AXIS Camera Station User Manual

Co nowego?

Opisy nowych funkcji dodanych w kolejnych wersjach oprogramowania AXIS Camera Station znajdują się w temacie Nowości w programie AXIS Camera Station.

Funkcje oprogramowania AXIS Camera Station

Więcej informacji o funkcjach programu AXIS Camera Station można znaleźć w przewodniku po funkcjach.

Samouczki filmowe o aplikacji AXIS Camera Station

Więcej informacji o filmowych samouczkach poświęconych aplikacji AXIS Camera Station znajduje się w temacie Samouczki filmowe o aplikacji AXIS Camera Station.

Szybki Start

Ten samouczek przeprowadzi Cię przez podstawowe kroki, które pozwolą Ci uruchomić system.

Zanim zaczniesz:

Po wykonaniu niezbędnych konfiguracji można rozpocząć korzystanie z aplikacji AXIS Camera Station.

Administrator:

 1. Uruchamianie AXIS Camera Station

 2. Dodawanie urządzeń

 3. Konfiguracja metody zapisu

Operator:

 1. Kamery z podglądem na żywo

 2. Odtwarzanie zapisów

 3. Eksportowanie zapisów

 4. Odtwarzanie i weryfikacja zapisów w AXIS File Player

Uruchamianie AXIS Camera Station

AXIS Camera Station Service Control uruchamia się automatycznie po zakończeniu instalacji.

Kliknij dwukrotnie ikonę klienta AXIS Camera Station, aby uruchomić klienta AXIS Camera Station. Przy pierwszym uruchomieniu klient automatycznie próbuje zalogować się do serwera AXIS Camera Station zainstalowanego na tym samym komputerze co klient.

Z wieloma serwerami AXIS Camera Station można łączyć się na różne sposoby. Patrz Logowanie do serwera programu AXIS Camera Station.

Dodawanie urządzeń

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji AXIS Camera Station zostanie wyświetlona strona dodawania urządzeń. AXIS Camera Station automatycznie przeszukuje sieć w poszukiwaniu podłączonych urządzeń i wyświetla listę znalezionych urządzeń. Patrz Dodawanie urządzeń.

 1. Wybierz z listy kamery, które chcesz dodać.
  Jeżeli kamery nie ma na liście, kliknij przycisk Manual search (Wyszukiwanie ręczne).

 2. Kliknij przycisk Add (Dodaj).

 3. Wybierz Quick configuration (Szybka konfiguracja) lub Site Designer configuration (Konfiguracja AXIS Site Designer). Kliknij przycisk Next (Dalej). Patrz Importowanie projektów z aplikacji Site Designer.

 4. Użyj ustawień domyślnych i upewnij się, że metoda zapisu jest ustawiona na None (Brak). Kliknij przycisk Install (Instaluj).

Konfiguracja metody zapisu

 1. Przejdź do menu Configuration > Recording and events > Recording method (Konfiguracja > Zapis i zdarzenia > Metoda zapisywania).

 2. Jeżeli chcesz włączyć zapis detekcji ruchu:

  1. Wybierz kamerę.

  2. Włącz Motion detection (Detekcja ruchu).

  3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

 3. Jeżeli chcesz włączyć funkcję zapisu ciągłego:

  1. Wybierz kamerę.

  2. Włącz funkcję Continuous (Ciągły).

  3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

Kamery z podglądem na żywo

 1. Kliknij kartę Podgląd na żywo, aby przejść do podglądu na żywo.

 2. Kliknij kamerę, aby przejść do podglądu na żywo kamery.
  Niebieska kropka po nazwie kamery wskazuje, że jest włączony tryb zapisu ciągłego. Czerwona kropka po nazwie kamery wskazuje, że trwa zapis detekcji ruchu.

 3. Kliknij , aby przejść z Podglądu na żywo do Zapisów.
  Czerwona linia na osi czasu wskazuje, że dla tego okresu został zarejestrowany zapis detekcji ruchu. Niebieska linia na osi czasu wskazuje, że zapis ciągły jest aktywny.

Odtwarzanie zapisów

 1. Przejdź do karty zapisów.

 2. Na osi czasu kamery użyj kółka myszy do przybliżania i oddalania, a następnie przeciągnij wskaźnik osi czasu, aby znacznik wskazywał na żądaną pozycję.

 3. Aby rozpocząć odtwarzanie zapisu od wybranego miejsca, kliknij przycisk .

Eksportowanie zapisów

 1. Przejdź do karty zapisów.

 2. Na osi czasu kamery użyj kółka myszy do przybliżania i oddalania.

 3. Kliknij , aby wyświetlić znaczniki wyboru.

 4. Przeciągnij odpowiednie znaczniki, aby uwzględnić zapis, który chcesz wyeksportować.

 5. Kliknij w celu wyświetlenia karty Export (Eksport).

 6. W razie potrzeby w zakładce Eksport można wykonać następujące czynności. Patrz Eksportowanie zapisów w Instrukcji obsługi.

  • Kliknij , aby dodać notatkę do zapisu.

  • Kliknij Browse (Przeglądaj), aby wybrać lokalizację, do której chcesz wyeksportować zapisy.

  • Wybierz Include Axis File Player (Uwzględnij Axis File Player), Include notes (Uwzględnij notatki) oraz Add digital signature (Dodaj podpis cyfrowy).

 7. Kliknij przycisk Export (Eksportuj).

 8. Wybierz Use password (Użyj hasła) i wprowadź hasło do podpisu cyfrowego. Kliknij przycisk OK.

Odtwarzanie i weryfikacja zapisów w AXIS File Player

 1. Przejdź do folderu docelowego dla eksportowanych zapisów. W tym przykładzie eksportowane pliki zawierają zapisy w formacie .asf, notatki w formacie .txt oraz AXIS File Player.

 2. Kliknij dwukrotnie AXIS File Player. Wyeksportowane zapisy zostaną automatycznie odtworzone.

 3. Kliknij , aby wyświetlić notatki dodane do zapisów.

 4. Aby zweryfikować podpis cyfrowy:

  1. Przejdź do menu Tools > Verify digital signature (Narzędzia > Weryfikuj podpis cyfrowy.

  2. Wybierz Validate with password (Uwierzytelnij hasłem) i wprowadź hasło.

  3. Kliknij przycisk Verify (Weryfikuj). Zostanie wyświetlona strona wyników weryfikacji.

Network configuration (Konfiguracja sieci)

Gdy klient AXIS Camera Station, serwer AXIS Camera Station i podłączone urządzenia sieciowe są zainstalowane w różnych sieciach, może być konieczne skonfigurowanie ustawień proxy lub zapory, zanim zaczniesz korzystać z AXIS Camera Station.

Ustawienia proxy klienta

Jeśli klient i serwer są oddzielone serwerem proxy, skonfiguruj ustawienia proxy klienta.

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę klienta aplikacji AXIS Camera Station.

 2. Kliknij Change client proxy settings (Zmień ustawienia proxy klienta).

 3. Zmień ustawienia proxy klienta. Patrz Ustawienia proxy klienta w Instrukcji obsługi.

 4. Kliknij przycisk OK.

Ustawienia proxy na serwerze

Jeśli urządzenia sieciowe i serwerowe są oddzielone serwerem proxy, skonfiguruj ustawienia proxy serwera.

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę AXIS Service Control w obszarze powiadomień systemu Windows.

 2. Wybierz Modify settings (Zmień ustawienia).

 3. W sekcji ustawień proxy użyj domyślnego ustawienia System account internet option lub wybierz opcję Use manual proxy settings (Użyj ręcznych ustawień proxy). Patrz Informacje ogólne w AXIS Camera Station Service Control.

 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

NAT i Zapora sieciowa

Gdy klient i serwer są oddzielone przez NAT, zaporę lub podobne urządzenie, skonfiguruj NAT lub zaporę, aby port HTTP, port TCP i port strumieniowania określony w AXIS Camera Station Service Control mogły przechodzić przez zaporę i/lub NAT. Aby uzyskać instrukcje dotyczące konfiguracji NAT lub zapory, należy skontaktować się z administratorem sieci.

Konfiguracja portu serwera

Porty 55752 (HTTP), 55754 (TCP), 55756 (komunikacja mobilna) oraz 55757 (strumieniowanie w sieci komórkowej) są używane przez serwer AXIS Camera Station do komunikacji między serwerem a klientem. W razie potrzeby porty można zmieniać w usłudze AXIS Camera Station Service Control. Patrz Informacje ogólne w AXIS Camera Station Service Control.

Kwestie dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do kamer i zapisów, należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Używaj silnych haseł dla wszystkich urządzeń sieciowych (kamer, koderów wideo i urządzeń pomocniczych).

 • Zainstaluj serwer AXIS Camera Station, kamery, kodery wideo i urządzenia dodatkowe w zabezpieczonej sieci oddzielonej od sieci biurowej. Klienta AXIS Camera Station można zainstalować na komputerze w innej sieci, na przykład w sieci z dostępem do Internetu.

 • Upewnij się, że wszyscy użytkownicy mają silne hasła. W usłudze Windows Active Directory można zastosować wysoki poziom zabezpieczeń.

Informacje o oprogramowaniu AXIS Camera Station

AXIS Camera Station to kompletny system dozoru i rejestracji obrazu przeznaczony do małych i średnich instalacji, na przykład w sklepach, hotelach, zakładach produkcyjnych i szkołach.

Został zoptymalizowany pod kątem jak najlepszego wykorzystania możliwości doskonałych kamer sieciowych i wideoenkoderów Axis Camera Station. Oprogramowanie łączy łatwość montażu i intuicyjność obsługi z zaawansowanymi funkcjami umożliwiającymi efektywną analizę i identyfikację w wysokiej rozdzielczości.

Oprogramowanie AXIS Camera Station obejmuje następujące składniki:

 • Serwer programu AXIS Camera Station: obsługuje komunikację z kamerami, wideoenkoderami i urządzeniami dodatkowymi w systemie. Liczba kamer i enkoderów, z którymi może się komunikować każdy serwer, jest ograniczona przez dostępną łączną przepustowość.

 • Klient programu AXIS Camera Station: zapewnia dostęp do zapisów, obrazu wideo na żywo, dzienników i konfiguracji. Oprogramowanie klienckie można zainstalować na dowolnym komputerze. W ten sposób uzyskuje się dostęp do podglądu zdalnego i możliwość sterowania z dowolnego miejsca w sieci korporacyjnej lub przez Internet.

 • Mobilna aplikacja Axis do oglądania obrazu: zapewnia dostęp do zapisów i obrazu wideo na żywo w wielu systemach. Aplikację można zainstalować na urządzeniach z systemem Android i iOS, zapewniając zdalne przeglądanie materiałów z innych lokalizacji. Komunikuje się ona z serwerem programu AXIS Camera Station przy użyciu protokołu HTTPS. Skonfiguruj porty komunikacji mobilnej i strumieniowania mobilnego w sposób opisany w temacie Informacje ogólne w rozdziale Ustawienia serwera. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z aplikacji, patrz Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej AXIS Camera Station.

 • Wiele urządzeń klienckich może się łączyć z jednym serwerem, a każdy klient z wieloma serwerami.

Logowanie do serwera programu AXIS Camera Station

Z aplikacji klienckiej AXIS Camera Station można nawiązać połączenie z jednym serwerem zainstalowanym na lokalnym komputerze lub w innym miejscu w sieci albo z wieloma serwerami.

Gdy klient próbuje nawiązać połączenie z serwerem po raz pierwszy, sprawdza identyfikator certyfikatu serwera. Aby mieć pewność, że łączysz się z odpowiednim serwerem, ręcznie porównaj identyfikator certyfikatu z widocznym w aplikacji AXIS Camera Station Service Control. Patrz Informacje ogólne.

W trakcie próby nawiązania połączenia z serwerem oprogramowanie klienta zostanie automatycznie zaktualizowane, jeśli jest starsze niż oprogramowanie serwera.

Uwaga

Klient łączący się z serwerem za pomocą usługi Axis Secure Remote Access nie może być uaktualniany automatycznie.

Kliknij dwukrotnie ikonę programu AXIS Camera Station, aby uruchomić klienta AXIS Camera Station. Z serwerami programu AXIS Camera Station można ustanawiać połączenie za pomocą następujących metod:

Aby nawiązać połączenie z serwerami użytymi w poprzedniej sesji, wybierz opcję Ostatni używany serwer.

Aby nawiązać połączenie z serwerem zainstalowanym na tym samym komputerze, co aplikacja kliencka, wybierz opcję Ten komputer.

 • Zaznacz opcję Zaloguj się jako bieżący użytkownik, aby się zalogować jako obecny użytkownik systemu Windows.

 • Wyczyść pole wyboru Zaloguj się jako bieżący użytkownik i kliknij przycisk Zaloguj. Zaznacz opcję Inny użytkownik i podaj inną nazwę użytkownika oraz hasło, aby się zalogować za pomocą tych poświadczeń.

 • Zaznacz opcję Zaloguj się jako <nazwa użytkownika>, jeżeli pamiętasz swoją nazwę użytkownika i hasło.

Aby nawiązać połączenie ze zdalnym serwerem:

 1. Zaznacz opcję Serwer zdalny.

 2. Wybierz serwer z listy rozwijanej Serwer zdalny albo wpisz w polu adres IP lub DNS. Jeżeli serwera nie ma na liście, kliknij przycisk , aby ponownie wczytać wszystkie dostępne serwery zdalne.
  Jeżeli na serwerze skonfigurowano akceptowanie połączenia od klientów na portach innych niż domyślny 55752, wprowadź adres IP, a nim numer portu, na przykład 192.168.0.5:46001.

 3. Dostępne operacje:

  • Zaznacz opcję Zaloguj się jako bieżący użytkownik, aby się zalogować jako obecny użytkownik systemu Windows.

  • Wyczyść pole wyboru Zaloguj się jako bieżący użytkownik i kliknij przycisk Zaloguj. Zaznacz opcję Inny użytkownik i podaj inną nazwę użytkownika oraz hasło, aby się zalogować za pomocą tych poświadczeń.

  • Zaznacz opcję Zaloguj się jako <nazwa użytkownika>, jeżeli pamiętasz swoją nazwę użytkownika i hasło.

Aby się zalogować w usłudze AXIS Secure Remote Access:

 1. Kliknij łącze Zaloguj się do AXIS Secure Remote Access.

 2. Wprowadź dane swojego konta MyAxis. Patrz Axis Secure Remote Access.

 3. Kliknij kolejno opcje Zaloguj się i Zezwalaj, aby przyznać dostęp.

Aby nawiązać połączenie z serwerami figurującymi na liście serwerów, w polu Lista serwerów z listy rozwijanej wybierz żądany serwer. Kliknij przycisk , aby utworzyć lub zmodyfikować listy serwerów. Patrz Listy serwerów.

Aby zaimportować plik listy serwerów wyeksportowany z aplikacji AXIS Camera Station, kliknij przycisk Importuj listę serwerów widoczny w prawym dolnym rogu i przejdź do pliku .msl. Patrz Listy serwerów.

Aby usunąć nazwy użytkowników i hasła zapisane dla wszystkich połączonych serwerów, kliknij przycisk Usuń zapisane hasła widoczny w prawym dolnym rogu.

W celu nawiązania połączenia z serwerem może być konieczna zmiana ustawień serwera proxy klienta. Kliknij przycisk Zmień ustawienia proxy klienta widoczny w prawym dolnym rogu. Patrz Ustawienia proxy klienta.

Ustawienia proxy klienta

Te ustawienia mają zastosowanie do serwera proxy umieszczonego między klientem i serwerem programu AXIS Camera Station.

Uwaga

Do konfigurowania ustawień serwera proxy umieszczonego między serwerem programu AXIS Camera Station i kamerami sieciowymi służy aplikacja AXIS Camera Station Service Control. Patrz AXIS Camera Station Service Control.

Wybierz opcję odpowiednią do swojej konfiguracji.

 • Połączenie bezpośrednie: Wybierz tę opcję, jeżeli nie ma serwera proxy między klientem i serwerem programu AXIS Camera Station.

 • Użyj ustawień opcji internetowych (domyślne): Wybierz tę opcję, aby używać ustawień systemu Windows.

 • Użyj ręcznych ustawień proxy: Wybierz tę opcję, aby ręcznie skonfigurować ustawienia serwera proxy. W sekcji Ustawienia ręczne wprowadź wymagane informacje.

  • Adres: Wprowadź adres lub nazwę hosta serwera proxy.

  • Port: Wprowadź numer portu serwera proxy.

  • Nie używaj serwera proxy dla adresów zaczynających się od: Wpisz serwery, które chcesz wykluczyć z dostępu za pośrednictwem serwera proxy. Poszczególne wpisy rozdzielaj średnikami. W adresach i nazwach hostów można używać symboli wieloznacznych, na przykład „192.168.*” czy „*.mydomain.com”.

  • Zawsze pomijaj serwer proxy dla adresów lokalnych: Zaznacz tę opcję, aby omijać serwer proxy podczas łączenia się z serwerem zainstalowanym na lokalnym komputerze. Adresy lokalne można rozpoznać po braku kropki (.) w adresie URI, na przykład http://serwerinternetowy/, albo ścieżce prowadzącej do lokalnego serwera, na przykład http://localhost, http://loopback czy http://127.0.0.1.

Klient programu AXIS Camera Station

W trakcie pierwszego uruchomienia aplikacji AXIS Camera Station następuje automatyczne przekierowanie do strony Dodaj urządzenia umieszczonej na karcie Konfiguracja. Patrz Dodawanie urządzeń.

Karty

 • Podgląd na żywo: Filmowy obraz na żywo z podłączonych kamer. Patrz Podgląd na żywo.

 • Zapisy: Wyszukiwanie, odtwarzanie i eksportowanie nagrań. Patrz Zapisy.

 • Inteligentne wyszukiwanie 1: Funkcja wyszukiwania ruchu, która pozwala szybko odnaleźć ważne zdarzenia w nagranym obrazie filmowym. Patrz Inteligentne wyszukiwanie 1.

 • Konfiguracja: Administrowanie i zarządzanie podłączonymi urządzeniami oraz ustawieniami klienta i serwerów. Patrz Konfiguracja.

 • Klawisze skrótów: Lista klawiszy szybkiego dostępu do działań. Patrz Klawisze skrótu.

 • Dzienniki: Rejestry alarmów, zdarzeń i kontroli. Patrz Dzienniki.

 • Powiadomienia z podglądu na żywo: Zainicjowanie akcji podglądu na żywo powoduje automatyczne przechodzenie do karty Powiadomienia z podglądu na żywo w ustawieniach widoku lub kamery. Patrz Tworzenie działań podglądu na żywo.

 • Powiadomienia o zapisie: Na karcie Alarmy lub Dzienniki zaznacz jeden alarm i kliknij przycisk Przejdź do nagrań, a zostanie otwarta karta Powiadomienia o zapisie. Patrz AlarmyDzienniki.

 • Alarmy i zadania: Karty Alarmy i Zadania są wyświetlane na dole okna aplikacji klienckiej. Patrz AlarmyZadania.

Menu

 • Kliknij przycisk , aby przejść do głównego menu.

  • Kliknij polecenie Serwery, aby nawiązać połączenie z nowym serwerem programu AXIS Camera Station oraz wyświetlić listę serwerów i statusy połączeń dla wszystkich serwerów. Patrz Konfigurowanie serwera.

  • Kliknij polecenie Akcje, aby ręcznie uruchomić lub zatrzymać nagrywanie oraz zmienić status portów we/wy. Patrz Ręczne nagrywanieMonitorowanie portów we/wy.

  • Kliknij polecenie Pomoc, aby zobaczyć dostępne opcje związane z pomocą.

  • Kliknij polecenie Wyloguj, aby rozłączyć od serwera i wylogować z aplikacji klienckiej AXIS Camera Station.

  • Kliknij polecenie Wyjdź, aby wyjść z aplikacji klienckiej AXIS Camera Station i ją zamknąć.

 • Kliknij przycisk , aby przejść do trybu pełnoekranowego. Aby powrócić do trybu zwykłego, naciśnij klawisz ESC lub kliknij przycisk . Można skonfigurować skrót klawiaturowy powodujący przechodzenie do trybu pełnoekranowego. Patrz Klawisze skrótu.

  W trybie pełnoekranowym w okresach braku aktywności panele nawigacyjne górny i dolny są ukryte. Przesunięcie kursora do góry spowoduje wyświetlenie kart. Gdy przesuniesz kursor do dołu, zobaczysz panel nawigacyjny widoku lub kamery.

 • Kliknij przycisk lub F1 , aby przejrzeć wbudowaną pomoc.

Pasek stanu

Pasek stanu może zawierać informacje wymienione poniżej. Kliknięcie łączy spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji.

 • Niezgodności czasu między klientem i serwerem powoduje wyświetlenie ikony ostrzeżenia. Aby uniknąć problemów z osią czasu, upewnij się, że czas na kliencie jest zsynchronizowany z czasem na serwerze.

 • W sekcji stanu połączenia serwera widać liczbę podłączonych serwerów. Patrz Status połączenia.

 • W sekcji Status licencji widać liczbę urządzeń bez licencji. Patrz Konfigurowanie licencji.

 • W sekcji Użycie bezpiecznego zdalnego dostępu widać ilość pozostałych danych lub wykorzystanie nadwyżki w obecnym miesiącu z puli dostępnej na danym poziomie usługi. Patrz Axis Secure Remote Access.

 • Gdy producent udostępni nową wersję oprogramowania, zostanie wyświetlony komunikat Dostępna jest aktualizacja AXIS Camera Station. Patrz Aktualizacja AXIS Camera Station.

Wersja klienta

Wybierz kolejno opcje > Pomoc > Informacje, a zobaczysz okno z oznaczeniem zainstalowanej wersji aplikacji klienckiej AXIS Camera Station.

Podgląd na żywo

Podgląd na żywo pokazuje widoki, kamery oraz obraz filmowy na żywo z podłączonych kamer. Jeżeli komputer jest połączony z wieloma serwerami programu AXIS Camera Station, wszystkie widoki i kamery z połączonych serwerów są wyświetlane z podziałem na poszczególne serwery.

Widoki umożliwiają dostęp do wszystkich kamer i urządzeń dodanych do aplikacji AXIS Camera Station. Widok może zawierać obraz z jednej lub wielu kamer, sekwencję elementów, mapę lub stronę internetową. Dodawanie i usuwanie kamer i urządzeń do i z aplikacji AXIS Camera Station powoduje automatyczne aktualizowanie widoków. Nowe kamery i urządzenia są dodawane jako nowe widoki, a liczba widoków jest optymalizowana dla liczby zainstalowanych urządzeń. Widoki są dostępne dla wszystkich użytkowników. Więcej informacji o prawach dostępu użytkowników można znaleźć w temacie Konfigurowanie uprawnień użytkowników.

Uwaga

Elementy w sekcji Moje widoki (widoki prywatne), które zostały utworzone w starszych wersjach aplikacji Axis Camera Station, nadal są dostępne po zaktualizowaniu aplikacji, ale można je tylko edytować i usuwać.

Znajdowanie widoków lub kamer

Widok i kamery są wyświetlane w obszarach Widoki i Kamery. Za pomocą pola Wpisz, aby wyszukać odszukaj konkretny widok lub kamerę spośród figurujących na liście. Kliknięcie kamery lub widoku spowoduje jego wyświetlenie w podglądzie na żywo.

Nawigacja w widoku drzewka dla dużych systemów

Zalecamy, aby w dużych systemach używać nawigacji z widokiem drzewka. Patrz Ustawienia klienta. Można również przypisać klawisz skrótu włączający nawigację w widoku drzewa. Patrz Klawisze skrótu.

Ścieżka nawigacji

Jeżeli zostanie włączona opcja Pokaż ścieżkę nawigacyjną podczas nawigacji w widoku, to podczas nawigowania w widoku podzielonym u góry widoku będzie wyświetlana ścieżka nawigacji. Kliknięcie łącza w ścieżce nawigacji spowoduje przejście do konkretnego widoku. Kliknij przycisk Home (Pozycja domowa), aby wrócić do widoku, od którego rozpoczęto nawigowanie.

Wiele monitorów

Kliknij prawym przyciskiem myszy widok, kamerę lub sekwencję, a następnie wybierz polecenie Pokaż na ekranie, aby zawartość była wyświetlana na konkretnym monitorze.

Zaznacz kamery lub widoki, a następnie przeciągnij je i upuść na nową kartę na ekranie głównym lub ekranie monitora. Zostanie wyświetlony dynamiczny widok podzielony.

Jeżeli w aplikacji AXIS Camera Station masz skonfigurowany dekoder wideo AXIS T8705 Video Decoder:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy widok, kamerę lub sekwencję, a następnie wybierz polecenie Pokaż na AXIS T8705, aby zawartość była wyświetlana na monitorze podłączonym do dekodera AXIS T8705 AXIS T8705 Video Decoder.

 • Zaznacz wiele kamer lub widoków, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Pokaż na AXIS T8705. Na monitorze podłączonym do dekodera wideo AXIS T8705 Video Decoder zostanie wyświetlony symetryczny podzielony widok pokazujący obraz z wybranych kamer lub widoków.

Uwaga

Urządzenie AXIS T8705 obsługuje tylko wyświetlanie obrazu z kamer Axis.

Zarządzanie widokami w podglądzie na żywo

Kliknij przycisk , aby dodać nowy widok podzielony, sekwencję, widok z kamery, mapę, stronę internetową lub folder.

Aby zmodyfikować widok, zaznacz go w obszarze Widoki i kliknij przycisk .

Aby zmodyfikować kamerę, zaznacz ją w obszarze Kamery i kliknij przycisk . Można zmienić tylko nazwę kamery. Aby zmodyfikować ustawienia kamery, patrz Edycja ustawień kamery.

Aby usunąć widok, zaznacz go w obszarze Widoki i kliknij przycisk . Chcąc usunąć widok, trzeba mieć uprawnienia do modyfikowania widoku oraz jego wszystkich widoków podrzędnych.

Aby usunąć kamerę z aplikacji AXIS Camera Station, patrz Kamery.

Administratorzy mogą wybrać widok w obszarze Widoki i kliknąć przycisk , aby zablokować widok i uniemożliwić operatorom i innym widokom przesuwanie i edytowanie widoku.

Zarządzanie obrazami w podglądzie na żywo

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz w widoku podzielonym i kliknij przycisk Nawigacja, aby przejść do widoku kamery

 • Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Pokaż na, aby obraz był wyświetlany na konkretnym ekranie, jeśli używasz wielu ekranów.

 • Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wykonanie ujęcie, aby uchwycić migawkę. Migawka zostanie zapisana w folderze ujęć określonym w oknie Configuration > Client > Settings (Konfiguracja > Klient > Ustawienia).

 • Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Dodaj ujęcie do eksportu. Migawka zostanie dodana do listy eksportu na karcie Eksport.

 • Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Profil strumieniowania, aby ustawić profil strumieniowania. Patrz Profile strumieniowania.

 • Zoom: Za pomocą kółka myszy można przybliżać i oddalać widok. Alternatywnie użyj kombinacji klawiszy CTRL + (+), aby powiększyć obraz, lub kombinacji CTRL + (-), aby go zmniejszyć.

 • Mechaniczny PTZ: Fizyczny mechanizm PTZ jest dostępny w kamerach PTZ oraz kamerach, dla których na stronie konfiguracyjnej włączono cyfrową funkcjonalność PTZ. Aby używać fizycznego mechanizmu PTZ, kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Korzystaj z mechanicznej funkcji PTZ. Za pomocą myszy możesz przybliżać/oddalać, pochylać i obracać kamerę:

  • Przybliżanie widoku obszaru: Aby przybliżyć widok obszaru w obrazie, kliknij żądane miejsce i przeciągając wskaźnik myszy, narysuj prostokąt wokół obszaru, który ma zostać powiększony. Aby oddalić widok, użyj kółka myszy. Aby przybliżyć obszar w pobliżu środka obrazu, za pomocą prawego przycisku myszy narysuj prostokąt wyznaczający ten obszar.

  • Obracanie i pochylanie: Kliknij żądne miejsce na obrazie, aby pochylić lub obrócić kamerę w jego stronę. Aby obracanie i pochylanie działało ustawicznie dla obrazu w podglądzie na żywo, przesuń kursor do środka obrazu, tak aby pojawiła się strzałka nawigacyjna. Następnie kliknij i przytrzymaj przycisk, a widok zostanie obrócony w kierunku strzałki nawigacyjnej. Aby obracać i pochylać obraz go w szybszym tempie, kliknij i przytrzymaj przycisk myszy, tak aby strzałka nawigacyjna się wydłużyła.

 • Przechodzenie do prepozycji: Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Prepozycje i zaznacz predefiniowane ustawienie, do której chcesz przejść. Aby utworzyć predefiniowane ustawienie, patrz Prepozycje PTZ.

 • Dodawanie prepozycji: Przeciągnij widok obrazu w żądane miejsce, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz kolejno polecenia Prepozycje > Dodaj prepozycję.

 • Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Ustaw ostrość, aby wyregulować ostrość kamery. Kliknij opcję AF, aby kamera ustawiała ostrość automatycznie. Aby wyregulować ostrość ręcznie, zaznacz odpowiednie miejsce na słupkach Blisko i Daleko. Słupek Blisko służy do ustawiania ostrości na obiektach znajdujących się blisko kamery. Słupek Daleko służy do ogniskowania na obiekty znajdujące się daleko.

 • Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Strefa przywracania ostrości, a następnie wybierz opcję dodania lub usunięcia strefy przywracania ostrości.

 • Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję Automatyczne śledzenie wł./wył., a następnie wybierz opcję włączenia lub wyłączenia automatycznego śledzenia dla kamery PTZ Axis ze skonfigurowaną funkcją automatycznego śledzenia ruchu AXIS PTZ Autotracking.

Dodawanie cyfrowych ustawień predefiniowanych
Sterowanie PTZ
Uwaga

Administratorzy mogą wyłączać dostępność fizycznego mechanizmu PTZ dla użytkowników. Patrz Konfigurowanie uprawnień użytkowników.

Nagrywanie i natychmiastowe odtwarzanie w podglądzie na żywo

Zaznacz kamerę lub widok podzielony, a następnie kliknij przycisk , aby przejść do karty Zapisy.

W podglądzie na żywo trwające nagrywanie jest sygnalizowane poprzez obecność wskaźnika nagrywania w dolnej części obrazu:

 • Żółty: Trwa ręczne nagrywanie.

 • Czerwony: Trwa nagrywanie zainicjowane wykryciem ruchu lub zdarzeniem.

 • Niebieski: Trwa nagrywanie ciągłe.

Aby odtwarzać aktualnie nagrywany materiał, umieść wskaźnik myszy nad obrazem i w prawym górnym rogu kliknij przycisk Odtwarzanie natychmiastowe. Zostanie otwarta karta Zapisy, na której obejrzysz ostatnie 5 sekund nagrania.

Aby nagrywać ręcznie z poziomu podglądu na żywo, umieść wskaźnik myszy na obrazie i kliknij przycisk REC. Kliknij przycisk STOP, aby zatrzymać nagrywanie.

Aby skonfigurować ustawienia ręcznego nagrywania takie jak rozdzielczość, kompresja i klatkaż, patrz Metoda nagrywania. Więcej informacji o nagrywaniu i odtwarzaniu: Odtwarzanie zapisów.

Uwaga

Administratorzy mogą wyłączać ręczne nagrywanie dla użytkowników. Patrz Konfigurowanie uprawnień użytkowników.

Audio w podglądzie na żywo

Dźwięk jest dostępny, jeśli kamera ma funkcje audio oraz włączono obsługę dźwięku w profilu używanym dla podglądu na żywo.

Wybierz kolejno opcje Configuration > Devices > Streaming profiles (Konfiguracja > Urządzenia > Profile strumieniowania) i skonfiguruj obsługę dźwięku w kamerze. Patrz Profile strumieniowania.

Po umieszczeniu wskaźnika myszy na obrazie:

 • Zostanie wyświetlony przycisk sterowania dźwiękiem. Za pomocą suwaka możesz sterować głośnością dźwięku. Kliknięcie przycisku spowoduje wyciszenie dźwięku w tym widoku.

 • Zostanie wyświetlony przycisk Słuchaj tylko tego widoku. Kliknięcie przycisku spowoduje wyciszenie pozostałych widoków i słuchanie dźwięku tylko z tego widoku.

 • Domyślnie w trybie full-duplex (transmisji dwukierunkowej niezależnej) będzie wyświetlany przycisk Mówienie przez głośnik. Kliknięcie przycisku umożliwi mówienie przez skonfigurowany głośnik.

 • Domyślnie w trybach simplex (transmisji jednokierunkowej) i half-duplex (transmisji dwukierunkowej naprzemiennej) będzie wyświetlany przycisk Push-to-talk. Kliknięcie i przytrzymanie przycisku umożliwi mówienie przez skonfigurowany głośnik.

Uwaga
 • Administratorzy mogą wyłączać odtwarzanie dźwięku po stronie użytkowników. Patrz Konfigurowanie uprawnień użytkowników.
 • Jeżeli w oknie Konfiguracja > Klient > Strumieniowanie > Audio zaznaczysz opcję Użyj push-to-talk dla wszystkich trybów duplex, przycisk Push-to-talk będzie wyświetlany dla wszystkich trybów transmisji dwukierunkowej. Patrz Strumieniowanie.

Ekranowe elementy sterowania w podglądzie na żywo

Uwaga

Ekranowe elementy sterowania są dostępne w oprogramowaniu sprzętowym począwszy od wersji 7.40.

W podglądzie na żywo kliknij przycisk , aby przejść do dostępnych funkcji kamery.

Widok dzielony

W widoku podzielonym jedno okno pokazuje wiele widoków. Do widoku podzielonego można dodać widoki kamery, sekwencje, strony internetowe, mapy i inne widoki dzielone.

Uwaga

Jeżeli komputer łączy się z wieloma serwerami programu AXIS Camera Station, do widoku podzielonego można dodać dowolny widok, kamerę lub urządzenie z dowolnego serwera.

Jedną ramkę można oznaczyć jako aktywny punkt, który automatycznie po kliknięciu ładuje widok z innej ramki. Aktywne punkty są szczególnie przydatne w asymetrycznych widokach dzielonych z jedną dużą i kilkoma mniejszymi ramkami. Punktem aktywnym zazwyczaj jest największa ramka.

Aby dodać widok dzielony:

 1. Na karcie Podgląd na żywo kliknij przycisk .

 2. Kliknij przycisk Nowy widok dzielony. Pojawi się karta Nowy widok dzielony.

 3. Wprowadź nazwę widoku dzielonego.

 4. Z listy rozwijanej Szablon wybierz szablon, którego chcesz używać.

 5. Dodaj widoki lub kamery. Za pomocą pola Wpisz, aby wyszukać można odnaleźć konkretne widoki lub kamery.

  • Przeciągnij widok lub kamerę do żądanego pustego miejsca w widoku siatki, a następnie upuść. Jeżeli w tym miejscu już się znajduje kamera lub widok, istniejący element zostanie zastąpiony.

  • Kliknij dwukrotnie widok lub kamerę, aby dodać ten element w pierwszym dostępnym miejscu w widoku siatki.

  • Można zaznaczyć wiele widoków lub kamer, a następnie przeciągnąć je i upuścić, a zostaną wstawione w pierwszych wolnych miejscach w widoku siatki.

  • Zaznacz wiele widoków lub kamer i naciśnij klawisz Enter , a elementy zostaną dodane do pierwszych pustych miejsc w widoku siatki.

 6. Można edytować i usuwać widoki lub kamery w widoku siatki.

  • Zaznacz widok lub kamerę w widoku siatki, a następnie przesuń mysz do krawędzi lub prawego rogu obrazu, aby zmienić jego rozmiar.

  • Zaznacz widok lub kamerę w widoku siatki, a następnie przeciągnij ten element w żądane miejsce i upuść.

  • Zaznacz wiele widoków lub kamer i kliknij przycisk Usuń widok lub naciśnij klawisz Delete , a elementy zostaną usunięte z widoku siatki.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kamerę w widoku siatki, wybierz opcję Profil strumieniowania i zaznacz profil strumieniowania, który ma być używany dla kamery. Patrz Profile strumieniowania.

 7. Zaznacz ramkę w widoku podzielonym i kliknij przycisk Ustaw aktywny punkt, aby nadać ramce status punktu aktywnego. Aby usunąć punkt aktywny, zaznacz go i kliknij przycisk Usuń aktywny punkt.

 8. Kliknij przycisk Zapisz widok. Podzielony widok zostanie zapisany na serwerze, na którym się logujesz.

Dodawanie widoku dzielonego

Aby zmodyfikować widok podzielony, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj.

Aby usunąć widok dzielony, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.

Pulpit nawigacyjny drzwi w widoku podzielonym

Jeżeli w oknie Konfiguracja > Kontrola dostępu > Drzwi i strefy skonfigurowano drzwi, można pomagać posiadaczom kart, dzieląc widok między monitorowanie stanu drzwi i wyświetlanie ostatnich transakcji.

 1. Dodaj drzwi. Patrz Dodawanie drzwi.

 2. Dodaj pulpit nawigacyjny drzwi do widoku.

  1. Na karcie Podgląd na żywo kliknij przycisk i wybierz opcję Nowy widok dzielony.

  2. Wprowadź nazwę widoku dzielonego.

  3. Z listy rozwijanej Szablon wybierz szablon, którego chcesz używać.

  4. Przeciągnij drzwi do żądanego pustego miejsca w widoku siatki, a następnie upuść.

  5. Przeciągnij kamerę lub widok do żądanego pustego miejsca w widoku siatki, a następnie upuść.

  6. Kliknij przycisk Zapisz widok.

 3. W obszarze Pulpit nawigacyjny:

  • Są wyświetlane szczegóły drzwi, stan drzwi i status zamka.

  • Kliknij opcję Dostęp, Blokada, Odblokuj lub Blokada ogólna i wykonaj odnośne operacje na drzwiach.

  • Gdy na przykład posiadacz karty przeciągnie kartę, zostanie wyświetlone zdarzenie kontroli dostępu z danymi posiadacza karty, w tym jego zdjęciem. Będą również wyświetlane inne zdarzenia kontroli dostępu związane z posiadaczem karty.

   Kliknij przycisk , aby dodać zdarzenie do zakładek i spowodować jego udostępnienie w obszarze Transakcje.

  • Alarmy są wyświetlane razem z informacjami o ich wyzwalaczach, na przykład zbyt długim otwarciu drzwi.

  • Będzie widoczna ostatnia transakcja.

 4. W obszarze Transakcje są wyświetlane ostatnie transakcje i zapisane transakcje.

Monitorowanie i wspieranie za pomocą pulpitu nawigacyjnego drzwi

Sekwencja

W widoku sekwencji następuje automatyczne przełączanie między widokami dodanymi do sekwencji. Czas wyświetlania, czyli liczbę sekund prezentowania widoku przed zmianą na następny, można ustawić indywidualnie dla każdego widoku.

Uwaga

Jeżeli komputer łączy się z wieloma serwerami programu AXIS Camera Station, do sekwencji można dodać dowolny widok, kamerę lub urządzenie z dowolnego serwera.

Aby utworzyć sekwencję:

 1. Na karcie Podgląd na żywo kliknij przycisk .

 2. Zaznacz opcję Nowa sekwencja. Pojawi się karta Nowy widok sekwencji.

 3. Wprowadź nazwę sekwencji.

 4. Dodaj widoki lub kamery. Widoki lub kamery dodane do sekwencji będą oznaczone liczbą wskazującą kolejność tego elementu w sekwencji. Za pomocą pola Wpisz, aby wyszukać można odnaleźć konkretne widoki lub kamery.

  • Przeciągnij widok lub kamerę do sekwencji i upuść. Jeżeli w tym miejscu już się znajduje kamera lub widok, istniejący element zostanie zastąpiony.

  • Kliknij dwukrotnie widok lub kamerę, aby dodać ten element w pierwszym dostępnym miejscu w sekwencji.

  • Można zaznaczyć wiele widoków lub kamer, a następnie przeciągnąć je i upuścić, a zostaną wstawione w pierwszych wolnych miejscach w sekwencji.

  • Zaznacz wiele widoków lub kamer i naciśnij klawisz Enter , a elementy zostaną dodane do pierwszych pustych miejsc w sekwencji.

 5. Można edytować i usuwać widoki lub kamery w sekwencji.

  • Zaznacz widok lub kamerę w sekwencji, a następnie przeciągnij ten element i upuść w innym miejscu sekwencji.

  • Zaznacz wiele widoków lub kamer, kliknij opcję Usuń widok lub naciśnij klawisz Delete , a elementy zostaną usunięte z sekwencji.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kamerę w sekwencji, wybierz opcję Profil strumieniowania i zaznacz profil strumieniowania, który ma być używany dla kamery. Patrz Profile strumieniowania.

 6. Zaznacz widok lub kamerę w sekwencji, a następnie w polu Czas wyświetlania ustaw żądaną wartość. Podczas dodawania widoku lub kamery domyślnie jest ustawiany czas wyświetlania 5 sekund.

 7. W przypadku kamer z funkcjami PTZ wybierz prepozycję PTZ z listy rozwijanej Prepozycja PTZ. Patrz Prepozycje PTZ.

 8. Kliknij przycisk Zapisz widok. Sekwencja zostanie zapisana na serwerze, na którym się logujesz.

Dodawanie sekwencji

Aby zmodyfikować sekwencję, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj.

Aby usunąć sekwencję, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.

Widok kamery

Widok kamery pokazuje obraz na żywo z jednej kamery. Widoki kamery mogą być używane w widokach podzielonych, sekwencjach i mapach.

Uwaga

W przypadku nawiązania połączenia z wieloma serwerami programu AXIS Camera Station na liście są wyszczególnione wszystkie kamery ze wszystkich połączonych serwerów.

Aby dodać widok kamery:

 1. W widoku na żywo lub na karcie Zapisy kliknij przycisk .

 2. Wybierz opcję Nowy obraz z kamery.

 3. Wybierz kamerę z listy rozwijanej i kliknij przycisk OK.

Aby zmodyfikować widok kamery, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj.

Aby usunąć widok kamery, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.

Mapa

Mapa to importowany obraz, na którym można umieścić widoki kamery, widoki podzielone, sekwencje, strony internetowe, inne mapy i drzwi. Mapa prezentuje całościowy obraz oraz pozwala łatwo odszukać poszczególne urządzenia i do nich przejść. Kamery można umieszczać na zaimportowanych rzutach kondygnacji, a w przypadku dużych instalacji można utworzyć kilka map i umieścić je na mapie widoku ogólnego.

Z poziomu mapy można otworzyć kamerę, urządzenie, widok lub pulpit nawigacyjny drzwi. Jeżeli dla mapy utworzono przyciski akcji, są one dostępne w widoku mapy. Patrz Tworzenie wyzwalaczy opartych na przyciskach akcji.

Uwaga

Jeżeli komputer łączy się z wieloma serwerami programu AXIS Camera Station, do widoku mapy można dodać dowolny widok, kamerę lub urządzenie z dowolnego serwera.

Dodawanie mapy

 1. Na karcie Podgląd na żywo kliknij przycisk .

 2. Kliknij opcję Nowa mapa. Pojawi się karta Nowy widok mapy.

 3. Nadaj mapie nazwę.

 4. Kliknij przycisk Wybierz obraz i przejdź do pliku mapy. Maksymalny rozmiar pliku to 20 MB. Obsługiwane są formaty BMP, JPG, PNG i GIF.

 5. Przeciągnij widoki, kamery, inne urządzenia i drzwi do żądanych pozycji na mapie. Do znalezienia tych elementów możesz użyć pola Wpisz, aby wyszukać. Ikona drzwi może wyrażać:

  • : Fizyczny status drzwi, gdy drzwi skonfigurowano z monitorem drzwi.

  • : Fizyczny status drzwi, gdy drzwi skonfigurowano bez monitora drzwi.

 6. Kliknij ikonę na mapie, aby zmienić ustawienia:

  • Ikona: Zaznacz ikonę, której chcesz używać. Ta opcja jest dostępna tylko dla kamer i innych urządzeń.

  • Rozmiar: Za pomocą suwaka można wyregulować wielkość ikony.

  • Kolor: Kliknij przycisk i zmień kolor ikony.

  • Nazwa: Włącz tę opcję, aby wyświetlać nazwę ikony. Wybierz opcję Dół lub Góra, aby zmienić umiejscowienie nazwy ikony.

  • Pokryty obszar: Włącz tę opcję, aby obszar pokrywany przez urządzenie był wyświetlany na mapie. Można edytować zasięg, szerokość, kierunek i kolor pokrytego obszaru. Ta opcja jest dostępna tylko dla kamer i innych urządzeń.

  • Usuń: Kliknij przycisk , aby usunąć ikonę z mapy.

 7. Aby dodać etykietę do mapy, kliknij przycisk Dodaj etykietę, nadaj etykiecie nazwę oraz ustaw rozmiar, kąt obrotu, styl i kolor etykiety. Kliknij etykietę i przeciągnij ją w żądane miejsce na mapie. Kliknij przycisk , aby usunąć etykietę.

 8. Uwaga

  Niektóre ustawienia można edytować dla wielu ikon i etykiet równocześnie. Aby zaznaczyć wiele elementów na mapie, naciśnij klawisz CTRL i cały czas go trzymając, kliknij żądane elementy. Aby zaznaczyć wszystkie elementy istniejące na mapie, naciśnij kombinację klawiszy CTRL + A.

 9. Kliknij przycisk Zapisz widok. Widok mapy zostanie zapisany na serwerze wybranym w oknie głównym.

Dodawanie mapy
Wyzwalanie audio z poziomu mapy

Aby zmodyfikować mapę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj.

Aby usunąć mapę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.

Ujęcie

Podczas wykonywania ujęcia (migawki) mapy widać w nim status urządzeń istniejących na mapie.

