What’s new in AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 5.47

Synchronizacja czasu

 • Dodano stronę Synchronizacja czasu umożliwiającą synchronizowanie czasu między serwerem a urządzeniami. Patrz Synchronizacja czasu.

 • Usunięto ustawienie serwera Użyj tego serwera jako serwera NTP dla podłączonych urządzeń.

Oś czasu odtwarzania

Po umieszczeniu wskaźnika myszy na nagraniu na osi czasu zobaczysz obraz z nagrania oraz typ i czas nagrania.

Integracja z aplikacją AXIS Speed Monitor

Informacje o pojazdach rejestrowane przez aplikację AXIS Speed Monitor mogą być filtrowane w aplikacji AXIS Camera Station. Patrz Wyszukiwanie danych i Konfiguracja AXIS Speed Monitor.

Wiele profili strumieniowania dla kamer innych producentów

Dodano obsługę wielu profili strumieniowania na potrzeby wysyłania sygnału wizyjnego z kamer innych producentów. Patrz Profile strumieniowania.

Dostosowywanie strumienia dla profilu wideo

W kamerach Axis można skonfigurować niestandardowe parametry strumieni. Patrz Profile strumieniowania.

Bezpieczne wchodzenie

 • Dynamiczny kod QR BETA: W aplikacji AXIS Mobile Credential wpisanie numeru PIN powoduje uaktywnienie funkcji generowania dynamicznych kodów QR umożliwiających dostęp. Patrz Konfigurowanie aplikacji AXIS Mobile Credential.

 • Multiserwer WERSJA ZAPOZNAWCZA: Dodano obsługę funkcji kontroli dostępu w systemach wieloserwerowych.

  • Skonfiguruj serwer główny i podrzędne. Patrz Multiserwer.

  • Skonfiguruj globalnych posiadaczy kart i grupy posiadaczy kart na serwerze głównym, a następnie używaj ich na serwerze podrzędnym. Patrz Zarządzanie dostępem.

Inteligentne wyszukiwanie 2 (Beta)

AXIS Camera Station 5.46

Tworzenie certyfikatu głównego

 • Po uruchomieniu serwer programu AXIS Camera Station będzie sprawdzać, czy istnieje skonfigurowany organ wydający certyfikat. Jeżeli nie ma tego organu, aplikacja automatycznie utworzy główny organ wydający certyfikat. Patrz Organ wydający certyfikat.

 • Obecnie aplikacja AXIS Camera Station automatycznie zapisuje hasło organu wydającego certyfikat. Patrz Organ wydający certyfikat.

Inteligentne wyszukiwanie 2 BETA

W urządzeniach z funkcją głębokiego uczenia można wybrać sposób klasyfikowania na urządzeniu i serwerze. Patrz Strategia przetwarzania końcowego w temacie Tworzenie filtra.

Monitorowanie stanu systemu BETA

Stan wersji zmienił się z Wersja zapoznawcza na Beta.

Integracja rejestratora AXIS S3008 Recorder

Stan wersji zmienił się z Beta na Wersja publiczna.

AXIS Camera Station 5.45

Porty komunikacyjne

 • Określanie zakresu portów, jaki ma być używany przez system. Patrz Ustawienia serwera.

 • Wyświetlanie pełnej listy portów i protokołów używanych przez system. Patrz Lista portów.

Inteligentne wyszukiwanie 1

Funkcję Inteligentne wyszukiwanie 1 można teraz ukryć. Aby ją wyłączyć, przejdź do ustawień klienta. Patrz Ustawienia klienta.

Inteligentne wyszukiwanie 2 BETA

Dodano pasek postępu pokazujący liczbę pozostałych wykrytych obiektów i szacowany pozostały czas. Patrz Tworzenie filtru.

Status usług Axis

W aplikacji AXIS Camera Station dodano łącze, które otwiera stronę z informacjami o stanie usług Axis. Patrz Status usług Axis.

Bezpieczne wchodzenie

Możliwość wyświetlania zdjęcia posiadacza karty w wynikach wyszukiwania danych na potrzeby ujednoliconej analizy obejmującej wiele filmów. Patrz Wyszukiwanie danych.

AXIS Camera Station 5.44

Tryb na żywo w wyszukiwaniu danych

Tryb na żywo umożliwia przeglądanie danych w czasie rzeczywistym. W trybie na żywo można przełączać między odtwarzaniem nagrań a podglądem na żywo. Patrz Wyszukiwanie danych.

