AXIS Q6225-LE PTZ Camera

Rozpoczynanie pracy

Wyszukiwanie urządzenia w sieci

Aby znaleźć urządzenia Axis w sieci i przydzielić im adresy IP w systemie Windows®, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager. Obie aplikacje są darmowe i można je pobrać ze strony axis.com/support.

Więcej informacji na temat wykrywania i przypisywania adresów IP znajduje się w dokumencie Jak przypisać adres IP i uzyskać dostęp do urządzenia.

Obsługiwane przeglądarki

Urządzenie obsługuje następujące przeglądarki:

ChromeTM

Firefox®

EdgeTM

Safari®

Windows®

zalecane

zalecane

macOS®

zalecane

zalecane

Linux®

zalecane

zalecane

Inne systemy operacyjne

✓*

*Aby korzystać z interfejsu sieci Web AXIS OS w systemie iOS 15 lub iPadOS 15, przejdź do menu Ustawienia > Safari > Zaawansowane > Funkcje eksperymentalne i wyłącz NSURLSession Websocket.

Więcej informacji na temat zalecanych przeglądarek można znaleźć na stronie AXIS OS Portal.

Dostęp do urządzenia

 1. Otwórz przeglądarkę i wprowadź adres IP lub nazwę hosta urządzenia Axis.

  Jeśli nie znasz adresu IP, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci.

 2. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło. Jeżeli uzyskujesz dostęp do urządzenia po raz pierwszy, musisz ustawić hasło root. Patrz Ustawianie nowego hasła do konta root.

 3. W przeglądarce zostanie otwarta strona podglądu na żywo urządzenia.

Sprawdzanie braku zmian w oprogramowaniu sprzętowym

 1. Aby upewnić się, że w urządzeniu zainstalowano oryginalne oprogramowanie sprzętowe Axis lub aby odzyskać kontrolę nad urządzeniem w razie ataku:
 2. Przywróć domyślne ustawienia fabryczne. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

  Po zresetowaniu opcja bezpiecznego uruchamiania gwarantuje bezpieczeństwo urządzenia.

 3. Skonfiguruj i zainstaluj urządzenie.

Ustawianie nowego hasła do konta root

Ważne

Domyślna nazwa użytkownika dla administratora to root. W przypadku utraty hasła użytkownika root należy zresetować urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

Wskazówka dotycząca wsparcia technicznego: Potwierdzanie bezpieczeństwa hasła
 1. Wprowadź hasło. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł. Patrz Bezpieczne hasła.

 2. Wprowadź ponownie hasło, aby sprawdzić, czy jest ono poprawnie zapisane.

 3. Kliknij przycisk Create login (Utwórz login). Hasło zostanie skonfigurowane.

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Wygląd strony internetowej

 1. Pasek sterowania podglądem na żywo
 2. Podgląd na żywo
 3. Nazwa produktu
 4. Informacje o użytkownikach, motywy kolorów i pomoc
 5. Pasek sterowania obrazem wideo
 6. Przełączanie ustawień
 1. Karty ustawień

Ustawienia dodatkowe

Regulowanie obrazu

W tej części znajdują się instrukcje dotyczące konfigurowania urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej na temat działania niektórych funkcji, przejdź do Dowiedz się więcej.

Poziomowanie kamery

 1. Aby dostosować obszar obserwacji w zależności od obszaru odniesienia lub obiektu, należy użyć poziomicy oraz mechanicznie ustawić kamerę.
 2. Przejdź do menu Settings > System >(Ustawienia > System >) > Orientation (Orientacja) i kliknij .

 3. Wyreguluj kamerę tak, aby położenie obszaru odniesienia lub obiektu wyrównało się z poziomicą.

Wybór profilu sceny

Profil sceny to zestaw wstępnie zdefiniowanych ustawień wyglądu obrazu, w tym poziomu koloru, jasności, ostrości, kontrastu i kontrastu lokalnego. Profile scen są wstępnie skonfigurowane w produkcie w celu szybkiego ustawienia konkretnego scenariusza, na przykład Forensic (Do celów postępowania wyjaśniającego), który jest zoptymalizowany pod kątem dozoru. Aby uzyskać opis każdego ustawienia, przejdź do menu pomocy i kliknij polecenie Help (Pomoc).

Podczas początkowej konfiguracji kamery można wybrać profil sceny. Profil sceny można również wybrać lub zmienić później.

 1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > System > Orientation (Orientacja).

 2. Przejdź do ustawienia Scene profile (Profil sceny) i wybierz profil.

 3. Kliknij Gotowe.

Wybór trybu ekspozycji

Kamera ma różne opcje trybów ekspozycji, które dostosowują aperturę, prędkość migawki oraz wzmocnienie, przez co zwiększają jakość obrazu w określonych scenach. Przejdź do menu Settings > Image > Exposure (Ustawienia > Obraz > Ekspozycja) i wybierz tryb ekspozycji:

  Korzystanie z oświetlenia w podczerwieni w warunkach słabego oświetlenia (tryb nocny)

  Kamera w ciągu dnia rejestruje kolorowe obrazy, korzystając ze światła dziennego. Ponieważ światło dzienne nie jest dostępne cały czas, można ustawić kamerę tak, by automatycznie przełączała się w tryb nocny, w którym używa światła otoczenia oraz podczerwieni (czarno-biały obraz). Ponieważ kamera wykorzystuje więcej dostępnego światła, może dostarczać bardziej szczegółowe i jaśniejsze obrazy.

  1. Przejdź do Settings > Image > Day and night (Ustawienia > Obraz > Dzień i noc) i upewnij się, że w opcji IR cut filter (Filtr odcinający promieniowanie podczerwone) ustawiono wartość Auto (Automatycznie).

  2. Aby ustalić, przy jakim poziomie oświetlenia kamera ma się przełączać na tryb nocny, ustaw wartość Day-night shift priority (Priorytet zmiany dzień-noc) na Day (Dzień), Night (Noc) lub None (Brak).

  3. Włącz opcję Allow IR illumination (Zezwalaj na oświetlenie w podczerwieni) i Synchronize IR illumination (Synchronizuj oświetlenie w podczerwieni), by kamera używała oświetlenia w podczerwieni po włączeniu trybu nocnego.

  Zmniejszanie rozmycia obiektów w ruchu w warunkach słabego oświetlenia

  • Aby zmniejszyć rozmycie obiektów w ruchu w warunkach słabego oświetlenia, można dostosować jedno lub więcej następujących ustawień w menu Settings > Image > Exposure (Ustawienia > Obraz > Ekspozycja):
  • Przesuń suwak Blur-noise trade-off (Stosunek rozmycia do szumu) w stronę opcji Low motion blur (Małe rozmycie obiektów w ruchu).

  • Uwaga

   Szum zwiększy się w przypadku zwiększenia wzmocnienia.

  • Ustaw Max shutter (Maks. czas migawki) na niższą wartość, a Max gain (Maks. wzmocnienie) na wyższą wartość.

  • Jeżeli problemy z rozmyciem ruchu są nadal widoczne:
  • Zwiększ poziom oświetlenia w scenie.

  • Zamontuj kamerę tak, aby obiekty poruszały się w jej kierunku lub przeciwnie, ale nie w poprzek.

