AXIS Q1656-DLE Radar-Video Fusion Camera

Informacje o rozwiązaniu

Kamera z syntezą radaru i wideo to kamera wizyjna z wbudowanym modułem radaru. Może ona wykorzystywać obie techniki — radaru i wideo — oddzielnie lub razem do detekcji i klasyfikacji obiektów.

Dzięki syntezie radaru i wideo kamera ta zapewnia dokładniejszą detekcję i klasyfikację, a także wyzwala mniej fałszywych alarmów. Synteza tych dwóch technologii jest możliwa dzięki aplikacji AXIS Object Analytics, która jest głównym interfejsem do ich konfiguracji i obsługi.

Ponadto kamera AXIS Q1656-DLE można łączyć z innymi urządzeniami. Ponieważ zakres wykrywania radaru w kamerze AXIS Q1656-DLE jest większy niż jej pole widzenia, można ją łączyć z kamerami PTZ do zapewnienia potwierdzenia wizualnego w całym zasięgu detekcji radaru. Kamery PTZ z promiennikiem IR zapewniają również skuteczniejszą identyfikację intruzów i gromadzenie materiału dowodowego.

Projektując obiekt, można również połączyć kamerę z syntezą radaru i wideo z sieciową kamerą termowizyjną. Sieciowe kamery termowizyjne wykrywają i klasyfikują obiekty w długich i wąskich obszarach, np. wzdłuż ogrodzeń, natomiast kamery z syntezą radaru i wideo wykrywają i klasyfikują obiekty w szerokich obszarach z głębią.

Dlaczego warto postawić na funkcję syntezy?

W konfiguracji samodzielnej funkcje wideo i radaru mają swoje zalety, ale i ograniczenia:

 • Wideo zazwyczaj zapewnia dokładniejszą klasyfikację, gdy jest zapewniony wystarczająco duży kontrast i kiedy obiekt porusza się blisko kamery. Klasyfikacja jest również dokładniejsza niż w przypadku radaru. Wymagane są jednak dobre warunki oświetlenia.

 • Radar może wykrywać obiekty nawet w trudnych warunkach oświetlenia, a jego detekcja i zakres klasyfikacyjny jest dłuższy. Niezależnie od warunków pogodowych radar może mierzyć prędkość poruszającego się obiektu, a także kierunek ruchu i odległość do niego. Brak potwierdzenia wizualnego może jednak sprawić, że klasyfikacja radaru jest bardziej podatna na błędy. Obiekty kiwające się i powierzchnie odbijające światło mogą wyzwalać fałszywe alarmy i podczas projektowania lokalizacji i konfigurowania radaru należy to uwzględnić.

Dwie technologie w kamerze z syntezą radaru i wideo mogą być oczywiście używane samodzielnie, ale są one wydajniejsze, gdy obie współpracują ze sobą, by zapewnić bardziej niezawodne detekcje i klasyfikacje.

Objaśnienie syntezy wideo i radaru

 • Ten produkt łączy dane z radaru z danymi wizyjnymi na dwa sposoby:
 • Synteza wizualna: Detekcje i klasyfikacje dokonane przez radar są łączone z obrazem wideo. Jest to sposób na wizualizację danych radarowych w strumieniu wideo, kiedy Analiza wideo jest niedostępna.

  Na przykład jeżeli obiekt znajduje się w odległości 50 mm (164 ft), może to być zbyt daleko dla funkcji analizy wideo, ale radar może go zidentyfikować. W takim przypadku detekcja z radaru zostanie włączona do płaszczyzny obrazu i może służyć do inicjowania alarmów wewnątrz aplikacji AXIS Object Analytics.

 • Synteza analityczna: Detekcje i klasyfikacje dokonane przez radar są łączone z detekcjami i klasyfikacjami dokonanymi przez funkcję analizy wideo. W ten sposób urządzenie generuje zintegrowane informacje analityczne wykorzystujące mocne strony obu technologii. Używa funkcji rozpoznawania odległości i prędkości przez radar oraz rozpoznawania położenia i klasy na podstawie sygnału wizyjnego.

  Kiedy obiekt z przykładu powyżej zbliża się, funkcja analizy wideo również go wykrywa. Wtedy detekcja z radaru zostanie połączona z wynikami analizy wideo, co pozwoli uzyskać końcowy rezultat o wyższej jakości oraz zawierający więcej informacji, niż każda technologia byłaby w stanie dostarczyć osobno.

Instalacja

Film przedstawiający instalację urządzenia.

Tryb podglądu

Tryb podglądu bardzo przyda się instalatorom podczas dostrajania widoku kamery w trakcie prac montażowych. W tym trybie można uzyskać dostęp do widoku kamery bez konieczności logowania. Tryb jest dostępny wyłącznie w urządzeniu mającym jeszcze ustawienia fabryczne i tylko przez krótki czas w trakcie włączania urządzenia.

W tym filmie pokazano, jak się posługiwać trybem podglądu.

Podręcznik montażu

Podręcznik montażu i pozostała dokumentacja tego produktu są dostępne na stronie axis.com/products/axis-q1656-dle/support#support-resources

Uwagi

Gdzie montować produkt

 • Produkt jest przeznaczony do dozoru otwartych obszarów. Każdy obiekt (taki jak ściana, ogrodzenie, drzewo lub duży krzew) w obszarze objętym zasięgiem powoduje utworzenie dodatkowego martwego punktu (cienia).

 • Produkt należy zamontować na stabilnym słupie lub w takim miejscu na ścianie, w którego pobliżu nie ma innych obiektów ani instalacji. Na wydajność produktu mogą wpływać obiekty, które odbijają fale radiowe, znajdujące się w odległości 1 m po jego lewej i prawej stronie.

  • Jeżeli produkt jest instalowany na ścianie, należy ustawić go dalej od ściany pod kątem co najmniej 15°.

 • Kąt walca produktu musi być niemal równy zeru, co oznacza, że obraz powinien być na równi z horyzontem.

 • Produkt musi być zorientowana w stronę podłoża pod odpowiednim kątem, tak aby środek obrazu znalazł się pod linią horyzontu. Zalecane pochylenie montażowe wynosi 15–45°.

 • Obiekty metalowe w polu widzenia powodują odbicia wpływające na skuteczność funkcji klasyfikacji obiektów radaru. Może to powodować fałszywe ślady i fałszywe alarmy w strumieniu radarowym. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów postępowania w przypadku powierzchni odbicia, zob. Dodawanie stref wykluczenia.

 • Jeśli więcej niż 8 radarów zamontowano w pobliżu siebie, mogą one nawzajem zakłócać swoje działanie. Aby uniknąć zakłóceń powodowanych przez inne kamery AXIS Q1656-DLE Radar-Video Fusion Camera, patrz Instalowanie wielu kamer z funkcją syntezy wideo i radaru.

Instalowanie wielu kamer z funkcją syntezy wideo i radaru

Fale radiowe wykraczają poza obszar detekcji i mogą zakłócać działanie innych radarów w odległości do 350 m (380 jardów). Maksymalna dopuszczalna liczba urządzeń w strefie współistnienia wynosi 8.

 1. Kamera z funkcją syntezy
 2. Obszar detekcji
 3. Obszar współistnienia

Umieszczając radary w lokalizacji, należy uwzględnić również inne kryteria projektowe, takie jak cechy otoczenia, kołyszące się obiekty, maszty i kołysząca się roślinność. Czasami w celu uniknięcia fałszywych alarmów trzeba odfiltrowywać kołyszące się obiekty ze strumienia danych wysyłanych z radaru.

Należy również zastanowić się na umiejscowieniem kamer względem siebie. Można zainstalować maksymalnie 8 radarów o częstotliwości 60 GHz blisko siebie lub naprzeciwko siebie bez powodowania zakłóceń. Wbudowany algorytm współistnienia znajdzie odpowiednie przedziały czasu i częstotliwości, aby radary działały bez odczuwalnych zakłóceń.

W instalacji zawierającej ponad 8 kamer AXIS Q1656-DLE, w której jednak większość urządzeń jest odwróconych od siebie, ryzyko zakłóceń też jest nieduże. Ogólnie rzecz biorąc radar wystawiony na zakłócenia nie przestaje działać. W urządzeniu działa algorytm łagodzenia zakłóceń, który w przypadku wystąpienia zakłóceń stara się poprawić jakość sygnału radaru. Ostrzeżenia o zakłóceniach będą wyświetlane w instalacjach, gdzie wiele radarów funkcjonuje w tej samej strefie współistnienia. Najważniejszą konsekwencją zakłóceń jest pogorszenie skuteczności detekcji, a czasami też zgłaszanie fałszywych śladów.

Ponieważ kamera z funkcją syntezy wideo i radaru używa innej częstotliwości niż pozostałe produkty radarowe Axis, takie jak detektor AXIS D2050-VE czy radar AXIS D2110-VE, nie trzeba analizować kwestii współistnienia podczas instalowania produktów z różnych rodzin w tej samej lokalizacji.

Zasięg wideo

Aby uzyskać najlepszy zasięg wideo, kamera musi być odpowiednio zainstalowana. Należy również uwzględnić typ sceny, obrazu i obiektów. Poniższe uwagi dotyczą kamery z funkcją syntezy radaru i wideo przeznaczonej do użytku z aplikacją AXIS Object Analytics:

Pozycja montażowa

Jeżeli kamera jest zamontowana w taki sposób, że jej obiektyw jest skierowany do dołu, wówczas klasyfikowanie obiektów przez aplikację AXIS Object Analytics będzie utrudnione.

Pochylenie

Kamera musi być zorientowana w stronę podłoża pod odpowiednim kątem, tak aby środek obrazu znalazł się pod linią horyzontu. Kamerę należy zamontować w taki sposób, aby minimalna odległość detekcji przekraczała połowę wysokości montażowej kamery (minimalna odległość detekcji > wysokość montażowa kamery/2).

Obszar detekcji

Punkt obiektu detekcji musi znajdować się w obrębie obszaru detekcji. Punkt detekcji osoby to jej stopy, a punkt detekcji pojazdu znajduje się na jego środku.

Maksymalnej odległości detekcji

Maksymalna odległość detekcji wideo w kamerze z syntezą radaru i wideo zależy od następujących uwarunkowań:

 • Oświetlenie. Niedostateczne oświetlenie może wpłynąć na dokładność i zasięg detekcji.

 • Warunki pogodowe. Na dokładność i odległość detekcji mogą wpływać np. intensywne opady deszczu lub śniegu.

Zalecamy skorzystanie z aplikacji AXIS Site Designer w celu ustalenia maksymalnej odległości detekcji dla różnych modeli kamer w lokalizacji.

Obrót

Kąt obrotu kamery musi być niemal równy zeru. Oznacza to, że obraz powinien być równy z horyzontem.

Drgania

Najlepszą wydajność osiąga się wówczas, gdy kamera nie jest narażona na wibracje, chociaż wibracje do pewnego stopnia są tolerowane.

Ruch obiektu

Obiekty muszą poruszać się w obrębie sceny przez co najmniej 2 sekundy.

Sytuacje, które mogą wyzwalać fałszywe alarmy

 • Zwierzęta wielkości człowieka.

Zasięg detekcji radaru

Zasięg detekcji radaru jest maksymalną odległością, z jakiej jest możliwe śledzenie obiektu i wyzwalanie alarmu. Mierzy się ją od limitu bliskiej detekcji (na ile blisko urządzenia jest możliwa detekcja) do limitu dalekiej detekcji (na ile daleko od urządzenia jest możliwa detekcja).

Kamera AXIS Q1656-DLE jest zoptymalizowana pod kątem detekcji ludzi. Istnieje jednak możliwość detekcji pojazdów i innych obiektów poruszających się z prędkością do 55 km/h (34 mph) (z dokładnością prędkości +/- 2 km/h [1,25 mph]).

W warunkach montażu na optymalnej wysokości instalacyjnej zasięgi detekcji są następujące:

 • 5–60 m (16–200 ft) podczas detekcji ludzi

 • 5–90 m (16–300 ft) podczas detekcji pojazdów

Uwaga
 • Podczas kalibracji radaru należy wprowadzić wysokość montażu podają na stronie internetowej produktu.
 • Zakres detekcji wpływa na scenę i kąt pochylenia produktu.
 • Zasięg detekcji zależy od sąsiednich radarów.
 • Zakres detekcji zależy od typu poruszającego się obiektu i jego rozmiaru.

Zakres detekcji radaru był mierzony w tych warunkach:

 • Zasięg jest mierzony wzdłuż podłoża.

 • Obiektem była osoba o wzroście 170 cm (5 stóp i 7 cali).

 • Osoba ta przechodziła bezpośrednio przed radarem.

 • Wartości zostały zmierzone w momencie, kiedy osoba weszła do strefy detekcji.

 • Czułość radaru została ustawiona jako Medium (Średnia).

Poziom montażuPochylenie 15°Pochylenie 20°Pochylenie 25°Pochylenie 30°Pochylenie 35°Pochylenie 40°Pochylenie 45°
3,5 m
(11 ft)
5,0–60+ m
(16–196+ ft)
5,0–60+ m
(16–196+ ft)
4,0–60+ m
(13–196+ ft)
4,0–60 m
(13–196 ft)
4,0–55 m
(13–180 ft)
4,0–40 m
(13–131 ft)
4,0–30 m
(13–98 ft)
4,5 m
(14 ft)
5,0–60+ m
(16–196+ ft)
6,0–60+ m
(19–196+ ft)
5,0–60+ m
(16–196+ ft)
4,0–60+ m
(13–96+ ft)
4,0–60 m
(13–196 ft)
4,0–45 m
(13–147 ft)
4,0–40 m
(13–131 ft)
6 m
(19 ft)
10–60+ m
(32–196+ ft)
9,0–60+ m
(29–196+ ft)
7,0–60+ m
(22–196+ ft)
6,0–60+ m
(19–196+ ft)
6,0–60 m
(19–196 ft)
5,0–55 m
(16–180 ft)
5,0–55 m
(16–180 ft)
8 m
(26 ft)
16–60 m
(52–196 ft)
14–60 m
(45–196 ft)
10–60 m
(32–196 ft)
8,0–60+ m
(26–196+ ft)
8,0–60+ m
(26–196+ ft)
7,0–60 m
(22–196 ft)
7,0–60 m
(22–196 ft)
10 m
(32 ft)
21–60 m
(68–196 ft)
19–60 m
(62–196 ft)
14–60 m
(45–196 ft)
12–60+ m
(39–196+ ft)
10–60+ m
(32–196+ ft)
9,0–60 m
(29–196 ft)
9,0–60 m
(29–196 ft)
12 m
(39 ft)
25–60 m
(82–196 ft)
23–60 m
(75–196 ft)
19–60 m
(62–196 ft)
16–60 m
(52–196 ft)
13–60+ m
(42–196+ ft)
11–60+ m
(36–196+ ft)
11–55 m
(36–180 ft)
Uwaga
 • Ustawienie czułości radaru Low (Niska) zmniejszy zasięg detekcji o 20%, a ustawienie High (Wysoka) zwiększy zasięg detekcji o 20%.
 • W instalacjach, gdzie poza strefą syntezy, ale wciąż w strefie detekcji radaru, mogą występować małe zwierzęta, można zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów, obniżając czułość radaru do ustawienia Low (Niska). Należy jednak pamiętać, że ograniczy to również zasięg detekcji.

Zasięg kamery z syntezą radaru i wideo

Strefa syntezy analizy, w której obiekt może zostać wykryty i sklasyfikowany przy użyciu obu technologii, zależy od różnych czynników, takich jak:

 • Poziom montażu kamery.

 • Kąt pochylenia kamery.

 • Stopień zoomu obiektywu kamery.

 • Warunki oświetlenia otoczenia i światło zapewniane przez samą kamerę i inne urządzenia w lokalizacji.

 • Odległość do ruchomego obiektu.

Po zainstalowaniu kamery z syntezą radaru i wideo zasięg radaru jest ustalony. Pole widzenia kamery zależy jednak od stopnia zoomu obiektywu.

Aby wizualizować pole widzenia kamery w odniesieniu do zasięgu radaru, w strumieniu radarowym znajdują się dwie zielone linie reprezentujące przybliżone pole widzenia kamery. Linie te będą się przesuwały odpowiednio do zoomu obiektywu. Dostępne są także dwie linie przerywane przedstawiające przybliżony obszar, w którym kamera może obserwować otoczenie. Linia przerywana bliżej urządzenia określa granicę bliskiej detekcji, a ta znajdująca się dalej określa granicę dalekiej detekcji

Ciągłe zielone linie wskazują przybliżone pole widzenia kamery, natomiast linie przerywane w kolorze zielonym oznaczają limity detekcji bliskiej i dalekiej w przybliżeniu.
Przykładowe poziomy powiększenia

Na rozmiar strefy detekcji za pomocą syntezy radaru i wideo wpływ wybrany poziom powiększenia. Dwa skrajne poziomy powiększenia zostały opisane poniżej.

 • Minimalne powiększenie (szerokokątny): Kiedy obiektyw kamery AXIS Q1656-DLE znajduje się w położeniu maksymalnego oddalenia, obiekty będą za małe do analizy wideo. W tym scenariuszu prawdopodobne jest, że obiekty będą wykrywane przez radar o dużym zasięgu, ale nie przez funkcję analizy wideo. Aby ustalić potwierdzenie wizualne we całym zasięgu detekcji radaru, można sparować kamerę AXIS Q1656-DLE z jedną lub kilkoma kamerami PTZ.

 • Maksymalne przybliżenie (teleobiektyw): Kiedy obiektyw jest w ustawieniu maksymalnego powiększenia, pole widzenia kamery będzie znacznie ograniczone. Ponieważ jednak obiekty znajdujące się daleko są powiększone przez teleobiektyw, oznacza to, że mogą one zostać wykryte przez funkcję analizy wideo z dużo większej odległości od urządzenia. W tym scenariuszu możliwe jest wykrywanie obiektów przez analizę wideo, ale nie przez radar.

Aby zwiększyć dokładność klasyfikowania obiektów zarówno przez moduł radarowy, jak i za pomocą analizy wideo, należy ustawić zoom na poziomie umożliwiającym wykrywanie obiektów w obszarze zainteresowania przez funkcję analizy wideo.

Detekcja i klasyfikacja radarowa i wizyjna

Ponieważ kamera AXIS Q1656-DLE umożliwia detekcję i klasyfikację obiektów przy użyciu radaru lub analizy wideo — lub jeden z tych technologii — należy przy tej okazji pamiętać o kilku rzeczach.

 • Jeżeli dwie osoby idą zbyt blisko siebie i zostaną wykryte tylko przez radar, ale nie zauważy ich funkcja analizy obrazu wizyjnego, zostaną one sklasyfikowane jako jedna osoba i zostanie wokół nich wyświetlona tylko jedna ramka. Po wejściu do strefy w zasięgu obu technologii (radaru i analizy wideo) są one prawidłowo klasyfikowane jako dwie osoby. Różnicowanie przestrzenne radaru w kamerze AXIS Q1656-DLE wynosi 3 m (9 ft).

 • W przypadku obiektów znajdujących się poza polem widzenia kamera AXIS Q1656-DLE nie będzie w stanie połączyć żadnych detekcji ani klasyfikacji w płaszczyźnie obrazu. W związku z tym aplikacja AXIS Object Analytics nie wyzwoli alarmu. Aby wyzwalać alarm po wykryciu obiektu tylko przez radar, należy skonfigurować scenariusz w interfejsie WWW radaru i użyć w nim warunków wyzwalania ruchem.

 • Jeśli w interfejsie WWW radaru skonfigurowano strefę wykluczenia, która nakłada się na strefę objętą radarem i analizą wideo, detekcja ruchu w tej strefie wykluczenia radaru będzie zawsze ignorowana. Strefy wykluczenia skonfigurowane w interfejsie WWW mają charakter globalny, natomiast strefy wykluczenia skonfigurowane tylko w aplikacji AXIS Object Analytics będą wykluczone w scenariuszach AXIS Object Analytics. Więcej informacji: Konfigurowanie aplikacji AXIS Object Analytics.

Rozpoczynanie pracy

Wyszukiwanie urządzenia w sieci

Aby znaleźć urządzenia Axis w sieci i przydzielić im adresy IP w systemie Windows®, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager. Obie aplikacje są darmowe i można je pobrać ze strony axis.com/support.

Więcej informacji na temat wykrywania i przypisywania adresów IP znajduje się w dokumencie Jak przypisać adres IP i uzyskać dostęp do urządzenia.

Obsługiwane przeglądarki

Urządzenie obsługuje następujące przeglądarki:

ChromeTM

Firefox®

EdgeTM

Safari®

Windows®

zalecane

zalecane

macOS®

zalecane

zalecane

Linux®

zalecane

zalecane

Inne systemy operacyjne

✓*

*Aby korzystać z interfejsu sieci Web AXIS OS w systemie iOS 15 lub iPadOS 15, przejdź do menu Ustawienia > Safari > Zaawansowane > Funkcje eksperymentalne i wyłącz NSURLSession Websocket.

Otwórz interfejs WWW urządzenia

 1. Otwórz przeglądarkę i wpisz adres IP lub nazwę hosta urządzenia Axis.

  Jeśli nie znasz adresu IP, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci.

 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Jeżeli uzyskujesz dostęp do urządzenia po raz pierwszy, musisz ustawić hasło root. Patrz Ustawianie nowego hasła do konta root.

Ustawianie nowego hasła do konta root

Domyślna nazwa użytkownika dla administratora to root. Konto root nie ma domyślnego hasła. Trzeba je ustawić przy pierwszym logowaniu do urządzenia.

 1. Wprowadź hasło. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł. Patrz Bezpieczne hasła.

 2. Wprowadź ponownie hasło, aby sprawdzić, czy jest ono poprawnie zapisane.

 3. Kliknij Add user (Dodaj użytkownika).

Ważne

Jeżeli zapomnisz hasła do konta root, przejdź do sekcji Przywróć domyślne ustawienia fabryczne i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Sprawdzanie braku zmian w oprogramowaniu sprzętowym

 1. Aby upewnić się, że w urządzeniu zainstalowano oryginalne oprogramowanie sprzętowe Axis lub aby odzyskać kontrolę nad urządzeniem w razie ataku:
 2. Przywróć domyślne ustawienia fabryczne. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

  Po zresetowaniu opcja bezpiecznego uruchamiania gwarantuje bezpieczeństwo urządzenia.

 3. Skonfiguruj i zainstaluj urządzenie.

Omówienie interfejsu WWW

Ten film przybliża najważniejsze elementy i schemat działania interfejsu WWW urządzenia.

Interfejs WWW urządzenia Axis

Konfiguracja urządzenia

Ustawienia podstawowe

Ustawianie częstotliwości zasilania

 1. Przejdź do menu Video > Installation > Power line frequency (Wideo > Instalacja > Częstotliwość zasilania).

 2. Kliknij Change (Zmień).

 3. Wybierz częstotliwość zasilania, a następnie kliknij przycisk Save and restart (Zapisz i uruchom ponownie).

Ustawianie trybu rejestracji

 1. Przejdź do menu Video > Installation > Capture mode (Wideo > Instalacja > Tryb rejestracji).

 2. Kliknij Change (Zmień).

 3. Wybierz tryb rejestracji i kliknij Save and restart (Zapisz i uruchom ponownie).

  Patrz także Tryby rejestracji.

Regulowanie obrazu

W tej części znajdują się instrukcje dotyczące konfigurowania urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej na temat działania niektórych funkcji, przejdź do Dowiedz się więcej.

Wybór trybu ekspozycji

Użyj trybów ekspozycji, jeśli chcesz poprawić jakość obrazu w określonych monitorowanych scenach. Tryby ekspozycji umożliwiają sterowanie aperturą, czasem otwarcia migawki i wzmocnieniem. Przejdź do menu Video > Image > Exposure (Wideo > Obraz > Ekspozycja) i wybierz tryb ekspozycji:

 • W przypadku większości przypadków użycia należy wybrać opcję Automatic (Automatyczna).

 • W przypadku środowisk z niektórymi rodzajami sztucznego oświetlenia, na przykład jarzeniowego, wybierz opcję Flicker-free (Bez migotania).

  Wybierz taką samą częstotliwość, jaką ma linia zasilania.

 • W przypadku środowisk z niektórymi rodzajami sztucznego oświetlenia i jasnym oświetleniem, na przykład na zewnątrz pomieszczeń z oświetleniem jarzeniowym w nocy i światłem słonecznym w dzień, wybierz opcję Flicker-reduced (Zmniejszone migotanie).

  Wybierz taką samą częstotliwość, jaką ma linia zasilania.

 • Opcja Hold current (Zachowaj bieżące) blokuje bieżące ustawienia ekspozycji.

Optymalizacja oświetlenia w podczerwieni

W zależności od środowiska montażowego i warunków kamery, na przykład zewnętrznych źródeł światła w scenie, czasami można poprawić jakość obrazu po ręcznym dostosowaniu natężenia oświetlenia LED. Jeżeli występują problemy z odbiciami światła emitowanego przez diody LED, spróbuj zmniejszyć ich intensywność.

 1. Przejdź do menu Video (Wideo) > Image (Obraz) > Day-night mode (Tryb dzienny/nocny).

 2. Włącz opcję Allow illumination (Zezwalaj na oświetlenie).

 3. Kliknij w podglądzie na żywo i wybierz Manual (Ręcznie).

 4. Dostosuj intensywność.

Korzystanie z oświetlenia w podczerwieni w warunkach słabego oświetlenia (tryb nocny)

Kamera w ciągu dnia rejestruje kolorowe obrazy, korzystając ze światła dziennego. Niemniej, wraz ze zmniejszaniem się ilości światła widzialnego obrazy kolorowe stają się mniej jasne i wyraźne. Jeżeli w takiej sytuacji zostanie aktywowany tryb nocny, kamera będzie wykorzystywać zarówno światło widzialne, jak i podczerwień, aby uzyskać jasne i szczegółowe obrazy w czerni i bieli. Istnieje możliwość ustawienia automatycznego przełączania na tryb nocny.

 1. Przejdź do Video > Image > Day-night mode (Wideo > Obraz > Tryb dzień/noc) i upewnij się, że w opcji IR cut filter (Filtr odcinający promieniowanie podczerwone) ustawiono wartość Auto (Automatycznie).

 2. Aby ustawić, przy jakim poziomie oświetlenia kamera ma się przełączać na tryb nocny, przesuń suwak Threshold (próg) w kierunku opcji Bright (Jasno) lub Dark (Ciemno).

 3. Aby kamera używała wbudowanego oświetlenia promieniowania IR po włączeniu trybu nocnego, włącz opcje Allow illumination (Zezwalaj na oświetlenie) i Synchronize illumination (Synchronizuj oświetlenie).

Redukcja szumu w warunkach słabego oświetlenia

Aby zmniejszyć szum w warunkach słabego oświetlenia, można dostosować jedno lub więcej następujących ustawień:

 • Regulacja stosunku rozmycia ruchu do szumu. Przejdź do menu Video > Image > Exposure (Wideo > Obraz > Ekspozycja) i przesuń suwak Blur-noise trade-off (Stosunek rozmycia do szumu) na Low noise (niski poziom szumu).

 • Automatyczny tryb ekspozycji.

 • Uwaga

  Wysoka maksymalna wartość migawki może skutkować rozmyciem obiektów w ruchu.

 • Aby zmniejszyć prędkość migawki, ustaw wartość maksymalną na najwyższą.

 • Uwaga

  Po zmniejszeniu maksymalnego wzmocnienia obraz może stać się ciemniejszy.

 • Ustaw maksymalne wzmocnienie na niższą wartość.

 • Jeżeli to możliwe, otwórz aperturę.

 • Zmniejsz ostrość obrazu, przechodząc do menu Video > Image > Appearance (Wideo > Obraz > Wygląd).

Zmniejszanie rozmycia obiektów w ruchu w warunkach słabego oświetlenia

 • Aby zmniejszyć rozmycie obiektów w ruchu w warunkach słabego oświetlenia, można dostosować jedno lub więcej następujących ustawień w menu Video > Image > Exposure (Wideo > Obraz > Ekspozycja):
 • Przesuń suwak Blur-noise trade-off (Stosunek rozmycia do szumu) w stronę opcji Low motion blur (Małe rozmycie obiektów w ruchu).

 • Uwaga

  Szum zwiększy się w przypadku zwiększenia wzmocnienia.

 • Ustaw Max shutter (Maks. czas migawki) na niższą wartość, a Max gain (Maks. wzmocnienie) na wyższą wartość.

 • Jeżeli problemy z rozmyciem ruchu są nadal widoczne:
 • Zwiększ poziom oświetlenia w scenie.

 • Zamontuj kamerę tak, aby obiekty poruszały się w jej kierunku lub przeciwnie, ale nie w poprzek.

Maksymalizacja szczegółów obrazu

Ważne

Po zmaksymalizowaniu szczegółów na obrazie prawdopodobnie wzrośnie przepływność bitowa, a poklatkowość obniży się.

 • Wybierz tryb rejestracji o najwyższej rozdzielczości.

 • Przejdź do okna Video > Stream > General (Wideo > Strumień > Ogólne) i ustaw jak najmniejszą kompresję.