Opcja aktywnego punktu w akcji podglądu na żywo

Można skonfigurować akcję podglądu na żywo, która będzie powodowała przechodzenie do widoku aktywnego punktu i wyświetlanie w nim widoku z kamery. Patrz Tworzenie działań podglądu na żywo.

Automatyczne obracanie w konfiguracji obrazu

Patrz Konfiguracja obrazu.

AXIS Camera Station Secure Entry

Pomaga aplikacji AXIS Barcode Reader przyznawać dostęp poprzez sczytywanie kodu QR Code®. Kompletny proces konfigurowania aplikacji AXIS Barcode Reader opisano w temacie Konfigurowanie aplikacji AXIS Barcode Reader.

QRCode to zastrzeżony znak towarowy należący do Denso Wave Incorporated w Japonii i w innych krajach.

AXIS Camera Station 5.43

Syrena i światło

Akcja syreny i światła powoduje zainicjowanie schematu sygnałów dźwiękowych i świetlnych w sieciowej syrenie stroboskopowej AXIS D4100-E Network Strobe Siren zgodnie ze skonfigurowanym profilem. Patrz Tworzenie akcji syreny i światła.

Karta Co nowego

Podczas uruchamiania aplikacji klienckiej AXIS Camera Station po jej uaktualnieniu domyślnie jest otwierana karta Co nowego, która pokazuje nowe funkcje dodanej w najnowszej wersji. Patrz Karta Co nowego.

Można wyłączyć wyświetlanie tej strony. Patrz Ustawienia klienta.

Wyszukiwanie danych

 • W aplikacji są dostępne predefiniowane przedziały wyszukiwania, które można wybierać. Na przykład: Ostatnia godzina, Ostatnie 4 godziny itd. Patrz Wyszukiwanie danych.

 • Wyniki wyszukiwania można optymalizować za pomocą operatora w postaci nawiasów (). Patrz Optymalizowanie wyszukiwania.

Karta Powiadomienia o zapisie

Gdy w widoku kamery na karcie dwukrotnie klikniesz alarm niezawierający nagrania, zostanie otwarta karta Powiadomienia o zapisie pokazująca nagranie z kamery obecnie przekazującej obraz z momentu czasowego wystąpienia alarmu. Patrz Alarmy.

Inteligentne wyszukiwanie 2

Integracja rejestratora AXIS S3008 Recorder

 • Stan wersji zmienił się z Wersja zapoznawcza na Beta.

 • W nowych instalacjach funkcja zapisu zawartości rezerwowej jest włączana domyślnie podczas dodawania urządzenia, które ma ustawiony rejestrator AXIS S3008 Recorder jako pamięć masową.

AXIS Camera Station 5.42

Eksportowanie zapisów

 • Na karcie Eksport można modyfikować długość nagrań. Patrz Eksportowanie zapisów.

 • Nowe ustawienia eksportowania umożliwiające dołączenie dźwięku przy dodawaniu nagrań do operacji eksportu. Patrz Ustawienia serwera.

Projekt aplikacji Site Designer

Podczas importowania projektu programu Site Designer urządzenia są porównywane najpierw na podstawie adresu IP. Patrz Importowanie projektów z aplikacji Site Designer.

Filtrowanie w wyszukiwaniu danych

Podczas wyszukiwania za pomocą karty Wyszukiwanie danych można filtrować wyniki za pomocą operatorów I oraz LUB i w ten sposób optymalizować wyszukiwanie. Patrz Optymalizowanie wyszukiwania.

Kopia zapasowa systemu

Obecnie plik kopii zapasowej systemu zawiera główne pliki bazy danych oraz pliki baz danych składników. Patrz Kopia zapasowa systemu.

Inteligentne wyszukiwanie 2 (wersja zapoznawcza)

 • Eksportowanie nagrań funkcji detekcji ruchu. Patrz Wyniki inteligentnego wyszukiwania.

 • Zapisywanie filtrów wyszukiwania i zarządzanie nimi. Patrz Tworzenie filtru.

 • Dodano obsługę kamer z wieloma strumieniami. Jednak do inteligentnego wyszukiwania jest wykorzystywany tylko główny strumień.

AXIS Camera Station 5.41

Monitorowanie stanu systemu (wersja zapoznawcza)

Funkcja Monitorowanie stanu systemu jest dostępna w wersji zapoznawczej. Ogólne informacje o wersji zapoznawczej oraz o przekazywaniu opinii zawiera temat Wersje zapoznawcze i beta.