  Rejestracja w scenach z jasnym podświetleniem

  Zakres dynamiki to różnica w poziomie oświetlenia na obrazie. W niektórych przypadkach różnica pomiędzy najciemniejszymi a najjaśniejszymi obszarami może być bardzo duża. W wyniku tego otrzymujemy obraz, na którym nie widać ani jasnych, ani ciemnych obszarów. Szeroki zakres dynamiki (WDR) służy do wyświetlenia jasnych i ciemnych obszarów na obrazie.

  Obraz bez WDR.
  Obraz z WDR.
  Uwaga
  • WDR może powodować występowanie artefaktów na obrazie.
  • Funkcja WDR może nie być dostępna dla wszystkich trybów rejestracji.
  1. Przejdź do Settings > Image > Wide dynamic range (Ustawienia > Obraz > Szeroki zakres dynamiki).

  2. Włącz WDR.

  3. Jeżeli nadal występują problemy, przejdź do menu Exposure (Ekspozycja) i ustaw Exposure zone (Strefę ekspozycji)tak, by pokrywała się z obszarem zainteresowania.

  Więcej informacji o funkcji WDR i sposobie jej wykorzystania znajduje się na stronie axis.com/web-articles/wdr.

  Stabilizacja obrazu za pomocą funkcji elektronicznej stabilizacji obrazu (EIS)

  Funkcja elektronicznej stabilizacji obrazu (EIS) jest przeznaczona do użycia w przypadku środowisk, w których produkt jest zamontowany na zewnątrz budynku i narażony na drgania, np. z powodu wiatru lub ruchu pojazdów. Po włączeniu elektroniczna stabilizacja obrazu zapewnia płynniejszy i stabilniejszy obraz bez rozmycia.

  Zmniejsza ona również rozmiar pliku skompresowanego obrazu i obniża przepływność bitową strumienia wideo.

  Uwaga

  Po włączeniu EIS obraz zostanie nieznacznie przycięty, a maksymalna rozdzielczość ulega zmniejszeniu.

  1. Przejdź do menu Settings > Image > Image correction (Ustawienia > Obraz > Korekcja obrazu).

  2. Włącz EIS.

  3. Za pomocą suwaka wyreguluj elektroniczną stabilizację obrazu.

  Kompensacja dystorsji beczkowatej

  Dystorsja beczkowata to zjawisko, w którym linie proste stają się coraz bardziej zagięte bliżej krawędzi klatki. Szerokie pole widzenia często powoduje tworzenie się dystorsji beczkowatej. Korekcja dystorsji beczkowatej to funkcja służąca do kompensacji tego zjawiska.

  Uwaga

  Korekcja dystorsji beczkowatej wpływa na rozdzielczość obrazu i pole widzenia.

  1. Przejdź do menu Settings > Image > Image correction (Ustawienia > Obraz > Korekcja obrazu).

  2. Włącz funkcję Barrel distortion correction (BDC) (Korekcja dystorsji beczkowatej (BDC).

  3. Za pomocą suwaka ustaw korekcję dystorsji beczkowatej.

  Sprawdzanie rozdzielczości pikseli

  Aby sprawdzić, czy zdefiniowana część obrazu zawiera wystarczającą liczbę pikseli w celu na przykład rozpoznawania twarzy osób, można użyć licznika pikseli.

  1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > System > Orientation (Orientacja).

  2. Kliknij .

  3. Dostosuj rozmiar i pozycję prostokąta w podglądzie na żywo kamery, na przykład tak, aby w obszarze zainteresowania obejmował miejsce, w którym mogą pojawić się tablice rejestracyjne samochodów.

   Możesz zobaczyć liczbę pikseli każdej ze stron prostokąta (X i Y) i zdecydować, czy wartości są wystarczające dla Twoich potrzeb.

  Ukrywanie części obrazu za pomocą masek prywatności

  Możesz utworzyć jedną lub kilka masek prywatności, aby ukryć fragmenty obrazu.

  Tworzenie maski prywatności
  1. Przejdź do menu Settings > Privacy mask (Ustawienia > Maska prywatności).

  2. Kliknij opcję New (Nowa).

  3. Dostosuj rozmiar, kolor i nazwę maski prywatności zgodnie z potrzebami.

  Zmiana wyglądu maski

  Wyświetlanie położenie obrotu lub pochylenia jako nakładka tekstowa

  Położenie obrotu lub pochylenia można wyświetlić jako nakładkę na obrazie.

  1. Przejdź do Settings > Overlay (Ustawienia > Nałożenie) i kliknij polecenie Create overlay (Utwórz nałożenie).

  2. Wybierz opcję Text (Tekst) i kliknij polecenie Create (Utwórz).

  3. W polu tekstowym wpisz #x, aby wyświetlić położenie obrotu.

   Wpisz #y, aby wyświetlić położenie pochylenia.

  4. Wybierz wygląd, rozmiar tekstu i wyrównanie.

  5. Bieżące pozycje obrotu i pochylenia będą widoczne w podglądzie na żywo i w zarejestrowanym materiale.

  Dodawanie nazw ulic i kierunku kompasu do obrazu

  Uwaga

  Nazwa ulicy i kierunek kompasu będą widoczne na wszystkich strumieniach i zapisach wideo.

  1. Aktywacja kompasu
  2. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > Apps (Aplikacje).

  3. Wybierz opcję Orientation Aid PTZ (Narzędzie do orientacji PTZ).

  4. Uruchom aplikację i kliknij przycisk Open (Otwórz).

  5. Ustaw widok kamery na północ według krzyżyka. Kliknij opcję Set north (Ustaw północ).

  1. Dodaj prepozycję
  2. Przejdź do Settings > PTZ (Ustawienia > PTZ).

  3. Użyj krzyżyka, aby umieścić widok w miejscu, w którym chcesz dodać prepozycję.

  4. Kliknij przycisk +, aby utworzyć nową prepozycję.

  Dostosowywanie widoku kamery (PTZ)

  Więcej informacji na temat ustawień PTZ: Obrót, pochylenie i zbliżenie (PTZ).

  Ograniczanie ruchu obrotu, pochylenia i zbliżenia

  Jeżeli w scenie znajdują się obszary, których kamera ma nie monitorować, możesz ograniczyć ruch PTZ. Przykładowo, może być konieczna ochrona prywatności mieszkańców budynku położonego blisko monitorowanego parkingu. Aby ograniczyć ruch, przejdź do menu Settings > PTZ > Limits (Ustawienia > PTZ > Limity).

  Tworzenie trasy strażnika z prepozycjami

  Trasa strażnika wyświetla strumień wideo z różnych prepozycji, po kolei albo w ustalonym lub losowym porządku i przez wybrany czas.