 • Aby zapisać migawkę:

  1. Kliknij mapę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wykonaj ujęcie.

  2. Migawka zostanie automatycznie zapisana w folderze określonym w oknie Configuration > Client > Settings (Konfiguracja > Klient > Ustawienia).

 • Aby wyeksportować migawkę:

  1. Kliknij mapę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Dodaj ujęcie do eksportu.

  2. Migawka zostanie dodana do listy eksportu na karcie Eksport. Postępuj zgodnie z informacjami w temacie Eksportowanie zapisów, aby wyeksportować nagrania z ujęciem mapy.

Przybliżanie mapy i nawigowanie

 • Mysz: Za pomocą kółka myszy można przybliżać i oddalać widok. Po powiększeniu mapy przeciągaj ją, aż zobaczysz żądane położenie.

 • Klawiatura: Naciśnij CTRL + (+), aby przybliżyć widok, lub CTRL + (-), aby oddalić widok. Naciśnij CTRL i klawisze strzałek, aby przejść do żądanego miejsca na mapie.

 • Joystick: Obracaj głowicę joysticka, aby przybliżać i oddalać obraz. Przechylając joystick, przejdź do żądanego miejsca na mapie.

Strona internetowa

Widok strony www pokazuje stronę z Internetu. Może ona być na przykład wyświetlana w widoku podzielonym albo jako sekwencja razem z obrazem na żywo.

Aby dodać stronę internetową:

 1. Na karcie Podgląd na żywo kliknij przycisk .

 2. Wybierz opcję Nowa strona internetowa.

 3. Wprowadź opisową nazwę strony www.

 4. W polu URL wprowadź kompletny adres internetowy. Można używać adresów z prefiksami http i https. Na przykład: http://przyklad.com/sciezka.html.

 5. Kliknij przycisk OK.

Aby zmodyfikować stronę internetową, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj.

Aby usunąć stronę internetową, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.

Foldery

Foldery służą do grupowania elementów w kategorie w widoku drzewa. Foldery mogą zawierać widoki podzielone, sekwencje, widoki kamer, mapy, strony internetowe i inne foldery.

Aby dodać folder:

 1. W widoku na żywo lub na karcie Zapisy kliknij przycisk .

 2. Kliknij przycisk Nowy folder.

 3. Nadaj folderowi nazwę i kliknij przycisk OK.

Aby zmodyfikować folder, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj.

Aby usunąć folder, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.

Zapisy

Na karcie Zapisy znajdują się funkcje wyszukiwania, odtwarzania i eksportowania nagrań. Aby przejść do karty Zapisy, otwórz menu kart lub kliknij przycisk na karcie Podgląd na żywo.

Lewy panel zawiera widoki i kamery z podłączonych serwerów pogrupowane według nazw serwerów. Można tam wyszukiwać widoki lub kamery, zarządzać widokami oraz używać nawigacji w widoku drzewka dla dużych systemów. Patrz Podgląd na żywo.

Prawy panel pokazuje obrazy z kamer, narzędzia do odtwarzania i oś czasu nagrywania.

 • Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy:

  • Wybierz polecenie Nawigacja i przejdź do karty ustawień kamery Zapisy, jeśli rozpoczynasz z karty Zapisy w widoku podzielonym.

  • Wybierz polecenie Pokaż na i wskaż konkretny ekran, na którym ma być wyświetlany obraz, jeśli masz wiele ekranów.

  • Wybierz polecenie Wykonanie ujęcie i zrób zrzut ekranu. Migawka zostanie zapisana w folderze ujęć określonym w oknie Configuration > Client > Settings (Konfiguracja > Klient > Ustawienia).

  • Wybierz polecenie Dodaj ujęcie do eksportu. Migawka zostanie dodana do listy eksportu na karcie Eksport.

  • Wybierz polecenie Raport o zdarzeniu i utwórz raporty o zdarzeniach, jeśli jest włączona ta funkcjonalność.

  • Wybierz polecenie Profil strumieniowania i skonfiguruj profil strumieniowania. Patrz Profile strumieniowania

 • Kliknij przycisk , a następnie wybierz datę i godzinę na osi czasu, aby przejść do tego momentu w czasie.

 • Kliknij przycisk , aby skonfigurować rodzaje nagrań pokazywanych na osi czasu.

 • Kliknij przycisk Pokaż wszystkie metadane z kamer nasobnych, aby były wyświetlane wszystkie metadane urządzeń nasobnych. Będą wtedy wyświetlane również notatki i kategorie dodane w aplikacji AXIS Body Worn Assistant.

  • W polu Wpisz, aby wyszukać wprowadź słowa kluczowe, aby znaleźć żądane nagrania.

  • Dwukrotne kliknięcie nagrania na liście spowoduje przejście do tego nagrania na osi czasu.

 • Odtwarzanie zapisów

 • Zakładki

 • Eksportowanie zapisów

 • Eksportowanie raportów o zdarzeniach

Aby włączyć lub wyłączyć nagrywanie i zmienić ustawienia nagrywania, takie jak rozdzielczość, kompresja i liczba klatek na sekundę, patrz Metoda nagrywania.

Uwaga

Nie można usunąć nagrań z poziomu aplikacji AXIS Camera Station. Można jedynie zmienić czas przechowywania w oknie Configuration > Storage > Selection (Konfiguracja > Pamięć masowa > Wybór), tak aby zostały usunięte stare nagrania.

Odtwarzanie zapisów

Nagrania z wielu kamer można odtwarzać równocześnie, jeżeli znacznik odtwarzania jest umieszczony nad kilkoma nagraniami na osi czasu. Aby wyświetlić nagrania z kamery, która znajduje się na osi czasu, ale nie przesyła sygnału do widoku, przeciągnij kamerę z osi czasu do okna odtwarzania w widoku.

W przypadku używania wielu monitorów obraz na żywo może być wyświetlany równolegle z nagranym wideo.

Oś czasu odtwarzania

Oś czasu odtwarzania reprezentuje okres odtwarzania. Oś czasu można przybliżać, oddalać i przeciągać. Jeżeli znacznik wskazuje nagrania, to w trakcie przeciągania osi czasu można wyświetlać szybki podgląd nagrań oraz wyszukiwać konkretne zdarzenie w nagraniach. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na nagraniu na osi czasu zobaczysz obraz z nagrania oraz typ i czas nagrania. W trakcie przeciągania osi czasu odtwarzanie będzie okresowo wstrzymane, a po zwolnieniu osi czasu automatycznie się wznowi.

Oś czasu pod oknem odtwarzania pokazuje wynik wyszukiwania. Nagrania są oznaczone kolorami:

 • Czerwony: Nagrywanie po wykryciu lub wyzwoleniu reguły

 • Żółty: Nagrywanie ręczne

 • Niebieski: Nagrywanie ciągłe

 • Ciemnoszary: Zapis awaryjny

Przechodzenie do nagrań

 • Kliknij przycisk , a następnie wybierz datę i godzinę na osi czasu, aby przejść do tego momentu w czasie. Na osi czasu użyj kółka myszy do przybliżania i oddalania, a następnie przeciągnij wskaźnik osi czasu, aby znacznik wskazywał na żądane nagranie.

 • Za pomocą karty Inteligentne wyszukiwanie można przejść do żądanego nagrania. Patrz Inteligentne wyszukiwanie 1.

 • Za pomocą zakładek można przejść do żądanego nagrania dodanego do zakładek. Patrz Zakładki.

Odtwarzanie zapisów

 1. Przejdź do nagrania, które chcesz odtwarzać.

 2. W panelu sterowania odtwarzaniem:

  • Kliknij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.

  • Kliknij przycisk , aby wstrzymać odtwarzanie.

  • Kliknij przycisk , aby przejść do początku trwającego lub poprzedniego nagrania.

  • Kliknij przycisk , aby przejść do początku następnego nagrania.

  • Kliknij przycisk , aby przejść do poprzedniej klatki w nagraniu. Opcja ta jest dostępna tylko po wstrzymaniu odtwarzania. Po kliknięciu ikony prawym przyciskiem myszy zostaną wyświetlone opcjonalne liczby klatek do pominięcia (maksymalnie 20).

  • Kliknij przycisk , aby przejść do następnej klatki w nagraniu. Opcja ta jest dostępna tylko po wstrzymaniu odtwarzania. Po kliknięciu ikony prawym przyciskiem myszy zostaną wyświetlone opcjonalne liczby klatek do pominięcia (maksymalnie 20).

  • Kliknij przycisk , aby wyciszyć dźwięk. Ta ikona jest wyświetlana wtedy, gdy nagranie zawiera dźwięk.

  • Przesuwając suwak dźwięku, można sterować głośnością. Ta ikona jest wyświetlana w odtwarzanym obrazie, gdy nagranie zawiera dźwięk.

  • W przypadku kamer panoramicznych można kliknąć obraz i obracając kółkiem myszy, przybliżać go i oddalać oraz obracać i przechylać. Aby powiększyć obszar, umieść w nim kursor myszy i obracaj kółko. Alternatywnie użyj kombinacji klawiszy ctrl + (+), aby powiększyć obraz, lub kombinacji CTRL + (-), aby go zmniejszyć.

Zakładki

Na karcie Zapisy kliknij przycisk , aby wyświetlić wszystkie zakładki prowadzące do nagrań. Ikona wskazuje, że nagranie jest zablokowane.

Uwaga
 • Zablokowanego zapisu nie można usunąć, dopóki nie zostanie odblokowany.
 • Zablokowane nagrania zostaną wykasowane po usunięciu kamery z aplikacji AXIS Camera Station.
 • Interwał blokowania zablokowanego zapisu wynosi 5 minut.

Za pomocą pola Wpisz, aby wyszukać można odszukać żądana zakładkę. Wybierz zakładkę:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przejdź do, aby wyświetlić nagranie dodane do zakładki na osi czasu, a następnie kliknij przycisk , aby odtworzyć nagranie od momentu dodanego do zakładek.

 • Kliknij przycisk , aby zmodyfikować nazwę i opis zakładki oraz zmienić ustawienie blokowania lub nieblokowania nagrania:

  • Wybierz Prevent recording deletion (Chroń zapis przed usunięciem), aby zablokować zapis.

  • Wyczyść pole wyboru Prevent recording deletion (Chroń zapis przed usunięciem), aby odblokować zapis.

 • Kliknij przycisk , aby usunąć zakładkę. Można usunąć wiele zakładek naraz. Aby zaznaczyć wiele zakładek, trzymaj wciśnięty klawisz SHIFT lub Ctrl podczas zaznaczania zakładek.

Dodawanie zakładki

 1. Przejdź do nagrania. Patrz Odtwarzanie zapisów.

 2. Zaznacz położenie na osi czasu i kliknij przycisk .

 3. Wprowadź nazwę i opis zakładki. Można użyć słów kluczowych w opisie, aby ułatwić znajdowanie i rozpoznawanie zawartości zakładki.

 4. Wybierz Prevent recording deletion (Chroń zapis przed usunięciem), aby zablokować zapis. Interwał blokowania wynosi 5 minut. Gdy system usuwa stare nagrania, nagrania znajdujące się w interwale blokowania nie zostaną wykasowane.

 5. Uwaga

  Nie można usunąć zablokowanego nagrania. Aby odblokować nagranie, wyczyść opcję lub usuń zakładkę.

 6. Kliknij przycisk OK.

Eksportowanie zapisów

Nagrania można wyeksportować do lokalnej pamięci masowej lub do lokalizacji sieciowej dostępnej z komputera klienckiego programu AXIS Camera Station. W jednej operacji można wyeksportować wiele nagrań.

Nagrania można eksportować do formatów .asf, .mp4 i .mkv oraz odtwarzać w aplikacjach Windows Media Player i AXIS File Player.

AXIS File Player to bezpłatne oprogramowanie do odtwarzania materiałów filmowych i dźwiękowych. Można ją dołączać do eksportowanych nagrań. Nie trzeba nic instalować. W celu odtwarzania nagrań wystarczy odtworzyć aplikację AXIS File Player i wskazać pliki, które mają być odtwarzane.

Uwaga

W aplikacji AXIS File Player można zmieniać szybkość odtwarzania nagrań w formatach .mp4 i .mkv, ale nie w formacie .asf.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz uprawnienia do eksportowania. Patrz Uprawnienie użytkownika do eksportowania.

Eksportowanie zapisów

 1. Na karcie Zapisy wybierz kamerę lub widok.

 2. Dodaj nagrania do listy eksportu. Nagrania dodane do listy eksportu zostaną na osi czasu wyróżnione, a pozostałe wyszarzone.

  • Kliknij nagranie prawym przyciskiem myszy i wybierz kolejno opcje Eksportuj > Dodaj zapisy. Pojedyncze wybrane nagranie zostanie dodane do listy eksportu.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy poza nagraniem i wybierz kolejno opcje Eksportuj > Dodaj zapisy. Nagrania zawierające znacznik zostaną dodane do listy eksportu.

  • Kliknij , aby wyświetlić znaczniki wyboru. Przesuń znaczniki wyboru na żądane momenty w czasie. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagranie w granicach znaczników wyboru i wybierz kolejno opcje Eksportuj > Dodaj zapisy, aby do listy eksportu dodać pojedyncze nagranie. Kliknij prawym przyciskiem myszy poza nagraniem i wybierz kolejno opcje Eksportuj > Dodaj zapisy, aby do listy eksportu dodać wszystkie nagrania znajdujące się między znacznikami wyboru.

 3. Jeżeli chcesz usunąć którekolwiek nagrania z listy eksportu:

  • Kliknij nagranie prawym przyciskiem myszy i wybierz kolejno opcje Eksportuj > Usuń nagrania. Pojedyncze wybrane nagranie zostanie usunięte z listy eksportu.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy poza nagraniem i wybierz kolejno opcje Eksportuj > Usuń nagrania. Nagrania zawierające znacznik zostaną usunięte z listy eksportu.

  • Gdy zostaną wyświetlone znaczniki wyboru, kliknij prawym przyciskiem myszy nagranie w granicach znaczników wyboru i wybierz kolejno opcje Eksportuj > Usuń nagrania, aby z listy eksportu usunąć pojedyncze nagranie. Kliknij prawym przyciskiem myszy poza nagraniem i wybierz kolejno opcje Eksportuj > Usuń nagrania, aby z listy eksportu usunąć wszystkie nagrania znajdujące się między znacznikami wyboru.

 4. Dodanie nagrania lub migawki do listy eksportu spowoduje wyświetlenie karty Eksport. Jeżeli jest wyświetlana karta Raport o zdarzeniu, kliknij przycisk Przełącz na eksport i przejdź do karty Eksport.

 5. Jeżeli chcesz zapisać listę eksportu do pliku, kliknij przycisk Zapisz.

 6. Jeżeli chcesz dołączyć zapisaną wcześniej listę eksportu, kliknij przycisk Wczytaj.

 7. Na liście eksportu są wyświetlane informacje o nagraniach, w tym godzina rozpoczęcia, godzina zakończenia, czas trwania, zdarzenie i profil strumieniowania, a także informacja o tym, czy nagranie było modyfikowane oraz czy zawiera notatki lub dźwięk.

  • Kliknięcie nagrania na liście eksportu spowoduje wyświetlenie jego podglądu i odtworzenie. Podgląd może objąć wiele nagrań tylko wtedy, gdy wszystkie pochodzą z jednej kamery.

  • Kliknij jedno nagranie i przejdź do osi czasu, aby skorygować godziny rozpoczęcia i zakończenia nagrywania. Oś czasu pokazuje nagrania w zakresie 30 minut od wybranego nagrania.

  • Kliknij jedno nagranie i przeciągnij wskaźnik osi czasu w określone miejsce. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Dodaj ujęcie, aby dodać migawki.

  • W polu Preferowany profil strumieniowania wybierz żądany profil transmisji strumieniowej.

  • Jeżeli nagranie zawiera dźwięk, możesz kliknąć opcję i go wyciszyć.

  • Aby zmodyfikować nagrania, kliknij przycisk . Patrz Edytowanie nagrania (redagowanie) przed wyeksportowaniem.

  • Aby zmodyfikować notatki do nagrania, kliknij przycisk .

  • Aby usunąć nagranie z listy eksportu, kliknij przycisk .

 8. Kliknij Browse (Przeglądaj), aby wybrać lokalizację, do której chcesz wyeksportować zapisy.

 9. Aby dołączyć notatki do nagrań, wybierz opcję Dołącz uwagi. Notatki są dostępne zarówno w postaci pliku .txt w wyeksportowanym folderze, jak i w formie zakładki do nagrania w aplikacji AXIS File Player.

 10. W sekcji Ustawienia zaawansowane:

  • Aby zagwarantować autentyczność i integralność obrazu poprzez zablokowanie potencjalnej ingerencji, zaznacz opcję Dodaj podpis cyfrowy. Ta opcja jest dostępna tylko dla nagrań w formacie .asf. Patrz Odtwarzanie i weryfikowanie wyeksportowanych nagrań.

  • Aby do eksportowanych nagrań dołączać aplikację AXIS File Player, zaznacz opcję Dołącz Axis File Player.

  • Aby utworzyć listę odtwarzania w formacie .asx używanym przez program Windows Media Player, zaznacz opcję Utwórz listę odtwarzania (.asx). Nagrania będą odtwarzane w kolejności, w jakiej dostały dokonane.

  • Aby wyeksportować listę odtwarzania do pliku Zip, zaznacz opcję Eksportuj do pliku zip. Można też ustawić hasło dostępu do tego pliku.

  • Z listy rozwijanej Format eksportu wybierz format, do którego chcesz wyeksportować nagrania. Jeżeli wybierzesz format MP4, dźwięk w formatach G.711 i G.726 nie będzie dołączany do eksportowanych nagrań.

  • Jeżeli którekolwiek nagranie zostało zmodyfikowane, można w sekcji Kodowanie edytowanego obrazu wideo ustawić format kodowania wideo Automatycznie, H.264 lub M-JPEG. Ustawienie Automatycznie powoduje stosowanie kodowania M-JPEG dla formatu M-JPEG oraz kodowania H.264 dla pozostałych formatów.

 11. Kliknij przycisk Eksportuj. Zadanie eksportowania nagrań zostanie wyświetlone w prawym dolnym rogu i będzie dodane do karty Zadania.

Eksportowanie zapisów

Folder eksportu zawiera następujące elementy:

 • Nagrania w jednym z obsługiwanych formatów.

 • Notatki w formacie .txt, jeśli zaznaczono opcję Dołącz uwagi.

 • Aplikację AXIS File Player, jeśli zaznaczono opcję Dołącz AXIS File Player.

 • Listę odtwarzania w formacie .asx, jeśli zaznaczono opcję Utwórz listę odtwarzania (.asx).

Uprawnienie użytkownika do eksportowania

Uprawnienie eksportowania można skonfigurować za pomocą ustawień opisanych w temacie Konfigurowanie uprawnień użytkowników.

 • Jeżeli wyłączono Ci uprawnienia eksportowania i tworzenia raportów o zdarzeniach, nie możesz eksportować nagrań ani tworzyć raportów o zdarzeniach.

 • Jeżeli uprawnienie do eksportowania masz wyłączone, ale uprawnienie do tworzenia raportów o zdarzeniach włączone, możesz tylko generować raporty o zdarzeniach. Kliknięcie przycisku na karcie Zapisy spowoduje wyświetlenie karty Raport o zdarzeniu.

 • Jeżeli uprawnienie do eksportowania masz włączone, ale uprawnienie do tworzenia raportów o zdarzeniach wyłączone, możesz tylko eksportować nagrania. Kliknięcie przycisku na karcie Zapisy spowoduje wyświetlenie karty Eksport.

 • Jeżeli włączono Ci uprawnienia eksportowania i tworzenia raportów o zdarzeniach, możesz eksportować nagrania i tworzyć raporty o zdarzeniach. Kliknięcie przycisku na karcie Zapisy domyślnie spowoduje otwarcie karty Eksport. W trakcie sesji z jednym połączeniem zostanie otwarta karta, która była ostatnio używana.

Edytowanie nagrania (redagowanie) przed wyeksportowaniem

Rozmywanie ruchomego obiektu

 1. Na karcie Eksport lub Raport o zdarzeniu zaznacz nagranie i kliknij przycisk .

 2. Przeciągnij wskaźnik osi czasu na punkt początkowy poruszającego się obiektu.

 3. Pod sekcją Obwódki kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nową ramkę ograniczającą. Alternatywnie kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Dodaj nową obwódkę.

 4. Wybierz kolejno opcje Opcje obwódki > Rozmiar i wyreguluj wielkość ramki. Alternatywnie przeciągnij uchwyty obwódki.

 5. Przeciągnij ramkę ograniczającą, aby przykryć cały obiekt.

 6. Wybierz kolejno opcje Opcje obwódki > Wypełnienie i zaznacz wartość Pikselacja lub Czarny.

 7. Podczas odtwarzania nagrania przeciągnij i upuść obwódkę, aby dodać w ten sposób klatkę kluczową. Alternatywnie kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Dodaj kluczową klatkę.

 8. Aby dodać serię klatek kluczowych, podczas odtwarzania nagrania cały czas przeciągaj ramkę ograniczającą nad obiektem.

 9. Przeciągnij wskaźnik osi czasu i sprawdź, czy cały obiekt jest przykryty.

  • Aby usunąć klatkę kluczową, kliknij ją prawym przyciskiem i wybierz polecenie Usuń kluczową klatkę.

  • Aby przejść do konkretnego miejsca na osi czasu, kliknij ramkę kluczową prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przejdź do punktu czasowego.

 10. Aby ustawić moment końcowy, kliknij dwukrotnie ostatnią ramkę kluczową i w obszarze Opcje obwódki zaznacz opcję Ustaw konie. Alternatywnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Ustaw koniec. Wszystkie klatki kluczowe po punkcie końcowym zostaną usunięte.

Uwaga

W nagraniu wideo można dodać wiele obwódek. Jeżeli ramki ograniczające się nakładają, wspólna część będzie wypełniana kolorami w kolejności Czarny, Pikselacja i Przezroczysty.

Wyświetlanie poruszającego się obiektu z rozmytym tłem

 1. Aby spowodować rozmazywanie ruchomych obiektów, wykonaj czynności opisane w poprzednim rozdziale.

 2. Wybierz kolejno opcje Opcje obwódki > Wypełnienie i ustaw wartość Przezroczysty.

 3. Wybierz kolejno opcje Tło obrazu wideo i ustaw wartość Pikselacja lub Czarny.

Uwaga

Można zaznaczyć wiele obwódek na liście, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Pikselizacja wszystkiego poza zaznaczonym. Zaznaczone ramki ograniczające zostaną wypełnione kolorem Przezroczysty, a pozostałe kolorem Pikselacja.

Generuj obwódki

Jeżeli w oknie Configuration > Devices > Streaming profiles (Konfiguracja > Urządzenia > Profile strumieniowania) włączono używanie danych analitycznych kamery, obwódki można tworzyć na podstawie danych analitycznych z nagrania.

 1. Na karcie Eksport lub Raport o zdarzeniu kliknij przycisk .

 2. Kliknij przycisk Generuj obwódki.

 3. Sprawdź ramki ograniczające i w razie potrzeby je dostosuj, tak aby pokrywały ruchomy obiekt.

 4. Wypełnij tło obwódek lub obrazu filmowego.

Usprawnianie edycji wideo za pomocą aplikacji AXIS Video Content Stream

W kamerach z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.50 i nowszych możliwości edytowania wideo można poprawić dzięki zainstalowaniu aplikacji AXIS Video Content Stream w wersji 1.0 lub nowszych.

Aplikacja jest instalowana automatycznie w nowych kamerach dodawanych do aplikacji AXIS Camera Station, ale można ją również ręcznie zainstalować ze strony Zarządzanie urządzeniami. Patrz Instalowanie aplikacji do kamery. Aplikacja powoduje włączenie funkcji AXIS Video Content Stream. Funkcję AXIS Video Content Stream można obsługiwać tylko za pośrednictwem aplikacji AXIS Camera Station.

Edytowanie nagrań przed wyeksportowaniem

Odtwarzanie i weryfikowanie wyeksportowanych nagrań

Aby zapewnić autentyczność i integralność obrazu, można dodawać cyfrowy podpis do eksportowanych nagrań, opcjonalnie z dodatkowym zabezpieczeniem hasłem. Cyfrowy podpis może być dodatkowo weryfikowany w aplikacji AXIS File Player w celu sprawdzenia, czy nagranie zostało zmodyfikowane.

 1. Przejdź do folderu docelowego dla eksportowanych zapisów. Jeżeli ustawiono hasło chroniące dostęp do wyeksportowanego pliku Zip, należy je podać w celu otwarcia folderu.

 2. Kliknij dwukrotnie AXIS File Player. Wyeksportowane zapisy zostaną automatycznie odtworzone.

 3. W aplikacji AXIS File Player kliknij przycisk , a zostaną wyświetlone notatki dodane do nagrań.

 4. Jeżeli zaznaczono opcję Dodaj podpis cyfrowy, w aplikacji AXIS File Player sprawdź podpis cyfrowy.

  1. Przejdź do menu Tools > Verify digital signature (Narzędzia > Weryfikuj podpis cyfrowy).

  2. Jeżeli zaznaczono opcję Użyj hasła, kliknij opcję Validate with password (Uwierzytelnij hasłem) i wprowadź swoje hasło.

  3. Kliknij przycisk Verify (Weryfikuj). Zostanie wyświetlona strona wyników weryfikacji.

Eksportowanie raportów o zdarzeniach

Raporty o zdarzeniach z dołączonymi nagraniami, migawkami i notatkami można wyeksportować do pamięci masowej lub lokalizacji sieciowej dostępnej z serwera programu AXIS Camera Station. Wtedy osoba tworząca raport nie będzie miała dostępu do wyeksportowanych materiałów.

Nagrania można eksportować do formatów .asf, .mp4 i .mkv oraz odtwarzać w aplikacjach Windows Media Player i AXIS File Player.

AXIS File Player to bezpłatne oprogramowanie do odtwarzania materiałów filmowych i dźwiękowych. Podczas generowania raportów o zdarzeniach jest dołączane automatycznie. Nie trzeba nic instalować. W celu odtwarzania nagrań wystarczy odtworzyć aplikację AXIS File Player i wskazać pliki, które mają być odtwarzane.

Uwaga

W aplikacji AXIS File Player można zmieniać szybkość odtwarzania nagrań w formatach .mp4 i .mkv, ale nie w formacie .asf.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz uprawnienia do eksportowania. Patrz Uprawnienie użytkownika do eksportowania.

Zgłaszanie zdarzeń

Generowanie raportów o zdarzeniach

 1. Na karcie Zapisy wybierz kamerę lub widok.

 2. Dodaj nagrania do listy eksportu. Nagrania dodane do listy eksportu zostaną na osi czasu wyróżnione, a pozostałe wyszarzone.

  • Kliknij nagranie prawym przyciskiem myszy i wybierz kolejno opcje Eksportuj > Dodaj zapisy. Pojedyncze wybrane nagranie zostanie dodane do listy eksportu.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy poza nagraniem i wybierz kolejno opcje Eksportuj > Dodaj zapisy. Nagrania zawierające znacznik zostaną dodane do listy eksportu.

  • Kliknij , aby wyświetlić znaczniki wyboru. Przesuń znaczniki wyboru na żądane momenty w czasie. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagranie w granicach znaczników wyboru i wybierz kolejno opcje Eksportuj > Dodaj zapisy, aby do listy eksportu dodać pojedyncze nagranie. Kliknij prawym przyciskiem myszy poza nagraniem i wybierz kolejno opcje Eksportuj > Dodaj zapisy, aby do listy eksportu dodać wszystkie nagrania znajdujące się między znacznikami wyboru.

 3. Jeżeli chcesz usunąć którekolwiek nagrania z listy eksportu:

  • Kliknij nagranie prawym przyciskiem myszy i wybierz kolejno opcje Eksportuj > Usuń nagrania. Pojedyncze wybrane nagranie zostanie usunięte z listy eksportu.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy poza nagraniem i wybierz kolejno opcje Eksportuj > Usuń nagrania. Nagrania zawierające znacznik zostaną usunięte z listy eksportu.

  • Gdy zostaną wyświetlone znaczniki wyboru, kliknij prawym przyciskiem myszy nagranie w granicach znaczników wyboru i wybierz kolejno opcje Eksportuj > Usuń nagrania, aby z listy eksportu usunąć pojedyncze nagranie. Kliknij prawym przyciskiem myszy poza nagraniem i wybierz kolejno opcje Eksportuj > Usuń nagrania, aby z listy eksportu usunąć wszystkie nagrania znajdujące się między znacznikami wyboru.

 4. Dodaj migawki do listy eksportu. Na karcie Zapisy przeciągnij wskaźnik na osi czasu w konkretne miejsce, kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i wybierz kolejno polecenia Raport o zdarzeniu > Dodaj ujęcie.

 5. Dodanie nagrania lub migawki do listy eksportu spowoduje wyświetlenie karty Raport o zdarzeniu. Jeżeli jest wyświetlana karta Eksport, kliknij przycisk Przełącz na raport o zdarzeniu i przejdź do karty Raport o zdarzeniu.

 6. Jeżeli chcesz zapisać listę eksportu do pliku, kliknij przycisk Zapisz.

 7. Jeżeli chcesz dołączyć zapisaną wcześniej listę eksportu, kliknij przycisk Wczytaj.

 8. Na liście eksportu są wyświetlane informacje o nagraniach, w tym godzina rozpoczęcia, godzina zakończenia, czas trwania, zdarzenie i profil strumieniowania, a także informacja o tym, czy nagranie było modyfikowane oraz czy zawiera notatki lub dźwięk.

  • Kliknięcie nagrania na liście eksportu spowoduje wyświetlenie jego podglądu i odtworzenie. Podgląd może objąć wiele nagrań tylko wtedy, gdy wszystkie pochodzą z jednej kamery.

  • Kliknij jedno nagranie i przejdź do osi czasu, aby skorygować godziny rozpoczęcia i zakończenia nagrywania. Oś czasu pokazuje nagrania w zakresie 30 minut od wybranego nagrania.

  • Kliknij jedno nagranie i przeciągnij wskaźnik osi czasu w określone miejsce. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Dodaj ujęcie, aby dodać migawki.

  • W polu Preferowany profil strumieniowania wybierz żądany profil transmisji strumieniowej.

  • Jeżeli nagranie zawiera dźwięk, możesz kliknąć opcję i go wyciszyć.

  • Aby zmodyfikować nagrania, kliknij przycisk . Patrz Edytowanie nagrania (redagowanie) przed wyeksportowaniem.

  • Aby zmodyfikować notatki o nagraniu lub migawce, kliknij przycisk .

  • Aby usunąć zapis lub ujęcie z listy eksportu, kliknij przycisk .

 9. Na karcie Raport o zdarzeniu:

  • Pole Opis jest wstępnie wypełnione informacjami wprowadzonymi w obszarze Szablon opisu. Można dodać inne informacje, które powinny się znaleźć w raporcie o zdarzeniu.

  • W polu Kategoria wybierz kategorię, do której należy raport.

  • W polu Identyfikator referencyjny wartość jest generowana automatycznie. Można ją zmienić ręcznie. Identyfikator referencyjny w sposób niepowtarzalny oznacza raport o zdarzeniu.

 10. Aby dołączyć notatki do nagrań i ujęć, zaznacz opcję Dołącz uwagi. W wyeksportowanym folderze notatki będą zebrane w plik .txt. Notatki do nagrań są również wyświetlane jako zakładki nagrań w aplikacji AXIS File Player. Notatki do migawek są dołączane w raporcie o zdarzeniu.

 11. Jeżeli którekolwiek nagranie zostało zmodyfikowane, można w sekcji Kodowanie edytowanego obrazu wideo ustawić format kodowania wideo Automatycznie, H.264 lub M-JPEG. Ustawienie Automatycznie powoduje stosowanie kodowania M-JPEG dla formatu M-JPEG oraz kodowania H.264 dla pozostałych formatów.

 12. Kliknij przycisk Utwórz raport. Zadanie eksportowania raportu o zdarzeniu zostanie wyświetlone w prawym dolnym rogu i będzie dodane do karty Zadania.

Folder eksportu zawiera następujące elementy:

 • AXIS File Player

 • Nagrania w formacie..asf

 • Notatki do nagrań i migawek w formacie .txt (jeśli istnieją)

 • Raport o zdarzeniu: zawiera ogólne informacje o zdarzeniu oraz informacje podsumowujące o nagraniach i migawkach

 • Lista odtwarzania, jeżeli wyeksportowano wiele nagrań

Ręczne nagrywanie

Uwaga

Podczas nawiązywania połączenia z wieloma serwerami programu AXIS Camera Station można ręcznie uruchamiać i zatrzymywać nagrywanie na każdym podłączonym serwerze, wybierając serwer z listy rozwijanej Selected server (Wybrany serwer).

Aby ręcznie uruchomić i zatrzymać nagrywanie z poziomu menu głównego:

 1. Wybierz kolejno opcje > Akcje > Nagraj ręcznie.

 2. Wybierz jedną lub kilka kamer. Za pomocą pola Wpisz, aby wyszukać można odnaleźć kamery.

 3. Kliknij przycisk Rozpocznij. Status kamer zmieni się z Zatrzymano na Zapis. Alternatywnie kliknij przycisk Zatrzymaj. Status kamer zmieni się z Zapis na Zatrzymano.

Aby rozpocząć lub zatrzymać ręczne nagrywanie z poziomu podglądu na żywo:

 1. Przejdź na stronę Podgląd na żywo.

 2. Przesuń wskaźnik myszy do ramki podglądu na żywo z kamery.

 3. W prawym górnym rogu kliknij przycisk REC. W czasie, gdy kamera nagrywa, widać żółty wskaźnik.

 4. Kliknij przycisk STOP, aby zatrzymać nagrywanie.

Uwaga

Domyślnie jest wyświetlana funkcja Inteligentne wyszukiwanie 1. Aby ukryć tę funkcję, wyczyść opcję Pokaż inteligentne wyszukiwanie 1. Patrz Ustawienia klienta.

Inteligentne wyszukiwanie 1 to funkcja wyszukiwania ruchu pozwalająca szybko znaleźć ważne zdarzenia w nagranym obrazie filmowym. Dzięki funkcji można uniknąć ręcznego przeglądania godzin nagranego materiału wizyjnego, ponieważ znajdzie ona punkty w czasie, gdy wystąpił ruch w wybranym obszarze w nagraniu wideo.

Funkcja Inteligentne wyszukiwanie 1 będzie działać szybciej po włączeniu funkcji analizy. W tym celu podczas konfigurowania profili strumieniowania należy zaznaczyć opcję Uwzględnij dane analizy przy inteligentnym wyszukiwaniu. Patrz Profile strumieniowania.

Używanie funkcji Inteligentne wyszukiwanie 1

 1. Kliknij przycisk i wybierz opcję Inteligentne wyszukiwanie 1, co spowoduje wyświetlenie karty Inteligentne wyszukiwanie 1.

 2. Zaznacz kamerę zawierającą nagranie, które chcesz przeszukać.

 3. Dopasuj obszar zainteresowania, w którym mają być wykrywane poruszające się obiekty. Obszar ma postać wielokąta wyświetlanego nad nagranym materiałem wideo. Wielokąt może mieć od 3 do 20 narożników.

  • Za pomocą myszy przesuń obszar i zmień jego rozmiar.

  • Aby dodać nowy narożnik, kliknij linię między dwoma narożnikami.

  • Aby usunąć narożnik, kliknij go prawym przyciskiem myszy.

 4. Na karcie Wyszukaj skonfiguruj filtry ignorowania:

  • Filtr obiektów krótkotrwałych: za pomocą suwaka Czas określ minimalny czas, przez jaki obiekty muszą być widoczne na obrazie.

  • Filtr małych obiektów: za pomocą suwaków Szerokość i wysokość dopasuj rozmiary ignorowanych obiektów.

 5. Na karcie Wyszukaj w kalendarzu wybierz datę, a następnie na listach rozwijanych wybierz godziny rozpoczęcia i zakończenia. Aby wybrać przedział dat, trzymaj wciśnięty klawisz SHIFT podczas zaznaczania dat.

 6. Kliknij Search (Wyszukaj).

Inteligentne wyszukiwanie 1

Zarządzanie wynikami wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania są wyświetlane na karcie Wyniki. Zaznacz opcję Pokaż obszar detekcji, aby zobaczyć obszar zainteresowania, w którym będzie prowadzone wyszukiwanie.

 • Kliknij dwukrotnie wynik wyszukiwania, a znacznik odtwarzania zostanie przesunięty do momentu, w którym wykryto ruch.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden lub wiele wyników wyszukiwania i wybierz polecenie Eksportuj, aby wyeksportować nagrania. Patrz Eksportowanie zapisów.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden lub wiele wyników wyszukiwania. Zostaną wyświetlone polecenia umożliwiające dodanie nagrań do listy eksportu oraz zmodyfikowanie listy eksportu.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy wynik wyszukiwania. Zostaną wyświetlone polecenia umożliwiające dodanie nagrania do zakładek oraz zmodyfikowanie zakładki. Patrz Zakładki.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden lub wiele wyników wyszukiwania i wybierz polecenie Usuń, aby usunąć nagranie z wyników wyszukiwania.

Usprawnianie działania funkcji Inteligentne wyszukiwanie 1 za pomocą aplikacji AXIS Video Content Stream

W kamerach z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.50 i nowszych działanie funkcji Inteligentne wyszukiwanie 1 można poprawić poprzez zainstalowanie aplikacji AXIS Video Content Stream 1.0.

Aplikacja jest instalowana automatycznie w nowych kamerach dodawanych do aplikacji AXIS Camera Station, ale można ją również ręcznie zainstalować ze strony Zarządzanie urządzeniami. Patrz Instalowanie aplikacji do kamery. Aplikacja powoduje włączenie funkcji AXIS Video Content Stream. Funkcję AXIS Video Content Stream można obsługiwać tylko za pośrednictwem aplikacji AXIS Camera Station.

Inteligentne wyszukiwanie 2 BETA

W funkcji Inteligentne wyszukiwanie 2 można ustawić kilka filtrów ułatwiających znajdowanie osób i pojazdów w nagraniach wygenerowanych za pomocą kamer Axis.

Uwaga
 • Funkcja wymaga strumieniowego przesyłania metadanych analitycznych za pośrednictwem protokołu RTSP.
  • W kamerach z systemem operacyjnym AXIS w wersjach starszych niż 9.60 należy zainstalować aplikację AXIS Video Content Stream. Patrz Instalowanie aplikacji do kamery.

 • Funkcja wymaga synchronizacji czasu między serwerem programu AXIS Camera Station a kamerami.

Ograniczenia

 • Metadane będą nagrywane tylko po włączeniu funkcji Inteligentne wyszukiwanie 2. W związku z tym historycznych danych nie można przeszukiwać.

 • Wysokie lub bardzo zmienne opóźnienia w sieci mogą powodować problem z synchronizowaniem czasu oraz wpływać na klasyfikowanie wykrytych obiektów na podstawie metadanych analitycznych.

 • Zalecamy stosowanie nagrywania ciągłego. Funkcja nagrywania inicjowanego ruchem spowoduje wykrywanie obiektów bez nagrywania sygnału wizyjnego.

 • Zalecamy format H.264. Nie można wyświetlać podglądu nagrań dokonanych w formacie H.265.

 • Niska jakość obrazu spowodowana wysokim stopniem kompresji, warunkami pogodowymi takimi jak ulewny deszcz lub intensywne opady śniegu, niską rozdzielczością kamery, znaczącymi zniekształceniami, dużym polem widzenia lub nadmiernym drganiami negatywnie wpływa na klasyfikowanie rodzajów obiektów i dokładność wykrywania.

 • Obiekty stacjonarne nie są wykrywane.

 • Małe i odległe obiekty mogą nie zostać wykryte.

 • Dopilnuj, aby warunki oświetlenia spełniały specyfikację kamery. W razie potrzeby użyj dodatkowego źródła światła. Rozpoznawanie kolorów nie działa w ciemności ani przy oświetlaniu podczerwienią.

 • Kamery nasobne nie są obsługiwane.

 • Radar może wykrywać tylko osoby i pojazdy. Dla radaru nie można włączyć przetwarzania końcowego w tle.

 • Funkcja klasyfikowania obiektów przy wykrywaniu kamerami termowizyjnymi działa w nieprzewidziany sposób.

 • Podczas każdej zmiany prepozycji PTZ oraz przez krótki okres rekalibrowania po zmianie położenia poruszające się obiekty nie są wykrywane.

 • Ustawienia przekroczenia linii i filtry obszarów nie naśladują zmian pozycji PTZ.

Proces

 1. Konfigurowanie funkcji Inteligentne wyszukiwanie 2 BETA

 2. Konfigurowanie synchronizacji czasu między serwerem programu AXIS Camera Station a kamerami. Patrz Synchronizacja czasu.

 3. Tworzenie filtra lub wczytanie istniejącego filtra. Patrz Tworzenie filtra.

 4. Zarządzanie wynikami wyszukiwania. Patrz Wyniki inteligentnego wyszukiwania.

  • Przechodzenie do nagrania

  • Eksportowanie nagrania

  • Generowanie raportu z wykrywania

Tworzenie filtra

Kamery zaznaczone w oknie Konfiguracja > Inteligentne wyszukiwanie 2 > Ustawienia są dostępne i mogą być wykorzystywane do inteligentnego wyszukiwania.

W urządzeniach z funkcją głębokiego uczenia można ustawić strategię przetwarzania końcowego w tle, która będzie określać sposób klasyfikowania na urządzeniu i serwerze.

 1. Kliknij przycisk i wybierz opcję Inteligentne wyszukiwanie 2 BETA, co spowoduje wyświetlenie karty Inteligentne wyszukiwanie 2.

 2. Kliknij opcję Kamery i zaznacz kamery używane do wyszukiwania.

  W przypadku kamer z funkcją przetwarzania końcowego w tle na ekranie będzie wyświetlana ikona pokazująca status przetwarzania końcowego w ciągu ostatniej godziny, jeśli przebiega ono wolno.

  • Ikonę widać w przypadku, gdy program sklasyfikował poniżej 50% wykrytych obiektów.

  • Ikonę widać w przypadku, gdy program sklasyfikował poniżej 5% wykrytych obiektów.

 3. Kliknij przycisk Przedział wyszukiwania i wybierz zakres czasu albo kliknij przycisk Niestandardowa i ustaw własny przedział czasu.

 4. Aby wykrywać osoby, kliknij opcję Wykrywanie osób. Zaznacz opcję Osoby i wybierz kolory odzieży. Można wybrać wiele kolorów.

 5. Aby wykrywać pojazdy, kliknij opcję Wykrywanie pojazdów. Wybierz typy i kolory pojazdów. Można wybrać kilka typów i kolorów.

 6. Aby filtrować według obszaru:

  1. Kliknij opcję Obszar, zaznacz kamerę i włącz opcję Filtruj według obszaru.

  2. Dostosuj obszar zainteresowania wyświetlany u góry nagranego filmu.

   • Kliknij i przeciągnij, aby go przesunąć.

   • Przeciągnij punkty kotwiczenia, aby zmienić rozmiar i kształt. Obszar może zawierać maksymalnie 25 punktów kotwiczenia.

   • Aby dodać nowy punkt kotwiczenia, kliknij linię między dwoma istniejącymi punktami.

   • Aby usunąć punkt kotwiczenia, kliknij go prawym przyciskiem myszy.

  3. Kliknij przycisk Resetuj, aby zmienić konfigurację obszaru zainteresowania.

 7. Aby filtrować według przekroczenia linii:

  1. Kliknij opcję Przekroczenie linii, zaznacz kamerę i włącz opcję Filtruj według przekroczenia linii.

  2. Dostosuj niebieską linię wyświetlaną u góry nagranego filmu. Można dodawać nowe punkty kotwiczenia oraz przeciągać i upuszczać istniejące punkty, aby dostosować linię.

  3. W obszarze Kierunek wybierz kierunek przekroczenia linii, który ma być wykrywany. Będzie on wyświetlany jako czerwona strzałka nad nagranym filmem.

  4. Kliknij przycisk Resetuj, aby zmienić konfigurację i kierunek przekroczenia linii.

 8. Aby filtrować według rozmiaru i czasu trwania:

  1. Kliknij opcję Rozmiar i czas trwania, zaznacz kamerę i włącz opcję Filtruj według rozmiaru i czasu trwania.

  2. Dostosuj minimalną wysokość jako procent łącznej wysokości obrazu. Obiekty niższe niż wskazana wysokość będą ignorowane.

  3. Dostosuj minimalną szerokość jako procent łącznej szerokości obrazu. Obiekty węższe niż wskazana szerokość będą ignorowane.

  4. Dostosuj minimalny czas trwania w sekundach. Obiekty znajdujące się w granicach obrazu krócej niż wskazany czas trwania będą ignorowane.

  5. Kliknij przycisk Resetuj, aby zmienić konfigurację filtrów.

 9. Aby dołączać wykryte obiekty zaklasyfikowane jako nieznane, zaznacz opcję Nieznane detekcje.

 10. Aby skonfigurować strategię przetwarzania końcowego, kliknij przycisk .

  • Brak: Użyj istniejącej klasyfikacji na urządzeniu i serwerze, aby szybko wyszukać detekcje. Na serwerze nie odbywa się nowe klasyfikowanie.

  • Ignoruj nieznane: Użyj klasyfikacji na serwerze, aby wyszukać detekcje, które nie są klasyfikowane w urządzeniu. Nieznane wykryte obiekty są ignorowane.

  • Default (Domyślne): Użyj klasyfikacji na serwerze, aby wyszukać detekcje, które nie są klasyfikowane w urządzeniu. Nieznane wykryte obiekty są uwzględniane.

   Jeżeli na przykład urządzenie wykryje, że obiekt jest osobą, mechanizm klasyfikowania na serwerze doda informacje o kolorze tylko podczas wyszukiwania koloru.