Przeciąganie i upuszczanie widoków

Można zaznaczyć kamery lub widoki, a następnie przeciągnąć je i upuścić na nową kartę na ekranie głównym lub ekranie monitora. Zostanie wyświetlony dynamiczny widok podzielony. Patrz Wiele monitorów.

AXIS Camera Station 5.40

Certyfikat serwera

Certyfikat serwera można obejrzeć w aplikacji AXIS Camera Station Service Control w obszarze Narzędzia. Patrz Narzędzia.

Migawka mapy

Dodano możliwość zapisywania i eksportowania migawek mapy. Patrz Mapa.

Inteligentne wyszukiwanie 2 (wersja zapoznawcza)

AXIS Camera Station 5.39

Inteligentne wyszukiwanie 2 (wersja zapoznawcza)

Funkcja Inteligentne wyszukiwanie 2 jest dostępna w wersji zapoznawczej. Ogólne informacje o wersji zapoznawczej oraz o przekazywaniu opinii zawiera temat Wersje zapoznawcze i beta.

AXIS Camera Station Secure Entry

 • Podczas importowania posiadaczy kart jest dostępna nowa opcja umożliwiająca dodawanie nowych posiadaczy przy zachowaniu istniejących. Patrz Importowanie.

 • Można dodać drzwi do mapy oraz sprawdzać fizyczny stan drzwi. Patrz Mapa.

AXIS Camera Station 5.38

Karta Konfiguracja urządzenia BETA

Karta Konfiguracja urządzenia jest dostępna w wersji Beta. Ogólne informacje o wersji beta oraz o przekazywaniu opinii zawiera temat Wersje zapoznawcze i beta.

Po kliknięciu adresu urządzenia strona konfiguracyjna urządzenia zostanie wyświetlona na karcie w aplikacji AXIS Camera Station, a nie w zewnętrznej przeglądarce internetowej. Patrz Karta Konfiguracja urządzeniaBETA.

AXIS PTZ Autotracking (Automatyczne śledzenie ruchu)

Gdy w kamerze PTZ Axis zostanie skonfigurowana funkcja AXIS PTZ Autotracking, kamera może w aplikacji AXIS Camera Station automatycznie wykrywać i śledzić poruszające się obiekty, takie jak ludzie lub pojazdy, znajdujące się w jej polu widzenia. Patrz Konfigurowanie funkcji AXIS PTZ Autotracking.

AXIS License Plate Verifier

Gdy na urządzeniu jest skonfigurowana aplikacja AXIS License Plate Verifier, oprogramowanie AXIS Camera Station uznaje ją za zewnętrzne źródło danych. Można połączyć widok ze źródłem danych, wyszukiwać tablice rejestracyjne zarejestrowane przez urządzenie oraz wyświetlać obrazy tablic rejestracyjnych. Patrz Konfigurowanie aplikacji AXIS License Plate Verifier.

Eksportowanie wyników wyszukiwania danych

Wyniki wyszukiwania danych można wyeksportować do pliku .txt. Eksport obejmie tylko informacje o zdarzeniach. Nagrania i obrazy nie zostaną wyeksportowane. Patrz Wyszukiwanie danych.

Ulepszono edytora harmonogramów. Patrz Harmonogramy.

Połączenia do wideofonu

Gdy w wideodomofonie pojawi się połączenie przychodzące, można je odebrać, odrzucić lub zignorować. Patrz Konfigurowanie sieciowego wideodomofonu AXIS.

Ulepszony edytor harmonogramów

Ulepszono edytora harmonogramów. Patrz Harmonogramy.

Zarządzaj licencjami offline

Licencjami można zarządzać w trybie offline nawet wtedy, gdy system jest w trybie online. Patrz Konfigurowanie licencji.

Przekazywanie anonimowych danych o użytkowaniu serwera

Tę opcję przeniesiono z aplikacji AXIS Camera Service Control do aplikacji klienckiej AXIS Camera Station do okna Configuration > Server > Settings (Konfiguracja > Serwer > Ustawienia).

Nowy motyw

Kompozycję systemową dodano w oknie Configuration > Client > Settings (Konfiguracja > Klient > Ustawienia).

AXIS Camera Station Secure Entry

AXIS Camera Station 5.37

Wstępnie nagrane filmy

Filmy demonstracyjne dołączono jako wstępnie nagrane filmy, które ułatwiają zapoznanie się z systemem AXIS Camera Station. Patrz Dodawanie urządzeń, strumieni wideo lub wstępnie nagranych filmów.