 • Poniżej obrazu z podglądu na żywo kliknij przycisk , a następnie w ustawieniu Video format (Format wideo) zaznacz wartość MJPEG.

 • Przejdź do okna Video > Stream > H.264 and H.265 encoding > Zipstream (Wideo > Strumień > Kodowanie w formacie H.264 i H.265 > Zipstream) i wybierz opcję Off (Wył).

Rejestracja w scenach z jasnym podświetleniem

Zakres dynamiki to różnica w poziomie oświetlenia na obrazie. W niektórych przypadkach różnica pomiędzy najciemniejszymi a najjaśniejszymi obszarami może być bardzo duża. W wyniku tego otrzymujemy obraz, na którym nie widać ani jasnych, ani ciemnych obszarów. Szeroki zakres dynamiki (WDR) służy do wyświetlenia jasnych i ciemnych obszarów na obrazie.

Obraz bez WDR.
Obraz z WDR.
Uwaga
 • WDR może powodować występowanie artefaktów na obrazie.
 • Funkcja WDR może nie być dostępna dla wszystkich trybów rejestracji.
 1. Przejdź do menu Video > Image > Wide dynamic range (Wideo > Obraz > Szeroki zakres dynamiki).

 2. Włącz WDR.

 3. Użyj suwaka Local contrast (Kontrast lokalny), aby dostosować poziom WDR.

 4. Jeżeli nadal występują problemy, przejdź do menu Exposure (Ekspozycja) i ustaw Exposure zone (Strefę ekspozycji)tak, by pokrywała się z obszarem zainteresowania.

Więcej informacji o funkcji WDR i sposobie jej wykorzystania znajduje się na stronie axis.com/web-articles/wdr.

Stabilizacja obrazu za pomocą funkcji elektronicznej stabilizacji obrazu (EIS)

Funkcja elektronicznej stabilizacji obrazu (EIS) jest przeznaczona do użycia w przypadku środowisk, w których produkt jest zamontowany na zewnątrz budynku i narażony na drgania, np. z powodu wiatru lub ruchu pojazdów.

EIS sprawia, że obraz jest płynniejszy, stabilniejszy i mniej rozmazany. Zmniejsza ona również rozmiar pliku skompresowanego obrazu i obniża przepływność bitową strumienia wideo.

Uwaga

Po włączeniu EIS obraz zostanie nieznacznie przycięty, a maksymalna rozdzielczość ulega zmniejszeniu.

 1. Przejdź do menu Video > Installation > Image correction (Wideo > Instalacja > Korekta obrazu).

 2. Włącz Image stabilization (Stabilizacja obrazu).

Ukrywanie części obrazu za pomocą masek prywatności

Możesz utworzyć jedną lub kilka masek prywatności, aby ukryć fragmenty obrazu.

 1. Przejdź do okna Video > Privacy masks (Wideo > Maski prywatności).

 2. Kliknij .

 3. Kliknij nową maskę i nadaj jej nazwę.

 4. Dostosuj rozmiar i położenie maski prywatności zgodnie z potrzebami.

 5. Aby zmienić kolor wszystkich masek prywatności, kliknij Privacy masks (Maski prywatności) i wybierz jeden z kolorów.

Patrz także Maski prywatności

Wyświetlanie nakładek na obrazie

Możesz dodać obraz jako nałożenie do strumienia wideo.

 1. Wybierz kolejno opcje Video > Overlays (Wideo > Nakładki).

 2. Wybierz opcję Image (Obraz) i kliknij .

 3. Kliknij przycisk Images (Obrazy).

 4. Przeciągnij i upuść obraz.

 5. Kliknij przycisk Upload (Prześlij).

 6. Kliknij przycisk Manage overlay (Zarządzaj nałożeniem).

 7. Wybierz obraz i położenie. Aby zmienić położenie obrazu nakładki, można go również przeciągnąć w podglądzie na żywo.

Wyświetlanie podglądu na żywo z radaru na obrazie

Za pomocą ekranowych elementów sterowania można wyświetlić podgląd na żywo z radaru i wideo w tym samym strumieniu.

 1. Przejdź do menu Video > Image (Wideo > Obraz).

 2. Aby uzyskać dostęp do ekranowych elementów sterowania, kliknij w podglądzie na żywo.

 3. Wybierz Predefined controls (Wstępnie zdefiniowane elementy sterowania).

 4. Włącz Radar picture-in-picture (Obraz w obrazie z radaru).

 5. Kliknij Enable picture-in-picture (Włącz obraz w obrazie).

 6. Aby zmienić rozmiar projekcji radarowej, kliknij Resize picture-in-picture (Zmień rozmiar obrazu w obrazie).

 7. Aby zmienić pozycję projekcji radarowej, kliknij Move picture-in-picture (Przenieś obraz w obrazie).

Dodawanie nazw ulic i kierunku kompasu do obrazu

Uwaga

Nazwa ulicy i kierunek kompasu będą widoczne na wszystkich strumieniach i zapisach wideo.

 1. Przejdź do menu Apps (Aplikacje).

 2. Wybierz opcję axis-orientationaid.

 3. Kliknij przycisk Open (Otwórz).

 4. Aby dodać nazwę ulicy, kliknij opcję Add text (Dodaj tekst) i zmień tekst na nazwę ulicy.

 5. Aby dodać kompas, kliknij opcję Add compass (Dodaj kompas) i zmień kompas, aby dopasować go do obrazu.

Rejestracja i odtwarzanie obrazu

 1. Nagrywanie obrazu wideo bezpośrednio z kamery
 2. Przejdź do menu Video > Image (Wideo > Obraz).

 3. Aby rozpocząć rejestrację, kliknij przycisk .

  Jeżeli jeszcze nie przygotowano żadnej pamięci masowej, kliknij oraz . Aby uzyskać instrukcje dotyczące konfigurowania zasobów sieciowej pamięci masowej, zobacz Konfiguracja zasobów sieciowej pamięci masowej

 4. Aby zatrzymać rejestrację, ponownie kliknij przycisk .

 1. Przeglądanie materiałów wideo
 2. Przejdź do menu Recordings (Zapisy).

 3. Obok swojego nagrania na liście kliknij przycisk .

Przeglądanie i rejestracja obrazów wideo

W tej części znajdują się instrukcje dotyczące konfigurowania urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o działaniu strumieniowania i pamięci masowej, przejdź do Strumieniowanie i pamięć masowa.

Zmniejszanie zapotrzebowania na przepustowość i pamięć

Ważne

Zmniejszenie przepustowości może skutkować utratą wyrazistości szczegółów na obrazie.

 1. Wybierz kolejno opcje Video > Stream (Wideo > Strumień).

 2. W podglądzie na żywo kliknij przycisk .

 3. W ustawieniu Video format (Format wideo) wybierz wartość H.264.

 4. Przejdź do okna Video > Stream > General (Wideo > Strumień > Ogólne) i zwiększ wartość w polu Compression (Kompresja).

 5. Przejdź do okna Video > Stream > H.264 and H.265 encoding (Wideo > Strumień > Kodowanie w formacie H.264 i H.265) i wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • W ustawieniu Zipstream wybierz poziom, którego chcesz używać.

  • Uwaga

   Ustawienia Zipstream będą używane zarówno w kompresji H.264, jak i H.265.

  • Włącz opcję Dynamic FPS (Dynamiczna liczba klatek na sekundę).

  • Włącz opcję Dynamic GOP (Dynamiczna liczba klatek na sekundę) i dla długości GOP ustaw wysoką wartość parametru Upper limit (Górny limit).

Uwaga

Większość przeglądarek internetowych nie obsługuje kodowania H.265, dlatego urządzenie nie obsługuje go w swoim interfejsie WWW. Zamiast tego można użyć systemu zarządzania materiałem wizyjnym lub aplikacji obsługującej dekodowanie H.265.

Konfiguracja zasobów sieciowej pamięci masowej

 1. Aby przechowywać zapisy w sieci, należy skonfigurować zasoby sieciowej pamięci masowej.
 2. Przejdź do System > Storage (Pamięć masowa).

 3. W obszarze Network storage (Sieciowa pamięć masowa) kliknij opcję Add network storage (Dodaj sieciową pamięć masową).

 4. Wpisz adres IP serwera hosta.

 5. W ustawieniu Network share (Udział sieciowy) podaj nazwę współdzielonego udziału na serwerze hosta.

 6. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

 7. Wybierz wersję protokołu SMB lub pozostaw wartość Auto (Automatycznie).

 8. Jeżeli występują tymczasowe problemy z połączeniem lub udział nie został jeszcze skonfigurowany, zaznacz opcję Add share even if connection fails (Dodaj udział nawet w razie awarii połączenia).

 9. Kliknij przycisk Add (Dodaj).

Konfigurowanie radaru

Kamera z syntezą radaru i wideo jest fabrycznie skalibrowana w taki sposób, że moduły kamery i radaru są ze sobą idealnie wyrównane.

Uwaga

Nie należy zmieniać położenia ani usuwać obiektywu, modułu optycznego ani modułu radarowego, ponieważ spowoduje to utratę kalibracji i wyrównania.

Aby zapewnić maksymalnie precyzyjną detekcję z radaru, należy odpowiednio ustawić poziom montażu. Należy również zdefiniować obszar zainteresowania, na przykład w celu dodania w scenie stref wykluczania w zależności od środowiska.

Ustawianie poziomu montażu

Wysokość montażu jest mierzona od podłoża do układu optycznego w kamerze i powinna być możliwie najdokładniejsza. W przypadku scen z nierównymi powierzchniami należy dodać wartość odpowiadającą średniej wysokości sceny.

Uwaga

Jeżeli wysokość zostanie ustawiona nieprawidłowo, ramki pojawiające się w chwili detekcji obiektu nie będą wyświetlane w odpowiednim miejscu.

 1. Przejdź do menu Radar > General (Radar > Ogólne).

 2. Ustaw wysokość w menu Mounting height (Poziom montażu).

Poziom montażu można również ustawić w aplikacji AXIS Object Analytics. Ustawienie wysokości w jednym miejscu powoduje automatyczne ustawienie poziomu montażu w drugim.

 1. Wybierz kolejno opcje Apps > AXIS Object Analytics (Aplikacje > AXIS Object Analytics).

 2. Włącz aplikację i kliknij przycisk Open (Otwórz).

 3. Kliknij przycisk Settings (Ustawienia).

 4. Ustaw wysokość w menu Mounting height (Poziom montażu).

Definiowanie obszaru zainteresowania

Aby zapewnić maksymalną precyzję detekcji i klasyfikacji radaru w kamerze AXIS Q1656-DLE, należy zdefiniować obszar zainteresowania. Do zdefiniowaniu obszaru zainteresowania radaru służą następujące elementy:

 • Mapa referencyjna: Należy przesłać mapę referencyjną i przyciąć ją do obszaru zainteresowania, aby można było łatwo zobaczyć, gdzie poruszają się obiekty w zasięgu radaru. Więcej informacji: Przesyłanie mapy referencyjnej.

 • Strefy detekcji radaru: Można ustawić dwa rodzaje stref detekcji umożliwiające ignorowanie lub wykrywanie obiektów:

  • Strefy wykluczenia: Strefa wykluczenia pozwala ignorować obiekty poruszające się poza obszarem zainteresowania i w obszarach z kołyszącymi się obiektami lub powierzchniami odbijającymi światło, które mogą powodować fałszywe ślady i fałszywe alarmy. Więcej informacji: Dodawanie stref wykluczenia.

  • Scenariusze: Scenariusze (wcześniej nazywane obszarami detekcji) pozwalają wyzwalać reguły w odniesieniu do obiektów objętych danym scenariuszem. Domyślny scenariusz odpowiada całemu zasięgowi radaru. Więcej informacji: Dodawanie scenariuszy.

Przesyłanie mapy referencyjnej

Domyślny widok podglądu na żywo z radaru będzie przedstawiał zasięg radaru i wykryty ruch; można też od razu dodać strefy i reguły detekcji. Aby łatwiej sprawdzić, w którą stronę poruszają się obiekty, można wczytać mapę referencyjną, na przykład mapę terenu lub zdjęcie z lotu ptaka, które pokazuje obszar pokryty radarem.

 • Wymogi dotyczące obrazów:
 • Obsługiwane formaty to JPEG i PNG.

 • Orientacja nie jest ważna, ponieważ kształt obszaru objętego radarem zostanie podczas kalibracji przesunięty tak, aby dopasować się do obrazu.

 1. Wczytaj mapę referencyjną, a następnie skalibruj ją, by rzeczywisty zasięg radaru odpowiadał położeniu, kierunkowi i skali mapy.
 2. Przejdź do menu Radar > Map calibration (Radar > Kalibracja mapy).

 3. Prześlij mapę referencyjną i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez asystenta konfiguracji.

Dodawanie stref wykluczenia

Strefy wykluczenia to obszary, w których poruszające się obiekty są ignorowane. Dodaj strefy wykluczenia, aby ignorować obszary z ruchomymi obiektami, które mogą powodować fałszywe alarmy.

Example

Obiekty odblaskowe, na przykład metalowe dachy, ogrodzenia, pojazdy, a nawet ściany z cegieł mogą zakłócać działanie radaru. Mogą one generować odbicia lub fałszywe ślady interpretowane jako pozorne detekcje trudne do odróżnienia od rzeczywistych detekcji.

 1. Rzeczywista detekcja
 2. Detekcja z odbicia
 1. Dodawanie strefy wykluczenia:
 2. Przejdź do menu Radar > Exclude zones (Radar > Strefy wykluczenia).

 3. Kliknij Add exclude zone (Dodaj strefę wykluczenia).

  Użyj myszki, aby zmienić kształt i położenie strefy, tak aby obejmowała tylko pożądaną część obrazu radaru lub mapy referencyjnej.

Uwaga

Począwszy od wersji 11.4 oprogramowania układowego nie ma ograniczeń dotyczących liczby stref wykluczenia.

Dodawanie scenariuszy

Scenariusz (nazywany wcześniej strefą detekcji) to obszar, w którym poruszające się obiekty wyzwalają reguły. Aby utworzyć różne zdarzenia dla różnych części sceny, należy dodać scenariusze.

 1. Aby dodać scenariusz:
 2. Wybierz kolejno opcje Radar > Scenarios (Radar > Scenariusze).

 3. Kliknij Add scenario (Dodaj scenariusz).

 4. Wpisz nazwę scenariusza.

 5. Pozwala wybrać, czy warunkiem wyzwalania mają być obiekty przemieszczające się w obszarze lub przekraczające linię.

 1. Aby wyzwalać zdarzenia przez ruchome obiekty w obszarze:
 2. Wybierz Object moving in area (Obiekt poruszający się w obszarze).

 3. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 4. Wybierz strefę, którą chcesz uwzględnić w scenariuszu.

  Użyj myszki, aby zmienić kształt i położenie strefy, tak aby obejmowała tylko pożądaną część obrazu radaru lub mapy referencyjnej.

 5. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 6. Dodaj ustawienia detekcji.

  1. Wprowadź sekundy do wyzwolenia.

  2. Wybierz typ wyzwalającego obiektu.

  3. Dodaj zasięg limitu prędkości.

 7. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 1. Wyzwalanie przez obiekty przekraczające linię:
 2. Wybierz Object crossing line (Obiekt przekraczający linię).

 3. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 4. Umieść linię w scenie.

  Za pomocą myszy przesuń linię i nadaj jej pożądany kształt.

 5. Aby zmienić kierunek detekcji, włącz opcję Change direction (Zmień kierunek).

 6. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 7. Dodaj ustawienia detekcji.

  1. Wprowadź sekundy do wyzwolenia.

  2. Wybierz typ wyzwalającego obiektu.

  3. Dodaj zasięg limitu prędkości.

 8. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Konfigurowanie aplikacji AXIS Object Analytics

AXIS Object Analytics to główny interfejs służący do konfigurowania syntezy radaru i wideo w kamerze AXIS Q1656-DLE. Sygnał wyjściowy na żywo z syntezy może być odczytywany tylko w strumieniu wideo w scenariuszu skonfigurowanym w aplikacji AXIS Object Analytics.

Tworzenie scenariusza

 1. Wybierz kolejno opcje Apps > AXIS Object Analytics (Aplikacje > AXIS Object Analytics).

 2. Uruchom aplikację i kliknij przycisk Open (Otwórz).

 3. Na ekranie powitalnym kliknij opcję Step-by-step (Krok po kroku), aby postępować zgodnie z zalecaną procedurą konfiguracji.

Po zweryfikowaniu ustawień, scenariusz AXIS Object Analytics będzie utworzony. W przypadku kamer z syntezą radaru i wideo obowiązują dodatkowe ustawienia, zob. Wyzwalanie prędkością i Wybór czułości detekcji.

Więcej informacji o ustawieniach ogólnych aplikacji AXIS Object Analytics, zob. instrukcję obsługi na stronie help.axis.com/axis-object-analytics. Pamiętaj również, że niektóre aspekty i funkcje nie mają zastosowania w przypadku kamer z syntezą radaru i wideo.

Wyzwalanie prędkością

 1. W aplikacji AXIS Object Analytics:
 2. Kliknij Open (Otwórz), aby edytować scenariusz.

 3. Przejdź do menu Object speed (Prędkość obiektu) i włącz ustawienie Use speed to trigger (Wyzwalaj prędkością).

 4. Ustaw zakres prędkości wyzwalającej.

 5. Aby włączyć wyzwalanie powyżej lub poniżej ustalonego progu, kliknij Invert (Odwróć).

Wybór czułości detekcji

Opcja wyboru czułości detekcji pozwala określić, czy zdarzenia mają być wyzwalane ruchem wykrytym przez analizę wideo, przez radar czy na za pomocą obu tych metod. Można też skonfigurować sam produkt, by w oparciu o algorytmy syntezy detekcji wybierał technologie, na których ma polegać.

 1. W aplikacji AXIS Object Analytics:
 2. Kliknij Open (Otwórz), aby edytować scenariusz.

 3. Przejdź do Detection sensitivity (Czułość detekcji) i wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Niska czułość: Do wykrywania obiektów są potrzebne radar i kamera. Zmniejsza ryzyko fałszywych alarmów, ale zwiększa ryzyko pominięcia detekcji.

   Aby mieć pewność, że obiekty będę wykrywane przez obie technologie, scena nie może być zbyt skomplikowana. Warunki oświetleniowe muszą być dobre, obszar detekcji musi znajdować się w zasięgu detekcji obu technologii i najlepiej, żeby nie było w nim żadnych elementów zakłócających, takich jak drzewa czy zarośla.

  • Automatic (Automatycznie): Aplikacja sama decyduje o tym, czy do wykrywania obiektów są używane radar i kamera, czy tylko jeden z tych elementów. Jest to opcja domyślna.

  • Wysoka czułość: Do wykrywania obiektów jest potrzebny radar lub kamera. Większe ryzyko fałszywych alarmów, ale mniejsze ryzyko pominięcia detekcji.

   W przypadku wybrania wysokiej czułości warunki oświetleniowe i wielkość obszaru detekcji nie mają tak dużego znaczenia, ponieważ do detekcji obiektu wystarczy tylko jedna z technologii.

Konfiguracja reguł dotyczących zdarzeń

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

Oszczędzanie energii, kiedy nie jest wykrywany żaden ruch

Ten przykład pokazuje, jak włączyć tryb oszczędzania energii, gdy w scenie nie jest wykrywany żaden ruch.

Uwaga

Po włączeniu trybu oszczędzania energii zakres oświetlenia w podczerwieni jest zmniejszony.

 1. Upewnij się, że jest uruchomiona aplikacja AXIS Object Analytics:
 2. Wybierz kolejno opcje Apps > AXIS Object Analytics (Aplikacje > AXIS Object Analytics).

 3. Uruchom aplikację, jeśli jeszcze nie jest uruchomiona.

 4. Upewnij się, że aplikacja została skonfigurowana odpowiednio do potrzeb.

 1. Create a rule (Utwórz regułę):
 2. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 3. Wprowadź nazwę reguły.

 4. Z listy warunków w obszarze Application (Zastosowanie) wybierz Object Analytics (Analiza obiektów).

 5. Wybierz opcję Invert this condition (Odwróć ten warunek).

 6. Na liście akcji w obszarze Power saving mode (Tryb oszczędzania energii) wybierz opcję Use power saving mode while the rule is active (Tryb oszczędzania energii, gdy reguła jest aktywna).

 7. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Wyzwalanie alarmu, gdy ktoś otwiera obudowę

W tym przykładzie pokazano, jak wyzwalać alarm, gdy ktoś otwiera obudowę.

 1. Dodaj odbiorcę:
 2. Przejdź do System (System) > Events (Zdarzenia) > Recipients (Odbiorcy) i kliknij Add recipient (Dodaj odbiorcę).

 3. Wprowadź nazwę odbiorcy.

 4. Wybierz adresE-mail.

 5. Wprowadź adres e-mail odbiorcy.

 6. Kamera nie ma dedykowanego serwera poczty e-mail, więc należy się zalogować na inny serwer, aby wysyłać wiadomości e-mail. Podaj pozostałe informacje wymagane przez dostawcę poczty e-mail.

 7. Kliknij przycisk Test, aby wysłać testową wiadomość e-mail.

 8. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 9. Utwórz regułę:
 10. Przejdź do menu System > Events > Rules (System > Zdarzenia > Reguły) i dodaj regułę.

 11. Wprowadź nazwę reguły.

 12. Z listy warunków wybierz opcję Casing open (Otwarcie obudowy).

 13. Z listy akcji wybierz opcję Send notification to email (Wyślij powiadomienie emailem).

 14. Wybierz odbiorcę z listy.

 15. Wpisz temat i treść wiadomości e-mail.

 16. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Sterowanie kamerą PTZ za pomocą radaru

Można użyć informacji o położeniu obiektów tylko z radaru w kamerze z funkcją syntezy wideo i radaru, aby przesłać do kamery PTZ polecenie śledzenia obiektu.

 • Można to zrobić na dwa sposoby:
 • Użyj wbudowanej opcji Radar autotracking (Automatyczne śledzenie radaru). Opcji tej należy użyć w przypadku kamery PTZ zamontowanej bardzo blisko kamery z syntezą radaru i wideo. Opcja ta umożliwia utworzenie rozwiązania od krawędzi do krawędzi systemu (edge-to-edge), w którym radar kontroluje kamerę bezpośrednio. Wbudowana funkcja autośledzenia radaru działa we wszystkich kamerach PTZ Axis.

  1. Przejdź do menu System > Radar autotracking (System > Automatyczne śledzenie radaru).

  2. Kliknij opcję legacy web client (starszy klient sieciowy), aby otworzyć interfejs starszego urządzenia.

  3. Wpisz adres IP, nazwę użytkownika oraz hasło do kamery PTZ.

  4. Kliknij przycisk Connect (Połącz) i postępuj zgodnie z instrukcjami.

 • Uwaga

  Kamera PTZ musi być zamontowana bezpośrednio nad lub pod kamerą z syntezą radaru i wideo.

  Kamera musi być zamontowana bezpośrednio nad lub pod radarem.

  Ta aplikacja nie korzysta ze scenariuszy (zwanych wcześniej obszarami detekcji) skonfigurowanych w radarze. Do wykrywania ruchu wykorzystywana jest cała strefa zasięgu radaru, poza strefami wykluczenia.

 • Aplikacja AXIS RadarAutotracking for PTZ na system Windows® umożliwia używanie wielu kamer PTZ i radarów. Przejdź do witryny axis.com, pobierz aplikację AXIS Radar Autotracking for PTZ i postępuj zgodnie z wyświetlanymi a niej instrukcjami, aby zainstalować ją na serwerze VMS (lub innym komputerze mającym dostęp zarówno do kamery, jak i radaru).

  Aplikacja AXIS Radar Autotracking for PTZ działa w wybranych kamerach PTZ. Lista zgodnych urządzeń znajduje się na stronie axis.com.

  Jest to rozwiązanie oparte na serwerze, które może obsługiwać różne konfiguracje:

  • Sterowanie kilkoma kamerami PTZ za pomocą jednego radaru.

  • Sterowanie jedną kamerą PTZ za pomocą kilku radarów. Tylko jeden radar może pochodzić z kamery AXIS Q1656-DLE.

  • Sterowanie kilkoma kamerami PTZ za pomocą kilku radarów. Kamera PTZ będzie śledzić obiekty w kolejności, w jakiej zostały umieszczone w kolejce sterowania.

  • Sterowanie jedną kamerą PTZ za pomocą jednego radaru po zamontowaniu ich w różnych położeniach na tym samym obserwowanym obszarze.

 • Uwaga

  Używanie serwera NTP do synchronizowania czasu między kamerami i komputerem z systemem Windows. W razie braku synchronizacji zegarów może dojść do opóźnień w śledzeniu albo śledzenia fałszywych śladów.

Minimalizowanie fałszywych alarmów

Jeżeli zauważysz nadmiar fałszywych alarmów, możesz odfiltrować niektóre rodzaje ruchu lub obiekty, zmienić zasięg albo dostosować czułość detekcji. Zobacz, które ustawienia najlepiej sprawdzą się w danych warunkach.

 • Dostosuj czułość detekcji w aplikacji AXIS Object Analytics:

  Wybierz kolejno opcje Apps > AXIS Object Analytics (Aplikacje > AXIS Object Analytics), otwórz scenariusz i określ niską wartość w ustawieniu Detection sensitivity (Czułość detekcji).

  • Niska czułość: Do wykrywania obiektów są potrzebne radar i kamera. Mniejsze ryzyko fałszywych alarmów, ale większe ryzyko niewykrycia obiektów.

  • Automatic (Automatycznie): Aplikacja sama decyduje o tym, czy do wykrywania obiektów są używane radar i kamera, czy tylko jeden z tych elementów.

  • Wysoka czułość: Do wykrywania obiektów jest potrzebny radar lub kamera. Większe ryzyko fałszywych alarmów, ale mniejsze ryzyko niewykrycia obiektów.

 • Wyreguluj czułość detekcji radaru:

  Przejdź do Radar > Settings > Detection (Radar > Ustawienia > Detekcja) i zmniejsz opcję Detection sensitivity (Czułość detekcji). Zmniejsza to ryzyko fałszywych alarmów, ale może również sprawić, że radar przeoczy jakiś ruch.

  • Low (Niski): Tej wartości czułości należy użyć w przypadku wielu metalowych obiektów lub dużych pojazdów na obszarze. Śledzenie i klasyfikowanie obiektów przez radar potrwa dłużej. Może to zmniejszyć zakres detekcji, zwłaszcza w przypadku szybko poruszających się obiektów.

  • Medium (Średni): Jest to domyślne ustawienie.

  • High (Profil High): Tej wartości czułości należy użyć w przypadku otwartej przestrzeni bez metalowych obiektów znajdujących się przed radarem. Zwiększy to zakres detekcji dla ludzi.

 • Modyfikowanie scenariuszy i wyłączanie stref:

  Jeżeli scenariusz obejmuje twarde powierzchnie, takie jak metalowa ściana, mogą w niej pojawiać się odbicia, które powodują wiele detekcji jednego obiektu. W takim przypadku należy zmodyfikować scenariusz; zob. Dodawanie scenariuszy, aby dowiedzieć się więcej; zob. Dodawanie stref wykluczenia, aby dodać strefę wykluczenia, która ignoruje całą strefę.

 • Filtrowanie przy ruchu:

  Przejdź do Radar> Settings > Detection (Radar > Ustawienia >Detekcja) i wybierz opcję Ignore swaying objects (Ignoruj kołyszące się obiekty). ustawienie to służy do zmniejszania liczby fałszywych alarmów wywołanych ruchem drzew, krzewów i masztów w strefie obserwacji.

 • Filtrowanie według czasu:

  • Wybierz kolejno opcje Radar > Scenarios (Radar > Scenariusze).

  • Zaznacz scenariusz i kliknij przycisk , aby zmodyfikować jego ustawienia.

  • Wybierz wyższą wartość w ustawieniu Seconds until trigger (Sekundy do wyzwolenia). Jest to wartość czasu, przez jaką radar śledzi obiekt przed wyzwoleniem alarmu. Odliczanie rozpoczyna się od pierwszego wykrycia obiektu przez radar, a nie pojawienia się obiektu w określonej strefie w scenariuszu.

 • Filtrowanie według typu obiektów:

  • Wybierz kolejno opcje Radar > Scenarios (Radar > Scenariusze).

  • Zaznacz scenariusz i kliknij przycisk , aby zmodyfikować jego ustawienia.

  • Jeśli nie chcesz wyzwalać alarmu po wykryciu konkretnych typów obiektów, wybierz typy obiektów, które nie mają wyzwalać zdarzeń w scenariuszu.

 • Uwaga

  Ustawienie typu obiektu wpływa tylko na radar. Aplikacja AXIS Object Analytics je ignoruje.

Rejestrowanie obrazu wideo w momencie wykrycia obiektu

W tym przykładzie wyjaśniono, jak skonfigurować kamerę, aby rozpocząć zapis na karcie SD, kiedy kamera wykryje dany obiekt. Zapis obejmuje pięć sekund przed detekcją i minutę po zakończeniu detekcji.

Przed uruchomieniem usługi:

 • Upewnij się, że karta SD została zainstalowana.