  • All (Wszystkie): Użyj klasyfikacji na serwerze, aby wyszukać wszystkie detekcje.

   Jeżeli na przykład urządzenie wykryje, że obiekt jest osobą, mechanizm klasyfikowania na serwerze doda informacje o kolorze bez względu na to, czy szukasz koloru, czy nie.

 11. Kliknij Search (Wyszukaj). Będzie wyświetlany pasek postępu z liczbą pozostałych wykrytych obiektów i szacowanym pozostałym czasem.

Zarządzanie filtrami

Uwaga

Tylko użytkownik, który utworzył filtr, może do niego przejść i nim zarządzać.

 • Aby zapisać filtr, kliknij przycisk , nadaj mu nazwę i kliknij przycisk Zapisz.

 • Aby zastąpić istniejący filtr, kliknij przycisk , zaznacz filtr i kliknij przycisk Zastąp.

 • Aby zresetować filtr, kliknij kolejno przyciski i Resetuj.

 • Aby usunąć filtr, kliknij kolejno przyciski i .

 • Aby wczytać filtr, kliknij przycisk i zaznacz filtr.

Wyniki inteligentnego wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania są grupowane według dat. Wynik wyszukiwania zawiera następujące elementy:

 • Ikona: Pokazuje kategorię i kolor wykrywanego obiektu. Może to być ikona osoby, pojazdu lub nieznanego obiektu.

 • Time (Godzina): Data i godzina wykrycia obiektu.

 • Obraz: Migawka wykrytego obiektu, z czerwoną ramką pokazującą szczegółowe umiejscowienie obiektu.

 • Zarządzanie wynikami wyszukiwania:
 • Domyślnie wyniki wyszukiwania są wyświetlane w porządku malejącym, tzn. ostatnio wykryte obiekty znajdują się na górze listy. Kliknij opcję Najpierw najwcześniejsze, aby na wierzchu znalazły się najdawniej wykryte obiekty.

 • Aby dodatkowo przefiltrować wyniki wyszukiwania, kliknij opcję Ufność i ustaw poziom ufności. Wysoki poziom ufności powoduje ignorowanie niepewnych kategorii.

 • Kliknięcie wyniku wyszukiwania spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji i opcji.

  • Informacje ogólne: Nazwa kamery oraz data i godzina wykrycia obiektu.

  • Zapisywanie: Nagranie zostanie odtworzone automatycznie, z uwzględnieniem ewentualnych buforów przed zdarzeniem i po zdarzeniu. Nagranie można wyciszyć oraz wyświetlić na pełnym ekranie.

  • Ujęcie: Migawka wykrytego obiektu, z kategorią i wykrytym kolorem.

  • Przejdź do nagrania: Kliknięcie spowoduje otwarcie karty Zapisy oraz przejście do nagrania na osi czasu w kamerze. Patrz Zapisy.

  • Eksportuj zapis: Kliknięcie spowoduje otwarcie karty Eksport z listą eksportu zawierającą nagranie. Aby zmodyfikować nagranie przed wyeksportowaniem, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj zapis i eksportuj. Patrz Eksportowanie zapisów.

  • Szczegóły klasyfikacji: Kliknięcie spowoduje wyświetlenie informacji o przynależności do konkretnej kategorii.

  • Generowanie raportu z wykrywania: Rozwiń szczegóły klasyfikacji i przewiń do samego dołu. Kliknij przycisk Raport o detekcji i wybierz lokalizację, w której ma zostać zapisany raport. Raport z wykrywania obejmuje nagranie, migawki, dane śledzenia i dzienniki.

Można wyszukiwać dane pochodzące z zewnętrznych źródeł lub systemów oraz łatwo przechodzić do nagrań w aplikacji AXIS Camera Station i śledzić okoliczności towarzyszące każdemu zdarzeniu. Patrz Zewnętrzne źródła danych.

Przykłady możliwych danych:

 • Zdarzenia wygenerowane przez system kontroli dostępu. Na przykład: przyznanie dostępu, odmowa dostępu, otwarcie drzwi, zablokowanie drzwi, zbyt długie otwarcie drzwi i wyważenie drzwi.

 • Numery tablic rejestracyjnych odczytane przez aplikację AXIS License Plate Verifier.

 • Prędkość odczytana przez aplikację AXIS Speed Monitor.

Domyślnie można przeszukiwać dane z ostatnich 90 dni. Aby zmienić liczbę dni przechowywania zewnętrznych danych, wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Serwer > Ustawienia > Dane zewnętrzne.

 1. Kliknij przycisk i wybierz opcję Wyszukiwanie danych, a zostanie wyświetlona karta Wyszukiwanie danych.

 2. Z listy rozwijanej wybierz przedział wyszukiwania.

  • Na żywo: Zaznacz opcję Na żywo, aby przeszukiwać dane na bieżąco w trakcie emisji. Maksymalna ilość danych na żywo, jaką można wyświetlić, wynosi 3000. W trybie wyszukiwania na żywo nie można używać operatorów wyszukiwania.

  • Wstępnie skonfigurowany przedział czasu: Wybierz przedział czasowy, w jakim chcesz szukać. Na przykład Ostatnia godzina, Ostatnie 12 godzin, Ostatnie 30 dni.

  • Custom (Niestandardowe): Zaznacz opcję Niestandardowe, a następnie określ początek i koniec okresu, w którym chcesz szukać.

 3. Aby wskazać źródło danych, które ma zostać przeszukane, wybierz je z listy rozwijanej Źródło.

 4. Aby wyszukać dane zawierające konkretne wyrazy, wpisz słowa kluczowe w polu wyszukiwania. Patrz Optymalizowanie wyszukiwania.

 5. Kliknij Search (Wyszukaj). Zostanie wyświetlona lista danych z informacjami takimi jak czas, źródło i szczegóły zdarzenia. Kliknięcie nagłówka kolumny umożliwi posortowanie zawartości.

 6. Jeżeli dla źródła skonfigurowano widok:

  • Dane generowane ze źródła będą automatycznie dodawane do zakładek na osi czasu widoku. Kliknięcie danych na liście spowoduje przejście do nagrania i umożliwi prześledzenie zdarzenia.

  • W trybie na żywo kliknij przycisk , aby przechodzić między osią czasu nagrania a jego widokiem na żywo.

 7. Kliknij przycisk , aby wyeksportować wyniki wyszukiwania do pliku .txt. Eksport obejmie tylko informacje o zdarzeniach. Nagrania i obrazy nie zostaną wyeksportowane.

ElementOpis
GodzinaCzas, w którym nastąpiło zdarzenie.
ŹródłoNazwa źródła zdarzenia.
SerwerSerwer, do którego wysłano dane zdarzenia. Widoczna tylko w przypadku połączenia z wieloma serwerami.
Typowe elementy w zdarzeniach kontroli dostępu
Posiadacz kartyPosiadacz karty, który inicjuje zdarzenie.
ZdarzenieOpis zdarzenia. Na przykład: drzwi zablokowane.
LokalizacjaNazwa drzwi oraz nazwa kontrolera drzwi z adresem IP.
ZdjęcieZdjęcie posiadacza karty. Umieszczenie na nim wskaźnika myszy spowoduje wyświetlenie powiększenia.
Typowe elementy w zdarzeniach aplikacji AXIS License Plate Verifier
Tablica rejestracyjnaNumer tablicy rejestracyjnej zarejestrowany przez urządzenie.
Typowe elementy w zdarzeniach aplikacji AXIS Speed Monitor

Prędkość jest podawana w kilometrach lub milach na godzinę.

Prędkość wejściowaPrędkość, z jaką obiekt wkroczył do strefy radarowej detekcji ruchu (RMD).
Prędkość wyjściaPrędkość, z jaką obiekt opuścił strefę RMD.
Prędkość minimalnaMinimalna prędkość, z jaką obiekt poruszał się w strefie RMD.
Średnia prędkośćŚrednia prędkość, z jaką obiekt poruszał się w strefie RMD.
Prędkość maksymalnaMaksymalna prędkość, z jaką obiekt poruszał się w strefie RMD.
KlasyfikacjaKategoria obiektu. Na przykład: Pojazd.
Wyszukiwanie danych kontroli dostępu

Za pomocą operatorów wyszukiwania wymienionych poniżej można zoptymalizować wyszukiwanie i znaleźć najlepiej pasujące wyniki:

 • Używaj cudzysłowów " ", aby znaleźć dokładne dopasowania słów kluczowych. Na przykład:

  • Szukanie wyrażenia "drzwi 1" spowoduje zwrócenie wyników zawierających wyłącznie tekst „drzwi 1”.

  • Szukanie wyrażenia drzwi 1 spowoduje zwrócenie wyników zawierających teksty „drzwi” i „1”.

 • Używaj operatora I, aby znaleźć pasujące elementy zawierające wszystkie słowa kluczowe. Na przykład:

  • Szukanie wyrażenia drzwi I 1 spowoduje zwrócenie wyników zawierających teksty „drzwi” i „1”.

  • Szukanie wyrażenia "drzwi 1" I "drzwi wyważone" spowoduje zwrócenie wyników zawierających teksty „drzwi 1” i „drzwi wyważone”.

 • Używaj operatora LUB albo |, aby znaleźć pasujące elementy zawierające dowolne słowa kluczowe. Na przykład:

  • Szukanie wyrażenia "drzwi 1" LUB "drzwi 2" spowoduje zwrócenie wyników zawierających teksty „drzwi 1” lub „drzwi 2”.

  • Szukanie wyrażenia drzwi 1 LUB drzwi 2 spowoduje zwrócenie wyników zawierających teksty „drzwi”, „1” lub „2”.

 • Używaj nawiasów ( ) razem z operatorami I albo LUB. Na przykład:

  • Szukanie wyrażenia (drzwi 1 LUB drzwi 2) I "Drzwi wyważone" spowoduje zwrócenie wyników zawierających jeden z następujących tekstów:

   „drzwi 1” i „Drzwi wyważone”

   „drzwi 2” i „Drzwi wyważone”

  • Szukanie wyrażenia drzwi 1 I (drzwi (wyważone LUB przekroczony czas otwarcia)) spowoduje zwrócenie wyników zawierających jeden z następujących tekstów:

   „drzwi 1” i „drzwi wyważone”

   „drzwi 1” i „przekroczony czas otwarcia drzwi”

 • Używaj symboli >, > =, < lub < = do filtrowania wartości liczbowych w konkretnych kolumnach. Na przykład:

  • Szukanie wyrażenia [Prędkość maksymalna] > 28 spowoduje zwrócenie wyników, które w kolumnie Prędkość maksymalna zawierają liczbę większą niż 28.

  • Szukanie wyrażenia [Średnia prędkość] < = 28 spowoduje zwrócenie wyników, które w kolumnie Średnia prędkość zawierają liczbę nie większą niż 28.

Konfiguracja

Na karcie Konfiguracja można zarządzać podłączonymi urządzeniami oraz ustawieniami klienta i serwerów. Kliknij przycisk i wybierz opcję Konfiguracja, aby w aplikacji klienckiej AXIS Camera Station była wyświetlana karta Konfiguracja.

Konfigurowanie urządzeń

W aplikacji AXIS Camera Station pojęcie „urządzenie” oznacza produkt sieciowy mający własny adres IP. „Kamera” to źródło sygnału wizyjnego. Może nim być kamera sieciowa lub port wideo (z podłączoną kamerą analogową) w wieloportowym wideoenkoderze. Na przykład: 4-portowy wideoenkoder to jedno urządzenie z czterema kamerami.

Uwaga
 • Aplikacja AXIS Camera Station obsługuje tylko urządzenia używające adresów IPv4.
 • Niektóre wideoenkodery mają osobne adresy IP dla każdego portu wideo. Wtedy każdy port wideo jest traktowany jako jedno urządzenie z jedną kamerą.

W aplikacji AXIS Camera Station urządzeniem może być:

 • kamera sieciowa

 • wideoenkoder z jednym lub kilkoma portami wideo

 • urządzenie dodatkowe niebędące kamerą, na przykład urządzenie we/wy audio, głośnik sieciowy lub kontroler drzwi

 • wideodomofon

Wobec urządzeń można wykonywać następujące czynności:

Dodawanie urządzeń

Uwaga
 • Podczas nawiązywania połączenia z wieloma serwerami programu AXIS Camera Station można dodać urządzenia do każdego podłączonego serwera, wybierając serwer z listy rozwijanej Selected server (Wybrany serwer).
 • Obszary obserwacji są traktowane jako pojedyncze kamery. Aby móc używać obszarów obserwacji w kamerze, należy je najpierw utworzyć. Patrz Używanie obszarów obserwacji.
 • Podczas dodawania urządzeń czas na urządzeniu jest automatycznie synchronizowany z serwerem programu AXIS Camera Station.
 • Zalecamy, aby w nazwach hostów urządzeń nie używać znaków specjalnych, takich jak å, ä ani ö .
 1. Znajdowanie urządzeń, strumieni wideo lub wstępnie nagranych filmów.

 2. Dodawanie urządzeń, strumieni wideo lub wstępnie nagranych filmów

Lista urządzeń

Lista urządzeń zawiera następujące informacje:

 • Nazwa: Nazwa urządzenia. Kliknij nazwę, aby zmienić nazwę urządzenia.

 • Adres IP: Adres IP urządzenia. Używana tylko w razie niedostępności nazwy hosta urządzenia.

 • Nazwa hosta: Nazwa hosta urządzenia. Używana jako domyślny adres komunikacyjny, o ile tylko jest dostępna.

 • Adres MAC: Adres MAC urządzenia.

 • Stan: Status urządzenia.

  • (puste): Urządzenie można dodać do aplikacji AXIS Camera Station.

  • Łączenie: Serwer programu AXIS Camera Station próbuje uzyskać dostęp do urządzenia.

  • Niezaufany certyfikat HTTPS: Aplikacja AXIS Camera Station nie może zweryfikować, czy certyfikat HTTPS na urządzeniu został podpisany przez zaufanego wystawcę.

  • Błąd komunikacji: Aplikacja AXIS Camera Station nie może nawiązać połączenia z urządzeniem.

  • Wprowadź hasło: Aplikacja AXIS Camera Station nie wie, których poświadczeń ma użyć w celu uzyskania dostępu do urządzenia. Kliknij łącze, aby wprowadzić nazwę użytkownika i hasło konta administratora na urządzeniu. Domyślnie wpisane nazwa użytkownika i hasło będą używane na wszystkich urządzeniach, na których użytkownik już istnieje.

  • Ustaw hasło: Konto i hasło użytkownika głównego nie zostały skonfigurowane lub urządzenie nadal korzysta z domyślnego hasła. Kliknij łącze, aby ustawić hasło użytkownika głównego.

   • Wpisz hasło lub kliknij przycisk Wygeneruj, aby automatycznie wygenerować hasło o maksymalnej długości dozwolonej przez urządzenie. Zalecamy wyświetlenie automatycznego wygenerowanego hasła i utworzenie jego kopii.

   • Zaznacz opcję używania tego hasła na wszystkich urządzeniach mających status Ustaw hasło.

  • Model nie jest obsługiwany: Aplikacja AXIS Camera Station nie obsługuje modelu urządzenia.

  • Przestarzałe oprogramowanie sprzętowe: Oprogramowanie sprzętowe kamery jest stare i należy je zaktualizować, aby można było dodać kamerę do aplikacji AXIS Camera Station.

  • Urządzenie niesprawne: Parametry urządzenia pobrane przez aplikację AXIS Camera Station są uszkodzone.

  • Ustaw kierunek pochylenia: Kliknij łącze, aby ustawić kierunek przechyłu. Orientację pochylenia należy ustawić przed dodaniem kamery. Zależnie od sposobu montażu kamery wybierz kierunek przechyłu Sufit, Ściana lub Biurko. W niektórych kamerach orientacja przechyłu jest parametrem obowiązkowym. Ustawienie kierunku pochylenia zapewnia poprawne wyświetlanie obrazu z kamery oraz prawidłowe działanie narzędzi obracania, pochylania i przybliżania.

  • Nieobsługiwane urządzenie innego producenta: Aplikacja AXIS Camera Station nie obsługuje tego konkretnego urządzenia innego producenta.

  • Używać wyłącznie z aplikacją AXIS Companion: Urządzenie jest przeznaczone do używania w połączeniu z aplikacją AXIS Companion i nie współpracuje z aplikacją AXIS Camera Station.

 • Producent: Producent urządzenia.

 • Model: Model urządzenia.

Znajdowanie urządzeń

Urządzenia znajdujące się sieci są wyświetlane automatycznie. Aby znaleźć urządzenia, których nie ma na liście:

 1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Devices > Add devices (Konfiguracja > Urządzenia > Dodaj urządzenia).

 2. Kliknij przycisk Anuluj, aby przerwać trwające przeszukiwanie sieci.

 3. Kliknij przycisk Wyszukiwanie ręczne.

 4. Aby znaleźć wiele urządzeń należących do jednego lub kilku zakresów adresów IP:

  1. Zaznacz opcję Przeszukaj co najmniej jeden zakres adresów IP.

  2. Wpisz zakres adresów IP. Na przykład: 192.168.10.*, 192.168.20-22.*, 192.168.30.0-50

   • Użyj symbolu wieloznacznego, aby znaleźć wszystkie adresy w grupie.

   • Użyj myślnika, aby znaleźć zakres adresów.

   • Do oddzielania zakresów używaj przecinka.

  3. Aby zmienić domyślny port 80, wpisz zakres portów. Na przykład: 80, 1080-1090

   • Użyj myślnika, aby określić zakres portów.

   • Do oddzielania zakresów używaj przecinka.

  4. Kliknij Search (Wyszukaj).

 5. Aby znaleźć jedno lub więcej konkretnych urządzeń:

  1. Zaznacz opcję Wprowadź jedną lub więcej nazw hostów lub adresów IP.

  2. Wprowadź nazwy hostów lub adresy IP, oddzielając je przecinkami.

  3. Kliknij Search (Wyszukaj).

 6. Kliknij przycisk OK.

Znajdowanie strumieni wideo

Można dodawać strumienie wideo o następujących parametrach:

 • Protokół: RTSP, HTTP, HTTPS

 • Kodowanie wideo: M-JPEG dla HTTP i HTTPS, H.264 dla RTSP

 • Kodowanie dźwięku: AAC i G.711 dla RTSP

Obsługiwane schematy URL strumieni wideo:

 • rtsp://<adres>:<port>/<ścieżka>

  Na przykład: rtsp://<adres>:554/axis-media/media.amp

 • http://<adres>:80/<ścieżka>

  Na przykład: http://<adres>:80/axis-cgi/mjpg/video.cgi?date=1&clock=1&resolution=1920x1080

 • https://<adres>:443/<ścieżka>

  Na przykład: https://<adres>:443/axis-cgi/mjpg/video.cgi?date=1&clock=1&resolution=1920x1080

 1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Devices > Add devices (Konfiguracja > Urządzenia > Dodaj urządzenia).

 2. Kliknij przycisk Wprowadź adresy URL strumieni i wprowadź jeden lub więcej adresów URL strumieni, rozdzielając je przecinkami.

 3. Kliknij przycisk Add (Dodaj).

Znajdowanie wstępnie nagranych filmów

W aplikacji AXIS Camera Station można dodać wstępnie nagrane filmy w formacie .mkv oraz skonfigurować pliki .dewarp, które będą korygowały zniekształcenia strumienia wideo w tych predefiniowanych nagraniach.

Pliki .mkv muszą obsługiwać następujące mechanizmy:

 • Kodowanie wideo: M-JPEG, H.264, H.265

 • Kodowanie dźwięku: AAC

Poniżej znajduje się przykład pliku .dewarp. Więcej informacji: Konfiguracja obrazu.

RadialDistortionX=-43.970703 RadialDistortionY=29.148499 RadialDistortionZ=715.732193 TiltOrientation=Desk OpticalCenterX=1296 OpticalCenterY=972
 1. Utwórz folder PrerecordedVideos w ścieżce C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS Camera Station Server.

 2. Dodaj plik .mkv do tego folderu.

 3. Aby korygować zniekształcenia strumienia wideo, dodaj do folderu plik .dewarp o takiej samej nazwie, jak plik .mkv.

 4. Wybierz kolejno opcje Configuration > Devices > Add devices (Konfiguracja > Urządzenia > Dodaj urządzenia) i włącz opcję Dołącz wstępnie zarejestrowany obraz wideo.

  W oknie zobaczysz swój wstępnie nagrany film oraz kilka wstępnie nagranych filmów umieszczonych fabrycznie w systemie.

Dodawanie urządzeń, strumieni wideo lub wstępnie nagranych filmów
 1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Devices > Add devices (Konfiguracja > Urządzenia > Dodaj urządzenia).

 2. Jeżeli chcesz zmienić nazwę urządzenia, kliknij nazwę na liście i wprowadź nową nazwę.

 3. Wybierz urządzenia, strumienie wideo lub wstępnie nagrane filmy. Kliknij przycisk Add (Dodaj).

 4. Określ, czy w miarę możliwości zamiast adresów IP mają być używane nazwy hostów.

 5. Wybierz metodę konfiguracji urządzeń.

  • Zaznacz opcję Szybka konfiguracja i kliknij przycisk Dalej. Na urządzeniach z obsługą wideo wybierz czas przechowywania, metodę nagrywania i miejsce przechowywania nagrań. Nagrywanie ciągłe można skonfigurować tylko dla strumieni wideo i wstępnie nagranych filmów.

  • Zaznacz pozycję Konfiguracja aplikacji Site Designer i kliknij przycisk Dalej. Wpisz swój kod dostępu lub przekaż plik konfiguracyjny z programu Site Designer i kliknij przycisk Importuj. Patrz Importowanie projektów z aplikacji Site Designer.

 6. Kliknij przycisk Install (Instaluj).

Importowanie projektów z aplikacji Site Designer

AXIS Site Designer to internetowe narzędzie projektowe, które pomaga zbudować instalację w obiekcie opartą na produktach i akcesoriach Axis. Szablony obiektów umożliwiają dostosowanie własnego systemu dozoru.

Projekt obiektu utworzony w narzędziu AXIS Site Designer można zaimportować do aplikacji AXIS Camera Station. Jeżeli już wcześniej skonfigurowano urządzenia za pomocą aplikacji Site Designer, można podać kod dostępu i wtedy przejść do projektu w Internecie. Alternatywnie można wybrać pobrany plik konfiguracyjny programu Site Designer.

Ustawienia można importować z projektu aplikacji Site Designer tylko podczas dodawania urządzenia Axis.

Aby zaimportować projekt z programu Site Designer do programu AXIS Camera Station:

 1. Wygeneruj kod dostępu do projektu narzędzia Site Designer albo pobierz plik projektu.

  1. Zaloguj się na stronie http://sitedesigner.axis.com przy użyciu swojego konta MyAxis.

  2. Zaznacz projekt i przejdź do strony projektu.

  3. Kliknij przycisk Share (Udostępnij).

  4. Gdy serwer programu AXIS Camera Station połączy się z Internetem, kliknij przycisk Wygeneruj kod. Jeżeli aplikacja AXIS Camera Station nie ma połączenia z Internetem, kliknij opcję Pobierz plik ustawień.

 2. Na kliencie programu AXIS Camera Station wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Urządzenia > Dodaj urządzenia.

 3. Zaznacz kamery i kliknij przycisk Dodaj.

 4. Zaznacz pozycję Konfiguracja aplikacji Site Designer i kliknij przycisk Dalej.

 5. Zaznacz opcję Kod dostępu i wprowadź kod dostępu. Alternatywnie kliknij przycisk Wybierz plik i przejdź do pobranego pliku konfiguracyjnego aplikacji Site Designer.

 6. Kliknij przycisk Import (Importuj). Automatycznie zostanie wybrane pierwsze urządzenie o takim samym adresie IP, jaki właśnie dodajesz. W razie braku pasujących adresów IP zostanie wybrane pierwsze urządzenie o pasującej nazwie. Alternatywnie wybierz urządzenie z listy rozwijanej.

 7. Kliknij przycisk Instaluj.

Ustawienia importowane z projektu programu Site Designer

Podczas importowania projektu programu Site Designer do aplikacji AXIS Camera Station są importowane następujące ustawienia:

 • Harmonogramy z nazwami i przedziałami czasowymi.

 • Mapy z nazwami, kolorami ikon, umiejscowieniem ikon i nazwami elementów.

 • W przypadku enkoderów, dekoderów drzwi, kontrolerów drzwi, detektorów radarowych i głośników:

  • Nazwa

  • Opis

 • W przypadku kamer, wideodomofonów i urządzeń z serii F/FA:

  • Nazwa

  • Opis

  • Rejestracja wyzwalana ruchem: harmonogram i profil nagrywania, w tym liczba klatek na sekundę, rozdzielczość, kodowanie wideo i kompresja

  • Nagrywanie ciągłe: harmonogram i profil nagrywania, w tym liczba klatek na sekundę, rozdzielczość, kodowanie wideo i kompresja

  • Uwaga
   • Jeżeli w projekcie programu Site Designer zdefiniowano tylko jeden profil nagrywania lub dwa identyczne profile, po zaimportowaniu projektu do aplikacji AXIS Camera Station jest ustawiany profil Średni.
   • Jeżeli w narzędziu Site Designer zdefiniowano oba profile nagrywania, dla nagrywania ciągłego jest ustawiany profil Średni, natomiast dla nagrywania wyzwalanego ruchem jest ustawiany profil Wysoki.
   • Rozdzielczość jest ustawiana na idealny współczynnik proporcji określony w aplikacji AXIS Camera Station. Po imporcie rozdzielczość może się różnić od zdefiniowanej w projekcie programu Site Designer.
  • Siła technologii Zipstream

  • Ustawienia dźwięku w podglądzie na żywo i nagraniach

  • Czas przechowywania nagrań

  • Uwaga
   • Ustawienia dźwięku można skonfigurować w aplikacji AXIS Camera Station tylko wtedy, gdy urządzenie ma wbudowany mikrofon lub głośnik. Aby używać zewnętrznego urządzenia audio, włącz je ręcznie po zainstalowaniu urządzenia.
   • Ustawienia dźwięku nie są stosowane do wideodomofonów. Dźwięk z wideodomofonów jest włączany zawsze tylko dla podglądu na żywo, nawet jeśli ustawienia w aplikacji Site Designer stanowią inaczej.
Dodawanie urządzeń innych producentów

Urządzenia innych producentów można dodawać do aplikacji AXIS Camera Station w taki sam sposób, jak się dodaje urządzenia Axis. Patrz Dodawanie urządzeń.

Uwaga

Urządzenia innych firm można również dodawać do aplikacji AXIS Camera Station jako źródła strumieni wideo. Patrz Znajdowanie strumieni wideo.

Szczegółowe informacje o obsłudze urządzeń innych producentów można znaleźć w najnowszej dokumentacji technicznej.

Uwaga

Można pobrać i uruchomić narzędzie AXIS Camera Station Device Compatibility Tool, które zweryfikuje kompatybilność produktów do sieciowego dozoru wizyjnego z aplikacją AXIS Camera Station w wersji 5 lub nowszych. Narzędzie sprawdza, czy aplikacja AXIS Camera Station może odbierać strumienie wideo z produktów do sieciowego dozoru wizyjnego. Zobacz AXIS Camera Station Device Compatibility Tool.

Aplikacja AXIS Camera Station nie jest zgodna ze specyfikacją ONVIF, tym niemniej wymaga, aby urządzenia innych producentów spełniały kryteria standardu ONVIF Profile S i były weryfikowane za pomocą narzędzia AXIS Camera Station Device Compatibility Tool. Aplikacja AXIS Camera Station obsługuje następujące funkcje na urządzeniach innych producentów zgodnie z normami IEC62676-2-31 i IEC62676-2-32:

 • Wykrywanie kamer

 • Kodowanie wideo: M-JPEG, H.264

 • Kodowanie dźwięku: G.711 (jednokierunkowe, z urządzenia do aplikacji AXIS Camera Station)

 • Jeden profil wideo na kamerę

 • Podgląd na żywo

 • Nagrywanie ciągłe i ręczne

 • Odtwarzanie

 • Eksportowanie zapisów

 • Wyzwalacze oparte na zdarzeniach w urządzeniach

 • PTZ

Używanie obszarów obserwacji

Obszary obserwacji są obsługiwane w niektórych modelach kamer. W aplikacji AXIS Camera Station obszary obserwacji są wyświetlane jako indywidualne kamery na stronie Dodaj urządzenia. Patrz Dodawanie urządzeń.

Wszystkie obszary obserwacji w kamerze sieciowej są traktowane jako jedna kamera przy obliczaniu łącznej liczby kamer dozwolonej przez licencję na program AXIS Camera Station. Liczba kamer, jakie można dodać, zależy od zainstalowanej licencji. Każda licencja na aplikację AXIS Camera Station zezwala na określoną liczbę kamer.

Aby w aplikacji AXIS Camera Station można było używać obszarów obserwacji, najpierw należy włączyć funkcjonalność tych obszarów w kamerze:

 1. Przejdź do strony Konfiguracja > > Urządzenia > Kamery.

 2. Zaznacz kamerę i kliknij łącze w kolumnie Adres.

 3. Na stronie konfiguracyjnej kamery wprowadź nazwę użytkownika i hasło, za pomocą których chcesz się logować.

 4. Kliknij przycisk Pomoc, aby się dowiedzieć, gdzie znaleźć niezbędne ustawienia, ponieważ obszary obserwacji włącza się w różnych miejscach w zależności od modeli i oprogramowania sprzętowego kamer.

Kamery

Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > > Urządzenia > Kamery. Zostanie wyświetlona lista wszystkich kamer dodanych do aplikacji AXIS Camera Station. Znajdują się tu informacje takie tak nazwa, adres, adres MAC, producent i model kamery, używany kanał wideo oraz serwer, jeśli kamera jest połączona z wieloma serwerami programu AXIS Camera Station.

Na tej stronie można wykonywać następujące operacje:

 • Kliknij łącze z adresem kamery, a zostanie otwarta strona konfiguracyjna kamery.

 • Uwaga

  Jeżeli aplikacja kliencka programu AXIS Camera Station działa na zewnętrznym komputerze, a serwer programu AXIS Camera Station i kamery znajdują się za bramą NAT, strona konfiguracyjna nie zostanie otwarta.

 • Kliknij przycisk Edytuj, aby zmodyfikować ustawienia kamery. Patrz Edycja ustawień kamery.

 • Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć zaznaczone kamery.

 • Uwaga

  Spowoduje to usunięcie wszystkich nagrań, w tym zablokowanych.

 • Za pomocą pola Wpisz, aby wyszukać można odnaleźć konkretne kamery.

Używanie obszarów obserwacji

Obszary obserwacji są obsługiwane w niektórych modelach kamer. W aplikacji Axis Camera Station obszary obserwacji są wyświetlane jako indywidualne kamery na stronie Dodaj urządzenia. Patrz Dodawanie urządzeń.

Uwaga

Aby w aplikacji AXIS Camera Station można było używać obszarów obserwacji, najpierw należy włączyć funkcjonalność tych obszarów na stronie konfiguracyjnej kamery. Łącza do wszystkich zainstalowanych kamer znajdują się w oknie Konfiguracja > > Urządzenia > Kamery.

Wszystkie obszary obserwacji w kamerze sieciowej są traktowane jako jedna kamera przy obliczaniu łącznej liczby kamer dozwolonej przez licencję na program AXIS Camera Station. Liczba kamer, jakie można dodać, zależy od zainstalowanej licencji. Każda licencja na aplikację AXIS Camera Station zezwala na określoną liczbę kamer.

Edycja ustawień kamery

Aby zmodyfikować ustawienia kamery:

 1. Przejdź do strony Konfiguracja > > Urządzenia > Kamery.

 2. Zaznacz kamerę i kliknij przycisk Edytuj.

 3. W sekcji Settings (Ustawienia):

  • Ustawienie Włączono jest wybrane domyślnie. Wyczyszczenie pola wyboru Włączono uniemożliwi nagrywanie strumienia wideo oraz jego oglądanie na żywo. Nadal można konfigurować nagrania i podgląd na żywo.

  • Nadaj kamerze niepowtarzalną nazwę i wprowadź jej opis.

  • Wprowadź nazwę hosta lub adres IP kamery, a także numer portu, jeśli jest inny niż domyślny 80.

  • Jeżeli pole Kanały jest dostępne dla wieloportowych wideoenkoderów, wybierz numer portu. Jeżeli pole Kanał jest dostępne dla obszarów obserwacji, wybierz liczbę odpowiadającą obszarowi obserwacji.

 4. W sekcji Credentials (Poświadczenia) wprowadź nazwę użytkownika i hasło konta administratora w kamerze. Za pomocą hasła aplikacja AXIS Camera Station będzie się komunikować z kamerą.

Inne urządzenia

Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Urządzenia > Inne urządzenia. Zostanie wyświetlona lista urządzeń niezdolnych do przekazywania obrazu, takich jak kontrolery drzwi, urządzenia audio i moduły we/wy.

Więcej informacji o obsługiwanych produktach można uzyskać w witrynie www.axis.com. Patrz Używanie dźwięku z innych urządzeń.

Na tej stronie można:

 • Zaznaczyć urządzenia i kliknąć przycisk Edytuj, aby zmodyfikować ustawienia urządzenia, takie jak nazwa, adres i hasło.

 • Zaznaczyć urządzenia i kliknąć przycisk Usuń, aby usunąć urządzenia z aplikacji AXIS Camera Station.

 • Kliknąć łącze z adresem urządzenia, aby otworzyć stronę konfiguracyjną urządzenia.

 • Uwaga

  Jeżeli między komputerem z aplikacją kliencką AXIS Camera Station a urządzeniem znajduje się brama NAT lub zapora sieciowa, strona konfiguracyjna nie zostanie otwarta.

Edytowanie ustawień innych urządzeń

Aby edytować ustawienia urządzeń innych niż kamery:

 1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Devices > Other devices (Konfiguracja > Urządzenia > Inne urządzenia).

 2. Zaznacz urządzenie i kliknij przycisk Edit (Edytuj).

 3. W sekcji Settings (Ustawienia):

  • Nadaj urządzeniu dodatkowemu unikatową nazwę. Będzie ona wyświetlana w aplikacji AXIS Camera Station.

  • Wprowadź nazwę hosta lub adres IP urządzenia dodatkowego, a także numer portu, jeśli jest inny niż domyślny 80.

 4. W sekcji Credentials (Poświadczenia) wprowadź nazwę użytkownika i hasło konta administratora na urządzeniu.

Profile strumieniowania

Wybierz kolejno opcje Configuration > Devices > Streaming profiles (Konfiguracja > Urządzenia > Profile strumieniowania), a zostanie otwarta strona Profile strumieniowania. Będzie na niej widoczny spis wszystkich kamer. Za pomocą pola Wpisz, aby wyszukać można odnaleźć kamery znajdujące się na liście.

Symbol mikrofonu wskazuje, że kamera ma włączony mikrofon (wbudowane, wejście liniowe, urządzenie dodatkowe). Mikrofon wysyła dźwięk z kamery do podglądu na żywo i nagrań. Wbudowane mikrofony ani głośniki nie mogą być współużytkowane z innymi kamerami.

Symbol głośnika wskazuje, że kamera ma włączony głośnik (wbudowane lub zewnętrzne urządzenie dodatkowe). W podglądzie na żywo naciśnij przycisk Mów lub Push-to-talk, aby wysyłać mówione komunikaty przez głośnik.

W ustawieniach podglądu na żywo i nagrań można używać następujących profili:

 • Profile wideo: Zawiera ustawienia profilu określające rozdzielczość, format wideo, klatkaż i kompresję. Każda kamera pokazuje ustawienia dla swoich profili wideo. Aby włączyć obsługę ustawień profili w nagraniach, patrz Reguły akcji.

  • Wysoki: Najwyższa jakość i rozdzielczość.

  • Średni: Optymalny kompromis między wysoką jakością a szybkością działania.

  • Niski: Najwyższa szybkość działania.

 • Uwaga

  W podglądzie na żywo i nagraniach profil strumieniowania domyślnie jest ustawiany na wartość Automatycznie. Oznacza to, że profil strumieniowania zostanie automatycznie zmieniony na Wysoki, Średni lub Niski zależnie od wielkości pasma dostępnego dla strumienia wideo.

 • Audio: Zawiera ustawienia profilu dla używania mikrofonu i głośników.

Edytowanie profili strumieniowania

 1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Devices > Streaming profiles (Konfiguracja > Urządzenia > Profile strumieniowania) i zaznacz kamery.

 2. W obszarze Profile wideo skonfiguruj następujące ustawienia dla każdego profilu wideo:

  • Enkoder: Dostępne opcje zależą od konfiguracji wideoenkodera w urządzeniu. To ustawienie jest dostępne tylko dla urządzeń innych producentów.

   • Konfiguracja jednego wideoenkodera może być używana tylko dla jednego profilu wideo.

   • Jeżeli urządzenie ma tylko jedną konfigurację kodera, widać tylko profil Średni.

  • Rozdzielczość: Dostępne opcje zależą od modelu kamery. Wyższa rozdzielczość przekłada się na obraz zawierający więcej szczegółów, ale zwiększa zapotrzebowanie na pasmo i pamięć masową.

  • Format: Dostępne opcje zależą od modelu kamery. Format H.264 jest obsługiwany przez większość modeli kamer oraz ma mniejsze zapotrzebowanie na pasmo i pamięć masową niż na przykład M-JPEG.

  • Uwaga

   Dla kodowania MPEG-4 w kamerach może być skonfigurowany tylko jeden profil wideo naraz.

  • Liczba klatek na sekundę: Rzeczywisty klatkaż zależy od modelu kamery, warunków panujących w sieci i konfiguracji komputera.

  • Kompresja: Niższa kompresja poprawia jakość obrazu, ale wymaga większej przepustowości i pamięci masowej.

  • Zipstream: Wybierz poziom redukcji przepływności, o jaki średnio będzie zmniejszana przepływność w strumieniach H.264 i H.265 w czasie rzeczywistym. Ta opcja jest dostępna tylko dla urządzeń Axis obsługujących technologię Zipstream. Domyślnie są wykorzystywane ustawienia technologii Zipstream wprowadzone na stronie konfiguracyjnej urządzenia.

   Poziom nakładu pracy technologii Zipstream jest określany parametrem stopnia redukcji.

  • Stopień redukcjiPoziom nakładu pracyWidoczne skutki
   Wył.Wył.Brak
   10NiskiBrak widocznych efektów w większości scen
   20ŚredniEfekt widoczny w niektórych scenach: mniej szumu i nieco mniejsza szczegółowość w obszarach mniejszego zainteresowania
   30WysokiEfekt widoczny w wielu scenach: mniej szumu i mniejsza szczegółowość w obszarach mniejszego zainteresowania
   40WyższyEfekt widoczny w jeszcze większej liczbie scen: mniej szumu i mniejsza szczegółowość w obszarach mniejszego zainteresowania
   50Niezwykle wysokiEfekt widoczny w większości scen: mniej szumu i mniejsza szczegółowość w obszarach mniejszego zainteresowania
 3. W sekcji Dźwięk skonfiguruj następujące ustawienia:

  • Mikrofon: W celu powiązania mikrofonu z kamerą zaznacz opcję Wbudowany mikrofon lub wejście liniowe albo mikrofon innego urządzenia. Patrz Używanie dźwięku z innych urządzeń.

  • Głośnik: W celu powiązania głośnika z kamerą zaznacz opcję Wbudowany głośnik lub wyjście liniowe albo głośnik innego urządzenia. Do przekazywania komunikatów głosowych używaj mikrofonu podłączonego do komputera. Patrz Używanie dźwięku z innych urządzeń.

  • Użyj mikrofonu przy: Włącz transmitowanie dźwięku przez mikrofon dla jednego lub dwóch strumieni. Funkcję można włączyć dla podglądu na żywo i nagrań, tylko podglądu na żywo lub tylko nagrań.

 4. W obszarze Zaawansowane skonfiguruj następujące ustawienia:

  • Aby umożliwić zbieranie danych na potrzeby inteligentnego wyszukiwania w trakcie strumieniowego przesyłania wideo, zaznacz opcję Uwzględnij dane analizy przy inteligentnym wyszukiwaniu. Ta opcja jest dostępna tylko dla urządzeń Axis obsługujących dane analityczne.
   Gromadzenie danych dla funkcji Inteligentne wyszukiwanie 1 może powodować opóźnienia w strumieniowej transmisji wideo na żywo.

  • Aby zwiększyć kompatybilność z urządzeniami innych producentów, zaznacz opcję Użyj FFmpeg, co spowoduje włączenie strumieniowego przesyłania w formacie FFmpeg. To ustawienie jest dostępne tylko dla urządzeń innych producentów.

  • Aby wskaźniki obiektów wykrywanych przez kamerę PTZ były wyświetlanie w podglądzie na żywo, zaznacz opcję Pokaż wskaźniki PTZ automatycznego śledzenia obiektów oraz ustaw czas buforowania strumienia wideo na maksymalnie 2000 milisekund. Ta opcja jest dostępna tylko dla kamer PTZ Axis ze skonfigurowaną aplikacją AXIS PTZ Autotracking. Opis całej procedury konfigurowania funkcji AXIS PTZ Autotracking w aplikacji AXIS Camera Station znajduje się w temacie Konfigurowanie funkcji AXIS PTZ Autotracking.

  • Aby dostosować ustawienia strumienia dla konkretnego profilu:

   1. Kliknij opcję Dostosowywanie strumienia.

   2. Wprowadź ustawienia profilu, rozdzielając je znakiem &.

    Na przykład: wpisz overlays=off&color=0, aby ukrywać nakładki w tej kamerze.

  • Uwaga
   • Ustawienia niestandardowe zastępują wszelkie istniejące ustawienia.
   • W ustawieniach niestandardowych nie podawaj żadnych poufnych informacji.
 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

Dostosowywanie ustawień profilu

Aby dostosować ustawienia profilu dotyczące rozdzielczości, klatkażu, kompresji, formatu wideo i dźwięku, zaznacz kamerę, którą chcesz skonfigurować. W przypadku kamer o takiej samej nazwie modelowej z identycznymi możliwościami konfiguracji można konfigurować wiele kamer naraz. Patrz Ustawienia konfiguracyjne.

Aby dostosować ustawienia profilu dla nagrań, patrz Metoda nagrywania.

Optymalizowanie ustawień profilu dla niskiej przepustowości

Rozdzielczość i liczba klatek na sekundę (klatkaż) używane w podglądzie na żywo można ograniczyć w celu zredukowania zapotrzebowania na pasmo, na przykład jeśli łącze między klientem i serwerem programu AXIS Camera Station jest powolne. Patrz punkt Wykorzystanie przepustowości w temacie Strumieniowanie.

Używanie dźwięku z innych urządzeń

Dźwięk z innych urządzeń niebędących kamerami (dodatkowych) można łączyć z materiałem wizyjnym z kamery sieciowej lub wideoenkodera na potrzeby oglądania na żywo lub nagrywania.

Uwaga

Zewnętrzne urządzenia audio należy najpierw dodać do aplikacji AXIS Camera Station. Aby edytować urządzenia audio, patrz Inne urządzenia. Aby zarządzać urządzeniami audio, patrz rozdział Edytowanie profili strumieniowania w temacie Profile strumieniowania.

 1. Dodaj urządzenie niebędące kamerą do aplikacji AXIS Camera Station. Patrz Dodawanie urządzeń.

 2. Skonfiguruj kamerę, aby używała dźwięku z urządzenia. Patrz Profile strumieniowania.

 3. Włącz wykorzystywanie dźwięku w podglądzie na żywo lub nagraniach. Patrz Profile strumieniowania.

Przykłady

Konfiguracja urządzeń audio i ogłaszanie komunikatów na żywo
Utworzenie przycisku akcji powodującego ręczne odtwarzanie dźwięku po wykryciu ruchu
Automatycznie odtwarzaj dźwięk po wykryciu ruchu
Dodanie klipu audio do głośnika i aplikacji AXIS Camera Station

Konfiguracja obrazu

Można konfigurować ustawienia obrazu kamer połączonych z aplikacją AXIS Camera Station.

Uwaga

Zmiany dokonane w konfiguracji obrazu są stosowane natychmiast.

Aby skonfigurować ustawienia obrazu:

 1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Devices > Image configuration (Konfiguracja > Urządzenia > Konfiguracja obrazu). Zostanie wyświetlona lista wszystkich kamer dodanych do aplikacji AXIS Camera Station.

 2. Zaznacz kamerę, a pod listą będzie wyświetlany pochodzący z niej sygnał wideo w czasie rzeczywistym. Za pomocą pola Wpisz, aby wyszukać odszukaj konkretną kamerę spośród figurujących na liście.

 3. Skonfiguruj ustawienia obrazu.

Ustawienia obrazu

Jasność: Regulacja jasności obrazu. Wyższa wartość powoduje jaśniejszy obraz.

Poziom koloru: Regulacja nasycenia koloru. Im niższa wartość, tym mniejsze nasycenie koloru. Poziom koloru 0 skutkuje obrazem czarno-białym. Wartość maksymalna powoduje największe możliwe nasycenie barw.

Ostrość: Regulacja ostrości stosowanej do obrazu. Zwiększenie ostrości może zwiększyć szumy w obrazie, zwłaszcza przy słabym oświetleniu. Duża ostrość może również prowadzić do powstawania artefaktów wokół kontrastowych obszarów, na przykład na ostrych krawędziach. Mniejsza ostrość redukuje szumy na obrazie, ale pogarsza wyrazistość obrazu.

Kontrast: Regulacja kontrastu obrazu.

