).

  Označení

  Označení se používají pro uspořádání zařízení na stránce Správa zařízení. Zařízení může mít několik označení.

  Zařízení mohou být označena například podle modelu nebo podle místa. Pokud jsou například zařízení označena podle modelu kamery, můžete rychle vyhledat a upgradovat všechny kamery tohoto modelu.

  Označení zařízení:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

  2. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení a zvolte možnost Označit zařízení.

  3. Zvolte Použít stávající označení a vyberte označení, nebo zvolte Vytvořit nové označení a zadejte název označení.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

  Odstranění označení ze zařízení:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa) a v pravém horním rohu klikněte na ikonu .

  2. Ve složce Označení, vyberte označení. Nyní se zobrazí všechna zařízení spojená s tímto označením.

  3. Zvolte zařízení. Klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Zrušit označení zařízení.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

  Správa označení:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa) a v pravém horním rohu klikněte na ikonu .

  2. Na stránce Správa označení:

   • Klikněte pravým tlačítkem na možnost Označení a zvolte Nové označení, pokud chcete vytvořit nové označení.

   • Jestliže chcete označení přejmenovat, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte možnost Přejmenovat označení.

   • Jestliže chcete některé označení odstranit, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte možnost Odstranit.

   • Jestliže budete chtít připnout položku Označení zařízení ke stránce, klikněte na ikonu .

   • Pokud chcete zobrazit všechna zařízení spojená s daným označením, klikněte na něj. Pokud chcete zobrazit všechna zařízení spojená se systémem AXIS Camera Station, klikněte na možnost Všechna zařízení.

   • Jestliže chcete zobrazit zařízení, která vyžadují pozornost, například zařízení, která jsou nepřístupná, klikněte na Varování/chyby.

  Karta konfigurace zařízení BETA

  Konfigurace veškerého nastavení na jediném zařízení:

  1. Přejděte do nabídky Nastavení > Zařízení > Správa.

  2. Klikněte na adresu nebo název hostitele zařízení a přejděte na kartu konfigurace zařízení.

  3. Změňte nastavení. Informace o tom, jak konfigurovat zařízení, naleznete v uživatelské příručce zařízení.

  4. Zavřete kartu a zařízení se znovu načte. Tím se zajistí implementace změn do nástroje AXIS Camera Station.

  Omezení

  • Automatické ověřování zařízení jiných výrobců není podporováno.

  • Nelze zaručit obecnou podporu zařízení třetích stran.

  • Karta konfigurace zařízení s aktivními streamy videa zvyšuje zatížení a může mít vliv na výkon počítače serveru.

  Externí zdroje dat

  Externí zdroj dat je systém nebo zdroj, který generuje data, která lze použít ke sledování toho, co se stalo v době každé události. Viz Vyhledávání dat.

  Přejděte na Configuration > Devices > External data sources (Konfigurace > Zařízení > Externí zdroje dat) a zobrazí se seznam všech externích zdrojů dat. Kliknutím na záhlaví sloupce provedete seřazení podle obsahu sloupce.

  PoložkaPopis
  NázevNázev externího zdroje dat.
  Zdrojový klíčJedinečný identifikátor externího zdroje dat.
  PohledPohled, se kterým je externí zdroj dat propojen.
  ServerServer, ke kterému je zdroj dat připojen. K dispozici pouze při připojení k více serverům.

  Externí zdroj dat se přidá automaticky, jakmile

  Pokud byl externí zdroj dat nakonfigurován s pohledem, data vygenerovaná z takového zdroje dat se v časové ose pohledu na kartě Vyhledávání dat automaticky označí záložkou. Připojení zdroje dat k pohledu:

  1. Přejděte na Configuration > Devices > External data sources (Konfigurace > Zařízení > Externí zdroje dat).

  2. Vyberte externí zdroj dat a klikněte na tlačítko Edit (Upravit).

  3. Z rozevíracího seznamu View (Pohled) vyberte pohled.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

  Konfigurování úložiště

  Stránku Správa úložiště otevřete z nabídky Configuration > Storage > Management (Nastavení > Úložiště > Správa). Zobrazí se seznam jednotek lokálního a síťového úložiště, které byly do systému AXIS Camera Station přidány. Tato stránka obsahuje následující údaje:

  PoložkaPopis
  V seznamu se zobrazují následující údaje.
  UmístěníCesta a název úložiště.
  PřidělenoMaximální velikost úložiště určená na záznamy.
  PoužitoProstor na úložišti, který se momentálně využívá pro záznamy.
  Stav

  Stav úložiště. Možné hodnoty jsou:

  • OK

  • Úložiště je plné: Úložiště je plné. Budou přepsány odemknuté nejstarší záznamy.

  • Není k dispozici: Údaje o úložišti nejsou momentálně dostupné. Například tehdy, když bylo síťové úložiště odstraněno nebo odpojeno.

  • Narušená data: Jestliže se posuvník Limit záznamů přesune ze zelené oblasti Volný do červené oblasti Další data, stav bude ukazovat Narušení dat. Pro záznamy je přiděleno více z prostoru úložiště, než je k dispozici.

  • Žádná oprávnění: Uživatel není oprávněn z úložiště číst ani na ně zapisovat.

  ServerServer, na kterém se lokální nebo síťové úložiště nachází.
  Část Přehled obsahuje následující údaje o vybraném úložišti.
  PoužitoMnožství v databázi indexovaného prostoru úložiště, který se aktuálně využívá pro záznamy. Nachází-li se soubor v adresáři, ale není indexovaný v databázi, do této kategorie se nezapočítává. Viz část Shromáždit neindexované soubory v kapitole Správa úložiště.
  VolnáMnožství prostoru na úložišti, který zbývá v umístění úložiště. Jedná se o stejné množství jako u položky „Volné místo“ zobrazované ve vlastnostech umístění úložiště v systému Windows.
  Další dataProstor na úložišti zabraný soubory neindexovaných záznamů – velikost tohoto prostoru tedy není systému AXIS Camera Station známa.
  Další data = Celková kapacita − využité místo − volné místo
  Celková kapacitaCelkový prostor na úložišti. Jedná se o stejné množství jako u položky „Celková velikost“ zobrazované ve vlastnostech umístění úložiště v systému Windows.
  PřidělenoVelikost prostoru na úložišti, který může systém AXIS Camera Station používat pro záznam. Velikost přiděleného prostoru můžete upravit posunutím jezdce a kliknutím na možnost Použít.
  Část Síťové úložiště je k dispozici pouze pro vybrané síťové úložiště.
  CestaCesta k síťovému úložišti.
  Uživatelské jménoUživatelské jméno používané k připojení k síťovému úložišti.
  HesloHeslo k uživatelskému jménu používanému k připojení k síťovému úložišti.

  Správa úložiště

  Stránku Správa úložiště otevřete z nabídky Configuration > Storage > Management (Nastavení > Úložiště > Správa). Na této stránce můžete zadat složku, do které se budou ukládat záznamy. Aby se zabránilo úplnému zaplnění úložiště, je třeba stanovit maximální kapacitu úložiště v procentech, která má být využívána systémem AXIS Camera Station. Kvůli zajištění bezpečnosti a zvětšení prostoru lze přidávat další lokální úložiště a síťové jednotky.

  Poznámka
  • Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete přidat lokální úložiště nebo sdílenou síťovou jednotku na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozevíracího seznamu Vybraný server.
  • Když je přihlášen servis pomocí účtu systému, nemůžete přidávat síťové disky připojené ke sdíleným složkám na jiných počítačích. Viz Řešení problémů se záznamem a přehráváním.
  • Lokální nebo síťové úložiště nelze odebrat, existují-li kamery, které na něj zaznamenávají, nebo když obsahuje záznamy.

  Přidání lokálního úložiště nebo sdílené síťové jednotky

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Storage > Management (Nastavení > Úložiště > Správa) a klikněte na možnost Add (Přidat).

  2. Chcete-li přidat lokální úložiště, zvolte možnost Lokální úložiště a v rozbalovací nabídce vyberte úložiště.

  3. Jestliže chcete přidat sdílenou síťovou jednotku, vyberte možnost Sdílená síťová jednotka a zadejte cestu ke sdílené síťové jednotce. Příklad: \\ip_adresa\jednotka. Klikněte na tlačítko OK a zadejte uživatelské jméno a heslo ke sdílené síťové jednotce.

  4. Klikněte na OK.

  Odebrání lokálního úložiště nebo sdílené síťové jednotky

  Chcete-li odebrat lokální úložiště nebo sdílenou síťovou jednotku, vyberte lokální úložiště nebo sdílenou síťovou jednotku ze seznamu úložišť a klikněte na možnost Odebrat.

  Přidat složku pro nové záznamy

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Storage > Management (Nastavení > Úložiště > Správa) a vyberte lokální úložiště nebo sdílenou síťovou jednotku ze seznamu úložišť.

  2. Jestliže chcete změnit místo, kam budou záznamy ukládány, zadejte do políčka Složka pro nové záznamy název složky.

  3. Klikněte na Použít.

  Úprava kapacity úložiště

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Storage > Management (Nastavení > Úložiště > Správa) a vyberte lokální úložiště nebo sdílenou síťovou jednotku ze seznamu úložišť.

  2. Pomocí posuvného přepínače nastavte v části Přehled maximální místo, které bude systém AXIS Camera Station využívat.

  3. Klikněte na tlačítko Použít.

  Poznámka
  • Požadavek na minimální místo na úložiště přidané do systému AXIS Camera Station je 32 GB s minimálně 15 GB volného prostoru.
  • Pokud bude k dispozici méně než 15 GB volného prostoru, systém AXIS Camera Station automaticky spustí mazání starých záznamů, aby se prostor uvolnil.

  Shromáždit neindexované soubory

  Neindexované soubory mohou zabírat na úložišti podstatnou část segmentu Další data. Neindexované soubory jsou data nacházející se ve složce záznamů, která není součástí aktuální databáze. Soubor může obsahovat záznamy z předchozích instalací nebo data ztracená při použití bodu obnovení.

  Shromážděné soubory se neodstraní, ale shromáždí se a umístí na úložišti záznamu do složky Neindexované soubory. V závislosti na konfiguraci se úložiště může nacházet ve stejném počítači, ve kterém je klient, nebo na vzdáleném serveru. Přístup do složky Neindexované soubory vyžaduje přístup na daný server.

  Data v této složce jsou ukládána v pořadí, v němž byla vyhledána. To znamená, že obsah je rozdělen nejprve serverem a potom zařízeními připojenými k příslušnému serveru.

  Můžete vyhledat určitý ztracený záznam nebo protokol, případně můžete odstranit obsah za účelem uvolnění místa.

  Shromažďování neindexovaných souborů pro revizi a odstranění:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Storage > Management (Nastavení > Úložiště > Správa) a vyberte lokální úložiště nebo sdílenou síťovou jednotku ze seznamu úložišť.

  2. V části Shromáždit neindexované soubory klikněte na možnost Shromáždit, a úkol tak spusťte.

  3. Po dokončení úkolu přejděte na kartu Úkoly a dvojitým kliknutím zobrazte výsledek.

  Výběr zařízení úložiště k připojení

  Stránku Výběr úložiště otevřete z nabídky Configuration > Storage > Selection (Nastavení > Úložiště > Výběr). Na této stránce je seznam všech kamer, které byly do systému AXIS Camera Station přidány. Můžete zadat počet dní, jak dlouho se mají záznamy u konkrétních kamer uchovávat. Po zvolení naleznete informace o úložišti v části Ukládání záznamů. Lze nakonfigurovat několik kamer současně.

  Řešení úložiště pro každou z kamer se nastavuje během přidávání kamer do systému AXIS Camera Station. Postup změny nastavení ukládání záznamů pro kameru:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Storage > Selection (Nastavení > Úložiště > Výběr) a vyberte kameru, u které chcete nastavení úložiště upravit. Pro vyhledání konkrétních kamer použijte pole Napište, co hledáte.

  2. V části Úložiště pro záznam:

   • V části Uložit na vyberte z rozevírací nabídky úložiště, kam se mají záznamy ukládat. Možnosti, které jsou k dispozici, zahrnují vytvořená lokální a síťová úložiště.

   • Vyberte možnost Nouzový záznam, chcete-li ukládat záznamy na SD kartu kamery, pokud by během zaznamenávání došlo ke ztrátě spojení mezi systémem AXIS Camera Station a kamerou. Když bude spojení obnoveno, nouzový záznam bude přenesen do systému AXIS Camera Station.

   • Poznámka

    Tuto funkci lze použít pouze u kamer, které mají SD kartu a firmware verze 5.20 nebo novější.

   • Jestliže chcete uchovávat záznamy až do úplného zaplnění úložiště, zvolte možnost Neomezená doba uchovávání. Jinak vyberte možnost Omezená, pokud chcete zadat maximální počet dnů pro uchovávání záznamů.

   • Poznámka

    Jestliže se prostor na úložišti vyhrazený pro systém AXIS Camera Station zaplní, lze záznamy před stanoveným počtem dnů vymazat.

   • Můžete zadat počet dnů pro uchovávání záznamů.

  3. Klikněte na Použít.

  Konfigurace záznamu a událostí

  Zaznamenávání při pohybu nebo nepřetržité zaznamenávání se při přidání kamer ke systému AXIS Camera Station nakonfiguruje automaticky.

  Jestliže chcete nastavení zaznamenávání upravit nebo zaznamenávání pro některé kamery deaktivovat, přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu).

  AXIS Camera Station podporuje:

  Zaznamenávání pohybu

  Detekci pohybu lze používat u všech síťových kamer a video enkodérů Axis. Zaznamenávání pouze tehdy, když je detekován pohyb, šetří ve srovnání s nepřetržitým zaznamenáváním značný prostor na úložišti.

  Jestliže chcete aktivovat nebo deaktivovat zaznamenávání při pohybu nebo upravit nastavení:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu).

  2. V seznamu vyberte kameru.

  3. Povolením možnosti Motion detection (Detekce pohybu) aktivujte záznam na základě pohybu. Záznam deaktivujete zákazem této možnosti. Pokud jsou nastavení zašedlá, funkce není v daném modelu k dispozici.

  4. V nabídce Video settings (Nastavení videa):

   • Ve výchozím nastavení je vybrán profil High (Vysoký). Chcete-li jej změnit, zvolte jiný profil z rolovací nabídky Profile (Profil). Pokud chcete upravit profil, viz Profily streamování.

   • V poli Prebuffer (Předběžné ukládání) zvolte počet sekund před detekcí pohybu, které budou zahrnuty do záznamu.

   • V poli Následné ukládání zvolte počet sekund po ukončení detekce pohybu, které budou zahrnuty do záznamu.

   • Když chcete vyvolat poplach v případě detekce pohybu, vyberte možnost Raise alarm (Vyvolat poplach).

  5. V nabídce Schedule (Rozvrh) zvolte rozvrh nebo klikněte na možnost New (Nový) a vytvořte nový rozvrh.

  6. V nabídce Advanced (Pokročilé) nastavte interval mezi dvěma po sobě následujícími spuštěními v políčku Trigger period (Interval spouštěče). Toto nastavení se používá pro snížení počtu po sobě následujících záznamů. Jestliže během tohoto intervalu dojde k dalšímu spuštění, zaznamenávání bude pokračovat. Jestliže dojde k dalšímu spuštění, začne interval spouštěče běžet znovu od tohoto časového okamžiku.

  7. Nakonfigurujte nastavení detekce pohybu kliknutím na Nastavení pohybu. Nastavení pohybu, která jsou k dispozici, jsou různá pro různé kamery. Viz Editování zabudované detekce pohybuEditování aplikace AXIS Video Motion Detection 2 a 4.

  8. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).

  Nastavení detekce pohybu

  Tipy:

  • Jestliže detekce pohybu detekuje příliš mnoho nebo příliš málo pohybujících se objektů, viz Řešení problémů s detekcí pohybu.

  • Jestliže zaznamenané soubory jsou příliš velké na prostor, který je na úložišti k dispozici, pokuste se o následující:

   • Zvolte profil s nižším rozlišením, nižším obnovovacím kmitočtem nebo zvýšenou komprimací. Výsledkem video formátu H.264 jsou menší soubory než v případě jiných formátů.

   • Použijte rozvrh tak, aby se zaznamenávání provádělo pouze během určitých časových intervalů.

   • Chcete-li snížit počet detekovaných objektů, upravte Nastavení pohybu.

  Poznámka

  Zaznamenávání pohybu je možné nakonfigurovat také v části Pravidla akcí. Při používání Pravidel akcí pro zaznamenávání pohybu nezapomeňte deaktivovat zaznamenávání pohybu v části Recording method (Metoda záznamu).

  Nepřetržité a plánované zaznamenávání

  Nepřetržité zaznamenávání ukládá obrazy nepřetržitě. To vyžaduje větší prostor na úložišti než jiné možnosti zaznamenávání.

  Jestliže chcete aktivovat nebo deaktivovat nepřetržité zaznamenávání nebo upravit nastavení:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu).

  2. V seznamu vyberte kameru.

  3. Povolením možnosti Continuous (Nepřetržitý) povolíte souvislý záznam.

  4. V nabídce Video settings (Nastavení videa):

   • Ve výchozím nastavení je vybrán profil Medium (Střední). Chcete-li jej změnit, zvolte jiný profil z rolovací nabídky Profile (Profil). Pokud chcete upravit profil, viz Profily streamování.

  5. V nabídce Schedule (Rozvrh) zvolte rozvrh nebo klikněte na možnost New (Nový) a vytvořte nový rozvrh.

  6. V nabídce Advanced (Pokročilé) zapněte Average bitrate (Průměrný datový tok) a nastavte Max storage (Maximální úložiště). Odhadovaný průměrný datový tok je zobrazen podle stanoveného maximálního úložiště a doby uchovávání záznamu. Maximální průměrný datový tok je 50 000 kbit/s. Viz Konfigurace průměrného datového toku.