 1. Upewnij się, że jest uruchomiona aplikacja AXIS Object Analytics:
 2. Wybierz kolejno opcje Apps > AXIS Object Analytics (Aplikacje > AXIS Object Analytics).

 3. Uruchom aplikację, jeśli jeszcze nie jest uruchomiona.

 4. Upewnij się, że aplikacja została skonfigurowana odpowiednio do potrzeb.

 1. Create a rule (Utwórz regułę):
 2. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 3. Wprowadź nazwę reguły.

 4. Z listy warunków w obszarze Application (Zastosowanie) wybierz Object Analytics (Analiza obiektów).

 5. Z listy akcji w obszarze Recordings (Zapisy) wybierz opcję Record video while the rule is active (Rejestruj wideo, gdy reguła jest aktywna).

 6. Z listy opcji pamięci masowej wybierz opcję SD_DISK.

 7. Wybierz kamerę i profil strumienia.

 8. Ustaw czas buforowania przed zdarzeniem na 5 sekund.

 9. Ustaw czas buforowania po zdarzeniu na 1 minutę.

 10. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Zapewnianie wizualnej sygnalizacji trwającego zdarzenia

Dostępna jest możliwość podłączenia AXIS I/O Indication LED do kamery sieciowej. Wskaźnik LED można skonfigurować tak, aby włączał się zawsze po wystąpieniu pewnych zdarzeń w kamerze. Na przykład po to, aby poinformować, że trwa nagrywanie wideo.

Wymagany sprzęt

 • AXIS I/O Indication LED

 • Sieciowa kamera wideo Axis

 • Uwaga

  Instrukcje podłączenia AXIS I/O Indication LED znaleźć można w instrukcji montażu dołączonej do produktu.

Poniższy przykład ilustruje sposób konfigurowania reguły, która włącza AXIS I/O Indication LED, aby wskazać, że trwa nagrywanie.

 1. Przejdź do menu System > Accessories > I/O ports (System > Akcesoria > Porty we/wy).

 2. W przypadku portu, do którego podłączony jest AXIS I/O Indication LED, kliknij , aby ustawić kierunek na Output (Wyjście), a następnie kliknij , aby ustawić stan normalny na Circuit open (Obwód otwarty).

 3. Przejdź do System > Events (System > Zdarzenia).

 4. Utwórz nową regułę.

 5. Wybierz Condition (Warunek), który musi zostać spełniony w celu rozpoczęcia nagrywania. Może to na przykład być harmonogram czasowy lub detekcja ruchu.

 6. Z listy akcji wybierz opcję Record video (Zarejestruj wideo). Wybierz pamięć masową. Wybierz profil strumienia lub utwórz nowy. Ustaw również Prebuffer (Bufor przed zdarzeniem) i Postbuffer (Bufor po zdarzeniu).

 7. Zapisz regułę.

 8. Utwórz drugą regułę i wybierz ten sam Condition (Warunek), co w pierwszej regule.

 9. Z listy akcji wybierz opcję Toggle I/O while the rule is active (Przełącz I/O, gdy reguła jest aktywna), a następnie wybierz port, do którego podłączony jest the AXIS I/O Indication LED. Ustaw stan na Active (Aktywny).

 10. Zapisz regułę.

 • Inne sytuacje, w których można wykorzystać AXIS I/O Indication LED, to na przykład:
 • Konfiguracja wskaźnika LED tak, by włączył się, gdy kamera zostaje uruchomiona, tak by wskazywać na jej obecność. Wybierz warunek System ready (System gotowy).

 • Konfiguracja wskaźnika LED tak, by włączył się, gdy aktywny jest strumień na żywo i by wskazywał, że osoba lub program uzyskali dostęp do strumienia z kamery. Wybierz opcję Live stream accessed (Dostęp do strumienia na żywo) jako warunek.

Wyświetlanie nałożenia tekstu w strumieniu wideo, gdy urządzenie wykryje obiekt

W poniższym przykładzie wyjaśniono sposób wyświetlania tekstu „Motion detected” (Wykryto ruch), gdy urządzenie wykryje obiekt.

 1. Upewnij się, że jest uruchomiona aplikacja AXIS Object Analytics:
 2. Wybierz kolejno opcje Apps > AXIS Object Analytics (Aplikacje > AXIS Object Analytics).

 3. Uruchom aplikację, jeśli jeszcze nie jest uruchomiona.

 4. Upewnij się, że aplikacja została skonfigurowana odpowiednio do potrzeb.

 1. Dodaj nałożenie tekstu:
 2. Wybierz kolejno opcje Video > Overlays (Wideo > Nakładki).

 3. W obszarze Overlays (Nakładki) zaznacz opcję Text (Tekst) i kliknij przycisk .

 4. W polu tekstowym wprowadź#D.

 5. Wybierz rozmiar i wygląd tekstu.

 6. Aby umieścić nakładkę tekstową, kliknij przycisk i wybierz opcję.

 1. Create a rule (Utwórz regułę):
 2. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 3. Wprowadź nazwę reguły.

 4. Z listy warunków w obszarze Application (Zastosowanie) wybierz Object Analytics (Analiza obiektów).

 5. Na liście akcji w obszarze Overlay text (Nałożony tekst) wybierz opcję Use overlay text (Użyj nałożonego tekstu).

 6. Wybierz kanał wideo.

 7. W polu Text (Tekst) wpisz „Motion detected” (Wykryto ruch).

 8. Ustaw czas trwania.

 9. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Uwaga

Aktualizacja nałożonego tekstu będzie automatycznie wprowadzana na wszystkich strumieniach wideo.

Rejestracja obrazu wideo po wykryciu ruchu przez czujnik PIR

W tym przykładzie wyjaśniono, jak podłączyć czujnik PIR (NC) do urządzenia, aby rozpocząć zapis wideo, gdy czujnik wykryje ruch.

 • Wymagany sprzęt
 • Kabel 3-żyłowy (uziemienie, zasilanie, WE/WY)

 • Detektor PIR, NC

POWIADOMIENIE

Przed podłączeniem przewodów odłącz urządzenie od zasilania. Po zakończeniu podłączania doprowadź zasilanie.

 1. Podłącz przewody do złącza WE/WY urządzenia
 2. Uwaga

  Informacje na temat złącza WE/WY: Złącza.

 3. Podłącz przewód uziemienia do pinu 1 (GND/-).

 4. Podłącz przewód zasilający do pinu 2 (wyjście 12 V DC).

 5. Podłącz przewód I/O do pinu 3 (wejście I/O).

 1. Podłącz przewody do złącza I/O czujnika PIR
 2. Drugi koniec przewodu uziemienia podłącz do pinu 1 (GND/-).

 3. Drugi koniec przewodu zasilającego podłącz do pinu 2 (wejście DC/+).

 4. Drugi koniec przewodu I/O podłącz do pinu 3 (wyjście I/O).

Skonfiguruj port WE/WY w interfejsie WWW urządzenia

 1. Przejdź do menu System > Accessories > I/O ports (System > Akcesoria > Porty we/wy).

 2. Kliknij , aby ustawić kierunek na wyjście dla portu 1.

 3. Nadaj modułowi wejścia nazwę opisową, na przykład "Czujnik PIR".

 4. Aby wyzwolić zdarzenie po każdym wykryciu ruchu przez detektor PIR, kliknij , aby ustawić stan normalny jako obwód zamknięty.

 1. Tworzenie reguły
 2. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 3. Wprowadź nazwę reguły.

 4. Z listy warunków wybierz opcję PIR detector (Czujnik PIR).

 5. Z listy akcji w obszarze Recordings (Zapisy) wybierz opcję Record video while the rule is active (Rejestruj wideo, gdy reguła jest aktywna).

 6. Z listy opcji pamięci masowej wybierz opcję SD_DISK.

 7. Wybierz kamerę i profil strumienia.

 8. Ustaw czas buforowania przed zdarzeniem na 5 sekund.

 9. Ustaw czas buforowania po zdarzeniu na 1 minutę.

 10. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Rejestrowanie obrazu wideo w momencie wykrycia głośnych dźwięków przez kamerę

W tym przykładzie wyjaśniono sposób konfiguracji kamery w celu rozpoczęcia zapisu na karcie SD w ciągu pięciu sekund przed wykryciem głośnego dźwięku i zakończenia rejestracji po dwóch minutach.

Uwaga

Zgodnie z poniższymi instrukcjami wymagane jest podłączenie mikrofonu do wejścia audio.

 1. Włącz dźwięk:
 2. Skonfiguruj profil strumienia, tak by włączyć opcję audio; patrz: Dodawanie dźwięku do zapisu.

 1. Włącz detekcję dźwięku:
 2. Przejdź do menu System > Detectors > Audio detection (System > Detektory > Detekcja dźwięku).

 3. Dostosuj poziom dźwięku w zależności od potrzeb.

 1. Create a rule (Utwórz regułę):
 2. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 3. Wprowadź nazwę reguły.

 4. Z listy warunków w obszarze Audio (Dźwięk) wybierz opcję Audio Detection (Detekcja dźwięku).

 5. Z listy akcji w obszarze Recordings (Zapisy) wybierz opcję Record video (Rejestruj wideo).

 6. Z listy opcji pamięci masowej wybierz opcję SD_DISK.

 7. Wybierz profil strumienia, w którym włączono dźwięk.

 8. Ustaw czas buforowania przed zdarzeniem na 5 sekund.

 9. Ustaw czas buforowania po zdarzeniu na 2 minuty.

 10. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Wykrywanie ingerencji w sygnał wejściowy

W tym przykładzie wyjaśniono, w jaki sposób wysyłać wiadomość e-mail po odcięciu lub zwarciu obwodu sygnału wejściowego. Więcej informacji na temat złącza I/O: Złącze I/O.

 1. Wybierz kolejno opcje System > Accessories (System > Akcesoria) i włącz opcję Supervised (Nadzorowane) dla odnośnego portu.

 1. Add an email recipient (Dodaj odbiorcę wiadomości e-mail):
 2. Przejdź do menu System > Events > Recipients (System > Zdarzenia > Odbiorcy) i dodaj odbiorcę.

 3. Wprowadź nazwę odbiorcy.

 4. Wybierz adresE-mail.

 5. Wprowadź adres e-mail odbiorcy.

 6. Kamera nie ma dedykowanego serwera poczty e-mail, więc należy się zalogować na inny serwer, aby wysyłać wiadomości e-mail. Podaj pozostałe informacje wymagane przez dostawcę poczty e-mail.

 7. Kliknij przycisk Test, aby wysłać testową wiadomość e-mail.

 8. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 1. Create a rule (Utwórz regułę):
 2. Przejdź do menu System > Events > Rules (System > Zdarzenia > Reguły) i dodaj regułę.

 3. Wprowadź nazwę reguły.

 4. Z listy warunków w obszarze I/O (WE/WY) wybierz Supervised input tampering is active (Sabotaż wejścia nadzorowanego jest aktywny).

 5. Wybierz odpowiedni port.

 6. Z listy akcji w menu Notifications (Powiadomienia) wybierz pozycję Send notification to email (Wyślij powiadomienie emailem), a następnie wybierz odbiorcę z listy.

 7. Wpisz temat i treść wiadomości e-mail.

 8. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Dźwięk

Dodawanie dźwięku do zapisu

 1. Włącz dźwięk:
 2. Przejdź do menu Video > Stream > Audio (Wideo > Strumień > Dźwięk) i włącz obsługę audio.

 3. Jeżeli urządzenie ma więcej niż jedno źródło sygnału wejściowego, wybierz właściwe w polu Source (Źródło).

 4. Wybierz kolejno opcje Audio > Device settings (Dźwięk > Ustawienia urządzenia) i włącz odpowiednie źródło sygnału wejściowego.

 5. Jeżeli wprowadzisz jakiekolwiek zmiany w źródle sygnału wejściowego, kliknij przycisk Apply changes (Aktywuj zmiany).

 6. Edytuj profil strumienia używany do rejestracji:
 7. Przejdź do okna System > Stream profiles (System > Profile strumienia) i wybierz profil strumienia.

 8. Kliknij opcję Include audio (Dołącz audio) i włącz ją.

 9. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Interfejs urządzenia

Aby przejść do interfejsu urządzenia, wpisz adres IP urządzenia w przeglądarce internetowej.

Uwaga

Obsługa funkcji i ustawień opisanych w tym rozdziale różni się w zależności od urządzenia.

Wyświetl/ukryj menu główne.

Uzyskaj dostęp do pomocy dotyczącej produktu.

Zmień język.

Ustaw jasny lub ciemny motyw.

Menu użytkownika zawiera opcje:

 • Informacje o zalogowanym użytkowniku.

 • Change user (Zmień użytkownika): Ta opcja umożliwia wylogowanie bieżącego użytkownika i zalogowanie nowego użytkownika.

 • Log out (Wyloguj) : Ta opcja umożliwia wylogowanie bieżącego użytkownika.

Menu kontekstowe zawiera opcje:

 • Analytics data (Dane analityczne): Zaakceptuj, aby udostępniać nie osobiste dane przeglądarki.

 • Feedback (Opinia): Ta opcja pozwala wystawiać opinie, by pomagać nam w poprawianiu funkcjonalności produktów i usług.

 • Legal (Informacje prawne): Wyświetl informacje o plikach cookie i licencjach.

 • About (Informacje): Tutaj znajdziesz informacje o urządzeniu, w tym wersję oprogramowania sprzętowego i numer seryjny.

 • Interfejs starszego urządzenia: Zmień interfejs urządzenia na starszą wersję.

Stan

Zabezpieczenia

Pokazuje, jakiego rodzaju dostęp do urządzenia jest aktywny oraz które protokoły szyfrowania są używane. Zalecane ustawienia bazują na przewodniku po zabezpieczeniach systemu operacyjnego AXIS.

Hardening guide (Przewodnik po zabezpieczeniach): Kliknięcie spowoduje przejście do przewodnika po zabezpieczeniach systemu operacyjnego AXIS, gdzie można się dowiedzieć więcej o stosowaniu najlepszych praktyk cyberbezpieczeństwa.

Time sync status (Stan synchronizacji czasu)

Pokazuje informacje o synchronizacji z usługą NTP, w tym czy urządzenie jest zsynchronizowane z serwerem NTP oraz czas pozostały czas do następnej synchronizacji.

NTP settings (Ustawienia NTP): Kliknij, aby przejść do strony Date and time (Data i godzina), gdzie można zmienić ustawienia usługi NTP.

Trwające zapisy

Zapisy: pokazuje poszczególne trwające zapisy i ich źródła. Więcej informacji: Zapisy.

Pokazuje miejsce na dysku, w którym zapis został zapisany.

Device info (Informacje o urządzeniu)

Tutaj znajdziesz informacje o urządzeniu, w tym wersję oprogramowania sprzętowego i numer seryjny.

Upgrade firmware (Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe): Kliknij, aby przejść do strony Maintenance (Konserwacja), gdzie można wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego.

Connected clients (Podłączone klienty)

View details (Wyświetl szczegóły): kliknij, aby wyświetlić wszystkie klienty podłączone do urządzenia.

Wideo

Kliknij, aby odtworzyć strumień wideo na żywo.

Kliknij, aby zatrzymać odtwarzanie strumienia wideo na żywo.

Kliknij, aby zapisać zrzut ekranu ze strumienia wideo na żywo. Plik jest zapisywany w folderze „Pobrane” na komputerze. Nazwa pliku to [snapshot_YYYY_MM_DD_HH_MM_SS.jpg]. Rozmiar pliku zależy od kompresji zastosowanej w przeglądarce internetowej, do której przysyłane jest ujęcie, więc może on różnić się od wartości ustawienia kompresji w urządzeniu.

Kliknij, aby wyświetlić porty wyjścia we/wy. Użyj przełącznika, aby otworzyć lub zamknąć obwód portu, na przykład w celu przetestowania urządzeń zewnętrznych.

Kliknij, aby ręcznie włączyć lub wyłączyć oświetlenie w podczerwieni.

Kliknij, aby ręcznie włączyć lub wyłączyć oświetlanie białym światłem.

Kliknij, aby uzyskać dostęp do ekranowych elementów sterowania:

 • Wstępnie zdefiniowane elementy sterowania: Włącz, aby używać dostępnych ekranowych elementów sterowania.

 • Niestandardowe elementy sterowania: Kliknij przycisk Add custom control (Dodaj niestandardowy element sterowania), aby dodać ekranowy element sterujący.

Służy do uruchomienia myjki. Po rozpoczęciu sekwencji mycia kamera przemieszcza się do skonfigurowanej pozycji, gdzie jest spryskiwana. Po całej zakończeniu sekwencji mycia kamera powraca do poprzedniej pozycji. Ikona jest widoczna tylko po podłączeniu i skonfigurowaniu myjki.

Służy do uruchomienia wycieraczki.

Dodawanie lub usuwanie obszaru przywracania ostrości. Po dodaniu obszaru przywracania ostrości kamera zapisuje ustawienia ostrości w danym zakresie obrotu/pochylenia. Po ustawieniu obszaru przywracania ostrości kamera będzie odtwarzać uprzednio zapisaną ostrość wtedy, gdy znajdzie się w tym obszarze w podglądzie na żywo. Wystarczy pokrycie połowy obszaru, aby kamera przywróciła ostrość.

Kliknij, aby ręcznie włączyć grzejnik na określony czas.

Kliknij, aby rozpocząć ciągłą rejestrację strumienia wideo na żywo. Kliknij przycisk ponownie, aby zatrzymać rejestrację. Jeżeli rejestrowanie jest w toku, po ponownym uruchomieniu kamery zostanie wznowione automatycznie.

Kliknij, aby wyświetlić pamięć masową skonfigurowaną dla urządzenia. Aby skonfigurować pamięć masową, należy zalogować się jako administrator.

Kliknij, aby wyświetlić więcej ustawień:

 • Video format (Format wideo): Wybierz format kodowania, który ma być zastosowany w podglądzie na żywo.

 • Client stream information (Dane strumienia klienta): Włącz, aby wyświetlać dynamiczne informacje o strumieniu wideo na żywo odtwarzanym w przeglądarce. Informacje o przepływności różnią się od informacji podanych w nakładce tekstowej, ponieważ pochodzą one z różnych źródeł. Przepływność w informacjach o strumieniu na urządzeniu klienckim dotyczy ostatniej sekundy i pochodzi ze sterownika kodowania w urządzeniu. Przepływność w nakładce tekstowej to średnia z ostatnich 5 sekund i pochodzi z przeglądarki. Obie wartości obejmują tylko nieprzetworzony strumień wideo, a nie dodatkową przepustowość generowaną w trakcie przesyłania przez sieć przy użyciu protokołu UDP/TCP/HTTP.

 • Adaptive stream (Strumień adaptacyjny): Włącz, aby dostosować rozdzielczość obrazu do rzeczywistej rozdzielczości wyświetlania w kliencie, co poprawi jakość odbioru i zapobiegnie przeciążeniu sprzętu klienta. Strumień adaptacyjny jest stosowany tylko podczas oglądania strumienia wideo na żywo w interfejsie WWW za pomocą przeglądarki internetowej. Po włączeniu funkcji strumienia adaptacyjnego maksymalna poklatkowość wynosi 30 kl./s. Wykonanie zrzutu ekranu przy włączonej funkcji strumienia adaptacyjnego spowoduje, że zrzut użyje rozdzielczości obrazu wybranej w strumieniu adaptacyjnym.

 • Level grid (Siatka poziomu): Kliknij opcję , aby wyświetlać siatkę poziomu. Siatka pomaga stwierdzić, czy obraz jest wyrównany w poziomie. Kliknij opcję , aby ukryć siatkę.

 • Licznik pikseli: Kliknij przycisk , aby wyświetlić licznik pikseli. Przeciągnij ten obszar i zmień jego rozmiar, aby objąć nim obszar zainteresowania. W polach Width (Szerokość) i Height (Wysokość) można również zdefiniować liczbę pikseli określającą rozmiar obszaru.

 • Refresh (Odśwież): Kliknij opcję , aby odświeżyć nieruchomy obraz w widoku na żywo.

Kliknij, aby wyświetlać podgląd na żywo w pełnej rozdzielczości. Jeśli pełna rozdzielczość jest większa niż rozmiar ekranu, do nawigowania po obrazie użyj mniejszej rozdzielczości.

Kliknij, aby wyświetlać strumień wideo na żywo na pełnym ekranie. Naciśnij Esc aby wyjść z trybu pełnoekranowego.

Instalacja

Capture mode (Tryb rejestracji): Tryb rejestracji to predefiniowana konfiguracja, która określa sposób zapisywania obrazów przez kamerę. Zmiana trybu rejestracji może wpłynąć na inne ustawienia, takie jak obszary obserwacji i maski prywatności.

Mounting position (Pozycja montażowa): Orientacja obrazu może się zmieniać w zależności od sposobu zamontowania kamery.

Power line frequency (Częstotliwość zasilania): Wybierz częstotliwość używaną w miejscu użytkowania instalacji, aby zminimalizować migotanie obrazu. W Ameryce z reguły używa się częstotliwości 60 Hz. W pozostałej części świata przeważają sieci o częstotliwości 50 Hz. Jeżeli nie wiesz, z której częstotliwości korzysta sieć w Twoim regionie, zapytaj lokalne władze.

Zoom: Użyj suwaka, aby dostosować stopień powiększenia.

Autofocus after zooming (Autofokus po zoomowaniu): Włączenie tej opcji spowoduje automatyczne ustawianie ostrości po zmianie przybliżenia.

Autofocus area (Obszar autofokusu): Kliknij opcję , a zostanie wyświetlony obszar automatycznego regulowania ostrości. Ten obszar powinien obejmować obszar zainteresowania.

Autofocus (Autofokus): Kliknij, aby włączyć samoczynne ustawianie ostrości na wybranym obszarze. Jeżeli nie wybrano obszaru autofokusu, kamera ustawia ostrość dla całej sceny.

Reset focus (Resetuj ostrość): Kliknij, aby przywrócić poprzednie umiejscowienie obszaru ostrości.

Focus (Ostrość): Użyj suwaka, aby ustawić ostrość ręcznie.

Korekcja obrazu

Ważne

Zalecamy, aby nie używać wielu funkcji korekcji obrazu jednocześnie, ponieważ może to powodować problemy z wydajnością.

Barrel distortion correction (BDC) (Korekcja dystorsji beczkowatej (BDC)): Włącz tę opcję, aby uzyskać bardziej wyprostowany obraz, jeżeli ulega temu zniekształceniu. Dystorsja beczkowata to zniekształcenie obrazu polegające na jego zakrzywieniu i wygięciu na zewnątrz. Jest ona bardziej widoczna w przypadku obrazów z małym zoomem.

Crop (Przytnij): Użyj suwaka, aby dostosować poziom korekcji. Niższy poziom oznacza zachowanie szerokości obrazu kosztem wysokości i rozdzielczości. Wyższy poziom oznacza zachowanie wysokości i rozdzielczości obrazu kosztem szerokości.

Remove distortion (Usuń zniekształcenia): Użyj suwaka, aby dostosować poziom korekcji. Opcja Pucker (Ściągnij) spowoduje zachowanie szerokości obrazu kosztem wysokości i rozdzielczości. Opcja Bloat (Rozciągnij) pozwala na zachowanie wysokości i rozdzielczości obrazu kosztem szerokości.

Image stabilization (Stabilizacja obrazu): Włącz tę opcję, aby uzyskać płynniejszy i stabilniejszy obraz z mniejszym rozmyciem. Zalecamy używanie funkcji stabilizacji obrazu w środowiskach, w których produkt jest zamontowany na zewnątrz budynku i narażony na drgania, np. z powodu wiatru lub ruchu pojazdów.

Focal length (Długość ogniskowej): Użyj suwaka, aby dostosować długość ogniskowej. Wyższa wartość powoduje większe powiększenie i węższy kąt widzenia; krótsza długość ogniskowej oznacza z kolei mniejsze powiększenie i szerszy kąt widzenia.

Stabilizer margin (Margines stabilizacji): Użyj suwaka, aby dostosować wielkość marginesu stabilizacji, co spowoduje ustalenie poziomu drgań do ustabilizowania. Jeżeli produkt zamontowano w miejscu, w którym występują znaczne drgania, przesuń suwak w kierunku pozycji Max (Maks.). W rezultacie zostanie uchwycona scena o mniejszych wymiarach. Jeżeli produkt zamontowano w miejscu, w którym występuje mniej drgań, przesuń suwak w stronę pozycji Min.

Straighten image (Wyprostuj obraz): Włącz tę opcję, a następnie za pomocą suwaka wyprostuj obraz w poziomie dzięki cyfrowemu obrotowi i kadrowaniu. Funkcja jest przydatna wtedy, gdy nie można idealnie wypoziomować kamery. Najlepiej prostować obraz podczas montażu kamery.

: Kliknij, aby wyświetlać siatkę pomocniczą na obrazie.

: Kliknij, aby ukryć siatkę.

Obraz sprzed wyprostowania i po wyprostowaniu.

Obraz

Appearance (Wygląd)

Scene profile (Profil sceny): Wybierz profil sceny pasujący do scenariusza dozoru. Profil sceny optymalizuje ustawienia obrazu, w tym poziom koloru, jasność, ostrość, kontrast i kontrast lokalny, dla określonego środowisku lub przeznaczenia.

 • Forensic (Do celów dochodzenia): Nadaje się na potrzeby dozoru.

 • Indoor (Wewnątrz pomieszczeń): Nadaje się do wnętrz budynków.

 • Outdoor (Na zewnątrz pomieszczeń): Nadaje się do miejsc poza budynkami.

 • Vivid (Żywe kolory): Nadaje się do prezentacji.

 • Podgląd ruchu drogowego: Nadaje się do monitorowania ruchu pojazdów.

Saturation (Nasycenie): Użyj suwaka, aby dostosować intensywność kolorów. Można na przykład uzyskać obraz w odcieniach szarości.

Contrast (Kontrast): Suwak służy do regulacji różnicy między jasnymi a ciemnymi fragmentami obrazu.

Brightness (Jasność): Użyj suwaka, aby dostosować intensywność światła. Może to poprawić widoczność obiektów. Ustawienie jasności jest stosowane po rejestracji obrazu i nie wpływa na zawarte w nim informacje. Aby uzyskać lepszą widoczność szczegółów na ciemnym obszarze, zazwyczaj lepiej jest zwiększyć wzmocnienie lub czas ekspozycji.

Sharpness (Ostrość): Aby zwiększyć wyrazistość obiektów na obrazie, należy za pomocą suwaka wyregulować kontrast krawędzi. Zwiększenie ostrości może spowodować wzrost przepływności bitowej i efekcie zapotrzebowania na pamięć masową.

Szeroki zakres dynamiki

WDR: Włącz tę funkcję, aby wyświetlić zarówno ciemne, jak i jasne obszary na obrazie.

Local contrast (Lokalny kontrast): Za pomocą suwaka wyreguluj kontrast obrazu. Wyższa wartość zwiększa kontrast pomiędzy ciemnymi i jasnymi obszarami.

Tone mapping (Mapowanie tonowe): Suwak ten służy do zmiany wartości mapowania tonalnego zastosowanego na obrazie. Jeżeli wartość ta wynosi zero, to stosowana jest tylko standardowa korekcja gamma; wyższa wartość zwiększa widoczność najjaśniejszych i najciemniejszych fragmentów obrazu.

Balans bieli

Kiedy kamera wykryje temperaturę barwową docierającego do niej światła, może ona dostosować obraz w celu zwiększenia naturalności kolorów. Jeśli to nie wystarczy, można wybrać odpowiednie źródło światła z listy.

Automatyczne ustawienie balansu bieli zmniejsza ryzyko migotania dzięki stopniowemu dostosowywaniu się do zmian. W przypadku zmiany oświetlenia lub podczas pierwszego uruchomienia kamery dostosowanie się do nowego źródła światła może zająć maksymalnie 30 sekund. Jeżeli w scenie znajduje się więcej niż jeden typ źródła światła, tj. różnią się one temperaturą barwową, to algorytm automatycznego balansu bieli bierze pod uwagę dominujące źródło światła. Można to obejść poprzez wybranie stałego balansu bieli, który dostosowuje się do referencyjnego źródła światła.

Light environment (Środowisko oświetlenia):

 • Automatic (Automatycznie): Automatyczna identyfikacja i kompensacja względem koloru źródła światła. Jest to zalecane ustawienie, które można wykorzystać w większości sytuacji.

 • Automatic – outdoors (Automatyczny — zewnętrzny): Automatyczna identyfikacja i kompensacja względem koloru źródła światła. Jest to zalecane ustawienie, które można wykorzystać w większości sytuacji dla dozoru na zewnątrz pomieszczeń.

 • Custom – indoors (Niestandardowe — wewnętrzne): Stałe dostosowanie koloru dla pomieszczenia z oświetleniem innym niż jarzeniowe, odpowiednie dla zwykłej temperatury barwowej około 2800 K.

 • Custom – outdoors (Niestandardowe — zewnętrzne): Stałe dostosowanie koloru dla słonecznej pogody z temperaturą barwową około 5500 K.

 • Fixed – fluorescent 1 (Stały — fluorescencyjny 1): Stałe dostosowanie koloru dla oświetlenia jarzeniowego z temperaturą barwową około 4000 K.