Balans bieli: Wybierz opcję balansu bieli z listy rozwijanej. Balans bieli pozwala uzyskać spójny wygląd kolorów w obrazie niezależnie od temperatury barwowej źródła światła. Po wybraniu opcji Automatycznie lub Auto kamera będzie identyfikować źródło światła i automatycznie kompensować barwy względem jego koloru. W razie niezadowalającego wyniku wybierz opcję odpowiadającą rodzajowi źródła światła. Dostępne opcje zależą od modelu kamery.

Obróć obraz: Ustawianie liczby stopni, o jaką obraz zostanie obrócony.

Automatyczne obracanie obrazu: Po włączeniu tej opcji obrót obrazu będzie dostosowywany automatycznie.

Obraz lustrzany: Włącz, aby zastosować lustrzane odbicie obrazu.

Kompensacja tylnego oświetlenia: Włącz tę opcję, jeśli plama jasnego światła, na przykład żarówka, sprawia, że inne obszary obrazu wyglądają na zbyt ciemne.

Kontrast dynamiczny (szeroki zakres dynamiki): Włącz to ustawienie, aby używać szerokiego zakresu dynamiki w celu poprawy naświetlenia w przypadku znacznego kontrastu pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami na obrazie. Za pomocą suwaka dostosuj kontrast dynamiczny. Włączaj kontrast dynamiczny w warunkach intensywnego podświetlenia. Wyłączaj kontrast dynamiczny przy słabym oświetleniu.

Niestandardowe ustawienia korekcji: Można zaimportować plik .dewarp zawierający informacje o parametrach obiektywu, środkach optycznych i orientacji przechyłu kamery. Kliknij przycisk Resetuj, aby przywrócić pierwotne wartości parametrów.

 1. Utwórz plik .dewarp zawierający następujące parametry:

  • Wymagane: RadialDistortionX, RadialDistortionY, RadialDistortionZ i TiltOrientation. Parametr TiltOrientation może przyjmować wartości wall, desk i ceiling.

  • Opcjonalne: OpticalCenterX i OpticalCenterY. Jeżeli chcesz ustawić środki optyczne, należy dodać oba parametry.

 2. Kliknij przycisk Importuj i przejdź do pliku .dewarp.

 3. Poniżej znajduje się przykład pliku .dewarp:
 4. RadialDistortionX=-43.970703 RadialDistortionY=29.148499 RadialDistortionZ=715.732193 TiltOrientation=Desk OpticalCenterX=1296 OpticalCenterY=972

Prepozycje PTZ

Funkcjonalność PTZ (Pan, Tilt, Zoom) to zdolność obrotu (przesuwania w lewo i w prawo), pochylania (przesuwania w górę i w dół) i przybliżania widoku.

Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Urządzenia > Prepozycje PTZ. Zostanie wyświetlona lista wszystkich kamer obsługujących funkcje PTZ. Kliknij kamerę, a zostaną wyświetlone wszystkie dostępne dla niej predefiniowane ustawienia. Kliknij przycisk Odśwież, aby zaktualizować listę prepozycji.

Funkcji PTZ można używać w:

 • Kamerach PTZ, czyli kamerach z wbudowanym fizycznym mechanizmem PTZ

 • Kamerach stałopozycyjnych, w których włączono cyfrowy PTZ

Cyfrowy PTZ włącza się na wbudowanej stronie konfiguracyjnej kamery. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi kamery. Aby otworzyć stronę konfiguracyjną, przejdź do strony Zarządzanie urządzeniami, zaznacz kamerę i kliknij łącze w kolumnie Adres.

Predefiniowane ustawienia PTZ można skonfigurować w aplikacji AXIS Camera Station i na stronie konfiguracyjnej kamery. Zalecamy, aby prepozycje PTZ konfigurować w aplikacji AXIS Camera Station.

 • Jeżeli predefiniowane ustawienia PTZ są definiowane na stronie konfiguracyjnej kamery, można oglądać tylko strumień mieszczący się w granicach tych predefiniowanych ustawień. Ruchy PTZ w podglądzie na żywo można obserwować i są one nagrywane.

 • Jeżeli predefiniowane ustawienia są definiowane w aplikacji AXIS Camera Station, można oglądać cały strumień nadawany z kamery. Ruchy PTZ w podglądzie na żywo nie są widoczne ani nagrywane.

Uwaga

Nie można używać funkcji PTZ, jeśli w kamerze włączono kolejkowanie. Informacje kolejkowania oraz o włączaniu u wyłączaniu tej funkcji znajdują się w podręczniku użytkownika kamery.

Aby dodać prepozycję:

 1. Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Urządzenia > Prepozycje PTZ i zaznacz kamerę na liście.

 2. W kamerach z fizycznym mechanizmem PTZ użyj elementów sterowania PTZ, aby ustawić widok kamery w żądanym położeniu. W kamerach z cyfrowym PTZ używaj kółka myszy do przybliżania widoku oraz przeciągnięcia go w żądane położenie.

 3. Kliknij przycisk Dodaj i nadaj nazwę nowemu predefiniowanemu ustawieniu.

 4. Kliknij przycisk OK.

Aby usunąć prepozycję, zaznacz ją i kliknij przycisk Usuń. Spowoduje to usunięcie predefiniowanego ustawienia z aplikacji AXIS Camera Station i z kamery.

Zarządzanie urządzeniami

Na stronie zarządzania urządzeniami znajdują się narzędzia umożliwiające administrowanie i utrzymywanie urządzeń połączonych z aplikacją AXIS Camera Station.

Wybierz kolejno opcje Configuration > Devices > Management (Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzanie), a zostanie otwarta strona Manage Devices (Zarządzaj urządzeniami).

Jeżeli w sekcji Ustawienia aktualizacji oprogramowania sprzętowego skonfigurowano automatyczne sprawdzanie dostępności nowych wersji oprogramowania sprzętowego, pojawienie się aktualizacji będzie powodowało wyświetlenie odpowiedniego łącza. Kliknięcie łącza rozpocznie proces uaktualniania oprogramowania sprzętowego. Patrz Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego.

Uaktualnianie wersji oprogramowania sprzętowego

Jeżeli w sekcji Aktualizacja AXIS Camera Station skonfigurowano automatyczne sprawdzanie dostępności nowych wersji oprogramowania, pojawienie się nowej wersji aplikacji AXIS Camera Station będzie powodowało wyświetlenie odpowiedniego łącza. Kliknięcie łącza rozpocznie proces instalowania nowej wersji aplikacji AXIS Camera Station.

Instalowanie nowej wersji aplikacji AXIS Camera Station

W oknie jest wyświetlana lista urządzeń dodanych do aplikacji AXIS Camera Station. Za pomocą pola Wpisz, aby wyszukać można odnaleźć urządzenia znajdujące się na liście. Aby ukryć lub wyświetlać kolumny, kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz nagłówka, a następnie wybierz kolumny, które mają być wyświetlane. Przeciągając i upuszczając nagłówki, można zmienić kolejność wyświetlania kolumn.

Lista urządzeń zawiera następujące informacje:

 • Nazwa: Nazwa urządzenia lub lista wszystkich nazw powiązanych kamer, jeśli urządzenie jest wideoenkoderem z wieloma podłączonymi kamerami lub kamerą sieciową z wieloma zdefiniowanymi obszarami obserwacji.

 • Adres MAC: Adres MAC urządzenia.

 • Stan: Status urządzenia.

  • OK: Standardowy stan ustanowionego połączenia z urządzeniem.

  • Konserwacja: Urządzenie jest w trakcie konserwacji i w związku z tym chwilowo niedostępne.

  • Niedostępne: Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem.

  • Niedostępne pod wybraną nazwą hosta: Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem przy użyciu jego nazwy hosta.

  • Serwer jest niedostępny: Nie można nawiązać połączenia z serwerem, do którego jest podłączone urządzenie.

  • Wprowadź hasło: Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem, dopóki nie zostaną wprowadzone ważne poświadczenia. Należy kliknąć łącze i wpisać prawidłowe poświadczenia. Jeżeli urządzenie obsługuje połączenia szyfrowane, domyślnie hasło zostanie wysłane w postaci zaszyfrowanej.

  • Ustaw hasło: Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem, dopóki nie zostaną ustawione nazwa i hasło użytkownika głównego. Kliknij łącze, aby ustawić hasło użytkownika głównego. Możesz wpisać hasło lub kliknąć przycisk Wygeneruj, aby automatycznie wygenerować hasło o maksymalnej długości dozwolonej przez urządzenie. Można zaznaczyć opcję używania tego hasła na wszystkich urządzeniach mających status Ustaw hasło. Zalecamy wyświetlenie automatycznego wygenerowanego hasła i utworzenie jego kopii.

  • Typ hasła: nieszyfrowane: Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem, ponieważ wcześniej łączono się z nim przy użyciu zaszyfrowanego hasła. Ze względów bezpieczeństwa aplikacja AXIS Camera Station nie pozwala na stosowanie niezaszyfrowanych haseł wobec urządzeń, dla których wcześniej stosowano zaszyfrowane hasła. W przypadku urządzeń obsługujących szyfrowanie typ połączenia jest konfigurowany na stronie konfiguracji urządzenia.

  • Błąd certyfikatu: Wystąpił błąd z certyfikatem na urządzeniu.

  • Certyfikat wkrótce wygaśnie: Certyfikat na urządzeniu niedługo straci ważność.

  • Certyfikat wygasł: Certyfikat na urządzeniu stracił ważność.

  • Niezaufany certyfikat HTTPS: Aplikacja AXIS Camera Station nie ufa certyfikatowi HTTPS znajdującemu się na urządzeniu.

  • Niepowodzenie HTTP: Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem przy użyciu protokołu HTTP.

  • Niepowodzenie HTTPS: Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem przy użyciu protokołu HTTPS.

  • Połączenia HTTP i HTTPS nie powiodły się (polecenie ping lub połączenie UDP działa): Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem przy użyciu protokołu HTTP ani HTTPS. Urządzenie odpowiada na polecenia ping oraz komunikację przy użyciu protokołu User Datagram Protocol (UDP).

 • Adres: Adres urządzenia. Kliknięcie łącza spowoduje przejście do strony konfiguracji urządzenia. Widać w nim adres IP lub nazwę hosta, w zależności od tego, której z tych informacji użyto przy dodawaniu urządzenia. Patrz Karta Konfiguracja urządzenia BETA.

 • Nazwa hosta: Nazwa hosta urządzenia, jeśli jest dostępna. Kliknięcie łącza spowoduje przejście do strony konfiguracji urządzenia. Wyświetlana nazwa hosta jest w pełni kwalifikowaną nazwą domeny. Patrz Karta Konfiguracja urządzenia BETA.

 • Producent: Producent urządzenia.

 • Model: Model urządzenia.

 • Oprogramowanie sprzętowe: Wersja oprogramowania sprzętowego aktualnie zainstalowanego na urządzeniu.

 • DHCP: Jeśli urządzenie łączy się z serwerem za pośrednictwem protokołu DHCP.

 • HTTPS: Status łączności przez HTTPS w urządzeniu. Informację tę można sprawdzić na stronie Bezpieczeństwo.

 • IEEE 802.1X: Status łączności przez IEEE 802.1X w urządzeniu. Informację tę można sprawdzić na stronie Bezpieczeństwo.

 • Serwer: Serwer programu AXIS Camera Station, z którym łączy się urządzenie.

 • Znaczniki: (Ustawienie domyślnie ukryte) Znaczniki dodane do urządzenia.

 • Przyjazna nazwa UPnP: (Ustawienie domyślnie ukryte) Nazwa UPnP. Opisowa nazwa ułatwiająca zidentyfikowanie urządzenia.

Wobec urządzeń można wykonywać następujące czynności:

 • Przypisywanie adresów IP do urządzeń. Patrz Przypisywanie adresu IP.

 • Ustawianie haseł dostępu do urządzeń. Patrz Zarządzanie użytkownikami.

 • Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego urządzeń. Patrz Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego.

 • Ustawianie daty i godziny na urządzeniach. Patrz Ustawianie daty i godziny.

 • Ponowne uruchamianie urządzeń.

 • Przywracanie ustawień w celu zresetowania większości ustawień, w tym haseł, do fabrycznych wartości domyślnych. Nie ma to wpływu na następujące ustawienia: wczytane aplikacje kamery, protokół uruchamiania (DHCP lub statyczny), statyczny adres IP, domyślny router, maskę podsieci ani czas systemowy.

 • Uwaga

  Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, stanowczo zalecamy ustawienie hasła po przywróceniu urządzenia.

 • Instalowanie aplikacji do kamery na urządzeniach. Patrz Instalowanie aplikacji do kamery.

 • Ponowne wczytywanie urządzeń po zmianie ich ustawień na stronie konfiguracji.

 • Konfigurowanie urządzeń. Patrz Konfigurowanie urządzeń.

 • Zarządzanie użytkownikami. Patrz Zarządzanie użytkownikami.

 • Zarządzanie certyfikatami. Patrz Bezpieczeństwo.

 • Zbieranie danych z urządzeń. Patrz Zbieranie danych z urządzeń.

 • Wybór między używaniem adresu IP lub nazwy hosta. Patrz Połączenie.

 • Oznaczanie urządzeń. Patrz Znaczniki.

 • Wprowadzanie danych uwierzytelniających urządzenia. Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz kolejno polecenia Zaawansowane > Wprowadź dane uwierzytelniające urządzenia i wprowadź hasło dostępu do urządzenia.

 • Przejdź do karty konfiguracji urządzenia i skonfiguruj urządzenie. Patrz Karta Konfiguracja urządzenia BETA.

Przypisywanie adresu IP

Aplikacja AXIS Camera Station może przypisywać adresy IP do wielu urządzeń. Nowe adresy IP mogą być pobierane automatycznie z serwera DHCP lub przypisywane z puli adresów IP.

Przydzielanie adresów IP

 1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Devices > Management (Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzanie) i zaznacz urządzenia, które chcesz skonfigurować.

 2. Kliknij przycisk lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przypisz adres IP.

 3. Jeżeli niektórych urządzeń nie można skonfigurować, na przykład wskutek braku dostępu do nich, zostanie wyświetlone okno dialogowe Nieprawidłowe urządzenia. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby pominąć urządzenia, których nie można skonfigurować.

 4. Jeżeli wybrano jedno urządzenie w celu przypisania adresu IP, kliknij przycisk Zaawansowane, co spowoduje otwarcie strony Przypisz adres IP.

 5. Zaznacz opcję Uzyskaj adresy IP automatycznie (DHCP), aby adresy IP były pobierane automatycznie z serwera DHCP.

 6. Zaznacz opcję Przypisz następujący zakres adresów IP, a następnie określ zakres adresów IP, maskę podsieci i domyślny router.

  Aby określić zakres adresów IP:

  • Używaj symboli wieloznacznych. Na przykład: 192.168.0.* lub 10.*.1.*

  • Wpisz pierwszy i ostatni adres IP, rozdzielając je myślnikiem. Na przykład: 192.168.0.10-192.168.0.20 (ten zakres adresów można skrócić do 192.168.0.10-20) czy 10.10-30.1.101

  • Łącz symbole wieloznaczne i zakres. Na przykład: 10.10-30.1.*

  • Do oddzielania zakresów używaj przecinka. Na przykład: 192.168.0.*,192.168.1.10-192.168.1.20

 7. Uwaga

  Aby można przypisać zakres adresów IP, urządzenia muszą być podłączone do tego samego serwera programu AXIS Camera Station.

 8. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 9. Obejrzyj obecne i nowe adresy IP. Aby zmienić adres IP urządzenia, zaznacz urządzenie i kliknij przycisk Edytuj adres IP.

  • Obecny adres IP, maska podsieci i domyślny router są wyświetlane w sekcji Bieżący adres IP.

  • Zmodyfikuj wartości w sekcji Nowy adres IP i kliknij przycisk OK.

 10. Po wpisaniu poprawnych nowych adresów IP kliknij przycisk Zakończ.

Konfigurowanie urządzeń

Niektóre ustawienia można skonfigurować na wielu urządzeniach jednocześnie, kopiując ustawienia lub stosując plik konfiguracji.

Uwaga

Aby skonfigurować wszystkie ustawienia na jednym urządzeniu, przejdź do jego strony konfiguracyjnej. Patrz Karta Konfiguracja urządzenia BETA.

Metody konfigurowania

Istnieją różne metody konfigurowania urządzeń. Narzędzie zarządzania urządzeniami AXIS Device Manager próbuje konfigurować wszystkie urządzenia odpowiednio do ustawień objętych każdą metodą. Patrz Konfigurowanie urządzeń.

Używanie konfiguracji wybranego urządzenia

Uwaga

Ta metoda jest dostępna tylko przy konfigurowaniu jednego urządzenia i polega na wykorzystaniu wybranych lub wszystkich istniejących ustawień.

 1. Przejdź do menu Configuration > Devices > Management (Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzanie).

 2. Kliknij jedno urządzenie prawym przyciskiem myszy i wybierz kolejno opcje Configure Devices > Configure (Konfiguruj urządzenia > Konfiguruj).

 3. Zaznacz ustawienia, które chcesz zastosować. Patrz Ustawienia konfiguracyjne.

 4. Kliknij przycisk Dalej, aby zweryfikować ustawienia przewidziane do zastosowania.

 5. Kliknij przycisk Zakończ, aby zastosować ustawienia do urządzenia.

Kopiowanie konfiguracji z innego urządzenia

 1. Przejdź do menu Configuration > Devices > Management (Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzanie).

 2. Kliknij urządzenia prawym przyciskiem myszy i wybierz kolejno opcje Configure Devices > Configure (Konfiguruj urządzenia > Konfiguruj). Można wybierać urządzenia o różnych nazwach modelowych i oprogramowaniu sprzętowym.

 3. Kliknij przycisk Urządzenie, aby wyświetlić urządzenia z konfiguracjami możliwymi do wykorzystania na innych urządzeniach.

 4. Zaznacz urządzenie, z którego chcesz skopiować ustawienia, i kliknij przycisk OK.

 5. Zaznacz ustawienia, które chcesz zastosować. Patrz Ustawienia konfiguracyjne.

 6. Kliknij przycisk Dalej, aby zweryfikować ustawienia przewidziane do zastosowania.

 7. Kliknij przycisk Zakończ, aby zastosować ustawienia do urządzeń.

Używanie pliku konfiguracyjnego

Plik konfiguracyjny zawiera ustawienia z jednego urządzenia. Można go użyć do jednoczesnego skonfigurowania wielu urządzeń i ponownego skonfigurowania urządzenia, na przykład w razie przywrócenia ustawień fabrycznych na urządzeniu. Plik konfiguracyjny utworzony na podstawie urządzenia można zastosować do urządzeń o różnych nazwach modelowych i wersjach oprogramowania sprzętowego, nawet jeśli niektóre ustawienia nie występują na wszystkich urządzeniach.

Jeżeli niektóre ustawienia nie istnieją lub nie można ich zastosować, stan zadania będzie wyświetlany jako Błąd na karcie Zadania u dołu okna aplikacji klienckiej AXIS Camera Station. Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Pokaż, a zostaną wyświetlone informacje o ustawieniach, których nie można było zastosować.

Uwaga

Tej metody powinni używać tylko doświadczeni użytkownicy.

 1. Przejdź do menu Configuration > Devices > Management (Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzanie).

 2. Kliknij urządzenia prawym przyciskiem myszy i wybierz kolejno opcje Configure Devices > Configure (Konfiguruj urządzenia > Konfiguruj).

 3. Kliknij przycisk Plik konfiguracyjny, aby przejść do pliku konfiguracyjnego. Informacje na temat tworzenia pliku konfiguracyjnego: Tworzenie pliku konfiguracyjnego.

 4. Przejdź do pliku .cfg i kliknij przycisk Otwórz.

 5. Kliknij przycisk Dalej, aby zweryfikować ustawienia przewidziane do zastosowania.

 6. Kliknij przycisk Zakończ, aby zastosować ustawienia do urządzeń.

Tworzenie pliku konfiguracyjnego

Plik konfiguracyjny zawiera ustawienia z jednego urządzenia. Ustawienia te można zastosować do innych urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu pliku konfiguracyjnego, patrz Metody konfigurowania.

Wyświetlane ustawienia to ustawienia urządzenia, do których można uzyskać dostęp za pomocą narzędzia zarządzania urządzeniami AXIS Device Manager. Aby odszukać konkretne ustawienie, skorzystaj z pola Wpisz, aby wyszukać.

Aby utworzyć plik konfiguracyjny:

 1. Przejdź do menu Configuration > Devices > Management (Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzanie).

 2. Zaznacz urządzenie, na bazie którego chcesz utworzyć plik konfiguracyjny.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz kolejno opcje Konfiguruj urządzenia > Utwórz plik konfiguracyjny.

 4. Zaznacz ustawienia, które chcesz dodać do pliku, i w razie potrzeby zmień ich wartości. Patrz Ustawienia konfiguracyjne.

 5. Kliknij przycisk Dalej, aby sprawdzić ustawienia.

 6. Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć plik konfiguracyjny.

 7. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać ustawienia w pliku .cfg.

Ustawienia konfiguracyjne

Podczas konfigurowania urządzeń można ustawiać parametry, reguły akcji i dodatkowe ustawienia urządzeń.

Parametry

Parametry to wewnętrzne parametry urządzeń, które służą do kontrolowania zachowania urządzeń. Ogólne informacje o parametrach znajdują się w Podręczniku użytkownika produktu w witrynie www.axis.com.

Uwaga
 • Parametry powinny modyfikować tylko doświadczeni użytkownicy.
 • Nie wszystkie parametry urządzeń są dostępne w narzędziu zarządzania urządzeniami AXIS Device Manager.

W niektórych polach tekstowych można wstawiać zmienne. Zmienne zostaną zastąpione tekstem przed ich zastosowaniem do urządzenia. Aby wstawić zmienną, kliknij pole tekstowe prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie:

 • Wstaw numer seryjny urządzenia: Ta zmienna zostanie zastąpiona numerem seryjnym urządzenia, do którego zastosowano plik konfiguracyjny.

 • Wprowadź nazwę urządzenia: Ta zmienna zostanie zastąpiona nazwą urządzenia używaną podczas stosowania pliku konfiguracyjnego. Nazwę urządzenia można znaleźć w kolumnie Nazwa na stronie Zarządzanie urządzeniami. Aby zmienić nazwę urządzenia, przejdź do strony Kamery lub Inne urządzenia.

 • Wprowadź nazwę serwera: Ta zmienna zostanie zastąpiona nazwą serwera używaną podczas stosowania pliku konfiguracyjnego. Nazwę serwera można znaleźć w kolumnie Serwer na stronie Zarządzanie urządzeniami. W celu zmiany nazwy serwera przejdź do aplikacji AXIS Camera Station Service Control.

 • Wprowadź strefę czasową serwera: Ta zmienna zostanie zastąpiona strefą czasową POSIX serwera używaną podczas stosowania pliku konfiguracyjnego. Tej zmiennej można używać w połączeniu z parametrem strefy czasowej POSIX w celu ustawienia prawidłowej strefy czasowej dla wszystkich urządzeń w sieci, które używają serwerów zlokalizowanych w różnych strefach czasowych.

Reguły akcji

Reguły akcji można kopiować między urządzeniami. Reguły akcji powinni modyfikować tylko doświadczeni użytkownicy. Ogólne informacje o regułach akcji: Reguły akcji.

Ustawienia dodatkowe

 • Profile strumieni:: Profil strumienia to wstępnie zaprogramowany profil konfiguracyjny podglądu na żywo zawierający ustawienia kodowania wideo, nieruchomego obrazu i dźwięku. Profile strumieni można kopiować między urządzeniami.

 • Okna detekcji ruchu: Okna detekcji ruchu służą do definiowania konkretnych obszarów wewnątrz pola widzenia kamery. Zazwyczaj alarmy są generowane po każdym stwierdzeniu ruchu (lub zatrzymaniu się) obiektu wewnątrz wyznaczonych obszarów. Okna detekcji ruchu można kopiować między urządzeniami.

Zarządzanie użytkownikami

Wybierz kolejno opcje Configuration > Devices > Management (Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzanie). Zostanie wyświetlona strona Manage Devices (Zarządzaj urządzeniami), na której można zarządzać użytkownikami urządzeń.

Po ustawieniu hasła lub usunięciu użytkowników z urządzeń użytkownicy nieobecni na wszystkich urządzeniach będą oznaczeni symbolem . Każdy użytkownik występujący na różnych urządzeniach pod różnymi rolami będzie wyświetlany tylko raz.

Uwaga

Konta są powiązane z konkretnymi urządzeniami, a nie kontami użytkowników w aplikacji Axis Camera Station.

Ustawianie hasła

Uwaga
 • Urządzenia z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.20 i nowszych obsługują hasła 64-znakowe. Urządzenia ze starszymi wersjami oprogramowania sprzętowego obsługują hasła 8-znakowe. Zalecamy, aby na urządzeniach ze starszymi wersjami oprogramowania sprzętowego hasła ustawiać osobno.
 • W przypadku ustawiania hasła na wielu urządzeniach obsługujących hasła o różnych długościach hasło nie może przekroczyć najkrótszej obsługiwanej długości.
 • Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi i zwiększyć bezpieczeństwo, zalecamy zabezpieczenie hasłem wszystkich urządzeń dodanych do aplikacji AXIS Camera Station.

W hasłach można używać następujących znaków:

 • litery A-Z, a-z

 • cyfry 0-9

 • spacja, przecinek (,), kropka (.), dwukropek (:), średnik (;)

 • !, ", #, $, %, &, ', (, +, *, -, ), /, <, >, =, ?, [, \, ^, -, `, {, |, ~, @, ], }

Aby ustawić hasło dla użytkowników na urządzeniach:

 1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Devices > Manage devices (Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzaj urządzeniami).

 2. Zaznacz urządzenia i kliknij przycisk . Można również kliknąć urządzenia prawym przyciskiem myszy i wybrać kolejno opcje User Management > Set password (Zarządzanie użytkownikami > Ustaw hasło).

 3. Wybierz użytkownika.

 4. Wpisz hasło lub kliknij przycisk Wygeneruj i utwórz silne hasło.

  • Kliknij przycisk OK.

  Dodawanie użytkownika

  Aby dodać użytkowników lokalnych lub z usługi Active Directory do aplikacji Axis Camera Station:

  1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Devices > Manage devices (Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzaj urządzeniami).

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie i wybierz kolejno opcje User Management > Add user (Zarządzanie użytkownikami > Dodaj użytkownika).

  3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie potwierdź hasło. Lista dozwolonych znaków znajduje się powyżej w sekcji „Ustawianie hasła”.

  4. W polu Rola z listy rozwijanej wybierz uprawnienia dostępu użytkownika:

   • Administrator: nieograniczony dostęp do urządzenia.

   • Operator: dostęp do strumienia wideo, zdarzeń i wszystkich ustawień oprócz opcji systemowych.

   • Viewer (Dozorca): dostęp do strumienia wideo.

  5. Zaznacz opcję Włącz kontrolę PTZ, aby pozwolić użytkownikowi na obracanie, przechylanie i powiększanie/zmniejszanie w podglądzie na żywo.

  6. Kliknij przycisk OK.

  Usuwanie użytkownika

  Aby usunąć użytkowników z urządzeń:

  1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Devices > Manage devices (Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzaj urządzeniami).

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie i wybierz kolejno opcje User Management > Remove user (Zarządzanie użytkownikami > Usuń użytkownika).

  3. W polu Użytkownik z listy rozwijanej wybierz użytkownika, którego chcesz usunąć.

  4. Kliknij przycisk OK.

  Wyświetlanie użytkowników

  Aby wyświetlić listę wszystkich użytkowników urządzeń wraz z posiadanymi uprawnieniami dostępu:

  1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Devices > Manage devices (Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzaj urządzeniami).

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie i wybierz kolejno opcje User Management > List users (Zarządzanie użytkownikami > Wyświetl użytkowników).

  3. Za pomocą pola Wpisz, aby wyszukać odszukaj konkretnych użytkowników spośród figurujących na liście.

  Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego

  Oprogramowanie sprzętowe określa funkcje dostępne w produkcie Axis. Instalowanie najnowszego oprogramowania sprzętowego daje pewność, iż urządzenie zawsze będzie miało najnowsze funkcje i ulepszenia.

  Nowe oprogramowanie sprzętowe można pobrać za pomocą aplikacji AXIS Camera Station lub zaimportować z pliku umieszczonego na dysku twardym lub karcie pamięci. Wersje oprogramowania sprzętowego dostępne do pobrania są wyświetlane z dopiskiem (pobierz) po numerze wersji. Wersje oprogramowania sprzętowego dostępne na lokalnym kliencie są wyświetlane z dopiskiem (plik) po numerze wersji.

  Podczas uaktualniania oprogramowania sprzętowego można wybrać sposób przeprowadzenia procesu:

  • Standardowy: Uaktualnianie do wybranej wersji oprogramowania sprzętowego i zachowanie istniejących wartości ustawień.

  • Ustawienia fabryczne: Uaktualnianie do wybranej wersji oprogramowania sprzętowego i przywracanie domyślnych wartości fabrycznych we wszystkich ustawieniach.

  Aby uaktualnić oprogramowanie sprzętowe:

  1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Devices > Management (Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzanie) i zaznacz urządzenia, które chcesz skonfigurować.

  2. Kliknij przycisk lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe.

  3. Jeżeli niektórych urządzeń nie można skonfigurować, na przykład wskutek braku dostępu do nich, zostanie wyświetlone okno dialogowe Nieprawidłowe urządzenia. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby pominąć urządzenia, których nie można skonfigurować.

  4. W trakcie uaktualniania oprogramowania sprzętowego urządzenie jest niedostępne. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować. Jeśli komunikat jest Ci znany i nie chcesz, aby się więcej pojawiał, zaznacz opcję Nie wyświetlaj ponownie tego okna dialogowego i kliknij przycisk Tak.

  5. Okno dialogowe Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe zawiera informacje takie jak model urządzenia, liczba urządzeń każdego modelu, istniejąca wersja oprogramowania sprzętowego, dostępne wersje, do których można uaktualnić, oraz rodzaj uaktualnienia. Domyślnie urządzenia wymienione na liście są wstępnie zaznaczane, gdy pojawią się nowe wersje oprogramowania sprzętowego do pobrania. Najnowsze oprogramowanie jest wstępnie wybrane dla każdego urządzenia.

   1. Aby zaktualizować listę wersji oprogramowania sprzętowego możliwych do pobrania, kliknij przycisk Sprawdź dostępność aktualizacji. Aby wyszukać jeden lub więcej plików oprogramowania sprzętowego zapisanych na lokalnym kliencie, kliknij przycisk Przeglądaj.

   2. Zaznacz urządzenia, wersje oprogramowania sprzętowego, które chcesz uaktualnić, i typ aktualizacji.

   3. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć aktualizowanie urządzeń figurujących na liście.

  Uwaga

  Domyślnie aktualizacje oprogramowania sprzętowego odbywają się na wszystkich zaznaczonych urządzeniach równocześnie. Kolejność uaktualniania można zmienić. Patrz Ustawienia aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

  Ustawianie daty i godziny

  Ustawienia daty i godziny urządzeń Axis mogą być zsynchronizowane z czasem serwera, serwerem NTP lub ustawiane ręcznie.

  Aby ustawić datę i czas na urządzeniach:

  1. Przejdź do menu Configuration > Devices > Management (Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzanie).

  2. Zaznacz urządzenie i kliknij przycisk lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Ustaw datę i czas.

  3. Pole Czas urządzenia pokazuje aktualną datę i godzinę skonfigurowane dla używanego urządzenia Axis. W przypadku zaznaczenia kilku urządzeń opcja Czas urządzenia jest niedostępna.

  4. Wybieranie strefy czasowej.

   • Z listy rozwijanej Strefa czasowa wybierz strefę czasową, której chcesz używać dla produktu Axis.

   • Jeżeli urządzenie jest użytkowane w miejscu, w którym stosuje się zmiany czasu na letni i zimowy, zaznacz opcję Automatycznie dostosuj do zmiany czasu letniego.

  5. Uwaga

   Strefę czasową można ustawić po wybraniu trybu wyświetlania czasu Synchronizuj z serwerem NTP lub Ustaw ręcznie.

  6. W sekcji Tryb wyświetlania czasu:

   • Kliknij opcję Synchronizuj z czasem serwera, aby synchronizować datę i godzinę produktu z zegarem na komputerze serwera, tzn. z komputerem, na którym jest zainstalowany serwer programu AXIS Camera Station.

   • Kliknij opcję Synchronizuj z serwerem NTP, aby data i godzina urządzenia były synchronizowane z serwerem NTP. W podanym polu wpisz adres IP, adres DNS lub nazwę hosta serwera NTP.

   • Zaznacz opcję Ustaw ręcznie, aby ręcznie ustawić datę i godzinę.

  7. Kliknij przycisk OK.

  Ustawianie daty i godziny
  Instalowanie aplikacji do kamery

  Aplikacja do kamery to oprogramowanie, które można wczytywać i instalować w produktach Axis do sieciowego dozoru wizyjnego. Aplikacje poszerzają funkcjonalność urządzenia, na przykład o wykrywanie, rozpoznawanie, śledzenie i zliczanie.

  Niektóre aplikacje można instalować bezpośrednio z poziomu oprogramowania AXIS Camera Station. Inne aplikacje należy najpierw pobrać ze strony www.axis.com/global/en/products/analytics-and-other-applications albo z witryny aplikacji udostępnionej przez jej producenta.

  Aplikacje można instalować na urządzeniach obsługujących rozwiązanie AXIS Camera Application Platform. Niektóre aplikacje wymagają również określonej wersji oprogramowania sprzętowego lub modelu kamery.

  Jeżeli aplikacja wymaga licencji, plik klucza licencyjnego można zainstalować równolegle z aplikacją albo później, z poziomu strony konfiguracyjnej urządzenia.

  W celu uzyskania klucza licencyjnego należy przejść do strony www.axis.com/se/sv/products/camera-applications/license-key-registration#/registration i zarejestrować tam kod licencyjny dołączony do aplikacji.

  Jeżeli nie udaje się zainstalować aplikacji, przejdź do witryny www.axis.com i sprawdź, czy model urządzenia oraz wersja oprogramowania sprzętowego obsługują rozwiązanie AXIS Camera Application Platform.

  Dostępne aplikacje do kamery:

  AXIS Video Motion Detection 4 –
  Aplikacja, która wykrywa poruszające się obiekty w obszarze zainteresowania. Nie wymaga żadnej licencji. Można ją instalować w kamerach z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 6.50. Warto również sprawdzić w informacjach o wersji oprogramowania sprzętowego produktu, czy obsługuje on oprogramowanie do wizyjnej detekcji ruchu Video Motion Detection w wersji 4.
  AXIS Video Motion Detection 2 –
  Aplikacja, która wykrywa poruszające się obiekty w obszarze zainteresowania. Nie wymaga żadnej licencji. Można ją instalować w kamerach z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.60.
  AXIS Video Content Stream –
  Aplikacja, która umożliwia kamerom Axis wysyłanie danych funkcji śledzenia ruchomych obiektów do oprogramowania AXIS Camera Station. Można ją instalować w kamerach z oprogramowaniem sprzętowym w wersjach od 5.50 do 9.59. Aplikacja AXIS Video Content Stream może być używana tylko w połączeniu z aplikacją AXIS Camera Station.
  Inne aplikacje –
  Wszelkie inne aplikacje, które użytkownik chce zainstalować. Przed rozpoczęciem instalacji należy pobrać aplikację do lokalnego komputera.

  Aby instalować aplikacje do kamery:

  1. Przejdź do menu Configuration > Devices > Management (Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzanie).

  2. Zaznacz kamery, na których chcesz zainstalować aplikacje. Kliknij przycisk lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Install camera application (Zainstaluj aplikację do kamery).

  3. Zaznacz aplikację do kamery, którą chcesz zainstalować w kamerach. Jeżeli chcesz zainstalować inne aplikacje, kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) i przejdź do lokalnego pliku aplikacji. Kliknij przycisk Next (Dalej).

  4. Jeżeli aplikacja jest już zainstalowana, można wybrać opcję Zezwalaj na nadpisanie aplikacji i przeinstalować aplikację lub opcję Zezwalaj na obniżenie wersji aplikacji i zainstalować poprzednią wersję aplikacji.

  5. Uwaga

   Obniżenie wersji lub nadpisanie aplikacji spowoduje zresetowanie ustawień aplikacji na urządzeniu.

  6. Jeżeli aplikacja wymaga licencji, zostanie wyświetlone okno dialogowe Install licenses (Zainstaluj licencje).

   1. Kliknij przycisk Yes (Tak), aby rozpocząć instalowanie licencji, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

   2. Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), przejdź do pliku licencji i kliknij przycisk Next (Dalej).

  7. Uwaga

   Licencje nie są potrzebne do zainstalowania aplikacji AXIS Video Motion Detection 2, AXIS Video Motion Detection 4 ani AXIS Video Content Stream.

  8. Przejrzyj informacje i kliknij przycisk Finish (Zakończ). Status kamery zmieni się z OK na Konserwacja, a po zakończeniu instalacji z powrotem na OK.

  Bezpieczeństwo

  Aplikacja AXIS Camera Station może automatycznie zarządzać certyfikatami klientów i serwerów, co realizuje poprzez skonfigurowanie organu wydającego certyfikat (CA). Jeżeli organ CA jest skonfigurowany, podczas jego używania wszystkie fabrycznie zainstalowane certyfikaty będą ignorowane. Tym niemniej i tak zalecany odinstalowanie fabrycznych certyfikatów. Informacje na temat konfigurowania certyfikatów: Certyfikaty.

  Wyświetlanie zainstalowanych certyfikatów

  1. Przejdź do menu Configuration > Devices > Management (Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzanie).

  2. Kliknij urządzenia prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz kolejno opcje Zabezpieczenia > Certyfikat > Wyświetl zainstalowane certyfikaty. Zostaną wyświetlone zbiorcze informacje o wszystkich zainstalowanych certyfikatach oraz o urządzeniach, na których się one znajdują. Jeżeli zbliża się termin ważności certyfikatu, w kolumnie Ważny do pojawi się ikona ostrzegawcza.

  3. Aby wyszukać konkretny certyfikat, użyj pola Wpisz, aby wyszukać.

  4. Aby wyświetlić szczegóły certyfikatu, kliknij dwukrotnie wiersz zawierający certyfikat.

  Zainstalowane certyfikaty są pogrupowane następująco:

  • Certyfikaty klientów: certyfikaty, które mają być używane jako certyfikaty urządzeń klienckich, na przykład do komunikacji przy użyciu standardu IEEE 802.1X.

  • Certyfikaty serwera: certyfikaty, które mają być używane jako certyfikaty serwera, na przykład do komunikacji przy użyciu protokołu HTTPS.

  • Połączone certyfikaty serwera/klienta: certyfikaty, które mają być używane jako certyfikaty klientów i serwerów, na przykład gdy ma być stosowany jeden certyfikat do łączności przy użyciu protokołów HTTPS i IEEE 802.1X.

  • Certyfikaty CA: certyfikaty, które mają być używane do weryfikacji.

  Zarządzanie certyfikatami HTTPS i IEEE 802.1X

  Uwaga

  Przed włączeniem protokołu IEEE 802.1X upewnij się, że czas na urządzeniach Axis jest zsynchronizowany w aplikacji AXIS Camera Station.

  1. Przejdź do menu Configuration > Devices > Management (Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzanie).

  2. Kliknij urządzenia prawym przyciskiem myszy:

   • Wybierz kolejno opcje Zabezpieczenia > HTTPS > Włącz/Aktualizuj, aby włączyć obsługę protokołu HTTPS lub zaktualizować jego ustawienia na urządzeniu.

   • Wybierz kolejno opcje Zabezpieczenia > IEEE 802.1X > Włącz/Aktualizuj, aby włączyć obsługę protokołu IEEE 802.1X lub zaktualizować jego ustawienia na urządzeniu.

   • Wybierz kolejno opcje Zabezpieczenia > HTTPS > Wyłącz, aby wyłączyć obsługę protokołu HTTPS na urządzeniu.

   • Wybierz kolejno opcje Zabezpieczenia > IEEE 802.1X > Wyłącz, aby wyłączyć obsługę protokołu IEEE 802.1X na urządzeniach.

   • Wybierz kolejno opcje Zabezpieczenia > Certyfikaty > Usuń certyfikaty, a następnie na liście zaznacz certyfikaty, które chcesz usunąć z urządzeń.

  3. Uwaga

   Gdy ten sam certyfikat zostanie zainstalowany na kilku urządzeniach, będzie wyświetlany tylko jako jeden element. Usunięcie certyfikatu spowoduje wykasowanie go ze wszystkich urządzeń, na których jest zainstalowany.

  Status protokołów HTTPS i IEEE 802.1X

  Na stronie Zarządzanie urządzeniami jest wyświetlany status protokołów HTTPS i IEEE 802.1X.

  StanOpis/rozwiązanie
  HTTPSWłączonoObsługa protokołu HTTPS jest aktywna w urządzeniu.
  WyłączonoObsługa protokołu HTTPS nie jest aktywna, ale można ją w każdej chwili włączyć na urządzeniu.
  Wyłączone (brak certyfikatu serwera)Obsługa protokołu HTTPS nie jest aktywna, a będzie ją można uaktywnić dopiero po zainstalowaniu certyfikatu serwera na urządzeniu.
  Możliwe rozwiązanie:
  • Skonfiguruj organ wydający certyfikat. Patrz Certyfikaty.

  Wyłączone (certyfikaty wielu serwerów)Obsługa protokołu HTTPS nie jest aktywna, a będzie ją można uaktywnić dopiero wtedy, gdy na urządzeniu zostanie tylko jeden certyfikat serwera.
  Możliwe rozwiązanie:
  • Usuń nadmiarowe certyfikaty serwerów. Patrz Usuwanie certyfikatów w temacie Bezpieczeństwo.

  Nieobsługiwane oprogramowanie układoweProtokół HTTPS nie jest obsługiwany, ponieważ oprogramowanie sprzętowe jest za stare.
  Nieobsługiwane urządzenieProtokół HTTPS nie jest obsługiwany na tym modelu urządzenia.
  IEEE 802.1XWłączonoObsługa protokołu IEEE 802.1X jest aktywna w urządzeniu.
  WyłączonoObsługa protokołu IEEE 802.1X nie jest aktywna, ale można ją w każdej chwili włączyć na urządzeniu.
  Wyłączono (brak certyfikatu klienta)Obsługa protokołu IEEE 802.1X nie jest aktywna, a będzie ją można uaktywnić dopiero po zainstalowaniu certyfikatu klienta na urządzeniu.
  Możliwe rozwiązanie:
  • Skonfiguruj organ wydający certyfikat. Patrz Certyfikaty.

  Wyłączone (certyfikaty wielu klientów)Obsługa protokołu IEEE 802.1X nie jest aktywna, a będzie ją można uaktywnić dopiero wtedy, gdy na urządzeniu zostanie tylko jeden certyfikat klienta.
  Możliwe rozwiązanie:
  • Usuń nadmiarowe certyfikaty klientów. Patrz Usuwanie certyfikatów w temacie Bezpieczeństwo.

  Nieobsługiwane oprogramowanie układoweProtokół IEEE 802.1X nie jest obsługiwany, ponieważ oprogramowanie sprzętowe jest za stare.
  Nieobsługiwane urządzenieProtokół IEEE 802.1X nie jest obsługiwany na tym modelu urządzenia.
  Zbieranie danych z urządzeń

  Ta opcja jest zazwyczaj używana do rozwiązywania problemów. Za jej pomocą można wygenerować plik .zip zawierający raport o gromadzeniu danych z określonej lokalizacji na urządzeniach.

  Aby zebrać dane z urządzeń:

  1. Przejdź do menu Configuration > Devices > Management (Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzanie).

  2. Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zbierz dane urządzenia.

  3. W sekcji Źródła danych w wybranych urządzeniach:

   • Kliknij opcję Prepozycja i wybierz z listy rozwijanej żądane często używane polecenie.

   • Uwaga

    Niektóre predefiniowane ustawienia nie działają na wszystkich urządzeniach. Na przykład opcja Stan PTZ nie działa na urządzeniach audio.

   • Kliknij przycisk Niestandardowe i podaj ścieżkę URL do źródła na wybranych serwerach, z którego są zbierane dane.

  4. W sekcji Zapisz jako podaj nazwę pliku i lokalizację folderu dla pliku .zip mającego zawierać zebrane dane.

  5. Zaznacz opcję Automatycznie otwórz folder po przygotowaniu, aby po zakończeniu zbierania danych wskazany folder został otwarty.

  6. Kliknij przycisk OK.

  Połączenie

  Aby komunikować się z urządzeniami przy użyciu adresu IP lub nazwy hosta:

  1. Przejdź do menu Configuration > Devices > Management (Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzanie).

  2. Zaznacz urządzenia, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Połączenie.

   • Aby się łączyć z urządzeniami przy użyciu adresu IP, wybierz polecenie Użyj adresu IP.

   • Aby się łączyć się z urządzeniami przy użyciu nazwy hosta, wybierz polecenie Użyj nazwy hosta.

  Znaczniki

  Znaczniki służą do sortowania urządzeń na stronie Zarządzanie urządzeniami. Jedno urządzenie może mieć wiele znaczników.

  Urządzenia mogą być na przykład tagowane według kryterium modelu lub lokalizacji. Na przykład znakowanie urządzeń według modelu kamery pozwala szybko odnaleźć wszystkie kamery o tym modelu i zaktualizować na nich oprogramowanie.

  Aby oznakować urządzenie:

  1. Przejdź do menu Configuration > Devices > Management (Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzanie).

  2. Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Oznacz urządzenia.

  3. Zaznacz opcję Użyj istniejącego znacznika i wybierz znacznik lub opcję Utwórz nowy znacznik i nadaj nazwę nowemu znacznikowi.

  4. Kliknij przycisk OK.

  Aby usunąć znacznik z urządzenia:

  1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Devices > Management (Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzanie) i w prawym górnym rogu kliknij przycisk .