  1. Przejdź do Settings > PTZ > Guard tours (Ustawienia > PTZ > Trasy strażnika).

  2. Kliknij .

  3. Aby edytować właściwości trasy strażnika, kliknij .

  4. Wprowadź nazwę trasy strażnika i podaj czas pomiędzy każdą trasą (w minutach).

  5. Jeżeli trasa strażnika ma przechodzić pomiędzy prepozycjami losowo, włącz opcję Losowo.

  6. Kliknij Gotowe.

  7. Kliknij Dodaj, aby dodać żądane prepozycje do trasy strażnika.

  8. Kliknij Done (Gotowe), aby wyjść z ustawień trasy strażnika.

  9. Aby ustawić harmonogram trasy strażnika, przejdź do System > Events (System > Zdarzenia).

  Przeglądanie i rejestracja obrazów wideo

  W tej części znajdują się instrukcje dotyczące konfigurowania urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o działaniu strumieniowania i pamięci masowej, przejdź do Strumieniowanie i pamięć masowa.

  Zmniejszanie zapotrzebowania na przepustowość i pamięć

  Ważne

  Zmniejszenie przepustowości może skutkować utratą wyrazistości szczegółów na obrazie.

  1. Przejdź do podglądu na żywo i wybierz opcję H.264.

  2. Przejdź do menu Settings > Stream (Ustawienia > Strumień).

  3. Użyj jednego z poniższych rozwiązań:

   • Uwaga

    Ustawienia Zipstream będą używane zarówno w kompresji H.264, jak i H.265.

   • Włącz funkcję GOP (Grupa obrazów) i ustaw wysoką wartość długości GOP.

   • Zwiększ wartość kompresji.

   • Włącz dynamiczną poklatkowość.

  Uwaga

  Przeglądarki internetowe nie obsługują dekodowania H.265. Użyj systemu zarządzania materiałem wizyjnym lub aplikacji obsługującej dekodowanie H.265.

  Konfiguracja zasobów sieciowej pamięci masowej

  1. Aby przechowywać zapisy w sieci, należy skonfigurować zasoby sieciowej pamięci masowej.
  2. Przejdź do menu Settings > System (Ustawienia > System) > Storage (Pamięć masowa).

  3. Kliknij przycisk Setup (Ustaw) w obszarze Network storage (Sieciowa pamięć masowa).

  4. Wprowadź adres IP serwera hosta.

  5. Podaj nazwę współdzielonego udziału na serwerze hosta.

  6. Jeżeli dany udział wymaga logowania, przesuń przełącznik i wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło.

  7. Kliknij przycisk Connect (Połącz).

  Rejestracja i odtwarzanie obrazu

  Aby rejestrować obrazy wideo, należy najpierw skonfigurować zasoby pamięci sieciowej (patrz Konfiguracja zasobów sieciowej pamięci masowej) lub zamontować kartę SD.

  1. Rejestracja obrazów wideo
  2. Przejdź na stronę podglądu na żywo.

  3. Aby rozpocząć rejestrację, kliknij przycisk Record (Rejestruj). Kliknij przycisk ponownie, aby zatrzymać rejestrację.

  1. Przeglądanie materiałów wideo
  2. Kliknij Storage > Go to recordings (Pamięć masowa > Przejdź do zapisów).

  3. Wybierz z listy zapis – zostanie on odtworzony automatycznie.

  Konfiguracja reguł dotyczących zdarzeń

  Można utworzyć reguły sprawiające, że urządzenie będzie wykonywać konkretne akcje po wystąpieniu określonych zdarzeń. Reguła składa się z warunków i akcji. Warunki mogą służyć do wyzwalania akcji. Urządzenie może na przykład rozpocząć zapis lub wysłać wiadomość e-mail po wykryciu ruchu albo wyświetlić nałożony tekst podczas rejestracji.

  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

  Wyzwalanie akcji

  1. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia), by skonfigurować regułę. Reguła określa, kiedy urządzenie wykona określone działania. Reguły można skonfigurować jako zaplanowane, powtarzające się lub na przykład wyzwalane detekcją ruchu.

  2. Wybierz Condition (Warunek), który musi zostać spełniony w celu wyzwolenia akcji. Jeżeli w regule akcji zostanie określony więcej niż jeden warunek, wszystkie muszą zostać spełnione, aby wyzwolić akcję.

  3. Wybierz Action (Akcję), którą urządzenie ma wykonać po spełnieniu warunków.

  Uwaga

  Po dokonaniu zmian w aktywnej regule należy ją uruchomić ponownie, aby zastosować te zmiany.

  Oszczędzanie energii, kiedy nie jest wykrywany żaden ruch

  Ten przykład pokazuje, jak włączyć tryb oszczędzania energii, gdy w scenie nie jest wykrywany żaden ruch.

  Uwaga

  Po włączeniu trybu oszczędzania energii zakres oświetlenia w podczerwieni jest zmniejszony.

  1. Upewnij się, że aplikacja AXIS Video Motion Detection jest uruchomiona:
  2. Przejdź do Settings > Apps (Ustawienia > Aplikacje) > AXIS Video Motion Detection.

  3. Uruchom aplikację, jeśli jeszcze nie jest uruchomiona.

  4. Upewnij się, że aplikacja została skonfigurowana odpowiednio do potrzeb.

  1. Utwórz regułę:
  2. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

  3. Wprowadź nazwę reguły.

  4. Z listy warunków w obszarze Application (Zastosowanie) wybierz AXIS Video Motion Detection (VMD).

  5. Wybierz opcję Invert this condition (Odwróć ten warunek).

  6. Na liście akcji w obszarze Power saving mode (Tryb oszczędzania energii) wybierz opcję Use power saving mode while the rule is active (Tryb oszczędzania energii, gdy reguła jest aktywna).

  7. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

  Rejestrowanie obrazu wideo w momencie wykrycia ruchu przez kamerę

  W tym przykładzie wyjaśniono sposób konfiguracji kamery w celu rozpoczęcia rejestracji na karcie SD w ciągu pięciu sekund przed wykryciem ruchu i zakończenia rejestracji po minucie.

  1. Upewnij się, że jest uruchomiona aplikacja AXIS Object Analytics:
  2. Wybierz kolejno Settings (Ustawienia) > Apps (Aplikacje) > AXIS Object Analytics (Analityka obiektu Axis).

  3. Uruchom aplikację, jeśli jeszcze nie jest uruchomiona.

  4. Upewnij się, że aplikacja została skonfigurowana odpowiednio do potrzeb. Jeśli potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z instrukcją obsługi AXIS Object Analytics.

  1. Create a rule (Utwórz regułę):
  2. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

  3. Wprowadź nazwę reguły.

  4. Z listy warunków w obszarze Application (Zastosowanie) wybierz Object Analytics (Analiza obiektów).

  5. Z listy akcji w obszarze Recordings (Zapisy) wybierz opcję Record video while the rule is active (Rejestruj wideo, gdy reguła jest aktywna).

  6. Wybierz istniejący profil strumienia lub utwórz nowy.

  7. Ustaw czas buforowania przed zdarzeniem na 5 sekund.

  8. Ustaw czas buforowania po akcji na 60 sekund.

  9. Z listy opcji pamięci masowej wybierz opcję SD card (Karta SD).

  10. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

  Wyświetlanie nałożenia tekstu w strumieniu wideo po wykryciu ruchu przez urządzenie

  W poniższym przykładzie wyjaśniono sposób wyświetlania tekstu „Motion detected (Wykryto ruch), gdy urządzenie wykryje ruch.