 • Fixed – fluorescent 2 (Stały — fluorescencyjny 2): Stałe dostosowanie koloru dla oświetlenia jarzeniowego z temperaturą barwową około 3000 K.

 • Fixed – indoors (Stały — wewnętrzny): Stałe dostosowanie koloru dla pomieszczenia z oświetleniem innym niż jarzeniowe, odpowiednie dla zwykłej temperatury barwowej około 2800 K.

 • Fixed – outdoors 1 (Stały — zewnętrzny 1): Stałe dostosowanie koloru dla słonecznej pogody z temperaturą barwową około 5500 K.

 • Fixed – outdoors 2 (Stały — zewnętrzny 2): Stałe dostosowanie koloru dla pochmurnej pogody z temperaturą barwową około 6500 K.

 • Street light – mercury (Światło uliczne — rtęciowe): Stałe dostosowanie koloru dla typowej emisji rtęciowego oświetlenia ulicznego.

 • Street light – sodium (Światło uliczne — sodowe): Stałe dostosowanie koloru, z kompensacją względem typowego pomarańczowego oświetlenia ulicznego.

 • Hold current (Zachowaj bieżący): Zachowuje bieżące ustawienia bez kompensacji względem zmian oświetlenia.

 • Manual (Ręcznie): Umożliwia ustalenie balansu bieli na podstawie białego obiektu. Przeciągnij okrąg na obiekt, który ma być interpretowany jako biały w podglądzie na żywo. Użyj suwaków Red balance (Balans czerwieni) i Blue balance (Balans niebieskiego), aby ręcznie dostosować balans bieli.

Day-night mode (Tryb dzień/noc)

IR-cut filter (Filtr odcinający promieniowanie IR):

 • Auto (Automatycznie): Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne włączanie i wyłączanie filtr odcinającego promieniowanie podczerwone. W trybie dziennym filtr odcinający promieniowanie IR jest włączony i blokuje promieniowanie podczerwone; w trybie nocnym jest on wyłączany, co powoduje zwiększenie światłoczułości kamery.

 • On (Wł.): Zaznacz tę opcję, aby włączyć filtr odcinający promieniowanie podczerwone. Obraz jest kolorowy, ale przy znacznie ograniczonej światłoczułości.

 • Off (Wyłączona): Zaznacz tę opcję, aby wyłączyć filtr odcinający promieniowanie podczerwone. Obraz jest czarno-biały w celu zwiększenia światłoczułości.

Threshold (Próg nocy): Użyj suwaka, aby ustawić próg oświetlenia, przy którym tryb kamery zmienia się z dziennego na nocny.

 • Aby obniżyć próg dla filtra odcinającego promieniowanie podczerwone, przesuń suwak w kierunku wartości Bright (Jasno). Kamera przełączy się na tryb nocny wcześniej.

 • Aby zwiększyć próg dla filtra odcinającego promieniowanie podczerwone, przesuń suwak w kierunku wartości Dark (Ciemno). Kamera przełączy się na tryb nocny później.

IR light (Promieniowanie IR)

Jeżeli urządzenie nie ma wbudowanego oświetlenia, te elementy sterowania dostępne będą wyłącznie po podłączeniu akcesorium Axis.

Allow illumination (Zezwalaj na oświetlenie): Włącz tę opcję, aby umożliwić kamerze używanie wbudowanego oświetlenia w trybie nocnym.

Synchronize illumination (Synchronizuj oświetlenie): Włączenie tej opcji spowoduje automatyczne synchronizowanie oświetlenia z natężeniem światła w otoczeniu. Synchronizacja pomiędzy dniem i nocą działa tylko wtedy, gdy filtr odcinający promieniowanie IR ustawiono na Auto (Automatyczne) lub Off (Wył.).

Automatic illumination angle (Automatyczny kąt oświetlenia): Włącz tę opcję, aby używać automatycznego kąta oświetlenia.

Illumination angle (Kąt oświetlenia): Za pomocą suwaka ręcznie ustaw kąt oświetlenia, na przykład wtedy, gdy musi on być inny niż kąt widzenia kamery. Jeżeli kamera ma szeroki kąt widzenia, kąt oświetlenia można ustawić na węższy, jak dla teleobiektywu. Spowoduje to jednak powstanie ciemnych narożników na obrazie.

IR wavelength (Długość fali IR): Wybierz żądaną długość fali światła podczerwonego.

White light (Światło białe)

Allow illumination (Zezwalaj na oświetlenie): Włącz tę opcję, aby w trybie nocnym kamera używała światła białego.

Synchronize illumination (Synchronizuj oświetlenie): Włączenie tej opcji spowoduje automatyczne synchronizowanie białego światła z natężeniem światła w otoczeniu.

Exposure (Ekspozycja)

Exposure mode (Tryb ekspozycji): Wybierz tryb naświetlania, aby ograniczyć na obrazie szybkozmienne, nieregularne efekty, np. migotania wywoływanego przez różne źródła światła. Zalecamy używanie trybu ekspozycji Automatycznie lub częstotliwości identycznej ze stosowaną w lokalnej sieci elektrycznej.

 • Automatic (Automatycznie): Kamera automatycznie dostosowuje wartości apertury, wzmocnienia i migawki.

 • Automatic aperture (Apertura automatyczna): Kamera automatycznie dostosowuje wartości apertury i wzmocnienia. Wartość migawki jest stała.

 • Automatic shutter (Migawka automatyczna): Kamera automatycznie dostosowuje wartości migawki i wzmocnienia. Wartość apertury jest stała.

 • Hold current (Zachowaj bieżący): Blokuje bieżące ustawienia ekspozycji.

 • Flicker-free (Bez migotania): Kamera automatycznie dostosowuje wartości apertury i wzmocnienia oraz używa tylko poniższych prędkości migawki: 1/50 s (50 Hz) i 1/60 s (60 Hz).

 • Flicker-free 50 Hz (Bez migotania 50 Hz): Kamera automatycznie dostosowuje wartości apertury i wzmocnienia; prędkość migawki wynosi 1/50 s.

 • Flicker-free 60 Hz (Bez migotania 60 Hz): Kamera automatycznie dostosowuje wartości apertury i wzmocnienia; prędkość migawki wynosi 1/60 s.

 • Flicker-reduced (Zredukowane migotanie): Podobnie jak „Bez migotania”, ale kamera może wykorzystać prędkość migawki wyższą od 1/100 s (50 Hz) i 1/120 s (60 Hz) dla jaśniejszych scen.

 • Flicker-reduced 50 Hz (Zredukowane migotanie 50 Hz): Działa tak samo jak „Bez migotania”, ale kamera może wykorzystać prędkość migawki wyższą od 1/100 s dla jaśniejszych scen.

 • Flicker-reduced 60 Hz (Zredukowane migotanie 60 Hz): Działa tak samo jak „Bez migotania”, ale kamera może wykorzystać prędkość migawki wyższą od 1/120 s dla jaśniejszych scen.

 • Manual (Ręcznie): Wartości apertury, wzmocnienia i migawki są stałe.

Exposure zone (Strefa ekspozycji): Strefy ekspozycji umożliwiają optymalizowanie ekspozycji w wybranej części sceny, na przykład w obszarze przed drzwiami wejściowymi.

Uwaga

Strefy ekspozycji są związane z oryginalnym obrazem (nieobróconym), a nazwy stref mają zastosowanie do oryginalnego obrazu. Oznacza to, że jeśli na przykład strumień wideo jest obrócony o 90°, to strefa Upper (Górne) będzie w strumieniu strefą Right (Prawe), a strefa Left (Lewe) strefą Lower (Dolne).

 • Automatic (Automatycznie): Nadaje się do większości sytuacji.

 • Center (Wyśrodkuj): Wykorzystuje ustalony obszar na środku obrazu w celu obliczenia ekspozycji. Obszar ma stały rozmiar i położenie w podglądzie na żywo.

 • Full (Pełny): Wykorzystuje cały obszar podglądu na żywo w celu obliczenia ekspozycji.

 • Upper (Górne): Wykorzystuje obszar o stałym rozmiarze i położeniu w górnej części obrazu w celu obliczenia ekspozycji.

 • Lower (Dolne): Wykorzystuje obszar o stałym rozmiarze i położeniu w dolnej części obrazu w celu obliczenia ekspozycji.

 • Left (Lewe): Wykorzystuje obszar o stałym rozmiarze i położeniu w lewej części obrazu w celu obliczenia ekspozycji.

 • Right (Prawe): Wykorzystuje obszar o stałym rozmiarze i położeniu w prawej części obrazu w celu obliczenia ekspozycji.

 • Spot (Punktowe): Wykorzystuje obszar o stałym rozmiarze i położeniu w podglądzie na żywo w celu obliczenia ekspozycji.

 • Custom (Niestandardowe): Wykorzystuje obszar w podglądzie na żywo w celu obliczenia ekspozycji. Można dostosowywać rozmiar i położenie obszaru.

Max shutter (Maksymalny czas otwarcia migawki): Wybierz prędkość migawki zapewniającą najlepszy obraz. Zbyt niska prędkość migawki (dłuższa ekspozycja) może powodować rozmycie wszystkich ruchomych obiektów, a zbyt wysoka — pogarszać ogólną jakość obrazu. Najlepsze efekty działania tego ustawienia uzyskuje się w powiązaniu z maksymalnym wzmocnieniem.

Max gain (Maksymalne wzmocnienie): Wybierz odpowiednią maksymalną wartość wzmocnienia. Zwiększenie wartości maksymalnego wzmocnienia zwiększa poziom szczegółów w ciemnych obrazach, ale jednocześnie zwiększa też poziom szumów. Więcej szumu może powodować większe wykorzystanie przepustowości i pamięci. Jeżeli wartość maksymalnego wzmocnienia jest wysoka, to w przypadku znacząco różnych warunków oświetleniowych w dzień i w nocy obrazy mogą bardzo się różnić. Najlepsze efekty działania tego ustawienia uzyskuje się w powiązaniu z maksymalnym czasem migawki.

Motion-adaptive exposure (Ekspozycja adaptacyjna): Wybierz, aby zmniejszać rozmycie obiektów w ruchu w warunkach słabego oświetlenia.

Blur-noise trade-off (Stosunek rozmycia do szumu): Za pomocą suwaka wyreguluj priorytet między szumem a rozmyciem obiektów w ruchu. Jeśli preferowana jest niska przepustowość i mniej szumu na niekorzyść rejestracji szczegółów poruszających się obiektów, należy przesunąć suwak w kierunku ustawienia Low noise (Niski poziom szumu). Jeśli preferowana jest rejestracja szczegółów poruszających się obiektów (na niekorzyść przepustowości i szumu), należy przesunąć suwak w kierunku ustawienia Low motion blur (Niski poziom rozmycia obiektów w ruchu).

Uwaga

Poziom ekspozycji można zmienić za pomocą zmiany wartości czasu ekspozycji lub regulacji wzmocnienia. Wydłużenie czasu ekspozycji spowoduje większe rozmycie obiektów w ruchu, a większe wzmocnienie spowoduje większy szum. Przesunięcie suwaka Blur-noise trade-off (Stosunek rozmycia do szumu) w kierunku ustawienia Low noise (Niski poziom szumu) spowoduje, że funkcja automatycznej ekspozycji będzie nadawać priorytet dłuższym czasom ekspozycji, a nie wzmocnieniu, natomiast przesunięcie w kierunku ustawienia Low motion blur (Niski poziom rozmycia obiektów w ruchu) przyniesie odwrotny efekt. Przy słabym oświetleniu wartości wzmocnienia i czasu ekspozycji osiągną wartość minimalną niezależnie od nadanego priorytetu.

Lock aperture (Zablokuj aperturę): Włącz tę opcję, aby pozostawić rozmiar apertury ustawiony za pomocą suwaka Aperture (Apertura). Wyłączenie opcji umożliwia automatyczne dostosowanie rozmiaru apertury przez kamerę. Można np. zablokować aperturę w przypadku scen ze stałymi warunkami oświetlenia.

Aperture (Apertura): Suwak służy do regulacji rozmiaru apertury, to znaczy ilości światła przedostającego się do obiektywu. Aby do przetwornika dostawała się większa ilość światła i w ten sposób w słabych warunkach oświetleniowych udało się uzyskać jaśniejszy obraz, przesuń suwak w kierunku wartości Open (Otwarta). Otwarta apertura zmniejsza również głębię ostrości, co oznacza, że obiekty znajdujące się blisko lub daleko od kamery mogą wydawać się nieostre. Aby większe obszary obrazu były ostre, przesuń suwak w stronę wartości Closed (Zamknięta).

Exposure level (Poziom ekspozycji): Użyj suwaka, aby dostosować naświetlenie obrazu.

Defog (Redukcja zamglenia): Włącz tę opcję, aby kamera wykrywała wpływ mgły na obraz i automatycznie ją usuwała w celu uzyskania bardziej czytelnego obrazu.

Uwaga

Zalecamy, aby nie włączać opcji Defog (Redukcji zamglenia) w scenach o słabym kontraście, dużej zmienności poziomu oświetlenia lub złym ustawieniu ostrości. Może to wpłynąć na jakość obrazu, na przykład poprzez zwiększenie kontrastu. Zbyt duża jasność może też negatywnie wpłynąć na jakość obrazu przy włączonej redukcji zamglenia.

Optics (Optyka)

Kompensacja temperaturowa: Włącz, jeśli pozycja ostrości ma być korygowana na podstawie temperatury w układzie optycznym.

Kompensacja podczerwieni: Włącz, jeśli pozycja ostrości ma być korygowana przy wyłączonym filtrze odcinającym promieniowanie IR, gdy występuje promieniowanie IR.

Kalibruj powiększenie i ostrość: Kliknij, przywrócić domyślne ustawienia fabryczne układu optycznego, powiększenia i ostrości. Trzeba to zrobić, jeśli podczas transportu układ optyczny się rozkalibrował albo urządzenie było narażone na bardzo silne drgania.

Strumień

Ogólne

Resolution (Rozdzielczość): Wybierz rozdzielczość obrazu odpowiednią dla monitorowanej sceny. Wyższa rozdzielczość wymaga większej przepustowości i pojemności pamięci.

Frame rate (Liczba klatek na sekundę): Aby uniknąć problemów z przepustowością w sieci lub zmniejszyć zapotrzebowanie na zasoby pamięci, można ograniczyć poklatkowość do stałej liczby klatek na sekundę. Jeżeli liczba klatek na sekundę wynosi zero, utrzymywana jest najwyższa poklatkowość możliwa w danych warunkach. Większa liczba klatek na sekundę wymaga większej przepustowości i pojemności pamięci.

Compression (Kompresja): Użyj suwaka, aby dostosować kompresję obrazu. Wysoka wartość kompresji powoduje mniejszą przepływność bitową i niższą jakość obrazu. Niska kompresja poprawia jakość obrazu, ale zwiększa zapotrzebowanie na przepustowość i zasoby pamięci podczas nagrywania.

Signed video (Podpisane wideo): Włącz, aby do sygnału wizyjnego dodawać podpis. Podpisywanie sygnału wizyjnego chroni go przed sabotażem, ponieważ zostaje on opatrzony zaszyfrowanym podpisem.

H.26x encoding (Kodowanie w formacie H.26x)

Zipstream: technologia zmniejszania przepływności bitowej zoptymalizowana pod kątem dozoru wizyjnego; umożliwia ona zmniejszenie średniej przepływności bitowej w strumieniu H.264 lub H.265 w czasie rzeczywistym. Axis Zipstream Zipstream stosuje wysoką przepływność bitową w scenach z wieloma obszarami zainteresowanie, na przykład scenach zawierających poruszające się obiekty. Kiedy scena jest bardziej statyczna, funkcja Zipstream używa niższej przepływności bitowej, zmniejszając zapotrzebowanie na zasoby pamięci. Więcej informacji znajduje się w części Zmniejszanie zajętości pasma transmisji przy użyciu technologii Axis Zipstream.

 • Wybierz żądany poziom zmniejszania przepływności:
 • Off (Wyłączona): Brak redukcji przepływności bitowej.

 • Low (Niski): Brak widocznego spadku jakości w większości scen. Jest to opcja domyślna i można jej używać we wszystkich typach scen w celu zmniejszenia przepływności.

 • Medium (Średni): Efekty widoczne w niektórych scenach poprzez zmniejszenie ilości zakłóceń (szumu) oraz nieco mniejszą szczegółowość w obszarach mniejszego zainteresowania, np. tam, gdzie brak ruchu.

 • High (Profil High): Efekty widoczne w niektórych scenach poprzez zmniejszenie ilości zakłóceń (szumu) oraz mniejszą szczegółowość w obszarach mniejszego zainteresowania, np. tam, gdzie brak ruchu. Zalecamy ten poziom dla urządzeń połączonych z chmurą oraz wykorzystujących lokalną pamięć masową.

 • Higher (Wyższe): Efekty widoczne w niektórych scenach poprzez zmniejszenie ilości zakłóceń (szumu) oraz mniejszą szczegółowość w obszarach mniejszego zainteresowania, np. tam, gdzie brak ruchu.

 • Extreme (Niezwykle wysoki): Efekty widoczne w większości scen. Przepływność jest zoptymalizowana pod kątem jak najmniejszego obciążania pamięci masowej.

Optymalizacja pod kątem zasobu: istnieje możliwość zoptymalizowania zapisu strumienia poprzez ograniczenie przepływności przy jednoczesnym zachowaniu jakości materiału. Optymalizacja nie ma zastosowania do strumienia wyświetlanego w kliencie sieciowym. Włączenie Optymalizacji pod kątem zasobu powoduje także aktywację funkcji Dynamic GOP (Dynamicznej grupy obrazów).

Dynamic FPS (Dynamiczna liczba klatek na sekundę): Włączenie tej funkcji umożliwia różnicowanie przepustowości w zależności od poziomu aktywności w scenie. Większa aktywność wymaga większej przepustowości.

Lower limit (Dolny limit): Wprowadź wartość, która ustawi poklatkowość między minimalną liczbą klatek na sekundę a domyślną liczną klatek na sekundę w strumieniu na podstawie ruchu w scenie. Zalecamy stosowanie niższego limitu w scenach z bardzo małą ilością ruchu, gdzie liczba klatek na sekundę może spadać do 1, a nawet niżej.

Dynamic GOP (Dynamiczna grupa obrazów): Włącz, aby dynamicznie dostosowywać odstęp czasu między klatkami I w oparciu o stopień aktywności w scenie.

Upper limit (Górny limit): Wprowadź maksymalną długość grupy obrazów, tzn. maksymalną liczbę klatek P między dwiema klatkami I. Ramka kluczowa to autonomiczna ramka obrazu niezależna od innych ramek.

P-frames (Klatki P): Ramka P to obraz przewidywany, na którym widać tylko zmiany w obrazie w stosunku do poprzedniej ramki. Wprowadź żądaną liczbę ramek P. Im wyższa wartość, tym mniejsza wymagana przepustowość. Jeżeli jednak w sieci występuje duży ruch, jakość obrazu wideo może widocznie spaść.

Bitrate control (Kontrola przepływności bitowej):

 • Average (Średnia): Wybierz, aby automatycznie dostosowywać przepływność w dłuższym okresie i zapewnić najlepszą możliwą jakość obrazu w oparciu o dostępną pamięć masową.

  • Kliknij, aby obliczyć docelową przepływność w zależności od dostępnego pamięci masowej, czasu przechowywania i limitu przepływności.

  • Target bitrate (Docelowa przepływność): Wprowadź żądaną szybkość transmisji.

  • Retention time (Czas przechowywania): Wprowadź liczbę dni, przez jaką należy przechowywać nagrania.

  • Storage (Pamięć masowa): Wyświetla szacowaną ilość pamięci do wykorzystania na potrzeby strumienia.

  • Maximum bitrate (Maks. przepływność bitowa): Włącz, aby ustawić limit przepływności.

  • Bitrate limit (Ograniczenie przepł. bitowej): Wprowadź wartość limitu przepływności bitowej powyżej docelowej.

 • Maximum (Maksymalna): Wybranie tej opcji powoduje ustawienie maksymalnej natychmiastowej przepływności bitowej strumienia na podstawie przepustowości sieci.

  • Maximum (Maksymalna): Wprowadź maksymalną przepływność.

 • Variable (Zmienna): Wybierz, aby umożliwić różnicowanie przepływności w zależności od poziomu aktywności w scenie. Większa aktywność wymaga większej przepustowości. Zalecamy tę opcję do większości sytuacji.

Audio (Dźwięk)

Include (Dołącz): Włącz, aby używać dźwięku w strumieniu wideo.

Source (Źródło): Wybierz źródło dźwięku, którego chcesz używać.

Stereo: Włącz, aby używać dźwięku wewnętrznego oraz dźwięku z zewnętrznego mikrofonu.

Nakładki

: Kliknij, aby dodać nakładkę. Wybierz typ nakładki z listy rozwijanej:

 • Text (Tekst): Wybierz, aby wyświetlać tekst zintegrowany z obrazem podglądu na żywo oraz widoczny we wszystkich widokach, nagraniach i zrzutach ekranu. Można wprowadzić własny tekst oraz dołączyć wstępnie skonfigurowane modyfikatory, które automatycznie pokazują na przykład godzinę, datę czy liczbę klatek na sekundę.

  • : Kliknij, aby dodać modyfikator daty %F powodujący wyświetlanie daty w formacie rrrr-mm-dd.

  • : Kliknij, aby dodać modyfikator czasu %X powodujący wyświetlanie czasu w formacie gg:mm:ss (zegar 24-godzinny).

  • Modifiers (Modyfikatory): Kliknij, aby wybrać dowolny skonfigurowany wstępnie modyfikator widoczny na liście w celu dodania go do pola tekstowego. Na przykład modyfikator %a powoduje wyświetlanie dnia tygodnia.

  • Size (Rozmiar): Wybierz rozmiar czcionki.

  • Appearance (Wygląd): Umożliwia wybór koloru tekstu i tła, np. białego tekstu na czarnym tle (ustawienie domyślne).

  • : Wybierz położenie nakładki na obrazie.

 • Image (Obraz): Wybierz, aby wyświetlać statyczny obraz nałożony na strumień wideo. Można użyć plików .bmp, .png, .jpeg lub .svg.

  Aby przesłać obraz, kliknij opcję Images (Obrazy). Przed wysłaniem obrazu można użyć następujących opcji:

  • Scale with resolution (Skaluj z rozdzielczością): Wybierz, aby automatycznie przeskalować obraz nałożenia i dopasować go do rozdzielczości obrazu wideo.

  • Use transparency (Użyj przezroczystości): Wybierz i wprowadź wartość szesnastkową RGB dla danego koloru. Użyj formatu RRGGBB. Przykłady wartości szesnastkowych: FFFFFF (biały), 000000 (czarny), FF0000 (czerwony), 6633FF (niebieski), 669900 (zielony). Tylko dla obrazów .bmp.

 • Streaming indicator (Wskaźnik strumieniowania): Wybierz, aby wyświetlać animację nałożoną na strumień wideo. Animacja wskazuje, że strumień wideo jest przesyłany na żywo, nawet jeśli w scenie nie ma ruchu.

  • Appearance (Wygląd): Wybierz kolor tekstu i tła animacji, np. czerwoną animację na przezroczystym tle (ustawienie domyślne).

  • Size (Rozmiar): Wybierz rozmiar czcionki.

  • : Wybierz położenie nakładki na obrazie.

Maski prywatności

: Kliknij, aby utworzyć nową maskę prywatności. Maksymalna liczba masek zależy od złożoności wszystkich masek razem wziętych. Każda maska może mieć maksymalnie 10 punktów kotwiczenia.

Privacy masks (Maski prywatności): Kliknij, aby zmienić kolor wszystkich masek prywatności albo trwale usunąć wszystkie maski prywatności.

Cell size (Rozmiar komórki): Po wybraniu opcji kolorowej mozaiki maski prywatności będą wyświetlane w postaci pikselowanego wzoru. Za pomocą suwaka można zmienić wielkość pikseli.

Mask x (Maska x): Kliknij, aby zmienić nazwę maski, wyłączyć ją lub trwale usunąć.

Radar

Ustawienia

Informacje ogólne

Radar transmission (Transmisja radaru): Ta opcja pozwala całkowicie wyłączyć moduł radaru.

Channel (Kanał): Jeżeli obecność wielu urządzeń powoduje wzajemne zakłócanie sygnałów, ustaw ten sam kanał maksymalnie dla czterech urządzeń znajdujących się blisko siebie. W większości instalacji należy wybrać opcję Auto (Automatycznie), aby urządzenia same między sobą uzgadniały, którego kanału mają używać.

Poziom montażu: Wprowadź wysokość zamontowania produktu.

Uwaga

Postaraj się wpisać jak najdokładniejszą wartość. Dzięki temu urządzenie będzie mogło zwizualizować dane detekcji z radaru w odpowiednim miejscu na obrazie.

Detekcja

Czułość detekcji: Wybierz czułość radaru. Wyższa wartość wydłuży zasięg detekcji, ale zwiększy ryzyko fałszywych alarmów. Niższa czułość pozwoli uniknąć fałszywych alarmów, ale może skrócić odległość detekcji.

Radar profile (Profil radaru): wybierz profil odpowiedni do Twoich potrzeb. Użyj opcji Area protection (Ochrona obszaru) do śledzenia dużych i małych obiektów poruszających z prędkością poniżej 55 km/h (34 mph) i Road monitoring (Dozorowanie drogi), aby śledzić pojazdy poruszające się z prędkością do 105 km/h (65 mph).

Ignore swaying objects (Ignoruj kołyszące się obiekty): Włączenie tej opcji pozwala ograniczać do minimum liczbę fałszywych alarmów wywoływanych przez kołyszące się obiekty, takie jak drzewa, krzewy czy maszty z flagami.

Widok

Information legend (Legenda informacji): Włączenie tej opcji powoduje wyświetlenie legendy zawierającej typy obiektów, które mogą być wykrywane i śledzone przez radar. Przeciągnij i upuść, aby przesunąć legendę informacji.

Zone opacity (Przezroczystość strefy): Pozwala wybrać oczekiwany stopień nieprzezroczystości lub przezroczystości strefy obserwacji.

Przezroczystość siatki: Wybierz oczekiwaną nieprzezroczystości lub przezroczystości siatki.

Color scheme (Schemat kolorów): Wybór schematu wizualizowania detekcji z radaru.

Rotation (Obrót): Pozwala wybrać preferowaną orientację obrazu z radaru.

Wizualizacja obiektu

Trail lifetime (Trwanie śladu): Pozwala wybrać, jak długo ma być wyświetlany ślad śledzonego obiektu w widoku radarowym.

Icon style (Styl ikon): Pozwala wybrać styl ikony śledzonego obiektu w widoku radaru. W przypadku zwykłych trójkątów wybierz Triangle (Trójkąt). W przypadku reprezentatywnych symboli wybierz Symbol. Bez względu na wybrany styl ikony będą pokazywały kierunek poruszających się śledzonych obiektów.

 • Show information with icon (Pokaż informacje z ikoną): Pozwala wybrać informacje, które mają być wyświetlane przy ikonie śledzonego obiektu:
 • Object type (Typ obiektu): Pozwala wybrać typ obiektu wykrytego przez radar.

 • Classification probability (Prawdopodobieństwo klasyfikacji): Pokazuje stopień pewności klasyfikacji obiektu wykrytego przez radar.

 • Velocity (Prędkość): Pokazuje, jak szybko porusza się dany obiekt.

Strefy wykluczenia

Exclude zone (Strefa wykluczenia) to obszar, w którym poruszające się obiekty są ignorowane. Użyj stref wykluczenia, jeśli w scenariuszu znajdują się miejsca, w których wyzwalane są częste niechciane alarmy.

: Kliknij , aby utworzyć nową strefę wykluczenia. Możesz utworzyć maksymalnie 12 stref wykluczenia.

Aby zmodyfikować strefę wykluczenia, wybierz ją z listy.

Wybierz jedno z ustawień Zone shape presets (Predefiniowane kształty stref) dla strefy wykluczenia. Ustawienie Cover everything (Pokrycie wszystkiego) pozwala wyznaczyć strefę na cały obszar pokrycia radaru. Ustawienie Reset to box (Resetuj do pola) pozwala wyznaczyć prostokąt w środku obrazu pokrycia.

Aby zmodyfikować strefę, przeciągnij i upuść dowolne punkty na liniach. Aby usunąć punkt, kliknij go prawym przyciskiem myszy.

Scenariusze

Scenariusz to kombinacja warunków wyzwalania oraz ustawień sceny i detekcji.

: Kliknij, aby utworzyć nowy scenariusz. Można utworzyć maksymalnie 20 scenariuszy.

Triggering conditions (Warunki wyzwalania): Pozwala wybrać, czy warunkiem wyzwalania mają być obiekty przemieszczające się w obszarze lub przekraczające linię.

Scene (Scena): Pozwala zdefiniować obszar lub linię wyzwalacza.

Aby ustawić detekcję w strefie, wybierz jeden z Shape presets (predefiniowane kształty) i zmodyfikuj obszar.