  7. Uložte nastavení kliknutím na tlačítko Apply (Použít).

  Tipy: Jestliže zaznamenané soubory jsou příliš velké na prostor, který je na úložišti k dispozici, pokuste se o následující:

  • Zvolte profil s nižším rozlišením, nižším obnovovacím kmitočtem nebo vyšší komprimací. Výsledkem video formátu H.264 jsou menší soubory než v případě jiných formátů.

  • Použijte rozvrh tak, aby se zaznamenávání provádělo pouze během určitých časových intervalů.

  • Zvažte používání zaznamenávání při pohybu.

  Manuální zaznamenávání

  Jestliže chcete provádět záznam manuálně, viz Manuální záznam.

  Konfigurace nastavení zaznamenávání manuálně:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu).

  2. V seznamu vyberte kameru.

  3. V nabídce Manual (Manuální) nakonfigurujte nastavení videa:

   • Ve výchozím nastavení je vybrán profil High (Vysoký). Chcete-li jej změnit, zvolte jiný profil z rolovací nabídky Profile (Profil). Pokud chcete upravit profil, viz Profily streamování.

   • V poli Prebuffer (Předběžné ukládání) zvolte počet sekund před detekcí pohybu, které budou zahrnuty do záznamu.

   • V poli Následné ukládání zvolte počet sekund po ukončení detekce pohybu, které budou zahrnuty do záznamu.

  4. Klikněte na Použít.

  Záznam spouštěný pravidlem

  Záznam spouštěný pravidlem se spouští a zastavuje podle pravidla vytvořeného v části Pravidla akcí.

  Pravidla lze používat například pro generování záznamů spouštěných signály ze vstupních/výstupních portů, pro pokusy o neoprávněnou manipulaci nebo systémem detekce překročení linie AXIS Cross Line Detection. Určité pravidlo může mít několik spouštěčů.

  Jestliže chcete vytvořit záznam spouštěný pravidlem, přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí). Viz Pravidla akcí.

  Poznámka

  Při používání pravidla pro konfiguraci zaznamenávání pohybu nezapomeňte deaktivovat zaznamenávání pohybu, abyste zabránili ve dvojitém zaznamenávání. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu), vyberte kameru a vypněte funkci Motion detection (Detekce pohybu).

  Nouzový záznam

  Nouzový záznam lze aktivovat u kamery s SD kartou a firmwarem verze 5.20 nebo novější. Nouzový záznam ovlivní pouze záznamy H.264.

  Pro povolení nouzového záznamu:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Storage > Selection (Nastavení > Úložiště > Volba).

  2. Vyberte kameru a vyberte možnost Nouzový záznam.

  3. Uložte nastavení kliknutím na tlačítko Použít.

  Když povolíte nouzový záznam, začne kamera automaticky nahrávat na SD kartu v případě, že dojde ke ztrátě spojení s AXIS Camera Station a nepodaří se jej do 10 sekund znovu navázat.

  Poznámka

  Jakékoli restartování serveru AXIS Camera Station serveru nouzový záznam nespustí. Například když spustíte program pro údržbu databáze, restartujete nástroj AXIS Camera Station Service Control a restartujete počítač, na kterém je server nainstalován.

  Po obnovení spojení bude nouzový záznam importován do AXIS Camera Station a bude na časové ose označen tmavě šedou barvou. Kamera se pokusí vykompenzovat 10sekundovou prodlevu, ke které došlo před začátkem nouzového záznamu, uložením posledních 10 sekund streamu ve své interní paměti. Přesto se ale v záznamu mohou vyskytnout hluchá místa dlouhá 1–4 sekundy.

  Když je nahrávání v režimu:

  • Detekce pohybu s předběžným ukládáním

   AXIS Camera Station nepřetržitě přebírá záznam streamu z kamery a zpracovává jej na serveru. Přeruší-li se spojení na dobu delší než 10 sekund, spustí se nouzový záznam a kamera bude bez přerušení nahrávat na SD kartu, dokud se spojení neobnoví, nebo dokud se SD karta nezaplní.

  • Detekce pohybu bez předběžného ukládání

   • AXIS Camera Station přebírá záznam streamu z kamery pouze při detekci pohybu. Pokud není aktivováno nepřetržité zaznamenávání při pohybu, nouzový záznam se po 10 vteřinách bez spojení neaktivuje ani při detekci pohybu.

   • AXIS Camera Station přebírá záznam streamu z kamery pouze při detekci pohybu. Když je aktivováno nepřetržité zaznamenávání při pohybu a dojde k přerušení spojení na dobu delší než 10 sekund, spustí se nouzový záznam a kamera bude bez přerušení nahrávat na SD kartu, dokud se spojení neobnoví, nebo dokud se SD karta nezaplní.

  • Nepřetržitý záznam

   AXIS Camera Station nepřetržitě přebírá záznam streamu z kamery a zpracovává jej na serveru. Přeruší-li se spojení na dobu delší než 10 sekund, spustí se nouzový záznam a kamera bude bez přerušení nahrávat na SD kartu, dokud se spojení neobnoví, nebo dokud se SD karta nezaplní.

  Pro nouzový záznam použijte SD kartu

  Záložní nahrávání

  Záložní nahrávání můžete zapnout na zařízení, u kterého je jako úložiště pro záznam rekordér AXIS S3008 Recorder.

  Když záložní nahrávání zapnete, zařízení automaticky zahájí nepřetržité nahrávání se středním profilem streamu na rekordér, když dojde ke ztrátě spojení mezi systémem AXIS Camera Station a rekordérem.

  Poznámka
  • Vyžaduje AXIS Camera Station 5.36 nebo novější, AXIS S3008 Recorder s firmwarem 10.4 nebo novějším a firmware zařízení AXIS 5.50 nebo novější.
  • Pokud při aktivaci záložního nahrávání probíhá nepřetržité nahrávání, bude spuštěno další nepřetržité nahrávání se středním profilem streamu. Stream tak bude na rekordéru duplikován.

  Jestliže chcete zapnout záložní nahrávání, ujistěte se, že rekordér AXIS S3008 Recorder a zařízení byla přidána a rekordér byl nakonfigurován jako úložiště pro záznam pro zařízení. Viz Nastavení rekordéru AXIS S3008 Recorder.

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Storage > Selection (Nastavení > Úložiště > Volba).

  2. Vyberte zařízení a zvolte možnost Fallback recording (Záložní nahrávání).

  3. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).

  Metoda záznamu

  Zaznamenávání při pohybu nebo nepřetržité zaznamenávání se při přidání zařízení k systému AXIS Camera Station nakonfiguruje automaticky.

  K otevření stránky Metoda záznamu přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu). Zobrazí se seznam všech zařízení. Pro vyhledání zařízení v seznamu použijte pole Napište, co hledáte. Symboly zaškrtnutí označují aktivní způsob zaznamenávání u zařízení. V případě zařízení stejného modelu lze nakonfigurovat několik zařízení současně. Pokud chcete přizpůsobit nastavení profilu pro video a zvuk, přečtěte si téma Profily streamování.

  Poznámka

  Oblasti pohledu detekci pohybu nepodporují.

  Konfigurace nastavení pro záznam pohybu

  1. Přejděte do nabídky Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu.

  2. V seznamu vyberte kameru.

  3. Povolením možnosti Detekce pohybu aktivujte záznam na základě pohybu. Záznam deaktivujete zákazem této možnosti. (Pokud jsou nastavení zašedlá, funkce není v daném modelu k dispozici.)

  4. V nabídce Video settings (Nastavení videa):

   • Ve výchozím nastavení je vybrán profil High (Vysoký). Chcete-li jej změnit, zvolte jiný profil z rolovací nabídky Profile (Profil). Pokud chcete upravit profil, viz Profily streamování.

   • V poli Prebuffer (Předběžné ukládání) zvolte počet sekund před detekcí pohybu, které budou zahrnuty do záznamu.

   • V poli Následné ukládání zvolte počet sekund po ukončení detekce pohybu, které budou zahrnuty do záznamu.

   • Když chcete vyvolat poplach v případě detekce pohybu, vyberte možnost Raise alarm (Vyvolat poplach).

  5. V nabídce Schedule (Rozvrh) zvolte rozvrh nebo klikněte na možnost New (Nový) a vytvořte nový rozvrh.

  6. V nabídce Advanced (Pokročilé) nastavte interval mezi dvěma po sobě následujícími spuštěními v políčku Trigger period (Interval spouštěče). Toto nastavení se používá pro snížení počtu po sobě následujících záznamů. Jestliže během tohoto intervalu dojde k dalšímu spuštění, zaznamenávání bude pokračovat. Jestliže dojde k dalšímu spuštění, začne interval spouštěče běžet znovu od tohoto časového okamžiku.

  7. Nakonfigurujte nastavení detekce pohybu kliknutím na Nastavení pohybu. Nastavení pohybu, která jsou k dispozici, jsou různá pro různé kamery. Viz Editování zabudované detekce pohybuEditování aplikace AXIS Video Motion Detection 2 a 4.

  8. Klikněte na Použít.

  Konfigurace nastavení pro nepřetržitý záznam

  1. Přejděte do nabídky Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu.

  2. V seznamu vyberte kameru.

  3. Povolením možnosti Continuous (Nepřetržitý) povolíte souvislý záznam.

  4. V nabídce Video settings (Nastavení videa):

   • Ve výchozím nastavení je vybrán profil Medium (Střední). Chcete-li jej změnit, zvolte jiný profil z rolovací nabídky Profile (Profil). Pokud chcete upravit profil, viz Profily streamování.

  5. V nabídce Schedule (Rozvrh) zvolte rozvrh nebo klikněte na možnost New (Nový) a vytvořte nový rozvrh.

  6. V nabídce Advanced (Pokročilé) zapněte Average bitrate (Průměrný datový tok) a nastavte Max storage (Maximální úložiště). Odhadovaný průměrný datový tok je zobrazen podle stanoveného maximálního úložiště a doby uchovávání záznamu. Maximální průměrný datový tok je 50 000 kbit/s. Viz Konfigurace průměrného datového toku.

  7. Uložte nastavení kliknutím na tlačítko Apply (Použít).

  Konfigurace nastavení pro manuální záznam

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu).

  2. V seznamu vyberte kameru.

  3. V nabídce Manual (Manuální) nakonfigurujte nastavení videa:

   • Ve výchozím nastavení je vybrán profil High (Vysoký). Chcete-li jej změnit, zvolte jiný profil z rolovací nabídky Profile (Profil). Pokud chcete upravit profil, viz Profily streamování.

   • V poli Prebuffer (Předběžné ukládání) zvolte počet sekund před detekcí pohybu, které budou zahrnuty do záznamu.

   • V poli Následné ukládání zvolte počet sekund po ukončení detekce pohybu, které budou zahrnuty do záznamu.

  4. Klikněte na Použít.

  Konfigurace průměrného datového toku

  Datový tok se během delšího časového období automaticky upravuje pomocí průměrného datového toku. Díky tomu se můžete dostat na požadovanou hodnotu datového toku a zajistit dobrou kvalitu videa na základě určeného úložiště.

  Poznámka
  • Tato možnost je k dispozici pouze pro nepřetržitý záznam a kamery musí podporovat průměrný datový tok a mít firmware verze 9.40 nebo novější.
  • Nastavení průměrného datového toku ovlivní kvalitu zvoleného profilu streamování.
  1. Přejděte do nabídky Configuration > Storage > Selection (Nastavení > Úložiště > Výběr) a ujistěte se, že jste na kameře nastavili omezenou dobu uchovávání záznamů.

  2. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Streaming profiles (Nastavení > Zařízení > Profily streamování) a ujistěte se, že jste pro profil videa, který se má pro nepřetržité zaznamenávání použít, nastavili formát H. 264 nebo H. 265.

  3. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu), zvolte kameru a zapněte Continuous (Nepřetržitý).

  4. V nabídce Video settings (Nastavení videa) zvolte profil videa, který jste nastavili.

  5. V nabídce Advanced (Pokročilé) zapněte Average bitrate (Průměrný datový tok) a nastavte Max storage (Maximální úložiště). Odhadovaný průměrný datový tok je zobrazen podle stanoveného maximálního úložiště a doby uchovávání záznamu. Maximální průměrný datový tok je 50 000 kbit/s.

  6. Poznámka

   Maximální úložiště představuje maximální prostor pro uložení záznamu v rámci doby uchovávání záznamu. Zaručuje pouze, že velikost záznamů nepřesáhne určený prostor. Nezaručuje, že pro záznamy bude dostatek prostoru.

  7. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).

  Editování aplikace AXIS Video Motion Detection 2 a 4

  AXIS Video Motion Detection 2 a 4 jsou aplikace kamery, které lze nainstalovat ve výrobcích s podporou platformy AXIS Camera Application Platform. Aplikace AXIS Video Motion Detection 2 vyžaduje firmware 5.60 nebo novější. Aplikace AXIS Video Motion Detection 4 vyžaduje firmware 6.50 nebo novější. Informace, zda výrobek podporuje aplikaci AXIS Video Motion Detection 4, najdete také v poznámkách k vydání firmwaru.

  Jestliže je zvoleno zaznamenávání pohybu, když jsou ke kamerové stanici AXIS Camera Station přidány kamery, aplikace AXIS Video Motion Detection 2 nebo 4 bude nainstalována pouze na kamery s požadovaným firmwarem. Další kamery budou používat zabudovanou detekci pohybu. Aplikaci můžete nainstalovat ze stránky správy zařízení. Viz Instalace aplikace kamery.

  Jestliže je na kameře nainstalována aplikace AXIS Video Motion Detection 2 nebo 4, pohyb je detekován v oblasti zájmu.

  Pomocí aplikace AXIS Video Motion Detection 2 a 4 můžete vytvářet tyto položky:

  • Oblast zájmu: Oblast, ve které jsou detekovány pohybující se objekty. Objekty mimo oblast zájmu budou vždy ignorovány. Touto oblastí je víceúhelník zobrazený na vrchu video obrazu. Tento víceúhelník může mít 3 až 20 vrcholů (rohů).

  • Oblast vyjmutí: Oblast v oblasti zájmu, ve které budou pohybující se objekty ignorovány.

  • Filtry ignorace: Filtry, které jsou vytvořeny za účelem ignorování pohybujících se objektů detekovaných aplikací. Filtry byste měli používat co nejméně a měly by být nakonfigurovány opatrně, aby bylo zajištěno, že nebudou ignorovány důležité objekty. Vždy povolte a nakonfigurujte pouze jeden server.

   • Krátkodobé objekty: Tento filtr ignoruje objekty, které se na obraze objevují pouze na krátkou dobu. Příklad: světlomety z projíždějícího vozidla a rychle se pohybující stíny. Nastavte minimální dobu výskytu objektu na obraze, aby spustil poplach. Odpočet času se spustí ve chvíli, kdy aplikace objekt zjistí. Poplachy se nespustí, dokud nastavená doba neuplyne. Jinými slovy, všechny poplachy se spouští po uplynutí stejné časové prodlevy. Pokud objekt z obrazu během nastavené doby zmizí, nespustí se žádný poplach.

   • Malé objekty: Tento filtr ignoruje objekty, které jsou malé (například malá zvířata). Nastavte šířku a výšku jako procento celého obrazu. Objekty, jejichž rozměry nepřekračují nastavenou šířku a výšku, jsou ignorovány a poplachy nespouštějí. Objekty jsou ignorovány pouze tehdy, když je jejich šířka i výška menší než nastavené hodnoty.

   • Kývající se objekty: Tento filtr ignoruje objekty, které se pohybují pouze na krátké vzdálenosti, například kývající se listí či prapory a jejich stíny. Nastavte vzdálenost jako procento celého obrazu. Objekty pohybující se na vzdálenost kratší, než je vzdálenost od středu elipsy k jedné ze šipek, budou ignorovány. Elipsa slouží k měření všech pohybů na obraze a bude snímat všechny pohyby na obraze.

  Poznámka

  Zde provedená nastavení budou měnit nastavení v kameře.

  Konfigurace nastavení pohybu:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu).

  2. Vyberte kameru s aplikací AXIS Video Motion Detection 2 nebo 4 a klikněte na možnost Nastavení pohybu.

  3. Upravte oblast zájmu.

   • Jestliže chcete přidat nový vrchol, klikněte na přímku mezi dvěma vrcholy.

   • Jestliže chcete některý vrchol odstranit, klikněte na něj pravým tlačítkem nebo na něj klikněte a potom klikněte na Odstranit vrchol.

  4. Upravit vyloučenou oblast.

   • Jestliže chcete vytvořit vyloučenou oblast, klikněte na Přidat vyloučenou oblast a nakonfigurujte ji stejným způsobem, jako oblast zájmu.

   • Jestliže chcete vyloučenou oblast odstranit, klikněte na Odstranit vyloučenou oblast.

  5. Vytvořte filtry ignorace.

   • Chcete-li aktivovat filtr ignorace pro krátkodobé objekty, vyberte možnost Filtr krátkodobých objektů a nastavte v posuvníku Časovač minimální dobu, po jakou musí být objekt na obrazu, aby se spustil poplach.

   • Chcete-li aktivovat filtr ignorace pro malé objekty, vyberte možnost Filtr malých objektů a nastavte v posuvnících Šířka a Výška velikost ignorovaných objektů.

   • Chcete-li aktivovat filtr ignorace pro kývající se objekty, vyberte možnost Filtr kývajících se objektů a nastavte v posuvníku Vzdálenost velikost elipsy.

  6. Klikněte na Použít.

  Editování zabudované detekce pohybu

  Jestliže kamera používá zabudovanou detekci pohybu, pohyb je detekován v jednom nebo více zahrnutých oknech. Zahrnuté okno je oblast, ve které je třeba detekovat pohyb. Vyloučené okno je oblast, ve které se má pohyb ignorovat. Pohyb v oblastech mimo zahrnutá okna je automaticky ignorován. Je možné používat několik zahrnutých a vyloučených oken. V okně náhledu jsou vyloučená okna stínována.

  Poznámka

  Zde provedená nastavení budou měnit nastavení v kameře.