  Wyświetlanie nałożenia tekstu po wykryciu ruchu przez kamerę

  Upewnij się, że aplikacja AXIS Video Motion Detection jest uruchomiona:

  1. Przejdź do Settings > Apps (Ustawienia > Aplikacje) > AXIS Video Motion Detection.

  2. Uruchom aplikację, jeśli jeszcze nie jest uruchomiona.

  3. Upewnij się, że aplikacja została skonfigurowana odpowiednio do potrzeb.

  4. Dodaj nałożenie tekstu:
  5. Przejdź do menu Settings > Overlay (Ustawienia > Nałożenie).

  6. W polu tekstowym wprowadź#D.

  7. Wybierz rozmiar i wygląd tekstu.

  8. Utwórz regułę:
  9. Przejdź do menu System > Events > Rules (System > Zdarzenia > Reguły) i dodaj regułę.

  10. Wprowadź nazwę reguły.

  11. Wybierz z listy warunków opcję AXIS Video Motion Detection.

  12. Z listy akcji wybierz opcję Use overlay text (Użyj nakładki tekstowej).

  13. Wybierz opcję Camera 1 (Kamera 1).

  14. Wpisz „Motion detected” (Wykryto ruch).

  15. Ustaw czas trwania.

  16. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

  Kierowanie kamery do prepozycji po wykryciu ruchu

  W tym przykładzie wyjaśniono sposób konfiguracji kamery w celu przejścia do prepozycji w momencie wykrycia ruchu na obrazie.

  1. Upewnij się, że aplikacja AXIS Video Motion Detection jest uruchomiona:
  2. Przejdź do Settings > Apps (Ustawienia > Aplikacje) > AXIS Video Motion Detection.

  3. Uruchom aplikację, jeśli jeszcze nie jest uruchomiona.

  4. Upewnij się, że aplikacja została skonfigurowana odpowiednio do potrzeb. Jeśli potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z instrukcją obsługi AXIS Video Motion Detection 4.

  Dodaj prepozycję:

  Przejdź do Settings > PTZ (Ustawienia > PTZ) i wybierz miejsce, w które ma być skierowana kamera.

  1. Utwórz regułę:
  2. Przejdź do menu Settings > System (Ustawienia > System ) > Events > Rules (Zdarzenia > Reguły) i dodaj regułę.

  3. Wprowadź nazwę reguły.

  4. Z listy warunków w obszarze Application (Zastosowanie) wybierz warunek wizyjnej detekcji ruchu

  5. Z listy akcji wybierz opcję Go to preset position (Przejdź do prepozycji).

  6. Wybierz położenie, do którego ma zostać skierowana kamera.

  7. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

  Automatyczne powiększanie określonego obszaru za pomocą funkcji strażnika

  W tym przykładzie wyjaśniono, w jaki sposób użyć funkcji strażnika, aby ustawić automatyczny zoom w celu przybliżenia tablicy rejestracyjnej samochodu przejeżdżającego przez bramę. Po przejechaniu samochodu kamera powraca do pozycji domowej.

  1. Utwórz prepozycje:
  2. Przejdź do Settings > PTZ > Preset positions (Ustawienia > PTZ > Prepozycje).

  3. Utwórz pozycję domową, która obejmuje wjazd.

  4. Utwórz prepozycję z zoomem, tak aby obejmowała ona obszar obrazu, gdzie ma pojawić się tablica rejestracyjna.

  1. Utwórz profil detekcji ruchu:
  2. Przejdź do Settings > Apps (Ustawienia > Aplikacje) i otwórz AXIS Video Motion Detection.

  3. Utwórz profil, który obejmuje bramę, a następnie go zapisz.

  1. Create a rule (Utwórz regułę):
  2. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

  3. Nadaj regule nazwę „Strażnik”.

  4. Z listy warunków w obszarze Zastosowanie wybierz profil detekcji ruchu.

  5. Z listy akcji w obszarze Preset positions (Prepozycje) wybierz opcję Go to preset position (Przejdź do prepozycji).

  6. Wybierz Kanał wideo.

  7. Wybierz Prepozycję.

  8. Aby kamera odczekała przed powrotem do pozycji domowej, wybierz opcję Limit czasu pozycji domowej i ustaw czas oczekiwania.

  9. Kliknij przycisk Zapisz.

  Rejestrowanie obrazu wideo w momencie wykrycia uderzenia przez kamerę

  Funkcja wykrywania wstrząsów umożliwia wykrywanie sabotażu spowodowanego przez drgania lub wstrząsy. Drgania spowodowane przez czynniki środowiskowe lub obiekt mogą wyzwalać akcje w zależności od zakresu czułości wstrząsów, które można ustawić od 0 do 100. W tym scenariuszu zakładamy rzucanie kamieniami w kamerę po godzinach pracy; zamierzasz też pobrać klip wideo zdarzenia.

  1. Włącz wykrywanie wstrząsów:
  2. Przejdź do menu Settings > System > Detectors (Ustawienia > System > Detektory).

  3. Włącz detekcję wstrząsów i wybierz wartość czułości.

  1. Utwórz regułę:
  2. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

  3. Wprowadź nazwę reguły.

  4. Z listy warunków w obszarze Device status (Stan urządzenia) wybierz opcję Shock detected (Wykryto wstrząs).

  5. Kliknij , aby dodać drugi warunek.

  6. Z listy warunków w obszarze Scheduled and recurring (Zaplanowane i cykliczne) wybierz opcję Scheduled event (Zaplanowane zdarzenie).

  7. Z listy harmonogramów wybierz After hours (Po godzinach pracy).

  8. Z listy akcji w obszarze Recordings (Zapisy) wybierz opcję Record video while the rule is active (Rejestruj wideo, gdy reguła jest aktywna).

  9. Wybierz opcję Camera (Kamera).

  10. Ustaw czas buforowania przed akcją na 5 sekund.

  11. Ustaw czas buforowania po akcji na 60 sekund.

  12. Wybierz lokalizację zapisu.

  13. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

  Zalecenia dotyczące czyszczenia

  1. Urządzenie można czyścić detergentem i wodą pod wysokim ciśnieniem. Maksymalna temperatura wody wynosi 80°C.
  2. Nałożyć detergent za pomocą szmatki.

  3. Urządzenie wypłukać wężem wodnym lub wodą pod wysokim ciśnieniem.

  4. Przetrzeć do sucha czystą szmatką.

  Dowiedz się więcej

  Tryby rejestracji

  Tryb rejestracji to predefiniowana konfiguracja, która określa sposób zapisywania obrazów przez kamerę. Wybrany tryb może wpływać na maksymalną rozdzielczość i maksymalną poklatkowość dostępne w urządzeniu. W przypadku użycia trybu rejestracji z rozdzielczością niższą niż maksymalna może zostać zmniejszone pole widzenia. Tryb rejestracji wpływa również na prędkość migawki, co z kolei decyduje o światłoczułości — tryb rejestracji o dużej maksymalnej poklatkowości będzie miał zmniejszoną światłoczułość, i odwrotnie. Należy pamiętać, że w niektórych trybach rejestracji nie działa funkcja WDR (szerokiego zakresu dynamiki).

  W trybie rejestracji w niższej rozdzielczości można wykonać próbkowanie z wyższej rozdzielczości albo przyciąć pierwotny obraz. Ta druga operacja może wpłynąć na pole widzenia.