  2. W folderze Znaczniki wybierz znacznik. Zostaną wyświetlone wszystkie urządzenia skojarzone z tym znacznikiem.

  3. Zaznacz urządzenia. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń oznaczenie urządzeń.

  4. Kliknij przycisk OK.

  Aby zarządzać znacznikami:

  1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Devices > Management (Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzanie) i w prawym górnym rogu kliknij przycisk .

  2. Na stronie Znaczniki urządzenia:

   • Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Znaczniki i wybierz polecenie Nowy znacznik, aby utworzyć znacznik.

   • Kliknij znacznik prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Zmień nazwę znacznika i wprowadź nową nazwę, która ma być stosowana do znacznika.

   • Kliknij znacznik prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń, aby usunąć znacznik.

   • Kliknij przycisk , aby przypiąć stronę Znaczniki urządzenia.

   • Kliknij znacznik, aby wyświetlić wszystkie powiązane z nim urządzenia, lub przycisk Wszystkie urządzenia, aby zobaczyć wszystkie urządzenia połączone z aplikacją AXIS Camera Station.

   • Kliknij przycisk Ostrzeżenia/błędy, a zostaną wyświetlone urządzenia wymagające uwagi, na przykład takie, do których nie można uzyskać dostępu.

  Karta Konfiguracja urządzenia BETA

  Aby skonfigurować wszystkie ustawienia na jednym urządzeniu:

  1. Przejdź do menu Configuration > Devices > Management (Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzanie).

  2. Kliknij adres lub nazwę hosta urządzenia, aby przejść do karty jego konfiguracji.

  3. Zmień ustawienia. Informacje o konfigurowaniu urządzenia znajdują się w jego instrukcji obsługi.

  4. Zamknij kartę. Ustawienia urządzenia zostaną wczytane ponownie, co zagwarantuje zaimplementowanie zmian w aplikacji AXIS Camera Station.

  Ograniczenia

  • Automatyczne uwierzytelnianie urządzeń innych producentów nie jest obsługiwane.

  • Axis nie jest w stanie zagwarantować ogólnego wsparcia technicznego dla urządzeń innych producentów.

  • Otwarcie karty Konfiguracja urządzenia przy aktywnych strumieniach wideo powoduje wzrost obciążenia zasobów komputerowych i może spowolnić działanie serwera.

  Zewnętrzne źródła danych

  Zewnętrzne źródło danych to system lub źródło danych generujące dane, na podstawie których można wyśledzić okoliczności towarzyszące każdemu zdarzeniu. Patrz Wyszukiwanie danych.

  Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Urządzenia > Zewnętrzne źródła danych. Zostanie wyświetlona lista zewnętrznych źródeł danych. Kliknięcie nagłówka kolumny umożliwi posortowanie zawartości.

  ElementOpis
  NazwaNazwa zewnętrznego źródła danych.
  Klucz źródłowyUnikatowy identyfikator zewnętrznego źródła danych.
  WidokWidok, z którym jest powiązane zewnętrzne źródło danych.
  SerwerSerwer, z którym łączy się zewnętrzne źródło danych. Widoczna tylko w przypadku połączenia z wieloma serwerami.

  Zewnętrzne źródło danych jest dodawane automatycznie, gdy:

  Jeżeli dla zewnętrznego źródła danych skonfigurowano widok, dane generowane ze źródła danych będą automatycznie dodawane do zakładek na osi czasu widoku na karcie Wyszukiwanie danych. Aby połączyć źródło danych z widokiem:

  1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Devices > External data sources (Konfiguracja > Urządzenia > Zewnętrzne źródła danych).

  2. Zaznacz zewnętrzne źródło danych i kliknij polecenie Edit (Edytuj).

  3. Wybierz widok z listy rozwijanej Widok.

  4. Kliknij przycisk OK.

  Synchronizacja czasu

  Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Urządzenia > Synchronizacja czasu, a zostanie otwarta strona Synchronizacja czasu.

  W oknie jest wyświetlana lista urządzeń dodanych do aplikacji AXIS Camera Station. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz nagłówka i wskaż, które kolumny mają być wyświetlane. Przeciągając i upuszczając nagłówki, można zmienić kolejność wyświetlania kolumn.

  Lista urządzeń zawiera następujące informacje:

  • Nazwa: Nazwa urządzenia lub lista wszystkich nazw powiązanych kamer, jeśli urządzenie jest wideoenkoderem z wieloma podłączonymi kamerami lub kamerą sieciową z wieloma zdefiniowanymi obszarami obserwacji.

  • Adres: Adres urządzenia. Kliknięcie łącza spowoduje przejście do strony konfiguracji urządzenia. Widać w nim adres IP lub nazwę hosta, w zależności od tego, której z tych informacji użyto przy dodawaniu urządzenia. Patrz Karta Konfiguracja urządzenia BETA.

  • Adres MAC: Adres MAC urządzenia.

  • Model: Model urządzenia.

  • Włączono: Pokazuje, czy funkcja synchronizacji czasu jest włączona.

  • Źródło NTP: Źródło NTP skonfigurowane dla urządzenia.

   • Static (Statyczna): Serwery NTP dla urządzenia konfiguruje się ręcznie w ustawieniach Podstawowy serwer NTP i Dodatkowy serwer NTP.

   • DHCP: Urządzenie otrzymuje funkcjonalność serwera NTP dynamicznie z sieci. Po zaznaczeniu opcji DHCP ustawienia Podstawowy serwer NTP i Dodatkowy serwer NTP są niedostępne.

  • Podstawowy serwer NTP: Główny serwer NTP skonfigurowany dla urządzenia. Ustawienie jest dostępne tylko po zaznaczeniu opcji Statyczna.

  • Dodatkowy serwer NTP: Pomocniczy serwer NTP skonfigurowany dla urządzenia. Ustawienie jest dostępne tylko dla urządzeń Axis obsługujących dodatkowe serwery NTP i pod warunkiem zaznaczenia opcji Statyczna.

  • Przesunięcie czasu serwera: Różnica czasu pomiędzy urządzeniem a serwerem.

  • Godzina UTC: Godzina według uniwersalnego czasu koordynowanego w urządzeniu.

  • Zsynchronizowano: Pokazuje, czy ustawienia synchronizacji czasu zostały faktycznie zastosowane. To ustawienie jest dostępna tylko w urządzeniach z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 9.1 lub nowszej.

  • Czas do następnej synchronizacji: Czas pozostały do następnej sesji synchronizacji.

  Usługa Czas systemu Windows (W32Time) wykorzystuje sieciowy protokół synchronizacji czasu (Network Time Protocol, NTP) do synchronizowania daty i godziny z serwerem programu AXIS Camera Station. Są wyświetlane następujące informacje:

  • Serwer: Serwer programu AXIS Camera Station, na którym działa usługa Czas systemu Windows.

  • Stan: Status usługi Czas systemu Windows. Wartość Uruchomiona lub Zatrzymano.

  • Serwer NTP: Serwer NTP skonfigurowany dla usługi Czas systemu Windows.

  Konfigurowanie synchronizacji czasu
  1. Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Urządzenia > Synchronizacja czasu.

  2. Zaznacz swoje urządzenia i wybierz opcję Włącz synchronizację czasu.

  3. Wybierz źródło NTP Statyczna lub DHCP.

  4. Jeżeli zaznaczono opcję Statyczna, skonfiguruj podstawowy i dodatkowy serwer DNS.

  5. Aby otrzymywać alarm o różnicy czasu przekraczającej 2 sekundy, zaznacz opcję Wyślij alarm, gdy różnica czasu między serwerem a urządzeniem przekroczy 2 sekundy.

  6. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

  Konfigurowanie pamięci masowej

  Wybierz kolejno opcje Configuration > Storage > Management (Konfiguracja > Pamięć masowa > Zarządzanie), aby otworzyć stronę Zarządzaj pamięcią masową. Zostanie wyświetlona lista lokalnych i sieciowych pamięci masowych, które zostały dodane do aplikacji AXIS Camera Station. Na tej stronie znajdują się następujące informacje:

  ElementOpis
  Na liście są wyświetlane poniższe informacje:
  LokalizacjaŚcieżka i nazwa pamięci masowej.
  PrzydzieloneMaksymalna ilość pamięci masowej przeznaczona na nagrania.
  WykorzystywanaIlość pamięci masowej obecnie wykorzystywana na nagrania.
  Stan

  Stan pamięci masowej. Możliwe wartości:

  • OK

  • Pamięć masowa zapełniona: Pamięć masowa jest pełna. Odblokowane najstarsze nagrania zostaną zastąpione.

  • Niedostępne: Informacje o pamięci masowej nie są obecnie dostępne. Dzieje się tak na przykład w razie usunięcia lub odłączenia pamięci masowej.

  • Kolidujące dane: Jeżeli suwak Limit nagrań jest przesunięty z zielonego obszaru Wolne do czerwonego obszaru Inne dane, pamięć otrzymuje status Kolidujące dane. Oznacza to, że dla nagrań jest przydzielana większa ilość pamięci niż dostępna.

  • Brak uprawnień: Użytkownik nie ma uprawnień do odczytu ani zapisu w pamięci.

  SerwerSerwer, na którym znajduje się lokalna lub sieciowa pamięć masowa.
  W sekcji Informacje ogólne są wyświetlane następujące informacje o wybranej pamięci masowej.
  WykorzystywanaIlość pamięci masowej zajętej obecnie przez nagrania zaindeksowane w bazie danych. Jeżeli plik znajduje się w katalogu nagrań, ale nie został zaindeksowany w bazie danych, nie będzie wliczany do tej kategorii. Patrz punkt Zbieranie niezaindeksowanych plików w temacie Zarządzanie pamięcią masową.
  WolneIlość miejsca na dysku pozostała w lokalizacji pamięci masowej. Jest to taka sama wartość, jak w ustawieniu „Wolne miejsce” we właściwościach lokalizacji pamięci masowej w interfejsie systemu Windows.
  Inne daneIlość pamięci masowej zajmowana przez pliki, które nie są zaindeksowanymi nagraniami i w związku z tym pozostają nieznane aplikacji AXIS Camera Station.
  Inne dane = Całkowita pojemność - zajęte miejsce - wolne miejsce
  Całkowita pojemnośćŁączna wielkość pamięci masowej. Jest to taka sama wartość, jak w ustawieniu „Całkowity rozmiar” we właściwościach lokalizacji pamięci masowej w interfejsie systemu Windows.
  PrzydzieloneIlość pamięci masowej, którą aplikacja AXIS Camera Station może zająć na nagrania. W celu dostosowania przydzielonej ilości miejsca można po prostu wyregulować suwak i kliknąć przycisk Zastosuj.
  Sekcja Sieciowa pamięć masowa jest dostępna tylko po wybraniu sieciowej pamięci masowej.
  ŚcieżkaŚcieżka do sieciowej pamięci masowej.
  Nazwa użytkownikaNazwa użytkownika służąca do łączenia się z sieciową pamięcią masową.
  HasłoHasło dla nazwy użytkownika służącej do łączenia się z sieciową pamięcią masową.

  Zarządzanie pamięcią masową

  Wybierz kolejno opcje Configuration > Storage > Management (Konfiguracja > Pamięć masowa > Zarządzanie), aby otworzyć stronę Zarządzaj pamięcią masową. Na tej stronie można określić folder, w którym mają być przechowywane nagrania. Aby zapobiec zapełnieniu pamięci masowej, należy ustawić maksymalny procent łącznej pojemności, jaką może zużyć aplikacja AXIS Camera Station. W celu wzmocnienia bezpieczeństwa i zyskania dodatkowego miejsca można dodać więcej lokalnej pamięci masowej oraz dyski sieciowe.

  Uwaga
  • W przypadku nawiązywania połączenia z wieloma serwerami programu AXIS Camera Station do każdego podłączanego serwera można dodać lokalną pamięć masową lub udostępniony dysk sieciowy, wybierając serwer z listy rozwijanej Wybrany serwer.
  • Gdy do usługi logujesz się przy użyciu konta systemowego, nie można dodawać dysków sieciowych połączonych z udostępnionymi folderami znajdującymi się na innych komputerach. Patrz Rozwiązywanie problemów z nagrywaniem i odtwarzaniem.
  • Nie można usunąć lokalnej ani sieciowej pamięci masowej, jeżeli w kamerach ustawiono nagrywanie do tej pamięci albo jeśli pamięć zawiera nagrania.

  Dodawanie lokalnej pamięci masowej lub udostępnionego dysku sieciowego

  1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Storage > Management (Konfiguracja > Pamięć masowa > Zarządzanie) i kliknij przycisk Dodaj.

  2. Aby dodać lokalną pamięć masową, zaznacz opcję Zasób lokalny i wybierz pamięć masową z listy rozwijanej.

  3. Aby dodać współużytkowany dysk sieciowy, zaznacz opcję Udostępniony dysk sieciowy i wpisz ścieżkę do niego. Na przykład: \\adres_ip\udzial. Kliknij przycisk OK, a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło dostępu do współdzielonego dysku sieciowego.

  4. Kliknij przycisk OK.

  Usuwanie lokalnej pamięci masowej lub udostępnionego dysku sieciowego

  Aby usunąć lokalną pamięć masową lub udostępniony dysk sieciowy, wybierz żądany zasób z listy i kliknij przycisk Usuń.

  Dodawanie folderu na nowe nagrania

  1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Storage > Management (Konfiguracja > Pamięć masowa > Zarządzanie), a następnie z listy rozwijanej wybierz lokalną pamięć masową lub współużytkowany dysk sieciowy.

  2. W polu Folder nowych nagrań wpisz nazwę folderu, który zastąpi dotychczasowe miejsce zapisywania folderów.

  3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

  Dostosowywanie pojemności pamięci masowej

  1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Storage > Management (Konfiguracja > Pamięć masowa > Zarządzanie), a następnie z listy rozwijanej wybierz lokalną pamięć masową lub współużytkowany dysk sieciowy.

  2. W sekcji Informacje ogólne przesuń suwak w miejsce, które określi maksymalną ilość pamięci przeznaczoną dla aplikacji AXIS Camera Station.

  3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

  Uwaga
  • Wymóg minimalnej ilości pamięci masowej dodawany dla aplikacji AXIS Camera Station wynosi 32 GB, przy co najmniej 15 GB wolnego miejsca.
  • Gdy ilość wolnego miejsca spadnie poniżej 15 GB, aplikacja AXIS Camera Station zacznie automatycznie usuwać stare nagrania w celu zwolnienia miejsca.

  Zbieranie niezaindeksowanych plików

  Niezaindeksowane pliki mogą stanowić znaczną część kategorii Inne dane w pamięci masowej. Niezaindeksowany plik to dowolne dane w folderze nagrań, które nie wchodzą w skład bieżącej bazy danych. Plik może zawierać nagrania z poprzednich instalacji albo dane utracone w momencie użycia punktu przywracania.

  Zebrane pliki nie są usuwane, ale gromadzone i umieszczane w folderze Nieindeksowane pliki w pamięci masowej nagrań. Pamięć masowa może się znajdować na tym samym komputerze, co aplikacja kliencka, lub na zdalnym serwerze. Zależy od konkretnej konfiguracji. Aby przejść do folderu Nieindeksowane pliki, trzeba mieć dostęp do serwera.

  Dane w folderze są umieszczane w kolejności, w jakiej zostały znalezione. Oznacza to, że zawartość jest najpierw kategoryzowana z podziałem na serwery, a następnie na urządzenia łączące się z tym konkretnym serwerem.

  Można wyszukać konkretne utracone nagranie lub dziennik albo po prostu usunąć zawartość w celu zwolnienia miejsca.

  Aby zebrać niezaindeksowane pliki w celu przejrzenia lub usunięcia:

  1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Storage > Management (Konfiguracja > Pamięć masowa > Zarządzanie), a następnie z listy rozwijanej wybierz lokalną pamięć masową lub współużytkowany dysk sieciowy.

  2. W sekcji Zbierz nieindeksowane pliki kliknij przycisk Zbierz, aby zainicjować zadanie.

  3. Po zakończeniu zadania przejdź do karty Zadania i kliknij dwukrotnie zadanie, aby wyświetlić rezultat.

  Wybieranie urządzeń pamięci masowej, z którymi mają zostać nawiązane połączenia

  Wybierz kolejno opcje Configuration > Storage > Selection (Konfiguracja > Pamięć masowa > Wybór), a zostanie otwarta strona Wybierz pamięć masową. Na tej stronie znajduje się lista wszystkich kamer, które dodano do aplikacji AXIS Camera Station. Można tam określić liczbę dni, przez jaką mają być przechowywane nagrania z poszczególnych kamer. Po zaznaczeniu kamery informacje o pamięci masowej będą widoczne w sekcji Pamięć masowa nagrywania. Można skonfigurować wiele kamer równocześnie.

  Na tej stronie znajdują się następujące informacje:

  ElementOpis
  NazwaNazwa urządzenia lub lista wszystkich nazw powiązanych kamer, jeśli urządzenie jest wideoenkoderem z wieloma podłączonymi kamerami lub kamerą sieciową z wieloma zdefiniowanymi obszarami obserwacji.
  AdresAdres urządzenia. Kliknięcie łącza spowoduje przejście do strony konfiguracji urządzenia. Widać w nim adres IP lub nazwę hosta, w zależności od tego, której z tych informacji użyto przy dodawaniu urządzenia. Patrz Karta Konfiguracja urządzenia BETA.
  Adres MACAdres MAC urządzenia.
  ProducentProducent urządzenia.
  ModelModel urządzenia.
  Wykorzystywana pamięć masowaIlość pamięci masowej obecnie wykorzystywana na nagrania.
  LokalizacjaŚcieżka i nazwa pamięci masowej.
  Czas przechowywaniaCzas przechowywania skonfigurowany dla kamery.
  Najstarsze nagranieGodzina wykonania najstarszego nagrania z kamery, jakie znajduje się w pamięci masowej.
  Zapis awaryjnyPokazuje, czy w kamerze włączono funkcję zapisu awaryjnego.
  Zapis zawartości rezerwowejPokazuje, czy w kamerze włączono funkcję zapisu zawartości rezerwowej.
  SerwerSerwer, na którym znajduje się lokalna lub sieciowa pamięć masowa.

  Rozwiązanie pamięci masowej jest konfigurowane dla każdej kamery podczas jej dodawania do aplikacji AXIS Camera Station. Aby zmodyfikować ustawienia pamięci masowej dla kamery:

  1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Storage > Selection (Konfiguracja > Pamięć masowa > Wybór) i zaznacz kamerę, której ustawienia pamięci masowej chcesz zmienić. Za pomocą pola Wpisz, aby wyszukać można odnaleźć konkretne kamery.

  2. W sekcji Pamięć masowa nagrywania:

   • W polu Zapisz na z listy rozwijanej wybierz pamięć masową, na której chcesz zapisywać nagrania. Do wyboru są utworzone lokalne i sieciowe pamięci masowe.

   • Zaznacz opcję Zapis awaryjny, aby w razie utraty połączenia między aplikacją AXIS Camera Station a kamerą nagrania były zapisywane na karcie SD. Po przywróceniu połączenia zapisy awaryjne zostaną przesłane do aplikacji AXIS Camera Station.

   • Uwaga

    Tej funkcji można używać tylko w kamerach z kartą pamięci SD oraz oprogramowaniem sprzętowym 5.20.

   • Wybierz czas przechowywania Bez ograniczeń, aby nagrania pozostawały w pamięci masowej aż do jej zapełnienia. Jeśli nie chcesz takiego zachowania, zaznacz opcję Ograniczony i ustaw maksymalną liczbę dni zachowywania nagrań.

   • Uwaga

    Jeżeli pamięć masowa zarezerwowana dla aplikacji AXIS Camera Station się zapełni, nagrania mogą być usuwane przed upływem wyznaczonej liczby dni.

   • Określ liczbę dni, przez jaką mają być przechowywane nagrania.

  3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

  Konfigurowanie nagrywania i zdarzeń

  Nagrywanie inicjowane ruchem lub nagrywanie ciągłe jest konfigurowane automatycznie podczas dodawania kamer do aplikacji AXIS Camera Station.

  Aby dostosować ustawienia nagrywania lub wyłączyć nagrywanie w niektórych kamerach, wybierz kolejno opcje (Konfiguracja > Zapis i zdarzenia > Metoda zapisywania).

  Aplikacja AXIS Camera Station obsługuje:

  Nagrywanie w trybie detekcji ruchu

  Funkcji detekcji ruchu można używać we wszystkich kamerach sieciowych i wideoenkoderach Axis. Nagrywanie tylko po wykryciu ruchu pozwoli oszczędzić mnóstwo pamięci masowej w porównaniu z nagrywaniem ciągłym.

  Aby włączyć lub wyłączyć nagrywanie wyzwalane ruchem albo zmienić ustawienia tej funkcji:

  1. Przejdź do menu Configuration > Recording and events > Recording method (Konfiguracja > Zapis i zdarzenia > Metoda zapisywania).

  2. Wybierz kamerę z listy.

  3. Zaznacz opcję Detekcja ruchu, co spowoduje włączenie funkcji nagrywania po wykryciu ruchu. Aby wyłączyć funkcję, wyczyść opcję. Szary kolor ustawień oznacza, że funkcja jest niedostępna w tym modelu.

  4. W obszarze Ustawienia obrazu:

   • Profil Wysoki jest zaznaczony domyślnie. Aby go zmienić, wybierz inny profil z listy rozwijanej Profil. Aby zmodyfikować ustawienia profilu, patrz Profile strumieniowania.

   • W polu Bufor przed zdarzeniem określ liczbę sekund nagrywania przed wykryciem ruchu.

   • W polu Bufor po zdarzeniu określ liczbę sekund nagrywania po zaprzestaniu wykrywania ruchu.

   • Zaznacz opcję Zgłoś alarm, aby wykrycie ruchu powodowało wygenerowanie alarmu.

  5. W obszarze Harmonogram wybierz harmonogram lub kliknij przycisk Nowy i utwórz nowy harmonogram.

  6. W obszarze Zaawansowane w polu Okres wyzwalacza określ odstęp czasu między dwoma kolejnymi zadziałaniami wyzwalacza. To ustawienie służy do zmniejszania liczby następujących po sobie zapisów. Nagrywanie będzie kontynuowane, jeżeli w tym interwale wystąpi jakikolwiek dodatkowy wyzwalacz. Okres wyzwalacza będzie wtedy liczony od tego momentu.

  7. Kliknij opcję Ustawienia ruchu, aby skonfigurować ustawienia detekcji ruchu. Dostępne ustawienia różnią się w zależności od kamery — patrz Edytowanie wbudowanej funkcji detekcji ruchu i Edytowanie ustawień aplikacji AXIS Video Motion Detection 2 i 4.

  8. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

  Konfigurowanie funkcji detekcji ruchu

  Porady:

  • Jeżeli jest wykrywanych za mało lub za dużo poruszających się obiektów, patrz Rozwiązywanie problemów z detekcją ruchu.

  • Jeżeli nagrane pliki są zbyt duże jak na dostępną pamięć masową, wypróbuj następujące rozwiązania:

   • Wybierz profil o niższej rozdzielczości, mniejszym klatkażu lub większej kompresji. Format wideo H.264 daje pliki mniejsze niż w pozostałych formatach.

   • Użyj harmonogramu, aby nagrywać jedynie w określonych ramach czasowych.

   • W oknie Ustawienia ruchu zmniejsz liczbę wykrywanych obiektów.

  Uwaga

  Nagrywanie inicjowane ruchem można skonfigurować przy użyciu reguł akcji. W takim przypadku koniecznie wyłącz nagrywanie wyzwalane ruchem w ustawieniu Metoda nagrywania.

  Nagrywanie ciągłe i zaplanowane

  W nagrywaniu ciągłym obrazy są zapisywane ustawicznie. Ta opcja nagrywania wymaga więcej pamięci masowej niż pozostałe opcje.

  Aby włączyć lub wyłączyć nagrywanie ciągłe albo zmienić ustawienia tej funkcji:

  1. Przejdź do menu Configuration > Recording and events > Recording method (Konfiguracja > Zapis i zdarzenia > Metoda zapisywania).

  2. Wybierz kamerę z listy.

  3. Zaznacz opcję Ciągłe, aby włączyć ciągłe nagrywanie.

  4. W obszarze Ustawienia obrazu:

   • Profil Średni jest zaznaczony domyślnie. Aby go zmienić, wybierz inny profil z listy rozwijanej Profil. Aby zmodyfikować ustawienia profilu, patrz Profile strumieniowania.

  5. W obszarze Harmonogram wybierz harmonogram lub kliknij przycisk Nowy i utwórz nowy harmonogram.

  6. W obszarze Zaawansowane włącz opcję Średnia przepływność bitowa i ustaw wartość w polu Maks. ilość pamięci. Wyświetlana szacowana średnia przepływność będzie obliczana na podstawie wskazanej maksymalnej ilości pamięci i czasu przechowywania. Maksymalna średnia przepływność bitowa wynosi 50000 Kb/s. Patrz Konfigurowanie średniej przepływności.

  7. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

  Porady: Jeżeli nagrane pliki są zbyt duże jak na dostępną pamięć masową, wypróbuj następujące rozwiązania:

  • Wybierz profil o niższej rozdzielczości, mniejszym klatkażu lub większej kompresji. Format wideo H.264 daje pliki mniejsze niż w pozostałych formatach.

  • Użyj harmonogramu, aby nagrywać jedynie w określonych ramach czasowych.

  • Rozważ stosowanie nagrywania wyzwalanego ruchem.

  Nagrywanie ręczne

  Procedurę nagrywania ręcznego opisano w temacie Ręczne nagrywanie.

  Aby skonfigurować ustawienia ręcznego nagrywania:

  1. Przejdź do menu Configuration > Recording and events > Recording method (Konfiguracja > Zapis i zdarzenia > Metoda zapisywania).

  2. Wybierz kamerę z listy.

  3. W obszarze Ręcznie skonfiguruj opcje w polu Ustawienia obrazu:

   • Profil Wysoki jest zaznaczony domyślnie. Aby go zmienić, wybierz inny profil z listy rozwijanej Profil. Aby zmodyfikować ustawienia profilu, patrz Profile strumieniowania.

   • W polu Bufor przed zdarzeniem określ liczbę sekund nagrywania przed wykryciem ruchu.

   • W polu Bufor po zdarzeniu określ liczbę sekund nagrywania po zaprzestaniu wykrywania ruchu.

  4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

  Nagrywanie wyzwalane regułami

  Nagrywanie wyzwalane regułami jest uruchamiane i zatrzymywane zgodnie z regułą utworzoną w oknie Reguły akcji.

  Reguły mogą na przykład służyć do generowania nagrań inicjowanych sygnałami z portów we/wy, próbami sabotażu czy wykryciem zdarzeń przez aplikację AXIS Cross Line Detection. Reguła może mieć kilka wyzwalaczy.

  Aby utworzyć nagranie wyzwalane regułą, wybierz kolejno opcje Configuration > Recording and events > Action rules (rules (Konfiguracja > Rejestracja i zdarzenia > Reguły akcji). Patrz Reguły akcji.

  Uwaga

  Jeżeli używasz reguły nagrywania wyzwalanego ruchem, wyłącz funkcję nagrywania wyzwalanego ruchem, tak aby uniknąć dublowania nagrań. Wybierz kolejno opcje Configuration > Recording and events > Recording method (Konfiguracja > Zapis i zdarzenia > Metoda zapisywania), zaznacz kamerę i wyłącz opcję Detekcja ruchu.

  Zapis awaryjny

  Funkcję zapisu awaryjnego można włączyć w kamerach z kartą pamięci SD oraz oprogramowaniem sprzętowym 5.20. Działa ona tylko dla nagrywania w formacie H.264.

  Aby włączyć nagrywanie awaryjne:

  1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Storage > Selection (Konfiguracja > Pamięć masowa > Wybór).

  2. Zaznacz kamerę i wybierz opcję Zapis awaryjny.

  3. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

  Po włączeniu funkcji zapisu awaryjnego kamera automatycznie zacznie nagrywać na kartę SD, gdy utraci połączenie z aplikacją AXIS Camera Station i nie będzie w stanie go przywrócić przez 10 sekund.

  Uwaga

  Zrestartowanie serwera programu AXIS Camera Station nie spowoduje zainicjowania zapisu awaryjnego. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy uruchomisz narzędzie konserwacji bazy danych, zrestartujesz aplikację AXIS Camera Station Service, po czym zestartujesz komputer, na którym jest zainstalowane oprogramowanie serwera.

  Po przywróceniu połączenia nagranie awaryjne zostanie zaimportowane do aplikacji AXIS Camera Station i na osi czasu oznaczone ciemnoszarym kolorem. Kamera postara się kompensować 10-sekundowe opóźnienie w rozpoczęciu zapisu awaryjnego poprzez zapisanie ostatnich 10 sekund strumienia w swojej pamięci wewnętrznej. Mimo to nadal mogą wystąpić krótsze luki, trwające 1 do 4 sekund.

  Jeżeli ustawiono następującą metodę nagrywania:

  • Detekcja ruchu z buforem przez zdarzeniem

   Aplikacja AXIS Camera Station ustawicznie żąda strumienia materiału do nagrania z kamery i przetwarza go na serwerze. W razie utraty połączenia na ponad 10 sekund zostanie uruchomiona funkcja zapisu awaryjnego, a kamera będzie nieprzerwanie nagrywać na kartę SD aż do przywrócenia połączenia lub zapełnienia karty.

  • Detekcja ruchu bez bufora przed zdarzeniem

   • Aplikacja AXIS Camera Station żąda strumienia materiału do nagrania z kamery tylko po wykryciu ruchu. W razie utraty połączenia na ponad 10 sekund w okresie, gdy nie odbywa się nagrywanie wyzwalane ruchem, funkcja zapisu awaryjnego nie zostanie aktywowana, nawet jeśli później przy trwającym braku połączenia zostanie wykryty ruch.

   • Aplikacja AXIS Camera Station żąda strumienia materiału do nagrania z kamery tylko po wykryciu ruchu. W razie utraty połączenia na ponad 10 sekund w okresie, gdy trwa nagrywanie wyzwalane ruchem, funkcja zapisu awaryjnego zostanie aktywowana, a kamera będzie nieprzerwanie nagrywać na kartę SD aż do przywrócenia połączenia lub zapełnienia karty.

  • Nagrywanie ciągłe

   Aplikacja AXIS Camera Station ustawicznie żąda strumienia materiału do nagrania z kamery i przetwarza go na serwerze. W razie utraty połączenia na ponad 10 sekund zostanie uruchomiona funkcja zapisu awaryjnego, a kamera będzie nieprzerwanie nagrywać na kartę SD aż do przywrócenia połączenia lub zapełnienia karty.

  Używanie karty SD do zapisu awaryjnego

  Zapis zawartości rezerwowej

  Na urządzeniu, które roli pamięci masowej nagrań używa rejestratora AXIS S3008 Recorder, można włączyć funkcję zapisu zawartości rezerwowej.

  Gdy funkcja jest włączona, utrata połączenia między aplikacją AXIS Camera Station a rejestratorem spowoduje automatyczne rozpoczęcie ciągłego nagrywania na rejestratorze przy użyciu profilu strumieniowania Średni.

  Uwaga
  • Do działania funkcji jest potrzebna aplikacja AXIS Camera Station w wersji 5.36 lub nowszej, oprogramowanie sprzętowe rejestratora AXIS S3008 Recorder w wersji 10.4 lub nowszej oraz oprogramowanie sprzętowe urządzeń Axis w wersji 5.50 lub nowszej.
  • Jeżeli w momencie zainicjowania zapisu zawartości rezerwowej już trwa nagrywanie ciągłe, zostanie uruchomiona nowa sesja nagrywania ciągłego przy użyciu profilu strumieniowania Średni. Następnie strumień zostanie zduplikowany na rejestratorze.

  Aby włączyć funkcję zapisu zawartości rezerwowej, upewnij się, że dodano rejestrator AXIS S3008 Recorder i urządzenia, a rejestrator wskazano jako pamięć masową nagrań dla urządzeń. Patrz Konfigurowanie rejestratora AXIS S3008 Recorder.

  1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Storage > Selection (Konfiguracja > Pamięć masowa > Wybór).

  2. Zaznacz urządzenie i wybierz opcję Zapis zawartości rezerwowej.

  3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

  Metoda nagrywania

  Nagrywanie inicjowane ruchem lub nagrywanie ciągłe jest konfigurowane automatycznie podczas dodawania urządzeń do aplikacji AXIS Camera Station.

  Wybierz kolejno opcje Configuration > Recording and events > Recording method (Konfiguracja > Zapis i zdarzenia > Metoda zapisywania), a zostanie otwarta strona Metoda nagrywania. Będzie na niej widoczny spis wszystkich urządzeń. Za pomocą pola Wpisz, aby wyszukać można odnaleźć urządzenia znajdujące się na liście. Znaczniki wyboru wskazują włączone metody nagrywania dla urządzeń. W przypadku urządzeń o tej samej nazwie modelowej można skonfigurować wiele urządzeń naraz. Aby dostosować ustawienia profilu dotyczące obrazu filmowego i dźwięku, zobacz Profile strumieniowania.

  Uwaga

  Obszary obserwacji nie obsługują funkcjonalności detekcji ruchu.

  Konfigurowanie ustawień nagrywania wyzwalanego ruchem

  1. Przejdź do menu Configuration > Recording and events > Recording method (Konfiguracja > Zapis i zdarzenia > Metoda zapisywania).

  2. Wybierz kamerę z listy.

  3. Zaznacz opcję Detekcja ruchu, co spowoduje włączenie funkcji nagrywania po wykryciu ruchu. Aby wyłączyć funkcję, wyczyść opcję. (Szary kolor ustawień oznacza, że funkcja jest niedostępna w tym modelu).

  4. W obszarze Ustawienia obrazu:

   • Profil Wysoki jest zaznaczony domyślnie. Aby go zmienić, wybierz inny profil z listy rozwijanej Profil. Aby zmodyfikować ustawienia profilu, patrz Profile strumieniowania.

   • W polu Bufor przed zdarzeniem określ liczbę sekund nagrywania przed wykryciem ruchu.

   • W polu Bufor po zdarzeniu określ liczbę sekund nagrywania po zaprzestaniu wykrywania ruchu.

   • Zaznacz opcję Zgłoś alarm, aby wykrycie ruchu powodowało wygenerowanie alarmu.

  5. W obszarze Harmonogram wybierz harmonogram lub kliknij przycisk Nowy i utwórz nowy harmonogram.

  6. W obszarze Zaawansowane w polu Okres wyzwalacza określ odstęp czasu między dwoma kolejnymi zadziałaniami wyzwalacza. To ustawienie służy do zmniejszania liczby następujących po sobie zapisów. Nagrywanie będzie kontynuowane, jeżeli w tym interwale wystąpi jakikolwiek dodatkowy wyzwalacz. Okres wyzwalacza będzie wtedy liczony od tego momentu.

  7. Kliknij opcję Ustawienia ruchu, aby skonfigurować ustawienia detekcji ruchu. Dostępne ustawienia różnią się w zależności od kamery — patrz Edytowanie wbudowanej funkcji detekcji ruchu i Edytowanie ustawień aplikacji AXIS Video Motion Detection 2 i 4.

  8. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

  Konfigurowanie ustawień ciągłego nagrywania

  1. Przejdź do menu Configuration > Recording and events > Recording method (Konfiguracja > Zapis i zdarzenia > Metoda zapisywania).

  2. Wybierz kamerę z listy.

  3. Zaznacz opcję Ciągłe, aby włączyć ciągłe nagrywanie.

  4. W obszarze Ustawienia obrazu:

   • Profil Średni jest zaznaczony domyślnie. Aby go zmienić, wybierz inny profil z listy rozwijanej Profil. Aby zmodyfikować ustawienia profilu, patrz Profile strumieniowania.

  5. W obszarze Harmonogram wybierz harmonogram lub kliknij przycisk Nowy i utwórz nowy harmonogram.

  6. W obszarze Zaawansowane włącz opcję Średnia przepływność bitowa i ustaw wartość w polu Maks. ilość pamięci. Wyświetlana szacowana średnia przepływność będzie obliczana na podstawie wskazanej maksymalnej ilości pamięci i czasu przechowywania. Maksymalna średnia przepływność bitowa wynosi 50000 Kb/s. Patrz Konfigurowanie średniej przepływności.

  7. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

  Konfigurowanie ustawień ręcznego nagrywania

  1. Przejdź do menu Configuration > Recording and events > Recording method (Konfiguracja > Zapis i zdarzenia > Metoda zapisywania).

  2. Wybierz kamerę z listy.

  3. W obszarze Ręcznie skonfiguruj opcje w polu Ustawienia obrazu:

   • Profil Wysoki jest zaznaczony domyślnie. Aby go zmienić, wybierz inny profil z listy rozwijanej Profil. Aby zmodyfikować ustawienia profilu, patrz Profile strumieniowania.

   • W polu Bufor przed zdarzeniem określ liczbę sekund nagrywania przed wykryciem ruchu.

   • W polu Bufor po zdarzeniu określ liczbę sekund nagrywania po zaprzestaniu wykrywania ruchu.

  4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

  Konfigurowanie średniej przepływności

  Średnia przepływność bitowa jest dostosowywana automatycznie w dłuższym okresie. Dzięki temu można uzyskać docelową przepływność bitową i zapewnić dobrą jakość obrazu wideo przy uwzględnieniu istniejących zasobów pamięci masowej.

  Uwaga
  • Ta opcja jest dostępna tylko dla nagrywania ciągłego, a kamery muszą obsługiwać funkcję średniej przepływności bitowej oraz mieć zainstalowane oprogramowanie sprzętowe w wersji 9.40 lub nowszej.
  • Ustawienia średniej przepływności bitowej wpływają na jakość wybranego profilu strumieniowania.
  1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Storage > Selection (Konfiguracja > Pamięć masowa > Wybór) i upewnij się, że ustawiono ograniczony czas przechowywania nagrań w kamerze.

  2. Wybierz kolejno opcje Configuration > Devices > Streaming profiles (Konfiguracja > Urządzenia > Profile strumieniowania) i upewnij się, że dla profilu wideo przewidzianego dla ciągłego nagrywania ustawiono format H.264 lub H.265.

  3. Wybierz kolejno opcje Configuration > Recording and events > Recording method (Konfiguracja > Zapis i zdarzenia > Metoda zapisywania), zaznacz kamerę i włącz opcję Ciągłe.

  4. W obszarze Ustawienia obrazu zaznacz skonfigurowany przez siebie profil wideo.

  5. W obszarze Zaawansowane włącz opcję Średnia przepływność bitowa i ustaw wartość w polu Maks. ilość pamięci. Wyświetlana szacowana średnia przepływność będzie obliczana na podstawie wskazanej maksymalnej ilości pamięci i czasu przechowywania. Maksymalna średnia przepływność bitowa wynosi 50000 Kb/s.

  6. Uwaga

   Parametr Maks. ilość pamięci określa maksymalną przestrzeń w pamięci przeznaczoną na nagrania w ustawionym okresie przechowywania. Gwarantuje tylko, że nagrania nie zajmą więcej miejsca. Nie daje natomiast pewności, że wystarczy miejsca na nagrania.

  7. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

  Edytowanie ustawień aplikacji AXIS Video Motion Detection 2 i 4

  AXIS Video Motion Detection 2 i 4 to aplikacje do kamery, które można instalować w urządzeniach obsługujących rozwiązanie AXIS Camera Application Platform. Aplikacja Motion Detection 2 wymaga oprogramowania sprzętowego w wersji 5.60 lub nowszej. Aplikacja AXIS Video Motion Detection 4 wymaga oprogramowania sprzętowego w wersji 6.50 lub nowszej. Warto również sprawdzić w informacjach o wersji oprogramowania sprzętowego produktu, czy obsługuje on oprogramowanie do wizyjnej detekcji ruchu Video Motion Detection w wersji 4.

  Jeżeli podczas dodawania kamer do oprogramowania AXIS Camera Station zostanie wybrana funkcja nagrywania w trybie detekcji ruchu, aplikacje AXIS Video Motion Detection 2 i 4 zostaną zainstalowane tylko w kamerach zawierających wymagane oprogramowanie sprzętowe. Pozostałe kamery będą używały wbudowanych narzędzi detekcji ruchu. Aplikację można zainstalować z poziomu strony Zarządzanie urządzeniami. Patrz Instalowanie aplikacji do kamery.

  Gdy w kamerze zostanie zainstalowana aplikacja AXIS Video Motion Detection 2 lub 4, funkcja detekcji ruchu będzie wykrywać poruszające się obiekty w granicach obszaru zainteresowania.

  W aplikacji AXIS Video Motion Detection 2 i 4 można tworzyć następujące encje:

  • Obszar zainteresowania: Obszar, w którym będą wykrywane poruszające się obiekty. Obiekty poza obszarem zainteresowania są zawsze ignorowane. Obszar ma kształt wielokąta wyświetlanego na obrazie wideo. Wielokąt może mieć od 3 do 20 punktów (narożników).

  • Obszar do wykluczenia: Strefa wewnątrz obszaru zainteresowania, w którym poruszające się obiekty będą ignorowane.

  • Filtry ignorowania: Filtry utworzone w celu ignorowania poruszających się obiektów wykrywanych przez aplikację. Należy używać jak najmniejszej liczby filtrów oraz tak konfigurować filtry, aby nie powodowały one pomijania żadnych ważnych obiektów. Należy włączać o konfigurować po jednym filtrze naraz.

   • Obiekty krótkotrwałe: Ten filtr powoduje ignorowanie obiektów pojawiających się w obrazie tylko przez krótki czas. Na przykład: światła przejeżdżającego samochodu i szybko przesuwające się cienie. Ustaw minimalny czas, przez jaki obiekty muszą być widoczne w obrazie, aby został wygenerowany alarm. Czas będzie odliczany od momentu wykrycia obiektu przez aplikację. Alarmy będą wyzwalane dopiero po upływie tego wyznaczonego czasu. Jeżeli w tym czasie obiekt zniknie z obrazu, alarm nie zostanie wygenerowany.

   • Małe obiekty: Ten filtr powoduje ignorowanie małych obiektów, takich jak niewielkie zwierzęta. Ustaw szerokość i wysokość jako wartość procentową całkowitych wymiarów obrazu. Obiekty, które nie osiągają wyznaczonej szerokości i wysokości, będą ignorowanie i nie spowodują zainicjowania alarmu. Aby obiekt został zignorowany, musi mieć mniejsze szerokość i wysokość.

   • Kołyszące się obiekty: Powoduje ignorowanie obiektów, które poruszają się jedynie na niewielką odległość, takie jak kołyszące się gałęzie, flagi i ich cienie. Ustaw odległość jako wartość procentową całkowitej odległości na obrazie. Obiekty przemieszczające się na odległość mniejszą niż odległość od środka elipsy do grotu jednej ze strzałek będą ignorowane. Elipsa jest miarą ruchu i zostanie zastosowana do całego ruchu w obrazie.

  Uwaga

  Wprowadzone tutaj ustawienia spowodują zmianę ustawień w kamerze.

  Aby skonfigurować ustawienia ruchu:

  1. Przejdź do menu Configuration > Recording and events > Recording method (Konfiguracja > Zapis i zdarzenia > Metoda zapisywania).

  2. Zaznacz kamerę zawierającą oprogramowanie AXIS Video Motion Detection 2 lub 4 i kliknij przycisk Ustawienia ruchu.

  3. Edytowanie obszaru zainteresowania.

   • Aby dodać nowy punkt, kliknij linię między dwoma punktami.

   • Aby usunąć punkt, kliknij go prawym przyciskiem myszy albo kliknij go, a następnie kliknij przycisk Usuń punkt.

  4. Edytowanie obszaru wykluczenia.

   • Aby utworzyć obszar wykluczenia, kliknij przycisk Dodaj obszar wykluczenia i skonfiguruj go w ten sam sposób, jak obszar zainteresowania.

   • Aby usunąć obszar wykluczenia, kliknij przycisk Usuń obszar wykluczenia.

  5. Tworzenie filtrów ignorowania.

   • Aby włączyć filtr ignorowania dla obiektów krótkotrwałych, zaznacz opcję Filtr obiektów krótkotrwałych, a następnie na suwaku Czas dostosuj okres, przez jaki obiekty muszą się znajdować w obrazie, aby został zainicjowany alarm.

   • Aby włączyć filtr ignorowania dla małych obiektów, zaznacz opcję Filtr małych obiektów, a następnie za pomocą suwaków Szerokość i Wysokość dostosuj rozmiar obiektów, które mają być ignorowane.

   • Aby włączyć filtr ignorowania dla kołyszących się obiektów, zaznacz opcję Filtr kołyszących się obiektów, a następnie za pomocą suwaka Odległość dopasuj rozmiar elipsy.

  6. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

  Edytowanie wbudowanej funkcji detekcji ruchu

  Gdy kamera używa wbudowanej funkcji detekcji ruchu, ruch jest wykrywany w jednym lub kilku oknach detekcji. Okno detekcji to obszar, wewnątrz którego zaistniały ruch powinien być wykrywany. Okno wykluczenia to obszar wewnątrz okna detekcji, w którym zaistniały ruch powinien być ignorowany. Ruch w obszarach poza oknami detekcji automatycznie będzie ignorowany. Można używać wielu okien detekcji i wykluczenia. W oknie podglądu okna wykluczenia są zacienione.

  Uwaga

  Wprowadzone tutaj ustawienia spowodują zmianę ustawień w kamerze.

  Aby dodawać i edytować okno detekcji:

  1. Przejdź do menu Configuration > Recording and events > Recording method (Konfiguracja > Zapis i zdarzenia > Metoda zapisywania).

  2. Zaznacz kamerę z wbudowaną funkcją detekcji ruchu i kliknij przycisk Ustawienia ruchu. Zostanie wyświetlona strona Edytuj detekcję ruchu.