  Přidání nebo úprava zahrnutého okna:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu).

  2. Vyberte kameru s integrovanou detekcí pohybu a klikněte na možnost Nastavení pohybu. Zobrazí se stránka Úprava detekce pohybu.

  3. V části Okno klikněte na Přidat a v části Nastavení zvolte Zahrnout.

  4. Okno se zobrazí v horní části obrazu. Toto okno můžete přesunovat a měnit jeho velikost pomocí myši.

  5. Možnost Zobrazit všechna okna je vybrána ve výchozím nastavení. Pokud chcete zobrazit pouze toto okno, vyberte možnost Zobrazit zvolená okna.

  6. V části Nastavení:

   • Velikost objektu: Velikost objektu vzhledem k velikosti oblasti. Při vysoké úrovni jsou detekovány pouze velmi velké objekty. Při nízké úrovni jsou detekovány i velmi malé objekty.

   • Historie: Délka objektu v paměti definuje, jak dlouho musí být objekt v oblasti, aby mohl být považován za nepohybující se. Při vysoké úrovni objekt spustí detekci pohybu na dlouhou dobu. Při nízké úrovni objekt spustí detekci pohybu na krátkou dobu.

   • Poznámka

    Pokud by se v oblasti neměly objevit žádné objekty, lze zvolit velmi vysokou úroveň historie. To způsobí spuštění detekce pohybu, pokud objekt bude přítomen v oblasti.

   • Citlivost: Rozdíl ve svítivosti mezi pozadím a objektem. Při vysoké úrovni bude detekován běžně zbarvený objekt na běžných pozadích. Při nízké úrovni budou detekovány pouze velmi jasné objekty na tmavém pozadí.

   • Poznámka

    Jestliže chcete detekovat pouze blikající světlo, zvolte nízkou citlivost. V ostatních případech doporučujeme pouze vysokou úroveň citlivosti.

  7. Použití předem definovaných nastavení. V části předem definovaných nastavení vyberte možnost Nízká, Střední, Vysoká nebo Velmi vysoká. Nízká detekuje větší objekty s kratší historií. Velmi vysoká detekuje menší objekty s delší historií.

  8. V části Činnost zkontrolujte detekovaný pohyb v zahrnutém okně. Pohyb je signalizován červenými vrcholy. Okno Činnost použijte pro nastavení Velikost objektu, Historie a Citlivost.

  9. Klikněte na tlačítko OK.

  Jestliže chcete přidat a editovat vyloučené okno:

  1. Na stránce Úprava detekce pohybu klikněte v části Okno na Přidat a v části Nastavení zvolte Vyloučit.

  2. Okno se zobrazí v horní části obrazu. Toto okno můžete přesunovat a měnit jeho velikost pomocí myši.

  3. Klikněte na možnost OK.

  Odstranění okna Zahrnout nebo Vyloučit:

  1. Na stránce Upravit detekci pohybu vyberte okno, které chcete odstranit.

  2. V části Okno klikněte na Odstranit.

  3. Klikněte na tlačítko OK.

  Porty vstupů/výstupů

  Mnoho kamer a video enkodérů má vstupní/výstupní porty pro připojení externích zařízení. Pomocná zařízení mohou také mít vstupní/výstupní porty.

  Existují dva typy vstupních/výstupních portů:

  • Vstupní port: Používá se pro připojení zařízení, která dokážou přepínat mezi otevřeným a zavřeným obvodem. Příklad: kontakty dveří a oken, detektory kouře, detektory rozbití skla a PIR (pasivní infračervené detektory).

  • Výstupní port: Používá se pro připojení zařízení, jako jsou relé, dveře, zámky a alarmy. Zařízení připojená k výstupním portům lze ovládat z kamerové stanice AXIS (AXIS Camera Station).

  Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > I/O ports (Nastavení > Záznam a události > Porty vstupů/výstupů), kde najdete seznam všech dostupných vstupních/výstupních portů, které byly do systému AXIS Camera Station přidány.

  Poznámka
  • Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete přidávat a spravovat vstupní/výstupní porty na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozevíracího seznamu Vybraný server.
  • Jestliže jsou vstupní/výstupní porty nakonfigurovány pomocí stránky konfigurace zařízení, aktualizujte seznam kliknutím na Znovu zavést vstupní/výstupní porty.
  • Správci mohou vstupní/výstupní porty pro uživatele deaktivovat. Viz Konfigurace uživatelských oprávnění.

  Pro vyhledání portů a zařízení použijte políčko Napište, co hledáte.

  Jestliže chcete upravit port, vyberte jej a klikněte na Upravit. Ve vyskakovacím okně upravte údaje o portu a klikněte na tlačítko OK.

  Jestliže chcete port odstranit, vyberte ho a klikněte na Odstranit.

  Vstupní/výstupní porty se používají v pravidlech akcí. Vstupní porty se používají jako spouštěče, například, že když systém AXIS Camera Station obdrží signál ze zařízení připojeného ke vstupnímu portu, budou provedeny stanovené akce. Výstupní porty se používají jako akce, například, když bude aktivováno pravidlo, systém AXIS Camera Station dokáže aktivovat nebo deaktivovat zařízení připojené k výstupnímu portu. Viz Pravidla akcí.

  Informace, jak připojovat zařízení a jak konfigurovat vstupní/výstupní porty, naleznete v návodu pro uživatele výrobku Axis nebo návodu k instalaci. Některé výrobky mají porty, které lze nakonfigurovat tak, aby působily jako vstup nebo výstup.

  Výstupní porty můžete ovládat ručně. Viz Sledování stavu portů vstupů/výstupů.

  Přidávání vstupních/výstupních portů

  Přidání vstupních/výstupních portů:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > I/O ports (Nastavení > Záznam a události > Vstupní/výstupní porty).

  2. Kliknutím na možnost Přidat zobrazíte všechny vstupní/výstupní porty, které lze přidat.

  3. Jestliže jsou vstupní/výstupní porty nakonfigurovány pomocí stránky konfigurace zařízení, aktualizujte seznam kliknutím na Znovu zavést vstupní/výstupní porty.

  4. Zvolte porty a klikněte na tlačítko OK.

  5. V části Informace o portu zkontrolujte typ portu a IP adresu nebo název hostitele zařízení.

  6. V části Názvy zadejte název portu a názvy aktivního a neaktivního stavu. Tyto názvy jsou zobrazeny v pravidlech akcí, v protokolech a v monitorování vstupu/výstupu.

  7. Při přidávání výstupního portu můžete nastavit výchozí stav výstupního portu, když systém AXIS Camera Station naváže připojení k zařízení. V části Výchozí stav vyberte možnost Při spuštění nastavit na a vyberte výchozí stav z rozevírací nabídky Stav.

  Sledování stavu portů vstupů/výstupů
  Poznámka

  Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete sledovat vstupní/výstupní porty na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozevíracího seznamu Selected server (Vybraný server).

  Ruční ovládání portů vstupu/výstupu:

  1. Přejděte do nabídky > Actions > I/O Monitoring (> Akce > Dohled na vstupy/výstupy).

  2. Nastavte výstupní port a klikněte na možnost Change state (Změnit stav).

  Pravidla akcí

  Systém AXIS Camera Station používá pro nastavení akcí pravidla. Pravidlo je sestava podmínek, které definují, jak a kdy mají být akce provedeny. Pravidlo akcí představuje výkonný nástroj pro snižování počtu záznamů, pro vzájemné reagování se zařízeními připojenými ke vstupním/výstupním portům a pro upozornění operátorů na důležité události.

  Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a zobrazí se seznam pravidel, která byla do systému AXIS Camera Station přidána. Jestliže chcete vyhledat pravidlo, použijte políčko Napište, co hledáte.

  Poznámka
  • Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete vytvářet a spravovat pravidla akcí na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozevíracího seznamu Vybraný server.
  • U zařízení jiných výrobců může dostupnost akcí záviset na zvoleném zařízení. Mnohé z těchto akcí mohou vyžadovat další nastavení zařízení.

  Jestliže chcete editovat stávající pravidlo, vyberte jej a klikněte na Editovat.

  Jestliže chcete odstranit stávající pravidlo, vyberte jej a klikněte na Odstranit.

  Vytvořit nové pravidlo

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Vytvářejte spouštěče k definování, kdy má být pravidlo aktivováno. Když budou všechny spouštěče přidány, klikněte na Další. Viz Přidání spouštěčů.

  3. Vyvářejte akce k definici akcí, které se mají provést, když je pravidlo aktivováno. Když budou všechny akce přidány, klikněte na Další. Viz Přidání akcí.

  4. Vytvářejte rozvrhy ke snížení počtu poplachů a záznamů. Když budete s nastavením spokojeni, klikněte na Další.

   • Jestliže pravidlo má být vždycky aktivováno, zvolte Vždy.

   • Vyberte možnost Vlastní rozvrh a z rozevíracího seznamu vyberte rozvrh. Můžete vytvořit nový rozvrh nebo upravit stávající. Viz Rozvrhy.

  5. Zkontrolujte údaje na stránce Podrobnosti. Zadejte název pravidla do políčka Název a kliknutím na možnost Dokončit pravidlo aktivujte.

  Přidání spouštěčů

  Spouštěče definují, kdy má být pravidlo aktivováno. Určité pravidlo může mít několik spouštěčů. Toto pravidlo bude aktivní, pokud bude aktivní kterýkoliv ze stanovených spouštěčů.

  K dispozici jsou následující spouštěče:

  • Detekce pohybu: Spouštěč detekce pohybu se aktivuje tehdy, když kamera detekuje v definovaném prostoru pohyb. Detekce se provádí kamerou, což znamená, že server AXIS Camera Station není zatížen zpracováváním. Jestliže chcete zjistit, zda je zaznamenávání pohybu aktivováno, přejděte do nabídky Configuration > Action rules (Nastavení > Pravidla akcí). Viz Vytvoření spouštěčů detekce pohybu.

  • Poznámka

   Vyvarujte se používání spouštěče detekce pohybu pro spouštění zaznamenávání, jestliže je v kameře aktivováno zaznamenávání pohybu.

  • Aktivní poplach neoprávněné manipulace: Spouštěč neoprávněné manipulace se aktivuje, když bude zařízení přemístěno nebo když dojde k zakrytí, postříkání nebo závažnému porušení zaostření objektivu. Detekce neoprávněné manipulace se provádí zařízením, což znamená, že server AXIS Camera Station není zpracováním zatížen. Aktivní poplach neoprávněné manipulace je k dispozici pro zařízení s podporou sledování neoprávněné manipulace se zařízením a s firmwarem verze 5.11 nebo novějším. Viz Vytvoření spouštěčů aktivních poplachů při neoprávněné manipulaci.

  • AXIS Cross Line Detection: AXIS Cross Line Detection (detekce překročení linie AXIS) je aplikace, kterou lze nainstalovat do kamer a video enkodérů. Tato aplikace detekuje pohybující se objekty, které překročí virtuální linii, a může být používána například pro sledování vstupních a výstupních bodů. Před použitím detekce překročení linie AXIS (AXIS Cross Line Detection) jako spouštěče musí být tato aplikace nainstalována v kameře. Aplikaci si stáhněte z www.axis.com. Potom přejděte na stránku Správa zařízení, zvolte kameru, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Nainstalovat aplikaci kamery. Viz Instalace aplikace kamery. Spouštěč bude aktivován, když aplikace detekuje pohybující se objekt. Protože detekce se provádí aplikací staženou do kamery, serveru AXIS Camera Station se nepřidává žádné zatížení vyvolané zpracováním. Aplikace AXIS Cross Line Detection může být nainstalována na výrobky s podporou platformy aplikací pro kamery AXIS (AXIS Camera Application Platform). Viz Vytvoření spouštěčů AXIS Cross Line Detection.

  • Událost a chyba systému: Událost systému a spouštěč při chybě budou aktivovány, když dojde k chybě zaznamenávání, když dojde k zaplnění úložiště, když nelze kontaktovat síťové úložiště nebo když dojde ke ztrátě spojení s jedním nebo více zařízeními. Viz Vytváření spouštěče systémových událostí a chyb.

  • Vstup/výstup: Spouštěč vstupů/výstupů (I/O) bude aktivován, když vstupní/výstupní port zařízení obdrží signál například z připojených dveří, detektoru kouře nebo spínače. Před použitím spouštěče vstupů/výstupů musí být výstupní port přidán k systému AXIS Camera Station. Přejděte do nabídky Configuration > I/O ports (Nastavení > Vstupní/výstupní porty). Viz Vytváření spouštěčů vstupu/výstupu.

  • Událost zařízení: Tento spouštěč využívá události přímo z kamery nebo pomocného zařízení a může být použit v případě, kdy není k dispozici vhodný spouštěč AXIS Camera Station. Dostupné události závisí na zařízení. Mnoho z těchto událostí může vyžadovat další konfiguraci zařízení. Viz Vytváření spouštěčů události zařízení.

  • Tlačítko akce: Tlačítka akcí se používají pro spouštění a zastavování akcí v živém zobrazení. Tlačítka akcí se zobrazují v horní části živého pohledu nebo v mapě. Při kliknutí na tlačítko dojde k provedení akce. Stejné tlačítko lze používat v různých pravidlech, ale každé pravidlo může mít pouze jeden spouštěč tlačítka akce. Viz Vytváření spouštěčů tlačítek akce.

  • Událost AXIS Entry Manager: Tento spouštěč je aktivován po přijetí signálu ze dveří nakonfigurovaného v AXIS Entry Manager, například jsou-li dveře násilím otevřené, jsou-li otevřené příliš dlouho nebo je-li zamítnut přístup. Viz Vytvořte spouštěče události AXIS Entry Manager.

  • Externí HTTPS: Externí spouštěč HTTPS umožňuje externím aplikacím spouštět události v softwaru AXIS Camera Station prostřednictvím komunikačního protokolu HTTPS. Tento spouštěč je možné použít k integraci softwaru AXIS Camera Station s externími aplikacemi. Viz Vytvoření externích spouštěčů HTTPS.

  Spouštěče
  SpouštěčGenerovánoZpráva protokoluPopis
  Detekce pohybuZařízení s nakonfigurovanou funkcí AXIS Video Motion DetectionNa kameře <camera name> byl detekován pohyb.Na kameře je detekován pohyb.
  Detekce pohybu na kameře <camera name> je vypnutá.Pohyb již na kameře není detekován.
  Aktivní poplach neoprávněné manipulaceZařízení s nastaveným aktivním poplachem neoprávněné manipulaceByla zjištěna neoprávněná manipulace na kameře <camera name>.Kamera hlásí aktivní poplach neoprávněné manipulace.
  Neoprávněná manipulace již není na kameře <camera name> detekována.Kamera již nehlásí aktivní poplach neoprávněné manipulace.
  AXIS Cross Line DetectionZařízení s nakonfigurovanou funkcí AXIS Cross Line DetectionFunkce AXIS Cross Line detekovala pohyb na kameře <camera name>.Aplikace AXIS Camera Detection detekuje pohyb na kameře.
  Funkce AXIS Cross Line již nedetekuje pohyb na kameře <camera name>.Aplikace AXIS Camera Detection již na kameře nedetekuje pohyb.
  Systémová událost a chybaServer AXIS Camera StationZtraceno připojení k: <camera name>.Server se ke kameře nemůže připojit.
  Disk plný.Disk pro zaznamenávání je plný.
  Přístup na disk odepřen.Server nezískal přístup na disk pro zaznamenávání.
  Adresář záznamů <directory path> není přístupný.Server nezískal přístup k adresáři záznamů.
  Adresář záznamů <directory path> je přístupný.Server má znovu přístup k adresáři záznamů.
  Chyba záznamu na: <camera name>.Server nezaznamenává video z kamery.
  Chyba záznamu zvuku na: <camera name>.Server nezaznamenává video z kamery kvůli problémům se zvukem.
  Vstup/výstupZařízení s konfigurovanými porty vstupu / výstupuPort: <port name> nastaven na: <state>.V/V port změní svůj stav.
  Událost zařízeníZařízení, když dojde k událostem zařízení.
  Události zařízení jsou dynamické popisy a závisejí na tom, co má zařízení pro funkci.
  Událost zařízení detekována na: <device name>.Událost zařízení ze zařízení se stane aktivní.
  Událost zařízení již není detekována na: <device name>.Událost zařízení ze zařízení přestane být aktivní.
  Akční tlačítkoKlient AXIS Camera StationAkční tlačítko <rule name> bylo aktivováno tlačítkem <button name>.Uživatel aktivuje akční tlačítko.
  Akční tlačítko <rule name> již není aktivováno tlačítkem <button name>.Uživatel deaktivuje akční tlačítko.
  Událost AXIS Entry ManagerAXIS Entry ManagerUdálost na bodu kontroly přístupu detekována na <access point name> (vstup).Osoba vstupuje do bodu kontroly přístupu.
  Událost na bodu kontroly přístupu již není detekována na <access point name> (vstup).Osoba již nevstupuje do bodu kontroly přístupu.
  Událost na bodu kontroly přístupu detekována na <access point name> (výstup).Osoba opouští bodu kontroly přístupu.
  Událost na bodu kontroly přístupu již není detekována na <access point name> (výstup).Osoba již nevystupuje z bodu kontroly přístupu.
  Událost dveří na kontrole přístupu detekována na <door name>.Událost dveří na kontrole přístupu se aktivuje.
  Událost dveří na kontrole přístupu již není detekována na <door name>.Událost dveří na kontrole přístupu se deaktivuje.
  Externí HTTPS Externí aplikace přes komunikaci prostřednictvím HTTPSExterní spouštěč HTTPS na <trigger name> aktivován.Server obdrží signál pro aktivaci spouštěče.
  Externí spouštěč HTTPS <trigger name> deaktivován.Server obdrží signál pro deaktivaci spouštěče.
  Vytvoření spouštěčů detekce pohybu

  Spouštěč detekce pohybu se aktivuje tehdy, když kamera detekuje v definovaném prostoru pohyb. Detekce se provádí kamerou, což znamená, že server AXIS Camera Station není zatížen zpracováváním.