  Obraz pokazuje, w jaki sposób pole widzenia i współczynnik proporcji mogą się zmieniać w zależności od wybranego trybu rejestracji.

  Wybór trybu rejestracji zależy od wymagań dotyczących poklatkowości i rozdzielczości w określonej konfiguracji dozoru. Specyfikacje dostępnych trybów rejestracji znajdują się w opisach produktów na stronie axis.com.

  Zdalny zoom i ostrość

  Funkcja zdalnego ustawiania ostrości i zoomu umożliwia regulację ostrości i zoomu kamery przy użyciu komputera. W ten sposób można wygodnie sprawdzić, czy ostrość sceny, kąt widzenia i rozdzielczość są optymalne bez konieczności udawania się do miejsca, gdzie zainstalowano kamerę.

  Maski prywatności

  Maska prywatności to obszar zdefiniowany przez użytkownika, który uniemożliwia podgląd części monitorowanego obszaru. Maski prywatności wyświetlane są jako nieprzezroczyste elementy na strumieniu wideo.

  Maska prywatności jest zgodna ze współrzędnymi obrotu, pochylenia i zbliżenia – niezależnie od miejsca, w którym znajduje się kamera, maska prywatności pokrywa to samo miejsce lub obiekt.

  Maska prywatności znajduje się na wszystkich zrzutach ekranu, zarejestrowanych obrazach i strumieniach podglądu na żywo.

  Aby ukryć maskę prywatności, można użyć interfejsu VAPIX® Application Programming Interface (API).

  Ważne

  Dodanie wielu masek prywatności może wpłynąć na pracę urządzenia.

  Można utworzyć kilka masek prywatności. Maksymalna liczba masek zależy od złożoności wszystkich masek razem wziętych. Czym więcej punktów kotwiczenia ma każda maska, tym mniej masek można będzie utworzyć. Każda maska może mieć od 3 do 10 punktów kotwiczenia.

  Nakładki

  Nakładki są nakładane na strumień wideo. Służą one do dostarczania dodatkowych informacji podczas instalacji i konfiguracji produktu lub podczas rejestracji obrazu (np. znacznik czasowy). Można dodać tekst lub obraz.

  Obrót, pochylenie i zbliżenie (PTZ)

  Prepozycje

  Prepozycja to zapisany widok kamery służący do szybkiego przejścia kamery do rejestracji określonego widoku.

  Prepozycja może mieć następujące parametry:

  • Pozycja zoomu

  • Pozycja ostrości (ręczna lub automatyczna)

  • Pozycja przesłony (ręczna lub automatyczna)

  Dostęp do prepozycji można uzyskać:

  • z listy rozwijanej w oknie podglądu na żywo

  • w systemie zdarzeń (jako akcja)

  • w systemie zdarzeń (jako wyzwalacz)

  • podczas konfiguracji trasy strażnika

  Trasy strażnika

  Trasa strażnika wyświetla strumień wideo z różnych prepozycji, po kolei albo w ustalonym lub losowym porządku i przez wybrany czas. Po uruchomieniu trasa strażnika odtwarzana jest do momentu jej zatrzymania, nawet jeżeli nie ma klientów (przeglądarek) odbierających obrazy.

  Funkcja trasy strażnika obejmuje zapis trasy. Umożliwia on zapisanie niestandardowej trasy za pomocą urządzenia takiego jak joystick, mysz, klawiatura lub poprzez API VAPIX®. Zapisana trasa to odtworzenie zarejestrowanej sekwencji PTZ, w tym różnych prędkości i długości.

  Strumieniowanie i pamięć masowa

  Formaty kompresji wideo

  O tym, która metoda kompresji ma być używana, należy zdecydować w zależności od wymagań dotyczących przeglądania i właściwości sieci. Dostępne są następujące opcje:

  H.264 lub MPEG-4 Part 10/AVC

  Uwaga

  Kompresja H. 264 to licencjonowana technologia. W produkcie Axis znajduje się jedna licencja klienta do przeglądania obrazów w kompresji H.264. Nie wolno instalować dodatkowych kopii klienta bez licencji. Aby zakupić dodatkowe licencje, skontaktuj się z dystrybutorem Axis.

  Dzięki kompresji H.264 można, bez uszczerbku na jakości, zmniejszyć rozmiar cyfrowego pliku wideo o ponad 80% w porównaniu z formatem MJPEG i nawet 50% w porównaniu ze starszymi formatami MPEG. Oznacza to, że w przypadku pliku wideo wymagana jest mniejsza przepustowość i mniej zasobów pamięci masowej. Inaczej mówiąc, dla danej przepływności bitowej można uzyskać obraz o wyższej jakości.

  H.265 lub MPEG-H Part 2/HEVC

  Dzięki kompresji H.265 można, bez uszczerbku na jakości, zmniejszyć rozmiar cyfrowego pliku wideo o ponad 25% w porównaniu z kompresją H.264.

  Uwaga
  • Kompresja H.265 to licencjonowana technologia. W produkcie Axis znajduje się jedna licencja klienta do przeglądania obrazów w kompresji H.265. Nie wolno instalować dodatkowych kopii klienta bez licencji. Aby zakupić dodatkowe licencje, skontaktuj się z dystrybutorem Axis.
  • Większość przeglądarek internetowych nie obsługuje dekodowania H.265 i dlatego kamera nie ma dla niego opcji w swoim interfejsie internetowym. Zamiast tego można użyć systemu zarządzania materiałem wizyjnym lub aplikacji obsługującej dekodowanie H.265.

  W jaki sposób ustawienia obrazu, strumienia i profilu strumienia mogą na siebie wpływać?

  Karta Obraz zawiera ustawienia kamery, które wpływają na wszystkie strumienie wideo przesyłane z produktu. Jeśli zmienisz parametry na tej karcie, natychmiast wpłynie to na wszystkie strumienie wideo i zapisy.

  Karta Strumień zawiera ustawienia strumieni wideo. Te ustawienia są stosowane, gdy żądasz strumienia wideo z produktu, ale nie podasz na przykład rozdzielczości lub poklatkowości. Zmiana ustawień na karcie Strumień nie wpływa na bieżące strumienie, ale będzie wprowadzona po rozpoczęciu nowego strumienia.

  Ustawienia w opcji Profile strumienia nadpisują ustawienia z karty Strumień. Jeśli zażądasz strumienia z określonym profilem, to strumień będzie mieć ustawienia tego profilu. Jeśli zażądasz strumienia bez określania profilu lub zażądasz profilu strumienia, który nie został zdefiniowany w produkcie, strumień będzie mieć ustawienia z karty Strumień.

  Bitrate control (Kontrola przepływności bitowej)

  Dzięki kontroli przepływności bitowej można zarządzać zajętością pasma przez strumień wideo.

  Variable bitrate (VBR) (Zmienna przepływność bitowa, VBR)
  Przy zmiennej przepływności bitowej zajętość pasma zmienia się w zależności od natężenia aktywności w scenie. Przy większym natężeniu aktywności potrzebna jest większa przepustowość. Zmienna przepływność zapewnia stałą jakość obrazu, ale funkcja ta wymaga odpowiedniej ilości miejsca w zasobach pamięci.