Aby ustawić detekcję przekroczenia linii, przeciągnij i upuść linię w żądane miejsce. Aby utworzyć więcej punktów na linii, kliknij i przeciągnij kursor w dowolne miejsce na linii. Aby usunąć punkt, kliknij go prawym przyciskiem myszy. Pojawiają się strzałki pokazujące kierunek detekcji przekroczenia. Jeśli chcesz zmienić kierunek wyzwalania, kliknij przycisk Change direction (Zmień kierunek).

Detection settings (Ustawienia detekcji): Pozwala zdefiniować kryteria scenariusza.

Ignore short-lived objects (Ignorowanie obiektów krótkotrwałych): Wybierz odstęp czasu od wykryciu obiektu przez radar do wyzwolenia scenariusza. W ten sposób możesz ograniczyć liczbę fałszywych alarmów.

Trigger on object type (Wyzwalanie według typu obiektu): Wybierz typ obiektów, które będą wyzwalane przez scenariusz.

Speed limit (Limit prędkości): Wyzwalanie w przypadku obiektów poruszających się z szybkością mieszczącą się w konkretnym zakresie. Możesz odwrócić warunek zakresu, jeżeli chcesz, aby akcja była wyzwalana przy prędkościach poniżej i powyżej ustawionego zakresu.

Kalibracja mapy

Funkcja kalibracji mapy pozwala załadować i skalibrować mapę referencyjną. Dzięki temu można łatwiej zobaczyć, gdzie poruszają się obiekty w zasięgu radaru.

Upload map (Prześlij mapę): Wybrać mapę referencyjną do przesłania.

Set radar position on map (Ustaw położenie radaru na mapie): Określić pozycję radaru na mapie, dodać punkt odniesienia bezpośrednio przed radarem i wpisać odległość między radarem a punktem odniesienia. Kliknąć Calibrate (Kalibruj), aby rozpocząć kalibrację.

Wynikiem kalibracji jest mapa referencyjna, która wyświetla zasięg radaru we właściwej skali.

Strumień

Ogólne

Resolution (Rozdzielczość): Wybierz rozdzielczość obrazu odpowiednią dla monitorowanej sceny. Wyższa rozdzielczość wymaga większej przepustowości i pojemności pamięci.

Frame rate (Liczba klatek na sekundę): Aby uniknąć problemów z przepustowością w sieci lub zmniejszyć zapotrzebowanie na zasoby pamięci, można ograniczyć poklatkowość do stałej liczby klatek na sekundę. Jeżeli liczba klatek na sekundę wynosi zero, utrzymywana jest najwyższa poklatkowość możliwa w danych warunkach. Większa liczba klatek na sekundę wymaga większej przepustowości i pojemności pamięci.

Compression (Kompresja): Użyj suwaka, aby dostosować kompresję obrazu. Wysoka wartość kompresji powoduje mniejszą przepływność bitową i niższą jakość obrazu. Niska kompresja poprawia jakość obrazu, ale zwiększa zapotrzebowanie na przepustowość i zasoby pamięci podczas nagrywania.

Signed video (Podpisane wideo): Włącz, aby do sygnału wizyjnego dodawać podpis. Podpisywanie sygnału wizyjnego chroni go przed sabotażem, ponieważ zostaje on opatrzony zaszyfrowanym podpisem.

H.26x encoding (Kodowanie w formacie H.26x)

Zipstream: technologia zmniejszania przepływności bitowej zoptymalizowana pod kątem dozoru wizyjnego; umożliwia ona zmniejszenie średniej przepływności bitowej w strumieniu H.264 lub H.265 w czasie rzeczywistym. Axis Zipstream Zipstream stosuje wysoką przepływność bitową w scenach z wieloma obszarami zainteresowanie, na przykład scenach zawierających poruszające się obiekty. Kiedy scena jest bardziej statyczna, funkcja Zipstream używa niższej przepływności bitowej, zmniejszając zapotrzebowanie na zasoby pamięci. Więcej informacji znajduje się w części Zmniejszanie zajętości pasma transmisji przy użyciu technologii Axis Zipstream.

 • Wybierz żądany poziom zmniejszania przepływności:
 • Off (Wyłączona): Brak redukcji przepływności bitowej.

 • Low (Niski): Brak widocznego spadku jakości w większości scen. Jest to opcja domyślna i można jej używać we wszystkich typach scen w celu zmniejszenia przepływności.

 • Medium (Średni): Efekty widoczne w niektórych scenach poprzez zmniejszenie ilości zakłóceń (szumu) oraz nieco mniejszą szczegółowość w obszarach mniejszego zainteresowania, np. tam, gdzie brak ruchu.

 • High (Profil High): Efekty widoczne w niektórych scenach poprzez zmniejszenie ilości zakłóceń (szumu) oraz mniejszą szczegółowość w obszarach mniejszego zainteresowania, np. tam, gdzie brak ruchu. Zalecamy ten poziom dla urządzeń połączonych z chmurą oraz wykorzystujących lokalną pamięć masową.

 • Higher (Wyższe): Efekty widoczne w niektórych scenach poprzez zmniejszenie ilości zakłóceń (szumu) oraz mniejszą szczegółowość w obszarach mniejszego zainteresowania, np. tam, gdzie brak ruchu.

 • Extreme (Niezwykle wysoki): Efekty widoczne w większości scen. Przepływność jest zoptymalizowana pod kątem jak najmniejszego obciążania pamięci masowej.

Optymalizacja pod kątem zasobu: istnieje możliwość zoptymalizowania zapisu strumienia poprzez ograniczenie przepływności przy jednoczesnym zachowaniu jakości materiału. Optymalizacja nie ma zastosowania do strumienia wyświetlanego w kliencie sieciowym. Włączenie Optymalizacji pod kątem zasobu powoduje także aktywację funkcji Dynamic GOP (Dynamicznej grupy obrazów).

Dynamic FPS (Dynamiczna liczba klatek na sekundę): Włączenie tej funkcji umożliwia różnicowanie przepustowości w zależności od poziomu aktywności w scenie. Większa aktywność wymaga większej przepustowości.

Lower limit (Dolny limit): Wprowadź wartość, która ustawi poklatkowość między minimalną liczbą klatek na sekundę a domyślną liczną klatek na sekundę w strumieniu na podstawie ruchu w scenie. Zalecamy stosowanie niższego limitu w scenach z bardzo małą ilością ruchu, gdzie liczba klatek na sekundę może spadać do 1, a nawet niżej.

Dynamic GOP (Dynamiczna grupa obrazów): Włącz, aby dynamicznie dostosowywać odstęp czasu między klatkami I w oparciu o stopień aktywności w scenie.

Upper limit (Górny limit): Wprowadź maksymalną długość grupy obrazów, tzn. maksymalną liczbę klatek P między dwiema klatkami I. Ramka kluczowa to autonomiczna ramka obrazu niezależna od innych ramek.

P-frames (Klatki P): Ramka P to obraz przewidywany, na którym widać tylko zmiany w obrazie w stosunku do poprzedniej ramki. Wprowadź żądaną liczbę ramek P. Im wyższa wartość, tym mniejsza wymagana przepustowość. Jeżeli jednak w sieci występuje duży ruch, jakość obrazu wideo może widocznie spaść.

Bitrate control (Kontrola przepływności bitowej):

 • Average (Średnia): Wybierz, aby automatycznie dostosowywać przepływność w dłuższym okresie i zapewnić najlepszą możliwą jakość obrazu w oparciu o dostępną pamięć masową.

  • Kliknij, aby obliczyć docelową przepływność w zależności od dostępnego pamięci masowej, czasu przechowywania i limitu przepływności.

  • Target bitrate (Docelowa przepływność): Wprowadź żądaną szybkość transmisji.

  • Retention time (Czas przechowywania): Wprowadź liczbę dni, przez jaką należy przechowywać nagrania.

  • Storage (Pamięć masowa): Wyświetla szacowaną ilość pamięci do wykorzystania na potrzeby strumienia.

  • Maximum bitrate (Maks. przepływność bitowa): Włącz, aby ustawić limit przepływności.

  • Bitrate limit (Ograniczenie przepł. bitowej): Wprowadź wartość limitu przepływności bitowej powyżej docelowej.

 • Maximum (Maksymalna): Wybranie tej opcji powoduje ustawienie maksymalnej natychmiastowej przepływności bitowej strumienia na podstawie przepustowości sieci.

  • Maximum (Maksymalna): Wprowadź maksymalną przepływność.

 • Variable (Zmienna): Wybierz, aby umożliwić różnicowanie przepływności w zależności od poziomu aktywności w scenie. Większa aktywność wymaga większej przepustowości. Zalecamy tę opcję do większości sytuacji.

Audio (Dźwięk)

Include (Dołącz): Włącz, aby używać dźwięku w strumieniu wideo.

Source (Źródło): Wybierz źródło dźwięku, którego chcesz używać.

Stereo: Włącz, aby używać dźwięku wewnętrznego oraz dźwięku z zewnętrznego mikrofonu.

Nakładki

: Kliknij, aby dodać nakładkę. Wybierz typ nakładki z listy rozwijanej:

 • Text (Tekst): Wybierz, aby wyświetlać tekst zintegrowany z obrazem podglądu na żywo oraz widoczny we wszystkich widokach, nagraniach i zrzutach ekranu. Można wprowadzić własny tekst oraz dołączyć wstępnie skonfigurowane modyfikatory, które automatycznie pokazują na przykład godzinę, datę czy liczbę klatek na sekundę.

  • : Kliknij, aby dodać modyfikator daty %F powodujący wyświetlanie daty w formacie rrrr-mm-dd.

  • : Kliknij, aby dodać modyfikator czasu %X powodujący wyświetlanie czasu w formacie gg:mm:ss (zegar 24-godzinny).

  • Modifiers (Modyfikatory): Kliknij, aby wybrać dowolny skonfigurowany wstępnie modyfikator widoczny na liście w celu dodania go do pola tekstowego. Na przykład modyfikator %a powoduje wyświetlanie dnia tygodnia.

  • Size (Rozmiar): Wybierz rozmiar czcionki.

  • Appearance (Wygląd): Umożliwia wybór koloru tekstu i tła, np. białego tekstu na czarnym tle (ustawienie domyślne).

  • : Wybierz położenie nakładki na obrazie.

 • Image (Obraz): Wybierz, aby wyświetlać statyczny obraz nałożony na strumień wideo. Można użyć plików .bmp, .png, .jpeg lub .svg.

  Aby przesłać obraz, kliknij opcję Images (Obrazy). Przed wysłaniem obrazu można użyć następujących opcji:

  • Scale with resolution (Skaluj z rozdzielczością): Wybierz, aby automatycznie przeskalować obraz nałożenia i dopasować go do rozdzielczości obrazu wideo.

  • Use transparency (Użyj przezroczystości): Wybierz i wprowadź wartość szesnastkową RGB dla danego koloru. Użyj formatu RRGGBB. Przykłady wartości szesnastkowych: FFFFFF (biały), 000000 (czarny), FF0000 (czerwony), 6633FF (niebieski), 669900 (zielony). Tylko dla obrazów .bmp.

 • Streaming indicator (Wskaźnik strumieniowania): Wybierz, aby wyświetlać animację nałożoną na strumień wideo. Animacja wskazuje, że strumień wideo jest przesyłany na żywo, nawet jeśli w scenie nie ma ruchu.

  • Appearance (Wygląd): Wybierz kolor tekstu i tła animacji, np. czerwoną animację na przezroczystym tle (ustawienie domyślne).

  • Size (Rozmiar): Wybierz rozmiar czcionki.

  • : Wybierz położenie nakładki na obrazie.

Dźwięk

Ustawienia urządzenia

Wejście: Włączanie lub wyłączanie wejścia audio. Pokazuje typ urządzenia wejściowego.

Input type (Typ danych wejściowych): Wybierz typ źródła sygnału wejściowego, na przykład wewnętrzny mikrofon lub wejście liniowe.

Power type (Rodzaj zasilania): Wybierz typ zasilania źródła sygnału wejściowego.

Apply changes (Zastosuj zmiany): Kliknij, aby zastosować wybrane ustawienie.

Separate gain controls (Oddzielna regulacja wzmocnienia): Włącz, aby regulować wzmocnienie osobno dla poszczególnych źródeł sygnału wejściowego.

Automatic gain control (Automatyczna regulacja wzmocnienia): Włącz, aby dynamicznie dostosować wzmocnienie do zmian dźwięku.

Gain (Wzmocnienie): Za pomocą suwaka zmień wartość wzmocnienia. Kliknij ikonę mikrofonu, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie.

Output (Wyjście): Pokazuje typ urządzenia wyjściowego.

Gain (Wzmocnienie): Za pomocą suwaka zmień wartość wzmocnienia. Kliknij ikonę głośnika, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie.

Strumień

Encoding (Kodowanie): Wybierz kodowanie, które ma być stosowane do strumieniowego przesyłania ze źródła wejściowego. Kodowanie można wybrać tylko wtedy, gdy wejście audio jest włączone. Jeżeli wejście audio jest wyłączone, kliknij opcję Enable audio input (Włącz wejście audio), aby je włączyć.

Klipy audio

Add clip (Dodaj klip): Kliknij, aby dodać nowy klip audio. Obsługiwane formaty plików: .au,. mp3,. Opus,. Vorbis,. wav.

Kliknij, aby odtworzyć klip audio.

Kliknij, aby zatrzymać odtwarzanie klipu audio.

Menu kontekstowe zawiera opcje:

 • Rename (Zmień nazwę): Zmień nazwę klipu audio.

 • Create link (Utwórz łącze): Utwórz adres URL, którego użycie będzie powodowało odtwarzanie klipu audio w urządzeniu. Ustaw głośność i liczbę powtórzeń klipu.

 • Download (Pobierz): Pobieranie klipu audio do komputera.

 • Delete (Usuń): Usuwanie klipu audio z urządzenia.

Mikser audio

Input (Wejście)

Ten Band Graphic Audio Equalizer (Dziesięciopasmowy graficzny korektor audio): Włącz tę opcję, aby regulować poziomy różnych zakresów częstotliwości sygnału audio. Ta funkcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników mających doświadczenie w konfigurowaniu ustawień dźwięku.

Talkback range (Zasięg urządzenia Talkback): Wybierz zakres operacyjny zbierania materiału dźwiękowego. Zwiększenie zakresu operacyjnego ogranicza możliwości w zakresie jednoczesnej komunikacji dwukierunkowej.

Voice enhancement (Wzmocnienie głosu): włącz tę opcję, aby dostosować głośność komunikatów głosowych w odniesieniu do innych dźwięków.

Zapisy

Trwające zapisy: Pokaż wszystkie trwające zapisy na kamerze.

Wybierz, aby rozpocząć zapis na kamerze.

Wybierz docelowe urządzenie pamięci masowej.

Wybierz, aby zatrzymać zapis na kamerze.

Uruchomione zapisy zostaną zakończone zarówno po zatrzymaniu ręcznym, jak i po zamknięciu kamery.

Zapis ciągły będzie kontynuowane do momentu zatrzymania ręcznego. Jeśli kamera zostanie zamknięta, zapis będzie kontynuowany po ponownym uruchomieniu kamery.

Kliknij, aby odtworzyć nagranie.

Kliknij, aby zatrzymać odtwarzanie zapisu.

Kliknij, aby wyświetlić więcej informacji i opcji dla nagrania.

Set export range (Ustaw zakres eksportu): Jeżeli chcesz wyeksportować tylko część nagrania, określ początek i koniec przedziału czasu.

Kliknij, aby usunąć nagranie.

Export (Eksportuj): Kliknij, aby wyeksportować nagranie lub jego część.

Kliknij, aby wyfiltrować zapisy.

From (Od): Pokazuje nagrania wykonane po określonym momencie w czasie.

To (Do): Pokazuje nagrania wykonane przed określonym momentem w czasie.

Source (Źródło): Pokazuje nagrania z podziałem na źródła.

Event (Zdarzenie): Pokazuje nagrania z podziałem na zdarzenia.

Storage (Pamięć masowa): Pokazuje nagrania z podziałem na typy pamięci masowej.

Aplikacje

Add app (Dodaj aplikację): Kliknij tę opcję, aby zainstalować nową aplikację.

Find more apps (Znajdź więcej aplikacji): Kliknij tę opcje, aby przejść na stronę informacji o aplikacjach Axis.

Allow unsigned apps (Zezwalaj na niepodpisane aplikacje): włączenie tej opcji umożliwi instalowanie niepodpisanych aplikacji.

Uwaga

Korzystanie z kilku aplikacji jednocześnie może wpływać na wydajność urządzenia.

Aby włączyć lub wyłączyć aplikację, użyj przełącznika znajdującego się obok jej nazwy.

Open (Otwórz): Kliknij, aby otworzyć ustawienia aplikacji. Dostępne ustawienia zależą od aplikacji. W niektórych aplikacjach nie ma żadnych ustawień.

Menu kontekstowe może zawierać jedną lub kilka z następujących opcji:

 • Open-source license (Licencja open source): Kliknij tę opcję, aby wyświetlić informacje o licencjach open source używanych w aplikacji.

 • App log (Dziennik aplikacji): Kliknij tę opcję, aby wyświetlić dziennik zdarzeń aplikacji. Dziennik jest pomocny podczas kontaktowania się z pomocą techniczną.

 • Activate license with a key (Aktywuj licencję kluczem): Jeżeli aplikacja wymaga licencji, konieczne jest jej aktywowanie. Z tej opcji należy korzystać, jeżeli urządzenie nie ma dostępu do Internetu.

  Jeśli nie masz klucza licencji, przejdź na stronę axis.com/products/analytics. Do wygenerowania klucza potrzebny będzie kod licencyjny oraz numer seryjny produktu Axis.

 • Activate license automatically (Aktywuj licencję automatycznie): Jeżeli aplikacja wymaga licencji, konieczne jest jej aktywowanie. Z tej opcji należy korzystać, jeżeli urządzenie ma dostęp do Internetu. Do aktywowania licencji konieczny jest kod.

 • Deactivate the license (Dezaktywuj licencję): Dezaktywuj licencję, aby korzystać z niej w innym urządzeniu. Jeśli dezaktywujesz licencję, zostanie ona również usunięta z urządzenia. Do dezaktywowania licencji konieczne jest połączenie internetowe.

 • Settings (Ustawienia): Ta opcja umożliwia konfigurowanie parametrów.

 • Delete (Usuń): Ta opcja powoduje trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia. Jeśli najpierw nie dezaktywujesz licencji, pozostanie ona aktywna.

System

Data i godzina

Format czasu zależy od ustawień językowych przeglądarki internetowej.

Uwaga

Zalecamy zsynchronizowanie daty i godziny urządzenia z serwerem NTP.

Synchronization (Synchronizacja): Wybierz opcję synchronizacji daty i godziny na urządzeniu.

 • Automatyczna data i godzina (ręczne serwery NTS KE): Synchronizacja z serwerami bezpiecznych kluczy NTP podłączonym do serwera DHCP.

  • Ręczne serwery NTS KE: Opcja ta umożliwia wprowadzenie adresu IP jednego lub dwóch serwerów NTP. W przypadku używania dwóch serwerów NTP urządzenie jest zsynchronizowane i dostosowuje czas według danych wejściowych z obu serwerów.

 • Automatyczna data i godzina (serwery NTP z protokołem DHCP): Synchronizacja z serwerami NTP podłączonymi do serwera DHCP.

  • Zapasowe serwery NTP: Wprowadź adres IP jednego lub dwóch serwerów zapasowych.

 • Automatyczna data i godzina (ręczne serwery NTP): Opcja ta umożliwia synchronizowanie z wybranymi serwerami NTP.

  • Ręczne serwery NTP: Opcja ta umożliwia wprowadzenie adresu IP jednego lub dwóch serwerów NTP. W przypadku używania dwóch serwerów NTP urządzenie jest zsynchronizowane i dostosowuje czas według danych wejściowych z obu serwerów.

 • Custom date and time (Niestandardowa data i godzina): Ustaw datę i godzinę ręcznie. Kliknij polecenie Get from system (Pobierz z systemu) w celu pobrania ustawień daty i godziny z komputera lub urządzenia przenośnego.

 • Time zone (Strefa czasowa): Wybierz strefę czasową. Godzina zostanie automatycznie dostosowana względem czasu letniego i standardowego.
Uwaga

System używa ustawień daty i godziny we wszystkich zapisach, dziennikach i ustawieniach systemowych.

Regional settings (Ustawienia regionalne)

Ustaw system jednostek, który ma być stosowany we wszystkich ustawieniach systemu.

Metryczny (m, km/h): Wybierz pomiar odległości w metrach i pomiar prędkości w kilometrach na godzinę.

U.S. customary (ft, mph) (Zwyczajowy USA (ft, mph)): Wybierz pomiar odległości w stopach i pomiar prędkości w milach na godzinę.

Sieć

IPv4

Przypisz automatycznie IPv4: wybierz, aby router sieciowy automatycznie przypisywał adres IP do urządzenia. Zalecamy korzystanie z funkcji automatycznego przydzielania adresu IP (DHCP) dla większości sieci.

IP address (Adres IP): wprowadź unikatowy adres IP dla urządzenia. Statyczne adresy IP można przydzielać losowo w sieciach izolowanych, pod warunkiem że adresy są unikatowe. Aby uniknąć występowania konfliktów, zalecamy kontakt z administratorem sieci przed przypisaniem statycznego adresu IP.

Maska podsieci: Otwórz maskę podsieci, aby określić adresy w sieci lokalnej. Wszystkie adresy poza siecią lokalną przechodzą przez router.

Router: wprowadź adres IP domyślnego routera (bramki) używanego do łączenia z urządzeniami należącymi do innych sieci i segmentów sieci.

IPv6

Przypisz IPv6 automatycznie: Włącz IPv6, aby router sieciowy automatycznie przypisywał adres IP do urządzenia.

Nazwa hosta

Przypisz automatycznie nazwę hosta: Wybierz, aby router sieciowy automatycznie przypisywał nazwę hosta do urządzenia.

Hostname (Nazwa hosta): Wprowadź ręcznie nazwę hosta, aby zapewnić alternatywny dostęp do urządzenia. Nazwa hosta jest wykorzystywana w raportach serwera oraz w logach systemowych. Używaj tylko dozwolonych znaków: A-Z, a-z, 0-9 i -.

Serwery DNS

Przypisz automatycznie DNS: Wybierz ustawienie, aby serwer DHCP automatycznie przypisywał domeny wyszukiwania i adresy serwerów DNS do urządzenia. Zalecamy korzystanie z funkcji automatycznego przydzielania adresów DNS (DHCP) dla większości sieci.

Przeszukaj domeny: jeżeli używasz nazwy hosta, która nie jest w pełni kwalifikowana, kliknij Add search domain (Dodaj domenę wyszukiwania) i wprowadź domenę, w której ma być wyszukiwana nazwa hosta używana przez urządzenie.

Serwery DNS: kliknij polecenie Add DNS server (Dodaj serwer DNS) i wprowadź adres IP podstawowego serwera DNS. Powoduje to przełożenie nazw hostów na adresy IP w sieci.

HTTP i HTTPS

Zezwalaj na dostęp przez: wybierz, czy użytkownik może połączyć się z urządzeniem za pośrednictwem protokołów HTTP, HTTPS lub obu.

HTTPS to protokół umożliwiający szyfrowanie żądań stron wysyłanych przez użytkowników oraz stron zwracanych przez serwer sieci Web. Zaszyfrowana wymiana informacji opiera się na użyciu certyfikatu HTTPS, który gwarantuje autentyczność serwera.

Warunkiem używania protokołu HTTPS w urządzeniu jest zainstalowanie certyfikatu HTTPS. Przejdź do menu System > Security (System > Zabezpieczenia), aby utworzyć i zainstalować certyfikaty.

Uwaga

W przypadku przeglądania zaszyfrowanych stron internetowych za pośrednictwem protokołu HTTPS może wystąpić spadek wydajności, zwłaszcza przy pierwszym żądaniu strony.

HTTP port (Port HTTP): wprowadź wykorzystywany port HTTP. Dozwolony jest port 80 lub dowolny port z zakresu 1024–65535. Jeżeli zalogujesz się jako administrator, możesz również wprowadzić dowolny port z zakresu 1–1023. Jeśli użyjesz portu z tego zakresu, otrzymasz ostrzeżenie.

HTTPS port (Port HTTPS): wprowadź wykorzystywany port HTTPS. Dozwolony jest port 443 lub dowolny port z zakresu 1024–65535. Jeżeli zalogujesz się jako administrator, możesz również wprowadzić dowolny port z zakresu 1–1023. Jeśli użyjesz portu z tego zakresu, otrzymasz ostrzeżenie.

Certificate (Certyfikat): wybierz certyfikat, aby włączyć obsługę protokołu HTTPS w tym urządzeniu.

Protokoły wykrywania sieci

Bonjour®: włącz, aby umożliwić automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci.

Bonjour name (Nazwa Bonjour): wprowadź przyjazną nazwę, która będzie widoczna w sieci. Nazwa domyślna składa się z nazwy urządzenia i jego adresu MAC.

UPnP®: włącz, aby umożliwić automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci.

UPnP name (Nazwa UPnP): wprowadź przyjazną nazwę, która będzie widoczna w sieci. Nazwa domyślna składa się z nazwy urządzenia i jego adresu MAC.

WS-Discovery: włącz, aby umożliwić automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci.

One-click cloud connection (Łączenie w chmurze jednym kliknięciem)

Usługa One-Click Cloud Connect (O3C) w połączeniu z systemem AVHS zapewnia łatwe i bezpieczne połączenie z internetem w celu uzyskania dostępu do obrazów wideo w czasie rzeczywistym oraz zarejestrowanych obrazów z dowolnej lokalizacji. Więcej informacji: axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services.

Allow O3C (Zezwalaj na O3C):

 • One-click (Jednym kliknięciem): Ustawienie domyślne. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control na urządzeniu, aby połączyć się z usługą O3C przez Internet. Urządzenie należy zarejestrować w serwisie O3C w ciągu 24 godzin od naciśnięcia przycisku kontrolnego. W przeciwnym razie urządzenie zakończy połączenie z usługą O3C. Po zarejestrowaniu urządzenia opcja Always (Zawsze) jest włączona, a urządzenie zostaje połączone z usługą O3C.

 • Always (Zawsze): Urządzenie stale próbuje połączyć się z usługą O3C przez Internet. Po zarejestrowaniu urządzenie zostaje połączone z usługą O3C. Opcji tej należy używać wtedy, gdy przycisk Control na urządzeniu jest niedostępny.

 • No (Nie): wyłącza usługę O3C.

Proxy settings (Ustawienia proxy): W razie potrzeby należy wprowadzić ustawienia proxy, aby połączyć się z serwerem proxy.

Host: Wprowadź adres serwera proxy.

Port: wprowadź numer portu służącego do uzyskania dostępu.

Login i Hasło: W razie potrzeby wprowadź nazwę użytkownika i hasło do serwera proxy.

Metoda uwierzytelniania:

 • Zwykła: Ta metoda jest najbardziej zgodnym schematem uwierzytelniania HTTP. Jest ona mniej bezpieczna niż metoda Digest (Szyfrowanie), ponieważ nazwa użytkownika i hasło są wysyłane do serwera w postaci niezaszyfrowanej.

 • Digest (Szyfrowanie): ta metoda jest bezpieczniejsza, ponieważ zawsze przesyła hasło w sieci w formie zaszyfrowanej.

 • Auto (Automatycznie): ta opcja umożliwia urządzeniu wybór metody uwierzytelniania w zależności od obsługiwanych metod. Priorytet ma metoda Digest (Szyfrowanie); w dalszej kolejności stosowana jest metoda Basic (Zwykła).

Owner authentication key (OAK) (Klucz uwierzytelniania właściciela (OAK)): kliknij polecenie Get key (Pobierz klucz), aby pobrać klucz uwierzytelniania właściciela. Warunkiem jest podłączone urządzenia do Internetu bez użycia zapory lub serwera proxy.

SNMP

Protokół zarządzania urządzeniami sieciowymi Simple Network Management Protocol (SNMP) umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniami sieciowymi.

SNMP: wybierz wersję SNMP.

 • v1 and v2c (v1 i v2c):

  • Read community (Społeczność odczytu): wprowadź nazwę społeczności, która ma dostęp tylko do odczytu do wszystkich obsługiwanych obiektów SNMP. Wartość domyślna to public (publiczna).

  • Write community (Społeczność zapisu): wprowadź nazwę społeczności, która ma dostęp do odczytu/zapisu do wszystkich obsługiwanych obiektów SNMP (poza obiektami tylko do odczytu). Wartość domyślna to write (zapis).

  • Activate traps (Uaktywnij pułapki): włącz, aby uaktywnić raportowanie pułapek. Urządzenie wykorzystuje pułapki do wysyłania do systemu zarządzania komunikatów o ważnych zdarzeniach lub zmianach stanu. W interfejsie urządzenia można skonfigurować pułapki dla SNMP v1 i v2c. Pułapki są automatycznie wyłączane w przypadku przejścia na SNMP v3 lub wyłączenia SNMP. Jeśli używasz SNMP v3, możesz skonfigurować pułapki za pomocą aplikacji do zarządzania SNMP v3.

  • Trap address (Adres pułapki): Wprowadzić adres IP lub nazwę hosta serwera zarządzania.