  3. W sekcji Okno kliknij przycisk Dodaj, a następnie w sekcji Ustawienia zaznacz opcję Dołącz.

  4. Okno zostanie wyświetlone nad obrazem wideo. Za pomocą myszy przesuń okno i zmień jego rozmiar.

  5. Pokaż wszystkie okna to opcja ustawiana domyślnie. Aby widzieć tylko to okno, zaznacz opcję Pokaż wybrane okno.

  6. W sekcji Settings (Ustawienia):

   • Wielkość obiektu: Rozmiary obiektu względem rozmiarów obszaru. Wysoka wartość powoduje wykrywanie tylko bardzo dużych obiektów. Przy niskiej wartości są wykrywane bardzo drobne obiekty.

   • Historia: Długość przebywania obiektu w pamięci decyduje o tym, ile czasu obiekt musi się znajdować wewnątrz obszaru, zanim zostanie uznany za nieruchomy. Przy wysokiej wartości ruch zostanie wykryty, jeżeli obiekt długo przebywa w granicach obszaru. Przy niskiej wartości ruch zostanie wykryty po krótkim przebywaniu obiektu wewnątrz obszaru.

   • Uwaga

    Jeżeli nie powinny być wyświetlane żadne obiekty z obszaru, należy ustawić bardzo wysoką wartość progową historii. Wtedy funkcja wykrywania ruchu będzie aktywowana przez cały okres znajdowania się obiektu w obszarze.

   • Czułość: Różnica jasności między tłem a obiektem. Przy wysokiej wartości będą wykrywane obiekty o normalnej kolorystyce na typowym tle. Niska wartość spowoduje wykrywanie tylko bardzo jasnych obiektów na ciemnym tle.

   • Uwaga

    Aby było wykrywane tylko migające światło, należy ustawić niską czułość. Dla pozostałych sytuacji zalecamy wybieranie wysokiego poziomu czułości.

  7. Aby używać wstępnie zdefiniowanych ustawień: W sekcji Wstępnie zdefiniowane ustawienia wybierz opcję Niski, Umiarkowany, Wysoki lub Bardzo wysoki. Ustawienie Niski powoduje wykrywanie większych obiektów o krótszej historii. Wartość Bardzo wysoki powoduje wykrywanie mniejszych obiektów o dłuższej historii.

  8. W obszarze Aktywność można obejrzeć ruch wykrywany w oknie detekcji. Ruch jest ilustrowany za pomocą czerwonych słupków. W oknie Aktywność należy dostosowywać wielkość obiektów, historię i czułość.

  9. Kliknij przycisk OK.

  Aby dodawać i edytować okno wykluczenia:

  1. Na stronie Edytuj detekcję ruchu w sekcji Okno kliknij przycisk Dodaj, a następnie w sekcji Ustawienia zaznacz opcję Wyklucz.

  2. Okno zostanie wyświetlone nad obrazem wideo. Za pomocą myszy przesuń okno i zmień jego rozmiar.

  3. Kliknij przycisk OK.

  Aby usunąć okno detekcji lub wykluczenia:

  1. Na stronie Edytuj detekcję ruchu zaznacz okno, które chcesz usunąć.

  2. W sekcji okno kliknij przycisk Usuń.

  3. Kliknij przycisk OK.

  Porty we/wy

  Wiele kamer i wideoenkoderów ma porty we/wy służące do podłączania urządzeń zewnętrznych. Również urządzenia dodatkowe mogą być wyposażone w porty we/wy.

  Istnieją dwa rodzaje portów we/wy:

  • Port wejścia: Służy do podłączania urządzeń, które mogą się przełączać między obwodem otwartym i zamkniętym. Na przykład: styki drzwi i okien, czujki dymu, czujniki wykrywania zbicia szyby i detektory PIR (pasywne czujki podczerwieni).

  • Port wyjścia: Służy do podłączania urządzeń takich jak przekaźniki, drzwi, zamki i alarmy. Urządzeniami podłączonymi do portów wyjścia można sterować za pomocą aplikacji AXIS Camera Station.

  Wybierz kolejno opcje Configuration > Recording and events > I/O ports (Konfiguracja > Zapis i zdarzenia > Porty we/wy), aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych portów we/wy dodanych do aplikacji AXIS Camera Station.

  Uwaga
  • Podczas nawiązywania połączenia z wieloma serwerami programu AXIS Camera Station można dodać porty we/wy i później nimi zarządzać na każdym podłączonym serwerze, wybierając serwer z listy rozwijanej Selected server (Wybrany serwer).
  • Jeżeli porty we/wy skonfigurowano za pomocą strony konfiguracji urządzenia, kliknij przycisk Załaduj ponownie porty we/wy, aby zaktualizować listę.
  • Administratorzy mogą wyłączać porty we/wy dla użytkowników. Patrz Konfigurowanie uprawnień użytkowników.

  Za pomocą pola Wpisz, aby wyszukać można odnaleźć konkretne porty i urządzenia.

  Aby zmodyfikować port, zaznacz go i kliknij przycisk Edytuj. W wyskakującym oknie dialogowym zaktualizuj informacje o portach i kliknij przycisk OK.

  Aby usunąć port, zaznacz go i kliknij przycisk Usuń.

  Porty we/wy są używane w regułach akcji. Porty wejścia używane są jako wyzwalacze. Na przykład gdy aplikacja AXIS Camera Station otrzyma sygnał z urządzenia podłączonego do portu wejścia, zostaną wykonane określone działania. Porty wyjścia używane są jako akcje. Na przykład gdy zostanie uaktywniona reguła, aplikacja AXIS Camera Station może aktywować lub dezaktywować urządzenie podłączone do portu wyjściowego. Patrz Reguły akcji.

  Więcej informacji o podłączaniu urządzeń i konfigurowaniu portów we/wy można znaleźć w instrukcji obsługi lub instalacji produktu Axis. Niektóre urządzenia mają porty, które można skonfigurować tak, aby działały jako wejście lub wyjście.

  Portami wyjścia można sterować ręcznie. Patrz Monitorowanie portów we/wy.

  Dodawanie portów we/wy

  Aby dodać porty we/wy:

  1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Recording and events > I/O ports (Konfiguracja > Zapis i zdarzenia > Porty we/wy).

  2. Kliknij przycisk Dodaj, a zostanie wyświetlona lista portów we/wy, które można dodać.

  3. Jeżeli porty we/wy skonfigurowano za pomocą strony konfiguracji urządzenia, kliknij przycisk Załaduj ponownie porty we/wy, aby zaktualizować listę.

  4. Zaznacz porty i kliknij przycisk OK.

  5. W sekcji Informacje o porcie sprawdź typ portu oraz adres IP lub nazwę hosta urządzenia.

  6. W sekcji Nazwy nadaj portowi nazwę dla stanów aktywności i nieaktywności. Nazwy te będą wyświetlane w oknach Reguły akcji, Dzienniki i Monitorowanie we/wy.

  7. Podczas dodawania portu wyjścia można określić jego początkowy stan, który będzie aktywowany po nawiązaniu połączenia między aplikacją AXIS Camera Station a urządzeniem. W sekcji Stan początkowy zaznacz opcję Podczas uruchamiania ustaw na, a następnie wybierz stan z listy rozwijanej Stan.

  Monitorowanie portów we/wy
  Uwaga

  Podczas nawiązywania połączenia z wieloma serwerami programu AXIS Camera Station można monitorować porty we/wy na każdym podłączonym serwerze, wybierając serwer z listy rozwijanej Selected server (Wybrany serwer).

  Aby ręcznie sterować portami wyjścia:

  1. Wybierz kolejno opcje > Actions > I/O Monitoring (> Akcje > Monitorowanie we/wy).

  2. Zaznacz port wyjścia i kliknij przycisk Zmień stan.

  Reguły akcji

  W aplikacji AXIS Camera Station do konfigurowania akcji są używane reguły. Reguła to zbiór warunków określających sposób i czas wykonywania działań. Reguły akcji umożliwiają zredukowanie liczby nagrań, wchodzenie w interakcje z urządzeniami podłączonymi do portów we/wy oraz powiadamianie operatorów o ważnych zdarzeniach.

  Po wybraniu kolejno opcji Configuration > Recording and events > Action rules (Konfiguracja > Zapis i zdarzenia > Reguły akcji) zostanie wyświetlona lista reguł dodanych w aplikacji AXIS Camera Station. Za pomocą pola Wpisz, aby wyszukać można odnaleźć żądaną regułę.

  Uwaga
  • Podczas nawiązywania połączenia z wieloma serwerami programu AXIS Camera Station można utworzyć reguły akcji i później nimi zarządzać na każdym podłączonym serwerze, wybierając serwer z listy rozwijanej Selected server (Wybrany serwer).
  • W przypadku urządzeń innych producentów dostępne akcje mogą zależeć od wybranego urządzenia. Wiele tych działań może wymagać skonfigurowania dodatkowych opcji w urządzeniu.

  Aby zmodyfikować istniejącą regułę, zaznacz ją i kliknij przycisk Edytuj.

  Aby usunąć istniejącą regułę, zaznacz ją i kliknij przycisk Usuń.

  Tworzenie nowej reguły

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Utwórz wyzwalacze definiujące, kiedy reguła powinna stać się aktywna. Po dodaniu wszystkich wyzwalaczy kliknij przycisk Dalej. Patrz Dodawanie wyzwalaczy.

  3. Utwórz działania określające czynności, jakie mają zostać wykonane po aktywowaniu reguły. Po dodaniu wszystkich akcji kliknij przycisk Dalej. Patrz Dodawanie działań.

  4. Utwórz harmonogramy w celu zmniejszenia liczby alarmów i nagrań. Kiedy rezultat jest zadowalający, kliknij przycisk Dalej.

   • Zaznacz opcję Zawsze, aby reguła obowiązywała zawsze.

   • Zaznacz opcję Harmonogram niestandardowy i wybierz harmonogram z listy rozwijanej. Możesz utworzyć nowy harmonogram lub zmodyfikować istniejący. Patrz Harmonogramy.

  5. Przejrzyj informacje znajdujące się na stronie Szczegóły. W polu Nazwa nadaj regule nazwę, natomiast po kliknięciu przycisku Zakończ reguła zacznie obowiązywać.

  Dodawanie wyzwalaczy

  Wyzwalacze definiują, kiedy reguła powinna stać się aktywna. Reguła może mieć wiele wyzwalaczy. Reguła będzie aktywna przez cały czas, kiedy aktywny jest dowolny ustawiony wyzwalacz.

  Dostępne są następujące wyzwalacze:

  • Detekcja ruchu: Wyzwalacz oparty na detekcji ruchu jest uaktywniany, gdy kamera wykryje ruch w wyznaczonym obszarze. Proces detekcji odbywa się w kamerze, co oznacza, że serwer programu AXIS Camera Station nie jest w żaden sposób dodatkowo obciążany. Aby sprawdzić, czy nagrywanie inicjowane ruchem jest włączone, wybierz kolejno opcje Configuration > Action rules (Konfiguracja > Reguły akcji). Patrz Tworzenie wyzwalaczy opartych na detekcji ruchu.

  • Uwaga

   Unikaj używania wyzwalacza opartego na detekcji ruchu do rozpoczynania nagrywania, jeśli funkcja nagrywania ruchu jest włączona w kamerze.

  • Aktywny alarm antysabotażowy: Wyzwalacz oparty na alarmie przeciwsabotażowym jest aktywowany w momencie zmiany położenia urządzenia albo gdy obiektyw zostanie zasłonięty, zamalowany lub znacząco rozregulowany. Proces wykrywania sabotażu odbywa się w urządzeniu, co oznacza, że serwer programu AXIS Camera Station nie jest w żaden sposób dodatkowo obciążany. Aktywny alarm antysabotażowy jest dostępny w urządzeniach obsługujących zabezpieczenie antysabotażowe wyposażonych w oprogramowanie sprzętowe w wersji 5.11 lub nowszej. Patrz Tworzenie wyzwalaczy opartych na aktywnym alarmie antysabotażowym.

  • AXIS Cross Line Detection: AXIS Cross Line Detection to aplikacja, którą można instalować w kamerach i wideoenkoderach. Wykrywa ona poruszające się obiekty, które przekraczają wirtualną linię. Może służyć na przykład do monitorowania punktów wejścia i wyjścia. Aby można było używać aplikacji AXIS Cross Line Detection jako wyzwalacza, należy ją najpierw zainstalować w kamerze. Pobierz aplikację z witryny www.axis.com. Następnie przejdź do strony Zarządzanie urządzeniami, zaznacz kamerę, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Install camera application (Zainstaluj aplikację do kamery). Patrz Instalowanie aplikacji do kamery. Wyzwalacz aktywuje się, gdy aplikacja wykryje poruszający się obiekt. Ponieważ proces detekcji odbywa się w kamerze, serwer programu AXIS Camera Station nie jest w żaden sposób dodatkowo obciążany. Aplikację AXIS Cross Line Detection można instalować w produktach obsługujących środowisko AXIS Camera Application Platform. Patrz Tworzenie wyzwalaczy opartych na aplikacji AXIS Cross Line Detection.

  • Zdarzenie i/lub błąd systemowy: Wyzwalacz oparty na zdarzeniu i/lub błędzie systemowym jest aktywowany w przypadku błędów nagrywania, zapełnienia pamięci masowej, niemożności nawiązania połączenia z sieciową pamięcią masową albo utraty połączenia z jednym lub kilkoma urządzeniami. Patrz Tworzenie wyzwalaczy opartych na zdarzeniach i/lub błędach systemowych.

  • Wejście/Wyjście: Wyzwalacz oparty na wejściu/wyjściu (we/wy) jest uaktywniany, gdy port we/wy urządzenia odbierze sygnał na przykład z połączonych drzwi, czujki dymu lub przełącznika. Aby można było używać wyzwalacza we/wy, należy najpierw dodać port we/wy do aplikacji AXIS Camera Station. Wybierz kolejno opcje Configuration > I/O ports (Konfiguracja > Porty we/wy). Patrz Tworzenie wyzwalaczy opartych na wejściach/wyjściach.

  • Zdarzenie w urządzeniu: Ten wyzwalacz wykorzystuje zdarzenia bezpośrednio z kamery lub urządzenia dodatkowego. Można go używać w razie niedostępności pasującego wyzwalacza w aplikacji AXIS Camera Station. Dostępne zdarzenia zależą od urządzenia. Wiele tych zdarzeń może wymagać skonfigurowania dodatkowych opcji w urządzeniu. Patrz Tworzenie wyzwalaczy opartych na zdarzeniach w urządzeniu.

  • Przycisk akcji: Przyciski akcji służą do rozpoczynania i zatrzymywania działań w podglądzie na żywo. Przyciski akcji są wyświetlane u góry okna podglądu na żywo lub na mapie. Kliknięcie przycisku spowoduje wykonanie akcji. Ten sam przycisk może być wykorzystywany w różnych regułach, ale każda reguła może mieć tylko jeden wyzwalacz przycisku akcji. Patrz Tworzenie wyzwalaczy opartych na przyciskach akcji.

  • Zdarzenie aplikacji AXIS Entry Manager: Ten wyzwalacza jest uaktywniany po odebraniu sygnałów z drzwi skonfigurowanych w aplikacji AXIS Entry Manager, na przykład gdy zostaną one otwarte siłowo (wyważone) lub pozostają zbyt długo otwarte albo gdy odmówiono przez nie dostępu. Patrz Tworzenie wyzwalaczy zdarzeń aplikacji AXIS Entry Manager.

  • Zewnętrzne połączenie HTTPS: Wyzwalacz oparty na zewnętrznym połączeniu HTTPS umożliwia zewnętrznym aplikacjom wyzwalanie zdarzeń w aplikacji AXIS Camera Station poprzez wysłanie komunikatu połączeniem HTTPS. Za pomocą tego wyzwalacza można zintegrować aplikację AXIS Camera Station z zewnętrznymi aplikacjami. Patrz Tworzenie wyzwalaczy opartych na zewnętrznych połączeniach HTTPS.

  Wyzwalacze
  WyzwalaczWygenerowany przezKomunikat w dziennikuOpis
  Detekcja ruchuUrządzenie ze skonfigurowaną aplikacją AXIS Video Motion DetectionWykryto ruch na <nazwa kamery>.W obrazie z kamery jest wykrywany ruch.
  Detekcja ruchu wyłączona na <nazwa kamery>.W obrazie z kamery ruch już nie jest wykrywany.
  Aktywny Alarm SabotażowyUrządzenie ze skonfigurowanym aktywnym alarmem antysabotażowymWykryto próbę sabotażu na <nazwa kamery>.W kamerze zadziałał aktywny alarm antysabotażowy.
  Próby sabotażu nie są już wykrywane na <nazwa kamery>.Kamera już nie zgłasza zdarzeń powodujących zadziałanie aktywnego alarmu antysabotażowego.
  AXIS Cross Line DetectionUrządzenie ze skonfigurowaną aplikacją AXIS Cross Line DetectionAplikacja AXIS Cross Line na <nazwa kamery> wykryła ruch.Aplikacja AXIS Camera Detection wykrywa ruch w obrazie z kamery.
  Aplikacja AXIS Cross Line na <nazwa kamery> nie wykrywa już ruchu.Aplikacja AXIS Camera Detection już nie wykrywa ruchu w obrazie z kamery.
  Zdarzenie i/lub błąd systemowySerwer programu AXIS Camera StationUtracono połączenie z: <nazwa kamery>.Serwer nie może się połączyć z kamerą.
  Dysk pełny.Dysk na nagrania jest zapełniony.
  Odmowa dostępu do dysku.Serwer nie może uzyskać dostępu do dysku przeznaczonego na nagrania.
  Katalog nagrywania <ścieżka do katalogu> jest niedostępny.Serwer nie może uzyskać dostępu do katalogu przeznaczonego na nagrania.
  Katalog archiwum <ścieżka do katalogu> jest dostępny.Serwer może z powrotem uzyskać dostęp do katalogu przeznaczonego na nagrania.
  Błąd nagrywania na: <nazwa kamery>.Serwer nie może nagrać obrazu wideo z kamery.
  Błąd nagrywania dźwięku na: <nazwa kamery>.Serwer nie jest w stanie nagrywać obrazu filmowego z kamery z powodu problemów z dźwiękiem.
  Wejście/WyjścieUrządzenie ze skonfigurowanymi portami wejściowymi/wyjściowymiPort: <nazwa portu> ustawiony na: <stan>.Zmienił się stan portu we/wy.
  Zdarzenie z urządzeniaUrządzenia po wystąpieniu zdarzenia.
  Zdarzenia urządzeń mają dynamiczne opisy i zależą od funkcjonalności urządzeń.
  Wykryto zdarzenie urządzenia na: <nazwa urządzenia>.Zdarzenie zaistniałe na urządzeniu staje się aktywne.
  Zdarzenie urządzenia nie jest już wykrywane na: <nazwa urządzenia>.Zdarzenie zaistniałe na urządzeniu staje się nieaktywne.
  Przycisk akcjiKlient programu AXIS Camera StationPrzycisk zadziałania <nazwa reguły> został wyzwolony przez przycisk <nazwa przycisku>.Użytkownik spowodował uaktywnienie przycisku akcji.
  Przycisk zadziałania <nazwa reguły> nie jest już wyzwalany przez przycisk <nazwa przycisku>.Użytkownik spowodował zdezaktywowanie przycisku akcji.
  Zdarzenie aplikacji AXIS Entry ManagerAXIS Entry ManagerZdarzenie punktu kontroli dostępu wykryte na <nazwa punktu dostępu> (do środka).Osoba wchodzi do strefy z punktem kontroli dostępu.
  Zdarzenie punktu kontroli dostępu nie jest już wykrywane na <nazwa punktu dostępu> (do środka).Osoba już nie wchodzi do strefy z punktem kontroli dostępu.
  Zdarzenie punktu kontroli dostępu wykryte na <nazwa punktu dostępu> (na zewnątrz).Osoba wychodzi ze strefy z punktem kontroli dostępu.
  Zdarzenie punktu kontroli dostępu nie jest już wykrywane na <nazwa punktu dostępu> (na zewnątrz).Osoba już nie wychodzi ze strefy z punktem kontroli dostępu.
  Zdarzenie kontroli dostępu drzwi wykryte na <nazwa drzwi>.Zdarzenie z drzwi chronionych kontrolą dostępu staje się aktywne.
  Zdarzenie kontroli dostępu drzwi nie jest już wykrywane na '<nazwa drzwi>.Zdarzenie z drzwi chronionych kontrolą dostępu staje się nieaktywne.
  Zewnętrzne połączenie HTTPS Komunikacja z zewnętrznymi aplikacjami za pośrednictwem protokołu HTTPSWyzwalacz zewnętrznego połączenia HTTPS <nazwa wyzwalacza> włączony.Serwer otrzymuje sygnał nakazujący aktywowanie wyzwalacza.
  Wyzwalacz zewnętrznego połączenia HTTPS <nazwa wyzwalacza> wyłączony.Serwer otrzymuje sygnał nakazujący zdezaktywowanie wyzwalacza.
  Tworzenie wyzwalaczy opartych na detekcji ruchu

  Wyzwalacz oparty na detekcji ruchu jest uaktywniany, gdy kamera wykryje ruch w wyznaczonym obszarze. Proces detekcji odbywa się w kamerze, co oznacza, że serwer programu AXIS Camera Station nie jest w żaden sposób dodatkowo obciążany.

  Uwaga

  Unikaj używania wyzwalaczy opartych na detekcji ruchu do rozpoczynania nagrywania, jeśli funkcja nagrywania inicjowanego ruchem jest włączona w kamerze. Aby sprawdzić, czy nagrywanie inicjowane ruchem jest włączone, wybierz kolejno opcje Configuration > Action rules (Konfiguracja > Reguły akcji).

  Aby utworzyć wyzwalacz oparty na detekcji ruchu:

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Kliknij przycisk Dodaj i zaznacz opcję Detekcja ruchu. Kliknij przycisk OK.

  3. Na wyskakującej stronie:

   • W polu Wyzwalaj przy zaznacz kamerę, która będzie wykrywać ruch.

   • W polu Trigger period (Czas wyzwalania) wybierz przerwę pomiędzy kolejnymi wyzwalaczami, aby zmniejszyć liczbę następujących po sobie zapisów. Jeżeli podczas przerwy wystąpią dodatkowe wyzwalacze, rejestracja będzie kontynuowana, a okres wyzwalacza rozpocznie się od tego momentu.

   • Kliknij opcję Ustawienia ruchu, aby skonfigurować ustawienia detekcji ruchu. Dostępne ustawienia różnią się w zależności od kamery. Patrz Edytowanie wbudowanej funkcji detekcji ruchuEdytowanie ustawień aplikacji AXIS Video Motion Detection 2 i 4.

  4. Kliknij przycisk OK.

  Tworzenie wyzwalaczy opartych na aktywnym alarmie antysabotażowym

  Wyzwalacz oparty na aktywnym alarmie antysabotażowym jest inicjowany w momencie zmiany położenia kamery albo gdy obiektyw zostanie zasłonięty, zamalowany lub znacząco rozregulowany. Proces wykrywania sabotażu odbywa się w kamerze, co oznacza, że serwer programu AXIS Camera Station nie jest w żaden sposób dodatkowo obciążany.

  Funkcja aktywnego alarmu antysabotażowego jest dostępna w kamerach obsługujących ochronę antysabotażową oraz mających zainstalowane oprogramowanie sprzętowe w wersji 5.11 lub nowszej.

  Aby utworzyć wyzwalacz oparty na aktywnym alarmie antysabotażowym:

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz opcję Activate tampering alarm (Aktywuj alarm antysabotażowy). Kliknij przycisk OK.

  3. Na wyskakującej stronie:

   • W polu Wyzwalaj przy zaznacz kamerę, której chcesz używać.

   • Kliknij łącze Ustawienia funkcji antysabotażowej, a w przeglądarce internetowej zostanie otwarta strona Sabotaż kamery, na której można skonfigurować ustawienia przeciwdziałania sabotażowi.

  4. Kliknij przycisk OK.

  Tworzenie wyzwalaczy opartych na aplikacji AXIS Cross Line Detection

  AXIS Cross Line Detection to aplikacja, którą można instalować w kamerach i wideoenkoderach obsługujących środowisko AXIS Camera Application Platform. Wykrywa ona poruszające się obiekty, które przekraczają wirtualną linię. Może służyć na przykład do monitorowania punktów wejścia i wyjścia. Wyzwalacz jest aktywowany wtedy, gdy aplikacja wykryje ruchomy obiekt przekraczający wirtualną linię. Ponieważ proces detekcji odbywa się w kamerze, serwer programu AXIS Camera Station nie jest w żaden sposób dodatkowo obciążany.

  Aby używać aplikacji AXIS Cross Line Detection jako wyzwalacza, należy pobrać aplikację z witryny www.axis.com, a następnie zainstalować w kamerach i wideoenkoderach. Patrz Instalowanie aplikacji do kamery.

  Aby utworzyć wyzwalacz w formie aplikacji AXIS Cross Line Detection:

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Kliknij przycisk Dodaj i zaznacz opcję AXIS Cross Line Detection. Kliknij przycisk OK.

  3. Kliknij przycisk Odśwież, aby zaktualizować listę, jeżeli aplikację AXIS Cross Line Detection zainstalowano w nowej kamerze.

  4. Z listy rozwijanej Wyzwalaj przy wybierz kamerę, która ma być używana. Można wybierać tylko kamery z zainstalowanym oprogramowaniem AXIS Cross Line Detection.

  5. W polu Trigger period (Czas wyzwalania) wybierz przerwę pomiędzy kolejnymi wyzwalaczami. To ustawienie służy do zmniejszania liczby następujących po sobie zapisów. Nagrywanie będzie kontynuowane, jeżeli w tym interwale wystąpi jakikolwiek dodatkowy wyzwalacz. Okres wyzwalacza będzie wtedy liczony od tego momentu.

  6. Kliknij łącze Ustawienia aplikacji AXIS Cross Line Detection, a w przeglądarce internetowej otworzy się strona Aplikacje dla wybranej kamery. Informacje o dostępnych ustawieniach można znaleźć w dokumentacji dołączonej do aplikacji AXIS Cross Line Detection.

  7. Uwaga

   Do konfigurowania aplikacji AXIS Cross Line Detection należy używać przeglądarki Internet Explorer z włączoną obsługą formantów ActiveX. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie aplikacji AXIS Media Control, kliknij przycisk Tak.

  Tworzenie wyzwalaczy opartych na zdarzeniach i/lub błędach systemowych

  Zaznacz jedno lub więcej zdarzenie i/lub błędy systemowe, które mają być używane jako wyzwalacze.

  Aby utworzyć wyzwalacz oparty na zdarzeniach i/lub błędach systemowych:

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz opcję Zdarzenie i/lub błąd systemowy. Kliknij przycisk OK.

  3. Zaznacz opcję Błąd przy nagrywaniu, aby wyzwalacz był aktywowany po wystąpieniu błędów w trakcie nagrywania, na przykład gdy kamera przestanie wysyłać obraz strumieniowo.

  4. Zaznacz opcję Przy zapełnionej pamięci masowej, aby wyzwalacz był aktywowany po zapełnieniu pamięci masowej nagrań.

  5. Zaznacz opcję W przypadku braku kontaktu z zasobem sieciowym, aby wyzwalacz był aktywowany w razie problemów z dostępem do sieciowej pamięci masowej.

  6. Zaznacz opcję W przypadku utraconego połączenia z kamerą, aby wyzwalacz był aktywowany w razie problemów z nawiązaniem łączności z jedną lub kilkoma kamerami.

   • Zaznacz opcję Wszystkie, aby były uwzględniane wszystkie kamery dodane do aplikacji AXIS Camera Station.

   • Zaznacz opcję Wybrane i kliknij przycisk Kamery. Zostanie wyświetlona lista kamer dodanych do aplikacji AXIS Camera Station. Można za pomocą pola Wpisz, aby wyszukać odnaleźć konkretną kamerę albo użyć opcji Zaznacz wszystko i wybrać wszystkie kamery lub opcji Usuń zaznaczenie wszystkiego i anulować wybór wszystkich kamer.

  7. Kliknij przycisk OK.

  Tworzenie wyzwalaczy opartych na wejściach/wyjściach

  Wyzwalacz oparty na wejściu/wyjściu (we/wy) jest uaktywniany, gdy port we/wy urządzenia odbierze sygnał na przykład z połączonych drzwi, czujki dymu lub przełącznika.

  Uwaga

  Aby można było używać wyzwalacza we/wy, należy najpierw dodać port we/wy do aplikacji AXIS Camera Station. Patrz Porty we/wy.

  Aby utworzyć wyzwalacz oparty na wejściu/wyjściu:

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Kliknij przycisk Dodaj i zaznacz opcję Wejście/Wyjście. Kliknij przycisk OK.

  3. W sekcji Port i stan wyzwalacza:

   • W polu Port we/wy zaznacz port wejściowy lub wyjściowy.

   • W polu Stan wyzwalacza zaznacz stan portu we/wy, który będzie powodował aktywowanie wyzwalacza. Dostępne stany zależą od konfiguracji portu.

   • W polu Trigger period (Czas wyzwalania) wybierz przerwę pomiędzy kolejnymi wyzwalaczami, aby zmniejszyć liczbę następujących po sobie zapisów. Jeżeli podczas przerwy wystąpią dodatkowe wyzwalacze, rejestracja będzie kontynuowana, a okres wyzwalacza rozpocznie się od tego momentu.

  4. Kliknij przycisk OK.

  Tworzenie wyzwalaczy opartych na zdarzeniach w urządzeniu

  Wyzwalacz oparty na zdarzeniach w urządzeniu zapewnia dostęp do wszystkich zdarzeń zaobserwowanych przez kamerę lub urządzenie dodatkowe. Można go używać w razie niedostępności pasującego wyzwalacza w aplikacji AXIS Camera Station.

  Większość zdarzeń ma jeden lub więcej filtrów, które należy ustawić. Filtry to warunki, które muszą zostać spełnione, aby wyzwalacz zdarzeń w urządzeniu został aktywowany. Informacje o zdarzeniach i filtrach dla produktów Axis można znaleźć w dokumentacji VAPIX® dostępnej w witrynach www.axis.com/partners i www.axis.com/vapix

  Aby utworzyć wyzwalacz zdarzeń w urządzeniu:

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Kliknij przycisk Add (Dodaj) i wybierz opcję Device event (Zdarzenie urządzenia). Kliknij przycisk OK.

  3. W sekcji Configure device event trigger (Konfiguracja wyzwalacza zdarzeń w urządzeniu):

   • W polu Device (Urządzenie) wybierz kamerę lub urządzenie dodatkowe.

   • W polu Event (Zdarzenie) wybierz zdarzenie, które ma być używane jako wyzwalacz.

   • Uwaga

    Dostępne zdarzenia zależą od wybranego urządzenia. W przypadku urządzeń innych firm wiele z tych zdarzeń wymaga skonfigurowania dodatkowych opcji w urządzeniu.

   • W polu Trigger period (Czas wyzwalania) wybierz przerwę pomiędzy kolejnymi wyzwalaczami, aby zmniejszyć liczbę następujących po sobie zapisów. Jeżeli podczas przerwy wystąpią dodatkowe wyzwalacze, rejestracja będzie kontynuowana, a okres wyzwalacza rozpocznie się od tego momentu.

  4. W obszarze Filters (Filtry) wybierz filtry. Dostępne filtry zależą od wybranego zdarzenia.

  5. W obszarze Activity (Aktywność) sprawdź aktualny stan wyzwalacza zdarzeń w urządzeniu jako funkcję czasu. Zdarzenie może mieć stan lub nie mieć stanu. Aktywność zdarzenia ze stanem jest reprezentowana przez funkcję kroku. Aktywność zdarzenia bez stanu jest reprezentowana przez prostą linię przerywaną impulsami w momentach wyzwolenia zdarzenia.

  6. Kliknij przycisk OK.

  Przykłady zdarzeń na urządzeniach
  KategoriaZdarzenie z urządzenia
  WzmacniaczPrzeciążenie wzmacniacza
  Sterowanie dźwiękiemStatus sygnału cyfrowego
  Źródło dźwiękuDetekcja dźwięku
  AutoryzacjaŻądanie dostępu zaakceptowane
  Żądanie dostępu odrzucone
  PołączenieStan
  Zmiana stanu
  Jakość sieci
  Status konta SIP
  Przychodzące wideo
  ObudowaOtwarcie obudowy
  UrządzenieZabezpieczenie nadprądowe w obwodzie pierścieniowym
  Czujniki urządzeniaSystem gotowy
  Czujnik PIR
  Status urządzeniaSystem gotowy
  DrzwiDrzwi wyważone
  Wykryto ingerencję w instalację drzwiową
  Drzwi zamknięte
  Przekroczony czas otwarcia drzwi
  Położenie drzwi
  Drzwi odblokowane
  Bufor zdarzeńRozpoczęcie
  Dziennik zdarzeńPominięte alarmy
  Pominięte zdarzenia
  Alarm
  WentylatorStan
  Globalna zmiana scenyUsługa obrazu
  Awaria sprzętuBłąd pamięci masowej
  Awaria wentylatora
  OgrzewaczStan
  Porty wejściaCyfrowy port wejścia
  Wyzwalacz ręczny
  Wejście wirtualne
  OświetlenieStan
  Stan oświetlenia uległ zmianieStan
  MultimediaProfil uległ zmianie
  Konfiguracja uległa zmianie
  MonitorZmiana stanu
  Detektor ruchu w regionieRuch
  SiećUtrata połączenia sieciowego
  Ma zastosowanie tylko do zdarzeń zachodzących w urządzeniu, a nie w aplikacji AXIS Camera Station.
  Dodano adres
  Usunięto adres
  Ruch PTZRuch PTZ na kanale <nazwa kanału>
  Prepozycje PTZOsiągnięcie prepozycji PTZ na kanale <nazwa kanału>
  Kontroler PTZAutomatyczne śledzenie ruchu
  Kolejka sterowania PTZ
  Błąd PTZ
  PTZ gotowe
  Konfiguracja nagrywaniaUtwórz zapis
  Usuń zapis
  Konfiguracja śledzenia
  Konfiguracja nagrywania
  Konfiguracja zadania nagrywania
  Zdalna kameraStatus interfejsu Vapix
  Pozycja PTZ
  HarmonogramPulsowanie
  Interwał
  Zaplanowane zdarzenie
  StanAktywne
  Pamięć masowaProblem z pamięcią masową
  Trwa zapis
  Komunikat systemowyNie udało się wykonać działania
  SabotażWykryto pochylenie
  Wykryto wstrząs
  Czujniki temperaturyPowyżej temperatury roboczej
  Poniżej temperatury roboczej
  W granicach temperatury roboczej
  Powyżej lub poniżej temperatury roboczej
  WyzwalaczPrzekaźniki i wyjścia
  Wejście cyfrowe
  Wizyjna detekcja ruchuVMD 4: profil <nazwa profilu>
  VMD 4: dowolny profil
  Video Motion Detection 3VMD 3
  Źródło wideoOstrzeżenie o ruchu
  Dostęp do strumienia podglądu na żywo
  Tryb dzienny/nocny
  Sabotaż kamery
  Średnia degradacja przepływności bitowej
  Podłączenie źródła wideo
  Zdarzenia w urządzeniu AXIS A1601 Network Door Controller
  KategoriaZdarzenie z urządzeniaWyzwalanie reguły akcji
  AutoryzacjaŻądanie dostępu zaakceptowanePo przyznaniu dostępu do drzwi posiadaczowi karty identyfikowanemu za pomocą konkretnego kodu PIN, numeru karty lub reguły dostępu.
  Żądanie dostępu odrzuconePo odmówieniu dostępu posiadaczowi karty identyfikowanemu za pomocą konkretnego kodu PIN, numeru karty lub identyfikatora UID karty.
  ObudowaOtwarcie obudowyPo usunięciu lub otwarciu obudowy sieciowego kontrolera drzwi. Opcji tej można użyć na przykład do wysłania powiadomienia do administratora o otwarciu obudowy na potrzeby konserwacji lub w przypadku prób sabotażu.
  Status urządzeniaSystem gotowyGdy system znajdzie się w stanie gotowości. Produkt Axis może wykryć na przykład stan sytemu i wysłać powiadomienie do administratora o jego uruchomieniu. Zaznacz przycisk opcji Tak, aby wyzwolić regułę akcji po wejściu produktu w stan gotowości. Reguła ta zostanie wyzwolona tylko wtedy, gdy uruchomione zostaną wszystkie wymagane urządzenia, takie jak system wykrywania zdarzeń.
  DrzwiDrzwi wyważonePo siłowym otwarciu drzwi.
  Wykryto ingerencję w instalację drzwiowąPo wykryciu następujących okoliczności:
  • Otwarcie lub zamknięcie obudowy urządzenia

  • Ruch urządzenia

  • Usunięcie podłączonego czytnika ze ściany

  • Ingerencja w podłączony monitor drzwi, czytnik lub urządzenie REX. Aby użyć tego wyzwalacza, należy się upewnić, że włączono opcję Nadzorowane wejście, a rezystory końcowe zamontowano na odpowiednich portach wejścia złącza drzwi.

  Drzwi zamkniętePo zablokowaniu zamka drzwi.
  Przekroczony czas otwarcia drzwiGdy drzwi są otwarte zbyt długo.
  Położenie drzwiGdy monitor drzwi wskazuje, że drzwi są otwarte lub zamknięte.
  Drzwi odblokowaneGdy zamek drzwi pozostaje odblokowany. Tego stanu można używać na przykład wtedy, gdy istnieją odwiedzający, którzy powinni mieć możliwość otwierania drzwi bez okazywania poświadczeń.
  Porty wejściaWejście wirtualnePo zmianie stanu jednego z wejść wirtualnych. Może być używany przez klienta, takiego jak oprogramowanie zarządzające, do inicjowania różnych działań. Wybierz port wejściowy, który ma wyzwalać regułę akcji po jego uaktywnieniu.
  Cyfrowy port wejściaPo zmianie stanu cyfrowego portu wejścia. Tego wyzwalacza można używać do inicjowania różnych działań, na przykład wysłania powiadomienia czy błyśnięcia diodą LED stanu. Zaznacz port wejściowy, który ma wyzwalać regułę akcji po jej uaktywnieniu, lub opcję Dowolne, aby reguła działania była wyzwala po aktywacji któregokolwiek portu wejścia.
  Wyzwalacz ręcznyPo aktywacji ręcznego wyzwalacza. Tego wyzwalacza można używać do ręcznego uruchamiania lub zatrzymywania reguł akcji za pośrednictwem interfejsu API VAPIX.
  Wejście sygnału zewnętrznegoPo aktywacji lub dezaktywacji wejścia awaryjnego.
  SiećUtrata połączenia sieciowegoPo zerwaniu połączenia z siecią.
  Ma zastosowanie tylko do zdarzeń zachodzących w urządzeniu, a nie w aplikacji AXIS Camera Station.
  Dodano adresPo dodaniu nowego adresu IP.
  Usunięto adresPo usunięciu adresu IP.
  HarmonogramZaplanowane zdarzeniePo zmianie stanu we wstępnie zdefiniowanym harmonogramie. Wyzwalacza tego można używać do rejestracji obrazu wideo w określonym czasie, na przykład podczas godzin pracy, w weekendy itp. Wybierz harmonogram z listy rozwijanej Harmonogram.
  Komunikat systemowyNie udało się wykonać działaniaPo nieudanym wykonaniu reguły akcji oraz wyświetleniu komunikatu systemowego Nie udało się wykonać działania.
  WyzwalaczWejście cyfrowePo aktywacji lub dezaktywacji fizycznego cyfrowego portu wejściowego.
  Tworzenie wyzwalaczy opartych na przyciskach akcji

  Przyciski akcji służą do rozpoczynania i zatrzymywania działań w podglądzie na żywo. Przyciski akcji są wyświetlane u dołu okna dole podglądu na żywo lub na mapie. Kliknięcie przycisku spowoduje wykonanie akcji. Jednego przycisku można używać dla wielu kamer i map. Do obsługi jednej kamery lub mapy może służyć wiele przycisków akcji. Przyciski akcji można rozmieścić podczas ich dodawania lub edytowania. Aby rozłożyć wiele przycisków działań dla mapy, przejdź do okna Podgląd na żywo i zmodyfikuj mapę.

  Istnieją dwa rodzaje przycisków akcji:

  • Przyciski polecenia: Przycisk polecenia służy do ręcznego rozpoczynania działania. Przycisków poleceń należy używać do akcji, które nie wymagają przycisku zatrzymania.
   Przycisk polecenia ma etykietę i podpowiedź. Etykieta przycisku to tekst wyświetlany na przycisku. Podpowiedź jest wyświetlana po umieszczeniu wskaźnika myszy nad przyciskiem.
   Na przykład: uaktywnienie operacji wyjściowej na wstępnie zdefiniowany czas (akcja wyjściowa z impulsem ustawionym na liczbę sekund, przez jaką działanie ma być aktywne), podnoszenie (zgłaszanie) alarmu czy wysłanie wiadomości e-mail.

  • Przyciski dwustanowe: Przycisk przełączania (dwustanowe) służą do ręcznego uruchamiania i zatrzymywania działań. Przycisk ma dwa stany: aktywny i nieaktywny. Kliknięcie przycisku powoduje przełączanie między tymi dwoma stanami. Domyślnie przyciski przełączania uruchamiają akcję, gdy się znajdą w stanie aktywnym. Aby zainicjować czynność w stanie nieaktywnym, podczas tworzenia przycisku wybierz opcję Wyzwól przy zmianie stanu na nieaktywny.
   Przycisk przełączania ma etykietę stanu aktywnego, etykietę stanu nieaktywnego i podpowiedź. Etykiety stanów aktywnego i nieaktywnego to teksty wyświetlane na przyciskach w stanach aktywnym i nieaktywnym. Podpowiedź jest wyświetlana po umieszczeniu wskaźnika myszy nad przyciskiem.
   Na przykład: otwieranie i zamykanie drzwi (akcja wyjściowa z impulsem ustawionym na „przez czas, kiedy aktywny jest dowolny wyzwalacz”).

  Uwaga

  Litera lub cyfra po pierwszym znaku podkreślenia w etykiecie przycisku akcji staje się klawiszem dostępu do przycisku akcji. Naciśnij ALT i klawisz dostępu, aby aktywować przycisk akcji. Na przykład jeśli przycisk akcji otrzyma nazwę A_BC, w podglądzie na żywo jego nazwa zmieni się na ABC. Naciśnij ALT + B a przycisk akcji zostanie aktywowany.

  Aby utworzyć wyzwalacz przycisku akcji:

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz opcję Przycisk działania. Kliknij przycisk OK.

  3. Wybierz opcję Utwórz nowy przycisk lub Użyj istniejącego przycisku. Kliknij przycisk Next (Dalej).

  4. Jeżeli wybrano opcję Utwórz nowy przycisk:

   1. Wybierz opcję Przycisk _polecenia lub Przycisk dwustanowy. Jeżeli przycisk przełączania ma inicjować czynność w stanie nieaktywnym, zaznacz opcję Wyzwól przy zmianie stanu na nieaktywny.

   2. Kliknij przycisk Next (Dalej).

   3. Zdefiniuj etykietę i podpowiedź dla przycisku.

  5. Jeżeli wybrano opcję Użyj istniejącego przycisku:

   1. Wyszukaj żądany przycisk i do niego przejdź lub bezpośrednio kliknij przycisk, którego chcesz używać.

   2. Jeżeli wybrano używanie istniejącego przycisku przełączania, trzeba zaznaczyć opcję Wyzwól przy zmianie stanu na aktywny lub Wyzwól przy zmianie stanu na nieaktywny.

   3. Kliknij przycisk Next (Dalej).

   4. Zmodyfikuj etykietę i podpowiedź przycisku.

  6. Wybierz kamerę lub mapę z listy rozwijanej. Aby dodać przycisk do wielu kamer lub map, kliknij opcję Dodaj do wielu kamer lub Dodaj do wielu map.

  7. Jeżeli kamera ma kilka przycisków akcji, kliknij przycisk Rozmieść i zmień kolejność przycisków. Kliknij przycisk OK.

  8. Kliknij przycisk Next (Dalej).

  Tworzenie wyzwalaczy zdarzeń aplikacji AXIS Entry Manager

  Wyzwalacz zdarzeń aplikacji AXIS Entry Manager jest aktywowany po otrzymaniu sygnałów z drzwi skonfigurowanych w aplikacji AXIS Entry Manager, na przykład gdy drzwi zostaną otwarte siłowo (wyważone), pozostają otwarte zbyt długo lub odmówiono przez nie dostępu.

  Uwaga

  Wyzwalacz zdarzeń aplikacji AXIS Entry Manager jest dostępny tylko wtedy, gdy sieciowy kontroler drzwi AXIS A1001 Network Door Controller został dodany do aplikacji AXIS Camera Station.

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Kliknij przycisk Dodaj i zaznacz pozycję Zdarzenie aplikacji AXIS Entry Manager. Kliknij przycisk OK.

  3. Wybierz zdarzenie oraz drzwi, które mają powodować aktywację wyzwalacza.

   Możliwe zdarzenia: Drzwi dostępne, Drzwi wyważone, Przekroczony czas otwarcia drzwi i Odmowa dostępu.

  4. Kliknij przycisk OK.

  Tworzenie wyzwalaczy opartych na zewnętrznych połączeniach HTTPS

  Ten wyzwalacz obsługuje tylko komunikację za pomocą protokołu HTTPS i wymaga, aby w żądaniu HTTPS podać prawidłową nazwę użytkownika aplikacji AXIS Camera Station, w tym nazwę domeny i hasło.

  Metoda HTTP GET* obsługuje żądania wymienione poniżej. Można również używać metody POST z danymi JSON rozpoczynającymi się w treści żądania.