  Maximum bitrate (MBR) (Maksymalna przepływność bitowa, MBR)
  Opcja ta umożliwia ustawienie docelowej przepływności bitowej, aby kontrolować zajętość pasma. Gdy bieżąca przepływność bitowa jest utrzymywana poniżej określonej szybkości, może wystąpić spadek jakości obrazu lub niższa poklatkowość. Jak priorytet można wybrać opcję ustawienia jakości obrazu lub poklatkowości. Zalecamy skonfigurowanie docelowej wartości przepływności bitowej na wartość większą niż oczekiwana. Dzięki temu można zachować margines, jeśli w scenie występuje wysoki poziom aktywności.

  1. Docelowa przepływność bitowa

  Average bitrate (ABR) (Średnia przepływność bitowa, ABR)
  Średnia przepływność bitowa jest dostosowywana automatycznie w dłuższym okresie. Dzięki temu można uzyskać docelową przepływność bitową i zapewnić jak najlepszą jakość obrazu wideo przy dostępnych zasobach pamięci masowej. Przepływność bitowa jest wyższa w scenach z dużą aktywnością w porównaniu ze scenami statycznymi. Korzystanie z opcji średniej przepływności zwiększa szanse uzyskania lepszej jakości obrazu w scenach o wysokim poziomie aktywności. Można zdefiniować łączną ilość pamięci masowej wymaganą do przechowywania strumienia wideo przez określony czas (czas retencji) po dostosowaniu jakości obrazu tak, by odpowiadała określonej przepływności bitowej. Określ średnią wartość przepływności bitowej w jeden z następujących sposobów:

  • Aby obliczyć przybliżone zapotrzebowanie na zasoby pamięci masowej, należy ustawić wartość docelową przepływności bitowej i czas retencji.

  • Użyj kalkulatora przepływności bitowej, aby obliczyć średnią przepływność bitową w zależności od dostępnego miejsca w zasobach pamięci i czasu retencji.

   1. Docelowa przepływność bitowa
   2. Rzeczywista średnia przepływność bitowa
  • Można również włączyć maksymalną przepływność bitową i określić przepływność bitową w ramach średniej przepływności bitowej.
   1. Docelowa przepływność bitowa
   2. Rzeczywista średnia przepływność bitowa

  Aplikacje

  Aplikacje pozwalają lepiej wykorzystać potencjał urządzeń Axis. AXIS Camera Application Platform (ACAP) to otwarta platforma umożliwiająca podmiotom zewnętrznym opracowywanie funkcji analizy i innych aplikacji dla urządzeń Axis. Aplikacje mogą być fabrycznie zainstalowane na urządzeniu, dostępne do pobrania za darmo lub oferowane za opłatą licencyjną. Więcej informacji o dostępnych aplikacjach, oprogramowaniu do pobrania, wersjach próbnych i licencjach znajduje się na stronie axis.com/products/acap/application-gallery.

  Podręczniki użytkownika do aplikacji Axis można znaleźć na stronie help.axis.com.

  Uwaga
  • Kilka aplikacji może być uruchomionych w tym samym czasie, ale niektóre z nich mogą ze sobą nie współpracować. Niektóre zestawy aplikacji mogą wymagać zbyt wiele mocy obliczeniowej lub pamięci przy jednoczesnym ich uruchomieniu. Przed uruchomieniem aplikacji należy sprawdzić, czy mogą one być uruchomione jednocześnie.
  Pobieranie i instalowanie aplikacji
  Włączanie aktywacji kodu licencji aplikacji na urządzeniu

  AXIS People Counter

  AXIS People Counter to aplikacja do analizy, którą można instalować w kamerze sieciowej. Za pomocą aplikacji można policzyć, ile osób przechodzi przez wejście, w jakim kierunku i czy w określonym przedziale czasu przechodzi więcej niż jedna osoba. Możesz również użyć tej aplikacji do oszacowania, ile osób aktualnie przebywa na danym obszarze oraz jaki jest średni czas odwiedzin.

  Aplikacja jest wbudowana w kamerę, więc do jej uruchomienia nie jest potrzebny oddzielny komputer. AXIS People Counter nadaje się do każdego rodzaju wnętrz, takich jak sklepy, biblioteki czy siłownie.

  Jak działa funkcja szacowania zajętości?

  Za pomocą aplikacji można oszacować zajętość w obszarach z jednym lub kilkoma wejściami i wyjściami. Każde wejście i wyjście musi być wyposażone w kamerę sieciową z zainstalowanym licznikiem AXIS People Counter. Jeśli zainstalowano kilka kamer, komunikują się one ze sobą z wykorzystaniem sieci na zasadzie kamery głównej i kamer podrzędnych. Kamera główna przez cały czas pobiera dane od kamer podrzędnych i wyświetla je w podglądzie na żywo. Co piętnaście minut kamera główna wysyła dane statystyczne do aplikacji AXIS Store Data Manager. W efekcie raporty wygenerowane w aplikacji AXIS Store Data Manager mogą prezentować dane w co najmniej 15-minutowych odstępach.

  Automatyczne śledzenie ruchu

  Konfiguracja funkcji Autotracking 2

  W tym przykładzie wyjaśniamy, jak skonfigurować kamerę pod kątem śledzenia poruszających się obiektów w obszarze zainteresowania.

  Na stronie internetowej urządzenia:

  1. Przejdź do menu Settings > PTZ (Ustawienia > PTZ).

  2. Skieruj widok kamery na obszar, który chcesz monitorować.

  3. Kliknij i utwórz prepozycję.

  4. Przejdź do menu Apps > AXIS PTZ Autotracking (Aplikacje > AXIS PTZ Autotracking).

  5. Otwórz i uruchom aplikację.

  W aplikacji:

  1. Wybierz kolejno opcje Settings > Profiles (Ustawienia > Profile).

  2. Kliknij i utwórz profil.

  3. Wybierz prepozycję utworzoną na stronie internetowej urządzenia.

  4. Kliknij Done (Gotowe).

  5. Wybierz Trigger area (Obszar wyzwalania).

  6. Przejdź do menu Settings > Filters (Ustawienia > Filtry):

   • Ustaw szerokość i wysokość w celu wykluczenia małych obiektów.

   • W celu wykluczenia obiektów krótkotrwałych ustaw czas 1–5 s.

  7. Kliknij opcję Autotracking (Automatyczne śledzenie), aby rozpocząć śledzenie.

  AXIS Object Analytics

  AXIS Object Analytics to aplikacja analityczna zainstalowana fabrycznie w kamerze. Wykrywa obiekty poruszające się w scenie i klasyfikuje je jako ludzi lub pojazdy itd. Aplikację można skonfigurować tak, aby wysyłała alarmy dotyczące różnych typów obiektów. Aby dowiedzieć się więcej o działaniu aplikacji, zapoznaj się z instrukcją użytkownika AXIS Object Analytics.

  Zabezpieczenia

  Moduł TPM

  Moduł TPM (Trusted Platform Module) to składnik udostępniający funkcje kryptograficzne umożliwiające ochronę informacji przed nieupoważnionym dostępem. Aplikacja jest zawsze aktywna i nie ma ustawień, które można zmienić.