  Poznámka

  Vyvarujte se používání spouštěčů detekce pohybu pro spouštění zaznamenávání, jestliže je v kameře aktivováno zaznamenávání pohybu. Jestliže chcete zjistit, zda je zaznamenávání pohybu aktivováno, přejděte do nabídky Configuration > Action rules (Nastavení > Pravidla akcí).

  Vytvoření spouštěče detekce pohybu:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost Detekce pohybu. Klikněte na tlačítko OK.

  3. Na vyskakovací stránce:

   • V políčku Zapnutí spouštěče vyberte kameru, která má pohyb detekovat.

   • V políčku Období spouštěče nastavte interval mezi dvěma po sobě jdoucími spouštěči, aby se snížil počet po sobě jdoucích záznamů. Jestliže dojde k dalšímu spuštění v tomto intervalu, záznam bude pokračovat a interval spouštěče začne běžet znovu od tohoto časového okamžiku.

   • Nakonfigurujte nastavení detekce pohybu kliknutím na Nastavení pohybu. Nastavení, která jsou k dispozici, jsou různá pro různé kamery. Viz Editování zabudované detekce pohybu a Editování aplikace AXIS Video Motion Detection 2 a 4.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

  Vytvoření spouštěčů aktivních poplachů při neoprávněné manipulaci

  Aktivní spouštěč poplachu neoprávněné manipulace se aktivuje, když bude kamera přemístěna nebo když dojde k zakrytí, postříkání nebo závažnému porušení zaostření objektivu. Detekce neoprávněné manipulace se provádí kamerou, což znamená, že serveru kamerové stanice AXIS (AXIS Camera Station) se nepřidává žádné zatížení vyvolané zpracováním.

  Aktivní poplach neoprávněné manipulace je k dispozici pro kamery, které podporují neoprávněnou manipulaci kamery, s firmwarem verze 5.11 nebo novější.

  Vytvoření spouštěče aktivního poplachu při neoprávněné manipulaci:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost Aktivní poplach neoprávněné manipulace. Klikněte na tlačítko OK.

  3. Na vyskakovací stránce:

   • V políčku Spustit při vyberte kameru, která se má použít.

   • Klikněte na odkaz Nastavení neoprávněné manipulace a otevřete stránku neoprávněné manipulace kamery ve webovém prohlížeči, kde můžete nastavit neoprávněnou manipulaci.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

  Vytvoření spouštěčů AXIS Cross Line Detection

  AXIS Cross Line Detection je aplikace, kterou lze nainstalovat do kamer a kodérů videa s podporou platformy AXIS Camera Application Platform. Tato aplikace detekuje pohybující se objekty, které překročí virtuální linii, a může být používána například pro sledování vstupních a výstupních bodů. Spouštěč bude aktivován, když aplikace detekuje pohybující se objekt, který překročil virtuální linii. Protože detekce se provádí aplikací staženou do kamery, serveru AXIS Camera Station se nepřidává žádné zatížení vyvolané zpracováním.

  Pokud chcete aplikaci AXIS Cross Line Detection použít jako spouštěč, musíte si ji stáhnout z adresy www.axis.com a nainstalovat ji do kamer a kodérů videa. Viz Instalace aplikace kamery.

  Vytvoření spouštěče AXIS Cross Line Detection:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost AXIS Cross Line Detection. Klikněte na tlačítko OK.

  3. Kliknutím na tlačítko Obnovit můžete aktualizovat seznam, jestliže se aplikace AXIS Cross Line Detection nainstaluje na novou kameru.

  4. Z rozevírací nabídky Spouštěč vyberte kameru, která se má použít. Lze volit pouze kamery, na kterých je nainstalována aplikace AXIS Cross Line Detection.

  5. V políčku Interval spouštěče nastavte dobu intervalu mezi dvěma po sobě následujícími spuštěními. Toto nastavení se používá pro snížení počtu po sobě následujících záznamů. Jestliže během tohoto intervalu dojde k dalšímu spuštění, zaznamenávání bude pokračovat. Jestliže dojde k dalšímu spuštění, začne interval spouštěče běžet znovu od tohoto časového okamžiku.

  6. Kliknutím na odkaz Nastavení AXIS Cross Line Detection otevřete stránku Aplikace kamery ve webovém prohlížeči. Informace o dostupném nastavení naleznete v dokumentaci dodané s aplikací AXIS Cross Line Detection.

  7. Poznámka

   Jestliže chcete aplikaci AXIS Cross Line Detection nakonfigurovat, použijte Internet Explorer a nastavte prohlížeč tak, aby se aktivovaly kontrolní prvky ActiveX. Na výzvu klikněte na Ano, aby se nainstalovala aplikace řízení médií AXIS Media Control.

  Vytváření spouštěče systémových událostí a chyb

  Zvolte jednu nebo více událostí a chyb v systému pro použití jako spouštěče.

  Vytvoření spouštěče systémových událostí a chyb:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost Systémová událost a chyba. Klikněte na tlačítko OK.

  3. Vyberte možnost Při chybě zaznamenávání, jestliže chcete aktivovat spouštěč, když dojde k chybě během zaznamenávání, například když kamera přestane streamovat.

  4. Vyberte možnost Při plném úložišti, jestliže chcete spouštěč aktivovat, když je úložiště záznamů plné.

  5. Vyberte možnost Když není žádný kontakt se síťovým úložištěm, jestliže chcete spouštěč aktivovat, když dojde k problému s přístupem na síťové úložiště.

  6. Vyberte možnost Při ztrátě spojení s kamerou, jestliže chcete spouštěč aktivovat, když dojde k problému při kontaktování jedné nebo více kamer.

   • Vyberte možnost Vše, jestli chcete zahrnout všechny kamery, které byly přidány do systému AXIS Camera Station.

   • Zvolte možnost Přidané a klikněte na možnost Kamery. Zobrazí se seznam všech kamer přidaných do systému AXIS Camera Station. Můžete použít políčko Napište, co hledáte k vyhledání konkrétní kamery, možnost Vybrat vše k výběru všech kamer nebo možnost Zrušit výběr všech ke zrušení výběru všech kamer.

  7. Klikněte na tlačítko OK.

  Vytváření spouštěčů vstupu/výstupu

  Spouštěč vstupů/výstupů (I/O) bude aktivován, když vstupní/výstupní port zařízení obdrží signál například z připojených dveří, detektoru kouře nebo spínače.

  Poznámka

  Před použitím spouštěče vstupů/výstupů musí být výstupní port přidán k systému AXIS Camera Station. Viz Porty vstupů/výstupů.

  Vytvoření spouštěče vstupu/výstupu:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost Vstup/výstup. Klikněte na tlačítko OK.

  3. V části Port a stav spouštěče:

   • V políčku Vstupní/výstupní port vyberte vstupní nebo výstupní port.

   • V políčku Stav spouštěče zvolte stav vstupního/výstupního portu, který provede aktivaci spouštěče. Stavy, které jsou k dispozici, závisí na tom, jak je port nakonfigurován.

   • V políčku Období spouštěče nastavte interval mezi dvěma po sobě jdoucími spouštěči, aby se snížil počet po sobě jdoucích záznamů. Jestliže dojde k dalšímu spuštění v tomto intervalu, záznam bude pokračovat a interval spouštěče začne běžet znovu od tohoto časového okamžiku.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

  Vytváření spouštěčů události zařízení

  Spouštěč události zařízení poskytuje přístup ke všem událostem v kameře nebo pomocném zařízení. Je možné ho použít, když v systému AXIS Camera Station není žádný vhodný spouštěč.

  Většina událostí má jeden nebo více filtrů, které je třeba nastavit. Filtry jsou podmínky, které musí být splněny, aby spouštěč události zařízení byl aktivován. Informace o událostech a filtrech pro produkty Axis jsou k dispozici v dokumentaci VAPIX® na adrese www.axis.com/partnerswww.axis.com/vapix.

  Vytvoření spouštěče události zařízení.

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost Událost zařízení. Klikněte na tlačítko OK.

  3. V části Konfigurovat spouštěč události zařízení:

   • V políčku Zařízení vyberte kameru nebo pomocné zařízení.

   • V políčku Událost vyberte událost, která se má použít jako spouštěč.

   • Poznámka

    Dostupné události závisí na zvoleném zařízení. U zařízení jiných výrobců mnoho z těchto událostí vyžaduje další konfiguraci v zařízení.

   • V políčku Období spouštěče nastavte interval mezi dvěma po sobě jdoucími spouštěči, aby se snížil počet po sobě jdoucích záznamů. Jestliže dojde k dalšímu spuštění v tomto intervalu, záznam bude pokračovat a interval spouštěče začne běžet znovu od tohoto časového okamžiku.

  4. V části Filtry vyberte filtry. Filtry, které jsou k dispozici, závisejí na zvolené události.

  5. V části Činnost naleznete aktuální stav spouštěče události zařízení jako funkci času. Událost může být se stavem nebo bez stavu. Činnost události se stavem je znázorněna krokovou funkcí. Činnost události bez stavu je znázorněna přímkou, která je při spuštění události přerušena impulsy.

  6. Klikněte na tlačítko OK.

  Příklady událostí zařízení
  KategorieUdálost zařízení
  ZesilovačPřetížení zesilovače
  Řízení zvukuStav digitálního signálu
  AudioSourceDetekce zvuku
  AutorizaceŽádost o přístup udělena
  Žádost o přístup zamítnuta
  VoláníStav
  Změna stavu
  Kvalita sítě
  Stav účtu SIP
  Příchozí video
  KrytOtevření krytu
  ZařízeníOchrana proti nadproudu prstencového napájení
  Snímače zařízeníSystém připraven
  Snímač PIR
  Stav zařízeníSystém připraven
  DveřeDveře otevřeny násilím
  Zjištěna neoprávněná manipulace s instalací dveří
  Dveře zamknuty
  Dveře otevřeny příliš dlouho
  Poloha dveří
  Dveře odemknuty
  Zásobník událostíZahájit
  Protokol událostíZtracené poplachy
  Ztracené události
  Poplach
  VentilátorStav
  GlobalSceneChangeSlužba obrazu
  Selhání hardwaruChyba úložiště
  Porucha ventilátoru
  VyhříváníStav
  Vstupní portyDigitální vstupní port
  Ruční spouštěč
  Virtuální vstup
  SvětloStav
  LightStatusChangedStav
  MédiaProfil změněn
  Nastavení změněno
  MonitorPrezenční signál
  MotionRegionDetectorPohyb
  SíťZtraceno připojení k síti
  Platí pouze pro události používané zařízením, neplatí pro události používané systémem AXIS Camera Station.
  Adresa přidána
  Adresa odebrána
  PTZ pohybPTZ pohyb na kanálu <channel name>
  Předvolby PTZDosažení prepozice PTZ na kanálu <channel name>
  PTZControllerAutomatické sledování
  Fronta řízení PTZ
  Chyba PTZ
  PTZ připraveno
  Konfigurace záznamuVytvořit záznam
  Odstranit záznam
  Nastavení sledování
  Nastavení záznamu
  Nastavení záznamu
  Vzdálená kameraStav rozhraní Vapix
  Poloha PTZ
  RozvrhImpuls
  Interval
  Plánovaná událost
  StavAktivní
  ÚložištěChyba ukládání
  Probíhá záznam
  Systémová zprávaAkce se nezdařila
  Neoprávněná manipulaceDetekováno sklonění
  Detekován náraz
  Snímače teplotyPřekročení maximální provozní teploty
  Překročení minimální provozní teploty
  Provozní teplota nepřekročena
  Překročení provozní teploty
  SpouštěčRelé a výstupy
  Digitální vstup
  Video detekce pohybuVMD 4: profil <profile name>
  VMD 4: jakýkoli profil
  Video detekce pohybu 3VMD 3
  Zdroj videaPoplach pohybu
  Přístup ke streamu živého vysílání
  Denní/noční vidění
  Neoprávněná manipulace s kamerou
  Průměrný pokles datového toku
  Zdroj videa připojen
  Události zařízení ovladače dveří AXIS A1601 Network Door Controller
  KategorieUdálost zařízeníSpuštění pravidla akcí
  AutorizaceŽádost o přístup udělenaKdyž byl držiteli karty, který je označen určitým kódem PIN, číslem karty nebo pravidlem přístupu, udělen přístup ke dveřím.
  Žádost o přístup zamítnutaKdyž byl držiteli karty, který je označen určitým kódem PIN, číslem karty nebo UID karty, zamítnut přístup ke dveřím.
  KrytOtevření krytuKdyž byl demontován nebo otevřen kryt síťového ovladače dveří. Lze použít například k odeslání oznámení správci, pokud je kryt otevřen za účelem údržby nebo pokud kryt někdo naruší.
  Stav zařízeníSystém připravenKdyž je systém v připraveném stavu. Zařízení Axis může například detekovat stav systému a odeslat správci oznámení, když dojde ke spuštění systému. Vyberte možnost Yes (Ano), chcete-li spustit pravidlo akcí, je-li zařízení ve stavu připravenosti. Pamatujte, že pravidlo se spustí pouze v případě, že jsou spuštěny všechny nezbytné služby, například systém událostí.
  DveřeDveře otevřeny násilímKdyž jsou dveře otevřeny násilím.
  Zjištěna neoprávněná manipulace s instalací dveříJe-li zjištěno následující:
  • Kryt zařízení byl otevřen nebo zavřen

  • Pohyb zařízení

  • Připojená čtečka je odmontována od zdi

  • Neoprávněná manipulace s monitorem dveří, čtečkou nebo zařízením REX. Chcete-li použít tento spouštěč, ujistěte se, že je vybrána volba Supervised input (Hlídaný vstup) a že je na vstupní porty konektoru příslušných dveří nainstalována koncová řada odporů.

  Dveře zamknutyKdyž je zámek dveří uzamčen.
  Dveře otevřeny příliš dlouhoKdyž jsou dveře příliš dlouho otevřené.
  Poloha dveříKdyž monitor dveří ukazuje, zda jsou dveře otevřené nebo zavřené.
  Dveře odemknutyKdyž zámek dveří zůstane odemčený. Tento stav můžete například použít, pokud existují návštěvníci, kteří by měli mít povolení otevřít dveře bez předložení svých přihlašovacích údajů.
  Vstupní portyVirtuální vstupKdyž jeden z virtuálních vstupů změní svůj stav. Může být použit klientem, jako je například software pro správu, ke spuštění různých akcí. Vyberte vstupní port, který má spustit pravidlo akcí, když se aktivuje.
  Digitální vstupní portKdyž digitální vstupní port změní svůj stav. Tento spouštěč můžete použít ke spuštění různých akcí, například k odeslání upozornění nebo zablikání stavové LED. Vyberte vstupní port, který má spustit pravidlo akcí, když se aktivuje, nebo zvolte možnost Any (Kterýkoli) pro spuštění pravidla akcí, pokud dojde k aktivaci kteréhokoli vstupního portu.
  Ruční spouštěčKdyž je aktivován ruční spouštěč. Tento spouštěč můžete použít k ručnímu spuštění nebo zastavení pravidla akcí prostřednictvím rozhraní API VAPIX.
  Externí vstupKdyž je nouzový vstup aktivní nebo neaktivní.
  SíťZtraceno připojení k sítiKdyž dojde ke ztrátě síťového připojení.
  Platí pouze pro události používané zařízením, neplatí pro události používané systémem AXIS Camera Station.
  Adresa přidánaKdyž je přidána nová IP adresa.
  Adresa odebránaKdyž je IP adresa odebrána.
  RozvrhPlánovaná událostKdyž se změní stav předdefinovaného plánu. Toto lze použít pro záznam videa v určitých časových obdobích, například v pracovní době, o víkendech apod. Vyberte rozvrh v rozevíracím seznamu (Schedule) Rozvrh.
  Systémová zprávaAkce se nezdařilaKdyž pravidlo akcí selže a spustí se systémová zpráva oznamující neúspěšnou akci.
  SpouštěčDigitální vstupKdyž je fyzický digitální vstupní port aktivní nebo neaktivní.
  Vytváření spouštěčů tlačítek akce

  Tlačítka akcí se používají pro spouštění a zastavování akcí v živém zobrazení. Tlačítka akcí se zobrazují ve spodní části živého pohledu nebo v mapě. Při kliknutí na tlačítko dojde k provedení akce. Stejné tlačítko lze používat s několika kamerami a mapami. U kamery nebo mapy může být použito více tlačítek akce. Když přidáváte nebo upravujete tlačítko akce, můžete nastavit více tlačítek pro kameru. Jestliže chcete uspořádat tlačítka pro více akcí na mapě, přejděte do zobrazení Živé zobrazení a mapu upravte.

  Existují dva typy tlačítek akcí:

  • Příkazová tlačítka: Příkazová tlačítka se používají pro manuální spuštění akce. Příkazová tlačítka používejte pro akce, které nevyžadují tlačítka zastavení.
   Příkazové tlačítko má štítek tlačítka a bublinový popisek. Štítek tlačítka je text zobrazený na tlačítku. Bublinový popisek se zobrazí při nastavení ukazatele myši na tlačítko.
   Příklad: Aktivování výstupu na předem určenou dobu (použijte akci výstupu s impulsem nastaveným na dobu v sekundách, po kterou by výstup měl být aktivní), spuštění poplachu a odeslání e-mailu.

  • Přepínací tlačítka: Přepínací tlačítka se používají pro manuální spouštění a zastavování akcí. Tlačítka mají dva stavy: přepnutí a nepřepnutí. Kliknutí na tlačítko přepíná mezi těmito dvěma stavy. Ve výchozím nastavení přepínací tlačítka spouštějí akci, když jsou ve stavu přepnutí. Jestliže chcete spustit akci ve stavu nepřepnutí, zvolte při vytváření tlačítka Spustit při nepřepnutí.
   Přepínací tlačítko má štítek přepnutí, štítek nepřepnutí a bublinový popisek. Štítky přepnutí a nepřepnutí jsou texty zobrazené na tlačítcích ve stavech přepnutí a nepřepnutí. Bublinový popisek se zobrazí při nastavení ukazatele myši na tlačítko.
   Příklad: Otevření a zavření dveří (použijte akci výstupu s impulsem nastaveným na „tak dlouho, dokud bude jakýkoliv spouštěč aktivní“).