  • Trap community (Społeczność pułapki): Wprowadź nazwę społeczności używanej, gdy urządzenie wysyła komunikat pułapki do systemu zarządzającego.

  • Traps (Pułapki):

   • Cold start (Zimny rozruch): wysyła komunikat pułapkę po uruchomieniu urządzenia.

   • Warm start (Ciepły rozruch): wysyła komunikat pułapkę w przypadku zmiany ustawienia SNMP.

   • Link up (Łącze w górę): wysyła komunikat pułapkę po zmianie łącza w górę.

   • Authentication failed (Niepowodzenie uwierzytelniania): wysyła komunikat pułapkę po niepowodzeniu próby uwierzytelnienia.

Uwaga

Wszystkie pułapki Axis Video MIB są włączone po włączeniu pułapek SNMP v1 i v2c. Więcej informacji: AXIS OS Portal > SNMP.

 • v3: SNMP v3 to bezpieczniejsza wersja, zapewniająca szyfrowanie i bezpieczne hasła. Aby używać SNMP v3, zalecane jest włączenie protokołu HTTPS, który posłuży do przesłania hasła. Zapobiega to również dostępowi osób nieupoważnionych do niezaszyfrowanych pułapek SNMP v1 i v2c. Jeśli używasz SNMP v3, możesz skonfigurować pułapki za pomocą aplikacji do zarządzania SNMP v3.

  • Password for the account “initial” (Hasło do konta „wstępnego”): wprowadź hasło SNMP dla konta o nazwie „initial” (wstępne). Chociaż hasło może być wysłane bez aktywacji HTTPS, nie zalecamy tego. Hasło SNMP v3 można ustawić tylko raz i najlepiej tylko po aktywacji HTTPS. Po ustawieniu hasła pole hasła nie jest już wyświetlane. Aby zresetować hasło, należy zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych.

Zabezpieczenia

Certyfikaty

Certyfikaty służą do uwierzytelniania urządzeń w sieci. Urządzenie obsługuje dwa typy certyfikatów:

 • Certyfikaty serwera/klienta

  Certyfikat serwera/klienta potwierdza numer urządzenia i może mieć własny podpis lub podpis jednostki certyfikującej (CA). Certyfikaty z własnym podpisem oferują ograniczoną ochronę i można je wykorzystywać do momentu uzyskania certyfikatu CA.

 • Certyfikaty CA

  Certyfikaty CA mogą służyć do uwierzytelniania innych certyfikatów, na przykład tożsamości serwera uwierzytelniającego w przypadku połączenia urządzenia z siecią zabezpieczoną za pomocą IEEE 802.1X. Urządzenie ma kilka zainstalowanych wstępnie certyfikatów CA.

Obsługiwane są następujące formaty:

 • Formaty certyfikatów: .PEM, .CER i .PFX

 • Formaty kluczy prywatnych: PKCS#1 i PKCS#12

Ważne

W przypadku przywrócenia na urządzeniu ustawień fabrycznych wszystkie certyfikaty są usuwane. Wstępnie zainstalowane certyfikaty CA są instalowane ponownie.

Filtrowanie certyfikatów na liście.

Add certificate (Dodaj certyfikat): Kliknij, aby dodać certyfikat.

Menu kontekstowe zawiera opcje:

 • Certificate information (Dane certyfikatu): Wyświetl właściwości zainstalowanego certyfikatu.

 • Delete certificate (Usuń certyfikat): Umożliwia usunięcie certyfikatu.

 • Create certificate signing request (Utwórz żądanie podpisania certyfikatu): Umożliwia utworzenie żądanie podpisania certyfikatu w celu przekazania go do urzędu rejestracyjnego i złożenia wniosku o wydanie certyfikatu tożsamości cyfrowej.

IEEE 802.1x

IEEE 802.1x to standard IEEE dla kontroli dostępu sieciowego opartej na portach, zapewniający bezpieczne uwierzytelnianie przewodowych i bezprzewodowych urządzeń sieciowych. IEEE 802.1x jest oparty na protokole EAP (Extensible Authentication Protocol).

Aby uzyskać dostęp do sieci zabezpieczonej IEEE 802.1x, urządzenia sieciowe muszą dokonać uwierzytelnienia. Do uwierzytelnienia służy serwer, zazwyczaj RADIUS, taki jak FreeRADIUS i Microsoft Internet Authentication Server.

Certyfikaty

W przypadku konfiguracji bez certyfikatu CA, sprawdzanie poprawności certyfikatów serwera jest wyłączone, a urządzenie próbuje uwierzytelnić się niezależnie od tego, do jakiej sieci jest podłączone.

Podczas korzystania z certyfikatu w instalacjach firmy Axis urządzenie i serwer uwierzytelniający używają do uwierzytelniania certyfikatów cyfrowych z użyciem EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol - Transport Layer Security).

Aby zezwolić urządzeniu na dostęp do sieci chronionej za pomocą certyfikatów, w urządzeniu musi być zainstalowany podpisany certyfikat klienta.

Client certificate (Certyfikat klienta): wybierz certyfikat klienta, aby użyć IEEE 802.1x. Serwer uwierzytelniania używa certyfikatu do weryfikacji tożsamości klienta.

CA certificate (Certyfikat CA): wybierz certyfikat CA w celu potwierdzania tożsamości serwera uwierzytelniającego. Jeśli nie wybrano żadnego certyfikatu, urządzenie próbuje uwierzytelnić się niezależnie od tego, do jakiej sieci jest podłączone.

EAP identity (Tożsamość EAP): wprowadź tożsamość użytkownika powiązaną z certyfikatem klienta.

EAPOL version (Wersja protokołu EAPOL): wybierz wersję EAPOL używaną w switchu sieciowym.

Use IEEE 802.1x (Użyj IEEE 802.1x): wybierz, aby użyć protokołu IEEE 802.1 x.

Prevent brute-force attacks (Zapobiegaj atakom typu brute force)

Blocking (Blokowanie): włącz, aby blokować ataki typu brute force Ataki typu brute-force wykorzystują metodę prób i błędów do odgadnięcia danych logowania lub kluczy szyfrowania.

Blocking period (Okres blokowania): Wprowadź liczbę sekund, w ciągu których ataki typu brute-force mają być blokowane.

Blocking conditions (Warunki blokowania): wprowadź dopuszczalną liczbę nieudanych prób uwierzytelnienia na sekundę przed rozpoczęciem blokowania. Liczbę dopuszczalnych niepowodzeń można ustawić zarówno na stronie, jak i w urządzeniu.

IP address filter (Filtr adresów IP)

Use filter (Użyj filtra): wybierz, aby filtrować adresy IP, które mogą uzyskiwać dostęp do urządzenia.

Policy (Zasada): Wybierz opcje Allow (Zezwalaj) lub Deny (Nie zezwalaj) na dostęp do określonych adresów IP.

Addresses (Adresy): Wprowadź adresy IP, które mają lub nie mają dostępu do urządzeń. Możesz również użyć formatu CIDR.

Certyfikat oprogramowania sprzętowego z niestandardowym podpisem

Do zainstalowania w urządzeniu testowego oprogramowania sprzętowego lub innego niestandardowego oprogramowania Axis konieczny jest niestandardowy certyfikat producenta. Certyfikat służy do sprawdzenia, czy oprogramowanie sprzętowe jest zatwierdzone zarówno przez właściciela urządzenia, jak i przez firmę Axis. Oprogramowanie sprzętowe działa tylko na określonym urządzeniu z niepowtarzalnym numerem seryjnym i identyfikatorem procesora. Niestandardowe certyfikaty oprogramowania sprzętowego mogą być tworzone wyłącznie przez firmę Axis, ponieważ Axis posiada klucze do ich podpisywania.

Kliknij przycisk Install (Instaluj), aby zainstalować certyfikat. Certyfikat musi zostać zainstalowany przed zainstalowaniem oprogramowania sprzętowego.

Użytkownicy

Add user (Dodaj użytkownika): Kliknij w celu dodania nowego użytkownika. Można dodać do 100 użytkowników.

Username (Nazwa użytkownika): Wprowadź unikatową nazwę użytkownika.

New password (Nowe hasło): Wprowadź hasło dla użytkownika. Hasło musi mieć 1–64 znaki. Dozwolone są tylko drukowalne znaki ASCII (kod od 32 do 126), na przykład litery, cyfry, znaki interpunkcyjne i niektóre symbole.

Repeat password (Powtórz hasło): Wprowadź ponownie to samo hasło.

Role (Rola):

 • Administrator: Ma nieograniczony dostęp do wszystkich ustawień. Administrator może tez dodawać, aktualizować i usuwać innych użytkowników.

 • Operator: Ma dostęp do wszystkich ustawień poza:

  • Wszystkie ustawienia System.

  • Dodawanie aplikacji.

Menu kontekstowe zawiera opcje:

Aktualizuj użytkownika: Pozwala edytować właściwości użytkownika.

Delete user (Usuń użytkownika): Umożliwia usunięcie użytkownika. Nie można usunąć użytkownika głównego.

Anonymous users (Anonimowi użytkownicy)

Allow anonymous viewers (Zezwalaj na anonimowych dozorców): Włączenie tej opcji pozwala wszystkim osobom uzyskać dostęp do urządzenia jako dozorca bez logowania się za pomocą konta użytkownika.

Allow anonymous PTZ operators (Zezwalaj na anonimowych operatorów PTZ): Jeśli włączysz tę opcję, anonimowi użytkownicy będą mogli obracać, przechylać i powiększać/zmniejszać obraz.

Zdarzenia

Reguły

Reguła określa warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby urządzenie wykonało dane działanie. Na liście znajdują się wszystkie reguły skonfigurowane w produkcie.

Uwaga

Można utworzyć maksymalnie 256 reguł akcji.

Add a rule (Dodaj regułę): Kliknij, aby utworzyć regułę.

Name (Nazwa): Wprowadź nazwę reguły.

Wait between actions (Poczekaj między działaniami): Wprowadź minimalny czas (w formacie gg:mm:ss), jaki musi upłynąć między aktywacjami reguły. Ustawienie to jest przydatne, gdy reguła jest aktywowana na przykład warunkami trybów dziennego i nocnego, ponieważ zapobiega niepożądanemu uruchamianiu reguły przez niewielkie zmiany natężenia światła podczas wschodu i zachodu słońca.

Condition (Warunek): Wybierz warunek z listy. Dopiero po spełnieniu tego warunku urządzenie wykona akcję. Jeśli określono wiele warunków, to do wyzwolenia akcji konieczne jest spełnienie wszystkich z nich. Informacje na temat konkretnych warunków można znaleźć w części Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

Użyj tego warunku jako wyzwalacza: Zaznacz tę opcję, aby ten pierwszy warunek działał tylko jako wyzwalacz początkowy. Oznacza to, że po aktywacji reguła pozostanie czynna przez cały czas, gdy są spełniane wszystkie pozostałe warunki, bez względu na stan pierwszego warunku. Jeżeli nie zaznaczysz tej opcji, reguła będzie aktywna po spełnieniu wszystkich warunków.

Invert this condition (Odwróć ten warunek): Zaznacz tę opcję, jeśli warunek ma być przeciwieństwem dokonanego przez Ciebie wyboru.

Add a condition (Dodaj warunek): Kliknij, aby dodać kolejny warunek.

Action (Akcja): Wybierz akcję z listy i wprowadź jej wymagane informacje. Informacje na temat konkretnych akcji można znaleźć w części Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

Odbiorcy

W urządzeniu można skonfigurować powiadamianie odbiorców o zdarzeniach lub wysyłanie plików. Na liście wyświetlani są wszyscy odbiorcy skonfigurowani dla produktu, a także informacje dotyczące ich konfiguracji.

Uwaga

Można utworzyć maksymalnie 20 odbiorców.

Add a recipient (Dodaj odbiorcę): Kliknij, aby dodać odbiorcę.

Name (Nazwa): Wprowadź nazwę odbiorcy.

Type (Typ): Wybierz z listy:

 • FTP

  • Host: Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera. W przypadku wprowadzenia nazwy hosta upewnij się, że w ustawieniu System > Network > IPv4 and IPv6 (System > Sieć > IPv4 i IPv6) podano serwer DNS.

  • Port: Wprowadź numer portu wykorzystywanego przez serwer FTP. Domyślny port to 21.

  • Folder: Wprowadź ścieżkę dostępu do katalogu, w którym mają być przechowywane pliki. Jeśli nie ma takiego katalogu na serwerze FTP, podczas wczytywania plików zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

  • Username (Nazwa użytkownika): Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie używana przy logowaniu.

  • Password (Hasło): Wprowadź hasło logowania.

  • Use temporary file name (Użyj tymczasowej nazwy pliku): Wybierz tę opcję, aby wczytywać pliki z tymczasowymi, automatycznie generowanymi nazwami plików. Po zakończeniu wczytywania nazwy plików zostaną zmienione na docelowe. W przypadku przerwania/wstrzymania wczytywania plików nie zostaną one uszkodzone. Pliki tymczasowe nadal pozostaną na dysku. W ten sposób będzie wiadomo, że wszystkie pliki o danej nazwie są prawidłowe.

  • Use passive FTP (Użyj pasywnego FTP): W normalnych warunkach produkt po prostu wysyła żądanie otwarcia połączenia do serwera FTP. Urządzenie inicjuje przesyłanie danych na serwer docelowy i kontrolę serwera FTP. Jest to zazwyczaj konieczne w przypadku zapory ogniowej pomiędzy urządzeniem a serwerem FTP.

 • HTTP

  • URL: Wprowadź adres sieciowy serwera HTTP oraz skrypt obsługujący żądanie. Na przykład: http://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi.

  • Username (Nazwa użytkownika): Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie używana przy logowaniu.

  • Password (Hasło): Wprowadź hasło logowania.

  • Proxy: Włącz tę opcję i wpisz wymagane informacje, jeżeli konieczne jest dodanie serwera proxy w celu połączenia w serwerem HTTP.

 • HTTPS

  • URL: Wprowadź adres sieciowy serwera HTTPS oraz skrypt obsługujący żądanie. Na przykład: https://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi.

  • Validate server certificate (Potwierdź certyfikat serwera): Zaznacz tę opcję, aby sprawdzić certyfikat utworzony przez serwer HTTPS.

  • Username (Nazwa użytkownika): Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie używana przy logowaniu.

  • Password (Hasło): Wprowadź hasło logowania.

  • Proxy: Włącz tę opcję i wpisz wymagane informacje, jeżeli konieczne jest dodanie serwera proxy w celu połączenia w serwerem HTTPS.

 • Network storage (Sieciowa pamięć masowa)

  Umożliwia dodanie takiego udziału sieciowego, jak NAS (sieciowy zasób dyskowy), i wykorzystywanie go jako odbiorcy plików. Pliki zapisywane są w formacie Matroska (MKV).

  • Host: Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera pamięci sieciowej.

  • Share (Udział): Podaj nazwę współdzielonego udziału na serwerze hosta.

  • Folder: Wprowadź ścieżkę dostępu do katalogu, w którym mają być przechowywane pliki.

  • Username (Nazwa użytkownika): Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie używana przy logowaniu.

  • Password (Hasło): Wprowadź hasło logowania.

 • SFTP

  • Host: Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera. W przypadku wprowadzenia nazwy hosta upewnij się, że w ustawieniu System > Network > IPv4 and IPv6 (System > Sieć > IPv4 i IPv6) podano serwer DNS.

  • Port: Wprowadź numer portu wykorzystywanego przez serwer SFTP. Domyślny port to 22.

  • Folder: Wprowadź ścieżkę dostępu do katalogu, w którym mają być przechowywane pliki. Jeśli nie ma takiego katalogu na serwerze SFTP, podczas wczytywania plików zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

  • Username (Nazwa użytkownika): Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie używana przy logowaniu.

  • Password (Hasło): Wprowadź hasło logowania.

  • SSH host public key type (Typ klucza publicznego hosta SSH) (MD5): Wprowadź odcisk cyfrowy klucza publicznego zdalnego hosta (ciąg 32 cyfr w szesnastkowym systemie liczbowym). Klient SFTP obsługuje serwery SFTP stosujące SSH-2 i typy klucza hosta RSA, DSA, ECDSA i ED25519. RSA jest preferowaną metodą podczas negocjacji; następnie wykorzystywane są metody ECDSA, ED25519 i DSA. Upewnij się, że wprowadzono prawidłowy klucz hosta MD5 używany przez serwer SFTP. Urządzenie Axis obsługuje klucze szyfrowania MD5 i SHA-256, ale my zalecamy używanie klucza SHA-256, ponieważ jest bezpieczniejszy niż MD5. Więcej informacji o konfigurowaniu serwera SFTP dla urządzenia Axis można znaleźć w portalu poświęconym systemowi AXIS OS.

  • SSH host public key type (Typ klucza publicznego hosta SSH) (SHA256): Wprowadź odcisk cyfrowy klucza publicznego zdalnego hosta (ciąg 43 cyfr w systemie kodowania Base64). Klient SFTP obsługuje serwery SFTP stosujące SSH-2 i typy klucza hosta RSA, DSA, ECDSA i ED25519. RSA jest preferowaną metodą podczas negocjacji; następnie wykorzystywane są metody ECDSA, ED25519 i DSA. Upewnij się, że wprowadzono prawidłowy klucz hosta MD5 używany przez serwer SFTP. Urządzenie Axis obsługuje klucze szyfrowania MD5 i SHA-256, ale my zalecamy używanie klucza SHA-256, ponieważ jest bezpieczniejszy niż MD5. Więcej informacji o konfigurowaniu serwera SFTP dla urządzenia Axis można znaleźć w portalu poświęconym systemowi AXIS OS.

  • Use temporary file name (Użyj tymczasowej nazwy pliku): Wybierz tę opcję, aby wczytywać pliki z tymczasowymi, automatycznie generowanymi nazwami plików. Po zakończeniu wczytywania nazwy plików zostaną zmienione na docelowe. W przypadku przerwania/wstrzymania wczytywania plików nie zostaną one uszkodzone. Pliki tymczasowe nadal pozostaną na dysku. W ten sposób będzie wiadomo, że wszystkie pliki o danej nazwie są prawidłowe.

 • SIP albo VMS:

  SIP: Wybierz w celu nawiązania połączenia SIP.

  VMS: Wybierz w celu nawiązania połączenia VMS.

  • From SIP account (Z konta SIP): Wybierz z listy.

  • To SIP address (Na adres SIP): Wprowadź adres SIP.

  • Test (Testuj): Kliknij, aby sprawdzić, czy ustawienia połączeń działają prawidłowo.

 • Email (Wiadomość e-mail)

  • Send email to (Wyślij wiadomość e-mail do): Wprowadź adresy odbiorców. Aby wprowadzić wiele adresów e-mail, oddziel je przecinkami.

  • Send email from (Wyślij e-mail przez): Wprowadź adres serwera nadawcy.

  • Username (Nazwa użytkownika): Wprowadź nazwę użytkownika serwera poczty. Jeżeli serwer nie wymaga uwierzytelnienia, nie wypełniaj tego pola.

  • Password (Hasło): Wprowadź hasło dostępu do serwera poczty. Jeżeli serwer nie wymaga uwierzytelnienia, nie wypełniaj tego pola.

  • Email server (SMTP) (Serwer poczty e-mail (SMTP)): Wprowadź nazwę serwera SMTP, na przykład smtp.gmail.com, smtp.mail.yahoo.com.

  • Port: wprowadź numer portu serwera SMTP, używając wartości z zakresu 0–65535. Wartość domyślna to 587.

  • Encryption (Szyfrowanie): Aby używać szyfrowania, wybierz opcję SSL lub TLS.

  • Validate server certificate (Potwierdź certyfikat serwera): Jeżeli używasz szyfrowania, zaznacz tę opcję, aby weryfikować tożsamość urządzenia. Certyfikat może mieć własny podpis lub podpis jednostki certyfikującej (CA).

  • POP authentication (Uwierzytelnianie POP): Włącz tę opcję i wprowadź nazwę serwera POP, na przykład pop.gmail.com.

  • Uwaga

   Niektórzy dostawcy usług poczty elektronicznej stosują filtry bezpieczeństwa, uniemożliwiające odbiór lub przeglądanie dużej liczby załączników, odbieranie wiadomości cyklicznych itp. Aby zapobiec zablokowaniu konta lub usunięciu wiadomości, należy sprawdzić regulamin zabezpieczeń dostawcy usług.

 • TCP

  • Host: Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera. W przypadku wprowadzenia nazwy hosta upewnij się, że w ustawieniu System > Network > IPv4 and IPv6 (System > Sieć > IPv4 i IPv6) podano serwer DNS.

  • Port: Wprowadź numer portu dostępowego serwera.

Test (Testuj): Kliknij, aby przetestować konfigurację.

Menu kontekstowe zawiera opcje:

View recipient (Pokaż odbiorcę): Kliknij, aby wyświetlić wszystkie dane odbiorcy.

Copy recipient (Kopiuj odbiorcę): Kliknij, aby skopiować odbiorcę. Po skopiowaniu odbiorcy można wprowadzić zmiany w nowym wpisie odbiorcy.

Delete recipient (Usuń odbiorcę): Kliknij, aby trwale usunąć odbiorcę.

Harmonogramy

Harmonogramów i zdarzeń jednorazowych można użyć jako warunków reguł. Na liście wyświetlane są wszystkie harmonogramy i zdarzenia jednorazowe skonfigurowane dla produktu, a także informacje dotyczące ich konfiguracji.

Add schedule (Dodaj harmonogram): Kliknij, aby utworzyć harmonogram lub impuls.

Wyzwalacze ręczne

Wyzwalacz ręczny służy do ręcznego wyzwalania reguły. Wyzwalacza ręcznego można na przykład użyć do walidacji akcji podczas instalacji i konfiguracji produktu.

MQTT

MQTT (przesyłanie telemetryczne usługi kolejkowania wiadomości) to standardowy protokół do obsługi komunikacji w Internecie rzeczy (IoT). Został on zaprojektowany z myślą o uproszczeniu integracji IoT i jest wykorzystywany w wielu branżach do podłączania urządzeń zdalnych przy jednoczesnej minimalizacji kodu i przepustowości. Klient MQTT w oprogramowaniu sprzętowym urządzeń Axis może ułatwiać integrację danych i zdarzeń generowanych w urządzeniu z systemami, które nie są systemami zarządzania materiałem wizyjnym (VMS).

Konfiguracja urządzenia jako klienta MQTT. Komunikacja MQTT oparta jest na dwóch jednostkach, klientach i brokerze. Klienci mogą wysyłać i odbierać wiadomości. Broker odpowiedzialny jest za rozsyłanie wiadomości między klientami.

Więcej informacji o protokole MQTT znajdziesz w portalu poświęconym systemowi AXIS OS.

ALPN

ALPN to rozszerzenie TLS/SSL umożliwiające wybranie protokołu aplikacji na etapie uzgadniania połączenia między klientem a serwerem. Służy do włączania ruchu MQTT przez port używany przez inne protokoły, takie jak HTTP. Czasami może nie być dedykowanego portu otwartego dla komunikacji MQTT. W takich przypadkach pomocne może być korzystanie z ALPN do negocjowania użycia MQTT jako protokołu aplikacji na standardowym porcie akceptowanym przez zapory sieciowe.

MQTT client (Klient MQTT)

Connect (Połącz): włącz lub wyłącz klienta MQTT.

Status (Stan): pokazuje bieżący status klienta MQTT.

Broker

Host: wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera MQTT.

Protocol (Protokół): wybór protokołu, który ma być używany.

Port: wprowadź numer portu.

 • 1883 to wartość domyślna dla MQTT przez TCP

 • 8883 to wartość domyślna dla MQTT przez SSL

 • 80 to wartość domyślna dla MQTT przez WebSocket

 • 443 to wartość domyślna dla MQTT przez WebSocket Secure

ALPN protocol (Protokół ALPN): Wprowadź nazwę protokołu ALPN dostarczoną przez dostawcę brokera MQTT. Dotyczy to tylko ustawień MQTT przez SSL i MQTT przez WebSocket Secure.

Nazwa użytkownika: należy tu wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie umożliwiać klientowi dostęp do serwera.

Password (Hasło): wprowadzić hasło dla nazwy użytkownika.

Client ID (Identyfikator klienta): wprowadź identyfikator klienta. Identyfikator klienta jest wysyłany do serwera w momencie połączenia klienta.

Clean session (Czysta sesja): steruje zachowaniem w czasie połączenia i czasie rozłączenia. Po wybraniu tej opcji Informacje o stanie są odrzucane podczas podłączania i rozłączania.

Keep alive interval (Przedział czasowy KeepAlive) przedział czasowy KeepAlive umożliwia klientowi wykrywanie, kiedy serwer przestaje być dostępny, bez konieczności oczekiwania na długi limit czasu TCP/IP.

Timeout (Przekroczenie limitu czasu): interwał czasowy (w sekundach) pozwalający na zakończenie połączenia. Wartość domyślna: 60

Prefiks tematu urządzenia: Używany w domyślnych wartościach tematu w komunikacie łączenia i komunikacie LWT na karcie MQTT client (Klient MQTT) oraz w warunkach publikowania na karcie MQTT publication (Publikacja MQTT).

Reconnect automatically (Ponowne połączenie automatyczne): określa, czy klient powinien ponownie połączyć się automatycznie po rozłączeniu.

Connect message (Komunikat łączenia)

określa, czy podczas ustanawiania połączenia ma być wysyłany komunikat.

Send message (Wysłanie wiadomości): włącz, aby wysyłać wiadomości.

Use default (Użyj domyślnych): wyłącz, aby wprowadzić własną wiadomość domyślną.

Topic (Temat): wprowadź temat wiadomości domyślnej.

Payload (Próbka): wprowadź treść wiadomości domyślnej.

Retain (Zachowaj): wybierz, aby zachować stan klienta w tym Topic (Temacie)

QoS: zmiana warstwy QoS dla przepływu pakietów.

Last Will and Testament message (Wiadomość Ostatnia Wola i Testament)

Funkcja Last Will Testament (LWT) zapewnia klientowi dostarczenie informacji wraz z poświadczeniami w momencie łączenia się z brokerem. Jeżeli klient nie rozłączy się w pewnym momencie w późniejszym terminie (może to być spowodowane brakiem źródła zasilania), może umożliwić brokerowi dostarczenie komunikatów do innych klientów. Ten komunikat LWT ma taką samą postać jak zwykła wiadomość i jest kierowany przez tę samą mechanikę.

Send message (Wysłanie wiadomości): włącz, aby wysyłać wiadomości.

Use default (Użyj domyślnych): wyłącz, aby wprowadzić własną wiadomość domyślną.

Topic (Temat): wprowadź temat wiadomości domyślnej.

Payload (Próbka): wprowadź treść wiadomości domyślnej.

Retain (Zachowaj): wybierz, aby zachować stan klienta w tym Topic (Temacie)

QoS: zmiana warstwy QoS dla przepływu pakietów.

MQTT publication (Publikacja MQTT)

Użyj domyślnego prefiksu: Wybierz ustawienie, aby używać domyślnego prefiksu zdefiniowanego za pomocą prefiksu urządzenia w zakładce MQTT client (Klient MQTT).

Dołącz nazwę tematu: Wybierz, aby do tematu MQTT dołączać tematy opisujące warunek.

Dołącz nazwy przestrzenne tematu: Wybierz, aby do tematu MQTT dołączać przestrzenie nazw tematów ONVIF.

Include serial number (Uwzględnij numer seryjny): Wybierz, aby w danych właściwych usługi MQTT umieszczać numer seryjny urządzenia.

Add condition (Dodaj warunek): Kliknij, aby dodać warunek.

Retain (Zachowaj): Definiuje, które komunikaty MQTT mają być wysyłane jako zachowywane.

 • None (Brak): Wysyłanie wszystkich komunikatów jako niezachowywanych.

 • Property (Właściwość): Wysyłanie tylko komunikatów ze stanem jako zachowywanych.

 • All (Wszystkie): Wysyłanie komunikatów ze stanem i bez stanu jako zachowywanych.

QoS: Wybierz żądany poziom publikacji MQTT.

MQTT subscriptions (Subskrypcje MQTT)

Add subscription (Dodaj subskrypcję): Kliknij, aby dodać nową subskrypcję usługi MQTT.

Subscription filter (Filtr subskrypcyjny): Wprowadź temat MQTT, który chcesz subskrybować.

Use device topic prefix (Użyj prefiksu tematu urządzenia): Dodaj filtr subskrypcji jako prefiks do tematu MQTT.

Subscription type (Typ subskrypcji):

 • Stateless (Bez stanu): Wybierz, aby przekształcać komunikaty MQTT na komunikaty bezstanowe.

 • Stateful (Ze stanem): Wybierz, aby przekształcać komunikaty MQTT na warunek. Dane właściwe będą służyły do określania stanu.

QoS: Wybierz żądany poziom subskrypcji MQTT.

MQTT overlays (Nakładki MQTT)

Uwaga

Zanim będzie można dodawać modyfikatory nakładek MQTT, należy ustanowić połączenie z brokerem MQTT.

Add overlay modifier (Dodaj modyfikator nakładek): Kliknij, aby dodać nowy modyfikator nakładki.

Topic filter (Filtr tematów): Dodaj temat MQTT zawierający dane, które mają być pokazywane w nakładce.