  Rozwiązywanie problemów

  Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

  OSTRZEŻENIE

  Ten produkt emituje promieniowanie podczerwone . Nie patrz na pracującą lampę.

  Ważne

  Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych należy stosować rozważnie. Opcja resetowania do domyślnych ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych produktu, włącznie z adresem IP.

  Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych produktu:

  1. Odłącz zasilanie produktu.

  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control i włącz zasilanie. Patrz Informacje ogólne o produkcie.

  3. Przytrzymaj naciśnięty przycisk kontrolny przez 30 sekund.

  4. Zwolnij przycisk Control. Proces zostanie zakończony, gdy wskaźnik LED stanu zmieni kolor na zielony. Produkt zostanie zresetowany do domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli w sieci brak serwera DHCP, domyślny adres IP to 192.168.0.90.

  5. Użyj narzędzi do instalacji i zarządzania, aby przypisać adres IP, ustawić hasło i uzyskać dostęp do strumienia wideo.

   Narzędzia do instalacji i zarządzania są dostępne na stronach pomocy technicznej axis.com/support.

  Parametry można również zresetować do domyślnych ustawień fabrycznych przez interfejs WWW. Wybierz kolejno Settings > System > Maintenance (Ustawienia > System > Konserwacja) i kliknij opcję Default (Domyślne).

  Opcje oprogramowania sprzętowego

  Axis oferuje zarządzanie oprogramowaniem sprzętowym w formie zarządzania aktywnego lub długoterminowego wsparcia (LTS). Zarządzanie aktywne oznacza stały dostęp do najnowszych funkcji produktu, a opcja LTS to stała platforma z okresowymi wydaniami wersji zawierającymi głównie poprawki i aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa.

  Aby uzyskać dostęp do najnowszych funkcji lub w razie korzystania z kompleksowych systemów Axis, należy użyć oprogramowania sprzętowego w opcji aktywnego zarządzania. Opcja LTS zalecana jest w przypadku integracji z urządzeniami innych producentów, które nie są na bieżąco weryfikowane z najnowszymi aktywnymi wersjami. Urządzenie dzięki LTS może utrzymywać odpowiedni stopień cyberbezpieczeństwa bez konieczności wprowadzania zmian w funkcjonowaniu ani ingerowania w istniejący system. Szczegółowe informacje dotyczące strategii oprogramowania sprzętowego Axis znajdują się na stronie axis.com/support/firmware.

  Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego

  Oprogramowanie sprzętowe określa dostępne funkcje urządzeń sieciowych. Podczas rozwiązywanie problemów należy zawsze najpierw sprawdzić bieżącą wersję oprogramowani sprzętowego. Najnowsza wersja może zawierać poprawki, które rozwiążą problem.

  Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego:

  1. Przejdź do strony internetowej produktu.

  2. Kliknij menu pomocy .

  3. Kliknij opcję About (O produkcie).

  Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

  Ważne

  Wstępnie skonfigurowane i spersonalizowane ustawienia są zapisywane podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego (pod warunkiem że funkcje te są dostępne w nowym oprogramowaniu sprzętowym), choć Axis Communications AB tego nie gwarantuje.

  Ważne

  Upewnij się, że podczas całego procesu aktualizacji produkt jest podłączony do źródła zasilania.

  Uwaga

  Aktualizacja produktu Axis do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania sprzętowego umożliwia uaktualnienie produktu o najnowsze funkcje. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego zawsze należy przeczytać instrukcje dotyczące aktualizacji oraz informacje o wersji dostępne z każdą nową wersją. Przejdź do strony axis.com/support/firmware, aby znaleźć najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego oraz informacje o wersji.

  Aplikacji AXIS Device Manager można używać do aktualizacji wielu produktów. Dowiedz się więcej na stronie axis.com/products/axis-device-manager.

  Jak dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego
  1. Pobierz na komputer plik oprogramowania sprzętowego dostępny bezpłatnie na stronie axis.com/support/firmware.

  2. Zaloguj się do urządzenia jako administrator.

  3. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > System > Maintenance (Konserwacja). Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie. Po zakończeniu aktualizacji produkt automatycznie uruchomi się ponownie.

  Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

  Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, przejdź na stronę poświęconą rozwiązywaniu problemów: axis.com/support.

  Problemy z aktualizacją oprogramowania sprzętowego

  Niepowodzenie podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego

  Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego zakończy się niepowodzeniem, urządzenie załaduje ponownie poprzednią wersję oprogramowania sprzętowego. Najczęstszą przyczyną tego jest wczytanie niewłaściwego oprogramowania sprzętowego. Upewnij się, że nazwa pliku oprogramowania sprzętowego odpowiada danemu urządzeniu i spróbuj ponownie.

  Problemy z ustawieniem adresu IP

  Urządzenie należy do innej podsieci

  Jeśli adres IP przeznaczony dla danego urządzenia oraz adres IP komputera używanego do uzyskania dostępu do urządzenia należą do różnych podsieci, ustawienie adresu IP jest niemożliwe. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać adres IP.

  Adres IP jest używany przez inne urządzenie

  Odłącz urządzenie Axis od sieci. Uruchom polecenie Ping (w oknie polecenia/DOS wpisz ping oraz adres IP urządzenia):

  • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Reply from <adres IP>: bytes=32; time=10..., oznacza to, że ten adres IP może już być używany przez inne urządzenie w sieci. Poproś administratora sieci o nowy adres IP i zainstaluj ponownie urządzenie.

  • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Request timed out, oznacza to, że ten adres IP jest dostępny do wykorzystania przez urządzenie Axis. Sprawdź całe okablowanie i zainstaluj urządzenie ponownie.

  Możliwy konflikt adresów IP z innym urządzeniem w tej samej podsieci

  Zanim serwer DHCP ustawi adres dynamiczny, używany jest statyczny adres IP urządzenia Axis. Oznacza to, że jeśli ten sam domyślny statyczny adres IP jest używany także przez inne urządzenie, mogą wystąpić problemy podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia.

  Nie można uzyskać dostępu do urządzenia przez przeglądarkę

  Nie można się zalogować

  Jeśli protokół HTTPS jest włączony, trzeba upewnić się, że podczas logowania używany jest właściwy protokół (HTTP lub HTTPS). Może zajść konieczność ręcznego wpisania http lub https w polu adresu przeglądarki.

  W razie utraty hasła dla użytkownika root należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

  Serwer DHCP zmienił adres IP

  Adresy IP otrzymane z serwera DHCP są dynamiczne i mogą się zmieniać. Jeśli adres IP został zmieniony, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci. Znajdź urządzenie przy użyciu nazwy modelu lub numeru seryjnego bądź nazwy DNS (jeśli skonfigurowano tę nazwę).

  W razie potrzeby można przydzielić samodzielnie statyczny adres IP. Instrukcje można znaleźć na stronie axis.com/support.

  Dostęp do urządzenia można uzyskać lokalnie, ale nie z zewnątrz

  Aby uzyskać dostęp do urządzenia z zewnątrz, zalecamy skorzystanie z jednej z następujących aplikacji dla systemu Windows®:

  • AXIS Companion: darmowa aplikacja idealna do małych systemów o niewielkich wymaganiach w zakresie dozoru.