  Uwaga
  • Żądania wyzwalaczy zewnętrznych połączeń HTTPS można testować tylko w przeglądarce Google Chrome.
  • Wyzwalacz oparty na zewnętrznym połączeniu HTTPS używa tych samych portów, co mobilna aplikacja do przeglądania obrazu. Zobacz omówienie portów komunikacji mobilnej i strumieniowania mobilnego w temacie Informacje ogólne.
  • Aktywacja wyzwalacza o identyfikatorze „trigger1”: https://[adres]:55756/Acs/Api/TriggerFacade/ActivateTrigger?{"triggerName":"trigger1"}

  • Dezaktywacja wyzwalacza o identyfikatorze „trigger1”: https://[adres]:55756/Acs/Api/TriggerFacade/DeactivateTrigger?{"triggerName":"trigger1"}

  • Aktywacja wyzwalacza o identyfikatorze „trigger1”, a następnie jego automatyczna dezaktywacja po 30 sekundach: https://[adres]:55756/Acs/Api/TriggerFacade/ActivateDeactivateTrigger?{"triggerName":"trigger1","deactivateAfterSeconds":"30"}

  • Uwaga

   Czasomierz automatycznej dezaktywacji zostanie wyzerowany w przypadku wysłania jakiegokolwiek innego polecenia do tego samego wyzwalacza.

  • Pulsacyjne uruchomienie wyzwalacza o identyfikatorze „trigger1” (aktywacja wyzwalacza, po czym jego natychmiastowa dezaktywacja): https://[adres]:55756/Acs/Api/TriggerFacade/PulseTrigger?{"triggerName​":"trigger1"}

  Aby utworzyć wyzwalacz zewnętrznego połączenia HTTPS:

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz opcję Zewnętrzne połączenie HTTPS. Kliknij przycisk OK.

  3. W polu Nazwa wyzwalacza nadaj wyzwalaczowi nazwę.

  4. Kliknij przycisk Zaawansowane i ustaw okres wyzwalacza, tak aby określić czasową tolerancję wahań sygnałów i uniknąć uruchamiania kilku działań równocześnie.

   • Jeżeli wyzwalacz zostanie aktywowany w trakcie okresu wyzwalania, system reguł będzie po prostu nadal wykonywał bieżące działanie bez uruchamiania żadnych dodatkowych akcji.​

   • Jeżeli razem z okresem wyzwalacza będzie używany czas automatycznej dezaktywacji, wyzwalacz zostanie wyłączony po upływie czasu automatycznej dezaktywacji i okresu wyzwalacza.

  5. Spójrz na przykładowy adres URL, w którym adres serwera jest taki sam, jak adres klienta użyty podczas logowania. Adresy URL będą działać poprawnie dopiero po wykonaniu całej reguły akcji.

  6. Kliknij przycisk OK.

  Działania obsługiwane przez wyzwalacze zewnętrznych połączeń HTTPS

  • Żądania aktywacji i dezaktywacji wyzwalacza są obsługiwane w akcjach powodujących rozpoczęcie i zatrzymanie nagrywania.

  • Żądania pulsacyjnego uruchomienia wyzwalacza są obsługiwane w akcjach takich jak Zgłoś alarm i Wyślij wiadomość e-mail.

  Dodawanie działań

  Do jednej reguły można przypisać wiele akcji. Po uaktywnieniu reguły wykonywane są wszystkie akcje.

  Dostępne są następujące akcje:

  • Record (Rejestruj): To działanie rozpoczyna nagrywanie przez kamerę. Na karcie Zapisy można przejść do nagrania i je odtworzyć. Nagranie zostanie zapisane w lokalizacji wskazanej w obszarze Pamięć masowa nagrywania, którą się konfiguruje w oknie Configuration > Storage > Selection (Konfiguracja > Pamięć masowa > Wybór). Patrz Tworzenie akcji nagrywania.

  • Zgłoś alarm: Ta akcja powoduje wysłanie alarmu do wszystkich połączonych komputerów klienckich z aplikacją AXIS Camera Station. Alarm zostanie wyświetlony na karcie Alarmy oraz jako powiadomienie na pasku zadań. Do alarmu można dołączyć plik z instrukcjami postępowania w razie alarmu. Patrz Tworzenie akcji zgłaszania alarmów.

  • Ustaw wyjście: To działanie ustawia na porcie wyjścia stan kontrolujący urządzenie podłączonego do portu, na przykład włączenie światła lub zablokowanie drzwi. Zanim będzie można używać działania wyjściowego, należy przejść do okna Configuration > Recording and events > I/O ports (Konfiguracja > Zapis i zdarzenia > Porty we/wy) i dodać tam port wyjścia do aplikacji AXIS Camera Station. Patrz Tworzenie akcji wyjściowych.

  • Wyślij wiadomość e-mail: Ta akcja powoduje wysłanie wiadomości e-mail do jednego lub wielu adresatów. Ujęcia z kamery można wysyłać jako załączniki wiadomości e-mail. Aby można było wysyłać wiadomości e-mail, należy najpierw skonfigurować serwer SMTP. Patrz Tworzenie akcji wysyłania wiadomości e-mail.

  • Podgląd na żywo: To działanie powoduje otwarcie podglądu na żywo z konkretnej kamery, widoku lub prepozycji na wszystkich połączonych urządzeniach klienckich z programem AXIS Camera Station. Jeżeli podgląd na żywo pokazuje widok podzielony z aktywnym punktem, do punktu będzie wczytywany obraz z kamery, dla której ustawiono akcję Podgląd na żywo. Akcja Podgląd na żywo może również służyć do przywracania otwartych komputerów klienckich z aplikacją AXIS Camera Station z poziomu paska zadań albo wyświetlania okien wystąpień tych klienckich aplikacji przed oknami innych otwartych aplikacji. Patrz Tworzenie działań podglądu na żywo.

  • Wyślij zapytanie HTTP: Ta akcja powoduje wysłanie żądania HTTP do kamery, kontrolera drzwi lub zewnętrznego serwera internetowego. Na przykład powiadomienia HTTP mogą służyć do włączania i wyłączania funkcji w kamerze albo otwierania, zamykania, blokowania lub odblokowywania drzwi połączonych z kontrolerem drzwi. Patrz Tworzenie akcji wysyłania powiadomień HTTP.

  • AXIS Entry Manager: Ta czynność umożliwia przyznanie dostępu albo odblokowanie lub zablokowanie drzwi połączonych z kontrolerem drzwi skonfigurowanym przez program AXIS Entry Manager. Patrz Tworzenie akcji aplikacji AXIS Entry Manager.

  • Wyślij powiadomienie do aplikacji mobilnej: Ta akcja powoduje wysłanie niestandardowego komunikatu do aplikacji mobilnej AXIS Camera Station. Można kliknąć powiadomienie odebrane w aplikacji mobilnej i wtedy przejść do konkretnego widoku z kamery. Patrz Tworzenie akcji wysyłania powiadomień do aplikacji mobilnej.

  • Kontrola dostępu: To działanie obejmuje akcje dotyczące drzwi i stref występujące w aplikacji AXIS Camera Station Secure Entry. Patrz Tworzenie akcji kontroli dostępu.

  Tworzenie akcji nagrywania

  Akcja nagrywania rozpoczyna rejestrowanie obrazu z kamery. Na karcie Zapisy można przejść do nagrania i je odtworzyć. Nagranie zostanie zapisane w lokalizacji wskazanej w ścieżce Configuration > Storage > Selection (Konfiguracja > Pamięć masowa > Wybór).

  Aby utworzyć akcję nagrywania:

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Kliknij przycisk Dodaj i utwórz wyzwalacz. Kliknij przycisk Next (Dalej). Patrz Dodawanie wyzwalaczy.

  3. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz opcję Rejestruj. Kliknij przycisk OK.

  4. W polu Kamera, z której obraz ma być nagrywany.

  5. W sekcji Ustawienie obrazu:

   • Z listy rozwijanej Profil wybierz profil. Aby utworzyć nowy profil, wybierz kolejno opcje Configuration > Streaming profiles (Konfiguracja > Profile strumieniowania). Profil zawiera ustawienia takie jak format wideo, rozdzielczość, kompresja, liczba klatek na sekundę oraz wskazanie, czy ma być dołączany dźwięk.

   • W polu Bufor przed zdarzeniem określ liczbę sekund nagrywania przed wyzwoleniem akcji.

   • W polu Bufor po zdarzeniu określ liczbę sekund nagrywania po zakończeniu zainicjowanego działania.

  6. Kliknij przycisk OK.

  Tworzenie akcji zgłaszania alarmów

  Akcja podnoszenia alarmu powoduje wysłanie alarmu do wszystkich podłączonych urządzeń klienckich z aplikacją AXIS Camera Station. Alarm zostanie wyświetlony na karcie Alarmy oraz jako powiadomienie na pasku zadań. Do alarmu można dołączyć plik z instrukcjami postępowania w razie alarmu.

  Aby utworzyć akcję zgłaszania alarmu:

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Kliknij przycisk Dodaj i utwórz wyzwalacz. Kliknij przycisk Next (Dalej). Patrz Dodawanie wyzwalaczy.

  3. Kliknij przycisk Dodaj i zaznacz opcję Zgłoś alarm. Kliknij przycisk OK.

  4. W obszarze Komunikat alarmowy:

   • Nadaj alarmowi tytuł. Tytuł będzie wyświetlany w polu Alarm na karcie Alarmy oraz w powiadomieniu na pasku zadań.

   • Wprowadź opis alarmu. Opis będzie wyświetlany w polu Opis na karcie Alarmy oraz w powiadomieniu na pasku zadań.

   • Dla alarmu wyświetlanego w postaci wyskakującego okna ustaw czas trwania w zakresie od 1 do 600 sekund.

  5. W obszarze Procedura alarmowa skonfiguruj procedurę alarmową. Procedura alarmowa to plik z instrukcjami, np. dla operatora. Procedura alarmowa jest dostępna na kartach Alarmy i Dzienniki.

   1. Zaznacz opcję W przypadku alarmu pokaż procedurę alarmową.

   2. Kliknij przycisk Prześlij i przejdź do żądanego pliku.

   3. Kliknij przycisk Podgląd, a przesłany plik zostanie otwarty w oknie podglądu.

   4. Kliknij przycisk OK.

  Tworzenie akcji wyjściowych

  Działanie wyjściowe ustawia stan portu wyjścia. Służy do kontrolowania urządzenia podłączonego do portu wyjścia, na przykład do włączania oświetlenia albo blokowania drzwi.

  Uwaga

  Aby można było używać akcji wyjściowej, należy najpierw dodać port wyjściowy do aplikacji AXIS Camera Station. Patrz Porty we/wy.

  Aby utworzyć działanie wyjściowe:

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Kliknij przycisk Dodaj i utwórz wyzwalacz. Kliknij przycisk Next (Dalej). Patrz Dodawanie wyzwalaczy.

  3. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz opcję Ustaw wyjście. Kliknij przycisk OK.

  4. W polu Port wyjściowy wybierz port wyjścia.

  5. W polu Stan działania zaznacz stan, jaki ma zostać ustawiony dla portu. Dostępne opcje zależą od konfiguracji portu.

  6. W polu Pulsowanie określ, jak długo port wyjścia ma pozostawać w nowym stanie.

   • Aby port znajdował się w nowym stanie przez cały czas aktywności wszystkich wyzwalaczy zdefiniowanych w regule, zaznacz opcję Przez czas, kiedy aktywny jest dowolny wyzwalacz.

   • Aby port pozostawał w nowym stanie przez ustalony czas, zaznacz drugą opcję i podaj liczbę sekund.

  7. Uwaga

   Aby port pozostawał w nowym stanie nawet po zakończeniu działania, wyczyść opcję Pulsowanie.

  8. Kliknij przycisk OK.

  Tworzenie akcji wysyłania wiadomości e-mail

  Działanie e-mail powoduje wysłanie wiadomości e-mail do jednego lub wielu odbiorców. Ujęcia z kamery można wysyłać jako załączniki wiadomości e-mail.

  Uwaga

  Aby można było wysyłać wiadomości e-mail, należy najpierw skonfigurować serwer SMTP. Patrz Ustawienia serwera.

  Aby utworzyć akcję wysyłania wiadomości e-mail:

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Kliknij przycisk Dodaj i utwórz wyzwalacz. Kliknij przycisk Next (Dalej). Patrz Dodawanie wyzwalaczy.

  3. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz opcję Wyślij wiadomość e-mai. Kliknij przycisk OK.

  4. W sekcji Odbiorcy:

   1. Wprowadź adres e-mail w polu Nowy odbiorca, a następnie zaznacz opcję Do, DW lub UDW.

   2. Kliknij przycisk Dodaj, a adres e-mail zostanie dodany do pola Odbiorcy.

  5. W sekcji zawartość wprowadź temat i treść wiadomości e-mail.

  6. W sekcji zaawansowane:

   • Aby w powiadomieniu e-mail dołączyć ujęcia z kamery w postaci załączników w formacie obrazów JPG, zaznacz opcję Dołącz ujęcia i kliknij przycisk Kamery. Zostanie wyświetlona lista kamer dodanych do aplikacji AXIS Camera Station. Można za pomocą pola Wpisz, aby wyszukać odnaleźć konkretną kamerę albo użyć opcji Zaznacz wszystko i wybrać wszystkie kamery lub opcji Usuń zaznaczenie wszystkiego i anulować wybór wszystkich kamer.

   • Aby zapobiec wysyłaniu wielu wiadomości e-mail o tym samym zdarzeniu, zaznacz opcję Wyślij jeden e-mail dla każdego zdarzenia.

   • Aby zapobiec wysyłaniu wiadomości e-mail zbyt szybko jedna po drugiej, zaznacz opcję Nie wysyłaj kolejnego e-maila dla i z listy rozwijanej wybierz minimalny czas między wysłaniem kolejnych wiadomości e-mail.

  7. Kliknij przycisk OK.

  Tworzenie działań podglądu na żywo

  Akcja podglądu na żywo powoduje otwarcie karty Podgląd na żywo z określoną kamerą, widokiem lub prepozycją. Karta Podgląd na żywo zostanie otwarta na wszystkich podłączonych komputerach klienckich z aplikacją AXIS Camera Station. Jeżeli karta Podgląd na żywo pokazuje widok podzielony z aktywnym punktem, do punktu będzie wczytywany obraz z kamery wybranej w akcji Podgląd na żywo. Więcej informacji na temat aktywnych punktów: Widok dzielony.

  Akcja Podgląd na żywo może również służyć do przywracania otwartych komputerów klienckich z aplikacją AXIS Camera Station z poziomu paska zadań albo wyświetlania okien wystąpień tych klienckich aplikacji przed oknami innych otwartych aplikacji.

  Aby utworzyć akcję podglądu na żywo:

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Kliknij przycisk Dodaj i utwórz wyzwalacz. Kliknij przycisk Next (Dalej). Patrz Dodawanie wyzwalaczy.

  3. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz opcję Podgląd na żywo. Kliknij przycisk OK.

  4. W obszarze Działania w widoku na żywo zaznacz widok, który ma być otwierany na karcie Podgląd na żywo:

   • Aby otworzyć widok, kliknij opcję Widok i wybierz widok z listy rozwijanej.

   • Aby otworzyć kamerę, kliknij opcję Kamera i wybierz kamerę z listy rozwijanej. Jeżeli kamera ma zdefiniowaną prepozycję PTZ, kliknij opcję Przejdź do prepozycji i z listy rozwijanej wybierz prepozycję, którą chcesz otworzyć.

   • Wybierz opcję Brak działania i nie otwieraj żadnego widoku.

  5. W sekcji Pokaż w:

   • Zaznacz opcję Karta podglądu na żywo, aby wybrany widok lub widok kamery został otwarty na karcie alarmu na żywo.

   • Zaznacz opcję Aktywne punkty w widoku, a następnie z listy rozwijanej wybierz widok zawierający aktywny punkt. Jeżeli aktywny punkt jest widoczny w poglądzie na żywo po zainicjowaniu akcji, będzie pokazywał widok z kamery.

  6. W sekcji Przesuń na wierzch zaznacz opcję Po zadziałaniu wyzwalacza przesuń aplikację na wierzch, aby po rozpoczęciu akcji podglądu na żywo okna otwartych aplikacji klienckich AXIS Camera Station były przywracane z paska zadań lub przenoszone na pierwszy plan względem okien innych aplikacji.

  7. Kliknij przycisk OK.

  Example

  Aby otworzyć kartę podglądu na żywo, przejdź do widoku aktywnego punktu i ustaw tam wyświetlanie widoku z kamery. W jednej regule akcji można skonfigurować dwa działania podglądu na żywo:

  1. Utwórz akcję widoku na żywo powodującą przechodzenie do widoku z aktywnym punktem na karcie alarmu na żywo.

   1. W obszarze Działania w widoku na żywo zaznacz opcję Widok i wybierz widok zawierający punkt aktywny.

   2. W obszarze Pokaż w zaznacz opcję Karta podglądu na żywo.

   3. Zaznacz opcję Po zadziałaniu wyzwalacza przesuń aplikację na wierzch.

  2. Utwórz kolejną akcję podglądu na żywo, tym razem powodującą przechodzenie do widoku aktywnego punktu i wyświetlanie w nim widoku z kamery.

   1. W obszarze Działania w widoku na żywo zaznacz opcję Kamera i wybierz widok kamery.

   2. W obszarze Pokaż w zaznacz opcję Aktywne punkty w widoku i wybierz widok z aktywnym punktem.

  Tworzenie akcji wysyłania powiadomień HTTP

  Akcja wysyłania powiadomienia HTTP powoduje wysłanie żądania HTTP do odbiorcy. Odbiorcą może być kamera, kontroler drzwi, zewnętrzny serwer www lub dowolny serwer zdolny odbierać żądania HTTP. Powiadomienia HTTP mogą służyć na przykład do włączania i wyłączania funkcji w kamerze albo otwierania, zamykania, blokowania lub odblokowywania drzwi połączonych z kontrolerem drzwi.

  Obsługiwane są metody GET, POST i PUT.

  Uwaga

  Aby można było wysyłać powiadomienia HTTP do odbiorców poza lokalną siecią, może być konieczne dostosowanie ustawień proxy serwera programu AXIS Camera Station. Patrz Informacje ogólne.

  Aby utworzyć akcję wysyłania powiadomienia HTTP:

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Kliknij przycisk Dodaj i utwórz wyzwalacz. Kliknij przycisk Next (Dalej). Patrz Dodawanie wyzwalaczy.

  3. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz opcję Wyślij zapytanie HTTP. Kliknij przycisk OK.

  4. W polu URL wprowadź adres odbiorcy oraz skrypt, który będzie odpowiadał za obsługę żądania. Na przykład: http://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi

  5. Jeżeli odbiorca wymaga uwierzytelniania, zaznacz opcję Wymagane uwierzytelnienie. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło.

  6. Kliknij przycisk Zaawansowane, aby wyświetlić ustawienia zaawansowane.

   • Z listy rozwijanej Metoda wybierz metodę HTTP GET, POST lub PUT.

   • W przypadku metod POST i PUT przejdź do listy rozwijanej Typ zawartości i wybierz rodzaj zawartości.

   • W przypadku metod POST i PUT w polu Body (Treść) wprowadź treść żądania.

  7. Kliknij przycisk OK.

  Tworzenie akcji syreny i światła

  Akcja syreny i światła powoduje zainicjowanie schematu sygnałów dźwiękowych i świetlnych w sieciowej syrenie stroboskopowej AXIS D4100-E Network Strobe Siren zgodnie ze skonfigurowanym profilem.

  Uwaga

  Aby można było używać tej akcji, należy wcześniej utworzyć profil na stronie konfiguracyjnej urządzenia.

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Kliknij przycisk Dodaj i utwórz wyzwalacz. Kliknij przycisk Next (Dalej). Patrz Dodawanie wyzwalaczy.

  3. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz opcję Syrena i światło. Kliknij przycisk OK.

  4. Z listy rozwijanej Urządzenie wybierz urządzenie.

  5. Z listy rozwijanej Profil wybierz profil.

  6. Kliknij przycisk OK.

  Tworzenie akcji aplikacji AXIS Entry Manager

  Akcja aplikacji AXIS Entry Manager może przyznawać dostęp oraz odblokowywać i blokować zamki drzwi połączonych z kontrolerem drzwi skonfigurowanym przez aplikację AXIS Entry Manager.

  Uwaga

  Akcja aplikacji AXIS Entry Manager jest dostępna tylko wtedy, gdy sieciowy kontroler drzwi AXIS A1001 Network Door Controller został dodany do aplikacji AXIS Camera Station.

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Kliknij przycisk Dodaj i utwórz wyzwalacz. Kliknij przycisk Next (Dalej). Patrz Dodawanie wyzwalaczy.

  3. Kliknij przycisk Dodaj i zaznacz pozycję AXIS Entry Manager. Kliknij przycisk OK.

  4. Wybierz akcję oraz drzwi, na których ma ona być wykonywana.

   Możliwe działania: Przyznaj dostęp, Odblokuj drzwi i Zablokuj drzwi.

  5. Kliknij przycisk OK.

  Tworzenie akcji wysyłania powiadomień do aplikacji mobilnej

  Akcja Wyślij powiadomienie do aplikacji mobilnej powoduje wysłanie niestandardowego komunikatu do aplikacji AXIS Camera Station. Można kliknąć powiadomienie odebrane w aplikacji mobilnej i wtedy przejść do konkretnego widoku z kamery. Patrz Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej AXIS Camera Station.

  Aby utworzyć akcję wysyłania powiadomień do aplikacji mobilnej:

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Kliknij przycisk Dodaj i utwórz wyzwalacz. Kliknij przycisk Next (Dalej). Patrz Dodawanie wyzwalaczy.

  3. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz opcję Wyślij powiadomienie do aplikacji mobilnej. Kliknij przycisk OK.

  4. W polu Komunikat wprowadź treść wiadomości, która ma być wyświetlana w aplikacji komórkowej.

  5. W obszarze Kliknij powiadomienie i przejdź do:

   • Z listy rozwijanej Kamera wybierz widok kamery, do którego będzie następowało przejście do kliknięciu powiadomienia w aplikacji mobilnej.

   • Zaznacz opcję Domyślnie, aby kliknięcie powiadomienia w aplikacji komórkowej powodowało przejście do strony startowej aplikacji komórkowej.

  6. Kliknij przycisk OK.

  Tworzenie akcji kontroli dostępu

  Akcja kontroli dostępu może powodować wykonywanie następujących czynności w systemie AXIS Camera Station Secure Entry:

  • Działania drzwi: przyznawanie dostępu oraz blokowanie, odblokowywanie i blokowanie ogólne wybranych drzwi.

  • Działania stref: blokowanie, odblokowywanie lub blokowanie ogólne wybranych drzwi w wybranych strefach.

  Uwaga

  Akcja kontroli dostępu jest dostępna tylko w systemie AXIS Camera Station Secure Entry.

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Kliknij przycisk Dodaj i utwórz wyzwalacz. Kliknij przycisk Next (Dalej). Patrz Dodawanie wyzwalaczy.

  3. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz opcję Kontrola dostępu. Kliknij przycisk OK.

  4. Aby wykonać działania na drzwiach:

   1. W obszarze Kontrola dostępu kliknij opcję Działania drzwi.

   2. W obszarze Skonfiguruj akcję zaznacz drzwi i działanie.

  5. Aby wykonać działania na strefach:

   1. W obszarze Kontrola dostępu kliknij opcję Działania stref.

   2. W obszarze Skonfiguruj akcję wybierz strefy, typy drzwi i działanie.

  6. Kliknij przycisk OK.

  Harmonogramy

  Harmonogramów można używać w regułach akcji. Utworzony harmonogram można wykorzystywać dowolną liczbę razy.

  Harmonogramy można zastępować w wybranych dniach, na przykład podczas świąt państwowych.

  Uwaga

  Podczas nawiązywania połączenia z wieloma serwerami programu AXIS Camera Station można dodać harmonogramy i później nimi zarządzać na każdym podłączonym serwerze, wybierając serwer z listy rozwijanej Selected server (Wybrany serwer).

  Wybierz kolejno opcje Configuration > Recording and events > Schedules (Konfiguracja > Zapis i zdarzenia > Harmonogramy). Zostanie wyświetlona lista wszystkich utworzonych harmonogramów. Kolumna Użyte wskazuje, czy harmonogram jest używany.

  Po kliknięciu harmonogramu zostaną wyświetlone jego szczegóły.

  Aby usunąć harmonogram, zaznacz go i kliknij przycisk Usuń. Nie można usuwać używanych harmonogramów.

  Aby dodać harmonogram:

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Schedules (Harmonogramy) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Wprowadź nazwę harmonogramu.

  3. Na osi czasu zaznacz przedziały czasowe, w których powinien być włączony harmonogram.

   • Kliknij pusty przedział czasowy, aby włączyć harmonogram.

   • Kliknięcie przedziału czasowego zawierającego harmonogram spowoduje wyłączenie harmonogramu.

   • Kliknij pusty przedział czasowy i przeciągnij myszą na inne przedziały czasowe, a harmonogram zostanie włączony dla nich wszystkich.

   • Kliknięcie przedziału czasowego zawierającego harmonogram i przeciągnięcie myszą spowoduje wyłączenie harmonogramu dla wybranych przedziałów.

   • Przytrzymaj klawisz CTRL, aby wybrać 5-minutowe odstępy.

  4. Aby użyć tego samego harmonogramu w innym dniu, kliknij źródłowy dzień prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj harmonogram, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy docelowy dzień i wybierz polecenie Wklej harmonogram.

  5. Aby dodać wyjątki do harmonogramu:

   1. W sekcji Harmonogram zastępowania kliknij przycisk Dodaj i wybierz dni.

   2. Na osi czasu zaznacz przedziały czasowe, w których powinien być włączony harmonogram.

   3. Aby usunąć zastąpienie, kliknij przycisk . Aby usunąć wszystkie zastąpienia, przycisk Wyczyść wszystko.

  6. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

  Przykłady reguł akcji

  Example

  W tym przykładzie pokazano, jak w aplikacji AXIS Camera Station skonfigurować inicjowanie nagrywania i alarmowania w razie siłowego otwarcia drzwi wejściowych.

  Zanim zaczniesz:

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Dodaj wyzwalacz zdarzenia Drzwi wyważone.

   1. Kliknij przycisk Add (Dodaj) i wybierz opcję Device event (Zdarzenie urządzenia). Kliknij przycisk OK.

   2. W obszarze Configure device event trigger (Konfiguracja wyzwalacza zdarzeń):

    • Na liście rozwijanej Urządzenie zaznacz pozycję AXIS A1601 Network Door Controller.

    • Z listy rozwijanej Zdarzenie wybierz kolejno opcje Drzwi > Drzwi wyważone.

    • W polu Okres wyzwalacza ustaw wartość 10 sekund.

   3. W obszarze Filtry:

    • Z listy rozwijanej Nazwa drzwi wybierz drzwi.

    • Z listy rozwijanej Status drzwi wybierz opcję Otwarto siłą.

   4. W obszarze Aktywność sprawdź, czy wyzwalacz pokazuje aktywność na linii sygnałowej.

   5. Kliknij przycisk OK.

  3. Kliknij przycisk Next (Dalej).

  4. Dodaj akcję nagrywania.

   1. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz opcję Rejestruj. Kliknij przycisk OK.

   2. Z listy rozwijanej Kamera wybierz kamerę.

   3. W obszarze Ustawienie obrazu:

    • Z listy rozwijanej Profil wybierz opcję Wysoki

    • W polu Bufor przed zdarzeniem ustaw wartość 3 sekundy.

    • W polu Bufor po zdarzeniu ustaw wartość 5 sekund.

   4. Kliknij przycisk OK.

  5. Dodaj akcję zgłaszania alarmu.

   1. Kliknij przycisk Dodaj i zaznacz opcję Zgłoś alarm. Kliknij przycisk OK.

   2. W sekcji Komunikat alarmowy wprowadź tytuł i opis alarmu. Na przykład Główne wejście zostało otwarte siłą.

   3. Kliknij przycisk OK.

  6. Kliknij przycisk Dalej, a w ustawieniu harmonogramu zaznacz opcję Zawsze.

  7. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

  Example

  W tym przykładzie pokazano, jak w programie AXIS Camera Station skonfigurować regułę akcji powodującą odtwarzanie wiadomości powitalnej i wykonywanie połączenia do windy, gdy wsiądzie do niej ważna osoba.

  Zanim zaczniesz:

  • Zainstaluj i skonfiguruj sieciowy kontroler drzwi AXIS A1601 Network Door Controller oraz dodaj posiadaczy kart. Patrz Konfigurowanie kontroli dostępuZarządzanie dostępem.

  • Zainstaluj sieciowe urządzenie dźwiękowe Axis oraz powiąż je z kamerą. Patrz Profile strumieniowania.

  • Zainstaluj moduł przekaźnikowy AXIS A9188 Network I/O Relay Module, podłącz wejścia i wyjścia do windy, a następnie dodaj porty we/wy sieciowego modułu przekaźnikowego we/wy do aplikacji AXIS Camera Station. Patrz Porty we/wy.

  1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Recording and events (Rejestracja i zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji) i kliknij opcję New (Nowa).

  2. Dodaj wyzwalacz zdarzenia w urządzeniu.

   1. Kliknij przycisk Add (Dodaj) i wybierz opcję Device event (Zdarzenie urządzenia). Kliknij przycisk OK.

   2. W obszarze Configure device event trigger (Konfiguracja wyzwalacza zdarzeń):

    • Na liście rozwijanej Urządzenie zaznacz pozycję AXIS A1601 Network Door Controller.

    • Z listy rozwijanej Zdarzenie wybierz kolejno opcje Authorization > Access request granted (Autoryzacja > Żądanie dostępu zaakceptowane).

    • W polu Okres wyzwalacza ustaw wartość 10 sekund.

   3. W obszarze Filtry:

    • Z listy rozwijanej Nazwa drzwi wybierz drzwi.

    • Z listy rozwijanej Strona drzwi wybierz stronę drzwi.

    • Zaznacz opcję Numer karty i wpisz numer karty ważnej osoby.

   4. W obszarze Aktywność sprawdź, czy wyzwalacz pokazuje aktywność na linii sygnałowej.

   5. Kliknij przycisk OK.

  3. Kliknij przycisk Next (Dalej).

  4. Dodaj akcję Wyślij zapytanie HTTP, aby inicjować wiadomość powitalną.

   1. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz opcję Wyślij zapytanie HTTP. Kliknij przycisk OK.

   2. W polu URL wprowadź adres URL klipu dźwiękowego z wiadomością powitalną.

   3. Zaznacz opcję Wymagane uwierzytelnienie, a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło dostępu do urządzenia audio.

   4. Kliknij przycisk OK.

  5. Dodaj akcję Ustaw wyjście.

   1. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz opcję Ustaw wyjście. Kliknij przycisk OK.

   2. Na liście rozwijanej Port wyjściowy zaznacz port wyjściowy modułu we/wy, który jest podłączony do windy.

   3. Na liście rozwijanej Stan działania zaznacz stan modułu mający powodować wykonanie połączenia do windy.

   4. Zaznacz opcję Pulsowanie i ustaw 60 sekund jako okres utrzymania portu w tym stanie.

   5. Kliknij przycisk OK.

  6. Kliknij przycisk Dalej, a w ustawieniu harmonogramu zaznacz opcję Zawsze.

  7. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

  Konfigurowanie klienta

  Po wybraniu kolejno opcji Configuration > Client (Konfiguracja > Klient) można:

  • Edytować ustawienia oprogramowania specyficzne dla klienta, takie jak opcje uruchamiania. Patrz Ustawienia klienta.

  • Edytować ustawienia wydajności strumieniowania specyficzne dla klienta, takie jak skalowanie wideo i dekodowanie sprzętowe. Patrz Strumieniowanie.

  Ustawienia klienta

  W oknie Configuration > Client > Settings (Konfiguracja > Klient > Ustawienia) można skonfigurować ustawienia aplikacji klienckiej AXIS Camera Station.

  Schemat

  Wybierz wizualny motyw przewodni interfejsu klienta. Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu aplikacji. Dostępne motywy to System, Jasny, Klasyczny i Ciemny. Domyślną kompozycją dla nowych instalacji jest System.

  Po wybraniu opcji System zostanie ustawiony motyw Ciemny lub Jasny odpowiednio do ustawienia systemu Windows dokonanego w sekcji Ustawienia > Personalizacja > Kolory > Wybierz domyślny tryb aplikacji.

  Ogólne

  Jeżeli chcesz, aby aplikacja Axis Camera Station była uaktywniana automatycznie każdorazowo podczas uruchamiania systemu Windows, włącz opcję Uruchom aplikację po uruchomieniu systemu Windows.

  Opcja Pokaż, co nowego po każdej aktualizacji jest włączona domyślnie, tak aby po każdym uruchomieniu aplikacji AXIS Camera Station po jej zaktualizowaniu była wyświetlana karta Co nowego. Patrz Karta Co nowego.

  System nawigacji

  Opcja System nawigacji z widokiem drzewka jest włączona domyślnie, tak aby było wyświetlane okienko z drzewkiem nawigacji zawierającym wszystkie widoki i kamery.

  Na liście rozwijanej Pokaż w nawigacji można wskazać, czy mają być wyświetlane tylko widoki, tylko kamery, czy razem widoki i kamery.

  Włączenie opcji Pokaż ścieżkę nawigacyjną podczas nawigacji w widoku spowoduje, że podczas nawigowania w widoku podzielonym u góry widoku będzie wyświetlana ścieżka nawigacji.

  Powiadomienia

  • Włącz opcję Pokaż powiadomienie na pasku zadań dla alarmów, aby po wystąpieniu alarmów były wyświetlane powiadomienia na pasku zadań systemu Windows.

  • Włącz opcję Pokaż powiadomienie na pasku zadań dla zadań, aby na pasku zadań systemu Windows były wyświetlane powiadomienia o dodaniu lub zakończeniu zadania.

  • Włączenie opcji Pokaż powiadomienia w obszarze zarządzania urządzeniami spowoduje wyświetlanie powiadomień o dostępności nowego oprogramowania sprzętowego.

  • Opcja Pokaż okno powiadomień wideodomofonu spowoduje wyświetlanie okna powiadomienia, gdy zostanie wciśnięty przycisk połączenia w systemie wideodomofonu zainstalowanym w aplikacji AXIS Camera Station.

  Migawka

  • Włącz opcję Po wykonaniu ujęcia wyświetl komunikat, aby po wykonaniu migawki był wyświetlany komunikat.

  • Włącz opcję Po wykonaniu ujęcia otwórz folder ujęć, aby po wykonaniu migawki był otwierany folder ujęć. Kliknij przycisk Przeglądaj i określ folder, w którym mają być zapisywane migawki.

  Uruchamianie

  • Włącz opcję Uruchom w widoku pełnoekranowym, aby aplikacja AXIS Camera Station była uruchamiana na pełnym ekranie.

  • Po włączeniu opcji Zapamiętaj ostatnio używane karty aplikacja AXIS Camera Station będzie uruchamiana z kartami, widokami i widokami z kamer, które były otwarte podczas ostatniego zamykania aplikacji.

  • Opcja Zapamiętaj ostatnio używane monitory spowoduje uruchamianie aplikacji AXIS Camera Station na monitorze, który był używany podczas ostatniego zamykania aplikacji.

  • Uwaga
   • Widoki i widoki kamer są zapisywane dla poszczególnych kart. Zostaną przywołane z pamięci tylko wtedy, gdy komputer kliencki połączy się z tym samym serwerem.
   • Monitory, widoki i kamery są przywoływane z pamięci tylko wtedy, gdy są przywoływane powiązane z nimi karty.
   • Widoki dynamiczne, które zostały przeciągnięte i upuszczone w podglądzie na żywo, nigdy nie będą przywoływane z pamięci.
   • W połączeniach z wieloma serwerami opcja Zapamiętaj ostatnio używane karty nie jest obsługiwana, jeżeli z poszczególnymi serwerami będą się łączyć różni użytkownicy.
   • Jeżeli ze wszystkimi serwerami łączy się ten sam użytkownik:
    • Z pamięci zostaną przywołane ostatnio otwarte karty użytkownika, który loguje się na pierwszym serwerze.

    • W przypadku nawiązywania połączenia z nowym serwerem z pamięci zostaną przywołane ostatnio otwarte karty użytkownika, który loguje się na nowym serwerze.

  Dźwięk podczas alarmu

  • Zaznacz opcję Brak dźwięku, jeśli nie chcesz, aby w razie alarmu rozlegał się dźwięk.

  • Wybierz opcję Sygnał dźwiękowy, jeżeli alarmowi ma towarzyszyć typowy dźwięk ostrzegawczy. Kliknij przycisk Odtwórz, aby przetestować dźwięk.

  • Jeżeli do alarmu chcesz używać własnego dźwięku, zaznacz opcję Plik dźwiękowy, kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do żądanego pliku dźwiękowego. Można użyć pliku dźwiękowego w dowolnym formacie obsługiwanym przez program Windows Media Player. Kliknij przycisk Odtwórz, aby przetestować dźwięk.

  Włącz dźwięk połączenia przychodzącego

  • Zaznacz opcję Brak dźwięku, jeśli nie chcesz, aby po nadejściu połączenia rozlegał się dźwięk.

  • Wybierz opcję Sygnał dźwiękowy, jeżeli połączeniu przychodzącemu ma towarzyszyć typowy dźwięk ostrzegawczy. Kliknij przycisk Odtwórz, aby przetestować dźwięk.

  • Jeżeli do połączenia przychodzącego chcesz używać własnego dźwięku, zaznacz opcję Plik dźwiękowy, kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do żądanego pliku dźwiękowego. Można użyć pliku dźwiękowego w dowolnym formacie obsługiwanym przez program Windows Media Player. Kliknij przycisk Odtwórz, aby przetestować dźwięk.

  Język

  Można zmienić język interfejsu aplikacji AXIS Camera Station. Zmiana zaczyna obowiązywać po zrestartowaniu klienta.

  Funkcje

  Domyślnie jest wyświetlana funkcja Inteligentne wyszukiwanie 1. Aby ją ukryć, wyczyść opcję Pokaż inteligentne wyszukiwanie 1.

  Informacje zwrotne

  Zaznacz tę opcję, aby przekazywać do Axis Communications anonimowe dane dotyczące użytkowania klienta, co pomoże nam usprawniać aplikację i korzystanie z niej. Aby zmienić ustawienie dla serwera, wybierz kolejno opcje Configuration > Server > Settings (Konfiguracja > Serwer > Ustawienia).

  Strumieniowanie

  W oknie Configuration > Client > Streaming (Konfiguracja > Klient > Strumieniowanie) można skonfigurować opcje strumieniowania w aplikacji klienckiej AXIS Camera Station.

  Skalowanie obrazu

  • Wybierz opcję Skaluj, aby dopasować, aby obraz filmowy wypełniał całe dostępne miejsce, z zachowaniem proporcji obrazu i bez jego przycinania.

  • Wybierz opcje Wypełnij obszar obrazu (może przyciąć część obrazu), aby dopasować wymiary obrazu do dostępnego miejsca. Współczynnik proporcji zostanie zachowany. Jeżeli dostępne miejsce ma inne proporcje niż obraz filmowy, obraz zostanie przycięty.

  Dekodowanie sprzętowe

  W polach Tryb i Karta graficzna z list rozwijanych wybierz tryb i kartę graficzną. Dekodowanie sprzętowe wykorzystuje kartę graficzną do dekodowania obrazu wideo i wyświetlania go na ekranie. Jeżeli masz wydajną kartę graficzną, dekodowanie sprzętowe to dobry sposób na zwiększenie wydajności i ograniczenie użycia procesora, szczególnie w przypadku strumieniowania wideo w wysokiej rozdzielczości.

  Tryb

  • Automatycznie: Strumienie w rozdzielczościach ponad 3840 x 2160p przy 25 kl./s (nazywanej również „4K” lub „UHD”) są dekodowane przy użyciu sprzętu, jeśli karta graficzna na to pozwala.

  • Wł.: Strumienie w rozdzielczościach ponad 1920 x 1080p przy 25 kl./s (nazywanej również „1080p” lub „HD”) są dekodowane przy użyciu sprzętu, jeśli karta graficzna na to pozwala.

  • Wył.: Dekodowanie sprzętowe jest wyłączone, a aplikacja AXIS Camera Station dekoduje wideo przy użyciu głównego procesora komputera.

  Karta graficzna: Zawiera listę dostępnych kart graficznych. Jeżeli w komputerze zainstalowano kilka kart graficznych, aplikacja AXIS Camera Station wyświetli spis wszystkich dostępnych kart.

  Uwaga
  • W przypadku kamer o rozdzielczości poniżej 1080p dekodowanie sprzętowe nie jest stosowane, nawet jeśli włączono tę funkcję.
  • Dla kamer wysyłających strumienie w rozdzielczości 4K w sytuacji, gdy karta graficzna nie obsługuje dekodowania 4K, dekodowanie sprzętowe jest stosowane tylko do strumieni w rozdzielczości 1080p, z pominięciem strumieni 4K, nawet jeśli włączono funkcję dekodowania sprzętowego.

  Wykorzystanie przepustowości

  Rozdzielczość i liczba klatek na sekundę (klatkaż) używane w podglądzie na żywo można ograniczyć w celu zredukowania zapotrzebowania na pasmo, na przykład jeśli łącze między klientem i serwerem programu AXIS Camera Station jest powolne.

  • Po włączeniu opcji Zawsze używaj profilu strumieniowania Niski w tym kliencie aplikacja AXIS Camera Station zawsze do podglądu na żywo będzie stosować profil strumieniowania Niski. Patrz Profile strumieniowania.

  • Uwaga

   To ustawienie wpływa na materiały wideo w formatach H.264 i M-JPEG. Nie działa dla formatu MPEG-4.

  • Po włączeniu opcji Wstrzymaj strumień wideo w nieaktywnych kartach strumienie wideo na nieaktywnych kartach zostaną zawieszone.

  • Włączenie opcji Zawieś strumienie wideo w oknie powiadomień wideodomofonu spowoduje zawieszenie emitowania strumieni wideo w oknie powiadomień wideodomofonu.

  PTZ (obrót, pochylenie i zbliżenie)

  Włącz opcję Wybierz widok po pierwszym kliknięciu zamiast uruchamiać PTZ, aby umożliwić wybieranie widoku za pomocą pierwszego kliknięcia dokonanego w widoku. Wszystkie następne kliknięcia w widoku będą sterowały obrotem, pochylaniem i przybliżaniem.

  Dźwięk

  • Opóźnienie zwalniania push-to-talk (ms): za pomocą suwaka ustaw liczbę sekund, przez jaką ma być transmitowany dźwięk z mikrofonu po zwolnieniu przycisku Push-to-talk.

  • Włącz opcję Użyj push-to-talk dla wszystkich trybów duplex, aby stosować funkcjonalność push-to-talk do trybów simplex (transmisja jednokierunkowa), half-duplex (transmisja dwukierunkowa naprzemienna) i full-duplex (transmisja dwukierunkowa niezależna).

  • Włączenie opcji Zawsze zezwalaj na audio dla wideodomofonów pozwoli słyszeć dźwięk z wideodomofonów i mówić do wideodomofonów nawet w przypadku, gdy nie ma żadnych trwających połączeń z tych wideodomofonów.

  • Odtwarzanie natychmiastowe
  • Ustaw czas trwania odtwarzania w przedziale od 1 do 600 sekund, co pozwoli przeskakiwać z powrotem na osi czasu i ponawiać odtwarzanie nagrania.

  Konfigurowanie połączonych usług

  Ustawienia aktualizacji oprogramowania sprzętowego

  Uwaga

  Podczas nawiązywania połączenia z wieloma serwerami programu AXIS Camera Station można skonfigurować ustawienia uaktualniania oprogramowania sprzętowego dla każdego podłączonego serwera, wybierając serwer z listy rozwijanej Selected server (Wybrany serwer).

  1. Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Połączone usługi > Ustawienia aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

  2. W sekcji Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji:

   • Z listy rozwijanej Sprawdź dostępność aktualizacji wybierz opcję Każde uruchomienie, co spowoduje sprawdzanie dostępności nowych wersji oprogramowania sprzętowego na serwerze przy każdym uruchomieniu aplikacji. Domyślnie aplikacja AXIS Camera Station nigdy nie sprawdza dostępności nowych wersji oprogramowania sprzętowego.

   • Kliknij przycisk Sprawdź teraz, aby w tej chwili sprawdzić dostępność nowych wersji oprogramowania sprzętowego na serwerze.

   • Zaznacz opcję Sprawdź dostępność nowego oprogramowania układowego na stronie axis.com, aby program automatycznie sprawdzał, czy pojawiły się aktualizacje oprogramowania sprzętowego w witrynie www.axis.com. Domyślnie ta opcja jest zaznaczona. Aby ręcznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, patrz Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego.

  3. W sekcji Zlecenie aktualizacji:
   • Zaznacz opcję Równoległe, aby wszystkie urządzenia były uaktualniane w tym samym czasie. Ta opcja działa szybciej niż Sekwencyjnie, ale wszystkie urządzenia będą offline w tym samym czasie.

   • Zaznacz opcję Sekwencyjnie, aby urządzenia były uaktualniane kolejno. Ta opcja działa wolnej, ale urządzenia będą wyłączane kolejno. Zaznacz opcję Anuluj pozostałe aktualizacje w przypadku niepowodzenia pojedynczego urządzenia, aby w razie wystąpienia problemów sekwencyjne uaktualnianie zostało przerwane.

  Włączanie automatycznego sprawdzania dostępności nowych wersji oprogramowania sprzętowego

  Axis Secure Remote Access

  Funkcja dostępu zdalnego Axis Secure umożliwia nawiązanie połączenia z serwerem programu AXIS Camera Station za pośrednictwem bezpiecznego i zaszyfrowanego połączenia internetowego z poziomu smartfona, tabletu lub komputera. Funkcja Axis Secure Remote Access nie używa przekierowywania portów na routerze, aby uzyskać dostęp do kamery .