Data field (Pole danych): Wprowadź klucz danych właściwych komunikatu, które mają być wyświetlane w nakładce, zakładając, że komunikat jest w formacie JSON.

 • Modifier (Modyfikator): Używanie utworzonego modyfikatora podczas tworzenia nakładki.
 • Modyfikatory rozpoczynające się ciągiem znaków #XMP pokazują wszystkie dane otrzymane z tematu.

 • Modyfikatory rozpoczynające się ciągiem znaków #XMD pokazują dane wprowadzone w polu danych.

Pamięć masowa

Sieciowa pamięć masowa

Add network storage (Dodaj sieciową pamięć masową): Kliknij tę opcję w celu dodania udziału sieciowego, w którym będziesz zapisywać nagrania.

 • Address (Adres): Wprowadź adres IP lub nazwę serwera hosta. Zazwyczaj jest nim NAS (sieciowy zasób dyskowy). Zalecamy skonfigurowanie hosta tak, aby używał stałego adresu IP (nie DHCP, ponieważ dynamiczne adresy IP mogą się zmienić) albo używanie DNS. Nazwy Windows SMB/CIFS nie są obsługiwane.

 • Network share (Udział sieciowy): Podaj nazwę współdzielonego udziału na serwerze hosta. Z jednego udziału sieciowego może korzystać kilka urządzeń Axis, ponieważ każde z nich ma swój folder.

 • User (Użytkownik): Jeżeli serwer wymaga logowania, wprowadź nazwę użytkownika. W celu zalogowania się do konkretnego serwera domeny wprowadź domenę\nazwę użytkownika.

 • Password (Hasło): Jeżeli serwer wymaga logowania, podaj hasło.

 • SMB version (Wersja SMB): Wybierz wersję protokołu pamięci masowej SMB, który będzie używany do łączenia z sieciowym zasobem dyskowym. Jeżeli wybierzesz opcję Auto (Automatycznie), urządzenie będzie próbowało użyć jednej z bezpiecznych wersji protokołu SMB: 3.02, 3.0 lub 2.1. Wybierz opcję 1.0 lub 2.0, aby łączyć ze starszymi sieciowymi zasobami dyskowymi, które nie obsługują wyższych wersji. Więcej informacji o obsłudze protokołu SMB w urządzeniach Axis znajdziesz tutaj.

 • Add share even if connection test fails (Dodaj udział nawet wtedy, gdy test połączenia zakończy się niepowodzeniem): Wybierz tę opcję, aby dodać udział sieciowy, nawet jeżeli podczas testu połączenia zostanie wykryty błąd. Błąd może wynikać na przykład z niepodania hasła, podczas gdy serwer go wymaga.

Remove network storage (Usuń sieciową pamięć masową): Kliknij tę opcję w celu usunięcia połączenia z udziałem sieciowym. Spowoduje to usunięcie wszystkich ustawień udziału sieciowego.

Write protect (Zabezpieczenie przed zapisem): Włącz tę opcję, aby uniemożliwić zapis w udziale sieciowym i zabezpieczyć nagrania przed usunięciem. Nie można formatować udziału sieciowego zabezpieczonego przed zapisem.

Ignore (Ignoruj): Włącz tę opcję, aby zaprzestać przechowywania nagrań w udziale sieciowym.

Retention time (Czas przechowywania): Wybierz, jak długo nagrania mają być przechowywane, aby ograniczyć liczbę starych nagrań lub ze względu na zachowanie zgodności z regulacjami w sprawie przechowywania danych. Zapełnienie sieciowej pamięci masowej spowoduje usunięcie starych nagrań przed upływem wybranego czasu.

Tools (Narzędzia)

 • Test connection (Test połączenia): Opcja ta służy do sprawdzenia połączenia z udziałem sieciowym.

 • Format (Formatuj): Istnieje możliwość sformatowania udziału sieciowego, np., gdy chcesz szybko usunąć wszystkie dane. CIFS jest dostępną opcją systemu plików.

 • Kliknij polecenie Use tool (Użyj narzędzia), aby aktywować zaznaczone narzędzie.

Onboard storage (Pamięć pokładowa)

Ważne

Ryzyko utraty danych i uszkodzenia nagrań. Nie wyjmuj karty SD, gdy urządzenie działa. Odłącz kartę SD przed jej usunięciem.

Unmount (Wymontuj): Kliknij w celu bezpiecznego usunięcia karty SD.

Write protect (Zabezpieczenie przed zapisem): Włącz, aby uniemożliwić zapis na karcie SD i zabezpieczyć zapisy przed usunięciem. Nie można formatować kart SD zabezpieczonych przed zapisem.

Autoformat (Automatyczne formatowanie): Włącz, aby automatycznie formatować nowo włożoną kartę SD. Powoduje to formatowanie systemu plików do ext4.

Ignore (Ignoruj): Włączenie tej opcji powoduje zaprzestanie przechowywania nagrań na karcie SD. Jeżeli zignorujesz kartę SD, urządzenie nie będzie jej rozpoznawać. Z tego ustawienia mogą korzystać tylko administratorzy.

Retention time (Czas przechowywania): Wybierz, jak długo nagrania mają być przechowywane, aby ograniczyć liczbę starych nagrań lub ze względu na zachowanie zgodności z regulacjami w sprawie przechowywania danych. Zapełnienie karty SD spowoduje usunięcie starych nagrań przed upływem wybranego czasu.

Tools (Narzędzia)

 • Check (Sprawdź): Opcja ta umożliwia wykrycie błędów na karcie SD. Działa tylko w systemie plików ext4.

 • Repair (Napraw): Opcja ta umożliwia naprawę błędów w systemie plików ext4. Aby naprawić kartę SD z systemem plików VFAT, należy wysunąć kartę SD, umieścić ją w czytniku kart komputera i przeprowadzić naprawę dysku.

 • Format (Formatuj): W razie potrzeby można sformatować kartę SD, aby zmienić system plików lub szybko usunąć wszystkie dane. Dostępne opcje systemu plików to VFAT i ext4. Zalecanym formatem jest ext4, ze względu na odporność na utratę danych w przypadku wysunięcia karty lub utraty zasilania. Niemniej w celu uzyskania dostępu do danych na karcie z systemu Windows® należy zainstalować sterownik lub aplikację ext4 innego producenta.

 • Szyfruj: To narzędzie umożliwia sformatowanie karty SD i włączenie szyfrowania. Polecenie Encrypt (Szyfruj) powoduje usunięcie wszystkich danych znajdujących się na karcie SD. Po użyciu polecenia Encrypt (Szyfruj) dane przechowywane na karcie SD są chronione poprzez zaszyfrowanie.

 • Odszyfruj: To narzędzie pozwala sformatować kartę SD bez szyfrowania. Polecenie Decrypt (Odszyfruj) powoduje usunięcie wszystkich danych znajdujących się na karcie SD. Po użyciu polecenia Decrypt (Szyfruj) dane przechowywane na karcie SD nie są chronione poprzez zaszyfrowanie.

 • Change password (Zmień hasło): Umożliwia zmianę hasła wymaganego do szyfrowania karty SD.

 • Kliknij polecenie Use tool (Użyj narzędzia), aby aktywować zaznaczone narzędzie.

Wear trigger (Wyzwalacz reakcji na zużycie): Ustaw wartość poziomu zużycia karty SD, przy którym ma być wyzwalana akcja. Poziom zużycia może się mieścić w przedziale od 0 do 200%. Nowa karta SD, która nigdy nie była używana, ma poziom zużycia równy 0%. Poziom zużycia w 100% wskazuje, że kończy się przewidywany okres przydatności użytkowej karty. Gdy poziom zużycia osiągnie 200%, istnieje wysokie ryzyko nieprawidłowego działania karty SD. Zalecamy ustawienie wartości wyzwalacza zużycia w zakresie od 80 do 90%. Zapewni to czas na pobranie wszystkich potrzebnych nagrań i wymianę karty, zanim zużyje się ona w nadmiernym stopniu. Funkcja wyzwalacza zużycia pozwala skonfigurować zdarzenie, a następnie otrzymać powiadomienie, że karta zużyła się w określonym stopniu.

Profile strumienia

Kliknij przycisk , aby utworzyć i zapisać grupy ustawień strumienia wideo. Ustawień można używać w różnych sytuacjach, na przykład podczas ciągłego zapisu albo nagrywania przy użyciu reguł.

ONVIF

Użytkownicy ONVIF

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) to międzynarodowy standard interfejsu, który ułatwia użytkownikom końcowym, integratorom, konsultantom i producentom wykorzystanie możliwości oferowanych przez technologie sieciowe. ONVIF zapewnia zgodność operacyjną między urządzeniami różnych producentów, zwiększa elastyczność systemu, zmniejsza jego koszty i upraszcza obsługę.

Utworzenie użytkownika ONVIF powoduje automatyczne włączenie komunikacji ONVIF. Nazwy użytkownika i hasła należy używać podczas komunikacji ONVIF z urządzeniem. Więcej informacji znajduje się na stronach dla programistów Axis Developer Community w witrynie axis.com.

Add user (Dodaj użytkownika): Kliknij, aby dodać nowego użytkownika ONVIF.

Username (Nazwa użytkownika): Wprowadź unikatową nazwę użytkownika.

New password (Nowe hasło): Wprowadź hasło dla użytkownika. Hasło musi mieć 1–64 znaki. Dozwolone są tylko drukowalne znaki ASCII (kod od 32 do 126), na przykład litery, cyfry, znaki interpunkcyjne i niektóre symbole.

Repeat password (Powtórz hasło): Wprowadź ponownie to samo hasło.

Role (Rola):

 • Administrator: Ma nieograniczony dostęp do wszystkich ustawień. Administrator może tez dodawać, aktualizować i usuwać innych użytkowników.

 • Operator: Ma dostęp do wszystkich ustawień poza:

  • Wszystkie ustawienia System.

  • Dodawanie aplikacji.

 • Media user (Użytkownik mediów): Dostęp wyłącznie do strumienia wideo.

Menu kontekstowe zawiera opcje:

Update user (Aktualizuj użytkownika): Pozwala edytować właściwości użytkownika.

Delete user (Usuń użytkownika): Umożliwia usunięcie użytkownika. Nie można usunąć użytkownika głównego.

Profile mediów ONVIF

Profil mediów ONVIF składa się z zestawu konfiguracji, które można wykorzystać do zmiany ustawień strumienia mediów.

Add media profile (Dodaj profil mediów): Kliknij, aby dodać nowy profil ONVIF.

profile_x (profil_x): Kliknij profil, aby go zmodyfikować.

Metadane analityczne

Producenci metadanych

Na liście Metadata producers (Producentów metadanych) jest widoczna lista kanałów używanych przez aplikacje oraz metadane przesyłane strumieniowo z urządzenia.

Producent: Aplikacja generująca metadane.

Kanał: Kanał używany przez aplikację. Należy zaznaczyć to pole, aby włączyć strumień metadanych. Należy usunąć to zaznaczenie, aby wyłączyć strumień w celu zarządzania zgodnością lub zasobami.

Detektory

Camera tampering (Sabotaż kamery)

Gdy scena ulegnie zmianie, na przykład z powodu zasłonięcia obiektywu, spryskania go farbą lub znaczącego rozregulowania ostrości, to po upływie czasu określonego w ustawieniu Trigger delay (Opóźnienie wyzwalacza) detektor sabotażu kamery wygeneruje alarm. Detektor sabotażu aktywuje się tylko w razie braku ruchu kamery przez 10 sekund. W tym czasie detektor ustawia model sceny, którego używa do porównania w celu wykrycia sabotażu w rejestrowanych obrazach. Aby model sceny został prawidłowo skonfigurowany, obraz musi być ostry, warunki oświetlenia prawidłowe, a kamera nie może być skierowana w miejsce bez konturów, takie jak gładka ściana. Funkcji wykrywania sabotażu kamery można użyć jako warunku wyzwalania akcji.

Trigger delay (Opóźnienie wyzwalacza): Wprowadź minimalny czas, przez jaki muszą być aktywne warunki sabotażu, zanim nastąpi wyzwolenie alarmu. Pozwoli to zapobiec fałszywym alarmom wywoływanym przez znane warunki wpływające na obraz.

Trigger on dark images (Wyzwól przy ciemnym obrazie): Po spryskaniu obiektywu farbą trudno jest wywołać alarm, ponieważ nie można odróżnić tej sytuacji od innych, podczas których występuje ten sam efekt zaciemnienia obrazu, na przykład kiedy warunki oświetlenia ulegają zmianie. Po włączeniu tego parametru alarmy będą generowane we wszystkich przypadkach, w których obraz ulegnie zaciemnieniu. Gdy funkcja jest wyłączona, urządzenie nie będzie generować alarmów w razie zaciemnienia obrazu.

Uwaga

Do wykrywania prób sabotażu w scenach statycznych i zawierających niewiele obiektów.

Audio detection (Detekcja dźwięku)

Ustawienia te są dostępne dla każdego wejścia audio.

Sound level (Poziom dźwięku): Wyreguluj poziom dźwięku w zakresie od 0 do 100, gdzie 0 oznacza największą czułość, a 100 — najmniejszą. Podczas ustawiania poziomu dźwięku można skorzystać ze wskaźnika aktywności. Podczas tworzenia zdarzeń można używać poziomu dźwięku jako warunku. Użytkownik określa, czy działanie będzie inicjowane wtedy, gdy poziom dźwięku wzrośnie powyżej, spadnie poniżej lub przekroczy ustawioną wartość.

Shock detection (Wykrywanie wstrząsów)

Shock detector (Detektor wstrząsów): Włącz, aby generować alarm, jeśli urządzenie zostanie uderzone przez przedmiot lub ktoś będzie przy nim manipulował.

Sensitivity level (Poziom czułości): Przesuń suwak, aby wyregulować poziom czułości, przy którym urządzenie powinno generować alarm. Niska wartość sprawi, że urządzenie będzie generować alarm tylko po mocnym uderzeniu. Przy wysokiej wartości urządzenie będzie generować alarm nawet w reakcji na delikatne manipulowanie.

Akcesoria

Parowanie głośników sieciowych

Parowanie głośników sieciowych umożliwia korzystanie z kompatybilnego głośnika Axis tak, jakby był podłączony bezpośrednio do kamery. Po sparowaniu głośnik działa jako urządzenie audio, które umożliwia odtwarzanie klipów audio i przesyłanie dźwięku za pośrednictwem kamery.

Ważne

Aby ta funkcja mogła współpracować z oprogramowaniem do zarządzania materiałem wizyjnym (VMS), trzeba najpierw sparować kamerę z głośnikiem sieciowym, a następnie dodać kamerę do systemu VMS.

Adres: Wprowadź nazwę hosta lub adres IP głośnika sieciowego.

Nazwa użytkownika: Wprowadź nazwę użytkownika.

Password (Hasło): Wprowadź hasło dla użytkownika.

Wyczyść pola: Kliknij, aby usunąć zawartość wszystkich pól.

Connect (Połącz): Kliknij tę opcję w celu nawiązania połączenia z głośnikiem sieciowym.

I/O ports (Porty I/O)

Użyj wejścia cyfrowego do podłączenia zewnętrznych urządzeń, które mogą przełączać się pomiędzy obwodem zamkniętym i otwartym, na przykład czujników PIR, czujników okien lub drzwi oraz czujników wykrywania zbicia szyby.

Użyj wyjścia cyfrowego do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączone urządzenia można aktywować poprzez interfejs programowania aplikacji VAPIX® lub w interfejsie urządzenia.

Port

Name (Nazwa): edytuj tekst, aby zmienić nazwę portu.

Direction (Kierunek): wskazuje, że port jest portem wejściowym. wskazuje, że jest to port wyjściowy. Jeśli port jest konfigurowalny, można kliknąć ikony, aby przełączać się między wejściem a wyjściem.

Normal state (Stan normalny): Kliknij opcję w przypadku obwodu otwartego i w przypadku obwodu zamkniętego.

Current state (Bieżący stan): wyświetla bieżący stan portu. Wejście lub wyjście jest aktywowane w momencie zmiany bieżącego stanu na inny niż stan normalny. Obwód wejścia urządzenia jest otwarty po odłączeniu lub doprowadzeniu napięcia powyżej 1 V DC.

Uwaga

Podczas ponownego uruchomienia obwód pozostaje otwarty. Po ponownym uruchomieniu obwód powraca do pozycji normalnej. Po zmianie ustawień na tej stronie obwody wyjść powracają do normalnych pozycji, niezależnie od aktywnych wyzwalaczy.

Supervised (Nadzorowane): włącz, aby umożliwić wykrywanie i wyzwalanie działań, jeśli ktoś manipuluje przy połączeniu z cyfrowymi urządzeniami We/Wy. Oprócz wykrywania, czy wejście jest otwarte lub zamknięte, można również wykryć, czy ktoś przy nim manipulował (tzn. przeciął lub doprowadził do zwarcia). Nadzorowanie połączenia wymaga dodatkowego sprzętu (rezystorów końcowych) w zewnętrznej pętli We./Wy.

Dzienniki

Raporty i dzienniki

Reports (Raporty)

 • Wyświetl raport serwera o urządzeniu: kliknij, aby wyświetlić status produktu w oknie wyskakującym. W raporcie o serwerze automatycznie umieszczany jest dziennik dostępu.

 • Download the device server report (Pobierz raport serwera o urządzeniu): Kliknij i pobierz raport serwera. Opcja ta powoduje utworzenie pliku ZIP, który zawiera pełny raport serwera w pliku tekstowym w formacie UTF–8 oraz migawkę bieżącego podglądu na żywo. Podczas kontaktowania się z pomocą techniczną zawsze dodawaj plik zip raportu serwera.

 • Download the crash report (Pobierz raport o awarii): Kliknij w celu pobrania archiwum ze szczegółowymi informacjami o stanie serwera. Raport o awarii zawiera informacje znajdujące się w raporcie o serwerze oraz szczegółowe dane pomocne w usuwaniu błędów. W raporcie tym mogą się znajdować informacje poufne, np. ślady sieciowe. Wygenerowanie raportu może potrwać kilka minut.

Dzienniki

 • View the system log (Wyświetl dziennik systemu): Kliknij tutaj, aby wyświetlić informacje o zdarzeniach systemowych, takich jak uruchamianie urządzenia, ostrzeżenia i komunikaty krytyczne.

 • View the access log (Wyświetl dziennik dostępu): Kliknij tutaj, by wyświetlić wszystkie nieudane próby uzyskania dostępu do urządzenia, na przykład gdy użyto nieprawidłowego hasła logowania.

Ślad sieciowy

Ważne

Plik śladu sieciowego może zawierać dane poufne, takie jak certyfikaty lub hasła.

Plik śladu sieciowego, rejestrujący aktywność w sieci, może pomóc w rozwiązywaniu problemów. Wybierz czas trwania śledzenia w sekundach lub minutach i kliknij przycisk Download (Pobierz).

Zdalny dziennik systemu

Dziennik systemowy to standard rejestracji komunikatów. Umożliwia on oddzielenie oprogramowania, które generuje komunikaty, systemu przechowującego je i oprogramowania, które je raportuje i analizuje. Każdy komunikat jest oznaczany etykietą z kodem obiektu wskazującym typ oprogramowania, które wygenerowało komunikat, oraz przypisany poziom ważności.

Server (Serwer): Kliknij, aby dodać nowy serwer.

Host: Wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera.

Format (Formatuj): Wybierz format komunikatu dziennika systemowego, który ma być używany.

  • RFC 3164

  • RFC 5424

  Protocol (Protokół): Wybierz protokół i port, które mają być używane:

  • UDP (port domyślny to 514)

  • TCP (port domyślny to 601)

  • TLS (port domyślny to 6514)

  Severity (Ciężkość): Zdecyduj, które komunikaty będą wysyłane po wyzwoleniu.

  CA certificate set (Certyfikat CA ustawiony): Umożliwia wyświetlenie aktualnych ustawień lub dodanie certyfikatu.

  Zwykła konfiguracja

  Opcja zwykłej konfiguracji przeznaczona jest dla zaawansowanych użytkowników, którzy mają doświadczenie w konfigurowaniu urządzeń Axis. Na stronie tej można skonfigurować i edytować większość parametrów.

  Konserwacja

  Restart (Uruchom ponownie): Uruchom ponownie urządzenie. Nie wpłynie to na żadne bieżące ustawienia. Uruchomione aplikacje zostaną ponownie uruchomione automatycznie.

  Restore (Przywróć): Opcja ta umożliwia przywrócenie większości domyślnych ustawień fabrycznych. Następnie konieczne jest ponowne skonfigurowanie urządzeń i aplikacji, zainstalowanie aplikacji, które nie zostały wstępnie zainstalowane, a także ponowne utworzenie wszystkich zdarzeń i wstępnych ustawień PTZ.

  Ważne

  Operacja przywrócenia spowoduje, że będą zapisane tylko następujące ustawienia:

  • protokół uruchamiania (DHCP lub stały adres),
  • Statyczny adres IP
  • Router domyślny
  • Maska podsieci
  • Ustawienia 802.1X
  • Ustawienia O3C

  Factory default (Ustawienia fabryczne): Przywróć wszystkie ustawienia do domyślnych wartości fabrycznych. Po zakończeniu tej operacji konieczne będzie zresetowanie adresu IP w celu uzyskania dostępu do urządzenia.

  Uwaga

  Wszystkie składniki oprogramowania sprzętowego firmy Axis posiadają podpisy cyfrowe zapewniające, że na urządzeniu będzie instalowane wyłącznie zweryfikowane oprogramowanie sprzętowe. To dodatkowo zwiększa minimalny ogólny poziom cyberbezpieczeństwa urządzeń Axis. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z oficjalnym dokumentem „Signed firmware, secure boot, and security of private keys” („Podpisane oprogramowanie sprzętowe, bezpieczne uruchamianie i bezpieczeństwo kluczy prywatnych”) na stronie axis.com.

  Firmware upgrade (Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego): Umożliwia uaktualnienie do nowej wersji oprogramowania sprzętowego. Nowe wersje oprogramowania sprzętowego mogą zawierać udoskonalenia działania i poprawki błędów oraz zupełnie nowe funkcje. Zalecamy, aby zawsze korzystać z najnowszej wersji. Aby pobrać najnowsza wersję, odwiedź stronę axis.com/support.

  • Po uaktualnieniu masz do wyboru trzy opcje:
  • Standard upgrade (Aktualizacja standardowa): Umożliwia uaktualnienie do nowej wersji oprogramowania sprzętowego.

  • Factory default (Ustawienia fabryczne): Umożliwia uaktualnienie i przywrócenie ustawień do domyślnych wartości fabrycznych. Jeżeli wybierzesz tę opcję, po uaktualnieniu nie będzie możliwości przywrócenia poprzedniej wersji oprogramowania sprzętowego.

  • Autorollback (Automatyczne przywrócenie wersji): Uaktualnij i potwierdź uaktualnienie w ustawionym czasie. Jeżeli nie potwierdzisz, w urządzeniu zostanie przywrócona poprzednia wersja oprogramowania sprzętowego.

  Firmware rollback (Przywracanie poprzedniej wersji oprogramowania sprzętowego): Przywróć poprzednio zainstalowaną wersję oprogramowania sprzętowego.

  Dowiedz się więcej

  Instalacje na duże odległości

  • Ten produkt obsługuje połączenia światłowodowe za pośrednictwem mediakonwertera. Instalacje światłowodowe zapewniają szereg korzyści, takich jak:
  • Połączenia na duże odległości

  • Duża prędkość

  • Wytrzymałość

  • Transmisja dużych zasobów danych

  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne

  Więcej informacji na temat instalacji światłowodowych: axis.com/technologies/fiber-optics.

  Więcej informacji na temat instalacji mediakonwertera znajduje się w instrukcji montażu tego produktu.

  Tryby rejestracji

  Tryb rejestracji to predefiniowana konfiguracja, która określa sposób zapisywania obrazów przez kamerę. Wybrany tryb może wpływać na maksymalną rozdzielczość i maksymalną poklatkowość dostępne w urządzeniu. W przypadku użycia trybu rejestracji z rozdzielczością niższą niż maksymalna może zostać zmniejszone pole widzenia. Tryb rejestracji wpływa również na prędkość migawki, co z kolei decyduje o światłoczułości — tryb rejestracji o dużej maksymalnej poklatkowości będzie miał zmniejszoną światłoczułość, i odwrotnie. Należy pamiętać, że w niektórych trybach rejestracji nie działa funkcja WDR (szerokiego zakresu dynamiki).

  W trybie rejestracji w niższej rozdzielczości można wykonać próbkowanie z wyższej rozdzielczości albo przyciąć pierwotny obraz. Ta druga operacja może wpłynąć na pole widzenia.

  Obraz pokazuje, w jaki sposób pole widzenia i współczynnik proporcji mogą się zmieniać w zależności od wybranego trybu rejestracji.

  Wybór trybu rejestracji zależy od wymagań dotyczących poklatkowości i rozdzielczości w określonej konfiguracji dozoru. Specyfikacje dostępnych trybów rejestracji znajdują się w opisach produktów na stronie axis.com.

  Zdalny zoom i ostrość

  Funkcja zdalnego ustawiania ostrości i zoomu umożliwia regulację ostrości i zoomu kamery przy użyciu komputera. W ten sposób można wygodnie sprawdzić, czy ostrość sceny, kąt widzenia i rozdzielczość są optymalne bez konieczności udawania się do miejsca, gdzie zainstalowano kamerę.

  Maski prywatności

  Maska prywatności to zdefiniowany przez użytkownika obszar, który zasłania część monitorowanego obszaru. Maski prywatności wyświetlane są jako bloki koloru lub mozaika zastosowane na strumieniu wideo.

  Maska prywatności znajduje się na wszystkich zrzutach ekranu, zarejestrowanych obrazach i strumieniach podglądu na żywo.

  Aby ukryć maskę prywatności, można użyć interfejsu VAPIX® Application Programming Interface (API).

  Ważne

  Dodanie wielu masek prywatności może wpłynąć na pracę urządzenia.

  Można utworzyć kilka masek prywatności. Maksymalna liczba masek zależy od złożoności wszystkich masek razem wziętych. Czym więcej punktów kotwiczenia ma każda maska, tym mniej masek można będzie utworzyć. Każda maska może mieć od 3 do 10 punktów kotwiczenia.

  Nakładki

  Nakładki są nakładane na strumień wideo. Służą one do dostarczania dodatkowych informacji podczas instalacji i konfiguracji produktu lub podczas rejestracji obrazu (np. znacznik czasowy). Można dodać tekst lub obraz.

  Wskaźnik strumieniowania obrazu wideo jest innym typem nakładki. Informuje on o tym, że strumień wideo transmitowany jest na żywo.

  Strumieniowanie i pamięć masowa

  Formaty kompresji wideo

  O tym, która metoda kompresji ma być używana, należy zdecydować w zależności od wymagań dotyczących przeglądania i właściwości sieci. Dostępne są następujące opcje:

  Motion JPEG

  Uwaga

  Aby zapewnić obsługę kodeka audio Opus, strumień MJPEG jest zawsze przesyłany przez RTP.

  Motion JPEG (MJPEG), to cyfrowa sekwencja wideo składająca się z szeregu indywidualnych obrazów JPEG. Obrazy te są następnie wyświetlane i aktualizowane z szybkością odpowiednią do utworzenia strumienia pokazującego ciągle zaktualizowany ruch. Aby odbiorca miał wrażenie oglądania obrazu wideo, szybkość musi wynosić co najmniej 16 klatek obrazu na sekundę. Obraz jest odbierany jako ruchomy obraz wideo przy 30 (NTSC) lub 25 (PAL) klatkach na sekundę.

  Strumień MJPEG wykorzystuje przepustowość w dużym stopniu, ale zapewnia doskonałą jakość obrazu i dostęp do wszystkich obrazów zawartych w strumieniu.

  H.264 lub MPEG-4 Part 10/AVC

  Uwaga

  Kompresja H. 264 to licencjonowana technologia. W produkcie Axis znajduje się jedna licencja klienta do przeglądania obrazów w kompresji H.264. Nie wolno instalować dodatkowych kopii klienta bez licencji. Aby zakupić dodatkowe licencje, skontaktuj się z dystrybutorem Axis.

  Dzięki kompresji H.264 można, bez uszczerbku na jakości, zmniejszyć rozmiar cyfrowego pliku wideo o ponad 80% w porównaniu z formatem MJPEG i nawet 50% w porównaniu ze starszymi formatami MPEG. Oznacza to, że w przypadku pliku wideo wymagana jest mniejsza przepustowość i mniej zasobów pamięci masowej. Inaczej mówiąc, dla danej przepływności bitowej można uzyskać obraz o wyższej jakości.

  H.265 lub MPEG-H Part 2/HEVC

  Dzięki kompresji H.265 można, bez uszczerbku na jakości, zmniejszyć rozmiar cyfrowego pliku wideo o ponad 25% w porównaniu z kompresją H.264.