Lepsza integracja z systemem ubieralnym Axis

Notatki i kategorie dodane w aplikacji AXIS Body Worn Assistant są wyświetlane po kliknięciu opcji Pokaż wszystkie metadane z kamer nasobnych w obszarze Zapisy.

Lepsza obsługa wielu lokalizacji

Do widoku podzielonego, widoku sekwencji lub widoku mapy można dodać dowolny widok, kamerę lub urządzenie z innych serwerów. Patrz Widok podzielony, Sekwencja i Mapa.

Zmiana języka serwera

Można zmienić język aplikacji AXIS Camera Station Service Control oraz danych wysyłanych z aplikacji AXIS Camera Station Secure Entry. Patrz Ustawienia serwera.

AXIS Camera Station 5.36

Konfigurowanie rejestratora AXIS S3008 Recorder (wersja zapoznawcza)

Obsługa rejestratora AXIS S3008 Recorder w aplikacji AXIS Camera Station jest dostępna jako funkcja w wersji zapoznawczej. Ogólne informacje o wersji zapoznawczej oraz o przekazywaniu opinii zawiera temat Wersje zapoznawcze i beta.

 • Funkcjonalność może nie spełniać oczekiwań konkretnych użytkowników. Oprogramowanie jest przeznaczone do celów testowych i nie powinno być używane w systemach krytycznych, gdzie kluczowe znaczenie mają stabilność i możliwość niezakłóconego nagrywania.

 • Szczegółowe informacje o tej funkcji, instrukcje instalacji i obecne ograniczenia są podane w temacie Konfigurowanie rejestratora AXIS S3008 Recorder. Należy się z nimi zapoznać przed rozpoczęciem testowania tej nowej funkcji.

Wyślij powiadomienie do aplikacji mobilnej BETA

Akcja Wyślij powiadomienie do aplikacji mobilnej jest dostępna w wersji Beta. Ogólne informacje o wersji beta oraz o przekazywaniu opinii zawiera temat Wersje zapoznawcze i beta.

Podczas tworzenia reguły akcji można wybrać to działanie, aby wysyłać niestandardowe wiadomości do aplikacji mobilnej AXIS Camera Station. Patrz Tworzenie akcji wysyłania powiadomień do aplikacji mobilnej.

Zarządzanie dostępem

Znacznik Beta został usunięty.

Można dodać zdjęcie posiadacza karty, wykonując je za pomocą kamery internetowej komputera.

Kontrola dostępu

Znacznik Beta został usunięty.

W schemacie styków w oknie Konfiguracja > Kontrola dostępu > Drzwi i strefy są teraz dołączone informacje o urządzeniu.

Wstępnie nagrane filmy

Określenie „kamery demonstracyjne” zostało zastąpione określeniem „wstępnie nagrane filmy”, a funkcjonalność wstępnie nagranych filmów nie wymaga licencji.

Zapamiętywanie nawigacji w widoku

Gdy otworzysz nową kartę zawierającą widoki z kamery, aplikacja AXIS Camera Station automatycznie pokaże ostatnio używany widok kamery.

Na przykład gdy oglądasz widok na żywo z kamery i następnie otworzysz kartę Inteligentne wyszukiwanie, na tej karcie automatycznie pojawi się ten widok na żywo z kamery.

AXIS Camera Station 5.35

Konfigurowanie kontrolera drzwi AXIS A1601 Network Door Controller

Teraz można skonfigurować sieciowy kontroler drzwi AXIS A1601 Network Door Controller w aplikacji AXIS Camera Station. Patrz Konfigurowanie kontrolera drzwi AXIS A1601 Network Door Controller.

Aby obejrzeć filmy o konfigurowaniu, przejdź do tej listy odtwarzania.

 • Konfigurowanie kontroli dostępu

  • Konfiguracja profili identyfikacji

  • Konfigurowanie formatów kart i długości kodu PIN

  • Dodaj drzwi i skonfiguruj dla nich monitor drzwi, wejście awaryjne, czytnik lub urządzenie REX.

  • Dodawanie strefy

 • Zarządzanie dostępem

  • Dodawanie posiadaczy kart, poświadczeń, grup i reguł dostępu

  • Importowanie i eksportowanie danych posiadaczy kart

  • Eksportowanie raportów

 • Pulpit nawigacyjny drzwi w widoku podzielonym

 • Wyszukiwanie danych

Dodawanie strumieni wideo

W aplikacji AXIS Camera Station można dodać wiele strumieni wideo z przeznaczeniem dla podglądu na żywo i ciągłego nagrywania. Patrz Znajdowanie strumieni wideo.