  Poznámka

  Písmeno nebo číslo za prvním podtržítkem v označení tlačítka akce představuje přístupovou klávesu k tlačítku akce. Stiskněte ALT a přístupovou klávesu, abyste aktivovali tlačítko akce. Pokud například nazvete tlačítko akce A_BC, název tlačítka akce se v živém zobrazení změní na ABC. Stiskněte ALT + B a tlačítko akce se aktivuje.

  Vytvoření spouštěče tlačítka akce:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost Tlačítko akce. Klikněte na možnost OK.

  3. Vyberte možnost Vytvořit nové tlačítko nebo Použít stávající tlačítko. Klikněte na tlačítko Další.

  4. Pokud jste vybrali možnost Vytvořit nové tlačítko:

   1. Zvolte Příkazové tlačítko nebo Přepínací tlačítko. Pokud chcete použít tlačítko přepínače ke spuštění akce ve stavu vypnutí, zvolte možnost Spustit při vypnutí.

   2. Klikněte na tlačítko Další.

   3. Zadejte označení a bublinovou nápovědu k tlačítku.

  5. Pokud jste vybrali možnost Použít stávající tlačítko:

   1. Tlačítko vyhledejte a přejděte na něj nebo přímo klikněte na tlačítko, které chcete použít.

   2. Pokud jste vybrali k použití stávající tlačítko přepnutí, musíte vybrat možnost Spustit při zapnutí nebo Spustit při vypnutí.

   3. Klikněte na tlačítko Další.

   4. Upravte označení a bublinovou nápovědu k tlačítku.

  6. Z rozbalovacího seznamu vyberte kameru nebo mapu. Jestliže chcete tlačítko přidat k více kamerám nebo mapám, klikněte na možnost Přidat k více kamerám nebo Přidat k více mapám.

  7. Jestliže má kamera několik tlačítek akcí, klikněte na Uspořádat, abyste změnili pořadí tlačítek. Klikněte na možnost OK.

  8. Klikněte na tlačítko Další.

  Vytvořte spouštěče události AXIS Entry Manager

  Spouštěč událostí AXIS Entry Manager je aktivován po přijetí signálu ze dveří nakonfigurovaného v AXIS Entry Manager, například jsou-li dveře násilím otevřené, jsou-li otevřené příliš dlouho nebo je-li zamítnut přístup.

  Poznámka

  Spouštěč událostí AXIS Entry Manager je k dispozici pouze v případě, že je do nástroje AXIS Camera Station přidán řadič AXIS A1001 Network Door Controller.

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na možnost Add (Přidat) a vyberte AXIS Entry Manager event (Událost AXIS Entry Manager). Klikněte na tlačítko OK.

  3. Chcete-li aktivovat spouštěč, zvolte událost a dveře.

   Možné události jsou: Dveře zpřístupněny, Dveře otevřeny násilím, Dveře otevřeny příliš dlouho a Přístup odepřen.

  4. Klikněte na OK.

  Vytvoření externích spouštěčů HTTPS

  Tento spouštěč podporuje pouze komunikaci přes protokol HTTPS a vyžaduje, abyste do požadavků HTTPS uváděli platné uživatelské jméno AXIS Camera Station i s názvem domény a heslem.

  Jsou podporovány následující požadavky prostřednictvím protokolu HTTP metodou GET*. Také je možné použít metodu POST s daty JSON uvedenými v těle požadavku.

  Poznámka
  • Požadavky na externí spouštěč HTTP je možné testovat jedině v prohlížeči Google Chrome.
  • Externí spouštěč HTTPS používá stejné porty jako aplikace pro prohlížení na mobilních zařízeních, viz části Port mobilní komunikace a Port mobilního streamování v sekci Obecné.
  • Aktivace spouštěče s ID „trigger1“: https://[adresa]:55756/Acs/Api/TriggerFacade/ActivateTrigger?{"triggerName":"trigger1"}

  • Deaktivace spouštěče s ID „trigger1“: https://[addresa]:55756/Acs/Api/TriggerFacade/DeactivateTrigger?{"triggerName":"trigger1"}

  • Aktivace spouštěče s ID „trigger1“ a následná deaktivace tohoto spouštěče po uplynutí 30 sekund: https://[adresa]:55756/Acs/Api/TriggerFacade/ActivateDeactivateTrigger?{"triggerName":"trigger1","deactivateAfterSeconds":"30"}

  • Poznámka

   Časovač automatické deaktivace se zruší v případě vydání jiného příkazu pro stejný spouštěč.

  • Impuls spouštěče s ID „trigger1“ (aktivace spouštěče následovaná okamžitou deaktivací): https://[adresa]:55756/Acs/Api/TriggerFacade/PulseTrigger?{"triggerName​":"trigger1"}

  Vytvoření externího spouštěče HTTPS:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost Externí HTTPS. Klikněte na tlačítko OK.

  3. Do pole Název spouštěče zadejte název spouštěče.

  4. Kliknutím na možnost Pokročilé nastavte interval spouštěče, který slouží k ochraně před fluktuací signálů a zahájením několika akcí.

   • Pokud je spouštěč aktivován během svého intervalu, systém pravidel bude pokračovat ve stávající akci, aniž by se aktivovaly jakékoli další akce.​

   • Pokud je v kombinaci s intervalem spouštěče použit čas automatické deaktivace, spouštěč se deaktivuje po uplynutí času automatické deaktivace i po uplynutí svého intervalu.

  5. Zkontrolujte, že ukázková adresa URL uvedená v dialogovém okně používá stejnou adresu serveru, jakou použil klient při přihlašování. Adresy URL fungují pouze po dokončení pravidla akce.

  6. Klikněte na možnost OK.

  Vhodné akce pro externí spouštěče HTTPS

  • Požadavky na aktivaci a deaktivaci spouštěče se hodí například ke spouštění a zastavování záznamů.

  • Požadavky na impuls spouštěče se hodí například ke spuštění poplachu nebo odeslání e-mailu.

  Přidání akcí

  Jedno pravidlo může mít více akcí. Když je pravidlo aktivováno, jsou provedeny všechny akce.

  K dispozici jsou následující akce:

  • Záznam: Tato akce spustí záznam z kamery. K záznamu lze získat přístup a přehrát jej z karty Záznamy. Záznam se uloží na místo určené v nastavení Úložiště záznamu v nabídce Configuration > Storage > Selection (Nastavení > Úložiště > Výběr). Viz Vytvoření akcí záznamu.

  • Vyvolání poplachu: Tato akce odešle upozornění všem připojeným klientům systému AXIS Camera Station. Poplach se zobrazí v záložce Poplachy a jako upozornění lišty úkolů. K poplachu lze přiložit pokyny ve formě souboru s postupy v případě poplachu. Viz Vytváření akcí při vyvolání poplachu.

  • Nastavení výstupu: Tato akce se používá k nastavení stavu výstupního portu k ovládání zařízení připojeného k výstupnímu portu, například pro zapnutí světla nebo zamknutí dveří. Před použitím akce výstupu musí být výstupní port přidán ke stanici AXIS Camera Station prostřednictvím nabídky Configuration > Recording and events > I/O ports (Nastavení > Záznamy a události > V/V porty). Viz Vytvoření akcí výstupu.

  • Odeslání e-mailu: Tato akce odešle e-mail jednomu nebo několika příjemcům. Jako přílohy e-mailu lze odesílat snímky z kamer. Aby bylo možné odesílat e-maily, musí být nejprve nakonfigurován SMTP server. Viz Vytváření akcí odeslání e-mailu.

  • Živé zobrazení: Tato akce otevírá živé zobrazení konkrétní kamery, pohled nebo předem nastavenou polohu ve všech připojených klientech AXIS Camera Station. Jestliže živé zobrazení ukazuje dělený pohled s hotspotem, kamera v akci živého zobrazení bude zavedena do hotspotu. Akci živého pohledu lze používat také pro obnovení otevřených klientů AXIS Camera Station z lišty úkolů nebo nastavení klientů před další otevřené aplikace. Viz Vytváření akcí živého zobrazení.

  • Odeslání HTTP notifikace: Tato akce odesílá požadavek HTTP do kamery, ovladače dveří nebo externího webového serveru. Upozornění HTTP mohou být použita například pro aktivaci nebo deaktivaci určité funkce v kameře nebo pro otevírání, zavírání, zamykání nebo odemykání dveří připojených k ovladači dveří. Viz Vytvoření akcí HTTP notifikace.

  • AXIS Entry Manager: Tato akce může být použita pro udělení přístupu, odemčení nebo zamčení dveří připojených k ovladači dveří nakonfigurovanému pomocí AXIS Entry Manager. Viz Vytvořte akce AXIS Entry Manager.

  • Odeslání oznámení o mobilní aplikaci: Tato akce odešle do mobilní aplikace AXIS Camera Station vlastní zprávu. Na přijaté oznámení můžete v mobilní aplikaci kliknout, čímž přejdete na určitý pohled kamery. Viz Vytváření akcí odeslání oznámení mobilní aplikace.

  • Řízení přístupu: Tato akce zahrnuje akce dveří a akce zón v systému AXIS Camera Station Secure Entry. Viz Vytváření akcí řízení přístupu.

  Vytvoření akcí záznamu

  Akce záznamu spustí zaznamenávání z kamery. K záznamu lze získat přístup a přehrát jej z karty Záznamy. Záznam se uloží na místo zadané v nabídce Configuration > Storage > Selection (Nastavení > Úložiště > Výběr).

  Vytvoření akce záznamu:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na tlačítko Přidat a vytvořte spouštěč. Klikněte na tlačítko Další. Viz Přidání spouštěčů.

  3. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost Záznam. Klikněte na tlačítko OK.

  4. V políčku Kamera vyberte kameru, ze které se má nahrávat.

  5. V části Nastavení videa:

   • Z rozevíracího seznamu Profil vyberte profil. Jestliže chcete vytvořit nový profil, přejděte do nabídky Configuration > Streaming profiles (Nastavení > Profily streamování). Profil obsahuje taková nastavení, jako například video formát, rozlišení, komprimaci, obnovovací kmitočet, a zda se má zahrnout audio.

   • V políčku Před ukládáním vyberte počet sekund, po které bude prováděn záznam před vyvoláním akce.

   • V políčku Před ukládáním vyberte počet sekund, které budou zahrnuty do záznamu, když již akce nebude vyvolána.

  6. Klikněte na tlačítko OK.

  Vytváření akcí při vyvolání poplachu

  Akce vyvolání poplachu odešle upozornění všem připojeným klientům AXIS Camera Station. Tento poplach se zobrazí v záložce Poplachy a jako upozornění lišty úkolů. K poplachu lze přiložit pokyny ve formě souboru s postupy v případě poplachu.

  Vytvoření akce při vyvolání poplachu:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na tlačítko Přidat a vytvořte spouštěč. Klikněte na tlačítko Next (Další). Viz Přidání spouštěčů.

  3. Klikněte na možnost Add (Přidat) a vyberte možnost Raise alarm (Vyvolat poplach). Klikněte na OK.

  4. V části Zpráva poplachu:

   • Zadejte název poplachu. Tento název se zobrazí v poli Poplach v záložce Poplachy a jako upozornění lišty úkolů.

   • Zadejte popis poplachu. Tento popis se zobrazí v poli Popis v záložce Poplachy a jako upozornění lišty úkolů.

   • Nastavte dobu trvání v rozmezí od 1 do 600 sekund pro vyskakovací alarmy.

  5. V části Postup pro případ poplachu nastavte postup. Postup v případě poplachu je soubor s pokyny, například pro operátora. Postup pro případ poplachu je k dispozici na kartách Poplachy a Protokoly.

   1. Zvolte Při poplachu zobrazit postup pro případ poplachu.

   2. Klikněte na Zavést a vyhledejte požadovaný soubor.

   3. Jestliže chcete zavedený soubor zobrazit v okně náhledu, klikněte na Náhled.

   4. Klikněte na OK.

  Vytvoření akcí výstupu

  Akce výstupu nastavuje stav výstupního portu. Tato akce se používá pro ovládání zařízení připojeného k výstupnímu portu, například pro zapnutí světla nebo zamknutí dveří.

  Poznámka

  Před použitím akce výstupu musí být výstupní port přidán ke kamerové stanici AXIS (AXIS Camera Station). Viz Porty vstupů/výstupů.

  Jestliže chcete vytvořit akci výstupu:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na tlačítko Přidat a vytvořte spouštěč. Klikněte na tlačítko Další. Viz Přidání spouštěčů.

  3. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost Nastavit výstup. Klikněte na tlačítko OK.

  4. V políčku Výstupní port vyberte výstupní port.

  5. V políčku Stav při akci vyberte stav, na který se má port nastavit. Možnosti, které jsou k dispozici, závisí na tom, jak je port konfigurován.

  6. Pomocí možnosti Impuls můžete definovat, jak dlouho by měl výstupní port zůstat v novém stavu.

   • Jestliže chcete port udržet v novém stavu tak dlouho, dokud všechny spouštěče v pravidle budou aktivní, zvolte Dokud bude jakýkoliv spouštěč aktivní.

   • Jestliže chcete port udržet v novém stavu po pevnou dobu, zvolte druhou možnost a zadejte počet sekund.

  7. Poznámka

   Abyste port po akci udrželi v novém stavu, zrušte možnost Impuls.

  8. Klikněte na tlačítko OK.

  Vytváření akcí odeslání e-mailu

  E-mailová akce odešle e-mail jednomu nebo několika příjemcům. Jako přílohy e-mailu lze odesílat snímky z kamer.

  Poznámka

  Aby bylo možné odesílat e-maily, musí být nejprve nakonfigurován SMTP server. Viz Nastavení serveru.

  Vytvoření akce odeslání e-mailu:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na tlačítko Přidat a vytvořte spouštěč. Klikněte na tlačítko Další. Viz Přidání spouštěčů.

  3. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost Odeslat e-mail. Klikněte na tlačítko OK.

  4. V části Příjemci:

   1. Zadejte e-mailovou adresu do pole Nový příjemce a zvolte možnost Komu, Kopie nebo Skrytá kopie.

   2. Kliknutím na Přidat přidejte k poli Příjemci e-mailovou adresu.

  5. V části Obsah zadejte předmět e-mailu a zprávu.

  6. V části Pokročilé:

   • Pokud chcete k e-mailovým oznámením jako přílohy přiložit snímky z kamer v podobě obrázků jpg, vyberte možnost Přiložit snímky a klikněte na možnost Kamery. Zobrazí se seznam všech kamer přidaných do systému AXIS Camera Station. Můžete použít políčko Napište, co hledáte k vyhledání konkrétní kamery, možnost Vybrat vše k výběru všech kamer nebo možnost Zrušit výběr všech ke zrušení výběru všech kamer.

   • Chcete-li zabránit v odesílání několika e-mailů ke stejné události, vyberte možnost Odeslat jeden e-mail na každou událost.

   • Zabránění odeslání e-mailů rychle po sobě. Vyberte možnost Neodesílat další e-mail po a z rozevírací nabídky nastavte minimální dobu mezi e-maily.

  7. Klikněte na tlačítko OK.

  Vytváření akcí živého zobrazení

  Akce živého zobrazení otevírá kartu Živé zobrazení s určitou kamerou, pohledem nebo předem nastavenou polohou. Karta Živé zobrazení se otevře u všech připojených klientů AXIS Camera Station. Jestliže karta Živé zobrazení ukazuje dělený pohled s hotspotem, kamera zvolená v akci živého zobrazení bude zavedena do hotspotu. Další informace o hotspotech najdete zde: Dělený pohled.

  Akci živého pohledu lze používat také pro obnovení otevřených klientů AXIS Camera Station z lišty úkolů nebo nastavení klientů před další otevřené aplikace.

  Vytvoření akce živého zobrazení:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na tlačítko Přidat a vytvořte spouštěč. Klikněte na tlačítko Další. Viz Přidání spouštěčů.

  3. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost Živé zobrazení. Klikněte na tlačítko OK.

  4. V části Akce živého zobrazení zvolte pohled, který se má na kartě Živé zobrazení zobrazit:

   • Pohled otevřete zvolením možnosti Pohled a výběrem pohledu z rozevírací nabídky.

   • Kameru otevřete zvolením možnosti Kamera a výběrem kamery z rozevírací nabídky. Pokud má kamera předvolbu PTZ, vyberte možnost Přejít na předvolbu a z rozevíracího seznamu vyberte jednu oblast k otevření pozice předvolby.

   • Vyberte možnost Žádná akce a neotevírejte žádný pohled.

  5. V části Přenést do popředí vyberte možnost Při spuštění nastavení aplikace do popředí, pokud chcete při spuštění akce živého zobrazení otevřené klienty AXIS Camera Station obnovit z lišty úkolů nebo nastavit klienty do popředí před další otevřené aplikace.

  6. Klikněte na tlačítko OK.

  Vytvoření akcí HTTP notifikace

  Akce HTTP notifikace odesílá požadavek HTTP příjemci. Příjemcem může být kamera, ovladač dveří, externí webový server nebo jakýkoliv server, který dokáže přijmout požadavky HTTP. HTTP notifikace mohou být použity například pro aktivaci nebo deaktivaci určité funkce v kameře, nebo pro otevírání, zavírání, zamykání nebo odemykání dveří připojených k ovladači dveří.

  Jsou podporovány metody GET, POST a PUT.

  Poznámka

  Jestliže se HTTP notifikace mají odeslat příjemcům mimo místní síť, možná budou muset být nastavena nastavení proxy serveru AXIS Camera Station. Viz Obecné.