  Uwaga
  • Kompresja H.265 to licencjonowana technologia. W produkcie Axis znajduje się jedna licencja klienta do przeglądania obrazów w kompresji H.265. Nie wolno instalować dodatkowych kopii klienta bez licencji. Aby zakupić dodatkowe licencje, skontaktuj się z dystrybutorem Axis.
  • Większość przeglądarek internetowych nie obsługuje dekodowania H.265 i dlatego kamera nie ma dla niego opcji w swoim interfejsie internetowym. Zamiast tego można użyć systemu zarządzania materiałem wizyjnym lub aplikacji obsługującej dekodowanie H.265.

  W jaki sposób ustawienia obrazu, strumienia i profilu strumienia mogą na siebie wpływać?

  Karta Obraz zawiera ustawienia kamery, które wpływają na wszystkie strumienie wideo przesyłane z produktu. Jeśli zmienisz parametry na tej karcie, natychmiast wpłynie to na wszystkie strumienie wideo i zapisy.

  Karta Strumień zawiera ustawienia strumieni wideo. Te ustawienia są stosowane, gdy żądasz strumienia wideo z produktu, ale nie podasz na przykład rozdzielczości lub poklatkowości. Zmiana ustawień na karcie Strumień nie wpływa na bieżące strumienie, ale będzie wprowadzona po rozpoczęciu nowego strumienia.

  Ustawienia w opcji Profile strumienia nadpisują ustawienia z karty Strumień. Jeśli zażądasz strumienia z określonym profilem, to strumień będzie mieć ustawienia tego profilu. Jeśli zażądasz strumienia bez określania profilu lub zażądasz profilu strumienia, który nie został zdefiniowany w produkcie, strumień będzie mieć ustawienia z karty Strumień.

  Bitrate control (Kontrola przepływności bitowej)

  Dzięki kontroli przepływności bitowej można zarządzać zajętością pasma przez strumień wideo.

  Variable bitrate (VBR) (Zmienna przepływność bitowa, VBR)
  Przy zmiennej przepływności bitowej zajętość pasma zmienia się w zależności od natężenia aktywności w scenie. Przy większym natężeniu aktywności potrzebna jest większa przepustowość. Zmienna przepływność zapewnia stałą jakość obrazu, ale funkcja ta wymaga odpowiedniej ilości miejsca w zasobach pamięci.

  Maximum bitrate (MBR) (Maksymalna przepływność bitowa, MBR)
  Opcja ta umożliwia ustawienie docelowej przepływności bitowej, aby kontrolować zajętość pasma. Gdy bieżąca przepływność bitowa jest utrzymywana poniżej określonej szybkości, może wystąpić spadek jakości obrazu lub niższa poklatkowość. Jak priorytet można wybrać opcję ustawienia jakości obrazu lub poklatkowości. Zalecamy skonfigurowanie docelowej wartości przepływności bitowej na wartość większą niż oczekiwana. Dzięki temu można zachować margines, jeśli w scenie występuje wysoki poziom aktywności.

  1. Docelowa przepływność bitowa

  Average bitrate (ABR) (Średnia przepływność bitowa, ABR)
  Średnia przepływność bitowa jest dostosowywana automatycznie w dłuższym okresie. Dzięki temu można uzyskać docelową przepływność bitową i zapewnić jak najlepszą jakość obrazu wideo przy dostępnych zasobach pamięci masowej. Przepływność bitowa jest wyższa w scenach z dużą aktywnością w porównaniu ze scenami statycznymi. Korzystanie z opcji średniej przepływności zwiększa szanse uzyskania lepszej jakości obrazu w scenach o wysokim poziomie aktywności. Można zdefiniować łączną ilość pamięci masowej wymaganą do przechowywania strumienia wideo przez określony czas (czas retencji) po dostosowaniu jakości obrazu tak, by odpowiadała określonej przepływności bitowej. Określ średnią wartość przepływności bitowej w jeden z następujących sposobów:

  • Aby obliczyć przybliżone zapotrzebowanie na zasoby pamięci masowej, należy ustawić wartość docelową przepływności bitowej i czas retencji.

  • Użyj kalkulatora przepływności bitowej, aby obliczyć średnią przepływność bitową w zależności od dostępnego miejsca w zasobach pamięci i czasu retencji.

   1. Docelowa przepływność bitowa
   2. Rzeczywista średnia przepływność bitowa
  • Można również włączyć maksymalną przepływność bitową i określić przepływność bitową w ramach średniej przepływności bitowej.
   1. Docelowa przepływność bitowa
   2. Rzeczywista średnia przepływność bitowa

  Aplikacje

  Aplikacje pozwalają lepiej wykorzystać potencjał urządzeń Axis. AXIS Camera Application Platform (ACAP) to otwarta platforma umożliwiająca podmiotom zewnętrznym opracowywanie funkcji analizy i innych aplikacji dla urządzeń Axis. Aplikacje mogą być fabrycznie zainstalowane na urządzeniu, dostępne do pobrania za darmo lub oferowane za opłatą licencyjną. Więcej informacji o dostępnych aplikacjach, oprogramowaniu do pobrania, wersjach próbnych i licencjach znajduje się na stronie axis.com/products/acap/application-gallery.

  Podręczniki użytkownika do aplikacji Axis można znaleźć na stronie help.axis.com.

  Uwaga
  • Kilka aplikacji może być uruchomionych w tym samym czasie, ale niektóre z nich mogą ze sobą nie współpracować. Niektóre zestawy aplikacji mogą wymagać zbyt wiele mocy obliczeniowej lub pamięci przy jednoczesnym ich uruchomieniu. Przed uruchomieniem aplikacji należy sprawdzić, czy mogą one być uruchomione jednocześnie.
  Pobieranie i instalowanie aplikacji
  Włączanie aktywacji kodu licencji aplikacji na urządzeniu

  Zabezpieczenia

  Podpisane oprogramowanie sprzętowe

  Podpisane oprogramowanie sprzętowe jest wdrażane przez dostawcę oprogramowania podpisującego obraz oprogramowania sprzętowego za pomocą klucza prywatnego. Po dołączeniu tego podpisu urządzenie będzie sprawdzać oprogramowanie sprzętowe przed zaakceptowaniem jego instalacji. Jeżeli urządzenie wykryje naruszenie integralności oprogramowania sprzętowego, aktualizacja tego oprogramowania zostanie odrzucona.

  Bezpieczne uruchamianie

  Bezpieczne uruchamianie to proces składający się z nieprzerwanego łańcucha oprogramowania zweryfikowanego kryptograficznie, rozpoczynający się w pamięci niezmiennej (rozruchowej pamięci ROM). Dzięki wykorzystaniu podpisanego oprogramowania sprzętowego bezpieczny rozruch gwarantuje uruchomienie urządzenia wyłącznie z autoryzowanym oprogramowaniem sprzętowym.

  Moduł Axis Edge

  Axis Edge Vault to bezpieczny kryptograficzny moduł obliczeniowy, którego można używać do operacji kryptograficznych w bezpiecznie przechowywanych certyfikatach. Edge Vault oferuje pamięć masową chronią przed sabotażem, dzięki czemu każde urządzenie może skutecznie chronić swoje tajemnice. Stanowi fundament, na którym można wdrożyć bardziej zaawansowane funkcje bezpieczeństwa.

  Moduł TPM

  Moduł TPM (Trusted Platform Module) to składnik udostępniający funkcje kryptograficzne umożliwiające ochronę informacji przed nieupoważnionym dostępem. Aplikacja jest zawsze aktywna i nie ma ustawień, które można zmienić.

  ID urządzenia Axis

  ID urządzenia Axis działa jak cyfrowy paszport, unikalny dla każdego jednostki. Jest on bezpiecznie i trwale przechowywany w Edge Vault jako certyfikat podpisany przez certyfikat główny Axis. ID urządzenia Axis umożliwia potwierdzenie pochodzenia urządzenia i zapewnia nowy poziom zaufania w całym cyklu życia produktu.

  Podpisane wideo

  Funkcja podpisywania wideo sprawia, że bez przedstawiania łańcucha pochodzenia pliku wideo istnieje gwarancja braku ingerencji w wizyjny materiał dowodowy. Każda kamera za pomocą swojego niepowtarzalnego identyfikatora urządzenia Axis, który jest bezpiecznie przechowywany w module Axis Edge Vault, dodaje podpis do strumienia wideo. Podczas odtwarzania filmu odtwarzacz plików pokazuje, czy materiał wizyjny jest nienaruszony. W efekcie funkcja podpisanego wideo umożliwia prześledzenie drogi materiału z powrotem do pierwotnej kamery i ustalenie, czy w międzyczasie filmem nie manipulowano.

  Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach cyberbezpieczeństwa stosowanych w urządzeniach Axis, przejdź do strony axis.com/learning/white-papers i poszukaj według hasła „cybersecurity”.

  Specyfikacje

  Informacje ogólne o produkcie

  1. Osłona chroniąca przed wpływem warunków atmosferycznych
  2. Okno
  3. Radar
  4. Czujnik światła
  5. Oświetlenie LED w podczerwieni
  6. Jednostka optyczna
  7. Osłona kabla
  8. Czujnik alarmu wtargnięć
  9. Przewód bezpieczeństwa
  10. Magnes alarmu wtargnięć
  POWIADOMIENIE

  Nie wolno podnosić produktu w osłonie kabla.

  1. Złącze WE/WY
  2. Złącze RS485/422
  3. Złącze zasilania
  4. Złącze sieciowe (PoE)
  5. Gniazdo kart microSD
  6. Wyjście audio
  7. Wejście audio
  8. Wskaźnik LED stanu
  9. przycisku kontrolnego
  10. Uszczelka kabla M20 (2x)

  Wskaźniki LED

  Uwaga

  Wskaźnik LED stanu można skonfigurować tak, by podczas aktywnego zdarzenia migał.

  Uwaga

  Wskaźniki LED wyłączają się po zamknięciu obudowy.

  Wskaźnik LED stanuWskazanie
  Zgaszony

  Połączenie i normalne działanie.

  Zielony

  Stałe zielone światło przez 10 sekund przy normalnym działaniu po zakończeniu uruchamiania.

  Bursztynowy

  Stałe światło podczas uruchamiania. Miga podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego lub przywracania domyślnych ustawień fabrycznych.

  Bursztynowy/czerwony

  Miga na bursztynowo/czerwono, gdy połączenie sieciowe jest niedostępne lub przerwane.

  Czerwony

  Niepowodzenie podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

  Brzęczyk

  Brzęczyk asystenta ostrości

  Uwaga

  Dostępny tylko w przypadku opcjonalnych obiektywów P-iris, DC-iris lub manual iris.

  BrzęczykObiektyw
  Szybki sygnałOptymalne dopasowanie
  Średnio szybki sygnałMniej optymalne dopasowanie
  Wolny sygnałZłe dopasowanie

  Gniazdo karty SD

  Zalecenia dotyczące kart SD można znaleźć w witrynie axis.com.

  Logo microSD, microSDHC i microSDXC stanowią znaki towarowe firmy SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy SD-3C, LLC w Stanach Zjednoczonych, innych krajach lub w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

  Przyciski

  Przycisk Control

  • Przycisk ten służy do:
  • Przywracania domyślnych ustawień fabrycznych produktu. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

  • Nawiązywanie połączenia przez Internet z usługą łączenia w chmurze jednym kliknięciem (O3C). Aby połączyć się z usługą, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około trzy sekundy, aż dioda LED stanu zacznie migać na zielono.

  Przełącznik alarmu wtargnięcia

  Użyj przełącznika alarmu wtargnięcia, aby wysyłać powiadomienia, gdy ktoś otworzy obudowę urządzenia. Utwórz regułę, aby umożliwić urządzeniu wykonywanie akcji po aktywacji przełącznika. Patrz Wyzwalanie alarmu, gdy ktoś otwiera obudowę.

  Złącza

  Złącze sieciowe

  Złącze RJ45 Ethernet z zasilaniem Power over Ethernet Plus (PoE+).

  Złącze audio

  • Wejście audio – wejście 3,5 mm dla mikrofonu mono lub liniowego sygnału mono (w przypadku wejścia audio z sygnału stereofonicznego używany jest kanał lewy).

  • Wejście audio – wejście 3,5 mm dla mikrofonu cyfrowego, analogowego mikrofonu mono lub liniowego sygnału mono (w przypadku wejścia audio z sygnału stereofonicznego używany jest kanał lewy).

  • Wyjście audio – wyjście audio 3,5 mm (poziom linii), które można podłączyć do systemu nagłośnienia (PA) lub aktywnego głośnika z wbudowanym wzmacniaczem. Do wyjścia audio musi być użyte złącze stereo.

  Wejście audio

  1 Końcówka2 Pierścień3 Kołnierz

  Niezbalansowany mikrofon (z zasilaniem elektretowym lub bez) lub wejście liniowe

  Zasilanie elektretowe po wybraniu

  Masa

  Zbalansowany mikrofon (z zasilaniem fantomowym lub bez) lub wejście linowe, sygnał „gorący”

  Zbalansowany mikrofon (z zasilaniem fantomowym lub bez) lub wejście linowe, sygnał „zimny”

  Masa

  Sygnał cyfrowy

  Zasilanie z obwodu pierścieniowego po wybraniu

  Masa

  Wyjście audio

  1 Końcówka2 Pierścień3 Kołnierz

  Kanał 1, wejście liniowe niezbalansowane, mono

  Kanał 1, wejście liniowe niezbalansowane, mono

  Masa

  Złącze I/O

  Złącze WE/WY służy do obsługi urządzeń zewnętrznych w kombinacji przykładowo z wykrywaniem ruchu, wyzwalaniem zdarzeń i powiadomieniami o alarmach. Oprócz punktu odniesienia 0 V DC i zasilania (wyjście stałoprądowe 12 V) złącze WE/WY zapewnia interfejs do:

  Wejścia cyfrowego –
  Do podłączenia urządzeń, które mogą przełączać się pomiędzy obwodem zamkniętym i otwartym, na przykład czujników PIR, czujników okiennych lub drzwiowych oraz czujników wykrywania zbicia szyby.
  Nadzorowanego wejścia –
  Umożliwia wykrywanie sabotażu wejścia cyfrowego.
  Wyjścia cyfrowego –
  Do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączonymi urządzeniami można zarządzać poprzez API VAPIX®, zdarzenie lub interfejs WWW urządzenia.

  6-pinowy blok złączy

  FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
  Masa DC10 V DC
  Wyjście DC2Może być wykorzystywane do zasilania dodatkowego sprzętu.
  Uwaga: ten styk może być używany tylko jako wyjście zasilania.
  12 V DC
  Maks. obciążenie = 50 mA
  Konfigurowalne (wejście lub wyjście)3–6Wejście cyfrowe lub wejście nadzorowane — podłącz do styku 1, aby aktywować lub pozostaw rozłączone, aby dezaktywować. Aby móc korzystać z nadzorowanych wejść, zamontuj rezystory końca linii. Patrz diagram połączeń, aby uzyskać informacje na temat podłączania rezystorów.Od 0 do maks. 30 V DC
  Wyjście cyfrowe — podłączone wewnętrznie do styku 1 (masa DC), gdy aktywne i niepodłączone, gdy nieaktywne. W przypadku stosowania z obciążeniem indukcyjnym, np. przekaźnikiem, konieczne jest szeregowe podłączenie diody w celu zabezpieczenia przed stanami przejściowymi napięcia.Od 0 do maks. 30 V DC, otwarty dren maks. 100 mA
  Example
  1. Masa DC
  2. Wyjście DC 12 V, maks. 50 mA
  3. I/O skonfigurowane jako wejście nadzorowane
  4. I/O skonfigurowane jako wyjście
  5. Konfigurowalne I/O
  6. Konfigurowalne I/O

  Złącze zasilania

  2-pinowy blok złączy na wejście zasilania DC. Używaj urządzenia LPS zgodnego z SELV z nominalną mocą wyjściową ograniczoną do ≤100 W lub nominalnym prądem ograniczonym do ≤5 A.

  Złącze RS485/RS422

  Dwa 2-stykowe bloki złączy interfejsu szeregowego RS485/RS422 służącego do kontroli dodatkowego wyposażenia, takiego jak urządzenia wspomagające obrót i pochylenie.

  Port szeregowy można skonfigurować do obsługi następujących funkcji:

  • RS485 half duplex (dwużyłowy)

  • RS485 full duplex (czterożyłowy)

  • Dwuprzewodowy RS422 simplex

  • Czteroprzewodowy RS422 full duplex do komunikacji P2P

  FunkcjaStykUwagi
  RS485B alt RS485/422 RX(B)1Para RX dla wszystkich trybów (połączone RX/TX dla 2-przewodowego RS485)
  RS485A alt RS485/422 RX(A)2
  RS485/RS422 TX(B)3Para TX do RS422 i 4-przewodowego RS485
  RS485/RS422 TX(A)4
  Ważne

  Maksymalna długość kabla wynosi 30 m (98 ft).

  Rozwiązywanie problemów

  Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

  OSTRZEŻENIE

  Ten produkt emituje potencjalnie niebezpieczne promieniowanie optyczne. Może ono być szkodliwe dla oczu. Nie patrz na pracującą lampę.

  Ważne

  Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych należy stosować rozważnie. Opcja resetowania do domyślnych ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych produktu, włącznie z adresem IP.

  Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych produktu:

  1. Odłącz zasilanie produktu.

  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control i włącz zasilanie. Patrz Informacje ogólne o produkcie.

  3. Przytrzymuj przycisk Control przez 15–30 sekund, aż wskaźnik LED stanu zacznie migać na bursztynowo.

  4. Zwolnij przycisk Control. Proces zostanie zakończony, gdy wskaźnik LED stanu zmieni kolor na zielony. Produkt zostanie zresetowany do domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli w sieci brak serwera DHCP, domyślny adres IP to 192.168.0.90.

  5. Użyj narzędzi do instalacji i zarządzania, aby przypisać adres IP, ustawić hasło i uzyskać dostęp do urządzenia.

   Narzędzia do instalacji i zarządzania są dostępne na stronach pomocy technicznej axis.com/support.

  Fabryczne wartości parametrów można również przywrócić za pośrednictwem interfejsu WWW urządzenia. Wybierz kolejno opcje Maintenance (Konserwacja) > Factory default (Ustawienia fabryczne) > Default (Domyślne).

  Opcje oprogramowania sprzętowego

  Axis oferuje zarządzanie oprogramowaniem sprzętowym w formie zarządzania aktywnego lub długoterminowego wsparcia (LTS). Zarządzanie aktywne oznacza stały dostęp do najnowszych funkcji produktu, a opcja LTS to stała platforma z okresowymi wydaniami wersji zawierającymi głównie poprawki i aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa.

  Aby uzyskać dostęp do najnowszych funkcji lub w razie korzystania z kompleksowych systemów Axis, należy użyć oprogramowania sprzętowego w opcji aktywnego zarządzania. Opcja LTS zalecana jest w przypadku integracji z urządzeniami innych producentów, które nie są na bieżąco weryfikowane z najnowszymi aktywnymi wersjami. Urządzenie dzięki LTS może utrzymywać odpowiedni stopień cyberbezpieczeństwa bez konieczności wprowadzania zmian w funkcjonowaniu ani ingerowania w istniejący system. Szczegółowe informacje dotyczące strategii oprogramowania sprzętowego Axis znajdują się na stronie axis.com/support/firmware.

  Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego

  Oprogramowanie sprzętowe określa dostępne funkcje urządzeń sieciowych. Podczas rozwiązywania problemów zalecamy rozpoczęcie od sprawdzenia aktualnej wersji oprogramowania sprzętowego. Najnowsza wersja może zawierać poprawki, które rozwiążą problem.

  Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego:

  1. Przejdź do interfejsu WWW urządzenia i wybierz opcję Status.

  2. Przejdź do menu Device info (Informacje o urządzeniu) i sprawdź nr wersji oprogramowania sprzętowego.

  Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

  Ważne
  • Wstępnie skonfigurowane i spersonalizowane ustawienia są zapisywane podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego (pod warunkiem, że funkcje te są dostępne w nowym oprogramowaniu sprzętowym), choć Axis Communications AB tego nie gwarantuje.
  • Upewnij się, że podczas całego procesu aktualizacji urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.
  Uwaga

  Aktualizacja urządzenia Axis do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania sprzętowego umożliwia uaktualnienie produktu o najnowsze funkcje. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego zawsze należy przeczytać instrukcje dotyczące aktualizacji oraz informacje o wersji dostępne z każdą nową wersją. Przejdź do strony axis.com/support/firmware, aby znaleźć najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego oraz informacje o wersji.

  1. Pobierz na komputer plik oprogramowania sprzętowego dostępny bezpłatnie na stronie axis.com/support/firmware.

  2. Zaloguj się do urządzenia jako administrator.

  3. Wybierz kolejno opcje Maintenance > Firmware upgrade (Konserwacja > Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) > Upgrade (Aktualizuj).

  4. Po zakończeniu aktualizacji produkt automatycznie uruchomi się ponownie.

  Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

  Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, przejdź na stronę poświęconą rozwiązywaniu problemów: axis.com/support.

  Problemy z aktualizacją oprogramowania sprzętowego

  Niepowodzenie podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego

  Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego zakończy się niepowodzeniem, urządzenie załaduje ponownie poprzednią wersję oprogramowania sprzętowego. Najczęstszą przyczyną tego jest wczytanie niewłaściwego oprogramowania sprzętowego. Upewnij się, że nazwa pliku oprogramowania sprzętowego odpowiada danemu urządzeniu i spróbuj ponownie.

  Problemy po aktualizacji oprogramowania sprzętowego

  Jeśli wystąpią problemy po aktualizacji oprogramowania sprzętowego, przejdź do strony Konserwacja i przywróć poprzednio zainstalowaną wersję.

  Problemy z ustawieniem adresu IP

  Urządzenie należy do innej podsieci

  Jeśli adres IP przeznaczony dla danego urządzenia oraz adres IP komputera używanego do uzyskania dostępu do urządzenia należą do różnych podsieci, ustawienie adresu IP jest niemożliwe. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać adres IP.

  Adres IP jest używany przez inne urządzenie

  Odłącz urządzenie Axis od sieci. Uruchom polecenie Ping (w oknie polecenia/DOS wpisz ping oraz adres IP urządzenia):

  • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Reply from <adres IP>: bytes=32; time=10..., oznacza to, że ten adres IP może już być używany przez inne urządzenie w sieci. Poproś administratora sieci o nowy adres IP i zainstaluj ponownie urządzenie.

  • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Request timed out, oznacza to, że ten adres IP jest dostępny do wykorzystania przez urządzenie Axis. Sprawdź całe okablowanie i zainstaluj urządzenie ponownie.

  Możliwy konflikt adresów IP z innym urządzeniem w tej samej podsieci

  Zanim serwer DHCP ustawi adres dynamiczny, używany jest statyczny adres IP urządzenia Axis. Oznacza to, że jeśli ten sam domyślny statyczny adres IP jest używany także przez inne urządzenie, mogą wystąpić problemy podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia.

  Nie można uzyskać dostępu do urządzenia przez przeglądarkę

  Nie można zalogować

  Jeśli protokół HTTPS jest włączony, trzeba upewnić się, że podczas logowania używany jest właściwy protokół (HTTP lub HTTPS). Może zajść konieczność ręcznego wpisania http lub https w polu adresu przeglądarki.

  W razie utraty hasła dla użytkownika root należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

  Serwer DHCP zmienił adres IP

  Adresy IP otrzymane z serwera DHCP są dynamiczne i mogą się zmieniać. Jeśli adres IP został zmieniony, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci. Znajdź urządzenie przy użyciu nazwy modelu lub numeru seryjnego bądź nazwy DNS (jeśli skonfigurowano tę nazwę).

  W razie potrzeby można przydzielić samodzielnie statyczny adres IP. Instrukcje można znaleźć na stronie axis.com/support.

  Błąd certyfikatu podczas korzystania ze standardu IEEE 802.1X

  Aby uwierzytelnianie działało prawidłowo, ustawienia daty i godziny w urządzeniu Axis muszą być zsynchronizowane z serwerem NTP. Wybierz kolejno opcje System > Date and time (System > Data i godzina).

  Dostęp do urządzenia można uzyskać lokalnie, ale nie z zewnątrz

  Aby uzyskać dostęp do urządzenia z zewnątrz, zalecamy skorzystanie z jednej z następujących aplikacji dla systemu Windows®:

  • AXIS Camera Station: 30-dniowa darmowa wersja próbna, idealna do małych i średnich systemów.

  Instrukcje i plik do pobrania znajdują się na stronie axis.com/vms.

  Nie można połączyć przez port 8883 z MQTT przez SSL

  Zapora blokuje ruch przy użyciu portu 8883, ponieważ jest on uważany za niebezpieczny.

  Czasami serwer/broker może nie zapewniać konkretnego portu dla komunikacji MQTT. W takiej sytuacji może być dostępne korzystanie z MQTT przez port zwykle używany do obsługi ruchu HTTP/HTTPS.

  • Jeśli serwer/broker obsługuje protokół WebSocket/WebSocket Secure (WS/WSS), typowo w porcie 443, użyj tego protokołu. Skontaktuj się z dostawcą serwera/brokera, aby dowiedzieć się, czy protokół WS/WSS jest obsługiwany oraz którego portu i ścieżki podstawowej należy używać.

  • Jeżeli serwer/broker obsługuje ALPN, korzystanie z MQTT może być negocjowane w otwartym porcie, np. 443. Skontaktuj się z dostawcą serwera/brokera, aby dowiedzieć się, czy negocjacja ALPN jest obsługiwana oraz jakiego protokołu i portu ALPN należy użyć.

  Problemy z syntezą wideo i radaru

  Ramka ograniczająca nie otacza precyzyjnie obiektu

  W razie braku funkcji detekcji z pomocą analizy wideo, kamera pokazuje na obrazie rzut z detekcji przez radar, a ten nie jest tak dokładny, jak ramka funkcji analizy wideo. Jeżeli ramka znajduje się zbyt wysoko lub zbyt nisko, wyreguluj wysokość montażu. Problem może być również spowodowany różnicą wysokości w scenie, na przykład na pochyłej drodze, na wzniesieniu lub w obniżeniu terenu.

  W ramce widoczna jest 1 osoba, a w rzeczywistości są tam 2 osoby.

  Jeżeli dwie osoby idą zbyt blisko siebie i zostaną wykryte tylko przez radar, zostaną sklasyfikowane jako jedna osoba i zostanie wyświetlona tylko jedna ramka. Po wprowadzeniu strefy syntezy analityczne osoby te zostaną sklasyfikowane prawidłowo.

  Ramka ograniczająca zmienia położenie w trakcie śledzenia obiektu

  Gdy ten sam obiekt jest wykrywany przez radar i funkcje analityczne w kamerze lub gdy tylko funkcje analityczne kamery wykrywają obiekt, ramka ograniczająca zostanie nakreślona precyzyjnie wokół obiektu na podstawie informacji z kamery.

  Jeżeli funkcja detekcji wideo przestanie działać, ramka ograniczająca zostanie narysowana w miejscu rzutu z wykrywania przez radar, które jest mniej dokładne. Po przywróceniu działania funkcji detekcji wideo ramka będzie kreślona znów z maksymalną precyzją.

  Odległość detekcji różni się od podawanej w instrukcji obsługi

  • Na odległość detekcji wpływa kilka czynników:
  • Sprawdź, czy w ustawieniach wprowadzono poprawną wysokość.

  • Odległość detekcji może się różnić w zależności od kąta, pod jakim obiekt zbliża się do punktu montażu. Przy zewnętrznych krawędziach pola widzenia radar ma mniejszą czułość detekcji. Aby uzyskać jak największą odległość, postaraj się skierować kamerę AXIS Q1656-DLE w kierunku, z którego spodziewasz się intruza.

  Jak zminimalizować liczbę fałszywych alarmów?

  • Oto kilka wskazówek, które pozwolą ograniczyć fałszywe alarmy:
  • Upewnij się, że scena jest dobrze oświetlona, tak aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że detekcję będzie wykonywała funkcja analizy wideo

  • W aplikacji AXIS Object Analytics w ustawieniu czułości zaznacz wartość Low (Niska). Wtedy alarm będzie generowany dopiero wtedy, gdy funkcje analizy danych wideo i radaru wspólnie uzgodnią interpretację.

  • W radarze używaj obszarów wykluczenia do ignorowania znanych źródeł fałszywych detekcji, takich jak kołysząca się roślinność czy budynki.

  • Skonfiguruj niską czułość w radarze.

  • Używanie obszarów wykluczenia w aplikacji AXIS Object Analytics

  • Regularnie koś trawę w widoku kamery.

  Zakłócenia radaru

  Urządzenie używa jednego z dwóch kanałów radaru. Na każdym kanale maksymalnie cztery radary mogą negocjować najlepsze wykorzystanie dostępnej częstotliwości. Mimo obecności tej funkcji czasami może się pojawiać komunikat ostrzegawczy o zakłóceniach powodowanych przez kamerę. Wtedy trzeba ręcznie wybrać kanał dla każdego urządzenia.

  Urządzenia znajdujące się fizycznie blisko siebie należy ustawiać na ten sam kanał. Ułatwi to im uniknięcie zakłóceń.

  Kwestie wydajności

  Najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

  • Znaczące obciążenie sieci ze względu na słabą infrastrukturę wpływa na przepustowość.

  Kontakt z pomocą techniczną

  Kontakt z pomocą techniczną: axis.com/support.