  Uwaga
  • Funkcja Axis Secure Remote Access jest dostępna tylko w aplikacji w wersji AXIS Camera Station w wersji 5.12 i nowszych.
  • Podczas nawiązywania połączenia z wieloma serwerami programu AXIS Camera Station można skonfigurować funkcję Axis Secure Remote Access dla każdego podłączonego serwera, wybierając serwer z listy rozwijanej Selected server (Wybrany serwer).

  Włączanie usługi Axis Secure Remote Access

  Funkcja Axis Secure Remote Access jest dostępna po zalogowaniu się na koncie MyAxis. Usługę Axis Secure Remote Access należy włączyć ręcznie.

  1. Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Połączone usługi > Axis Secure Remote Access.

  2. W sekcji konta MyAxis wprowadź adres e-mail i hasło swojego konta MyAxis, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Zalecamy zabezpieczenie konta MyAxis silnym hasłem.

  3. W sekcji Axis Secure Remote Access kliknij przycisk Włącz, aby włączyć funkcję zdalnego dostępu.

  Gdy usługa Axis Secure Remote Access zostanie włączona, możesz się zdalnie logować na serwerze. Patrz Logowanie do serwera programu AXIS Camera Station.

  Axis Secure Remote Access na urządzeniach mobilnych

  Na urządzenia przenośne (z systemem iOS i Android) można pobrać aplikację Axis Mobile do wyświetlania obrazu. W mobilnej aplikacji Axis do oglądania obrazu należy najpierw włączyć dostęp zdalny poprzez zalogowanie się przy użyciu tego samego konta MyAxis, jak użyte do włączania usługi Axis Secure Remote Access na zdalnym serwerze. Po zalogowaniu zobaczysz łączną ilość danych przekazanych za pośrednictwem konta MyAxis w miesiącu.

  Korzystanie z usługi Axis Secure Remote Access

  Status korzystania z usługi Axis Secure Remote Access jest wyświetlany na pasku stanu u dołu okna aplikacji klienckiej AXIS Camera Station. Kliknij łącze, a zobaczysz podsumowanie informacji o używaniu bezpiecznego połączenia zdalnego.

  • Poziom usługi: Pokazuje poziom wykupionej subskrypcji usługi Axis Secure Remote Access.

  • Dane wykorzystane w tym miesiącu: Pokazuje, ile danych użyto w tym miesiącu. Licznik jest resetowany o północy pierwszego dnia każdego miesiąca.

  • Nadwyżka: Pokazuje ilość danych użytych w danym miesiącu ponad kwotę przewidzianą na danym poziomie usługi. To ustawienie jest wyświetlane tylko w przypadku włączenia funkcji nadwyżki w ustawieniach subskrypcji.

  • Połączenia: Pokazuje serwery, z którymi się łączysz przy użyciu funkcji bezpiecznego dostępu zdalnego.

  Aktualizacja AXIS Camera Station

  Aplikacja AXIS Camera Station automatycznie sprawdza dostępność nowych wersji oprogramowania klienckiego i serwerowego. Gdy pojawi się nowa wersja, zobaczysz monit z prośbą o jej pobranie. Używaj zawsze najnowszej wersji oprogramowania AXIS Camera Station, ponieważ zawierają one najbardziej aktualne funkcje i ulepszenia.

  Uwaga

  Podczas nawiązywania połączenia z wieloma serwerami programu AXIS Camera Station można skonfigurować ustawienia uaktualniania oprogramowania dla każdego podłączonego serwera, wybierając serwer z listy rozwijanej Selected server (Wybrany serwer).

  1. Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Połączone usługi > Aktualizacja AXIS Camera Station.

  2. Sprawdź aktualizacje automatycznie lub ręcznie.

   • W obszarze Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji zaznacz opcję Każde uruchomienie, aby przy każdym uruchomieniu aplikacji była sprawdzana dostępność nowych wersji oprogramowania.

   • W polu Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji zaznacz opcję Nigdy. Kliknij przycisk Sprawdź dostępność aktualizacji, aby ręcznie sprawdzić, czy są nowe wersje oprogramowania.

  3. Gdy jest dostępna nowa wersja oprogramowania, będzie wyświetlana w obszarze Stan aktualizacji. Kliknij przycisk Wyświetl szczegóły, aby zobaczyć informacje o wersji. Kliknij przycisk Pobierz oprogramowanie, aby pobrać nową wersję oprogramowania.

  Konfigurowanie serwera

  Zaplanowany eksport

  Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Serwer > Zaplanowany eksport i skonfiguruj eksportowanie nagrań z kamer w konkretne dni robocze.

  O wybranej godzinie wszystkie nagrania dodane od ostatniej operacji eksportu zostaną wyeksportowane. Jeżeli poprzedni eksport nastąpił ponad tydzień temu (na przykład wskutek okresowego wyłączenia funkcji zaplanowanego eksportu) albo jeśli wcześniej nic nie eksportowano, zostaną wyeksportowane tylko nagrania mające nie więcej niż tydzień. Aby wyeksportować starsze nagrania, przejdź do karty Zapisy i wyeksportuj je ręcznie. Patrz Eksportowanie zapisów.

  Uwaga

  Podczas nawiązywania połączenia z wieloma serwerami programu AXIS Camera Station można włączyć funkcję zaplanowanego eksportu i później nią zarządzać na każdym podłączonym serwerze, wybierając serwer z listy rozwijanej Selected server (Wybrany serwer).

  Eksportowanie zaplanowanych nagrań

  1. Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Serwer > Zaplanowany eksport.

  2. W sekcji Zaplanowany eksport zaznacz opcję Włącz zaplanowany eksport, co spowoduje włączenie funkcji zaplanowanego eksportu.

  3. W sekcji Kamery zaznacz kamery, z których chcesz eksportować nagrania. Domyślnie są zaznaczone wszystkie wyświetlone kamery. Wyczyść opcję Użyj wszystkich kamer, a następnie za pomocą pola Wpisz, aby wyszukać znajdź i zaznacz konkretne kamery na liście.

  4. W sekcji Eksportuj:

   • Aby zapisywać nagrania w folderze na komputerze, zaznacz opcję Ścieżka katalogu serwera i wprowadź ścieżkę prowadzącą do katalogu.

   • Aby zapisywać nagrania w folderze w sieciowej pamięci masowej, zaznacz opcję Ścieżka katalogu sieciowego i wprowadź ścieżkę prowadzącą do katalogu. Można wybrać opcję używania poświadczeń dostępu do sieciowej pamięci masowej. Udział musi być dostępny z serwera programu AXIS Camera Station. Informacje o dodawaniu pamięci masowej przeznaczonej dla nagrań można znaleźć w temacie Zarządzanie pamięcią masową.

   • Aby utworzyć listę odtwarzania w formacie .asx używanym przez program Windows Media Player, zaznacz opcję Utwórz listę odtwarzania. Nagrania będą odtwarzane w kolejności, w jakiej dostały dokonane.

   • Z listy rozwijanej Format eksportu wybierz format, do którego chcesz wyeksportować nagrania.

    W przypadku wybrania formatu ASF można zaznaczyć opcję Dodaj podpis cyfrowy i stosować podpis cyfrowy, który zagwarantuje autentyczność i integralność obrazu poprzez zablokowanie potencjalnej ingerencji. Podpis cyfrowy może być weryfikowany w aplikacji AXIS File Player. Patrz rozdział Podpis cyfrowy w temacie Eksportowanie zapisów. Można również zaznaczyć opcję Użyj hasła i stosować hasło do podpisu cyfrowego.

    Jeżeli wybierzesz format MP4, dźwięk w formatach G.711 i G.726 nie będzie dołączany do eksportowanych nagrań.

  5. W obszarze Harmonogram tygodniowy zaznacz godziny i dni, w których nagrania powinny być eksportowane.

  6. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

  Używanie oprogramowania Microsoft Windows 2008

  Aby można było eksportować nagrania z serwera wyposażonego w system operacyjny Microsoft Windows 2008 Server, należy zainstalować funkcję Środowisko pulpitu:

  1. Kliknij kolejno opcje Start > Narzędzia administracyjne > Menedżer serwera, aby otworzyć aplet Menedżer serwera.

  2. W sekcji Podsumowanie funkcji kliknij przycisk Dodaj funkcje.

  3. Zaznacz pozycję Środowisko pulpitu, a następnie kliknij kolejno przyciski Dalej i Zainstaluj.

  Używanie oprogramowania Microsoft Windows 2012

  Aby można było eksportować nagrania z serwera wyposażonego w system operacyjny Microsoft Windows 2012 Server, należy zainstalować funkcję Środowisko pulpitu:

  1. Kliknij kolejno opcje Start > Narzędzia administracyjne > Menedżer serwera, aby otworzyć aplet Menedżer serwera.

  2. Wybierz kolejno opcje Zarządzaj > Dodaj role i funkcje, aby uruchomić Kreatora dodawania ról i funkcji.

  3. W sekcji Podsumowanie funkcji zaznacz opcję Infrastruktura i interfejsy użytkownika.

  4. Zaznacz pozycję Środowisko pulpitu, a następnie kliknij kolejno przyciski Dalej i Zainstaluj.

  Raport o zdarzeniu

  Jeżeli masz włączone uprawnienie do tworzenia raportów o zdarzeniach, możesz tworzyć takie raporty włącznie z nagraniami, migawkami i notatkami. Patrz Eksportowanie raportów o zdarzeniach.

  Aby skonfigurować ustawienia raportów o zdarzeniach:

  1. Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Serwer > Raport o zdarzeniu.

  2. W polu Lokalizacja wskaż miejsce, gdzie mają być przechowywane raporty o zdarzeniach.

   • Aby raporty o zdarzeniach były zapisywane w folderze na komputerze, zaznacz opcję Ścieżka katalogu serwera. Wprowadź ścieżkę dostępu do katalogu lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wstaw zmienne w polu ścieżki. Zmiennymi mogą być nazwa serwera, kategoria i nazwa użytkownika. Na przykład: C:\Reports\$(Nazwa serwera)\$(Kategoria)\$(Nazwa użytkownika)\

   • Aby zapisywać raporty o zdarzeniach w folderze w sieciowej pamięci masowej, zaznacz opcję Ścieżka katalogu sieciowego i wprowadź ścieżkę prowadzącą do katalogu. Można wybrać opcję używania poświadczeń dostępu do sieciowej pamięci masowej. Udział musi być dostępny z serwera programu AXIS Camera Station. Informacje o dodawaniu pamięci masowej przeznaczonej dla nagrań można znaleźć w temacie Zarządzanie pamięcią masową.

  3. Z listy rozwijanej Format eksportu wybierz format, do którego chcesz wyeksportować nagrania.

   • W przypadku wybrania formatu ASF można zaznaczyć opcję Dodaj podpis cyfrowy i stosować podpis cyfrowy, który zagwarantuje autentyczność i integralność obrazu poprzez zablokowanie potencjalnej ingerencji. Podpis cyfrowy może być weryfikowany w aplikacji AXIS File Player. Patrz rozdział Podpis cyfrowy w temacie Eksportowanie zapisów. Można również zaznaczyć opcję Użyj hasła i stosować hasło do podpisu cyfrowego.

   • Jeżeli wybierzesz format MP4, dźwięk w formatach G.711 i G.726 nie będzie dołączany do eksportowanych nagrań.

  4. W obszarze Kategorie dodaj lub usuń kategorie w celu pogrupowania raportów o zdarzeniach. Kategoriami mogą być nazwy folderów w lokalizacji eksportu, jeżeli w ustawieniu Ścieżka katalogu serwera kategorię skonfigurowano jako zmienną.

   1. W polu nadaj kategorii nazwę, na przykład Wypadek lub Kradzież. Kliknij przycisk Add (Dodaj).

   2. Aby usunąć kategorię, zaznacz ją i kliknij przycisk Usuń.

  5. W obszarze Szablon opisu wprowadź informacje, które mają być wyświetlane w polu Opis podczas generowania raportów o zdarzeniach, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Na przykład: Zgłoszone przez: <wstaw swoje imię i nazwisko, adres pocztowy i numer telefonu>

  Ustawienia serwera

  Wybierz kolejno opcje Configuration > Server > Settings (Konfiguracja > Serwer > Ustawienia) i skonfiguruj ustawienia serwera programu AXIS Camera Station.

  Uwaga

  Podczas nawiązywania połączenia z wieloma serwerami programu AXIS Camera Station można skonfigurować ustawienia każdego podłączonego serwera, wybierając serwer z listy rozwijanej Selected server (Wybrany serwer).

  Eksportuj

  Aby dołączyć dźwięk podczas dodawania nagrania do listy eksportu, zaznacz opcję Uwzględniaj dźwięk podczas dodawania zapisów do eksportu.

  Dzienniki

  Określ liczbę dni przechowywania alarmów, zdarzeń i audytów. Można użyć dowolnej wartości z przedziału od 1 do 1000 dni.

  Dane zewnętrzne

  Określ liczbę dni, przez jaką mają być przechowywane dane zewnętrzne. Można użyć dowolnej wartości z przedziału od 1 do 1000 dni.

  Serwery SMTP

  Aby można było wysyłać wiadomości e-mail po alarmach systemowych lub aktywowaniu reguły konfiguracji zdarzeń, należy dodać serwery SMTP do aplikacji AXIS Camera Station.

  Ta sekcja zawiera spis dodanych serwerów SMTP. Za pomocą strzałek można zmieniać kolejność serwerów na liście.

  Aby dodać serwer SMTP:

  1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Server > Settings (Konfiguracja > Serwer > Ustawienia).

  2. W sekcji Serwery SMTP kliknij przycisk Dodaj.

  3. W sekcji Serwer wprowadź adres serwera SMTP oraz port, który ma być używany. Domyślny numer portu to 25.

  4. W sekcji Użytkownik wprowadź nazwę, która ma być wyświetlana w wiadomości e-mail i polu adresu e-mail jako nadawca.

  5. W sekcji Logowanie:

   • Zaznacz opcję Użyj uwierzytelniania, jeśli ten serwer wymaga podawania nazwy użytkownika i hasła. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do serwera.

   • Zaznacz opcję Użyj TLS, jeśli serwer SMTP korzysta z protokołu TLS.

  Aby zmodyfikować dane serwera SMTP, zaznacz go i kliknij przycisk Edytuj.

  Aby usunąć serwer SMTP, zaznacz go i kliknij przycisk Usuń. W wyskakującym oknie dialogowym kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić chęć usunięcia serwera.

  Aby przetestować serwer SMTP, zaznacz go i kliknij przycisk Testuj wszystkie. W wyskakującym oknie dialogowym w polu Odbiorca wprowadź adres e-mail, a następnie kliknij przycisk OK, aby wysłać testową wiadomość e-mail.

  Po przetestowaniu serwera SMTP zostanie wyświetlona lista wyników oraz dostępnych działań naprawczych.

  • OK: Połączenie z serwerem SMTP zostało pomyślnie nawiązane. Zapytaj adresatów, czy otrzymali testową wiadomość e-mail.

  • Nieznany błąd: W trakcie próby wysłania wiadomości e-mail wystąpił nieoczekiwany błąd. Sprawdź, czy serwer SMTP działa poprawnie.

  • Nieznany odbiorca: Podany adres e-mail jest błędny. Wpisz inny adres e-mail i ponów próbę.

  • Brak kontaktu: Aplikacja AXIS Camera Station nie może uzyskać dostępu do serwera SMTP. Upewnij się, że serwer SMTP działa poprawnie, a konfiguracje wszystkich routerów i serwerów proxy między aplikacją AXIS Camera Station a serwerem SMTP zezwalają na ruch sieciowy.

  Alarm systemowy

  Alarm systemowy jest generowany w razie utraty połączenia z kamerą, odmowy dostępu do pamięci masowej nagrań, wykrycia nieoczekiwanego wyłączenia serwera lub zaistnienia błędów podczas nagrywania. Po wystąpieniu alarmów systemowych mogą być wysyłane powiadomienia przez e-mail.

  Uwaga

  Aby można było wysyłać wiadomości e-mail, należy najpierw dodać serwer SMTP.

  Aby wysłać wiadomość e-mail informujące o alarmach systemowych:

  1. Zaznacz opcję W przypadku alarmu systemowego wyślij wiadomość e-mail do następujących odbiorców, aby aktywować funkcjonalność powiadamiania e-mailem o alarmach systemowych.

  2. W sekcji Odbiorcy:

   1. Określ, czy adres ma trafić do pola Do, DW, czy UDW, a następnie wprowadź adres.

   2. Kliknij przycisk Dodaj, a adres e-mail zostanie dodany do pola Odbiorcy.

  Połączenie z urządzeniem

  W przypadku urządzeń połączonych za pomocą nazwy hosta, gdy host jest nieosiągalny pod podaną nazwą:

  • Aby kontynuować nawiązywanie połączenia przy użyciu nazwy hosta, zaznacz opcję Zachowuj niedostępne nazwy hostów.

  • Aby system automatycznie przełączał na łączenie za pomocą adresu IP, wyczyść pole wyboru.

  Można ręcznie ustawić, aby łączność z urządzeniami była nawiązywana przy użyciu nazwy hosta lub adresu IP. Patrz Połączenie.

  Język

  Zmiana języka aplikacji

  • AXIS Camera Station Service Control. Zmiana zaczyna obowiązywać po zrestartowaniu aplikacji.

  • Dane wysyłane z aplikacji AXIS Camera Station Secure Entry. Na przykład: alarmy systemowe, komunikaty dziennika audytu, zewnętrzne dane na karcie Wyszukiwanie danych.

  Informacje zwrotne

  Zaznacz tę opcję, aby przekazywać do Axis Communications anonimowe dane dotyczące użytkowania serwera, co pomoże nam usprawniać aplikację i korzystanie z niej. Aby zmienić ustawienie dla urządzenia klienckiego, wybierz kolejno opcje Configuration > Client > Settings (Konfiguracja > Klient > Ustawienia).

  Ustawienia zaawansowane

  Ustawienia należy zmieniać tylko według zaleceń wsparcia technicznego Axis.

  1. Wybierz kolejno opcje Configuration > Server > Settings (Konfiguracja > Serwer > Ustawienia).

  2. Aby zmienić wartość ustawienia, wpisz ustawienie i jego wartość. Kliknij przycisk Add (Dodaj).

  Aby włączyć rejestrowanie debugowania na potrzeby rozwiązywania problemów, zaznacz opcję Włącz rejestrowanie usuwania błędów po stronie serwera. Włączenie tego ustawienia spowoduje zajmowanie większej ilości miejsca na dysku. Wartość ustawienia zostanie zastąpiona przez dane istniejące w pliku log4net.config w katalogu ProgramData.

  Nowe połączenie

  Wybierz kolejno opcje > Servers > New connection (> Serwery > Nowe połączenie), aby nawiązać połączenie z nowym serwerem programu AXIS Camera Station. Patrz Logowanie do serwera programu AXIS Camera Station.

  Status połączenia

  Wybierz kolejno opcje > Serwery > Status połączenia. Zostanie wyświetlona lista stanów połączeń ze wszystkimi serwerami.

  Za pomocą pola Wpisz, aby wyszukać można odnaleźć konkretny serwer.

  Zaznacz pole wyboru przed nazwą serwera, aby nawiązać połączenie z serwerem, lub wyczyść to pole, aby rozłączyć od serwera.

  Kody stanuOpisMożliwe rozwiązania
  Trwa łączenieKlient próbuje nawiązać połączenie z serwerem.
  PołączonoKlient jest połączony z tym serwerem za pośrednictwem protokołu TCP.
  Połączono (bezpieczny zdalny dostęp)Klient jest połączony z tym serwerem za pomocą funkcji bezpiecznego zdalnego dostępu.
  Połączono (za pomocą HTTP)Klient jest połączony z tym serwerem za pośrednictwem protokołu HTTP. Takie połączenie ma gorszą jakość niż połączenie przez TCP i jest wyraźnie wolniejsze w przypadku komunikacji z wieloma serwerami.
  RozłączanieKlient rozłącza się od tego serwera.
  RozłączonoKlient nie jest połączony z tym serwerem.
  Ponowne łączenieKlient utracił połączenie z tym serwerem i próbuje ponownie się połączyć.
  Nie udało się ponownie nawiązać połączenia

  Klientowi nie udało się ponownie nawiązać połączenia z tym serwerem. Serwer jest odnajdowany, ale uprawnienia lub hasło użytkownika mogły ulec zmianie.

  • Dodaj użytkownika w oknie dialogowym Uprawnienia użytkownika.

  • Sprawdź nazwę użytkownika oraz hasło.

  Logowanie anulowaneOperacja logowania została anulowana przez użytkownika.
  Niepoprawna nazwa użytkownika lub hasłoKliknij łącze w kolumnie Akcja i wprowadź prawidłowe poświadczenia.
  Użytkownik nie jest autoryzowany na serwerze

  Nazwa użytkownika, pod którą próbowano się zalogować, nie ma autoryzacji na serwerze.

  Dodaj użytkownika w oknie dialogowym Uprawnienia użytkownika.

  Niepowodzenie weryfikacji zabezpieczeńSprawdzenie zabezpieczeń powiązanych z usługą WCF nie powiodło się. Upewnij się, że czasy UTC na kliencie i serwerze są mniej więcej zsynchronizowane.
  Brak kontaktu z serwerem

  Komputer serwera nie przysłał odpowiedzi dla użytego adresu.

  • Sprawdź, czy sieć działa prawidłowo.

  • Sprawdź, czy serwer został uruchomiony.

  Żaden serwer nie pracuje

  Komputer z oprogramowaniem serwerowym jest dostępny, ale nie uruchomiono samego oprogramowania serwerowego.

  Uruchom serwer.

  Błąd komunikacji

  Podczas nawiązywania połączenia z serwerem wystąpił problem. Upewnij się, że komputer serwera jest dostępny.

  • Sprawdź, czy sieć działa prawidłowo.

  • Sprawdź, czy serwer został uruchomiony.

  Nieprawidłowa nazwa hosta

  System DNS nie był w stanie przełożyć nazwy hosta na adres IP.

  • Sprawdź, czy pisownia nazwy hosta jest prawidłowa.

  • Sprawdź, czy system DNS ma potrzebne informacje.

  Już nawiązano połączenie z tym samym serweremKlient jest już połączony z tym serwerem.Usuń zduplikowany wpis serwera.
  Nieoczekiwany serwer

  Z tego adresu odpowiedział serwer inny niż oczekiwano.

  Aby się połączyć z tym serwerem, zaktualizuj listę serwerów.

  Wersja klienta (x) jest niezgodna z wersją serwera (y)

  Oprogramowanie klienta jest zbyt stare lub zbyt nowe względem oprogramowania serwera.

  Upewnij się, że ta sama wersja aplikacji AXIS Camera Station jest zainstalowana na komputerach klienta i serwera.

  Serwer jest zbyt zajęty

  Serwer nie był w stanie odpowiedzieć z powodu problemów z wydajnością.

  Upewnij się, że komputer serwera i sieć nie są przeciążone.

  Wiele serwerów

  Listy serwerów

  Serwery programu AXIS Camera Station mogą być grupowane w listy serwerów. Jeden serwer może figurować na wielu listach serwerów. Listy serwerów można importować i eksportować oraz wykorzystywać na innych komputerach z aplikacją kliencką AXIS Camera Station.

  Wybierz kolejno opcje > Serwery > Listy serwerów, aby otworzyć stronę Listy serwerów.

  Zostanie wyświetlona domyślna lista Ostatnie połączenia, na której są wyszczególnione serwery uczestniczące w poprzedniej sesji. Nie można usuwać pozycji z tej listy.

  Za pomocą pola Wpisz, aby wyszukać odszukaj konkretne serwery na liście serwerów.

  • Aby dodać nową listę serwerów, kliknij przycisk + Nowa lista serwerów i nadaj liście nazwę.

  • Aby zmienić nazwę listy serwerów, kliknij ją dwukrotnie i wprowadź nową nazwę.

  • Aby usunąć listę serwerów, zaznacz ją i kliknij przycisk Usuń.

  • Kliknij przycisk Export lists (Eksportuj listy), aby wyeksportować wszystkie listy w pliku .msl. Można zaimportować listę serwerów i następnie logować się do serwerów, które na niej figurują. Patrz Logowanie do serwera programu AXIS Camera Station.

  • Aby dodać serwery do listy serwerów:

   • W lewym panelu wybierz listę serwerów. Kliknij przycisk Dodaj i wprowadź wymagane informacje.

   • Zaznacz listę serwerów, a następnie przeciągnij z niej serwery do aktualizowanej listy serwerów.

  • Aby zmodyfikować serwer figurujący na liście serwerów, zaznacz go i kliknij przycisk Edytuj. Można edytować tylko jeden serwer naraz.

  • Aby usunąć serwery z listy serwerów, zaznacz je i kliknij przycisk Usuń.

  Grupowanie serwerów w listy serwerów

  Konfigurowanie przełącznika

  Jeżeli masz jedno urządzenie Axis z serii S22, ta opcja umożliwia jego skonfigurowanie za pomocą aplikacji AXIS Camera Station. Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Przełącznik > Zarządzanie, a następnie wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło, aby otworzyć stronę Switch management (Zarządzanie przełącznikami) w aplikacji klienckiej AXIS Camera Station. Informacje o konfigurowaniu przełącznika znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia z serii S22 w witrynie axis.com.

  Uwaga

  Obecnie aplikacja AXIS Camera Station może się łączyć tylko z adresem http://192.168.0.1/, czyli domyślnym adresem IP przełącznika.

  Konfigurowanie licencji

  Można przeglądać klucze licencyjne i statusy licencji oraz zarządzać licencjami podłączonych urządzeń.

  Uwaga
  • Podczas nawiązywania połączenia z wieloma serwerami programu AXIS Camera Station można zarządzać licencjami do każdego podłączonego serwera, wybierając serwer z listy rozwijanej Selected server (Wybrany serwer).
  • Zalecamy spisanie kluczy licencyjnych na papierze albo zapisanie ich w formacie cyfrowym na dysku flash USB, ponieważ mogą się przydać w przyszłości. Utraconych kluczy licencyjnych nie można odzyskać.
  • Po zarejestrowaniu sieciowego rejestratora wideo Axis w portalu AXIS License Portal otrzymasz licencję Core na urządzenie NVR. Licencje Core dla urządzeń NVR są trwale powiązane z warstwą sprzętową urządzenia i nie można ich przenosić. Licencję Core na urządzenie NVR można rozszerzyć do poziomu Universal analogicznie jak licencje Core dla innych urządzeń. Uaktualnione licencje można przenosić i używać na różnych komputerach.

  Status urządzenia

  Wybierz kolejno opcje Configuration > Licenses > Device status (Konfiguracja > Licencje > Status urządzenia), aby wyświetlić listę wszystkich podłączonych urządzeń i stany ich odnośnych licencji. W ten sposób można szybko sprawdzić, czy upłynął okres próbny licencji na którekolwiek urządzenie i kiedy należy odnowić licencje. Za pomocą pola Wpisz, aby wyszukać można odnaleźć konkretne urządzenie, jeżeli z serwerem łączy się dużo urządzeń.

  Klucze

  Wybierz kolejno opcje Configuration > Licenses > Keys (Konfiguracja > Licencja > Klucze), a zostanie wyświetlona lista kluczy niezbędnych dla wszystkich licencji na wszystkich połączonych urządzeniach. Za pomocą pola Wpisz, aby wyszukać można odnaleźć konkretny klucz.

  Zarządzanie licencjami

  Wybierz kolejno opcje Configuration > Licenses > Management (Konfiguracja > Licencje > Zarządzanie), a zobaczysz całościowy obraz urządzeń bez licencji łączących się z serwerem. Z poziomu okna można zarządzać licencjami online i offline. Pamiętaj, aby dodać licencje dla wszystkich swoich urządzeń, zanim zostaną zdezaktywowane po 30-dniowym okresie próbnym. Patrz Jak zakupić licencje. Zbiorcze informacje o licencjach na urządzenia można również obejrzeć po kliknięciu łącza Status licencji na pasku stanu.

  Na komputerze z programem AXIS Camera Station można dodać wiele kont MyAxis mających pełnić rolę administratorów licencji.

  1. Dodawanie konta MyAxis do systemu w trybie online
  2. W kliencie Axis Camera Station

   1. Przejdź do menu Configuration > Licenses > Management (Konfiguracja > Licencje > Zarządzanie).

   2. Manage licenses online (Zarządzanie licencjami online) jest domyślnie włączone.

   3. Kliknij Go to AXIS License Portal (Przejdź do portalu licencyjnego AXIS).

  3. W portalu AXIS License Portal

   1. Zaloguj się przy użyciu nowego konta MyAxis, które chcesz dodać.

   2. Przejdź do okna Edit license admins (Edytuj administratorów licencji) i sprawdź, czy konto zostało dodane jako administrator licencji.

  1. Dodawanie konta MyAxis do systemu w trybie offline
  2. W kliencie Axis Camera Station

   1. Przejdź do menu Configuration > Licenses > Management (Konfiguracja > Licencje > Zarządzanie).

   2. Jeżeli AXIS Camera Station jest online, wyłącz opcję Manage licenses online (Zarządzaj licencjami online) i kliknij Export system file (Eksportuj plik systemowy).

   3. Jeżeli AXIS Camera Station jest w trybie offline, kliknij Export system file (Eksportuj plik systemowy).

   4. Zapisz plik systemowy na dysku flash USB.

  3. W portalu AXIS License Portal www.axis.com/licenses,

   1. Zaloguj się przy użyciu nowego konta MyAxis, które chcesz dodać, i prześlij plik systemowy.

   2. Przejdź do okna Edit license admins (Edytuj administratorów licencji) i sprawdź, czy konto zostało dodane jako administrator licencji.

  Istnieją różne sposoby uzyskiwania licencji dla komputera. Zależą one od tego, jak komputer łączy się z Internetem.

  Licencja na system online

  Zarówno klient, jak i serwer aplikacji AXIS Camera Station muszą być połączone z Internetem.

  1. W kliencie Axis Camera Station

   1. Przejdź do menu Configuration > Licenses > Management (Konfiguracja > Licencje > Zarządzanie).

   2. Manage licenses online (Zarządzanie licencjami online) jest domyślnie włączone.

   3. Kliknij Go to AXIS License Portal (Przejdź do portalu licencyjnego AXIS).

  2. W portalu AXIS License Portal www.axis.com/licenses,

   1. Zaloguj się przy użyciu konta MyAxis.

   2. W obszarze Add license key (Dodaj klucz licencji) wprowadź klucz licencji i kliknij Add (Dodaj).

  3. W kliencie AXIS Camera Station upewnij się, że klucze licencji są widoczne w sekcji Configuration > Licenses > Keys (Konfiguracja > Licencje > Klucze).

  Rejestracja licencji online AXIS Camera Station

  Licencja na system w trybie offline

  1. W kliencie AXIS Camera Station wyeksportuj plik systemowy.

   1. Przejdź do menu Configuration > Licenses > Management (Konfiguracja > Licencje > Zarządzanie).

   2. Jeżeli AXIS Camera Station jest online, wyłącz opcję Manage licenses online (Zarządzaj licencjami online) i kliknij Export system file (Eksportuj plik systemowy).

   3. Jeżeli AXIS Camera Station jest w trybie offline, kliknij Export system file (Eksportuj plik systemowy).

   4. Zapisz plik systemowy na dysku flash USB.

  2. W portalu AXIS License Portal www.axis.com/licenses,

   1. Zaloguj się przy użyciu konta MyAxis.

   2. Kliknij Upload system file (Wczytaj plik systemowy), aby wczytać plik systemowy wyeksportowany na dysk flash USB.

   3. W obszarze Add license key (Dodaj klucz licencji) wprowadź klucz licencji i kliknij Add (Dodaj).

   4. W obszarze License keys (Klucze licencji) kliknij Download license file (Pobierz plik licencji) i zapisz plik na dysku flash USB.

  3. W kliencie programu AXIS Camera Station zaimportuj plik licencji.

   1. Przejdź do menu Configuration > Licenses > Management (Konfiguracja > Licencje > Zarządzanie).

   2. Kliknij Import license file (Importuj plik licencji i wybierz plik licencji znajdujący się na dysku flash USB.

   3. Sprawdź, czy klucze licencji znajdują się w sekcji Configuration > Licenses > Keys (Konfiguracja > Licencje > Klucze).

  Rejestracja licencji offline AXIS Camera Station

  Przenoszenie licencji między systemami

  Uwaga

  Licencje Core dla urządzeń NVR są trwale powiązane z warstwą sprzętową urządzenia i nie można ich przenosić.

  Aby przenieść licencje z systemu do innego systemu na tym koncie MyAxis:

  1. Przejdź do portalu AXIS License Portal www.axis.com/licenses.

  2. W obszarze My systems (Moje systemy) kliknij nazwę systemu, z którego chcesz przenieść licencję.

  3. W obszarze Klucze licencyjne odszukaj klucz licencyjny, który chcesz przenieść. Kliknij kolejno przyciski i Przenieś.

  4. Na liście rozwijanej To system (System docelowy) zaznacz system, do którego ma zostać przeniesiona licencja.

  5. Kliknij kolejno przyciski Move license key (Przenieś klucz licencyjny( i Zamknij. Szczegóły operacji są wyświetlane obszarze Historia.

  6. Wróć do okna My systems (Moje systemy) i sprawdź, czy licencje zostały pomyślnie przeniesione.

  Przenoszenie licencji do innego systemu

  Aby zwolnić licencje w systemie, a następnie dodać je do innego systemu pod innym kontem MyAxis:

  1. Przejdź do portalu AXIS License Portal www.axis.com/licenses.

  2. W obszarze My systems (Moje systemy) kliknij nazwę systemu, z którego chcesz przenieść licencję.

  3. W obszarze Klucze licencyjne odszukaj klucz licencyjny, który chcesz przenieść. Utwórz kopię klucza licencyjnego, a następnie kliknij kolejno przyciski i Release (Zwolnij).

  4. Wyloguj się, a następnie zaloguj przy użyciu innego konta MyAxis.

  5. W oknie My systems (Moje systemy) kliknij system, któremu chcesz ustawić licencję wykorzystującą zwolniony klucz licencyjny.

  6. W obszarze Add license key (Dodaj klucz licencji) wpisz zwolniony klucz licencyjny i kliknij przycisk Dodaj. Szczegóły operacji są wyświetlane obszarze Historia.

  7. Wróć do okna My systems (Moje systemy) i sprawdź, czy licencje zostały pomyślnie dodane.

  Konfigurowanie zabezpieczeń

  Konfigurowanie uprawnień użytkowników

  Przejdź do menu Configuration > Security > User permissions (Konfiguracja > Zabezpieczenia > Uprawnienia użytkowników), aby przejrzeć listę użytkowników i grup dodanych do AXIS Camera Station.

  Uwaga

  Administratorzy komputera, na którym zainstalowano serwer AXIS Camera Station, otrzymują automatycznie uprawnienia administratora do aplikacji AXIS Camera Station. Nie można zmienić ani usunąć uprawnień grupy administratorów.

  Aby można było dodać użytkownika lub grupę, użytkownik lub grupa muszą być zarejestrowani na komputerze lokalnym lub mieć konto użytkownika usługi Active Directory systemu Windows. W usłudze Windows Active Directory można zastosować wysoki poziom zabezpieczeń.

  Użytkownik będący częścią grupy otrzymuje najwyższy zakres uprawnień przypisany do osoby i grupy.

  Użytkownik będący częścią grupy otrzymuje dostęp jako osoba indywidualna, a także uprawnienia wynikające z przynależności do grupy. Na przykład użytkownik otrzymuje dostęp do kamery X jako osoba indywidualna. Użytkownik jest również członkiem grupy. Grupie przyznano dostęp do kamer Y i Z. W związku z tym użytkownik ma dostęp do kamer X, Y i Z.

  Jeśli istnieją obawy dotyczące bezpieczeństwa w zakresie dostępu do komputera przez wyznaczonego użytkownika aplikacji AXIS Camera Station, utwórz standardowe konto użytkownika, które następnie wykorzystasz do dostępu do aplikacji Axis Camera Station. Można wtedy podnieść poziom uprawnień konta do administracyjnych, przechodząc do menu Configuration > Security > User permissions (Konfiguracja > Zabezpieczenia > Uprawnienia użytkownika).

  Lista zawiera następujące informacje:

  ElementOpis
  IkonaWskazuje, że dany wpis to grupa lub indywidualny użytkownik.
  NazwaNazwa użytkownika wyświetlana na komputerze lokalnym lub w usłudze Active Directory.
  DomenaNazwa domeny, w której zarejestrowano użytkownika lub grupę.
  Rola

  Rola dostępu przypisana do użytkownika lub grupy.

  Możliwe wartości: administrator, operator i dozorca.

  SzczegółySzczegółowe informacje o użytkownikach pojawiające się na komputerze lokalnym lub w usłudze Active Directory.
  SerwerNazwa serwera, na którym zarejestrowano użytkownika lub grupę. Widoczna tylko w przypadku połączenia z wieloma serwerami AXIS Camera Station.

  Aby dodać użytkowników lub grupy, patrz Dodawanie użytkowników lub grup.

  Aby zmienić uprawnienia dostępu użytkownika lub grupy, kliknij użytkownika lub grupę i wprowadź zmiany. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

  Aby usunąć użytkownika lub grupę, zaznacz użytkownika lub grupę, a następnie kliknij przycisk Remove (Usuń). W wyskakującym oknie dialogowym kliknij przycisk OK, aby usunąć użytkownika lub grupę.

  Dodawanie użytkowników lub grup

  Konta użytkowników w systemie Microsoft Windows oraz użytkowników i grupy w Active Directory mogą uzyskać dostęp do AXIS Camera Station. Aby dodać użytkownika do AXIS Camera Station, najpierw dodaj użytkowników lub grupę do systemu Windows.

  Aby dodać użytkownika lub grupę w systemie Microsoft Windows: Procedura dodawania użytkownika w systemie Windows może się różnić w zależności od używanej wersji systemu Windows. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie Microsoft. Jeżeli masz połączenie z siecią domeny Active Directory, skonsultuj się z administratorem sieci.

  Dodawanie użytkowników lub grup

  1. Przejdź do menu Configuration > Security > User permissions (Konfiguracja > Zabezpieczenia > Uprawnienia użytkownika) i kliknij przycisk Add (Doda).

  2. Po nawiązaniu połączenia z wieloma serwerami AXIS Camera Station wybierz serwer z listy rozwijanej Selected server (Wybrany serwer).

  3. Wybierz Server (Serwer), aby wyszukać użytkowników lub grupy na komputerze lokalnym, lub wybierz Domain (Domena), aby wyszukać użytkowników lub grupy w Active Directory. Podczas podłączania do wielu serwerów AXIS Camera Station można wybrać serwer, który ma być wyszukiwany.

  4. Wybierz użytkowników lub grupy w celu wyszukiwania tylko użytkowników lub grup.

  5. Zostanie wyświetlona lista użytkowników lub grup. Użytkownicy i grupy, które już dodano do AXIS Camera Station, nie znajdują się na liście.

   • W przypadku zbyt dużej liczby użytkowników lub grup wynik wyszukiwania nie jest wyświetlany. Użyj pola Type to search (Wpisz, aby wyszukać) w celu uściślenia wyszukiwania i znalezienia konkretnych użytkowników lub grupy.

   • Jeżeli wyszukiwanie użytkownika w domenie nie powiedzie się, należy zmienić konto logowania usługi. Patrz Rozwiązywanie problemów z wyszukiwaniem użytkowników.

  6. Wybierz użytkowników lub grupy i kliknij Add (Dodaj). Użytkownicy lub grupy zostaną dodani do listy, a ich nazwy będą pisane kursywą.

  Konfigurowanie użytkownika lub grupy

  1. Wybierz użytkownika lub grupę z listy.

  2. W obszarze Role (Rola) wybierz opcję Administrator, Operator lub Viewer (Dozorca).

  3. W przypadku wybrania opcji Operator lub Viewer (Dozorca) można skonfigurować uprawnienia użytkownika lub grupy. Patrz Uprawnienia użytkownika/grupy.

  4. Kliknij przycisk Save (Zapisz). Nazwa użytkownika lub grupy na liście nie są zapisane kursywą i można ich używać.

  Uprawnienia użytkownika/grupy

  Do użytkownika lub grupy można przypisać trzy role. Aby uzyskać informacje na temat definiowania uprawnień dostępu dla użytkownika lub grupy, zobacz Dodawanie użytkowników lub grup.

  • Administrator: Pełny dostęp do całego systemu, w tym dostęp do obrazów na żywo i zarejestrowanego materiału wideo z wszystkich kamer. Użytkownik z tymi uprawnieniami ma dostęp do wszystkich portów i widoków WE/WY. W związku z tym nie trzeba określać żadnych kamer, WE/WY ani przeglądać uprawnień użytkownika z tą rolą. Ta rola jest wymagana do skonfigurowania dowolnego systemu.

  • Operator: Dostęp do obrazów na żywo i zarejestrowanego materiału wideo z wybranych kamer i dostęp do zaznaczonych portów oraz widoków WE/WY. Operator ma pełen dostęp do wszystkich funkcji AXIS Camera Station oprócz opcji konfiguracji systemu.

  • Dozorca: Dostęp do obrazów na żywo z wybranych kamer i dostęp do zaznaczonych portów oraz widoków WE/WY. Dozorca nie ma dostępu do zarejestrowanego materiału wideo ani konfiguracji systemu.

  Kamery

  Następujące uprawnienia dostępu są dostępne dla użytkowników lub grup z rolą Operator lub Dozorca.

  • Dostęp: Umożliwia dostęp do kamery i wszystkich funkcji kamery.

  • Wideo: Umożliwia dostęp do wideo w trybie na żywo z kamery.

  • Audio (nasłuch): Umożliwia dostęp w celu słuchania przez kamerę.

  • Odtwarzanie komunikatu audio: Dostęp do mówienia do kamery.

  • Nagrywanie ręczne: Zezwolenie na ręczne rozpoczynanie i zatrzymywanie zapisów.

  • Mechaniczny PTZ: Zezwalanie na dostęp do mechanicznych funkcji sterowania PTZ. Dostępne tylko w przypadku kamer z PTZ ze sterowaniem mechanicznym.

  • Priorytet PTZ: Umożliwia ustawienie priorytetu PTZ. Mniejsza wartość oznacza wyższy priorytet. 0 oznacza, że nie przypisano priorytetu. Najwyższy priorytet ma administrator. Gdy kamera PTZ jest obsługiwana przez osobę o wyższym priorytecie, inne osoby nie mogą obsługiwać tej samej kamery przez 10 sekund. Opcja dostępna tylko w przypadku kamer z PTZ mechanicznymi funkcjami sterowania i zaznaczoną opcją Mechanical PTZ (Mechaniczne PTZ).

  Widoki

  Następujące uprawnienia dostępu są dostępne dla użytkowników lub grup z rolą Operator lub Dozorca. Można wybrać wiele widoków i ustawić uprawnienia dostępu.

  • Dostęp: Zezwala na dostęp do widoków w AXIS Camera Station.

  • Edycja: Zezwala na edycję widoków w AXIS Camera Station.

  WE/WY

  Następujące uprawnienia dostępu są dostępne dla użytkowników lub grup z rolą Operator lub Dozorca. Porty WE/WY wyświetlane są według urządzeń.

  • Dostęp: Zezwala na pełny dostęp do portu WE/WY.

  • Odczyt: Zezwala na wyświetlenie stanu portu WE/WY. Użytkownik nie może zmienić stanu portu.

  • Zapis: Zezwala na zmianę stanu portu WE/WY.

  System

  Uprawnienia dostępu, które nie mogą zostać skonfigurowane, są wyszarzone i wyświetlane w obszarze Role privileges (Uprawnienia roli). Uprawnienie oznaczone znacznikiem oznacza, że użytkownik lub grupa ma to uprawnienie domyślnie.

  Następujące uprawnienia dostępu są dostępne dla użytkowników lub grup z rolą Operator.

  • Wykonywanie ujęć: Umożliwia tworzenie zrzutów ekranu w trybach podglądu na żywo i zapisu.

  • Eksportowanie zapisów: Umożliwia eksportowanie zapisów.

  • Generowanie raportu o zdarzeniu: Zezwala na generowanie raportów o zdarzeniach.

  • Blokowanie dostępu do zapisów starszych niż: Zapobiega dostępowi do zapisów wcześniejszych niż podana liczba minut. Podczas korzystania z funkcji wyszukiwania użytkownik nie znajdzie nagrywania starszego niż podana godzina. Zapisy i zakładki starsze niż określona godzina nie mogą zostać odtworzone.

  • Dostęp Monitorowania stanu systemu: Zezwala na dostęp do monitorowania stanu systemu.

  Następujące uprawnienia dostępu są dostępne dla użytkowników lub grup z rolą Dozorca.

  • Wykonywanie ujęć: Umożliwia tworzenie zrzutów ekranu w trybach podglądu na żywo i zapisu.

  Certyfikaty

  Aby zarządzać certyfikatami regulującymi komunikację między serwerem programu AXIS Camera Station a urządzeniami:

  1. Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Zabezpieczenia > Certyfikaty i skonfiguruj ustawienia certyfikatów.

  2. Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Urządzenia > Zarządzanie > Zabezpieczenia, aby zarządzać certyfikatami HTTPS i IEEE 802.1X zapewniającymi bezpieczną komunikację. Patrz Bezpieczeństwo.

  Organ wydający certyfikat (CA)

  Funkcja organu wydającego certyfikat umożliwia korzystanie z protokołów HTTPS i IEEE 802.1X na urządzeniach, które nie zawierają żadnych certyfikatów klientów/serwerów.

  Aplikacja AXIS Camera Station automatycznie zapisuje hasło organu wydającego certyfikat.

  W przy