  Vytvoření akce HTTP notifikace:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na tlačítko Přidat a vytvořte spouštěč. Klikněte na tlačítko Další. Viz Přidání spouštěčů.

  3. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost HTTP notifikace. Klikněte na tlačítko OK.

  4. Do políčka URL zadejte adresu příjemce a skript, který bude požadavek řešit. Příklad: http://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi

  5. Vyberte možnost Vyžadováno ověření, jestliže příjemce vyžaduje ověření. Zadejte uživatelské jméno a heslo.

  6. Jestliže chcete zobrazit pokročilá nastavení, klikněte na Pokročilé.

   • Z rozbalovacího seznamu Metoda vyberte metodu HTTP GET, POST nebo PUT.

   • U požadavků POST a PUT z rozbalovací nabídky Typ obsahu vyberte typ obsahu.

   • U požadavků POST a PUT zadejte do políčka Tělo tělo požadavku.

  7. Klikněte na OK.

  Vytvořte akce AXIS Entry Manager

  Akce softwaru AXIS Entry Manager může být použita pro udělení přístupu, odemčení nebo zamčení dveří připojených k ovladači dveří nakonfigurovanému pomocí AXIS Entry Manager.

  Poznámka

  Akce softwaru AXIS Entry Manager je k dispozici pouze v případě, že je do nástroje AXIS Camera Station přidán řadič AXIS A1001 Network Door Controller.

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na tlačítko Přidat a vytvořte spouštěč. Klikněte na tlačítko Next (Další). Viz Přidání spouštěčů.

  3. Klikněte na tlačítko Add (Přidat) a vyberte možnost AXIS Entry Manager. Klikněte na tlačítko OK.

  4. Vyberte akci a dveře, u kterých se má akce provést.

   Možné akce jsou: Udělení přístupu, odemknutí a zamknutí dveří.

  5. Klikněte na tlačítko OK.

  Vytváření akcí odeslání oznámení mobilní aplikace

  Akce odeslání oznámení mobilní aplikace pošle vlastní zprávu do mobilní aplikace AXIS Camera Station. Na přijaté oznámení můžete v mobilní aplikaci kliknout, čímž přejděte na určitý pohled kamery. Viz návod pro uživatele mobilní aplikace AXIS Camera Station.

  Poznámka

  V současné době vyžaduje, aby byly server AXIS Camera Station i mobilní aplikace AXIS Camera Station propojeny pomocí zabezpečeného vzdáleného přístupu. Viz Zabezpečený vzdálený přístup Axis.

  Postup vytvoření akce odeslání oznámení mobilní aplikace:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na tlačítko Add (Přidat) a vytvořte spouštěč. Klikněte na tlačítko Next (Další). Viz Přidání spouštěčů.

  3. Klikněte na možnost Add (Přidat) a vyberte možnost Send mobile app notification (Odeslat oznámení mobilní aplikace). Klikněte na tlačítko OK.

  4. Do pole Message (Zpráva) zadejte svou zprávu, která se zobrazí v mobilní aplikaci.

  5. V části Click notification and go to (Klikněte na oznámení a přejděte na)

   • Vyberte pohled kamery z rozevíracího seznamu Camera (Kamera), aby uživatel při kliknutí na oznámení v mobilní aplikaci přešel na konkrétní pohled kamery.

   • Pokud chcete při kliknutí na oznámení v mobilní aplikaci přejít na úvodní stránku mobilní aplikace, vyberte možnost Default (Výchozí).

  6. Klikněte na tlačítko OK.

  Vytváření akcí řízení přístupu

  Akce řízení přístupu může v systému AXIS Camera Station Secure Entry provádět tyto akce:

  • Akce dveří: udělení přístupu, zamknutí, odemknutí, lockdown vybraných dveří.

  • Akce zóny: zamknutí, odemknutí nebo lockdown vybraných dveří ve vybraných zónách.

  Poznámka

  Akce řízení přístupu je k dispozici pouze u systému AXIS Camera Station Secure Entry.

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na tlačítko Přidat a vytvořte spouštěč. Klikněte na tlačítko Next (Další). Viz Přidání spouštěčů.

  3. Klikněte na tlačítko Add (Přidat) a vyberte Access control (Řízení přístupu). Klikněte na tlačítko OK.

  4. Chcete-li provádět akce dveří:

   1. V nabídce Access control (Řízení přístupu) vyberte Door actions (Akce dveří).

   2. V nabídce Configure action (Konfigurovat akci) vyberte dveře a akci.

  5. Chcete-li provádět akce zóny:

   1. V nabídce Access control (Řízení přístupu) vyberte Zone actions (Akce zóny).

   2. V nabídce Configure action (Konfigurovat akci) vyberte zóny, typy dveří a akci.

  6. Klikněte na tlačítko OK.

  Rozvrhy

  Harmonogramy lze používat v části Pravidla akcí. Jakmile bude rozvrh vytvořen, lze jej používat znovu tak často, jak bude nutné.

  Rozvrhy lze v určité dny potlačit, například během státních svátků.

  Poznámka

  Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete přidávat a spravovat rozvrhy na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozevíracího seznamu Vybraný server.

  Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Schedules (Nastavení > Záznam a události > Rozvrhy) a zobrazí se seznam všech rozvrhů, které byly vytvořeny. Sloupec Používán udává, zda se rozvrh používá.

  Podrobnosti o rozvrhu zobrazíte tím, že na rozvrh kliknete.

  Jestliže chcete rozvrh odstranit, zvolte jej a klikněte na Remove (Odstranit). Rozvrhy, které se používají, nelze odstranit.

  Přidání rozvrhu:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Schedules (Nastavení > Záznam a události > Rozvrhy) a klikněte na možnost New (Nový).

  2. Zadejte název rozvrhu.

  3. Na časové ose vyberte časové úseky, kdy by měl být rozvrh zapnutý.

   • Pro aktivaci rozvrhu klikněte na prázdný časový úsek.

   • Pro deaktivaci rozvrhu klikněte na časový úsek s aktivovaným rozvrhem.

   • Klikněte na prázdný časový úsek a přetažením aktivujte rozvrh pro vybrané časové úseky.

   • Klikněte na časový úsek s aktivovaným rozvrhem a přetažením deaktivujte rozvrh pro vybrané časové úseky.

   • Stisknutím klávesy CTRL vyberete pětiminutové intervaly.

  4. Chcete-li tentýž rozvrh použít jiný den, klikněte pravým tlačítkem n den, vyberte Copy schedule (Kopírovat rozvrh). Pak klikněte pravým tlačítkem na jiný den a vyberte Paste schedule (Vložit rozvrh).

  5. Přidání výjimek do rozvrhu:

   1. V části Override schedule (Potlačit rozvrh) vyberte možnost Add (Přidat) a vyberte konkrétní dny.

   2. Na časové ose vyberte časové úseky, kdy by měl být rozvrh zapnutý.

   3. Chcete-li potlačení odstranit, klikněte na . Jestliže chcete odstranit všechna potlačení, klikněte na Clear all (Vymazat vše).

  6. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).

  Příklady pravidel akcí

  Example

  Tento příklad ukazuje, jak nastavit pravidlo akcí v systému AXIS Camera Station, aby se při násilném otevření vchodových dveří spustilo nahrávání a poplach.

  Než začneme, může být třeba:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Přidejte spouštěč události otevření dveří násilím.

   1. Klikněte na možnost Add (Přidat) a vyberte možnost Device event (Událost zařízení). Klikněte na tlačítko OK.

   2. V části Configure device event trigger (Konfigurovat spouštěč události zařízení):

    • V rozevíracím seznamu Device (Zařízení) zvolte ovladač AXIS A1601 Network Door Controller.

    • Z rozevíracího seznamu Event (Událost) vyberte Door > Door forced (Dveře > Dveře otevřeny násilím).

    • Jako Trigger period (Interval spouštěče) nastavte 10 sekund.

   3. V části Filters (Filtry):

    • Vyberte z rozevíracího seznamu Door name (Název dveří) požadované dveře.

    • Z rozevíracího seznamu Door status (Stav dveří) vyberte Forced (Otevřeny násilím).

   4. V části Activity (Aktivita) zkontrolujte, zda spouštěč zobrazuje aktivitu na signálové lince.

   5. Klikněte na tlačítko OK.

  3. Klikněte na tlačítko Next (Další).

  4. Přidejte akci záznamu.

   1. Klikněte na možnost Add (Přidat) a vyberte možnost Record (Záznam). Klikněte na tlačítko OK.

   2. Z rozevíracího seznamu Camera (Kamera) vyberte kameru.

   3. V nabídce Video setting (Nastavení videa):

    • Z rozevíracího seznamu Profile (Profil) vyberte možnost High (Vysoký)

    • Jako Prebuffer nastavte 3 sekundy.

    • Jako Postbuffer nastavte 5 sekund.

   4. Klikněte na tlačítko OK.

  5. Přidejte akci vyvolání poplachu.

   1. Klikněte na možnost Add (Přidat) a vyberte možnost Raise alarm (Vyvolat poplach). Klikněte na tlačítko OK.

   2. V části Alarm message (Zpráva poplachu) zadejte název a popis poplachu. Např. „Hlavní vchod je otevřen násilím“.

   3. Klikněte na tlačítko OK.

  6. Klikněte na tlačítko Next (Další) a jako rozvrh zvolte možnost Always (Vždy).

  7. Klikněte na možnost Finish (Dokončit).

  Example

  Tento příklad ukazuje, jak nastavit pravidlo akcí v systému AXIS Camera Station, aby došlo k přehrání uvítací zprávy a k přivolání výtahu, když vstoupí důležitá osoba.

  Než začneme, může být třeba:

  • Instalace a konfigurace ovladače dveří AXIS A1601 Network Door Controller a přidání držitelů karet. Viz Konfigurace řízení přístupu a Řízení přístupu.

  • Instalace síťového zvukového zařízení Axis a přiřazení zvukového zařízení ke kameře. Viz Profily streamování.

  • Instalace modulu AXIS A9188 Network I/O Relay Module, připojení V/V k výtahu a přidání V/V portů síťového V/V reléového modulu do AXIS Camera Station. Viz Porty vstupů/výstupů.

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Přidejte spouštěč události zařízení.

   1. Klikněte na možnost Add (Přidat) a vyberte možnost Device event (Událost zařízení). Klikněte na tlačítko OK.

   2. V části Configure device event trigger (Konfigurovat spouštěč události zařízení):

    • V rozevíracím seznamu Device (Zařízení) zvolte ovladač AXIS A1601 Network Door Controller.

    • V rozevíracím seznamu Event (Událost) zvolte možnost Authorization > Access request granted (Autorizace > Žádost o přístup udělena).

    • Jako Trigger period (Interval spouštěče) nastavte 10 sekund.

   3. V části Filters (Filtry):

    • Vyberte z rozevíracího seznamu Door name (Název dveří) požadované dveře.

    • Z rozevíracího seznamu Door side (Strana dveří) vyberte stranu dveří.

    • Vyberte Card number (Číslo karty) a zadejte číslo karty příslušné důležité osoby.

   4. V části Activity (Aktivita) zkontrolujte, zda spouštěč zobrazuje aktivitu na signálové lince.

   5. Klikněte na tlačítko OK.

  3. Klikněte na tlačítko Next (Další).

  4. Chcete-li spustit uvítací zprávu, přidejte akci Send HTTP notification (Odeslat oznámení HTTP).

   1. Klikněte na možnost Add (Přidat) a vyberte možnost Send HTTP notification (Odeslat oznámení HTTP). Klikněte na tlačítko OK.

   2. Do pole URL zadejte adresu URL zvukového souboru uvítací zprávy.

   3. Vyberte možnost Authentication required (Vyžadováno ověření) a zadejte uživatelské jméno a heslo audio zařízení.

   4. Klikněte na tlačítko OK.

  5. Přidejte Set output action (Nastavená výstupní akce).

   1. Klikněte na možnost Add (Přidat) a vyberte možnost Set output (Nastavit výstup). Klikněte na tlačítko OK.

   2. Z rozevíracího seznamu Output port (Výstupní port) vyberte výstupní port V/V modulu, který je připojen k výtahu.

   3. Z rozevíracího seznamu State on action (Stav při akci) zvolte stav V/V modulu pro přivolání výtahu.

   4. Vyberte možnost Pulse (Pulz) a nastavte 60 sekund pro udržení portu v daném stavu.

   5. Klikněte na tlačítko OK.

  6. Klikněte na tlačítko Next (Další) a jako rozvrh zvolte možnost Always (Vždy).

  7. Klikněte na možnost Finish (Dokončit).

  Konfigurace klienta

  Přejděte do nabídky Configuration > Client (Nastavení > Klient), kde najdete tyto možnosti

  • Editování nastavení softwaru týkající se klienta, jako jsou například možnosti při spouštění. Viz Nastavení klienta.

  • Editování nastavení výkonu streamování týkající se klienta, jako je škálování videa a hardwarové dekódování. Viz Streamování.

  Nastavení klienta

  Chcete-li provést nastavení serveru AXIS Camera Station, přejděte do nabídky Configuration > Client > Settings (Nastavení > Klient > Nastavení).

  Motiv

  Vyberte motiv pro klienta. Změny se projeví až po restartování aplikace. Dostupné motivy jsou System (Systémový), Light (Světlý), Classic (Klasický) a Dark (Tmavý). U nových instalací je výchozím motivem System (Systémový).

  Vyberete-li možnost Systém (Systémový), bude motiv Tmavý (Dark), nebo Světlý (Light), a to v závislosti na nastavení systému Windows v nabídce Settings > Personalization > Colors > Choose your default app mode (Nastavení > Přizpůsobení > Barvy > Vyberte výchozí režim aplikace).

  Obecné

  Povolte možnost Spustit aplikaci při spuštění Windows, jestliže chcete spustit systém AXIS Camera Station automaticky při každém spuštění systému Windows.

  Systém navigace

  Povolte možnost Tree view navigation system (Systém navigace pomocí stromové struktury), pokud chcete aktivovat navigační panel se stromovou strukturou na kartách s pohledy a kamerami.

  Tuto možnost zvolte, chcete-li zobrazit pohledy nebo kamery nebo obojí v rozevírací nabídce Show in navigation (Zobrazit v navigaci).

  Když povolíte možnost Show navigation path when navigating in view (Zobrazit cestu navigace při navigaci v pohledu), cesta navigace je při navigaci v děleném pohledu zobrazena v horní části pohledu.

  Upozornění

  • Povolte možnost Zobrazit upozornění na liště úkolů na poplachy, pokud chcete zobrazovat upozornění na liště úkolů Windows, když dojde k poplachu.

  • Povolte možnost Zobrazit upozornění na liště úkolů na úkoly, pokud chcete zobrazovat upozornění na liště úkolů Windows, když bude přidán nebo dokončen úkol.

  • Povolte možnost Zobrazit upozornění ve správě zařízení, pokud chcete zobrazovat upozornění v případě, že bude k dispozici ke stažení nový firmware.

  • Povolte možnost Zobrazit okno oznámení dveřní stanice, pokud chcete zobrazit okno upozornění při stisknutí tlačítka hovoru v systému dveřní stanice instalovaného do systému AXIS Camera Station.

  Snímek

  • Povolte možnost Při pořízení snímku zobrazit zprávu, pokud chcete zobrazit zprávu při pořízení snímku.

  • Povolte možnost Při pořízení snímku otevřít složku snímků, pokud chcete otevřít složku snímků při pořízení snímku. Klikněte na možnost Procházet k zadání složky, kam se mají ukládat snímky.

  Spuštění

  • Povolte možnost Zobrazit na celou obrazovku, pokud chcete zobrazit systém AXIS Camera Station v režimu na celou obrazovku.

  • Povolte možnost Remember last used tabs (Zapamatovat poslední použité karty), pokud chcete systém AXIS Camera Station spustit s kartami, pohledy a pohledy kamery, které byly otevřeny při posledním zavření systému AXIS Camera Station.

  • Povolte možnost Remember last used monitors (Zapamatovat poslední použité monitory), pokud chcete systém AXIS Camera Station spustit na monitoru, který byl otevřen při posledním zavření systému AXIS Camera Station.

  • Poznámka
   • Pohledy a pohledy kamery se ukládají ke kartě. Načtou se pouze v případě, že se klient znovu připojí ke stejnému serveru.
   • Monitory, pohledy a pohledy kamery se zapamatují pouze tehdy, když se zapamatují karty.
   • Dynamické pohledy, které přetahujete v živém zobrazení, se nikdy nezapamatují.
   • Jestliže se připojujete k více serverům, možnost Remember last used tabs (Zapamatovat poslední použité karty) není podporována, pokud se pro různé servery používají různí uživatelé.
   • Při připojování k více serverům se stejným uživatelem:
    • Zapamatují se poslední použité karty uživatele, který se přihlásí k prvnímu serveru.

    • Po připojení nového serveru se zapamatují poslední použité karty uživatele přihlášeného k novému serveru.

  Zvuk při poplachu

  • Vyberte možnost No sound (Žádný zvuk), pokud nechcete mít při poplachu žádný zvuk.

  • Vyberte možnost Pípnutí, pokud chcete mít při poplachu typické pípnutí. Jestliže chcete provést test zvuku, klikněte na Přehrát.

  • Pokud chcete mít s poplachem vlastní zvuk, vyberte možnost Zvukový soubor, klikněte na možnost Procházet a zvukový soubor vyhledejte. Jestliže chcete provést test zvuku, klikněte na Přehrát.

  Zvuk při příchozím hovoru

  • Vyberte možnost Žádný zvuk, pokud nechcete mít při příchozím hovoru žádný zvuk.

  • Vyberte možnost Pípnutí, pokud chcete mít při příchozím hovoru typické pípnutí. Jestliže chcete provést test zvuku, klikněte na Přehrát.

  • Pokud chcete mít s příchozím hovorem vlastní zvuk, vyberte možnost Sound file (Zvukový soubor), klikněte na možnost Browse (Procházet) a zvukový soubor vyhledejte. Jestliže chcete provést test zvuku, klikněte na Play (Přehrát).