Znajdowanie wielu urządzeń

Podczas ręcznego wyszukiwania urządzeń można wpisać adres więcej niż jednego urządzenia. Patrz Znajdowanie urządzeń.

Dodawanie kamer demonstracyjnych

W aplikacji AXIS Camera Station można dodać pliki .mkv jako kamery demonstracyjne oraz skonfigurować pliki .dewarp, które będą korygowały zniekształcenia strumienia wideo z tych kamer. Patrz Znajdowanie wstępnie nagranych filmów.

AXIS Camera Station 5.34

Nowe sterowanie dźwiękiem

Nowa konstrukcja układu sterowania dźwiękiem w podglądzie na żywo pozwala słuchać dźwięku tylko z jednego wybranego widoku, a wyciszyć pozostałe. Zobacz sekcję poświęconą dźwiękowi w temacie Podgląd na żywo.

Nowy system nawigacji

System nawigacji może obejmować widoki, kamery lub widoki i kamery. Patrz Ustawienia klienta.

Zmiana sposobu łączenia z urządzeniem z adresu IP na nazwę hosta

Można zmienić sposób komunikowania się aplikacji AXIS Camera Station z urządzeniami. Patrz Połączenie.

Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego z przywróceniem ustawień fabrycznych

Podczas uaktualniania oprogramowania sprzętowego można wybrać opcję zachowania istniejących ustawień albo przywrócenia wszystkich wartości fabrycznych. Patrz Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego.

AXIS Camera Station 5.33

Konfigurowanie systemu nasobnego Axis

Teraz system ubieralny Axis można skonfigurować w aplikacji AXIS Camera Station. Patrz Konfigurowanie systemu nasobnego Axis.

Instrukcje tworzenia pliku połączenia znajdują się w temacie Ustawienia urządzenia noszalnego.

Konfigurowanie systemu nasobnego Axis
Odtwarzane i eksportowane nagrań z kamery nasobnej Axis

Format eksportu

Nagrania i raporty o zdarzeniach można eksportować do formatów .mp4 i .mkv. Patrz Eksportowanie zapisów, Raport o zdarzeniu i Zaplanowany eksport.

Uprawnienia użytkownika

Strona Uprawnienia użytkownika została poprawiona, tak aby była bardziej użyteczna. Patrz Konfigurowanie uprawnień użytkowników.

Ustawienia mapy z aplikacji Site Designer

Ustawienia mapy z aplikacji Site Designer można zaimportować podczas dodawania urządzeń przy użyciu konfiguracji z aplikacji Site Designer. Patrz Importowanie projektów z aplikacji Site Designer.

AXIS Camera Station 5.32

Push-to-talk

Przycisk Push-to-talk jest dostępny w podglądzie na żywo w kamerach z wbudowanym głośnikiem lub podłączonym zewnętrznym głośnikiem. Patrz Profile strumieniowania i Podgląd na żywo.

Domyślnie funkcja Push-to-talk jest używana w trybach simplex (transmisja jednokierunkowa) i half-duplex (transmisja dwukierunkowa naprzemienna), ale można ją skonfigurować dla wszystkich trybów transmisji dwukierunkowej. Można również skonfigurować czas opóźnienia zwalniania, tak aby dźwięk był przesyłany z mikrofonu jeszcze po puszczeniu przycisku. Zobacz Przesyłanie strumieniowe.

AXIS Camera Station 5.31

Average bitrate (Średnia przepływność bitowa)

W nagrywaniu ciągłym można obliczać średnią przepływność bitową w oparciu o wymagany czas przechowywania i dostępną pamięć masową. Patrz Konfigurowanie średniej przepływności bitowej.

Technologia Zipstream

W profilach wideo można skonfigurować używanie technologii Zipstream. Patrz Profile strumieniowania.

Ponawianie prób wykonania zadań utworzenia raportu o zdarzeniu i wyeksportowania nagrań

Na karcie Zadania można ponowić próbę wykonania nieudanych zadań generowania raportu o zdarzeniu i wyeksportowania nagrań. Patrz Zadania.

Znajdowanie urządzeń za pomocą zakresach adresów IP

Podczas dodawania urządzeń można określić zakresy adresów IP i portów, aby wyszukać wiele urządzeń. Patrz Dodawanie urządzeń.

Potrzebujesz więcej pomocy?

Kontakt z pomocą techniczną

Kontakt z pomocą techniczną: axis.com/support.