  • AXIS Camera Station: 30-dniowa darmowa wersja próbna, idealna do małych i średnich systemów.

  Instrukcje i plik do pobrania znajdują się na stronie axis.com/vms.

  Problemy z przesyłaniem strumieniowym

  Strumień multicast w kodowaniu H.264 jest dostępny wyłącznie dla lokalnych klientów

  Sprawdź, czy router obsługuje technologię multicasting lub czy ustawienia routera w kliencie i urządzeniu wymagają konfiguracji. Być może trzeba zwiększyć wartość TTL (Time To Live), czyli czasu do rejestracji na żywo.

  W kliencie nie można wyświetlić strumienia multicast w kodowaniu H.264

  Poproś administratora sieci, aby sprawdził, czy adresy strumienia multicast używane przez urządzenie Axis są prawidłowe dla danej sieci.

  Poproś administratora sieci, aby sprawdził, czy zapora nie powoduje blokowania strumienia.

  Niedostateczne renderowanie obrazów w kompresji H.264

  Sprawdź, czy karta graficzna ma zainstalowany najnowszy sterownik. Najnowsze sterowniki można zazwyczaj pobrać z witryny internetowej producenta.

  Strumienie H.264 i MJPEG mają różną saturację barw

  Zmień ustawienia karty graficznej. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji karty.

  Liczba klatek na sekundę jest mniejsza od oczekiwanej

  • Patrz Kwestie wydajności.

  • Zmniejsz liczbę aplikacji uruchomionych na komputerze klienta.

  • Ogranicz liczbę dozorców mogących oglądać obraz jednocześnie.

  • Poproś administratora sieci, aby sprawdził, czy dostępna jest wystarczająca przepustowość.

  • Zmniejsz rozdzielczość obrazu.

  • Zaloguj się na stronie internetowej urządzenia i ustaw tryb rejestracji, w którym liczba klatek na sekundę ma priorytet. Zmiana trybu rejestracji, aby nadawał priorytet liczbie klatek na sekundę, może obniżyć rozdzielczość w zależności od używanego urządzenia i dostępnych trybów rejestracji.

  • Maksymalna liczba klatek na sekundę zależy od częstotliwości roboczej (60/50 Hz) urządzenia Axis.

  Nie można wybrać kodowania H.265 w podglądzie na żywo

  Przeglądarki internetowe nie obsługują dekodowania H.265. Użyj systemu zarządzania materiałem wizyjnym lub aplikacji obsługującej dekodowanie H.265.

  Kwestie wydajności

  Podczas konfigurowania systemu należy wziąć pod uwagę wpływ różnych ustawień i sytuacji na wydajność. Niektóre czynniki wpływają na wymaganą przepustowość, a inne mogą wpływać na liczbę klatek na sekundę; niektóre z nich wpływają na oba te parametry. Jeśli obciążenie procesora osiągnie maksimum, wpłynie to również na liczbę klatek na sekundę.

  Najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

  • Wysoka rozdzielczość obrazu lub niższe poziomy kompresji zapewniają obrazy zawierające więcej danych, co z kolei wpływa na przepustowość.

  • Obracanie obrazu w graficznym interfejsie użytkownika zwiększy obciążenie procesora produktu.

  • Dostęp do dużej liczby klientów MJPEG lub H.264 unicast wpływa na przepustowość.

  • Dostęp do dużej liczby klientów MJPEG lub H.265 unicast wpływa na przepustowość.

  • Jednoczesne oglądanie różnych strumieni (rozdzielczość, kompresja) za pomocą różnych klientów wpływa zarówno na liczbę klatek na sekundę, jak i na przepustowość.

   W miarę możliwości używaj identycznych strumieni, aby utrzymać wysoką liczbę klatek na sekundę. Aby upewnić się, że strumienie są identyczne, możesz użyć profili strumieni.

  • Jednoczesny dostęp do strumieni wideo MJPEG i H.264 wpływa na liczbę klatek na sekundę i przepustowość.

  • Jednoczesny dostęp do strumieni wideo MJPEG i H.265 wpływa na liczbę klatek na sekundę i przepustowość.

  • Intensywne korzystanie z ustawień zdarzeń wpływa na obciążenie procesora, co z kolei wpływa na liczbę klatek na sekundę.

  • Korzystanie z protokołu HTTPS może zmniejszać liczbę klatek na sekundę, szczególnie w przypadku przesyłania strumieniowego obrazów wideo w formacie MJPEG.

  • Znaczące obciążenie sieci ze względu na słabą infrastrukturę wpływa na przepustowość.

  • Wyświetlanie obrazu z użyciem komputerów klienckich o niewystarczających parametrach obniża subiektywnie obserwowaną wydajność i wpływa na liczbę klatek na sekundę.

  • Jednoczesne uruchamianie wielu aplikacji AXIS Camera Application Platform (ACAP) może mieć wpływ na liczbę klatek na sekundę i ogólną wydajność.

  Kontakt z pomocą techniczną

  Kontakt z pomocą techniczną: axis.com/support.

  Specyfikacje

  Informacje ogólne o produkcie

  1. Gniazdo karty SD
  2. Przycisk Control
  3. Śruba uziemienia
  4. Numer części (P/N) i numer seryjny (S/N)
  5. Złącze sieciowe (High PoE)
  6. Uchwyt chroniący przed uderzeniem
  7. Wskaźnik LED stanu
  8. Wycieraczka

  Wskaźniki LED

  Wskaźnik LED stanuWskazanie
  Zgaszony

  Połączenie i normalne działanie.

  Zielony

  Stałe zielone światło przez 10 sekund przy normalnym działaniu po zakończeniu uruchamiania.

  Bursztynowy

  Stałe światło podczas uruchamiania lub przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych. Miga podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

  Bursztynowy/czerwony

  Miga na bursztynowo/czerwono, gdy połączenie sieciowe jest niedostępne lub przerwane.

  Gniazdo karty SD

  POWIADOMIENIE
  • Ryzyko uszkodzenia karty SD. Nie używaj ostrych narzędzi, metalowych przedmiotów ani nadmiernej siły podczas wkładania i wyjmowania karty SD. Wkładaj i wyjmuj kartę palcami.
  • Ryzyko utraty danych i uszkodzenia nagrań. Odłącz kartę SD od interfejsu WWW urządzenia, zanim ją wyjmiesz. Nie wyjmuj karty SD w trakcie działania produktu.

  Urządzenie obsługuje karty SD/SDHC/SDXC.

  Zalecenia dotyczące kart SD można znaleźć w witrynie axis.com.

  Logo SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi SD-3C LLC. SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC w Stanach Zjednoczonych, innych krajach lub w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

  Przyciski

  Przycisk Control

  Złącza

  Złącze sieciowe

  Złącze RJ45 typu push-pull (IP66) z zasilaniem High Power over Ethernet (High PoE).

  POWIADOMIENIE

  Aby zapewnić zgodność z kamerą o klasie ochrony IP66 i zachować ochronę w klasie IP66, należy użyć dołączonego złącza RJ45 typu push-pull (IP66). Można również użyć kabla RJ45 o klasie ochrony IP66 z zamontowanym złączem dostępnym u resellera firmy Axis. Nie usuwaj plastikowej osłonki złącza sieciowego kamery.