  Jazyk

  Změní jazyk klienta AXIS Camera Station. Tato změna se projeví po restartování klienta.

  Zpětná vazba

  Vyberte možnost sdílet anonymní údaje o používání klientu se společností Axis Communications – pomůžete nám tím zlepšovat aplikaci a uživatelské možnosti. Jestliže chcete tuto možnost pro server změnit, přejděte do menu Configuration > Client > Settings (Konfigurace > Server > Nastavení).

  Streamování

  Přejděte do nabídky Configuration > Client > Streaming (Nastavení > Klient > Streamování) a nakonfigurujte možnosti streamování klienta AXIS Camera Station.

  Změna měřítka videa

  • Vyberte možnost Změnit měřítko na nejvhodnější, pokud chcete, aby se video zobrazovalo na celém dostupném prostoru, ale aby přitom nedošlo ke změně poměru stran ani ořezání obrazu.

  • Vyberte možnost Vyplnit oblast videa (může dojít k ořezání některých částí videa), pokud chcete, aby se video zobrazovalo na celém dostupném prostoru. Poměr stran bude zachován. Jestliže prostor, který je k dispozici, má jiný poměr stran než video, bude video ořezané.

  Hardwarové dekódování

  Z rozevíracího seznamu RežimGrafická karta vyberte režim a grafickou kartu. Hardwarové dekódování využívá grafickou kartu k dekódování videa. Pokud máte vysoce výkonnou grafickou kartu, hardwarové dekódování představuje účinný způsob zvýšení výkonu a snížení zátěže procesoru, obzvláště při přehrávání videa ve vysokém rozlišení.

  Režim

  • Automaticky: Streamy s rozlišením nad 3840 x 2160 pixelů při snímkové frekvenci 25 snímků za sekundu (označovány též jako 4K nebo UHD) jsou dekódovány hardwarem, pokud grafická karta tuto funkci podporuje.

  • Zapnuté: Streamy s rozlišením nad 1920 x 1080 pixelů při snímkové frekvenci 25 snímků za sekundu (označovány též jako 1080p nebo HD) jsou dekódovány hardwarem, pokud grafická karta tuto funkci podporuje.

  • Vypnuté: Hardwarové dekódování je vypnuto a systém AXIS Camera Station používá k dekódování videa procesor.

  Grafická karta: Seznam dostupných grafických karet. Pokud systém obsahuje více grafických karet, systém AXIS Camera Station vypíše všechny dostupné grafické karty.

  Poznámka
  • U kamer s rozlišením pod 1080p se hardwarové dekódování nepoužije, ani když je zapnuto výběrem hodnoty Zapnuto.
  • Pokud vaše grafická karta nepodporuje dekódování streamů s rozlišením 4K, použije se hardwarové dekódování pouze pro streamy s rozlišením 1080p. Pro streamy s rozlišením 4K se nepoužije, ani když je hardwarové dekódování zapnuto výběrem hodnoty Zapnuto.

  Využití šířky pásma

  Rozlišení a obnovovací kmitočet použité v pracovním prostoru Živé zobrazení lze omezit, aby se snížila spotřeba šířky pásma, například tehdy, když se používá pomalé spojení mezi klientem AXIS Camera Station a serverem AXIS Camera Station.

  • Pokud je povolena možnost Vždy použít Nízký profil streamování na tomto klientovi, AXIS Camera Station pro Živé zobrazení vždy zvolí nízký profil streamování. Viz Profily streamování.

  • Poznámka

   Toto nastavení ovlivňuje videoformáty H.264 a M-JPEG. Formát MPEG-4 není dotčen.

  • Při povolení možnosti Pozastavit video streamy na neaktivních kartách jsou video streamy na neaktivních kartách pozastaveny.

  • Při povolení možnosti Zakázat video streamy v okně oznámení dveřní stanice jsou video streamy v okně oznámení dveřní stanice pozastaveny.

  PTZ (otočení, sklon, přiblížení)

  Chcete-li umožnit volbu zobrazení prvním kliknutím, které učiníte v obraze, povolte možnost Select view with first click instead of starting PTZ (Zvolte zobrazení prvním kliknutím místo zapnutí funkce PTZ). Všechna další kliknutí v obraze budou ovládat funkci PTZ.

  Zvuk

  • Push-to-talk release delay (ms): (Zpoždění uvolnění ve službě Push-to-talk (ms)) pomocí posuvného přepínače nastavte počet milisekund, po které má po uvolnění tlačítka Push-to-talk pokračovat přenos zvuku z mikrofonu.

  • Zapnete-li Use push-to-talk for all duplex modes (Používat push-to-talk ve všech duplexních režimech), bude se funkce push-to-talk používat v režimu simplex, poloviční duplex a plný duplex.

  • Zapnete-li Always allow audio for door stations (Vždy povolit audio dveřních stanic), budete moci poslouchat a mluvit skrze dveřní stanice, i když z nich zrovna nebude probíhat hovor.

  Konfigurace připojených služeb

  Nastavení upgradu firmwaru

  Poznámka

  Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete konfigurovat nastavení upgradu firmwaru na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozevíracího seznamu Vybraný server.

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Connected services > Firmware upgrade setting (Nastavení > Připojená zařízení > Nastavení upgradu firmwaru).

  2. V části Automatická kontrola aktualizací:

   • V políčku Kontrolovat aktualizace vyberte možnost Při každém spuštění, pokud chcete nové verze firmwaru na serveru kontrolovat při každém spuštění. Ve výchozím nastavení systém AXIS Camera Station nikdy nekontroluje, zda jsou k dispozici aktualizace firmwaru.

   • Pokud chcete zkontrolovat dostupné verze firmwaru na serveru, klikněte na možnost Zkontrolovat nyní.

   • Vyberte možnost Zkontrolovat na axis.com, zda je k dispozici nový firmware, pokud chcete automaticky kontrolovat dostupnost aktualizací firmwaru publikovaných na webu www.axis.com. Tato možnost je ve výchozím nastavení vybrána. Ruční upgradování firmwaru je popsáno v tématu Upgradování firmwaru.

  3. V části Pořadí upgradu:
   • Vyberte možnost Paralelně, když chcete upgradovat všechna zařízení současně. Tato možnost je rychlejší než V sekvenci, ale všechna zařízení budou současně ve stavu offline.

   • Vyberte možnost V sekvenci pro postupný upgrade jednotlivých zařízení. Tato možnost bude trvat déle, ale zařízení nebudou současně ve stavu offline. Vyberte možnost Zrušit zbývající upgrady, pokud dojde k selhání jednoho zařízení, pokud chcete zrušit sekvenční upgradování, jestliže se vyskytne problém.

  Povolení automatických kontrol dostupnosti firmwaru

  Zabezpečený vzdálený přístup Axis

  Zabezpečený vzdálený přístup Axis umožňuje připojení k serveru AXIS Camera Station z chytrého telefonu, tabletu nebo počítače pomocí zabezpečeného a šifrovaného internetového připojení. Zabezpečený vzdálený přístup Axis k přístupu ke kamerám nevyužívá přesměrování portů ve směrovači.

  Poznámka
  • Zabezpečený vzdálený přístup Axis je k dispozici pouze pro verzi AXIS Camera Station 5.12 nebo novější.
  • Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete konfigurovat zabezpečený vzdálený přístup Axis na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozevíracího seznamu Vybraný server.

  Povolení zabezpečeného vzdáleného přístupu Axis

  Zabezpečený vzdálený přístup Axis máte k dispozici, když jste přihlášeni ke svému účtu MyAxis. Zabezpečený vzdálený přístup Axis je nutné povolit ručně.

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Connected services > Axis Secure Remote Access (Nastavení > Připojená zařízení > Zabezpečený vzdálený server Axis).

  2. V části MyAxis zadejte e-mailovou adresu a heslo MyAxis a klikněte na možnost Použít. Doporučujeme, abyste si v účtu MyAxis nastavili silné heslo.

  3. Vzdálený přístup aktivujete, když v části zabezpečeného vzdáleného přístupu Axis kliknete na položku Enable (Povolit).

  Když máte zabezpečený vzdálený přístup Axis povolen, můžete se k serveru přihlásit na dálku. Viz Přihlášení k serveru AXIS Camera Station.

  Zabezpečený vzdálený přístup Axis v mobilním zařízení

  Máte-li mobilní zařízení se systémem iOS nebo Android, můžete si stáhnout aplikaci Axis určenou k prohlížení obrazu z kamer na mobilních zařízeních. V aplikaci Axis pro sledování z mobilních zařízení je nutné nejprve povolit vzdálený přístup přihlášením se pod stejným účtem MyAxis, který jste použili k aktivaci zabezpečeného vzdáleného přístupu Axis na vzdáleném serveru. Po přihlášení se zobrazí celkový objem přenosových dat, které účet MyAxis využil za poslední měsíc.

  Použití zabezpečeného vzdáleného přístupu Axis

  Použití zabezpečeného vzdáleného serveru Axis je zobrazeno na stavovém řádku dole v klientu AXIS Camera Station. Kliknutím na odkaz získáte souhrn informací o používání zabezpečeného vzdáleného připojení.

  • Úroveň služby: Úroveň předplatného zabezpečeného vzdáleného přístupu Axis.

  • Data použitá tento měsíc: Uvádí objem datových přenosů za tento měsíc. O půlnoci každého prvního dne v měsíci se toto počítadlo vynuluje.

  • Nad limit: Uvádí objem dat, který jste za tento měsíc přenesli nad limit používané úrovně služby. Tato možnost je k dispozici pouze, když máte v rámci svého předplatného nastavenu možnost Nad limit.

  • Připojení: Uvádí servery, ke kterým jste připojeni pomocí zabezpečeného vzdáleného přístupu.

  Sledování stavu systému

  Sledování stavu systému AXIS Camera Station, součást sady AXIS Camera Station Integrator Suite, je určena pro integrátory k určení stavu instalace AXIS Camera Station. Viz Sledování řešení se sledováním systému AXIS Camera Station.

  Poznámka

  Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete aktivovat sledování stavu systému na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozevíracího seznamu Vybraný server.

  Sledování instalací AXIS Camera Station:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Connected services > System Health Monitoring (Nastavení > Připojené služby > Sledování stavu systému).

  2. Vyberte možnost Souhlasím s podmínkami použití a klikněte na možnost Aktivovat.

  3. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Přejít na portál připojených služeb a zadejte účet MyAxis a heslo k přihlášení.

  4. Na portálu připojených služeb můžete kontrolovat a spravovat připojená zařízení.

  Aktualizace AXIS Camera Station

  Systém AXIS Camera Station dokáže automaticky kontrolovat dostupnost nových verzí klienta a serverového softwaru. Pokud je k dispozici nová verze, budete vyzváni ke stažení nového softwaru. Používání nejnovější verze systému AXIS Camera Station zajišťuje, aby prostředí Axis obsahovalo nejnovější funkce a zlepšení.

  Poznámka

  Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete konfigurovat nastavení upgradu softwaru na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozbalovací nabídky Selected server )Vybraný server).

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Connected services > AXIS Camera Station update (Nastavení > Související služby > Aktualizace AXIS Camera Station).

  2. Automaticky či manuálně vyhledejte aktualizace.

   • V nabídce Automatic check for updates (Automaticky kontrolovat aktualizace) zvolte možnost Every start-up (Při každém spuštění), aby se nové verze softwaru kontrolovaly při každém spuštění.

   • V nabídce Automatic check for updates (Automaticky kontrolovat aktualizace) zvolte možnost Never (Nikdy). Klikněte na Check for updates (Vyhledat aktualizace), abyste mohli ručně zkontrolovat, zda není dostupná nová verze softwaru.

  3. Je-li k dispozici nová verze softwaru, je uvedena v seznamu Update status (Stav aktualizace). Chcete-li si prohlédnout poznámky k verzi, zvolte možnost View details (Zobrazit podrobnosti). Chcete-li stáhnout novou verzi softwaru, zvolte možnost Download software (Stáhnout software).

  Konfigurace serveru

  Plánovaný export

  Přejděte do nabídky Configuration > Server > Scheduled export (Konfigurace > Server > Plánovaný export), pokud chcete exportovat záznamy z kamery určité dny v týdnu.

  Ve zvolené době budou všechny záznamy od předcházejícího exportu exportovány. Jestliže předcházející export je více než jeden týden starý (například tehdy, když plánovaný export záznamů byl na chvíli deaktivován) nebo jestliže žádný předcházející export neexistuje, plánovaný export záznamů exportuje pouze záznamy, které jsou staré méně než jeden týden. Jestliže chcete exportovat starší záznamy, přejděte na kartu Záznamy a exportujte je manuálně. Viz Export záznamů.

  Poznámka

  Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete aktivovat a spravovat plánovaný export na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozevíracího seznamu Vybraný server.

  Export plánovaných záznamů

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Server > Scheduled export (Nastavení > Server > Plánovaný export).

  2. V části Scheduled export (Plánovaný export) zvolte možnost Enable scheduled export (Povolit plánovaný export), pokud ho chcete aktivovat.

  3. V části Cameras (Kamery) vyberte kamery, ze kterých chcete záznamy exportovat. Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny uvedené kamery. Pokud chcete v seznamu vyhledat a vybrat určité kamery, zrušte zaškrtnutí políčka Use all cameras (Použít všechny kamery) a použijte políčko Type to search (Napište, co hledáte).

  4. V části Export,

   • Chcete-li uložit záznamy do složky v počítači, zvolte možnost Server directory path (Cesta k serverovému adresáři) a zadejte cestu k adresáři.

   • Chcete-li uložit záznamy do složky v síťovém úložišti, zvolte možnost Cesta k síťovému adresáři a zadejte cestu k adresáři. Můžete zvolit přihlašovací údaje pro síťové úložiště. Sdílená složka musí být ze serveru AXIS Camera Station dosažitelná. Postup přidání úložiště pro záznam naleznete v části Správa úložiště.

   • Chcete-li vytvořit seznam stop ve formátu .asx používaném aplikací Windows Media Player, vyberte možnost Vytvořit seznam stop. Záznamy se budou přehrávat v pořadí, ve kterém byly zaznamenány.

   • V rozevíracím seznamu Export format (Formát exportu) zvolte formát, do kterého chcete záznamy exportovat.

    Pokud vyberete ASF, můžete vybrat možnost Add digital signature (Přidat digitální podpis), chcete-li používat digitální podpis, který zajišťuje pravost a integritu obrazu tím, že znemožňuje neoprávněné zásahy. V přehrávači AXIS File Player je možné digitální podpis ověřit. Viz část Digitální podpis v Export záznamů. Jestliže chcete pro digitální podpis používat heslo, můžete zvolit možnost Use password (Používat heslo).

    Jestliže vyberete MP4, zvuk v G.711 nebo G.726, nebude formát do exportovaných záznamů zahrnut.

  5. V části Weekly schedule (Týdenní plán) vyberte čas a dny, ve kterých mají být záznamy exportovány.

  6. Klikněte na Použít.

  Používání serveru Microsoft Windows 2008

  Abyste mohli exportovat záznamy ze serveru běžícího na serveru Microsoft Windows 2008, musí být nainstalován program Desktop Experience:

  1. Klikněte na Start > Administrative Tools > Server Manager (Start > Administrativní nástroje > Správce serverů) a otevřete Správce serverů.

  2. V části Shrnutí funkcí klikněte na Přidat funkce.

  3. Zvolte Desktop Experience, klikněte na Další a potom klikněte na Instalovat.

  Používání serveru Microsoft Windows 2012

  Abyste mohli exportovat záznamy ze serveru běžícího na serveru Microsoft Windows 2012, musí být nainstalován program Desktop Experience:

  1. Klikněte na Start > Administrative Tools > Server Manager (Start > Administrativní nástroje > Správce serverů) a otevřete Správce serverů.

  2. Vyberte položku Manage > Add Rules and Features (Spravovat > Přidat pravidla a funkce) a spusťte Průvodce přidáváním rolí a funkcí.

  3. V části Shrnutí funkcí vyberte možnost Uživatelská rozhraní a infrastruktura.

  4. Zvolte Desktop Experience, klikněte na Další a potom klikněte na Instalovat.

  Zpráva o incidentu

  Máte-li povolená oprávnění pro zprávy o incidentech, můžete generovat zprávy o incidentech včetně záznamů, snímků a poznámek o incidentech. Viz Export zpráv o incidentu.

  Postup úpravy nastavení zpráv o incidentu:

  1. Přejděte na Configuration > Server > Incident report (Nastavení > Server > Zpráva o incidentu).

  2. V části Location (Umístění) zvolte, kam se mají uložit sestavy případů.

   • Chcete-li zprávy o incidentu ukládat do složky v počítači, zvolte možnost Server directory path (Cesta k síťovému adresáři). Zadejte cestu k adresáři nebo kliknutím pravým tlačítkem do pole pro cestu zadejte proměnné. Jako proměnné můžete určit název serveru, kategorii nebo uživatelské jméno. Příklad: C:\Reports\$(Server Name)\$(Category)\$(User Name)\

   • Chcete-li zprávy o incidentu uložit do složky v síťovém úložišti, zvolte možnost Cesta k síťovému adresáři a zadejte cestu k adresáři. Můžete zvolit přihlašovací údaje pro síťové úložiště. Sdílená složka musí být ze serveru AXIS Camera Station dosažitelná. Postup přidání úložiště pro záznam naleznete v části Správa úložiště.

  3. V rozevíracím seznamu Export format (Formát exportu) zvolte formát, do kterého chcete záznamy exportovat.

   • Pokud vyberete ASF, můžete vybrat možnost Add digital signature (Přidat digitální podpis), chcete-li používat digitální podpis, který zajišťuje pravost a integritu obrazu tím, že znemožňuje neoprávněné zásahy. V přehrávači AXIS File Player je možné digitální podpis ověřit. Viz část Digitální podpis v Export záznamů. Jestliže chcete pro digitální podpis používat heslo, můžete zvolit možnost Use password (Používat heslo).

   • Jestliže vyberete MP4, zvuk v G.711 nebo G.726, nebude formát do exportovaných záznamů zahrnut.

  4. V části Categories (Kategorie) je možné přidávat i odstraňovat kategorie a třídit tak zprávy o incidentu do skupin. Nastavíte-li kategorii jako proměnnou v cestě k serverovému adresáři, je možné jako kategorii zvolit název složky v umístění pro export.

   1. Do příslušného pole zadejte název kategorie, například Nehoda nebo Krádež. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).

   2. Chcete-li kategorii odstranit, zvolte ji a klikněte na tlačítko Remove (Odstranit).

  5. V části Description template (Šablona popisu) zadejte informace, které se budou zobrazovat v poli Popis při tvorbě zprávy o incidentu, a klikněte na tlačítko Apply (Použít). Příklad: Nahlášeno kým: <Zadejte své jméno, e-mail a telefonní číslo>

  Nastavení serveru

  Chcete-li provést nastavení serveru AXIS Camera Station, přejděte do nabídky Configuration > Server > Settings (Nastavení > Server > Nastavení).

  Poznámka

  Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete konfigurovat nastavení serveru na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozevíracího seznamu Selected server (Vybraný server).

  Protokoly

  Můžete zadat počet dnů pro uchovávání záznamů. Lze použít jakoukoliv hodnotu od 1 do 1000 dnů. Toto nastavení ovlivní všechny záznamy na kartě Logs (Protokoly).

  Externí data

  Zadejte počet dní pro uchování externích dat. Lze použít jakoukoliv hodnotu od 1 do 1000 dnů.

  SMTP servery

  Aby systém AXIS Camera Station mohl odesílat e-maily s upozorněním na poplachy nebo na aktivaci konfiguračního pravidla události, musí být přidány SMTP servery.

  V této části jsou uvedeny všechny SMTP servery, které jsou přidány. Pořadí serverů v seznamu můžete měnit pomocí šipek.

  Přidání SMTP serveru:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Server > Settings (Nastavení > Server > Nastavení).

  2. V části Servery SMTP klikněte na tlačítko Add (Přidat).

  3. V části Server zadejte adresu SMTP serveru a portu, které se mají použít. Výchozí číslo portu je 25.

  4. V části Uživatel zadejte jméno, které se bude zobrazovat v e-mailu, a e-mailovou adresu, která se bude používat jako odesílatel.

  5. V části Přihlášení:

   • Vyberte možnost Použít ověřování, jestliže je pro tento server vyžadováno uživatelské jméno a heslo. Zadejte uživatelské jméno a heslo k přístupu na server.

   • Vyberte možnost Použít TLS, jestliže SMTP server používá TLS.

  Jestliže chcete editovat SMTP server, zvolte jej a klikněte na možnost Upravit.

  Jestliže chcete SMTP server odstranit, vyberte jej a klikněte na Odstranit. Kliknutím na možnost Ano ve vyskakovacím okně server odstraníte.

  Jestliže chcete SMTP server otestovat, vyberte jej a klikněte na Testovat všechny. Ve vyskakovacím dialogovém okně zadejte e-mailovou adresu do políčka Příjemce a klikněte na OK, čímž dojde k odeslání testovacího e-mailu.

  Seznam výsledků a případných opatření, která je třeba podniknout, naleznete u testů SMTP serverů.

  • OK: Spojení s SMTP serverem bylo úspěšně navázáno. Zkontrolujte, zda všichni příjemci obdrželi testovací e-mail.

  • Neznámá chyba: Při pokusu o odeslání e-mailu došlo k neočekávané chybě. Zkontrolujte, zda SMTP server funguje správně.

  • Neznámý příjemce: Zadaná e-mailová adresa není platná. Proveďte nový pokus s novou e-mailovou adresou.

  • Bez kontaktu: Systém AXIS Camera Station nemůže k SMTP serveru získat přístup. Zkontrolujte, zda SMTP server funguje správně a zda všechny routery a proxy servery mezi systémem AXIS Camera Station a SMTP serverem jsou konfigurovány tak, aby umožňovaly provoz.

  Poplach systému

  K poplachu systému dochází tehdy, když nastane ztráta spojení s kamerou, bude odepřen přístup k úložišti pro zaznamenávání, bude detekováno neočekávané vypnutí serveru nebo jestliže dojde k chybám zaznamenávání. Při poplaších systému mohou být odesílána oznámení e-mailem.

  Poznámka

  Jestliže se mají odesílat e-maily, musí být nejprve přidán SMTP server.

  Odeslání e-mailu při poplachu systému:

  1. Vyberte možnost Odeslání e-mailu při poplachu systému následujícím příjemcům k aktivaci e-mailu při poplachu systému.

  2. V části Příjemci:

   1. Zvolte, zda má být adresa v políčku To (Komu), Cc (Kopie) nebo Bcc (Skrytá kopie) e-mailu a e-mailovou adresu zadejte.

   2. Kliknutím na Add (Přidat) přidejte k poli Recipients (Příjemci) e-mailovou adresu.

  Synchronizace času

  Server Windows NTP se automaticky aktivuje při instalaci systému AXIS Camera Station. Jestliže chcete tento NTP server využít ke konfiguraci všech zařízení připojených k systému AXIS Camera Station, zvolte možnost Use this server as the NTP server for connected devices (Použít tento server jako NTP server pro připojená zařízení).

  Připojení zařízení

  V případě, že jsou u zařízení, která jsou připojena pomocí názvu hostitele, tyto názvy hostitelů nedosažitelné:

  • Chcete-li se i nadále připojovat pomocí názvu hostitele, zvolte možnost Keep using the hostnames even if they become unreachable (Nadále používat názvy hostitelů, přestože se stanou nedosažitelnými).

  • Jestliže chcete automaticky přepnout na připojení pomocí IP adresy, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  Máte možnost ručně zvolit, zda se pro připojení k zařízení použije název hostitele nebo IP adresa. Viz Připojení.

  Jazyk

  Změní jazyk nástroje

  • AXIS Camera Station Service Control. Tato změna se projeví po restartování nástroje Service Control.

  • Data odeslaná z AXIS Camera Station Secure Entry. Příklad: systémové poplachy, zprávy protokolu auditů, externí data na kartě vyhledávání dat.

  Zpětná vazba

  Vyberte možnost sdílet anonymní údaje o používání serveru se společností Axis Communications – pomůžete nám tím zlepšovat aplikaci a uživatelské možnosti. Jestliže chcete tuto možnost pro klienta změnit, přejděte do menu Configuration > Client > Settings (Konfigurace > Klient > Nastavení).

  Pokročilá nastavení

  Nastavení byste měli měnit pouze na pokyn pracovníka podpory Axis.

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Server > Settings (Nastavení > Server > Nastavení).

  2. Chcete-li změnit některé nastavení, zadejte nastavení a požadovanou hodnotu. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).

  Chcete-li povolit protokolování ladění pro účely odstraňování problémů, zvolte Enable server side debug logging (Povolit protokolování ladění na straně serveru). Povolením tohoto nastavení zaberete na disku více prostoru. Toto nastavení bude přepsáno souborem log4net.config v adresáři ProgramData.

  Nové připojení

  K připojení k novému serveru AXIS Camera Station přejděte do nabídky > Servers > New connection (> Servery > Nové připojení). Viz Přihlášení k serveru AXIS Camera Station.

  Stav připojení

  Přejděte do nabídky > Servers > Connection status (> Servery > Stav připojení). Zobrazí se seznam stavu připojení všech serverů.

  Pro vyhledání konkrétního serveru použijte pole Napište, co hledáte.

  Jestliže se chcete připojit k serveru, zaškrtněte zaškrtávací políčko před názvem serveru nebo jeho zaškrtnutí zrušte, abyste se od serveru odpojili.

  Stavové kódyPopisMožná řešení
  Probíhá připojováníKlient se pokouší připojit k tomuto serveru.
  PřipojenoKlient je připojen k tomuto serveru pomocí TCP.
  Připojeno (pomocí zabezpečeného vzdáleného přístupu)Klient je k tomuto serveru připojen pomocí zabezpečeného vzdáleného přístupu.
  Připojeno (pomocí HTTP)Klient je připojen k tomuto serveru pomocí HTTP. Toto připojení je méně účinné než TCP a v případě připojení k několika serverům znatelně pomalejší.
  OdpojováníKlient se odpojuje od tohoto serveru.
  OdpojenoKlient není připojen k tomuto serveru.
  Opakované připojováníKlient ztratil připojení k tomuto serveru a snaží o obnovení připojení.
  Opakované připojení se nezdařilo

  Klientovi se nepodařilo připojit k tomuto serveru. Klienta lze najít, ale mohlo dojít ke změně povolení uživatele nebo hesla.

  • V dialogu povolení uživatele přidejte uživatele.

  • Ověřte uživatelské jméno a heslo.

  Přihlášení zrušenoPřihlášení bylo zrušeno uživatelem.
  Nesprávné uživatelské jméno nebo hesloKlikněte na odkaz ve sloupci Akce a zadejte správné přihlašovací údaje.
  Uživatel nemá oprávnění k serveru

  Uživatel použitý při přihlášení není oprávněn k přihlášení na server.

  V dialogu povolení uživatele přidejte uživatele.

  Bezpečnostní ověření se nezdařiloKontrola bezpečnosti týkající se WCF se nezdařila. Zkontrolujte, zda jsou časy klienta a UPC počítače serveru přiměřeně synchronizovány.
  Žádný kontakt s počítačem serveru

  Na použité adrese nebyla žádná odezva počítače serveru.

  • Zkontrolujte, zda síť funguje správně.

  • Zkontrolujte, zda je server spuštěn.

  Žádný server neběží

  Počítač spravující server je přístupný, ale server neběží.

  Spusťte server.

  Porucha komunikace

  Při připojování k serveru došlo k nějaké chybě. Zkontrolujte, zda je počítač serveru přístupný.

  • Zkontrolujte, zda síť funguje správně.

  • Zkontrolujte, zda je server spuštěn.

  Neplatné jméno hostitele

  DNS nebyl schopen převést název hostitele na IP adresu.

  • Zkontrolujte, zda je název hostitele správně napsaný.

  • Zkontrolujte, zda DNS má informace, které potřebuje.

  Již připojeno ke stejnému serveruKlient je již k tomuto serveru připojen.Odstraňte duplikující zadání serveru.
  Nejedná se o očekávaný server

  Na této adrese zareagoval odlišný server než očekávaný.

  Aktualizujte seznam serverů na připojení k tomuto serveru.

  Verze klienta (x) není kompatibilní s verzí serveru (y).

  Klient je ve srovnání se serverem buď příliš starý, nebo příliš nový.

  Zkontrolujte, zda je jak na klientovi, tak na počítači serveru nainstalována stejná verze systému AXIS Camera Station.

  Server je příliš zaneprázdněný

  Server nebyl schopen reagovat kvůli problémům s výkonem.

  Zkontrolujte, zda počítač serveru a síť nejsou přetížené.

  Více serverů

  Seznamy serverů

  Servery AXIS Camera Station mohou být uspořádány do seznamů serverů. Určitý server může patřit do více seznamů serverů. Seznamy serverů lze importovat a exportovat a používat na dalších klientech AXIS Camera Station.

  Jestliže chcete zobrazit stránku Seznamy serverů, přejděte do nabídky > Servers > Server lists (> Servery > Seznamy serverů).

  Zobrazí se výchozí seznam Poslední připojení, který obsahuje servery použité v předchozí relaci. Poslední připojení nelze odstranit.

  Pomocí pole Type to search (Napište, co hledáte) můžete v seznamu serverů najít určitý server.

  • Jestliže chcete přidat nový seznam serverů, klikněte na + Nový seznam serverů a zadejte název seznamu.

  • Jestliže chcete seznam serverů přejmenovat, dvakrát na seznam klikněte a zadejte nový název pro seznam.

  • Jestliže chcete seznam serverů vymazat, vyberte ho a klikněte na možnost Odstranit.

  • Jestliže chcete exportovat všechny seznamy serverů do souboru .msl, klikněte na možnost Export lists (Exportovat seznamy). Seznam serverů můžete importovat k přihlášení k serverům. Viz Přihlášení k serveru AXIS Camera Station.

  • Přidání serverů na seznam serverů:

   • Vyberte seznam serverů z levého panelu. Klikněte na Přidat a zadejte požadované informace.

   • Vyberte seznam serverů a přetáhněte servery na seznamu serverů na požadovaný seznam serverů.

  • Pokud chcete upravit server na seznamu serverů, vyberte server v seznamu serverů a klikněte na možnost Upravit. Je možné editovat vždy pouze jeden server.

  • Pokud chcete servery ze seznamu serverů odstranit, vyberte je v seznamu serverů a klikněte na možnost Odstranit.

  Uspořádání serverů v seznamech serverů

  Konfigurace přepínače

  Pokud máte jedno zařízení řady Axis S22, můžete takto nakonfigurovat zařízení řady S22 ze systému AXIS Camera Station. Přejděte do nabídky Nastavení > Přepínač > Správa a zadáním uživatelského jména a hesla otevřete stránku pro správu přepínačů v klientovi AXIS Camera Station. Informace o postupu konfigurace přepínače naleznete v uživatelské příručce k řadě S22 na adrese axis.com.

  Poznámka

  Systém AXIS Camera Station se dokáže momentálně připojit pouze k adrese http://192.168.0.1/, což je výchozí IP adresa přepínače.

  Konfigurace licencí

  Je možné zobrazit licenční klíče a stav licence a spravovat licence připojených zařízení.

  Poznámka
  • Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete spravovat licence na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozevíracího seznamu Selected server (Vybraný server).
  • Doporučujeme si licenční klíče poznamenat nebo uložit v digitální podobě na jednotku USB pro případné pozdější použití. Ztracené licenční klíče nelze obnovit.
  • Jestliže zaregistrujete svůj síťový videorekordér Axis na licenčním portálu AXIS License Portal, obdržíte licenci NVR Core. Licence NVR Core jsou pevně spojeny s hardwarem zařízení a nelze je přesunout. Licenci NVR Core můžete upgradovat na Univerzální stejně jako licence Core. Upgradované licence je možné přesunout a použít pro jakýkoli systém.

  Stav zařízení

  Přejděte na stránku Configuration > Licenses > Device status (Konfigurace > Licence > Stav zařízení), kde najdete seznam všech připojených zařízení společně s jejich stavem licence. Díky tomu budete okamžitě vědět, zda zkušební doba některé z licencí nevypršela a kdy je nutné ji obnovit. Pokud máte připojen velký počet zařízení, můžete pomocí funkce políčka Napište, co hledáte vyhledávat konkrétní zařízení.

  Klíče

  Přejděte na stránku Configuration > Licenses > Keys (Konfigurace > Licence > Klíče), kde najdete seznam klíčů jednotlivých licencí všech připojených zařízení. Pro vyhledání určitých klíčů použijte pole Type to search (Napište, co hledáte).

  Správa licencí

  Přejděte do nabídky Configuration > Licenses > Management (Nastavení > Licence > Správa), kde najdete přehled o počtu nelicencovaných zařízení připojených k serveru. Licence můžete spravovat online i offline. Nezapomeňte přidat licence pro všechna svá zařízení, jinak budou zařízení bez licence po 30denní zkušební době zablokována. Viz postup nákupu licencí. Přehled licencí můžete zobrazit také kliknutím na odkaz stavu licence ve stavovém řádku.

  Do systému AXIS Camera Station můžete jako správce licencí přidat více účtů MyAxis.

  1. Přidání účtu MyAxis do systému online
  2. V klientu AXIS Camera Station:

   1. Přejděte do nabídky Configuration > Licenses > Management (Nastavení > Licence > Správa).

   2. Možnost Spravovat licence onlineje ve výchozím nastavení zapnuta.

   3. Klikněte na možnost Přejít na licenční portál AXIS License Portal.

  3. Na licenčním portálu AXIS License Portal:

   1. Přihlaste se pomocí nového účtu MyAxis, který chcete přidat.

   2. Přejděte na Edit license admins (Upravit správce licencí) a zkontrolujte, zda je účet přidán jako správce licence.

  1. Přidání účtu MyAxis do systému offline
  2. V klientu AXIS Camera Station:

   1. Přejděte do nabídky Configuration > Licenses > Management (Nastavení > Licence > Správa).

   2. Je-li AXIS Camera Station online, vypněte možnost Spravovat licence online a klikněte na možnost Exportovat soubor systému.

   3. Je-li AXIS Camera Station offline, klikněte na možnost Exportovat soubor systému.

   4. Uložte soubor systému na jednotku USB flash.

  3. Na licenčním portálu AXIS License Portal www.axis.com/licenses,

   1. Přihlaste se pomocí nového účtu MyAxis, který chcete přidat a nahrajte soubor systému.

   2. Přejděte na Edit license admins (Upravit správce licencí) a zkontrolujte, zda je účet přidán jako správce licence.

  Existuje několik způsobů, jak zakoupit licence k systému, v závislosti na dostupnosti připojení k internetu.

  Licence pro systém online

  Klient AXIS Camera Station i server musí být připojeni k internetu.

  1. V klientu AXIS Camera Station:

   1. Přejděte do nabídky Configuration > Licenses > Management (Nastavení > Licence > Správa).

   2. Možnost Spravovat licence online je ve výchozím nastavení zapnuta.

   3. Klikněte na možnost Přejít na licenční portál AXIS License Portal.

  2. Na licenčním portálu AXIS License Portal www.axis.com/licenses,

   1. se přihlaste pomocí svého účtu MyAxis.

   2. V nabídce Add license key (Přidat licenční klíč) zadejte svůj licenční klíč a klikněte na možnost Add (Přidat).

  3. V klientu AXIS Camera Station zkontrolujte, zda jsou vaše licenční klíče uvedeny v nabídce Configuration > Licenses > Keys (Nastavení > Licence > Klíče).